فهرست مطالب

پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی - پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • رحیم خسرومنش *، محمد خبیری، ابراهیم علی دوست قه فرخی، آمنه اسدالهی صفحات 1-11
  هدف این تحقیق طراحی مدل مفهومی حمایت ورزشی در ایران بود. روش شناسی تحقیق از نوع نظریه داده بنیاد رهیافت نظامند بود. ابزار گردآوری داده ها: بررسی و مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه بود. روش تحلیل داده ها؛ پرسش و مقایسه مستمر در مراحل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی بود. چون در روش تحقیق نظریه داده بنیاد؛ تعمیم یافته ها مدنظر نمی باشد بنابراین نمونه گیری صورت نمی پذیرد و منابع مورد بررسی و مشارکت کنندگان به صورت نظری انتخاب می شوند تا اشباع نظری حاصل گردد. بعد از بررسی و مطالعه ادبیات تحقیق و انجام 16 مصاحبه با اساتید بازاریابی ورزشی؛ اشباع نظری حاصل شد. یافته ها نشان داد 11 مقوله اصلی به عنوان شرایط حمایت ورزشی در ایران وجود دارد که عبارتند از: حمایت، رسانه ها، افکار عمومی، نهادهای حاکمیتی، هواداران، شرایط اقتصادی، ماهیت حامی، ماهیت نهاد ورزشی، فعالیت ورزشی، بازاریابی کمین، و واسطه ها. حامی و فعالیت ورزشی به عنوان دو طرف اصلی در شکل گیری حمایت ورزشی شناسایی شدند و سایر مقولات از طریق تاثیرگذاری روی این دو مقوله در شکل گیری این پدیده تاثیر می گذارند. بنابراین به منظور شکل گیری حمایت ورزشی مطلوب و پایدار؛ ابتدا باید با عملکرد موفق و چشمگیر در فعالیت ورزشی مربوطه، توجه هواداران و رسانه ها را جلب کرد. سپس باید شرکتها و سازمان های هدفی که با توجه به شرایط اقتصادی و ماهیت آنها انتخاب شده اند را با استفاده از واسطه ها و نهادهای حاکمیتی؛ ترغیب، جذب و حفظ نمود.
  کلیدواژگان: حمایت ورزشی، فعالیت ورزشی، نهادهای حاکمیتی، هواداران، رسانه ها
 • م
 • محمد جوادی پور، حسین زارعیان، علی پارساجو * صفحات 13-28
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران بود. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی و استراتژی نظریه پردازی برخاسته از داده ها استفاده شد. نخست از طریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی نشان های موثر شناسایی شدند. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت علمی، مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های همگانی و معاونت ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان و پیشکسوتان ورزش همگانی کشور بودند. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف بود و پس از انجام 27 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با صاحب نظران آگاه به موضوع پژوهش، اشباع نظری حاصل گشت و مقوله های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید. نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 162 نشان اولیه و 26 نشان نهایی می تواند راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران را تعیین کند. سپس در کدگذاری محوری، نشان های نهایی در 12 مفهوم و 5 مقوله طبقه بندی شدند. در نهایت مقوله های شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی، به ترتیب شامل توسعه بخش های کلان، مدیریت جامع ورزش، توسعه آگاهی ها و ارتباطات اجتماعی، توسعه ساختاری، محیط جذاب و انگیزشی ورزش تعیین شدند. مدیران ورزش کشور می توانند از مفاهیم، مقوله های شناسایی شده در راهبردهای برنامه ریزی های آینده خود به منظور توسعه ورزش همگانی استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: ورزش همگانی، مشارکت اجتماعی، راهبرد، نظریه داده بنیاد
 • مقاله پژوهشی
 • رحیم رمضانی نژاد، محمدرضا برومند، فاطمه احمدی * صفحات 29-40
