فهرست مطالب

آموزش پزشکی - سال هفتم شماره 1 (پاییز و زمستان 1397)
 • سال هفتم شماره 1 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید علی کمالی، سیدحمید کمالی، زهرا قربانی فر*، سیده جیهان حسینی خبیر، شیما اصفهانی، نورین خرمشاهی صفحات 7-12
  مقدمه

  نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو موضوع مورد توجه در حوزه آموزش پزشکی است. در طراحی کوریکولوم رشته طب ایرانی جهت ارتقای کیفیت آموزشی، به جمع آوری اطلاعات، شواهد، تفحص در منابع و مستند سازی مبتنی بر شواهد برای تصمیم گیری ها نیازمندیم.

  مواد و روش ها

  این گزارش کوتاه با هدف بررسی و مطالعه روش های تدریس، نحوه ارزشیابی، محتوای تدریس حکمای برجسته طب سنتی سده های متعدد، چون "بقراط"، "جالینوس"، "محمد ابن زکریای رازی" و "ابن سینا" در حوزه آموزش انجام شد.

  یافته ها

  رازی اعتقاد داردکتاب هایی مانند کتاب تقدمه المعرفه بقراط و کتاب های جالینوس در زمینه انواع تب ها وحملات آن، ادویه مفرده، اوقات بیماری و اینکه هر بیماری در چه مرحله ای قرار دارد، اسطقسات، بحران ها، نحوه برخورد با بیماری های حاد به روش تغذیه، اسباب و علایم بیماری ها، تدابیر فوری، مزاج و نبض جزو اولین کتاب هایی هستند که خواندن آنها برای دانشجویان ضروری است. همچنین او توصیه می کند که یک پزشک بهتر است با اکثرکتب موجود در حیطه کار خود آشنا شود.

  بحث و نتیجه گیری

  بررسی ها نشان می دهد که دانشجو موظف به مباحثه و درک عمیق مطالب تحت نظر هدایت گر بالادستی خود است. کسب مهارت و توانمندی های شایسته یک طبیب با مطالعه کتابهای بیشتر و آزمون های پیاپی توسط استادان حاصل می شود. در یک جمله، کسی طبیب نمی شود مگر با ارزیابی و آزمون ها و آزمایش های مکرر.آموزش ترتیبی، آموزش تقدمی، آموزش علمی و عملی شایع ترین روش های یادگیری مورد استفاده در طب سنتی ایرانی بوده اند.

  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، طب ایرانی (طب سنتی)، کوریکولوم، ارزیابی، مبتنی بر شواهد
 • سیدعلی سیدمجیدی، مریم سیدمجیدی*، فاطمه حبیب زاده بیژنی، مرجان کیانی صفحات 13-20
  سابقه و هدف

  هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی و تعیین راهبردهای مطالعه و یادگیری و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل بود تا مهارتهای مطالعه و یادگیری دانشجویان در ورود به دانشگاه ارزیابی شود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی-تحلیلی در سال 1396 با استفاده از نظرات دانشجویان دکتری عمومی مشغول به تحصیل در دانشکده دندانپزشکی بابل در تمامی ترم ها توسط پرسشنامه ی مشتمل بر دو بخش(بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم شامل 80 سوال در 10 حیطه) انجام شد. برای تحلیل داده ها و مقایسه میانگین نمره کسب شده بین دسته ها، حیطه ها، گویه ها و در هر یک از آنها بر حسب عوامل دموگرافیک از آنالیزهای پارامتری مقایسه میانگین ها شامل اندازه گیریهای مکرر، تی مستقل، آنالیز واریانس و مقایسه چندگانه استفاده گردید. سطح معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  از 137 نفر شرکت کننده، 46% (63 نفر) مرد و 54% (74 نفر) زن با میانگین سنی 19/3±62/22 بودند. بیشترین نمره مربوط به دسته مهارت با میانگین 39/0±2/3 و کمترین نمره مربوط به دسته خواست و اراده با میانگین 37/0±12/3 بود. اختلاف میانگین نمره کسب شده بین دسته مهارت با دسته های خواست و اراده و خودتنظیمی به لحاظ آماری از اختلاف معنی داری برخوردار بود (به ترتیب 017/0P = و 022/0P =).

