فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/22
 • تعداد عناوین: 9
|
 • غلام رضا کردستانی، امیر خانکی*، حوریه قانونی شیشوان صفحات 9-22
  بررسی تاثیر تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری هدف این پژوهش است. انتظار می رود تغییر خط مشی در حسابداری بخش عمومی موجب اصلاح و بهبود فرایندها، بهبود تعاملات برون سازمانی و کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی شود. روش پژوهش پیمایشی است. از نظر زمانی نیز در سال 1396 انجام شده است. داده ها، از طریق تعداد 119 پرسش نامه که بین دانشجویان، اساتید و خبرگان رشته حسابداری توزیع شده جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها نیز آزمونt استیودنت به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر بهبود فرایندها تاثیرگذار است. همچنین شواهد حاکی از این است که تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر بهبود تعاملات برون سازمانی، کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی تاثیرگذار است. با توجه به تاثیر تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری، می توان نتیجه گرفت که مدیریت فرایندهای کاری سازمان ها، بهبود یافته و کارایی افزایش یابد. همچنین در سازمان ها پنهان سازی، تقلب، تخلف و فساد مالی کاهش یابد.
  کلیدواژگان: خط مشی های حسابداری بخش عمومی، حسابداری تعهدی، اصلاحات اداری
 • امید اسلام زاده، ناصر ایزدی نیا *، داریوش فروغی صفحات 23-40

  در اکثر کشورها آیین نامه راهبری شرکتی (اداره امور سازمانی) به عنوان یک قانون جهت بهبود حسابرسی دولتی تصویب شده است. اقتصاد ایران دولتی است، بنابراین راهبری شرکتی برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از پژوهش تبیین مولفه های راهبری شرکتی با توجه به تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان و همچنین ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای آن است.
  این پژوهش کاربردی، اکتشافی، پیمایشی و کیفی-کمی است. در مرحله دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس و دیوان محاسبات و در مرحله ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای اداره امور سازمانی 240 نفر از کارکنان دیوان محاسبات پاسخگو بودند.
  در مرحله دلفی فازی یافته ها نشان داد که چهار مولفه اصلی راهبری شرکتی شامل مولفه های نظارتی، مدیریتی، فنی و اخلاقی می باشد. تحلیل پرسش نامه 5 گزینه ای نشان داد که دیوان محاسبات می تواند بر اجرای راهبری شرکتی نظارت نماید.
  پیشنهاد می شود که مجلس شورای اسلامی مطابق با شرایط بومی آیین نامه راهبری شرکتی را تصویب و دیوان محاسبات مسئول نظارت بر آن باشد.
  کلیدواژگان: راهبری شرکتی (اداره امور سازمانی)، دستگاه های دولتی، دیوان محاسبات کشور
 • سید علی اکبر احمدی *، علی رضا روزبهانی صفحات 41-54

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدل حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی برای بانک ها ی دولتی انجام شده است. روش این مطالعه از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله کتابخانه ای و اجرای روش دلفی با مراجعه به 22 نفر از خبرگان انجام شده است.
  در مرحله اول با رویکرد اکتشافی-تطبیقی، فعالیت ها شناسایی و بعد از آن مولفه های تاثیرگذار بر آن ها در سه دسته عوامل زمینه ای، محتوایی و ساختاری طبقه بندی شده اند. با ترکیب این متغیرها چارچوب مفهومی پژوهش ارائه و طی سه دور دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی پژوهش طراحی شد.