  اکوسیستم کارآفرینی، رویکرد جدیدی برای بررسی نظام مند و جامع توسعه کارآفرینی در حوزه های مختلف مانند ورزش می باشد. هدف پژوهش حاضر، مرور پژوهش های کارآفرینی ورزشی ایران در محورهای شش گانه سیاست، بازار و دولت؛ محور حمایت و پشتیبانی؛ و محور سرمایه انسانی و مالی در این رویکرد می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل همه مقالات علمی پژوهشی چاپ شده (94مقاله) در حوزه کارآفرینی ورزشی از سال 1385 تا 1396 بودند که بر اساس واژگان کلیدی از پایگاه علمی سید و همچنین جستجو در سامانه 18 نشریه مرتبط برای دریافت جدیدترین مقالات ،گردآوری شدند. سپس مقالات مرتبط با هر محور، بر اساس تحلیل سلسله مراتبی در سه سطح کلان، میانی و خرد طبقه بندی و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در سطح کلان سرمایه گذاری و خصوصی سازی ورزش، تشکیل تعاونی های ورزشی و به ویژه فرهنگ سازمان های ورزشی ایران از پیشران های کارآفرینی در سطح کلان معرفی شده اند. در سطح میانی، ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی؛ و به ویژه برنامه ریزی و محتوای آموزش مبتنی بر کارآفرینی در دانشگاه همراه با فناوری اطلاعات از عوامل اثرگذار بر فرآیند کارآفرینی ورزشی می باشند. در سطح خرد، متغیرهای مختلفی بر کارآفرینی در ورزش اثرگذار هستند که مهم ترین آن ویژگی های متنوع شخصیتی افراد می باشد. البته سرمایه گذاری و ریسک مالی؛ و مهارت های کارآفرینی و اجتماعی نیز مهم تلقی شده اند؛ بنابراین پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی، اثرات تعاملی متغیرهای مربوط به هریک از محورهای اکوسیستم کارآفرینی در ورزش بیشتر موردبررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اکوسیستم کارآفرینی، تحقیقات کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، کارآفرینی ورزشی
 • مصطفی ثانی، زهرا حاجی انزهایی *، فریده اشرف گنجویی صفحات 41-54
  هدف پژوهش، مطالعه تاثیر توانمندسازی روانشناختی و سرمایه روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (n=850) بود که بر اساس فرمول کوکران، 265 نفر به شیوه انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه های توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (1995)، سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و آمادگی فردی برای تغییر دونهام و همکاران (1989) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق، مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که توانمندسازی روانشناختی دارای اثری مثبت و معنی دار بر آمادگی فردی برای تغییر می باشد (0.49= 7.69، t=β). سرمایه روانشناختی نیز اثری مثبت و معنی دار بر آمادگی فردی تغییر دارد (0.86= 11.01، t=β). اثر توانمندسازی روانشناختی بر سرمایه روانشناختی نیز مثبت و معنی دار بود (0.79= 10.29، t=β). در نهایت اثر مثبت توانمندسازی روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر با نقش میانجی سرمایه روانشناختی تایید گردید (0.68= 8.71، t=β). می توان نتیجه گیری کرد که توسعه توانمندسازی روانشناختی و سرمایه روانشناختی می توانند نقش مهمی در آمادگی کارکنان برای پذیرش تغییرات ایفا نمایند.
  کلیدواژگان: تغییر، توانمندسازی، سرمایه روانشناختی، وزارت ورزش و جوانان
 • محمد ویسی، زهرا علی پور درویشی *، بهرام قدیمی، کاوه خبیری، شهلا حجت صفحات 55-66
  ورزش به عنوان پدیده ای مقبول برای همگان می تواند به عنوان ابزاری تربیتی برای انتقال ارزش های انسانی و اجتماعی در نظر گرفته شود. بر این اساس هدف از این پژوهش، شناسایی و تدوین مولفه های تحولات فرهنگی تربیت ورزشی با رویکرد نظام مند نظریه داده بنیاد بود. پژوهش از نوع کیفی و بر پایه پارادایم تفسیری بود. در این راستا با مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفته با 20 نفر از خبرگان حوزه های جامعه شناسی، مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی داده های کیفی جمع-آوری گردید که ملاک اتمام مصاحبه ها اشباع نظری بود. داده های کیفی با مجموعه ای از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و براساس کدهای تولید شده مدل پارادایمی تربیت ورزشی تدوین شد. اعتبار نتایج با روش کنترل اعضاء و ارزیابی مشارکت کنندگان در تحقیق مورد تائید واقع شد. براساس نتایج مدل تربیت ورزشی علاوه بر شرایط علی (انتقال، ارزیابی، توسعه و پیشرفت)؛ عوامل زمینه ای (فردی، اجتماعی) و عوامل مداخله گر (زیرساخت فیزیکی و آموزشی) را نیز در تربیت ورزشی مهم می داند که در نهایت پیامدهایی همچون بهبود مهارت های فردی و اجتماعی را به دنبال دارد.
