فهرست مطالب

 • پیاپی 82 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/04
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله مروری
 • مهرناز نیکخواه بداغی ، آزیتا حکمت دوست * صفحات 1-14
  عفونت هلیکوباکترپیلوری که در کشورهای درحال توسعه شیوع بالایی دارد؛ بعنوان عامل اصلی بروز اغلب انواع گاستریت ، زخم و سرطان معده شناخته شده است. اگرچه ریشه کنی این عفونت از اولویتهای بهداشتی به شمار میرود؛ مقاومت آنتی بیوتیکی در بسیاری از موارد درمان معمول را با مشکل مواجه می سازد. بسیاری از مطالعات پیش بالینی کارایی برخی از محصولات طبیعی را در مقابله با عفونت هلیکوباکتر پیلوری نشان داده اند. این نتایج در مطالعات انسانی ممکن است رد یا تائید شود. هدف ما مروری بر مواد خوراکی میباشد؛ که تاکنون در کارآزمایی های بالینی بر علیه عفونت هلیکوباکتر پیلوری مورد آزمون قرار گرفته اند. ما در پایگاه های علمی Google scholar، PubMed ،Science Direct و SID با استفاده از کلید واژه های مرتبط و بدون محدوده زمانی به جست و جوی مقالات مرتبط پرداختیم. بنظر میرسد پروبیوتیک ها، لاکتوفرین شیر ، سیاهدانه و محصولات واکنش میلارد میزان ریشه کنی این عفونت را بالا برده و عوارض جانبی تهوع، اسهال و درد شکمی ناشی از دارو درمانی را کاهش میدهند. علاوه بر این اثر ضد هلیکوباکتر پیلوری متوسط یا کوتاه مدت روغن زیتون بکر، کلم بروکلی و کرن برری نیز گزارش شده است . بنظر میرسد؛ بهره گیری از مواد طبیعی آنتی باکتریال موجب ارتقای کارایی درمان دارویی شود. جهت تعیین دقیق دوز و شیوه آماده سازی موثر محصولات طبیعی مذکور مطالعات کارآزمایی بالینی بیشتر مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، محصولات طبیعی، مواد غذایی
 • هانیه احمدپور ، مجتبی معصومی ، فاطمه توحیدی ، پژمان فرهادی * صفحات 15-24
  سابقه و هدف
  گیاه زنیان ازخانواده چتریان می باشد. اسانس و عصاره ی دانه این گیاه حاوی ترکیباتی هستند که خاصیت های بیولوژیکی آن را نشان می دهد. این پژوهش با هدف مقایسه اثر ضدمیکروبی اسانس و عصاره متانولی گیاه زنیان انجام پذیرفت.
  روش کار
  ترکیبات شیمیایی این گیاه دارویی با GC-MS بررسی شد و 7 ترکیب مختلف که در مجموع 85 درصد کل وزن اسانس گیاه را تشکیل میدهند، شناسایی شدند و ترکیبات گروه های عاملی آن با استفاده از آنالیز FTIR بررسی شدند. سپس با استفاده از روش ماکرودایلوشن خاصیت ضدباکتریایی آن ها با تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) حداقل غلظت کشندگی (MBC) علیه باکتری های اشریشیاکلی (ATCC25922) و انتروکوکوس فکالیس( ATCC29212 ) بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که اسانس زنیان از اجزای اصلی زنیان تیمول( 29% )، لیمونن( 21% ) و گاما تریپنن( 18.675% ) تشکیل شده است. گروهای عاملی بدست آمده از پیک های حاصله FT-IR ، حاکی از وجود ترکیبات فلانوئیدی در عصاره آن می باشد که خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی آن به اثبات رسیده است. نتایج برای عصاره متانولی زنیان، (MIC)، mg/ml15.62 را علیه باکتری انتروکوکوس فکالیس mg/ml31.25 را علیه باکتری اشریشیاکلی نشان می دهد (MBC)، g/ml125 علیه انتروکوکوس فکالیس و 62.5mg/ml علیه باکتری اشریشیاکلی بدست آمده است. MIC و MBC اسانس این گونه علیه باکتری انتروکوکوس فکالیس mg/ml 5 و علیه باکتری اشریشیاکلی mg/ml0.625 یافت شدند.
  نتیجه گیری
  اسانس زنیان و عصاره متانولی آن نقش به سزایی در خاصیت ضدمیکروبی ایفا می کنند و اسانس آن به مراتب قوی تر از عصاره آن عمل می کند.
  کلیدواژگان: زنیان، اسانس، عصاره، ضدمیکروبی
 • عهدیه سقا باشی، هایده مبین *، بهبود جعفری صفحات 25-35
  سابقه و هدف
  این مطالعه با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و اثرات آنتاگونیستی آنها با تمرکز بر بررسی ژن های KPC-2 و OXA-10 در ایزوله های پسودموناس آئروژینوزا و اسینتوباکتر بومانی انجام گردید.
  روش کار
  الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ، اثرات آنتاگونیستی آنها با ایمی پنم با روش دیسک دیفیوژن آگار و تولید آنزیم های بتا لاکتاماز طیف گسترده ازروش دیسک ترکیبی و MIC ایزوله ها با روش E-test انجام شد.