فهرست مطالب

جامعه شناسی نهاد های اجتماعی - پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/26
 • تعداد عناوین: 17
|
 • محمدرضا حسنی * صفحات 9-37
  به طور طبیعی، گذار از دوره جوانی به بزرگسالی، با اتمام تحصیلات، ورود به بازار کار، داشتن مسکن مستقل و ازدواج و تشکیل خانواده صورت میگیرد. این در حالی است که در دهه های اخیر بر اثر تغییرات در ساختار خانواده، آموزش، و بازار کار در جهان و به تبع آن در ایران، گذارهای جوانان طولانی، ناپیوسته و پیچیده تر شده است. این مسئله از یک طرف، امکانات و گزینه های بیشتری را پیش روی جوانان قرار میدهد، و از سوی دیگر، نوعی ابهام و نااطمینانی به وجود میآورد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و با تکیه بر آمار و ارقام موجود و با الهام از مفهوم «گذارهای فریزشده»، وقفه و تعلیق در گذار جوانان به بزرگسالی را بررسی میکند. یافته های تحقیق حاکی از وقوع تغییرات اساسی در گذارهای جوانان به بزرگسالی در دهه های اخیر داشته و نشان میدهد که گذارها در ایران در هر چهار حوزه (اتمام تحصیلات، اشتغال، داشتن مسکن و ازدواج) با وقفه و تعلیق مواجه شدهاند. گذارهای جوانان نسبت به گذشته، از نظر ترتیب و زمانبندی، قطعیت و پیش بینی پذیری کمتر و کثرت و تنوع بیشتری یافته اند. به نظر میرسد درک و شناخت مسئله جوانان، در گرو آگاهی و وقوف به چنین وضعی است.
  کلیدواژگان: جوانی، گذارهای فریزشده، دوره زندگی، گذار به بزرگسالی، مدرنیته متاخر
 • سید احمد میرمحمدتبار، محمد مظلوم خراسانی *، محسن نوغانی، علی سیلانیان طوسی صفحات 39-71
  شکار غیرقانونی پرندگان تاثیرات مخربی بر اقتصاد و حیات گونه های جانوری در یک جامعه دارد. مواردی از این شکار غیرقانونی در شهرستان فریدونکنار استان مازندران وجود دارد که تحقیق حاضر به بررسی و تبیین آن خواهد پرداخت. چهارچوب نظری این تحقیق برای تبیین شکار غیرقانونی پرندگان نظریات فعالیت های روزمره و کاهش تقاضای بازار میباشد. این تحقیق به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها، انجام شده است. جامعه آماری همهی روستائیان روستاهای شهرستان فریدونکنار در استان مازندران بوده اند. روش نمونه گیری ترکیبی از نمونه گیری تصادفی ساده و نمونه گیری هدفمند میباشد. نتایج تحقیق نشان داد که حدود 75 درصد ( 303 نفر) از پاسخگویان شکار غیرقانونی پرندگان انجام میدادند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که بیشترین تاثیر بر شکار غیرقانونی پرندگان به ترتیب مربوط به متغیرهای حضور نگهبان توانا، تقاضای بازار، مجرم با انگیزه معیشتی و هدف مناسب میباشند. متغیر تقاضای بازار از طریق تاثیرات مثبتی که بر مجرم با انگیزه معیشتی و هدف مناسب دارد میتواند بر شکار غیر قانونی پرندگان تاثیر غیرمستقیمی بگذارد.