  کلیدواژگان: تربیت ورزشی، مولفه های تحولات فرهنگی، مدل پارادایمی
 • محمد علی جهان دیده *، سید محمدحسین رضوی، سید عماد حسینی صفحات 67-79
  هدف از این پژوهش، شناسایی الزامات پیاده سازی مدیریت دانش در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش کشور و ارائه الگوی بهینه بود. روش تحقیق آمیخته و توصیفی- تحلیلی است. در بخش کیفی مشارکت کنندگان شامل 12 نفر از اساتید دانشگاه و مدیران آموزش و پرورش بودند که برای تعیین مولفه های اصلی پرسشنامه از آنان مصاحبه بعمل آمد. نمونه آماری در بخش کمی نیز شامل 403 نفر از مدیران و کارکنان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در سطوح ستادی و استان های کشور بودند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای ( 90/0 = α) با 24 گویه بود. داده های پژوهش با بهره گیری از آزمون های آمار توصیفی وروش های آمار استنباطی آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، فریدمن و تحلیل آماری و با استفاده از نرم افزار های مکس کودا ، اس پی اس اس و پی ال اس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که الزامات و عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش در تربیت بدنی آموزش و پرورش عبارتند از: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، نیروی انسانی، رهبری و مدیریت، فنی و تخصصی و فناوری اطلاعات و شاخص های مدل از برازش مناسب و معنی داری برخوردار بودند( 859/0 = KMO 574/0= AVE 555/0 = GOF ). در نهایت باید اذعان داشت فراهم سازی بستر های لازم برای ایجاد آمادگی بیشتر در پیاده سازی مدیریت دانش در حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش می تواند نقش حیاتی در اجرای مدیریت دانش سازمان مذکور داشته باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، پیاده سازی، تربیت بدنی، آموزش و پرورش، مدل
 • انوشیروان آریامنش *، سارا کشکر، حمید قاسمی، حبیب هنری صفحات 81-91
  هدف تحقیق حاضر بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های ورزشی رادیو از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و برنامه سازان رادیو است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است که توسط پرسشنامه انجام شده است. جامعه تحقیق شامل کلیه متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و برنامه سازان رادیو بود که تعداد 90 نفر بعنوان نمونه با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه تحقیق شامل سه بخش ویژگی های دموگرافیک(7 گویه) قوت ها (15 گویه) و ضعف ها (22 گویه) استفاده شده که بعد از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار16SPSS استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین نقاط قوت بالا بودن سرعت اطلاع رسانی شبکه های رادیویی، تعداد مناسب کارشناسان ورزشی در شبکه های، تعامل مناسب با متخصصان و اساتید دانشگاهی، سطح کیفی مناسب گزارش ها و تحلیل های ورزشی بود. نتایج همچنین مهمترین ضعف ها را وجود محدودیت های مالی برای شبکه های رادیویی و نبود امکان پخش برخی از ورزش ها، نبود درآمدزایی مستقل جهت توسعه گروه ورزش شبکه های رادیویی، نبود برنامه های استراتژیک بازاریابی از رشته های ورزشی نشان داد. مدیران و دست اندرکاران رادیو باید با شناسایی نقاط ضعف و قوت ها و بهره گیری از فرصتها و تهدیدات محیطی برای دستیابی به کارایی و اثربخشی بالا برنامه ریزی کنند.