  نتیجه گیری

  با توجه به نمرات کسب شده در حیطه های مورد مطالعه که اغلب در محدوده متوسط نمره قابل کسب (بین 1 تا 5) بود و همچنین اختلاف معنی دار بر حسب برخی متغیرهای مستقل از جمله سال ورود به دانشگاه و محل زندگی، می توان نتیجه گرفت که دانشجویان در اغلب حیطه های راهبردهای مطالعه و یادگیری ضعف دارند. علاوه بر سنجش اولیه در بدو ورود به دانشگاه، پایش و آموزشهای مداوم توسط مراکز توسعه آموزش دانشگاه جهت حفظ و بالا بردن سطح حیطه ها در طول دوران تحصیل بایستی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: راهبردهای مطالعه، یادگیری، دانشجویان دندانپزشکی
 • معصومه دلارام، آزیتا ظاهری*، لیلا رفیعی وردنجانی، غلامرضا شبانیان صفحات 21-29
  سابقه و هدف

  آموزش و یادگیری در بالین از مهمترین جنبه های آموزشی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی است که نقش تعیین کننده در آینده ی حرفه ای حساس این دانشجویان و تربیت و اموزش نیروی انسانی متخصص بهداشتی- درمانی دارد.لذا همواره ملاحظه ی بازخوردها و نظاره یادگیری در این حیطه جز جدا نشده ی برنامه ی اموزشی می باشد. استفاده از نظرات دانشجویان سال آخر درمورد مهارت های فراگرفته طی تحصیل می تواند در تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف آموزش مفید باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی خود ارزیابی دانشجویان سال آخر رشته کارشناسی پیوسته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از توانایی آنان در انجام مهارت های عملی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی – مقطعی 55 نفر از دانشجویان در عرصه کارشناسی هوشبری دانشکده پیراپزشکی شهرکرد که به روش سرشماری انتخاب شده بودند شرکت داشتند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه ای دو بخشی شامل اطلاعات فردی و ارزیابی 71 سوالی بود. روایی این پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوا به کمک 10 تن از اساتید و پایایی این ابزار با الفای کرونباخ 83/0 تعیین گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS16 وآمار توصیفی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه فوق نشان داد که میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه 85/0±73/21 سال بود. بیشترین درصد مهارت از نظر دانشجویان به گویه های انتقال بیمار از روی تخت و برانکارد و بر عکس(8/69 %)، روش های موجود جهت کنترل درد حادو مزمن( 2/13%)،آماده کردن وسایل و امکانات مورد نیاز برای انجام احیا قلبی ریوی( 8/80%) و اصول پاکسازی راه هوایی دربیماران بحرانی (4/65%)اختصاص داشت.

  نتیجه گیری

  دانشجویان هوشبری مهارت های خود را در درس اصول و روش های بیهوشی در سطح بالا، در مباحث مراقبتهای ویژه متوسط و در درس مدیریت درد کمتر از حد متوسط ارزیابی نموده اند . پیشنهاد می شود در مطالعات اینده این روش از ارزشیابی با سایر روش ها مورد مقایسه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مهارت، دانشجو، هوشبری، مراقبت های ویژه، درد، عملکرد
 • محمود شیشه گر، سارا ریواز*، میترا امینی، مژده ریواز صفحات 30-37
  سابقه و هدف

  رفتارهای حرفه‏ای و مهارت‏های ارتباطی دستیاران به‏صورت سنتی توسط اعضاء هیئت علمی ارزیابی می‏شود، در حالی‏که یکی از بهترین راه‏های ارزیابی نگرش‏ها و رفتارها، پرسش از افرادی است که در محیط کار به‏طور مستمر با دستیاران ارتباط دارند ارزشیابی 360 درجه به منظور ارزیابی عملکرد دستیاران بالینی، دامنه متنوعی از مهارت‏ها را با استفاده از ارزیاب‏های متعدد در بر می‏گیرد. هدف این مطالعه ارزیابی مهارت های عملکردی ارتباطی و بین فردی دستیاران رشته گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از روش 360 درجه بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است که بر روی کلیه دستیاران گوش و حلق و بینی (15 نفر) شاغل به تحصیل در سال 1395 در بیمارستان های آموزشی شیراز انجام گردید. برای بررسی عملکرد دستیاران پرسشنامه‏هایی (شامل پرسشنامه‏های اساتید همکاران پزشک "همتا" همکاران درمان "پرستاران" خودسنجی و بیمار) تهیه و تنظیم گردید. روایی صوری پرسشنامه‏ها با نظر کارشناسان آموزش پزشکی تائید و پایایی پرسشنامه‏ها بعد از یک مطالعه اولیه 92/0r= به ‏دست آمد. سپس یافته ها توسط نرم افزار SPSS16با استفاده از آمار توصیفی و روش‏های آماری T –test و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری p≤0.5 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج حاصل نشان داد که به ترتیب میانگین نمره ارزشیابی توسط خود دستیاران (99/9±43/48)، همتایان (13/5±01/52) و اساتید (22/5 12±/66) بیشترین و میانگین نمرات بیماران (32/2±23/13) و پرستاران (86/6 ± 2/31) کمترین مقدار را داشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج مبین این مطلب می‏باشند که در بحث ارزیابی نباید تنها به یک گروه از مخاطبین اکتفا نمود، بلکه برای ارزیابی بهتر و جامع‏تر لازم است گروه‏های مختلف در امر ارزشیابی دخیل باشند.