  کلیدواژگان: جرائم زیست محیطی، شکار غیر قانونی پرندگان، تقاضای بازار، فعالیت های روزمره، روستائیان
 • فاطمه مدیری *، محمود قاضی طباطبایی صفحات 73-94
  این مقاله با هدف بررسی تاثیر کیفیت زندگی زناشویی بر قصد فرزندآوری، بده تاثیر کیفیت زندگی زناشویی بر تعداد فرزندان قصد شده و همچنین قصد داشتن فرزند (دیگر) پرداخته است. جامعه آماری این پیمایش مقطعی، زنان و مردان متاهل شهر تهران بوده و 1232 نمونه که زن در خانواده آنها زیر 49 سال و بارور بوده، به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان داده در تحلیل دومتغیره، تعداد فرزندان قصد شده در افرادی که کیفیت زندگی زناشویی پایین تری دارند، کمتر است ولیکن این یافته در مدل چند متغیره رگرسیون پواسن معنادار نبوده است. مدل های رگرسدیون اسمی دو وجهی لجستیک نیز نشان داده اند، بعد مثبت کیفیت زندگی زناشویی در افراد بدون فرزند و در افراد تک فرزند بر قصد داشتن فرزند (دیگر) اثر معنادار داشته و در افراد با دو فرزند و بیشتر تاثیر معناداری نداشته است. به تعبیر دیگر کیفیت زندگی زناشویی بالاتر، در خروج از بی فرزندی و تک فرزندی اثرگذار است. نتایج تحقیق تایید کننده تئوری های تاثیر مثبت کیفیت زندگی زناشویی بر قصد فرزندآوری بوده و افراد متاهل در شهر تهران از فرزندآوری به عنوان استراتژی برای بهبود زندگی زناشویی استفاده نمی کنند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی زناشویی، بعد مثبت کیفیت زندگی زناشویی، بعد منفی کیفیت زندگی زناشویی، قصد فرزندآوری، رگرسیون پواسن
 • مریم قمی، نازنین تبریزی *، محمدحسن زال صفحات 95-113
  گردشگری موسیقی یکی از جذاب ترین انواع گردشگری بوده و توجه به موسیقی بومی نقش بسیار مهمی در جذب گردشگران آن دارد. اکنون زمان آن است که از نگاهی نو به این بخش از صنعت گردشگری در کشور توجه شود. نظر به جایگاه و ظرفیت موسیقی محلی ترکمن، نیاز به شناخت دقیق و علمی اثرات توسعه ی این نوع گردشگری در شهر آق قلا به عنوان یکی از مهدهای آن و برنامه ریزی جامع و نظام مند در راستای تقویت آثار مثبت، کاهش اثرات منفی از علل اهمیت و ضرورت تحقیق و تتبع در این باب می باشد. با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات این حوزه بر سنجش اثرات اقتصادی متمرکز بوده اند، نادیده گرفتن اثرات اجتماعی فرهنگی، موجب عدم برنامه ریزی در زمینه ی کاهش اختلالات - ناخواسته در زندگی جامعه ی میزبان یا افزایش منافع اجتماعی می شود با توجه به تمامی این موارد، در این مقاله به بررسی اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری موسیقی ترکمن از دیدگاه کارشناسان و - متخصصین پرداخته شده است. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار اکسپرت چویس استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که از میان شاخص های مولفه های مثبت، عوامل "ارتقاء غرور اجتماعی، افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقاء زیبایی جامعه" و همچنین از میان شاخص های مولفه های منفی، عوامل "افزایش جرم و بزهکاری، افزایش ترافیک و تضعیف گویش محلی" از دیدگاه کارشناسان، بیشترین میزان اهمیت را کسب کرده است.