  کلیدواژگان: نقاط قوت، نقاط ضعف، برنامه های ورزشی رادیو، متخصصان، مدیریت ورزشی
 • بهناز خوش طینت *، ابوالفضل شاه آبادی صفحات 93-109
  با توجه به مشکلات مالی ورزش حرفه ای بانوان، این بخش برای توسعه خود، مجبور به خودکفایی و انتخاب شیوه های گوناگون کسب درآمد و تامین مالی است، حضور هواداران در مسابقات حرفه ای از منابع درآمد بالقوه ای محسوب می-شود که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی عوامل روانشناختی موثر بر ایجاد رفتارهای وفادارانه هواداران ورزش حرفه ای بانوان با رویکرد خودکفایی در تامین مالی است. جامعه آماری تحقیق شامل زنان ورزشکار و مربی در ورزشگاه انقلاب است. تعداد 500 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه محقق ساخته میان آنان توزیع گردید و از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS، فرضیه ها آزمون شد. یافته های تحقیق نشان داد عوامل روانشناختی همذات پنداری با تیم و هویت افراد و همچنین عواملی انگیزشی دیگری همچون گریز از روزمرگی، ملی گرایی و هیجان، بر ایجاد رفتارهای وفادارانه در راستای خودکفایی مالی ورزش بانوان تاثیر دارد که این امر موجب حضور آنان در مسابقات حرفه ای و در نهایت کسب درآمد می شود. همچنین نقش تعدیلگر وفاداری نگرشی بررسی و تایید شد.
  کلیدواژگان: همذات پنداری، هویت، عوامل انگیزشی، وفاداری نگرشی، وفاداری رفتاری
 • سید حسن موسوی، اردلان فیلی *، عباس ثابت صفحات 111-122
  تمامی سازمان های پویای امروزی، اینترنت را به عنوان یکی از بهترین راه ها جهت ایجاد ارتباط دوسویه میان سازمان و کلیه افراد و نهادهای ذینفع انتخاب کرده اند. هدف از این پژوهش ارزیابی و خوشه بندی وبسایت 43 فدراسیون ورزشی ایران بر اساس شاخص های ترافیکی وبسایت الکسا بود. این شاخص ها شامل تعداد صفحات بازدید شده، متوسط زمان مرور سایت، درصد بازدیدکنندگان از داخل کشور، درصد بازدیدکنندگان از خارج از کشور، تعداد پیوند ها و سرعت بارگذاری هستند. با استفاده از روش خوشه بندی سلسه مراتبی، فدراسیون های شبیه به هم در قالب خوشه هایی همگن دسته بندی شدند که نهایتا سه خوشه ایجاد شد. کیفیت و اعتبار هر یک از خوشه های ایجاد شده با استفاده از روش تحلیل تشخیصی مورد تایید قرار گرفت و در نهایت به تحلیل ویژگی های هر یک از این خوشه ها پرداخته شد. مبنای تحلیل ویژگی خوشه ها، مقایسه میانگین هر شاخص در هر خوشه با میانگین کل آن شاخص در تمامی خوشه ها (کل داده ها) در نظر گرفته شد. از آن جایی که بین شاخص های متوسط زمان مرور سایت و متوسط تعداد صفحات بازدید شده در بین خوشه های مختلف، تفاوت معناداری وجود نداشت، لذا این شاخص ها در تحلیل ویژگی خوشه ها برای مقایسه خوشه های مختلف مد نظر قرار نگرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد که فدراسیون های ورزشی ایران در حوزه وب سنجی عملکرد بسیار ضعیف و دور از انتظاری را دارند.
  کلیدواژگان: وب سنجی، ترافیک وب سایت، خوشه بندی، خوشه بندی سلسله مراتبی، وب سایت الکسا
 • سهیلا مجلسی ارده جانی، غلامرضا شعبانی بهار، مجید سلیمانی، حبیب هنری صفحات 123-136

  هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل معادلات ساختاری آمادگی سازمانی و مدیریت دانش منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان  می باشد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 350 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش (همتی، 1389) و پرسشنامه آمادگی سازمانی (ضیایی و همکاران، 1390) بود. روایی پرسشنامه ها مورد تایید چند تن از اساتید و کارشناسان صاحب نظر قرار گرفت و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، (75/0) و (78/0) به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای و روش مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار Smart-PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت آمادگی سازمانی و مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان در حد مطلوب و بالاتر از متوسط می باشد. همچنین آمادگی سازمانی بر مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان تاثیر مثبت و معنی دار دارد. وزارت ورزش و جوانان از سطح بالای آمادگی سازمانی این وزارتخانه، به‌عنوان اهرمی برای استقرار و توسعه مدیریت دانش به منظور افزایش عملکرد بهتر، استفاده نماید.