  کلیدواژگان: ارزشیابی 360 درجه، عملکرد بالینی، دستیاران گروه گوش و حلق و بینی
 • معصومه مرتقی قاسمی* صفحات 38-46

  توجه به شرح حال و نشانه شناسی بیماریها، در نگاه قدمای طب سنتی ایران و نیز در طب رایج, از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و جزء اولین آموزه های حکما و اساتید به دانشجویان طب بوده و هست . مقایسه دیدگاه ایشان نشاندهنده نقطه مشترک درمورد چگونگی برخورد با بیمار و نحوه شرح حال گیری بعنوان اولین و اصلی ترین قدم در جهت تشخیص صحیح، فارغ از روش های پارا کلینیکی رایج است . هدف این پژوهش تعیین دیدگاه طب سنتی ایران و وضعیت کنونی آن در طب رایج به این مقوله است . در مقاله حاضر پس از بررسی منابع اصلی طب سنتی و طب رایج، نتایج مقایسه تحقیق مشخص نمود به همان میزان که طب سنتی به اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی اهمیت داده، طب معاصر و رایج نیز به نقش آن در تشخیص و درمان صحیح واقف و روش های جدیدی را برای هر چه بهتر و کارآمدتر کردن آن ابداع نموده است . معیار ورود منابع در تحقیق کتب معتبر در حوزه طب سنتی همچون قانون، کامل الصناعه، خفی علایی، المنصوری و... ودر طب رایج معاینات فیزیکی بیتز و... همچنین مقالات مرتبط بوده است . اگرچه با ورود امکانات کلینیکی و پارا کلینیکی، توجه به شرح حال و معاینات فیزیکی به نسبت گذشته اهمیت خود را از دست داده است، در این مقاله سعی شده با مقایسه دیدگاه دو طب، تاکید ایشان را بر معاینات فیزیکی و شرح حال گرفتن از مددجو بیان، و مقایسه بین این دو دیدگاه بعمل آید.

  کلیدواژگان: معاینات فیزیکی، شرح حال، طب سنتی، طب رایج، ایران
 • آکام سعیدی، رومینا حاجی پور، موژان غفوری، همت قلی نیا، معینه موسوی* صفحات 47-51
  مقدمه

  توانایی مطالعه صحیح بیشترین تاثیر را در عملکرد آکادمیک دانشجویان دارد. از موارد لازم به انجام در دانشگاه توانمندی دانشجو جهت کسب استراتژی و روش مناسب مطالعه است تا بتواند از زمان و منابع خود بهترین استفاده را بکند چرا که بطور مستقیم بر عملکرد آنان تاثیر گذار است. هدف اصلی این مطالعه تعیین بررسی ارتباط مهارتهای مطالعه دانشجویان دندانپزشکی با وضعیت تحصیلی آنها در دانشگاه علوم پزشکی بابل است.

  مواد و روش ها

  مطالعه انجام شده یک مطالعه توصیفی-تحلیلی میباشد. در این مطالعه که در سال 1395 صورت گرفت از میان 193 نفر دانشجوی ورودی 91 تا 94 دانشگاه علوم پزشکی بابل تعداد 167 نفر وارد مطالعه شدند. فرم استفاده شده جهت تعیین مهارت مطالعه دانشجویان پرسشنامه دنیس کنگاس (SSI) بوده که شامل 6 حیطه اصلی میباشد. در این مطالعه 0.05>P معنادار در نظر گرفته شد. جهت بررسی متغیرهای کمی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و برای مقایسه چند گانه بین گروه ها آزمون تی تست مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 20 انجام شد.