  کلیدواژگان: گردشگری، موسیقی فولکلور، اثرات اجتماعی، شهر آق قلا
 • هدی حلاج زاده *، معصومه شاد منفعت، سعید کبیری صفحات 115-138
  شناخت عوامل زمینه ساز مسئله ی کودک آزاری در جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. زیرا آسیب های ناشی از آن در سطح فردی و اجتماعی غیر قابل اغماض است. پژوهش حاضر با هدف شناخت آگاهی و عملکرد والدین نسبت به مصادیق کودک آزاری، با به کارگیری دیدگاه بوردیو انجام شده است. در این راستا نقش عواملی چون سرمایه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر میزان آگاهی و عملکرد والدین نسبت به مصادیق کودک آزاری در نظر گرفته شده است. روش پژوهش میدانی (پیمایش) بوده و روی نمونه ای به حجم 301 نفر از والدین دارای فرزند 18 - 0 ساله ی شهر رشت انجام شده است و از طریق آزمون های آماری مرتبطی چون همبستگی و رگرسیون چند گانه فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که انواع مختلف سرمایه های در اختیار والدین پیش بین مناسبی برای میزان آگاهی و عملکرد آنها نسبت به انواع مختلف کودک آزاری می باشند. به عبارتی دیگر، برخورداری افراد از سرمایه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، آگاهی بالاتر و عملکرد مناسب تر آنها نسبت به انواع مختلف کودک آزاری را در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: کودک آزاری، آگاهی والدین، عملکرد والدین، سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی فرهنگی و سرمایه ی اقتصادی
 • مهسا صادقی نژاد، محسن نوغانی دخت بهمنی *، حسین اکبری صفحات 139-178
  شبکه های همکاری علمی فرصتی مهیا میسازند تا اعضا با ارائه مهارت از فرصت های شغلی مرتبط مطلع گردند. مساله اصلی شرایطی است که تحت آن اطلاعات مربوط به فرصت های شغلی منتشر می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آن دسته از پویایی های شبکه همکاری علمی که سبب دسترسی به اطلاعات شغلی میگردد، انجام شده و ازحیث نظریه، روش و تکنیک مبتنی بر رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی است. شبکه مورد مطالعه شاملکلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ( 60 نفر) است. داده ها از نوع رابطه ای طولی بوده و بوسیله - پرسشنامه مولدنام، گردآوری و با تکنیک مدل سازی تصادفی کنشگرگرا در نرم افزار R تحلیل شدند. نتایج نشان میدهد شبکه ازنظر دسترسی به اطلاعات شغلی مشابه شبکه بدون مقیاس است؛ افرادیکه تخصص شان را بیشتر منتشر می سازند، هم از اطلاعات شغلی بیشتری برخوردار میشوند (اثر همکاران کنشگر)، و هم اطلاعات شغلی بیشتری را منتشر (اثر کنشگر). مزیت اطلاع رسانی در این شبکه آنست که اطلاع رسانان متقابلا اطلاعات شغلی دریافت می کنند (اثر دوسویگی پیوندها). افرادیکه از ابتدا درمعرض اطلاعات شغلی قرار دارند درخلال زمان نیز اطلاعات شغلی بیشتری دریافت مینمایند (اثر مرکزیت درجه ورودی). اثر دسترسی به اطلاعات شغلی بواسطه 2 همکار نیز در این شبکه معنادار است (اثر واسطه ها).
  کلیدواژگان: همکاری علمی، اطلاعات شغلی، تحلیل شبکه اجتماعی، انواع شبکه، پویایی های شبکه
 • مسعود چاری صادق، احمدرضا اصغرپور ماسوله *، غلامرضا صدیق اورعی، مهدی کرمانی، مهدی فیضی صفحات 179-212
  این پژوهش که به واکاوی تجربه زیسته و شناخت ادراک عاملان بازار مسکن از کنش نهادهای فعال در حوزه مسکن می پردازد، اکتشافی، کیفی، کاربردی و مقطعی ( 1396 - 1395) است. بر این اساس تحلیل نظاممند مصاحبه های عمیق با 22 نفر از فعالان حوزه مسکن در مشهد به روش نظریه زمینه ای با «کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر» به دست آمد. از جمله مقوله های اصلی به دست آمده به عنوان شرایط زمینه ای می توان به «رویدادهای کلان سیاسی اقتصادی فراملی»، «تحولات اجتماعی اقتصادی و سیاسی ملی» و «ساختارهای حقوقی قانونی کلان در ایران» اشاره داشت؛ شرایط مداخله ای متشکل از «شفافیت یا عدم شفافیت در برآوردگرهای اقتصادی» و «رونق یا رکود بازارهای رقیب» و شرایط علی شامل «عدم هماهنگی نهادی»، «آشفتگی در تکالیف قانونی»، «الگوی مدیریتی ناکارآمد» و «عدم تخصیص بهینه منابع مالی» بوده است. اخذ راهبردهایی همچون «مسکن به مثابه ابزار تبلیغاتی»، «تصدی گری غیرحرفه ای»، «جانب داری از طرف های ذی نفع» و «جریان دهی سیل آسای سرمایه» منجر به پیامدهایی شامل «اتلاف منابع»، «تخریب رضایت مندی اجتماعی»، «سودبری نامتقارن»، «انگیزه زدایی از عرضه کنندگان» و «اختلال در روند بازار» شده است.
