فهرست مطالب

 • پیاپی 79 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • کبری بحری گمچی، مریم سامری ، جواد عبدلی سلطان احمدی صفحات 1-25

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های برنامه درسی مهندسی برق از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان به منظور اصلاح و بازنگری است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، اعضای هیات علمی و تمام دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه صتعتی ارومیه است که از میان اعضای هیات علمی 22 نفر به صورت سرشماری به عنوان نمونه اعضای هیات علمی و 164 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه آماری دانشجویان به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری داده های پژوهش از دو پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی پرسش نامه ها از نظر استادان و متخصصان حوزه، مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و نیز روش های آمار استنباطی شامل آزمون تی تک نمونه ای و تی دو گروه مستقل استفاده شد. نتیجه کلی پژوهش نشان داد که از نظر اعضای هیات علمی برنامه درسی آموزش مهندسی برق، در هشت بعد از ابعاد نه گانه برنامه درسی شامل اهداف آموزشی، محتوا، فعالیت های یادگیری، راهبردهای تدریس، مکان، گروه بندی و ارزشیابی با چالش هایی مواجه است. همچنین از نظر دانشجویان برنامه درسی مهندسی برق در تمام ابعاد نه گانه برنامه درسی با چالش هایی مواجه است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که لازمه موفق و اثربخش بودن برنامه درسی مهندسی برق توجه به چالش ها و نواقص مطرح شده از سوی اعضای هیات علمی و دانشجویان وتلاش برای رفع این چالش ها است.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، مهندسی برق، چالش، اعضای هیات علمی، دانشجویان
 • میثم غلام پور، محمد اکبری بورنگ، سیما قرآنی سیرجانی صفحات 27-42

  بهبود عملکردتحصیلی دانشجویان، یکی از مهم ترین اهدافی است که سازمان های آموزشی در پی آن هستند. درس ریاضی یکی از دروس مهم در رشته های مهندسی به شمار می رود و در عملکرد تحصیلی دانشجویان تاثیرکذار است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای معرفت شناختی و نگرش نسبت به ریاضی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش تمامی دانشجویان مهندسی، مقطع کارشناسی دانشگاه بیرجند بودند. نمونه مورد بررسی براساس جدول مورگان 181 نفر برآورد، که به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های باورهای معرفت شناسی ویلر(2007) و نگرش نسبت به ریاضی آریاس و همکاران(2014) استفاده شد. نتایج نشان داد. باورهای معرفت شناسی 40 درصد و نگرش نسبت به ریاضی 23 درصد عملکرد تحصیلی دانشجویان را تبیین می کنند همچنین مولفه های باورهای معرفت شناسی 22 درصد از واریانس نگرش نسبت به ریاضی را تبیین می کند.. در نتیجه توجه به بهبود باورها و نگرش دانشجویان مهندسی به درس ریاضی باعث بهبود عملکرد تحصیلی آن ها می شود.

  کلیدواژگان: باورهای معرفت شناختی، نگرش ریاضی، عملکرد تحصیلی، دانشجویان، مهندسی
 • محمدابراهیم صادقی ، حمید عرفانیان خانزاده، حسین وهابزاده صفحات 43-62