پس از استخراج DNA باکتری های مورد آزمایش وجود ژن های KPC-2 و OXA-10 همراه با پرایمر اختصاصی 16SrRNA باسیل های گرم منفی با روش PCR دوگانه مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین میزان مقاومت در ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا نسبت به آنتی بیوتیک کاربنی سیلین (7 / 72%) و در ایزوله های اسینتوباکتربومانی نسبت به آنتی بیوتیک های کاربنی سیلین، سفتازیدیم، سفتریاکسون و آزترونام(9 / 92% )مشاهده گردید. بیشترین اثر آنتاگونیستی در ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا بین ایمی پنم با سفتازیدیم (7 / 25% )و (25 / 66 % )به عنوان MDR تعیین شدند در روش دیسک ترکیبی 29 ایزوله (2 / %36 )مولد آنزیم های SESBL بودند در حالیکه با روش PCR به ترتیب 53 ایزوله (2 / 66% )و 57 ایزوله (2 / 71% )دارای ژن مقاومت بتالاکتاماز KPC-2 و OXA-10 بودند که بسته به نوع باکتری، ژن KPC-2 در پسودوموناس آئروژینوزا و اسینتوباکترباکتربومانی بترتیب (7 / 69% و 50 %) و ژن OXA-10 (7 / 72% و 3 / 64 %) مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به گستردگی کسب ژن های مقاومت دارویی در ایزوله های بالینی ، استناد به نتایج آنتی بیوگرام جهت درمان در مراکز بیمارستانی کافی به نظر نمیرسد و نیاز به پایش مداوم سویه های مولد آنزیم های بتا لاکتاماز طیف گسترده و کارباپنماز ی در ابعاد گسترده و تغییر پروتکل درمانی عفونتها بصورت دوره ای ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: بتالاکتاماز وسیع الطیف، پسودوموناس آئروژینوزا، اسینتوباکتربومانی، ژن KPC، ژن OXA، MIC
 • فاتح رحیمی * صفحات 37-44
  سابقه و هدف
  استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهمترین عوامل ایجاد طیف وسیعی از عفونتها از زخم های ساده تا عفونتهای پیچیده ادراری در بیمارستان و جامعه محسوب می شود. در طی دهه های گذشته، مقاومت سویه های استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به کلاسهای مختلف آنتی بیوتیکی مانند متی سیلین افزایش پیدا کرده که همین امر درمان آنها را با مشکل مواجه ساخته است. این مطالعه با هدف جداسازی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین مولد بیوفیلم از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر اصفهان در طی سالهای 1394 - 1396 به انجام رسیده است.
  روش کار
  در طی 2 سال در مجموع تعداد 729 نمونه ادرار از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در یک بیمارستان مرجع در شهر اصفهان جمع آوری شدند. تمامی سویه ها با استفاده از آزمون PCR و پرایمر اختصاصی شناسایی شدند و توانایی تولید بیوفیلم در میان این سویه ها با استفاده از روش ها کیفی کنگورد آگار و کمی میکروتیتر پلیت مورد سنجش قرار گرفت. مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های حساس و مقاوم به متی سیلین مولد بیوفیلم نسبت به 15 آنتی بیوتیک تعیین گردید.
  یافته ها
  در مجموع تعداد 294 سویه استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از آزمون PCR مورد شناسایی قرار گرفت که 7 / 50 درصد سویه ها مولد اسلایم بودند که از این تعداد 102 سویه به عنوان سویه های مولد بیوفیلم انتخاب شدند. در میان سویه های مولد بیوفیلم، 9 / 56 درصد سویه ها نسبت به سفوکسی تین مقاوم بودند و بالاترین میزان مقاومت را نسبت به آنتی بیوتیکهای پنی سیلین، اریترومایسین و سیپروفلوکساسین نشان دادند. به استثناء کلرامفنیکل، اختلاف معنی داری میان سویه های مقاوم و حساس به متی سیلین از نظر مقاومت به کلاسهای مختلف آنتی بیوتیکی مشاهده گردید. علاوه بر این، تمامی سویه ها نسبت به لینزولاید و کینوپریستین دالفوپریستین حساسیت نشان دادند. -
  نتیجه گیری
  حضور و دوام سویه های مولد بیوفیلم بسیار مقاوم به درمان در میان بیماران در بیمارستان مورد بررسی، نشان دهنده انتقال و انتشار گسترده این سویه ها در این بیمارستان است.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، متی سیلین، بیوفیلم، عفونت ادراری، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • فاتح رحیمی * صفحات 45-51
  سابقه و هدف
  استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین از پتانسیل بالایی برای کسب مقاومت نسبت به عوامل ضدمیکروبی برخوردار است که درمان عفونتهای ناشی از آنرا با چالش مواجه می کند. این مطالعه با هدف تعیین مقاومت سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جداسازی شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری واجد سوند نسبت به داپتومایسین در طی 3 سال در شهر تهران به انجام رسیده است.
  روش کار
  در مجموع 419 سویه استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از بیماران با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مورد شناسایی قرار گرفتند. سویه های مقاوم به متی سیلین با استفاده از دیسک سفوکسی تین و پرایمرهای اختصاصی ژن mecA مورد شناسایی قرار گرفتند و حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد اگزاسیلین نیز در میان سویه های مقاوم تعیین گردید. همچنین، حضور تایپ های مختلف SCCmec و ccr با استفاده از آزمون multiplex-PCR مشخص گردید. به منظور تعیین مقاومت سویه های مقاوم به متی سیلین نسبت به آنتی بیوتیک داپتومایسین از روش دیسک دیفیوژن استفاده گردید.
  یافته ها