  کلیدواژگان: آمادگی سازمانی، مدیریت دانش، مدل معادلات ساختاری، وزارت ورزش و جوانان
|
 • Mohammad Khabiri, Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi, Ameneh Asadolahi, Rahim Khosromanesh * Pages 1-11
  The purpose of this research was to design a conceptual model of sports sponsorship in Iran. The methodology of research was the Grounded Theory (GT), Systematic approach. Data collection tools were studying research literature and interviews. The data analysis method was a continuous question and comparison in the steps of open coding, axial coding and selective coding. Because in the GT, generalizations are not considered, so sampling is not made and researched sources and contributors are selected theoretically to achieve theoretical saturation. After examining literature and conducting 16 interviews with sports marketing professors, theoretical saturation was obtained. After studying research literature and conducting 16 interviews with sports marketing professors, theoretical saturation was obtained. The findings showed that there are eleven main categories as the conditions of sport support in Iran that are: sponsorship, media, public opinion, institutions of sovereignty, fans, economic conditions, nature of sponsor, nature of sports institution, sports activity, ambush marketing, and intermediaries. Sponsors and sports activities were identified as the two main players in the formation of sports sponsorship, and other categories affect the formation of this phenomenon by influencing these two categories. Therefore, in order to form a favorable and sustainable sports support, first of all, it must attract the attention of fans and the media with a successful and impressive performance in their respective sport activities. Then, it should encourage, attract and retain the target companies and organizations that have been selected according to their economic conditions and their nature, using intermediaries and institutions of sovereignty.
  Keywords: Sports Sponsorship, Sports Activity, Institutions of Sovereignty, Fans, Media
 • Mohammad Javadipoor, Hossein Zareian, ali parsaju * Pages 13-28
  The purpose of this study was to identify the Strategies of social participation in sport for all in Iran.considering the exploratory nature of the subject, the method of qualitative research and the strategy of the grounded theory was used to determine the Strategies of social participation in sport for all in Iran. First, through the initial studies, the introductory list of effective codes was identified. The statistical population of the study consisted of faculty members, managers and employees of the Sports Federation and the Sports Alliance of the Ministry of Sports, and the youth and sports Pioneers of the country. Sampling method it was purposefully and snowballed. After completing 27 deep and semi-structured interviews with knowledgeable scholars, theoretical saturation was obtained and the main categories were extracted after the completing the coding process. The open coding results indicated that 162 initial indications and 26 final indications could determine the Strategies of social participation in sport for all in Iran. Then, in the axial coding, the final badges were categorized in 12 concepts and 5 categoriesed. Finally, the identified categories derived from the selective coding, respectively, are Includes Development of Macro sections, comprehensive management of sport, development of awareness and social communication, structural development, attractive and motivational environment of sport. The sports managers can use the concepts and categories identified, in their future plans in order to benefit from social participation for the development of sport for all in the country.
  Keywords: Sport for all, Social participation, Strategy, grounded theory
 • rahim Ramzaninejad, mohammad reza Boroumand, fatemeh ahmadi * Pages 29-40
  Entrepreneurship ecosystem is a new approach to systematically and comprehensively examine entrepreneurship development in different areas, such as sports. The purpose of this study is to review the research on sport entrepreneurship in the six axes of politics, market, government, Support, human and financial capital in this approach. The statistical population of the study consisted of all published research articles (94 articles) in the field of entrepreneurship in sport from 2006 to 2018, which were compiled based on the key words from the scientific base of SID and also the search in the system of 18 related journals to receive the latest articles. Then articles related to each axis were classified and analyzed based on hierarchical analysis in three levels: macro, middle, and micro. The results showed that at the macro level of investment and the privatization of sport, the formation of sports cooperatives and especially the culture of Iranian sports organizations have been the main drivers of entrepreneurship at the macro level. At the mid-level, review of studies has shown that organizational structure and organizational learning, and in particular the planning and content of entrepreneurship-based education at the university, along with information technology, can influence the process of entrepreneurship. At micro level, various variables affect entrepreneurship in sport, the most important of which is the diverse personality characteristics of individuals. Of course, investment and financial risk; and entrepreneurial and social skills are also important. Therefore, it is suggested that in the future research, the interactive effects of variables related to each of the axes of entrepreneurship ecosystem in sport should be more explored.sport should be more explored.