  کلیدواژگان: کنشگران نهادی، عاملان بازار مسکن، منفعت، نظریه زمینه ای
 • فریبرز پیرو *، ابراهیم متقی، مهرداد نوابخش صفحات 213-245
  حوزه عمومی، عرصه ای از زندگی اجتماعی است که مردم می توانند گرد هم آیند و آزادانه با یکدیگر گفتگو نموده و مشکلات اجتماعی شان را بشناسند و از طریق این مباحث بر کنش سیاسی موجود تاثیر بگذارند. به لطف گسترش فناوری های ارتباطی، رسانه های اجتماعی می توانند با احیا و گسترش حوزه عمومی، کنش ارتباطی و عقل ارتباطی مورد نظر هابرماس را به صحنه آورند و از زوال آن جلوگیری کنند. یکی از مهمترین کنشهای سیاسی شهروندان، مشارکت سیاسی و رفتار رای دهی آنان است که بیش از هر چیز دیگری، در محدوده عمل و تاثیر رسانه های اجتماعی نوپدید قرار گرفته است . در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار و نمونه گیری هدفمند به تحلیل جامعه شناختی نقش رسانه اجتماعی تلگرام به مثابه حوزه عمومی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران مطالعه موردی تهران پرداختیم. جامعه آماری این تحقیق کانال های تلگرام در ایام انتخابات است. مطالعه مقولات حوزه عمومی پژوهش نشان داد که رسانه اجتماعی (تلگرام)، با تقویت حوزه عمومی سیاسی، رفتار و مشارکت سیاسی مردم در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است.
  کلیدواژگان: حوزه عمومی، رسانه های اجتماعی، انتخابات، مجلس دهم
 • آرمان حیدری *، سیروس احمدی، معصومه زارعی صفحات 247-268
  در جوامع مدرن، بر خلاف جوامع ماقبل مدرن، ساز و کار اداره و رسیدگی به امور شهروندان بدون عملکرد صحیح سازمان ها و نهادینه شدن اصول سازمانی امکان ناپذیر، یا حداقل، دشوار میباشد. بعلاوه، سلامت اداری و نهادینگی اصول سازمانی در هر جامعه ای یکی از مهمترین زمینه های فراهم کننده کمیت و کیفیت اعتماد نهادی محسوب می شود. مقاله حاضر حاصل پژوهشی است که با روش کمی پیمایشی، رابطه ادراک از سلامت اداری و نهادینه شدن اصول سازمانی با وضعیت اعتماد نهادی - را در بین سرپرستان خانوار شهر نورآباد ممسنی بررسی کرده است. بر اساس نتایج تحقیق، نهادهای نظامی امنیتی و نهادهای نظارت کننده بر قیمت کالاها و خدمات نهادهایی هستند که مردم، به ترتیب، - بیشترین و کمترین اعتماد را به آنها دارند. همبستگی بین متغیرهای رفتار کارکنان، نهادینه شدن اصول سازمانی مدرن و جدیت سازمان های ناظر با هر سه نوع اعتماد به نهادهای حاکمیتی، نهادهای حمایتی- آموزشی و نهادهای خدمات اقتصادی مثبت و معنیدار بوده است. متغیرهای تحقیق توانستند 29 درصد از واریانس اعتماد به نهادهای حاکمیتی، 19 درصد اعتماد به نهادهای خدمات اقتصادی و 12 درصد اعتماد به نهادهای حمایتی مراقبتی را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: سلامت اداری، نهادینه شدن اصول سازمانی، اعتماد نهادی، نورآباد ممسنی
 • سید قاسم حسنی * صفحات 269-291
  پرسش اساسی این مقاله آن است که اجتماع محلی که در مسیر تاریخی اش تا به امروز تاب آورده است با چه چالش هایی روبروست و آسیب پذیری تاب آوری در یک اجتماع بومی محلی تحت تاثیر چه - عواملی صورت میگیرد؟ اگرچه بسیاری از اجتماعات نتوانستند در مقابل تحولات و تغییرات بیرونی تاب بیاورند و خود را براساس دگرگونی های به وجود آمده تنظیم کرده و بسیاری از مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بوم زیستی را از دست داده اند، اما در این میان اجتماعاتی وجود داشته اند که با وجود تغییرات ایجاد شده در فرایند مدرنیزاسیون، شهری شدن مدرن و عوامل توسعه زا توانسته اند، با استفاده از استراتژی ها و مدیریت هایشان که از ساختار فرهنگی، اجتماعی و تاریخ شان بوده تاب بیاورند و خود را تداوم بخشند. این مقاله سعی دارد با مطالعه دامگاه هان فریدون کنار در استان مازندران که نمونه ای از تاب آوردن یک اجتماع است، نشان دهد که با وجود همه تغییرات و تحولات ایجادشده از بیرون تا به امروز بر اساس ساختار مدیریتی متفاوتاش چگونه تداوم یابد. از طرفی دغدغه نگارنده مقاله آن است همین اجتماع تاب آور با تهدیداتی جدیدی روبه روست که به صورت ساختاری وارد عمل شده و تاب آوری را به چالش می کشد. مطالعه حاضر که با روش تحقیق کیفی با تحلیل مقیاس صورت گرفته، سعی دارد تاب آوری و فشارهای جدید آن را نشان دهد و همچنین پتانسیل و ظرفیت تاب آوری یک اجتماع را فرصتی در جهان امروز قلمداد کند که بر پایداری جوامع محلی ودرک شان در حفظ زیست بومشان یاد آور شود.
  کلیدواژگان: تاب آوری، تاب آوری فرهنگی، دامگاه هان، چالش ها، فرصت ها
 • جواد افشار کهن *، محمود رضائیان صفحات 293-326
  یک تغییر مهم در نهاد خانواده درایران گسترش ناپایداری خانواده است. یکی از علل ناپایداری، میتواند تغییردر نظام ارزشی افراد باشد. بر این اساس، رابطه بین نظام ارزشی افراد ونگرش به پایداری خانواده می تواند به عنوان مساله پژوهش باشد. در این پژوهش که به روش پیمایشی در نمونه 388 نفری از شهروندان متولد دهه های چهل تا هفتاد شمسی در شهر همدان انجام گرفته، به صورت بین نسلی، به مقایسه نظام ارزشی، نگرش به پایداری خانواده و رابطه بین نظام ارزشی افراد و نگرش آنها به پایداری خانواده پرداخته شده است. برای سنجش نظام ارزشی از نظریه رونالد اینگلهارت استفاده شده و نگرش به پایداری خانواده نیز با تقسیم بندی به ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین نظام ارزشی و نیز نگرش نسل های مختلف به پایداری خانواده در نسل های مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد. بین ابعاد سنتی و بقای نظام ارزشی و نگرش به پایداری خانواده در نسل های مختلف رابطه معنادار وجود دارد، درحالی که بین ابعاد سکولار – عقلانی و خود شکوفایی این نظام و نگرش به پایداری خانواده در این نسل ها رابطه معنادار وجود ندارد. گفتنی است که بیشتر یافته ها، با انتظارات قبلی و پیشینه هم خوانی نداشت. که می تواند ناشی از توقف شرایط اجتماعی در وضعیت نیازهای وجودی باشد.
  کلیدواژگان: روابط بین نسلی: نظام ارزشی، ارزش نسلی، نگرش نسلی، پایداری خانواده
 • غلامرضا ملکشاهی*، عامر نیکپور، سپیده غلامی صفحات 327-350
  مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها پدیده ی نوینی نیست، گرچه از نیمه دوم قرن بیستم اهمیت بیشتری یافته است. برای تقویت و گسترش این مفهوم، شناخت عوامل مرتبط با آن امری ضروری به نظر میرسد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت شهری میباشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه ساکنان شهر آمل و حجم نمونه را 352 نفر تشکیل دادهاند. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی و نیز میدانی (پرسشنامه ای) و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. نتایج آزمون تی نشان میدهد که میزان مشارکت شهروندان کمتر از حد متوسط – بوده است. از بین انواع مشارکت شهروندان، تنها مشارکت اجتماعی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار داشته و مشارکت های مالی، فیزیکی، فکری، ذهنی و سیاسی از حد متوسط پایین تر بوده است. نتایج رگرسیون نشان می دهد که از بین 8 مولفه که مورد آزمون قرار گرفتند، تنها چهار مولفه عضویت انجمنی، آگاهی، بی قدرتی و پایگاه اجتماعی اقتصادی با ضرایب همبستگی – 383 / 0 ، 333 / 0 ، 230 / 0 - و 227 / 0 به ترتیب با میزان مشارکت رابطه داشته اند.
  کلیدواژگان: مشارکت، مشارکت شهروندی، مدیریت شهری، آمل
|
 • Mohammadreza Hasani * Pages 9-37
  The transition from young-ages to adulthood usually accords with the education accomplishment, entry into the labour market, housing, marriage and family formation. However, the contemporary societies in the world including Iran have mostly experienced substantial changes in the structure of family, education, and the labour market. As a result, these changes have affected the process of transition from young-ages towards adulthood.This study uses the concept of ‘frozen transitions’ in Iran over the recent decades. The underlying conclusion of this study refers to the fact that the process of transition from young-ages towards adulthood in Iran has faced substantial changes, suggesting that the transition process has been interrupted and postponed. This underlying conclusion applies to all aspects of the transition process from young-ages towards adulthood: education accomplishment, entry into the labour market, housing, marriage and family formation.
  Keywords: Young-ages, frozen transitions, life course, transition to adulthood, postponed modernity
 • Seyyed Ahmad Mir Mohammad tabar, mohammad mazloum khorasani *, Mohsen Noghani, Ali Silanian Tosi Pages 39-71
  Illegal bird-hunting has devastating effects both on the species’ life and on a society’s economy. This also exists in Fereydunknar, which is considered in this study. Theoretically, this study employs the everyday-life theory and the theory of market demand reduction. The empirical findings of this study are based on a survey conducted in the rural areas of Fereydunknar located in the province of Mazandaran in the north of Iran. According to results of this study, the majority of the respondents (that is, about 75 per cent) accept their involvement in illegal bird-hunting. Moreover, the results suggest that the most important determinants of illegal bird-hunting are the presence or the absence of qualified guardians, substance-oriented crime, and the level of demand in the market.
  Keywords: Environmental crimes, illegal bird-hunting, market demand, everyday life theory, villagers
 • Fateme Modiri *, Mahmood Ghazi Tabatabaie Pages 73-94
  This study focuses on the effects of the quality of marital life on the childbearing intention. The discussion of this paper is based on the results of a survey conducted in Tehran City. The survey includes 1232 married men and women under 49 years old who have been selected on the basis of multi-stage cluster sampling method. According to the preliminary results of this study, the childbearing desire is affected by the quality of marital life: the lower the latter, the higher the former. However, this preliminary result is not supported by multivariate analyses of this study. In addition, the results of logistic regression analyses indicate that the effect of the quality of marital life on individuals’ childbearing intention depends on their current status in terms of the number of children they already have. This means that a higher quality of marital life can lead to greater childbearing intention only amongst those who have no or one child, whereas it does not have any significant effect on childbearing intention of those who already have two or more children.
  Keywords: The quality of marital life, high quality of marital life, low quality of marital life, childbearing intention, Poisson regression
 • maryam ghomi, nazanin tabrizi *, Mohammad Hasan Zaal Pages 95-113
  Music tourism accounts for one of the most attractive forms of tourism. In this line, local music plays a crucial role in tourists’ attraction. This is a significantly visible observation in the city of Aghqala located in Golestan province as it holds a long history in local music of Turkmen. The existing literature on this regard has largely a predominant focus on economic effects, while the socio-cultural effects have not been given sufficient attention. The present study attempts to contribute filling this research gap and a stronger emphasis is given to the socio-cultural effects of local music of Turkmen. Methodologically, this study employs the hierarchy analysis method and Expert choice software. The results of this study from experts’ perspectives indicate two key patterns. On the one hand, the most attractive aspects of local music tourism include greater levels of social proud, social participation and social beauty. On the other hand, high crime rate, heavy traffic and weakening the local dialect account for the most destructive aspects of local music tourism.
  Keywords: Tourism, folkloric music, social effects, Aghqala City in Golestan Province
 • