فهرست مطالب

بررسی های حسابداری و حسابرسی - پیاپی 94 (زمستان 1397)
 • پیاپی 94 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • وجیهه بذرافشان، آمنه بذرافشان *، مهدی صالحی صفحات 457-478
  هدف
  این پژوهش به بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی می پردازد. به لحاظ نظری، مدیران خودشیفته با شاخصه های رفتاری نظیر خودخواهی، تمایل به استثمار دیگران، بی‎توجهی به دیگران و پاداش‎طلبی افراطی، به گزارشگری مالی متقلبانه اقدام می‎کنند.
  روش
  در پژوهش حاضر، برای اندازه گیری خودشیفتگی از دو معیار اندازه امضای مدیران و نسبت پاداش مدیران بر کل حقوق و دستمزد سالانه کارکنان استفاده شده و کیفیت گزارشگری مالی نیز به‎کمک سه معیار مدیریت سود، کیفیت سود و محافظه کاری سنجیده شده است. برای آزمون فرضیه‎ها از رگرسیون خطی چندمتغیره بهره گرفته می‎شود. قلمرو زمانی تحقیق سال‎های 1388 تا 1395 است.
  یافته‎ها
  بر اساس یافته های تجربی، بین خودشیفتگی مدیران بر اساس اندازه امضا با معیارهای کیفیت گزارشگری مالی، رابطه معناداری وجود ندارد. با این حال، بین خودشیفتگی مدیران بر اساس نسبت پاداش مدیران بر حقوق و دستمزد کارکنان با دو مورد از معیارهای کیفیت گزارشگری مالی (شامل مدیریت سود و کیفیت سود) رابطه معناداری مشاهده شد؛ به این ترتیب که خودشیفتگی مدیران موجب افزایش مدیریت سود و کاهش کیفیت سود می‎شود.
  نتیجه‎گیری
  در مجموع، نتایج پژوهش نشان می‎دهد در برخی شرایط، خودشیفتگی مدیران بر معیارهای کیفیت گزارشگری مالی اثر می‎گذارد.
  کلیدواژگان: خودشیفتگی، کیفیت سود، کیفیت گزارشگری مالی، محافظه کاری، مدیریت سود
 • اکبر پروایی *، غلامرضا کردستانی صفحات 479-496
  هدف
  انتخاب رویه‎های حسابداری دارایی‎های نامشهود از سوی مدیریت، شامل به هزینه منظور کردن یا سرمایه‎ای کردن مخارج توسعه دارایی‎های نامشهود، تحت تاثیر عواملی است که از آن جمله می‎توان به ارتباط این تصمیم‎‎گیری با طرح پاداش مدیریت اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه عوامل تاثیرگذار بر تصمیم‎گیری‎های مدیریت در حوزه سرمایه‎گذاری در دارایی‎های نامشهود با تاکید بر فرضیه پاداش است.
  روش
  برای بررسی تاثیر پاداش مدیریت بر تصمیمات سرمایه‎گذاری در حوزه دارایی نامشهود، از رویکرد آزمایشگاهی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران، معاونان و اعضای هیئت مدیره شرکت ها (سهامی عام و سهامی خاص) و افراد دانشگاهی دارای تجربه ‎کار هستند و در مجموع 195 نفر در پژوهش مشارکت داشته‎اند.
  یافته‎ها
  نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد تصمیم‎گیری‎های مدیریت تحت تاثیر رویه‎های حسابداری قرار می‎گیرد و مدیریت رویه خرید دارایی نامشهود که در آن مخارج سرمایه‎ای محسوب می‎شود را بر رویه توسعه داخلی دارایی نامشهود و همچنین توسعه داخلی دارایی نامشهود همراه با افشای اضافی که در آنها مخارج به حساب هزینه دوره منظور می‎شود، ترجیح می‎دهد. سایر یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد تصمیم‎گیری‎های مدیریت تحت تاثیر پاداش و همچنین هم‎افزایی میان پاداش و رویه‎های حسابداری قرار نمی‎گیرد.
  نتیجه‎گیری
  ترجیح رویه حسابداری سرمایه‎گذاری در دارایی نامشهود که به سرمایه‎ای کردن مخارج منجر می‎شود، نسبت به رویه‎هایی که این مخارج را به حساب هزینه دوره منظور می‎کند، به این معناست که یا پاداش مدیریت تحت تاثیر سود قرار نمی‎گیرد (به بیان دیگر فضای اجتماعی اجازه نمی‎دهد که مدیریت درصد مشخصی از سود را به‎عنوان پاداش دریافت کند)، یا مدیریت منافع آتی را بر پاداش جاری ترجیح می‎دهد.
  کلیدواژگان: پاداش مدیریت، تصمیم‎گیری مدیریت، رویه‎های حسابداری دارایی‎های نامشهود
 • محمد جواد ساعی، محمود لاری دشت بیاض، حمید خادم * صفحات 497-518
  هدف
  تئوری بازی ها تلاش می کند که رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت استراتژیک را مدل‎سازی کند. این موقعیت زمانی پدید می آید که موفقیت یک طرف بازی، به راهبردهایی بستگی دارد که طرف دیگر انتخاب می‎کند. هدف پژوهش حاضر، یافتن راهبرد بهینه در بازی استراتژیک بین حسابرس و مدیر شرکت در فرایند حسابرسی است.
  روش
  در پژوهش حاضر، مدیران و حسابرسان به‎منظور حداکثرسازی منافع، به‎ترتیب از استراتژی‎های مدیریت سود و افزایش کیفیت حسابرسی (کاهش خطر عدم کشف برآوردی) استفاده می‎کنند. جامعه آماری پژوهش از نوع جامعه آماری در دسترس است که کلیه شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را در سال های 1391 تا 1395 با اعمال محدودیت‎هایی دربرمی‎گیرد. فرضیه ها برای داده های ترکیبی 116 شرکت (575 شرکت سال)، با استفاده تابع بهترین پاسخ بازیگر و آزمون من ویتنی آزمون شدند.
  یافته‎ها
  یافته‎ های پژوهش مبین وجود تعادل نش در استراتژی کیفیت حسابرسی بالا و مدیریت سود شدید برای طرفین بازی است، یعنی در این استراتژی، نه حسابرس و نه مدیر، انگیزه تغییر استراتژی را ندارد؛ زیرا با تغییر استراتژی منافع آنها کمتر خواهد شد.
  نتیجه‎گیری
  نتایج به‎دست آمده از پژوهش، گویای اهمیت توجه به حسابرسی به‎عنوان نوعی محیط استراتژیک است. همچنین یافته‎ها می‎تواند به حسابرسان در خصوص تحلیل تضاد با صاحبکار و انتخاب استراتژی بهینه در فرایند حسابرسی کمک کند.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، خطر حسابرسی، مدیریت سود، تئوری بازی‎ها، تعادل نش
 • سید رضا سید نژاد فهیم، مهدی مشکی *، ابراهیم چیرانی، غلامرضا محفوظی صفحات 519-536
  هدف
  با توجه به سند چشم انداز بازار سرمایه ایران، این بازار می تواند به مرکز مالی اسلامی در خاورمیانه مبدل شود. این امر به حمایت از حقوق سرمایه گذاران از طریق ساماندهی، حفظ و توسعه بازاری شفاف، منصفانه و کارا برای انواع اوراق بهادار نیاز دارد. شفافیت و کاهش عدم تقارن، موجب کاهش ریسک در بازار سرمایه شده و امکان جذب بیشتر سرمایه گذار را فراهم می کند. به همین منظور، پژوهش حاضر به بررسی عدم تقارن اطلاعات ناشی از نگه داشت اخبار بد توسط شرکت ها و نقش آن بر رضایتمندی سهامداران می پردازد.
  روش
  در این پژوهش از میزان بازده غیرعادی سهام قبل و بعد از تاریخ مجمع عمومی در راستای بررسی عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است. برای اندازه گیری رضایتمندی سهامداران نیز از دو شاخص ارزش معاملات و نسبت روزهای باز معاملاتی استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1396 انتخاب شده و با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش آزمایش شدند.
  یافته‎ها
  یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین استراتژی ناشی از نگه داشت اخبار بد و ارزش معاملات رابطه معنا داری وجود ندارد، اما بین استراتژی ناشی از نگه داشت اخبار بد و نسبت روزهای باز معاملاتی رابطه منفی معنا داری وجود دارد.
  نتیجه‎گیری
  پیش بینی می شود به واسطه استفاده از استراتژی نگهداری اخبار بد از سوی شرکت ها، میزان رضایتمندی سهامداران کاهش یافته و در بلندمدت به منافع همه گروه های درگیر آسیب جدی وارد شود.