  یافته های این پژوهش، در مورد 22 مولفه نشان می دهد که (ضریب کندال 0/702) بین صاحب نظران اجماع و اتفاق نظر حاصل شده است. همچنین، بررسی نظرات خبرگان نشان داد که عوامل زمینه ای، ساختاری و محتوایی به ترتیب اول و دوم و سوم اولویت بندی اعضای پانل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی، دلفی، زمینه ای، ساختاری، محتوایی
 • کاوه مهرانی، علی محمودی*، علی رحمانی، ابوعلی ودادهیر صفحات 55-74
  این پژوهش به منظور تبیین فرایند تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران با رویکرد نظریه ساخت یابی، به دنبال فهم ویژگی های عاملیت فعال/منفعل و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از تغییر حسابداری بخش عمومی است. این پژوهش با روش شناسی موردپژوهی، شناسایی و به کمک روش تحلیل محتوای کیفی مقوله بندی و تحلیل شدند. سپس با کاربست نظریه ساخت یابی گیدنز درباره نقش دوسویه عاملیت و ساختار در تغییر حسابداری بخش عمومی بحث شد. ماخذ گردآوری اطلاعات مصاحبه، مشاهده و اسنادکاوی و پیشینه پژوهشی و مشارکت کنندگان، کارکنان، روسای حسابداری و مدیران مالی دانشگاه تهران بودند. در نهایت چهار وضعیت سازمانی قابل پیش بینی در ماتریس تغییر حسابداری بخش عمومی و ویژگی های هر وضعیت بیان شد. با توجه به نتیجه یافته ها، ویژگی های عاملیت فعال در امر تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران، در مقایسه با ویژگی های عاملیت منفعل آن و نیز ویژگی های ساختار غیرحمایتگر از تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران، در مقایسه با ساختار حمایتگر آن، پرکارتر بوده اند.
  کلیدواژگان: نظریه ساخت یابی، دوسویگی عاملیت و ساختار، ماتریس تغییر حسابداری بخش عمومی
 • وحید امین، خسرو فغانی ماکرانی *، علی ذبیحی صفحات 75-92

  هدف از این پژوهش بررسی مطالعه رابطه بین شرکت های دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) و ابعاد عملکرد پایندگی شرکتی است. همچنین در این پژوهش تاثیر عملکرد پایندگی شرکتی بر ارزش بازار شرکت و نیز تاثیر تعدیل کنندگی تمرکز مالکیت دولتی بر این رابطه مورد بررسی قرار می گیرد.
  در این پژوهش تعداد 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 الی 1395 (تعداد 651 سال-شرکت) مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری عملکرد پایندگی شرکتی از شاخص KLD در پنج بعد اجتماعی، زیست محیطی، حاکمیتی، اخلاقی و اقتصادی استفاده شده است.
  یافته های پژوهش نشان داد که شرکت های دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) با ابعاد زیست محیطی، حاکمیتی، اخلاقی، اقتصادی و عملکرد کلی پایندگی شرکتی رابطه مثبت و معناداری دارد. رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت دولتی و بعد اجتماعی عملکرد پایندگی مشاهده نشد. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن بود که عملکرد پایندگی شرکتی به طور مثبت و معناداری بر ارزش بازار شرکت ها اثرگذار است. اما شرکت های دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) اثر معناداری بر رابطه بین عملکرد پایندگی شرکتی و ارزش بازار نداشته است.
  کلیدواژگان: شرکت های دولتی، عملکرد پایندگی شرکتی، ارزش شرکت، شاخص KLD
 • مریم سلمانیان، حمید رضا وکیلی فرد *، محسن حمیدیان، فاطمه صراف، رویا دارابی صفحات 93-104
  بحث محدودیت های مالی یکی از موضوعات اساسی و مهم پیش روی تمام شرکت ها می باشد. پیش بینی محدودیت مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. شرکت هایی دچار محدودیت مالی شده اند، وجوه نقد کمتری را با هزینه بیشتری تامین می کنند. به بیان دیگر هزینه تامین مالی برای شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، بیشتر است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 6 سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 و با استفاده از اطلاعات مالی 288 سال/شرکت به بررسی عوامل موثر بر محدودیت مالی و پیش بینی آن در شرکت های دولتی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون لجستیک پرداخته است. نتایج حاکی از تاثیرنسبت گردش دارایی ثابت، محافظه کاری شرطی، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، اندازه شرکت و قیمت سهام بر محدودیت مالی از بین سایر متغیر های پیشنهادی می باشد.
  کلیدواژگان: محدودیت مالی، شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رگرسیون لجستیک
 • محسن حجازی، محمدرضا حاجی قاسمی *، علی رضا دهقانی زاده بغدادآباد صفحات 105-114
  هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر شناسایی صحیح اموال دولت در دستگاه های اجرایی است که با توجه به ابلاغ ”شیوه نامه نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری و واگذاری دارایی های دولت“، اهمیت این امر بر مدیران و تصمیم گیرندگان دستگاه های اجرایی بیشتر نمایان شده است. این مطالعه، از نوع کاربردی و پیمایشی بوده که در ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش، قوانین مربوط و مصاحبه با خبرگان امر، تعداد 13 مانع شناسایی شد و در سه گروه موانع انسانی، سازمانی و قانونی طبقه بندی گردید. روش گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است و جامعه آماری پژوهش را ذی حسابان و کارشناسان اموال دستگاه های اجرایی استان یزد تشکیل می دهند. برای ارزیابی گزینه ها (موانع شناسایی صحیح اموال)، از مفاهیم و اعداد فازی به منظور رتبه بندی گزینه ها و به دلیل سادگی و کارایی از روش TOPSIS استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که دو مانع قانونی ”موانع ثبت قانونی اموال (نظیر تصرفی، واگذاری، بدون سند مالکیت، بدون مستندات قانونی و...)“ و ”ضعف قوانین و آیین نامه ها در ارزش گذاری دارایی ها“ به عنوان مهمترین موانع شناسایی شدند
  کلیدواژگان: شناسایی اموال دولتی، فازی تاپسیس، موانع انسانی، موانع سازمانی، موانع قانونی
 • غریبه اسماعیلی کیا* صفحات 115-134
  مدیریت عمومی نوین با پذیرش فعالیت های بخش خصوصی، مدیریت بخش عمومی را تغییر داده و مدعی است که کمیته حسابرسی در بخش عمومی نیز می تواند روند خلق ارزش مشابهی داشته باشد. با توجه به تحولات در جریان در بخش عمومی ایران، هدف پژوهش حاضر بررسی استقرار کمیته حسابرسی در بخش عمومی ایران با به کارگیری روش ترکیبی (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی با تحلیل دیدگاه های 14 خبره در دو دور دلفی و در بخش کمی با استفاده از نظرات دو گروه حرفه (248 نفر) و دانشگاه (96 نفر) یافته ها نشان داد که استقرار کمیته حسابرسی باعث ارتقای پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی می شود، استقرار این کمیته با چالش های متعددی روبه رو می باشد و اعضای کمیته برای ایفای اثربخش نقش خود باید حائز مجموعه ویژگی هایی باشند. نهایتا اینکه دانشگاهیان نسبت به اعضای حرفه، شدت موافقت بالاتری در رابطه با مزایا و چالش های استقرار و ویژگی های اعضای کمیته داشته اند. نتایج ضمن صحه گذاشتن بر ارزش آفرینی کمیته حسابرسی در شرایط محیطی بخش عمومی ایران، با تعیین چالش های استقرار و ویژگی های اعضا می تواند به دست اندرکاران و مجریان مربوط در راستای استقرار و کارکرد موفقیت آمیز آن کمک نماید .
  کلیدواژگان: کمیته حسابرسی، بخش عمومی، روش دلفی، حرفه، دانشگاه
 • هدی مجبوری یزدی *، شعبان محمدی، عبدالحسین طالبی نجف آبادی، نرجس کمالی کرمانی صفحات 135-154
  هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کنندگی حسابرسی عملکرد در تاثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی ایران است. این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع کاربردی است. 200 نفر از کارکنان بخش های مالی و حسابداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 به عنوان جامعه آماری انتخاب و به روش کوکران 131 پرسش نامه ارسال و پس از حذف پرسش نامه های تکمیل نشده، 120 پرسش نامه به عنوان نمونه نهایی استفاده شد. از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS برای تجزیه وتحلیل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی تاثیر معناداری دارد. حسابرسی عملکرد تاثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی را تعدیل می کند. به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی موجب افزایش کارایی گزارشگری در این بخش، تهیه اطلاعات سودمندتر برای بهبود تخصیص منابع، افزایش پاسخگویی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی و بررسی بهتر عملکرد مدیران در استفاده از منابع در اختیار می گردد. حسابرسی عملکرد در بخش دولتی، گذشته از کامل کردن سیستم گزارشگری در مورد منابع مالی، به گزارشگری در مورد کل منابع اقتصادی در اختیار دولت نیز توجه می کند
  کلیدواژگان: حسابداری تعهدی، پاسخگویی، تصمیم گیری مدیران، حسابرسی عملکرد، شفافیت گزارشگری
|
 • Gholamreza kordestani, Amir Khanaki *, Horie ghanooni shishwan Pages 9-22
  The objective of this study is the impact of a change in the public sector accounting policies on administrative reform. policy change in the public sector accounting will improve processes, external administrative corruption-financial. Research method is survey. In terms of time, it was done in 2017. Data from 119 questionnaires that students, professors and experts in the field of accounting distributed were collected. Student t test is used to analyze the hypotheses. These findings suggest that the change in the public sector accounting policies on improving processes influential also change in policies on improving public sector accounting external interaction, reducing the financial and administrative corruption-violations. Given the impact of changes in public accounting policies on administrative reform It can be concluded that the management of the business processes of the organizations will be improved and efficiency will increase also reduces fraud, Infringement, and financial corruption in organizations.