  هدف آموزش ارتقای دانش، مهارت و تغییر نگرش است از این رو این پژوهش در جهت ارزشیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی تخصصی لکوموتیورانان جمهوری اسلامی ایران ناحیه خراسان رضوی براساس الگوی 4سطحی کرک پاتریک انجام شده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی ازنوع پیمایشی، روش طولی می باشد. در سطح اول:واکنش فراگیران نسبت به دوره ی آموزشی، در سطح دوم:میزان یادگیری فراگیران از دوره ی آموزشی، در سطح سوم:میزان تغییر رفتار فراگیران ازمنظر مدیران، درسطح چهارم: میزان تحقق اهداف از پیش تعیین شده ازمنظر مدیران بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه لکوموتیورانان شرکت کننده در دوره های برگزارشده 6 ماهه دوم سال 1395 به همراه مدیران و سرپرستان آنان به تعداد 260 نفر ازروش نمونه گیری تصادفی ساده باjوجه به جدول مورگان بین 152 نفر پرسشنامه توزیع شده است.این پژوهش نشان می دهد که سازمان چگونه میتواند از میزان اثربخشی دوره های خود آگاهی یابد، بطوریکه مشاهدات سطح اول این پژوهش، مبین واکنش مطلوب وبالاتر از حد متوسط را گزارش کرده است. در سطح دوم، میزان یادگیری فراگیران از دوره های آموزشی، در پیش آزمون از میانگین 7/94 به میانگین 17/23 در پس آزمون ارتقا یافته است. درسطح سوم میزان تغییررفتار فراگیران پس ازگذشت 6ماه ازاجرای دوره های آموزشی، 4/033 بوده است.در سطح چهارم میزان تحقق اهداف سازمانی از منظر مدیران 3/933 بوده است. طبق الگوی 4 سطحی کرک پاتریک، دوره های آموزشی، درتمامی سطوح، موفق و اثربخش ارزشیابی شده اند. همچنین این پژوهش نشان میدهد که تحقق اهداف آموزشی این سازمان، در سایه اجرای دوره های آموزشی اثربخش، واقع شده است.

  کلیدواژگان: آموزش، ارزشیابی، اثربخشی، الگوی کرک پاتریک، راه آهن خراسان ایران
 • حسین زینل ، شیوا منصورزاده صفحات 63-92

  تحقق عملی اندیشه ایجاد شبکه ارزیابی کیفیت دانشگاه های کشور در سایه ترغیب دانشگاه ها به پیاده سازی و اشاعه فرهنگ ارزیابیدرونیآموزش هاگرهخوردهاست.این مهم با تغییر رویکردهای بین المللی در حوزه آموزش مهندسی و پدیده اعتبارسنجی دوره های کارشناسی مهندسی با استاندارد و شایستگی های موردتوافق ضرورت یافته است. نقطه اشتراک نظام های نوین آموزش مهندسی دیدگاه پیامدمحور بوده است که قائل بر طراحی، اجرا و ارزیابی درس های مهندسی با مرکزیت برون دادها است. این رویکرد که مغناطیس حرکت خود را از اهداف تنظیم شده برنامه و به تبع آنها اهداف یادگیری درس می گیرد، ساختار ویژه ای برای تطبیق با ملاک های اشاره شده مراکز اعتبارسنجی و شاخص های ارزیابی درونی و برونی دانشگاه ایجاد می کند. نقش طرح درس به عنوان چراغ هدایت درس در شکل دهی و انسجام رویکردهای آموزشی و سنجشی سیستم پیامدمحور کلیدی و راهبردی است. لذا بازنگری ساختاری آن برای استفاده بهینه ضروری است. در این نوشتار درس «تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2» در قالب طرح درس پیشنهادی معرفی می شود و زوایای راهبردی کاربردی آن در پیشبرد ارزیابی های درونی کیفیت آموزش گشوده می شود. نتایج حاکی از قابلیت های طرح درس پیشنهادی در سنجش سطح دست یافت های یادگیری، حیطه تمرکز یادگیری، تعیین اهرم های تغییر راهبردی در پوشش حداکثری سطوح تفکر بالاتر یادگیری، و پی ریزی برنامه بهبود مدیریت درس بوده است. در انتها یک مدل برنامه ریزی خطی به عنوان نقطه ثقل بهینه در طرح ریزی برنامه بهبود درس معرفی می شود.

  کلیدواژگان: ارزیابی درونی، خود ارزیابی، سیستم پیامد محور، طرح درس پیامد محور، آموزش های مهندسی
 • امید مهدیه صفحات 98-118

  فرایند یادگیری در دانشجویان تحت تاثیر عواملی مختلف فردی (اعم از شخصیت، انگیزش، توانایی و غیره) و محیطی (اعم از استاد، منبع درسی، شرایط کلاس درس و نظایر آن) قرار دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر کیفیت منبع درسی بر یادگیری دانشجویان با تاکید بر نقش انگیزش است که در این زمینه تحقیق مشابهی انجام نشده است. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده که بصورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت دانشگاه زنجان بودند که تعداد شش گروه درسی در طی چهار ترم تحصیلی بصورت هدفمند به عنوان نمونه (162 نفر) انتخاب شده اند. برای جع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که چهار ویژگی تخصص گرایی، توان استنادی، روزآمدی، و پاکیزگی نگارشی و ادبی را می توان در قالب کیفیت منبع درسی در نظر گرفت. کیفیت منبع درسی تاثیر مستقیم و معنی داری بر انگیزش درونی دانشجویان دارد. انگیزش درونی دانشجویان تاثیر مستقیم و معنی داری بر انگیزش بیرونی آنها دارد. تاثیر انگیزش درونی و کیفیت منبع درسی بر یادگیری دانشجویان معنی دار می باشد ولی تاثیر انگیزش بیرونی بر یادگیری معنی دار نیست. هیچ یک از ویژگی های کتاب بطور مستقیم بر یادگیری دانشجویان تاثیر معنی داری ندارند. انگیزش بیرونی نقش میانجی را در رابطه بین انگیزش درونی و یادگیری ایفا می کند.

  کلیدواژگان: انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، یادگیری، کیفیت منبع درسی
 • حسین صمدی میارکلائی، حمزه صمدی میارکلائی صفحات 119-138

  امروزه اقتصاد کشورهای پیشرفته بیش از همه وابسته به تولید، انتشار و استفاده از دانش است. دراین شرایط، موسسات آموزش عالی به عنوان نهادهای تولید و انتشار دانش، دیگر صرفا برای آموزش وپژوهش تلقی نمی شوند، و انتظار می رود که این موسسات نقش فعال تری در تولید اقتصاد ملی و منطقه ای از طریق کارآفرینی داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی از شاخص های موثر بر توسعه دانشگاه کارآفرین و رتبه بندی آن ها با کاربرد تکنیک های فازی در دانشگاه های استان مازندران می باشد. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از اساتید و خبرگان دانشگاهی و افراد خبره حاضر در مراکز رشد دانشگاه های مازندران در سال 1394 بوده اند که به روش هدفمند انتخاب شدند. هم چنین از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه برای جمع آوری داده های موردنیاز استفاده شده است. از طرفی نیز برای تحلیل داده ها از رویکردهای دلفی فازی (FDM) و فرآیندسلسله مراتبی فازی (FAHP)، استفاده شد. یافته های تکنیک دلفی فازی، 10 عامل اساسی را بر توسعه دانشگاه کارآفرین آشکار کرد، نتایج تکنیک AHP فازی نیز نشان داد، از میان شاخص های موردبررسی، شاخص چشم انداز، ماموریت واستراتژی در دانشگاه بیشترین وزن و اهمیت، هم چنین شاخص ساختار و طرح سازمانی در دانشگاه کم ترین رتبه و امتیاز را به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: دانشگاه کارآفرین، آموزش عالی، نوآوری، روش های فازی
 • پوراندخت نیرومند، مرضیه ملااکبری ، اکبر فرجی ارمکی، سعید زارع خورمیزی، حمیده قنبری صفحات 139-154

  هدف این پژوهش شناسایی و معرفی موانع تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مهندسان و کارآموزان حوزه ی آموزش های فنی و حرفه ای کشور است. روش پژوهش ترکیبی است. این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان به بررسی موانع نهادی، سازمانی، مالی، انسانی موردنیاز تجاری سازی فناوری در این سازمان می پردازد. جامعه تحقیق این پژوهش صاحبنظران آموزش های فنی و حرفه ای، مخترعان و نوآوران این سازمان هستند. از میان هشت مولفه شناسایی شده، وجود قوانین و مقررات اداری، به عنوان مهم ترین مانع و عدم شناخت و آگاهی نخبگان از فرآیند تجاری سازی کم اهمیت ترین مانع شناخته شدند. میانگین ارزش هر هشت مولفه نشان داد که هر هشت مورد تاثیر قابل توجهی به عنوان موانع تجاری سازی نوآوری های سازمان دارند. دستاوردهای این پژوهش می تواند مورد استفاده مشاورین شغلی و آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای به منظور راهنمایی و هدایت مربیان و کارآموزان مخترع و نوآور و سیاست گذاران و مدیران آموزش های فنی و حرفه ای جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، آموزش های مهارتی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
|
 • kobra bahri, maryam sameri, Javad Pages 1-25

  The purpose of this study is to identify the challenges of electrical engineering curriculum from the viewpoint of members of faculty board and students in order to reform and revise it. In this article the research method is practical in terms of purpose and it is also descriptive survey in terms of data collection method. The statistical population of this study was faculty board of members (22persons) and all students of Electrical Engineering of University of Urmia. The faculty boards of members were selected as sample and 164 students according to Morgan table by simple random method. To collect data, two researcher-made questionnaires were used. Validity and reliability of the questionnaires were confirmed by the professors and field experts. In order to analyze the data, descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics methods including T-test, T-test and independent groups were used. The overall result showed that according to faculty board of members’ point of view the electrical engineering education curriculum are faced with challenges in eight out of nine dimensions including educational goals, content, learning activities, teaching strategies, location, grouping and evaluation. From the view of students, electrical engineering curriculum faces challenges in all aspects of the nine curriculums. Therefore, it can be concluded that the successful and effective application of electrical engineering curriculum addresses the challenges faced by faculty board of members and the students and the effort to resolve these challenges.

  Keywords: Curriculum, electrical engineering, challenge, faculty board of member, students
 • Meysam Gholampour, Mohammad Akbari Burang, sima Ghorani Sirjani Pages 27-42

  Improving students' academic performance is one of the most important goals that educational organizations are pursuing. Mathematical course is one of the major courses in engineering and affects the academic performance of students. The purpose of this study was to investigate the role of epistemological beliefs and attitude towards math on academic performance of students. The research method is descriptive and correlational. The statistical population of this study was all engineering students, undergraduate students at Birjand University. The sample was 181 people based on Morgan's table, which was selected by multi-stage cluster sampling. Wheeler's epistemological beliefs (2007) and attitude toward mathematics (Arias et al, 2014) were used to collect information. Results showed Epistemological beliefs of 40% and attitude toward mathematics account for 23% of students' academic performance, and the components of epistemological beliefs explain 22% of the variance of attitude toward mathematics.. As a result, paying attention to improving the beliefs and attitudes of engineering students towards mathematical courses improves their academic performance.

  Keywords: Epistemological beliefs, mathematical attitude, academic performance, students, engineering
 • Mohammad Ebrahim Sadeghi, Hamid Erfanian Khanzadeh, Vahabzadeh Hossein Pages 43-62

  The aim of training is to promote knowledge skills and changing the attitude of the trainers. Therefore, this research is done to evaluate and assess the effectiveness of specialized training courses for locomotive drivers of Iranian Railways in Razavi Khorasan province according to Kirkpatrick's Four-Level Model. This research is applied (in terms of purpose), evaluative (in terms of function) and descriptive (in terms of data gathering method). It is also a survey and linear research, which is calculated in the four levels of reaction, learning, behavior and results. The sample of this research is all the locomotive drivers participated in the courses held in the last 3 months of 2016 and the beginning 3 months of 2017 along their managers and supervisors who were 260 persons. 152 persons are selected as the sample using simple random sampling according to Krejcie-Morgan table. The results obtained from this research show the respondents' reaction to satisfactory educational courses, as their learning average from the training courses raised to 17.23 from 7.94. The change in the behavior of learners after 6 months from the training course was 4.033 and the degree of realization of organizational goals from the perspective of manager was 3.33. According to Kirkpatrick's four-level model, training courses have been considered successful and effective at all levels. It also shows that the organization has achieved its goals by implementing effective training courses.