  صد و هشت سویه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به دیسک سفوکسی تین و واجد ژن mecA در میان سویه ها شناسایی گردید که 97 درصد واجد SCCmec تایپ III و تایپ 3 ccr بودند. همچنین، SCCmec تایپ IVa و تایپ 2 ccr نیز در 3 درصد از سویه ها شناسایی گردید. علاوه بر این، در میان سویه های مقاوم به متی سیلین 56 درصد نسبت به غلظت ≤ 256 میکروگرم/میلی لیتر اگزاسیلین مقاوم بودند و با استفاده از روش دیسک دیفیوژن، 86 درصد سویه ها نسبت به آنتی بیوتیک داپتومایسین مقاومت نشان دادند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که داپتومایسین گزینه مناسبی جهت درمان بیماران مبتلا به عفونت ادراری در بیمارستان مورد نظر محسوب نمی شود.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین، داپتومایسین، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • آلودگی میکروبی موبایل های کارکنان بیمارستان بعنوان تهدید کننده قوی کنترل عفونت بیمارستان
  شیرین سیاح فر، علی بادامچی، عبدالرضا استقامتی، مرضیه ناصری، مهری نقدعلیپور، آذردخت طباطبایی * صفحه 52
|
 • Mehrnaz Nikkhah bodaghi, Azita Hekmatdoost A* Pages 1-14
  Helicobacter pylori (HP) infection which has been reported prevalent in developing countries is known as the major cause of most types of gastritis, gastric ulcers and gastric cancer. Although the eradication of this infection is considered as one of the health priorities, the antibiotic resistance impedes routine treatment in many cases. Several preclinical studies have demonstrated the efficiency of some natural products against H. pylori infection. These results may be rejected or confirmed in humans. Our purpose is to review the food items that have been tested against HP infection in clinical trials. We searched for related articles in scientific databases (Google scholar, PubMed, Science Direct and SID) using related keywords without Custom date range. Probiotics, lactoferrin of milk, black seed and products of maillard reaction probably increase the eradication rate and reduce the medication induced side-effects such as nausea, diarrhea and abdominal pain. Also medium or short-acting anti-HP effect of virgin olive oil, broccoli and cranberry, are reported too. Utilizing anti-bacterial natural ingredients seems to improve the impression of medicinal therapy. In order to accurately determine the effective dose and preparation of the mentioned natural products further clinical trials are needed.
  Keywords: Helicobacter pylori, food, diet, natural product
 • Hanie Ahmadpour kachu, Mojtaba masoumi, Fatemeh Tohidi, Pezhman Farhadi* Pages 15-24
  Background and objective
  Trachyspermum capticum plant is from Apiaceafamily of essential oil and seed extract of this plant contain compounds that show its biological properties. The aim of this study was to investigate and compare the antimicrobial activity of essential oil and methanolic extract of herbs.
  Materials and methods
  The chemical compounds of this medicinal plant were analyzedby GC-MS and 7 components were identified, representing 85% of its total essential mass. The antibacterial properties of these agents were evaluated by determining the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum inhibitory concentration (MBC) against E. coli and Enterococcus faecalis bacteria with microdillution method, and the functional groups of the compounds were investigated using FTIR analysis.
  Result
  Results showed that the EO Trachyspermum capticum was formed by the main components of (Thymol 30%), (Limonene 21%) and (gamma-terpinene 19%). Factor groups derived from the resulting curves indicate that the flavonoid compounds in the extract have been shown to have antioxidant and antimicrobial properties. The results for the methanolic extract (MIC) were 15.62 mg/ml against enterococcus faecalis bacterium and 31.25 mg/ml against E.coli and MBC 125 mg/ml against enterococcus faecalis and 5.62 mg/ml is obtained against Escherichia coli bacteria. MIC and MBC of this species were found against Enterococcus faecalis 5 mg / ml bacteria and against E. coli (0.625mg/ml).
  Conclusion
  Essential oils and its methanolic extract play an important role in antimicrobial activity and its essential oil is much stronger than its extract. The presence of flavonoids in this plant is due to this biological property.