  کلیدواژگان: استراتژی نگه داشت اخبار بد، عدم تقارن اطلاعات، رضایتمندی سهامداران، ارزش معاملات، نسبت روزهای باز معاملاتی
 • قدرت الله طالب نیا، مریم متانت * صفحات 537-554
  هدف
  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر تعدیل‎کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود نقدی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پس از بررسی ارتباطات مشخص شد، پرداخت سود سهام، زمینه کاهش سقوط قیمت سهام را فراهم می‎کند. انتظار می‎رود در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی، ارتباط تقسیم سود و سقوط قیمت سهام دچار تغییراتی شوند.
  روش
  به‎منظور اجرای این پژوهش، 155 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1394 برای نمونه انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای پردازش فرضیه‎ها، از نرم‎افزار ره‎آورد‎ نوین و بررسی صورت‎های مالی شرکت‎ها با مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران به‎دست آمد و فرضیه‎ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، رویکرد داده‎های ترکیبی و روش حداقل مربعات، آزمون شدند.
  یافته‎ها
  نتایج نشان داد ارتباطی معناداری بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‎ها برقرار است و از طرفی، عدم تقارن اطلاعاتی نمی‎تواند این ارتباط را تحت تاثیر قرار ‎دهد.
  نتیجه‎گیری
  پرداخت سود سهام موجب کاهش جریان وجه نقد آزاد شده و به تامین مالی خارجی منجر می‎شود. جذب جریان‎های نقد خارجی، نظارت تامین‎کنندگان خارجی بر عملکرد مدیران و شرکت را به همراه دارد و موجب کاهش خطر سقوط قیمت سهام می‎شود. با وجود ارتباطات معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی با هر‎ یک از متغیرها، فرض عدم تقارن اطلاعاتی به‎عنوان متغیر تعدیل‎کننده در این رابطه تایید نشد.
  کلیدواژگان: ریسک سقوط آتی قیمت سهام، سیاست تقسیم سود، عدم تقارن اطلاعاتی
 • غلامحسین مهدوی، رضا زمانی * صفحات 555-570
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی ویژگی های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان از جانب حسابرس است که می تواند بر مذاکرات دستمزد حسابرسان با مشتریان، تحریف زمان بودجه، ارزیابی اثربخش بودن حسابرسی و سرانجام، کیفیت حسابرسی تاثیر منفی داشته باشد.
  روش
  این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و در دسته پژوهش‎های پیمایشی توصیفی قرار می‎گیرد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه تکمیل شده به وسیله 269 نفر از کارکنان موسسه‎های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.
  یافته‎ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد بین سبک رهبری ملاحظات، سبک رهبری ساختار، منبع کنترل درونی و تجربه حسابرس با پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان، رابطه منفی و معناداری برقرار است و بین منبع کنترل بیرونی و حسابرسان غیرعضو جامعه حسابداران رسمی ایران با پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین میزان تحصیلات با پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان رابطه ای مشاهده نشد.
  نتیجه‎گیری
  بر اساس نتایج پژوهش، به موسسه‎های حسابرسی پیشنهاد می شود که سبک رهبری ملاحظات و ساختار را در موسسه اجرا کنند و بر کار حسابرسانی که باوری به کنترل رویدادها ندارند، موفقیت را به عوامل بیرونی مانند شانس نسبت می‎دهند و از تجربه کمتری برخوردارند، نظارت بیشتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان، تجربه حسابرس، سبک رهبری ساختار، سبک رهبری ملاحظات، منبع کنترل
 • زهرا هنرمندی، سحر سپاسی *، عادل آذر، حسین اعتمادی صفحات 571-594
  هدف
  ارائه مدل قابل اتکا برای اندازه‎گیری ارزش برند و تلاش برای راه‎یابی آن به‎عنوان دارایی ترازنامه شرکت‎ها.
  روش
  تکنیک قدرتمند معادلات ساختاری با استفاده از نرم‎افزار اسمارت پی. ال. اس. و رویه بوت استراپ با استفاده از داده‎های سری زمانی سالانه مربوط به 190 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‎های 1386 تا 1396.
  یافته‎ها
  مدلی جدید برای حسابداری برند که همه متغیرهای آن مالی است و دارای ابعاد ارزش بازار، ارزش محصول و بهای تمام شده مخارج برند بوده و شرکت‎ها و استفاده‎کنندگان می‎توانند آن را به‎راحتی محاسبه کنند.
  نتیجه‎گیری
  به کارگیری این ایده جدید برای مدل سازی و برآورد ارزش ویژه برند شرکت‎ها، می‎تواند در فرایند بهبود مدیریت برند، فراهم شدن بستر لازم در راستای ورود ارزش ویژه برند به اقلام دارایی ترازنامه، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سهامداران و در نهایت، بهبود کارایی بازار سرمایه نقش موثری ایفا کند.