  Keywords: Entrepreneurship ecosystem, entrepreneurship research, entrepreneurship development, sports entrepreneurship
 • MOSTAFA SANI, ZAGRA HAJIANZHAEE *, faride hrafGANJOUEI Pages 41-54
  The purpose of this research was to study the effect of psychological empowerment and psychological capital on individual readiness for change in staff of the Ministry of Sport and Youth. The statistical population consisted of all employees of the Ministry of Sports and Youth (N=850), which 265 subjects were selected by random sampling method based on the Cochran formula. To collect data, Spreitzer and Mishra’s (1995) psychological empowerment questionnaire, Luthan’s (2007) psychological resources questionnaire, and Dunham’s (1989) individual readiness for change questionnaire were used. To analyze the data and to identify the effects of research variables, the structural equation modeling was applied by using Lisrel software. The results of this research showed that psychological empowerment had a positive and significant effect on individual readiness for change (β=0.41, t=7.69). Psychological capital also had a positive and significant effect on individual readiness (β=0.86, t=11.01). The effect of psychological empowerment on psychological capital was positive and significant (β=0.79, t=10.22). Finally, the positive effect of psychological empowerment on individual readiness for change was confirmed by the mediating role of psychological capital (β=0.68, t=8.71). It can be concluded that the development of psychological empowerment and psychological capital can play an important role in the readiness of employees to accept changes.
  Keywords: Change, Empowerment, Ministry of Sports, Youth, Psychological Capital
 • Mohammad Veisi, Zahra Alipourdarvishi *, Bahram Ghadimi, Kawa Khabiri, Shala Hojjat Pages 55-66
  Sports as an acceptable phenomenon for all can be considered as a training tool for the transfer of human and social values. Accordingly, the purpose of this research was to identify and formulate Components of cultural developments of education through with the Grounded. The research was qualitative and based on an interpretative paradigm. In this regard, semi-structured interviews were conducted with 20 experts from the sociology, management and behavioral of sports, areas of qualitative data that was the criterion for completing the interviews with theoretical saturation. Qualitative data was analyzed with a set of open, axial and selective coding and was developed based on the generated codes of the paradigm of sport education. The validity of the results was confirmed by the method of control of the members and the evaluation of the participants in the research. Based on the results of the sport education model, in addition to the causal conditions (Transfer, evaluation, development and progress), the underlying factors (individual, social) and interventional factors (physical and educational infrastructure) also play an important role in sports education, which ultimately have implications such as Improves individual and social skills.
  Keywords: Sports education, Components of cultural developments, Paradigmatic model
 • Mohammad Ali Jahandideh *, seyed Mohammad hossein razavi, Seyed Emad Hoseini Pages 67-79
  The aim of this study was to identify the requirements for implementation of KM in physical education of the Education Ministry and provide an optimal model.The study was a hybrid analysis and descriptive-analytic.In the qualitative part of the participants, 12 faculty members and educational managers were interviewed to determine the main components of the questionnaire.The statistical sample in the quantitative section includes 403 directors and staff of the Deputy Director of Physical Education and Health of the Ministry of Education at the headquarters and provinces of the country.The research instrument was an interview and a researcher made questionnaire with 24 items.Data analysis was performed by MAXQDA software in the qualitative part of the research and in the quantitative part by SPSS and PLS software.The results showed that the requirements and factors that affect the implementation of KM in physical education of education are: organizational structure, organizational culture, human resources, leadership and management, technical and specialized, and information technologyAnd the model indicators had a suitable and meaningful fit (KMO=0/859 AVE=0/574 GOF=0/555).Finally, it should be acknowledged that the provision of the necessary platform for greater readiness in the implementation of knowledge management in the field of physical education in education can play a vital role in implementing the organization's knowledge management.