  Keywords: Training, effectiveness, assessment, Kirkpatrick model, Iranian railways-Khorasan
 • Hossein Zeynal, Shiva Mansoorzadeh Pages 63-92

  Practical Implementation of National Quality Assurance Network for universities could be envisioned by urging everyone to conduct internal evaluation on their engineering programs. It follows a shift in engineering education paradigms and accreditation process for bachelor’s degree programs over the world in accord with universal criteria for evaluations. The common surface among modern engineering education disciplines is found to be the outcome-based approach, which tends to design, execute and evaluate the engineering modules based on outcomes rather than inputs and the process merely. Since this approach revolves about outcomes and achievements, it creates an appropriate room for all the accreditation and internal evaluation requirements to be accommodated in an adoptable way. In this mechanism, development of subject outline plays a crucial role in shaping outcome-based educational strategies. Therefore, it seems imperative to review the traditional subject outline and transform it to the fashion that becomes suitable for internal evaluation process. In this paper, the subject outline for Power System Analysis 2 is developed and, further, its potential and strategic capabilities for evaluation, monitoring and troubleshooting in educational system is studied. Based on the results found, the proposed outcome-based subject outline can cater one various learning outcome assessments, effective leverage for high level bloom’s taxonomy, and Improvement plans for upcoming semesters. At last, a linear programming model is suggested which may work as an optimal initial point to better lay out improvement plans for futuristic semesters to be prescribed in case.

  Keywords: Internal evaluation, self-assessment, outcome-based education system (OBE), subject outline, engineering education
 • Omid Mahdieh Pages 98-118

  Learning is one of the most important concepts that has a high priority for universities and scientific centers. The learning process of student has been affected by many variable such as individual factors such as (personality, motivation, abilities, etc.) and environmental factors such as (instructor, references, classroom conditions, etc.). The aim of this research is to investigate the effect of university textbook features on student learning with the emphasis on the role of motivation. The research is descriptive and was conducted during four semester among six educational group. The total number of 192 students from University of Zanjan (in the field of management in undergraduate level) were selected as statistical population and 162 person (by using purpose sampling) was participated in the research. Three questionnaires were used for data collection that their validity and reliability were approved. The findings show that characteristics of university textbook have significant and direct effect on student’s intrinsic motivation. Student`s intrinsic motivation has a significant and direct effect on extrinsic motivation. The effect of both intrinsic motivation and textbook characteristics on the student`s learning was significant, but the effect of extrinsic motivation on learning was not significant. The extrinsic motivation mediates the relationship between intrinsic motivation and learning.

  Keywords: Motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, learning, university textbook features
 • hossein samadi, hamzeh samadi Pages 119-138

  Nowadays, the economy of developed countries depend more on knowledge production, dissemination, and utilization than everything. In these conditions, higher education institutions as the knowledge production and dissemination institutions are not considered only for education and research, and these institutions are expected to play a more active role in national and regional economic production through entrepreneurship. In fact, the purpose of the present research is representation of a model of effective indicators on developing entrepreneurial university and ranking them by DELPHI and Fuzzy techniques in universities of Mazandaran Province. Present research is an applied research in terms of purpose, and is descriptive- survey in terms of collecting data and information. Research statistical population includes the professors and academic experts that there are in incubators (growth centers) of universities of Mazandaran Province in 1394 (2015) and are selected by a purposive of judgmental method. In other hand, the Fuzzy Delphi and Fuzzy techniques are used to analyze data. The results of Fuzzy Delphi technique revealed the effects of 10 basic factors on developing entrepreneurial university, the results of Fuzzy AHP technique also showed that the vision, mission, and strategy indicator has most weight and significance in university among evaluated indicators. The indicator of structure and organizational design also gains the least rank and score.

  Keywords: Entrepreneur university, higher education, innovation, fuzzy techniques
 • Poorandokht Niroomand, marzyie mollaakbari, akbar faraji armaki, saeed zare, hamide qanbari Pages 139-154

  The main purpose of this study is to identify the obstacles for commercializing the innovations and inventions of engineers and trainees in technical and vocational training organization of Iran. In this research by using experts opinions, the organizational, financial and human obstacles have been examined which are needed for technological commercialization in this organizations. The statistical populations of this research include vocational experts and innovators and inventors in this organization. Among eight identified components, administrative rules and regulations known as the most important obstacle and lake of knowledge of elites known as the least important items in commercialization process. The average value showed all of the eight components have a significant impact as an obstacle for commercialization the innovations of students and trainees of technical & vocational training organization of Iran.

  Keywords: Commercialization, skills training, technical & vocational training, organization, human barriers