  کلیدواژگان: حسابداری برند، ارزش‎گذاری برند، ارزش ویژه برند، ارزش ویژه برند با رویکرد مالی
|
 • vajihe Bazrafshan, Ameneh Bazrafshan *, Mahdi Salehi Pages 457-478
  Objective
  This research studies the impact of managers' narcissism on financial reporting quality. Theoretically, self-identified managers with behavioral characteristics such as excessive selfishness, the tendency to exploit others to their own needs, mastery of decision-making processes, and lack of feedback from others tend to be fraudulent financial reporting.
  Methods
  To measure narcissism, two proxies are used: area of managers’ signatures and the ratio of managers' remuneration to total annual salary of employees. Three proxies are used to measure the financial reporting quality: earnings management, earnings quality and conservatism. To test the hypotheses, multiple regression is used. The realm of research is from 2009 to 2016.
  Results
  Findings from a survey of 140 companies indicate that there is no significant relationship between managers’ narcissism based on signature size and financial reporting quality. However, the managers’ narcissism based on the managers' remuneration ratio on employee salary has a positive and significant relationship with two of the financial reporting quality proxy (including earnings management and earnings quality). Thus, the managers’ narcissism leads to increase earnings management and reduce earnings quality.
  Conclusion
  The results explain the impact of the managers’ narcissistic phenomenon on the financial reporting quality.
  Keywords: Narcissism, Earnings Quality, Financial Reporting Quality, Conservatism, Earnings Management
 • Akbar Parvaei *, Gholamreza kordestani Pages 479-496
  Objective
  Choosing between accounting treatments for intangible assets, which include expensing or capitalizing all expenditures, is influenced by factors such as the relationship between decision making and compensation scheme. This paper examines influential factors for decision making of management regarding intangible asset investments emphasizing compensation hypothesis.
  Methods
  Laboratory experiment is applied to specify the relationship between compensation and management decision making regarding intangible assets. Our population consists of senior managers, board of directors (public and private company) and skilled academics and our examinees equal to 195 people.
  Results
  Our findings show that management decision making is influenced by accounting treatments and managers prefer purchasing method to developing method and developing with extra disclosures method which can be explained by certainty effect theory. Moreover, our study shows that management decision making is not influenced by compensations and synergies between accounting treatments and compensation scheme.
  Conclusion
  Purchasing method preference which leads to expenditure capitalization among other methods means that either manager’s compensation has not been affected by bottom line, in other words social space might not let manger to use part of incentive compensation, or manager prefers future benefits to the current benefit.
  Keywords: Management compensation, Management decision making, Accounting treatment of intangible assets
 • Mohammad Javad Saei, Mahmood Lari, Hamid khadem * Pages 497-518
  Objective
  The game theory attempts to model math behavior in a strategic situation. This situation occurs when the success of one side of the game depends on the strategies that the other party chooses. The purpose of this study is to find an optimal strategy for the interests of the parties in the game using the game theory approach.
  Methods
  The present study uses managers and auditors to maximize their profits, respectively, from profit management strategies and increasing the quality of the audit (reducing the risk of uncritical discovery). The statistical population of the study is a statistical society that is accessible to all companies admitted to the stock market by imposing restrictions on the years 1391 to 1395. Hypotheses for the combined data of 116 companies (575 companies of the year) were tested using the best responder response and the Mann-Whitney test.
  Results
  Research findings reveal the existence of “Nash equilibrium” in the strategy of high audit quality strategy and high earning management, therefore in this strategy, neither the auditor nor the manager has the incentive to change the strategy because they will reduce their interests by changing their strategy, Because they will reduce their interests by changing their strategy.
  Conclusion
  The results of the research indicate that it is important to consider the audit as a type of strategic environment. The findings of this research can help auditors in analyzing conflicts with the client and selecting the optimal strategy in the audit process.
  Keywords: Auditing quality, Auditing risk, Earning management, Theory of games, Nash equilibrium
 • seyed Reza seyed Nezhad Fahim, Mehdi Meshki *, Ebrahim chirani, Gholamreza Mahfoozi Pages 519-536
  Objective
  According to the prospectus of Iran's Capital Market, this market can be turned into an Islamic finance center in the Middle East. This requires to protect investors’ right through organizing, maintaining and developing a transparent, fair and efficient market for a variety of different types of securities. Transparency and reduction of asymmetry reduce risk in the capital market and increase investor attraction to this market. For this purpose, present research investigates the information asymmetry generated by companies bad news withholding and its role in shareholders’ satisfaction.