  Keywords: Trachyspermum capticum, extract, Essential oil, antimicrobial
 • Ahdiyeh Saghabashi, Haedeh Mobaiyen *, Behboud Jafari Pages 25-35
  Background and objective
  Existence of extended spectrum B-lactamase (ESBL) genes plays an important role in spreading of β-lactam antibiotic resistance in the strains producing of these enzymes. The resistance of gram-negative bacteria, to different antimicrobial agents, especially β-lactam and carbapenem, has increasingly been reported. This study was conducted to determine antibiotic resistance and the prevalence of KPC-2 and OXA-10 β-lactamases in P. aeruginosa and A. baumannii isolates by Duplex PCR.
  Materials and methods
  In this study, non-fermentative bacilli collected from Alinasab and Shohada hospitals in Tabriz and Imam Khomeini hospital in Uremia, were subjected to bacteriological tests. The samples were cultured and identified according to standard methods the antibiotic resistance and antagonistic effects of drugs consumed and Determine of multidrug-resistant strains (MDR) were assayed by Disc diffusion Agar method. MIC determination imipenem and piperacillin antibiotics was conducted by E-test method. Phenotypic detection of extended-spectrum β-lactamase enzyme (ESBLs) by using disk diffusion Agar Method (ceftazidime, ceftriaxone, Aztronam) and Combined Disk Method. DNA of studied bacteria was extracted by DNA extraction Kit and examined for the existence of KPC-2 and OXA-10 gene by Duplex PCR method using 16srRNA specific primers.
  Results
  Most of Pseudomonas aeruginosa isolates were resistant to carbenicillin (72.7%) and Acinetobacter baumannii isolates of the carbenicillin, ceftazidime, ceftriaxone and aztreonam (92.9%). Antagonistic effects of imipenem with ceftazidime, ceftriaxone, Aztronam and Pipracillin were observed in 25.7%, 22.7%, 19.6% and 6.6% in pseudomonas aeruginosa isolates, respectively. Meanwhile, this effect was not observed in Acinetobacter baumannii isolates. Fifty-three isolates (66.25%) From studied ones were identified as MDR. Most of the resistance by E-test in both strains, Pseudomonas aeruginosa 38 (100%) and Acinetobacter baumannii 10 (90.9%) was observed compared to piperacillin. In this study, from 80 non-fermentative isolates, 29 (36.2%) were ESBL positive phenotypically. In spite of that from all isolates, 53(66.2%) and 57(71.2%) were shown KPC-2 and OXA-10 genes respectively. Depending of bacteria the KPC-2 gene in P. aeruginosa and A. baumannii (69.7%, 50%) and OXA-10 type were (72.7%, 64.3%), respectively.
  Conclusion
  Due to extensive acquisition of drug resistance genes in clinical isolates, According to the results of Antibiotic for treatment in hospitals not enough and the need for continuous monitoring of strains generating broad-spectrum beta-lactamase enzymes and extensive carbamazepines and periodic changes in the treatment protocol for infections.
  Keywords: ESBLs, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii, KPC, OXA, MIC
 • Fateh Rahimi* Pages 37-44
  Background and objective
  Staphylococcus aureus is one of the most common causes of a variety of infections ranging from simple wound infections to complicated urinary tract infections (UTI) in hospital and community. During past decades, resistance of S. aureus to different classes of antibiotics such as methicillin has increased which making infections by these bacteria difficult to treat. The aim of this study was the isolation and determination of antibiotic resistance pattern of biofilm producing methicillin resistant and methicillin sensitive S. aureus strains from patients with urinary infection in Isfahan during 2015-2017.
  Materials and methods
  During 2 years a total of 729 urine samples were collected from patients in a referral hospital in Isfahan. All isolates were identified using Polymerase Chain Reaction (PCR) with specific primers and the ability of strains to produce biofilm was tested using qualitative Congo red agar and quantitative microtiter plate assays. The resistance of biofilm producing methicillin resistant and sensitive strains to 15 antibiotics was examined.