  Keywords: Policies Public Sector Accounting, Accrual Accounting, Administrative Reform
 • Omid Eslamzadeh, naser izadinia *, dariyush forooghi Pages 23-40

  In most countries, the Code of Corporate Governance has been approved as a law to improve governmental auditing. Iran's economy is governmental; therefore, Corporate Governance is essential for the optimal management of resources in this sector. The purpose of this study is to explain the components of governmental Corporate Governance by taking into account the experience of other countries and the opinions of experts, as well as assessing the ability of Supreme Audit Court for its implementation.
  This research is an applied-explanatory and qualitative-quantitative study. At the Delphi phase, 20 people of government experts, the Parliament and the Court of Audit, and in the assessment phase, 240 people of Supreme Audit Court employees participated in the study.
  Findings in fuzzy Delphi phase showed that four main components of corporate governance are monitoring, managerial, technical and ethical components. The analysis of questionnaire showed that supreme audit court can monitor the implementation of corporate governance.
  It is suggested that the Islamic Consultative Assembly approve the Code of governmental Corporate Governance according to the native conditions, and supreme audit court hold the responsibility of its monitoring.
  Keywords: Corporate Governance, Governmental Organizations, Supreme Audit Court
 • seyed aliakbar ahmadi *, alireza Roozbahani Pages 41-54

  The purpose of this study is designing the model of audit method of performance of executives of governmental banks. The method of this study is descriptive and qualitive that divided into two stages which involved library and the implementation of a Delphi approach has been done with 22 experts.
  In the first stage, the activities of this issue have been identified with different methods such as exploratory-comparative method, And then effective components on them, have been divided into three categories that containing underlying, content and structural factors By combining these variables, the whole content of this research has been indicated, and during the three rounds of Delphi validation and the final model of this research has been designed.
  The findings of this research which is about the 22 components, indicates that (Kendall’ coefficient 702/0), the same views have been obtained by experts. In addition, considering the experts' opinions showed that underlying, structural and content factors, according to the first, second and third sequence have been prioritized by Panel members.
  Keywords: audit method of performance of executives, Delphi, underlying, structural, content
  Keywords: auditing performance of executives, Delphi, underlying, structural, content
 • kaveh mehrani, ali mahmoudi *, ali rahmani, AbouAli Vedadhir Pages 55-74

  This study concerning explanation of Changing Process in Public sector accounting with approach the Structuration Theory, aims to understand the specifications of active/inactive agency and supportive/unsupportive structure of Public sector accounting change. In this study, the specifications of active/inactive agency and supportive/unsupportive structure of Public sector accounting change, were recognized using the case study methodology and were categorized and analyzed by qualitative content analysis method. Then, through execution of Gidden's structuration theory, dualism role of agency and structure in the change of Public sector accounting was discussed. The source for gathering the data includes interview, observation and document analysis and research literature and participants, staff, accounting chiefs and financial managers of the University of Tehran. Finally, four organizational situations predictable in accounting change matrix and the specifications of each status were presented. According to the findings, the active agency specifications in change of Public sector accounting at the University of Tehran as compared to the inactive agency specifications and also the unsupportive structure specifications of the change in Public sector accounting at the University of Tehran as compared to the its supportive structure were more active.
  Keywords: Structuration Theory, Dualism of Agency, Structure, Public Sector Accounting
 • Vahid Amin, Khosro Faghani Makrani *, ali zabihi Pages 75-92

  The purpose of this study is to investigate the relationship between the government firms (concentration of government ownership) and the dimensions of corporate sustainability performance. In this study, the effect of corporate sustainability performance on the market value, as well as the effect of moderating the concentration of government ownership on this relationship is examined.
  In this research, 93 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2010 to 2016 (651 firm-years) were investigated. To measure corporate sustainability, the KLD Index has been used in five dimensions: social, environmental, governance, ethics, and economics.
  The findings of the research showed that the government firms (concentration of government ownership) has a significant positive relationship with the environmental, governance, ethical, economic, and overall corporate governance performance. There was no significant relationship between the concentration of government ownership and the social dimension of sustainability. In addition, the results showed that corporate sustainability performance has a significant positive effect on the market value of firms. But the government firms (concentration of government ownership) did not have significantly affect the relationship between corporate sustainability performance and market value.
  Keywords: government firms, corporate sustainability performance, firm value, KLD index
 • maryam salmanian, hamid reza vakili fard *, mohsen hamidian, Fatemeh sarraf, roya darabi Pages 93-104
  Discussion of financial constraints is one of the major issues facing all companies. The prediction of financial constraints is an important phenomenon for investors, creditors and other users of financial information Companies with financial constraints provide lower cash costs at a higher cost. The cost of financing for firms with a financial constraint is higher.. This study uses 6-year financial data during 2011-2016 and using financial information of 288 years-company to study the factors affecting financial limitation and its prediction in Tehran's listed stock companies using the logistic regression method Paid. The results indicate the effect of fixed asset turnover, conditional conservatism, the ratio of operating cash to assets, firm size and stock price on the financial constraints among other proposed variables.
  Keywords: Government Companies, Financial Constraints, Logistic Regression
 • mohammad reza haji ghasemi * Pages 105-114
  The purpose of this study is to investigate the factors affecting the proper identification of public-sector assets in executive organizations, which has become increasingly apparent to administrators and decision makers of executive agencies, due to the presentation of the "style and timing of initial identification, dismissal and assignment of government assets”. This study was a applied and survey study. First, by investigating the research literature, related laws and interviewing experts, 13 barriers were identified and classified into three groups of human, organizational and legal barriers. The data gathering method is a researcher made questionnaire and statistical population consists of the financial controller and the property experts of the government organizations of Yazd province. To ranking alternatives (barriers to proper identification of property) has been used fuzzy concepts and numbers rather than verbal variables and TOPSIS due to its simplicity and efficiency. The results of the study showed that two legal barriers were identified as most important that are “barriers to legal registration of property (such as seizure, transfer, ownership without legal documentation, etc)” and “weakness of laws and regulations in asset valuation”.
  Keywords: Identification of Public-Sector Assets, Fuzzy TOPSIS, Human Barriers, Organizational Barriers, Legal Barriers
 • GHaribeh esmaeeli kia* Pages 115-134
  New public management has changed the management of the public sector by accepting private sector activities, and claims that the audit committee in public sector can also have similar value creations trends. Regarding the current reforms in Irans public sector, the purpose of this study is to investigate the establishment of the audit committee in Irans public sector using a mix (Qualitative-Quantitative) method. In the Qualitative section, by analyzing the views of 14 experts in two rounds of Delphi and in the Quantitative section by using Opinions of two groups profession (n=248) and academy (n=96) the findings showed that: The establishment of the audit committee will enhance the financial and operational accountability of the public sector, the establishment of this committee faces a number of challenges, and members of the committee should have a set of attributes to play their role effectively. Ultimately, academics Compared with members of the profession, have more strongly agreed to benefits and challenges of establishment and characteristics of the committee members. The results, while confirming the value creation of the audit committee in the environmental conditions of the iran public sector, by determination of challenges of establishment and Members characteristics, it can help its Involved and Performers to establish and operate it successfully
  Keywords: : Audit Committee, Public Sector, DelphiMethod, Professional, Academics
 • hoda majbori yazdi * Pages 135-154
  The purpose of this study was to investigate the role of performance audit in the impact of accrual accounting on public sector accounting in Iran. This research is an applied survey. 200 employees of the financial and accounting departments of Mashhad University of Medical Sciences in 2012 were selected as the statistical population and 131 questionnaires were sent by Cochrane method and 120 questionnaires were used as the final sample after removal of unplanned questionnaires. Structural equations and PPL software were used for analytical analysis. The results show that accrual accounting has a significant effect on public sector accounting. Performance audit modifies the effect of accounting accrual on public sector accounting. The use of accrual accounting in the public sector increases the efficiency of reporting in this section, providing more useful information for improving resource allocation, increasing accountability, increasing information transparency and raising awareness of the economic effects and better understanding of the performance of managers in resource utilization. Performance auditing in the public sector, besides completing the reporting system on financial resources, also gives the government an overview of all economic resources.
  Keywords: Accrual Accounting, Accountability, Decision Makers, Performance Audit, Reporting Transparency