  Methods
  In this research, abnormal stock return rate before and after the general meeting date has been used to examine the Information Asymmetry. Trading value and open trading days have also been used as indicators to measure the shareholders’ satisfaction. To achieve the research goal, 123 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period from 2011 to 2016 were selected and a panel data approach was used to test the research of hypotheses.
  Results
  Findings do not show a significant relationship between withholding strategy of bad news and the trading value, but there is a significant negative relationship between the withholding strategy of bad news and the open trading days.
  Conclusion
  Therefore, it is predicted that due to the use of this strategy by the companies, stockholders satisfaction level decreased and in the long run, it causes serious damage to the interests of all involved groups.
  Keywords: Strategic withholding of bad news, Information asymmetry, Shareholders’ satisfaction, Trading value, Open trading days
 • Ghodratollah Talebnia, Maryam Metanat * Pages 537-554
  Objective
  The purpose of this paper is to investigate the information asymmetry’s moderating effect on the Relationship between Dividend Payments and Future Stock Price Crash Risk of Firms Listed on the Tehran Stock Exchange (TSE). By evaluating the relationships, we tried to find out that whether the cash dividing payment will culminate in decreasing the crash risk of stock price or not. It is expected that in the absence of information asymmetry, the relation between divided payment and crash risk of stock price will change.
  Methods
  In this regard, 155 companies were selected for the period of 2010 to 2014. The data from “Rahavard Novin” software, besides that, the financial statements data of the firms are based on TSE official website, the multivariate linear regression model and least squares method and panel data approach has been used to test research hypotheses.
  Results
  The results of evaluations demonstrate a significant correlation between the cash dividend payment and the crash risk of future stock price of firms. However, asymmetry of information can not affect this correlation.
  Conclusion
  Dividend payouts results in both decreasing free cash flow and external financing providing. Absorbing external cash flow results in monitoring of external suppliers on the performance of managers and firms and decline the crash risk of stock price. While there are significant correlations between asymmetry of information and each of the variables, the hypothesis of asymmetry of information as a Moderating variable (criterion) of this relation, was not confirmed.
  Keywords: Dividends, Future stock price crash risk, Information asymmetry
 • Gholamhossein Mahdavi, Reza zamani * Pages 555-570
  Objective
  The purpose of this paper is to investigate the effect of individual and organizational characteristics on the acceptance of underreporting time by the auditor which can be used to negotiate the fees of auditors with customers, Distorting budget time, Assessing the effectiveness of auditing and finally audit quality has a negative impact.
  Methods
  This research is an applied research in terms of purpose and is a descriptive survey research .The required data of this study were collected and analyzed by a questionnaire completed by 269 employees of the audit firms of the members of Iranian Association of Certified Public Accountants.
  Results
  The results of the research show that there is a negative and significant relationship between leadership style of considerations, structure leadership style, internal locus of control and auditor experience with acceptance of underreporting time and there is a positive and significant relationship between the external locus of control and non-members Auditors Iranian Association of Certified Public Accountants with acceptance of underreporting time. Also, there was no relationship between education degree with acceptance of underreporting time.
  Conclusion
  Based on the results of the research, it is suggested to audit firms to conduct a leadership style of considerations and structure at the Institute, and to work on auditors who do not have control over the events and attribute success to external factors, such as odds, as well as to lesser experience and have more supervision.
  Keywords: Acceptance of underreporting time, Audience experience, Consideration leadership style, Locus of control, Structure leadership style
 • zahra Honarmandi, Sahar Sepasi *, Adel Azar, Hossein Etemadi Pages 571-594
  Objective
  Presentation of a reliable model for brand measurement and attempt to find a way to enter it into the balance sheet as an asset.
  Methods
  The powerful technique of structural equation model (SEM) by smart PLS software and bootstrap method using time series data for 190 active company in the Tehran security market from 2007-2017.
  Results
  A new model for brand accounting that all of its variables are financial and has market value, production value and cost of brand expenditures dimensions and it is easily computable for companies and users.
  Conclusion
  Using this new idea for modeling and estimating the company’s brand equity can play effective role in brand entrancing to balance sheet, deduction of information asymmetry between managers and stockholders and at last improvement of capital market efficiency.
  Keywords: Brand accounting, Brand valuating, Brand equity, Financial Based Brand Equity (FBBE)