  یافته ها

  دربررسی مقایسه ای مهارت های مطالعه افراد و وضعیت تاهل آنان مشخص شد که تنوع روش های خواندن در افراد متاهل بطور معنی داری بیشتر از مجردها بوده (01/0=p) اما در مهارت مطالعه میان افراد مجرد و متاهل اختلاف معناداری مشاهده نشده است. (05/0<P).همچنین نتیجه آزمون تی تست مستقل نشان داد که مهارتهای مطالعه و زیر مقیاسهای آن در دختران و پسران اختلاف معنی داری ندارند(05/0<P). در بررسی ارتباط سایر متغیرها و نتیجه نشان داد که مهارتهای مطالعه با معدل ترم دانشجویان به طور معنی داری رابطه مستقیم دارد(r=0.22 , p=0.02) اما سایر متغیرها شامل سن و معدل دبیرستان و معدل دو ترم قبل با مهارتهای مطالعه رابطه ای نشان ندادند(p>0.05).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج بدست آمده این مطالعه نشان داد که اکثر دانشجویان مورد بررسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل مهارت های مطالعه متوسط و ضعیفی داشتند که این نتایج اهمیت آموزش صحیح و نحوه مطالعه صحیح در دانشجویان را دو چندان میکند.

  کلیدواژگان: مهارت مطالعه، بازدهی تحصیلی، دانشجویان دندانپزشکی
 • زهرا رضا پور، سمیه اولادی قادیکلایی*، سیده الهه رسولی نژاد، مریم قائمی امیری، زینب غلام نیا شیروانی صفحات 52-59
  سابقه و هدف

  هدف از آموزش بالینی در دوره دکترای پزشکی عمومی کسب حداقل مهارت های مورد انتظار از دانش آموختگان می باشد. در راستای تربیت دانش آموختگانی توانمند، مسئولیت پذیر و پاسخگو به نیازهای جامعه علاوه بر امتحانات و ارزیابی های پایان بخش های بالینی، در پایان مرحله کارورزی ارزیابی صلاحیت بالینی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف ارزیابی صلاحیتهای بالینی در دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی در دانشگاه علوم پزشکی بابل با استفاده از آزمون بالینی ساختارمند عینی در سال 1395 صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1395 بر روی 28 نفر از دانشجویان سال آخر رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل با هدف ارزیابی صلاحیت بالینی آنان انجام گرفت. این آزمون شامل 15 ایستگاه (8سوال ضروری و 5سوال غیرضروری) بود که بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی گردید. روایی و پایایی آزمون توسط گروه expert panel تعیین گردید. پس از جمع آوری داده ها اطلاعات با نرم افزار21 SPSS و با آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آزمون تی زوج در سطح معنی داری 05/0>P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده توسط دانشجویان در آزمون 93/0± 81/15 بود که در 4/96 درصد موارد، مهارت بالینی دانشجویان در حیطه ی خوب قرار گرفت. دانشجویان در دو ایستگاه چشم و داخلی بالاترین میانگین نمره به ترتیب20 و 01/1±07/19و در ایستگاه زنان کمترین نمره میانگین 9/2±68/11را اخذ نمودند. در ایستگاه های مغز و اعصاب و بهداشت نیز بیشتر از 50 درصد دانشجویان نمره ی متوسط تا ضعیف کسب نموده بودند. ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات آزمون با میانگین معدل دانشجویان قبل از ورود پیش کارورزی46/0 بدست آمد. (01/0 p=) ولی بین دو متغیر نمره آزمون با سن ارتباط معناداری را نشان نداد. (05/0<P). آزمون تی زوج اختلاف معناداری را بین ایستگاه های ضروری و غیر ضروری نشان داد. (05/0>P)

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه نمره ی دانشجویان در ایستگاه های مغز و اعصاب، بهداشت و زنان دارای صلاحیت بالینی در محدوده ی متوسط تا ضعیف بوده اند، توجه خاص برنامه ریزان آموزشی وفراهم نمودن تسهیلات آموزشی مانند برگزاری کارگاه آموزشی بالینی، استفاده بیشتر از مرکز مهارتهای بالینی و همچنین بهره گیری ازفیلمهای آموزشی و کار عملی زیر نظر اساتید، جهت رسیدن به اهداف آموزشی را طلب می نماید.