  Keywords: Knowledge Management, Implementation, Physical education, Education, Model
 • Anoushirwan Aryamanesh *, Sara Keshkar, Hamid Ghasemi, Habib Honari Pages 81-91
  This study aims at investigating the strengths and weaknesses of radio sport programs from the viewpoint of sport management specialists and radio programmers. The research method is descriptive-survey conducted by a questionnaire. The statistical population consisted of all experts in the field of sport management and radio programmers. 90 individuals were selected as the sample of the study using convenient (available) method. The research questionnaire consisted of three parts: demographic characteristics (7 items), strengths (15 items) and weaknesses (22 items) that were employed after determining the validity and reliability. Descriptive and inferential statistics were employed to analyze the data via SPSS 16 software. The results of the research showed that the most important strengths were the speed of information transmission of radio networks, the number of proper sport experts on the networks, the proper interaction with academic experts and university professors, the quality level of reports and sport analyses. The results also highlighted the weaknesses in the existence of financial constraints for radio networks, the lack of the ability to broadcast some sports, the lack of independent revenues for the development of the sport groups of radio networks, and the lack of strategic marketing programs in sport fields. Radio directors and managers must identify the strengths and weaknesses and take advantage of opportunities and environmental threats to achieve high efficiency and effectiveness.
  Keywords: Strengths, Weaknesses, Radio Sports Programs, Specialists, Sports Management
 • Behnaz Khoshtinat *, ABolfazl Shah Abadi Pages 93-109
  Regarding the financial problems of women's professional sports, this sector is forced to self-sufficiency and choose different ways of earning money and financing for its development. The presence of fans in the professional competitions is one of the potentia sources of revenue that has been neglected. The purpose of this research is to investigate the psychological factors affecting the creation of loyal behaviors of female professional sports fans with a self-financing approach. The statistical population of the study includes athletes female and coach in the Enghelab stadium. 500 were selected as sample and a researcher-made questionnaire distributed among them, and by structural equations modeling and PLS software, the hypotheses tested. The research findings showed that the psychological factors of team identification and the identity as well as other motivational factors such as escape from daily routine, nationalism and excitement, have an effect on strengthening of loyalty behaviors of ladies professional sport fans, which will lead to their participation in professional competitions and ultimately making money. Also, the moderating role of attitudinal loyalty was examined and confirmed.
  Keywords: Identification, Identity, Motivational Factors, Attitudinal Loyalty, Behavioral Loyalty
 • seyed hasan mousavi, ardalan feili *, abbas sabet Pages 111-122
  All of today's dynamic organizations have selected the Internet as one of the best means of communication with all the individuals and stakeholders. The purpose of this research was to evaluate and cluster the website of the 43 Iranian sports federations based on the Alexa website traffic indicators. The indexes included the number of pages viewed, the average browsing time of the site, the percentage of visitors inside the country, the percentage of visitors from outside the country, the number of links and loading rates. Using hierarchical clustering method, similar federations were grouped together in the form of homogeneous clusters, and eventually three clusters were created. The quality and validity of each of the clusters created by the diagnostic analysis method were confirmed and finally, the characteristics of each of these clusters were analyzed. The basis for cluster analysis was considered to be a comparison of the average of each indicator in each cluster with the average of the same indicator in all the clusters (total data). Since there was no significant difference between the average time of browsing the site and the average number of pages visited among different clusters, these indices were not considered in cluster analysis. The results of the study showed that Iran's sports federations have a poor and unexpected performance in the field of webometrics.
  Keywords: Webometrics, Website Traffic, Clustering, Hierarchical Clustering, Alexa Website
 • Soheila Majlesi Ardehjani, Gholam Reza Shabanibahar, Majid Soleymani, Habib Honari Pages 123-136

  The purpose of this study was to design a structural equation model for knowledge management,organizational readiness the statistical population consists of all employees of the Ministry of Sport,Youth of Tehran The research method is of type,descriptive-correlational,in terms of applied purpose The statistical population consisted of all employees of Tehran's Ministry of Sport,Youth. By simple random sampling,350 individuals were selected as sample.Which were selected by simple random method Data were collected by two questionnaires: Knowledge Management Standard (Hemmati,2010),Cronbach's alpha (0.75),and organizational readiness questionnaire (Ziaee et al.,2011),with Cronbach's alpha (0.78) Whose validity,reliability were endorsed by many professors,experts.Data were analyzed by using binomial test,structural equation modeling through Smart-PLS software. The results showed that organizational readiness has a positive,significant effect on the knowledge management of the staff of the Ministry of Sport,Youth. The Ministry of Sports,Youth has used the high level of organizational readiness of the ministry as a lever for the deployment,development of knowledge management to improve its performance.

  Keywords: Organizational readiness, knowledge management, Structural Equation Modeling, Ministry of sport, youth