  Results
  Totally, 294 S. aureus strains were identified using PCR test, in which 50.7% of strains were slime producers and 102 strains were classified as biofilm producing strains. Among biofilm producing strains, 56.9% were resistant to cefoxition and showed high rate of resistance to penicillin, erythromycin and ciprofloxacin. Except for chloramphenicol, significant difference was observed among methicillin resistant and methicillin sensitive strains for resistance to different classes of antibiotics. Moreover, all of the strains showed susceptibility to linezolid and quinupristin-dalfopristin.
  Conclusion
  Presence and persistence of highly resistant biofilm producing strains among patients in this hospital, indicating the widespread and transmission of such strains in the hospital.
  Keywords: Staphylococcus aureus, methicillin, biofilm, urinary infection, antibiotic resistance
 • Fateh Rahimi* Pages 45-51
  Background and objective
  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) has a great potential to acquire resistance to antimicrobial agents, which made treating of infections much more challenging. The aim of this study was to determine the daptomycin resistance of MRSA strains isolated from catheterized patients with urinary tract infection (UTI) in Tehran during 3 years.
  Materials and methods
  A total of 419 S. aureus strains isolated from patients were identified using specific primers. MRSA strains were also detected using cefoxitin disk and specific primers for mecA gene; and minimum inhibitory concentration (MIC) of oxacillin was also determined. Moreover, the presence of different types of SCCmec and ccr types were also showed. All MRSA strains were also tested for susceptibility to daptomycin by disk diffusion method.
  Results
  One hundred and eight cefoxitin resistant and mecA positive S. aureus strains were detected among isolates in which 97% harbored SCCmec type III and were positive for type 3 ccr. On the other hand, SCCmec type IVa and type 2 ccr were also detected in 3% of MRSA strains. Moreover, among MRSA strains 56% showed resistance to ≥256 μg/ml oxacillin and using disk diffusion method, 86% of MRSA strains were also resistant to daptomycin.
  Conclusion
  The results of this revealed that daptomycin is not a drug of choice for treatment of patients with UTI in this hospital.
  Keywords: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, daptomycin, antibiotic resistance
 • Potential Threat in Control of Hospital Infections Associated with Mobile Phones in Healthcare Setting
  Shirin Sayyahfar, Ali Badamchi, Abdoulreza Esteghamati, Marziye Naseri, Mehri Naghdalipour, Azardokht Tabatabaei* Page 52
  Background and objective

  This study was conducted to determine microbial contamination of mobile phones in Headworkers of the Rasool Akram hospital, in Tehran,Iran, and identify the most important microbial species associated with these phones .

  Materials and methods

   The analysis of a total of 130 samples was done to identify fungal and bacteria isolates. Sterile swabs were firmly passed on the handset, the buttons and the screens of mobile phones, and then inoculated into media of bacteria and fungi. Frequency distributions of isolates were calculated.

  Results

  There were 34 isolated of the following bacteria: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus spp, and Enterobacter aerogenes at the rate of 23.5%,23.5%,2.9%,23.5% and 11.7%, respectively. There were 3 fungal isolates as follows: Aspergillus fumigatus, candidia spp .

  Conclusions

  The study showed that all mobile phones under consideration were infected by several microbes, most of which belonged to the natural flora of the human body as well as airborne fungi and soil. This means that it is necessary to sterilize hands after contact with a phone since it is a source of disease transmission.

  Keywords: mobile phones, Bacillus, Aspergillus, Enterobacter