  کلیدواژگان: ارزیابی، دانشجویان پزشکی، صلاحیت بالینی
 • مصطفی رضایی، ملیحه میر باقری، فاطمه حبیب آگهی، محمد جواد رحیمی* صفحات 60-70
  سابقه و هدف

  امروزه اساتید دانشگاه یکی از اساسی ترین عوامل تعلیم و تربیت دانشجویان هستند. یکی از مهمترین روش های تعیین معیارهای یک استاد برتر و توانمند ، نظرخواهی استاندارد از دانشجویان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی های یک استاد توانمند دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی ، پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تحلیلی-مقطعی در سال 1397-1396، به شکل سرشماری ، با حضور 371 نفر از دانشجویان دانشکده های دندانپزشکی ،پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طراحی و اجرا گردید. برای دریافت نظر دانشجویان از پرسشنامه ای حاوی 24گویه(در چهار حیطه شامل دانش پژوهی ، روش تدریس ، شخصیت فردی و توانمندی ارتباطی) استفاده شد. شاخص اعتبار محتوا برای کل پرسشنامه 78/0 محاسبه گردید به منظور ارزیابی پایایی از روش آزمون و باز آزمون یک هفته ای بر روی یک گروه پایلوت 30 نفره انجام شد و پایایی پرسشنامه تعیین شد.(ضریب همبستگی درون گروهی در آزمون مجدد آزمون 857/0 تعیین شد ؛ سازگاری داخلی بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد) این پرسشنامه به شکل فرم نظر سنجی لیکرت بود. تحلیل آماری مطالعه با آزمونهای Chi-Square ، T مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه با نرم افزار SPPS ver.16 انجام شد. مقادیر P value کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  348 نفر پرسشنامه ها را کامل تکمیل نموده و برگشت دادند. (مشارکت 8/93 درصدی).میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان شرکت کتتده در مطالعه 42/3±3/21 بود. پر اهمیت ترین موضوع برای دانشجویان پسر " تسلط استاد بر درس مورد تدریس" و " روش تدریس " به ترتیب با 24/96 % و 48/92% بودند و برای دانشجویان دختر هم " تسلط استاد بر درس مورد تدریس " و " شیوایی بیان " به ترتیب با 74/96 % و 88/94 % بودند. همچنین در این تحقیق با توجه به بررسی میانگین و انحراف معیار امتیاز اخذ شده در حیطه های چهارگانه پرسشنامه یعنی "روش تدریس" ،" دانش پژوهی" ،" شخصیت فردی" و " توانایی در ارتباط" ، بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنا دار آماری در " روش تدریس " و دانش پژوهی " مشاهده نشد (05/0 P value ≥) ولی "شخصیت فردی" و " توانایی ارتباطی " تفاوت معنادار آماری داشتند . (P value به ترتیب 023/0 و 041/0 بدست آمد).

  نتیجه گیری

  میانگین امتیازات کل پرسشنامه های دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر به شکل معنا داری بیشتر بود. علیرغم همسویی در نتایج برخی از موارد در هر دو جنس ، ولی برای بررسی ویژگی های استاد مطلوب و توانمند از دیدگاه دانشجویان باید توجه داشت که برای مقاطع مختلف تحصیلی و جنسیت دانشجو و شرایط تحصیلی ایشان ، انتخابها لزوما یکسان و هماهنگ نمیباشد و بنابراین پیشنهاد میگردد که این موضوع در برنامه ریزی های آموزشی دانشکده ها مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استاد توانمند، دیدگاه دانشجو، روش تدریس
|
 • SA Kamali, SH Kamali, Z Ghorbanifar *, SJ Hosseini Khabir, Sh Isfahani, N Khoramshahi Pages 7-12
  Background

  Setting “accountable education” as a method in medical education has gotten increasing attention. Planning a qualified curriculum in Persian Medicine education in order to achieve sufficient educational quality is possible by the means of collecting data, evidence and exploring the available references and documenting the findings.

  Methods

  The goal of this brief report is to study and evaluate the common used teaching methods in education, evaluation and the content of the most outstanding scientists teaching Persian Medicine along many centuries such as “Hippocrates”, “Galen “, “Muhammad ibn Zakariya al-Razi” and “Avicenna”

  Finding

  Razes believes that books such as the Al-Murafi Hippocrates book and Julian's books on the types of fevers and attacks, the various medicines and the time of illness, and at what stage each disease is, and the nature, the crisis, how to deal with acute diseases by the means of nutrition, The signs and symptoms of illness, immediate remedies and temperament and pulse are among the first books to be taught and are essential for students. He also recommends that physicians are best to be familiar with most of the resources available of their field of work.

  Conclusion

  Studies show that the student was obliged to deepen his knowledge by the means of discussion under the guidance of his high-level navigator. Acquiring the skills and abilities of a physician was achieved by reading more books and evaluation by the professors. It can be stated that nobody makes it to being a great physician without undergoing repeated tests and experiments.
  The most common educational methods used consist of: Sequential instruction, priority training academic and practical training.

  Keywords: Medical education, Persian medicine (Traditional medicine), Curriculum, Evaluation, Evidence-based
 • SA Seyedmajidi, M Seyedmajidi *, F Habibzadeh Bijani, M Kiani Pages 13-20
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  The aim of this study was to investigate and determine the strategies for studying and learning and factors affecting them in dental students of Babol University of Medical Sciences in order to evaluate the students' study and learning skills while entering university.

  METHODS

  This analytical-descriptive study was carried out in 2017 using dental students' opinions of Babol University of Medical Sciences by a questionnaire was comprised of two parts (the first part included demographic information and the second part containing 80 questions in 10 categories). For data analysis, SPSS software was used to comparing mean score between various categories and questions and in each of them in term of demographical variables by parametrical compare mean tests include of repeated measurement, independent t-test, and analysis of variances (ANOVA) and multiple comparisons. The significance level was considered less than 0.05.

  FINDINGS

  Of the 137 participants, 46% (63 men) and 54% (74 women) had a mean age of 22.62 ± 3.19. The highest score was for the skill group with a mean of 3.2 ± 0.39 and the lowest score for the group of will with a mean of 3.12 ± 0.37. The difference between the average score obtained between the skill group and the will and self-regulation groups were significant (P= 0.017 and P= 0.022 respectively).

  CONCLUSION

  According to the results of this study and the obtained scores by the participants which were often in the midrange of acceptable scores (1 to 5), students in most categories of study strategies and learning could be considered weak. Therefore initial assessment while entering the university, monitoring, and continuing education should be provided by the universities' educational development centers to maintain and enhance the level of the categories during the study period.

  Keywords: Study Strategies, Learning, Dental Students
 • M Delaram, A Zaheri *, L Rafiee Vardanjani, Gh Shabanian Pages 21-29
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  In this analytical, cross-sectional study, 60 undergraduate anesthesia students of Medical Sciences Faculty of shahrekord that were selected by the census sampling method participated. For data collection, a two-part questionnaire including demographic characteristics and a 710-item evaluation was used. The validity of the questionnaire was determined through the face and content validity with the help of 10 professors and the reliability of this tool was measured 0.83, by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was done using SPSS 16 software and descriptive statistics

  methods
  METHODS

  The results of this study showed that the average age of participants was 21.73±0.85 years. In the courses of principles and methods of anesthesia, the principles of pain management, medical emergencies, intensive care, the highest percentage of students' skill in transferring patients from the bed and stretcher69.8%, existing methods for control Chronic and acute pain, 13.2%, preparation of the tools and equipment needed to perform CPR8 / 80%, have the principles of airway clean up in critical cases 65.4%.

  FINDINGS

  The results of this study showed that the average age of participants was 21.73±0.85 years. In the courses of principles and methods of anesthesia, the principles of pain management, medical emergencies, intensive care, the highest percentage of students' skill in transferring patients from the bed and stretcher69.8%, existing methods for control Chronic and acute pain, 13.2%, preparation of the tools and equipment needed to perform CPR8 / 80%, have the principles of airway clean up in critical cases 65.4%.

  CONCLUSION

  Anesthesia students have evaluated their skills in high-level at anesthetic principles and moderate in intensive care course and less in pain management lessons. It is suggested that in the future studies this method of evaluation is compared with other methods.

  Keywords: skill, student, anesthesia, intensive care unit, pain, Performance
 • M Shisheh, Gar, S Rivaz *, M Amini, M Rivaz Pages 30-37
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Professional behaviors and communication skills residents in the traditional by faculty members evaluated, while one of the best ways to assess attitudes and behaviors is to ask people who are continually working in the workplace with residents have connection, 360- degree assessment in order to evaluate the performance of the clinical residents, a wide range of skills using multiple monitors Includes. The purpose of this study was to evaluate communication skills and interpersonal support of the ENT students of the Shiraz University of Medical Sciences using the 360-degree method.

  METHODS

  This is a descriptive-analytic study that all ENT residents (15 people) were educated in educational in Shiraz in 2017. Questionnaires have used the performance of the residents ( including questionnaires of faculty members of the "peer" medical colleagues, nurses' cohorts, self-assessment, and patient) were prepared and adjusted. The validity of the questionnaire confirmed by experts of medical education and the reliability of the questionnaire was obtained after a preliminary study (r=0.92). the findings were then analyzed using SPSS16 software using descriptive statistics and T-test and Pearson correlation coefficient was analyzed in p≤0.05.

  FINDINGS

  The results showed that the mean score of the evaluation scores by the assistants themselves (48.33±9.99), counterparts (52.01±5.13) and professors (66.12±5.22) the highest and the average of the patient (13.2±23.32) & nurses (31.2±6.86) was the lowest.

  CONCLUSION

  The results indicate that the evaluation should not be limited to a group of contacts, but for a more comprehensive assessment, it is necessary to involve different groups in the evaluation process.

  Keywords: 360 degrees' evaluation, clinical performance, ENT residents
 • M Mortaghi Ghasemi * Pages 38-46

  Considering the history and semiotics of diseases, especially significant in the viewpoint of ancient Iranian physicians in traditional medicine as well as in traditional medicine, and it is one of the first doctrines and first teachings of scholars and professors to medical students. Comparing his point of view shows a common point about how to deal with the patient and how to describe patients are among the first and most basic training and important step in the correct diagnosis, without is commonly used in paraclinical methods. The purpose of this study is to determine the viewpoints of traditional medicine in Iran and its current state in current medicine. In the present article, after reviewing the main sources of traditional medicine and common medicine, the results of the comparative study that as traditional medicine is important attention to the obtaining history and physical examination of patients. Traditional medicine and contemporary medicine, has also devoted to its role incorrect diagnosis and proper treatment and devised new methods and approaches to make, it works better and more efficiently. The criteria for the entry of resources into the research of books in the field of traditional medicine such as law, Kamel al-Sinaah, Khofi alayi, al-Mansouri ... and in the current medical practice of physical examinations of Bits and ... were also related articles However, with the arrival of clinical and paraclinical facilities, attention to histories and physical examinations has lost its importance in comparison with the past. In this article, we have tried to compare the view of the two medicine with an emphasis on physical examinations and history of the patient.

  Keywords: physical examination, history, traditional medicine, conventional medicine, Iran
 • Akam Saeidi, Roumina Hajipour, Moujhan Ghafouri, Hemmat Gholinia, Moeine Mousavi * Pages 47-51
  Background

  The ability to study correctly has the greatest effect on academic performance of students. Specially for the university students it is important to learn the ability to obtain a good strategy and method to study, so they can make the most of their time and resources because it effects directly on their performance. The main purpose of this study was to determine relationship between the students' skills of Babol University of Medical Sciences and their academic status at the university.

  Methods

  This study is analytical descriptive study. This study which has been done in 2017 among 193 students of Babol University of Medical Sciences, 167 were enrolled. Data were collected using Congos´ Study Skills Inventory (SSI) including six subscales. Pearson correlation coefficient was used to study the quantitative variables. Independent t-test was performed using SPSS software version 20 for multiple comparison between groups.

  Finding

  it was found that the variety of reading methods in married people was significantly higher than singles (p=0.01) , but no significant difference was found between study skills in single and married students (p>0.05). T-test result shows study skill and other variables was not significant between two gender. The result showed that study skills had a direct correlation with the students' academic scores in each semester (p=0.02 , r=0.22) But other variables, such as age and high school grades and two previous semesters, did not show any relationship with study skills (p>0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that most of the students at the school of Dentistry of Babol University of Medical Sciences had moderate and weak study skills. These results shows that proper education and study skills in students is so important that scientists should focus more on these skills.

  Keywords: study skill, study habits, academic performance, dental students
 • Zhra Rezapour, Somayeh Oladi Ghadicolaee *, Seyade Elaheh Rsoulinejad, Mryam Ghaemi Amiri, Zeynab Gholamnia Shirvani Pages 52-59
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  The goal of clinical training in Medical education is achievement the minimum skills expected of medical graduates. In order to educate capable, responsible and responsive to community needs graduates, in addition to clinical course examinations & assessments it seems necessary to asses of clinical competence at the end of the internship. The aim of this study was to Evaluate Medical Intern's Competence Based on Objective Structured Clinical Examination (OSCE) in Babol Medical University of Sciences in 2016.

  METHODS

  This Cross-sectional study was conducted on 28 of senior students of Babol University of Medical Sciences to evaluate their clinical competence in 2016. The test includes 15 stations (8 Question was essential and 5 questions was nonessential) that was designed based on the instructions of the Ministry of Health & Medical and Education. The test's reliability and validity was determined by the expert panel. Data were analyzed using SPSS software (version 21) and using descriptive and analytic statistics and independent t-test, paired t-test, Pearson coefficient. P<0.05 was considered significant.

  FINDINGS

  the acquired mean score by participants was 15.81±0.93. The Students has been achieved the highest mean score in both eyes (20) and internal diseases (19.07±1.01) stations. They received the lowest mean score in gynecology station (11.68± 2.9). More than 50% of students had been in the poor to moderate rang Neurological & health stations. Pearson correlation coefficient showed significant relationship between the mean score & the average score of students before the pre-internship course. (p<0.05)(r= 0.49), while this test showed no significant relationship between mean score and age (P> 0.05). T-test showed significant relationship between in two group's essential & non-essential station. (p<0.05)

  CONCLUSION

  According to acquired scores in neurology, Health & gynecology stations that has been in the poor to moderate rang, attention to educational facilities such as holding clinical educational workshops, further use of the Clinical Skills Lab as well as taking advantage of educational videos and practice under supervision seems to be necessary to achieve educational goals

  Keywords: Evaluation, Medical students, Clinical Competence
 • M Rezaee, M Mirbagheri, F Habibagahi, M.J Rahimi * Pages 60-70
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Today, university professors are one of the most important factors in the education. One of the most routine ways to determine the criteria is opinion polls from students. The aim of this study was to investigate the characteristics of a good capable teacher from the viewpoints of the students of Shiraz University of Medical Sciences.

  METHODS

  In this cross-sectional study during 2017-2018, a descriptive-analytic study was carried out on 371 students of dental, medical and pharmaceutical schools of Shiraz University of Medical Sciences. For data gathering, a questionnaire with twenty four items that consisted of four sections (scholarship, teaching method, personal character and communication skill) was approved. The content validity index for the whole questionnaire was calculated to be 0.78. In order to assess the reliability of the test, one weekly test was performed on a pilot group of 30 participants and the reliability of the questionnaire was determined. Intra-group correlation coefficient was 0.857 Internal consistency based on Cronbach's alpha coefficient was 0.81.The questionnaire was in the form of a Likert questionnaire. Statistical analysis was performed by Chi-Square test, independent t-test and one-way ANOVA by SPPS ver.16.

  FINDINGS

  348 students were completed and returned the questionnaires. (93.8% participation). The mean and standard deviation of students' age in the study were 21.3 ± 3.42. Based on the viewpoint of the male students "mastery of the teaching lesson" and "teaching method" with 96.24% and 92.48%, respectively were important criteria. The important criteria for a good teacher due to female students viewpoint were "mastery of the teacher was taught" and “eloquence” respectively 96.96% and 88.94%. Significant difference between male and female students’ point of view about "personal character" and "communication ability" observed. (P value was 0.023 and 0.041, respectively) But there was no significant difference in "teaching method" and "scholarship" (P value <0.05).

  CONCLUSION

  The mean of total score of female students’ questionnaire was significantly higher than that of male students. Despite the alignment in the results of some cases in both sexes, however, desirable features of university teachers can be analyzed from a variety of dimensions. It should be noted that the characteristics of a capable teacher are not necessarily the same for different levels of education and gender. Therefore, it is suggested that this topic to be considered in the educational planning of the faculties.

  Keywords: capable teacher, student’s viewpoint, teaching method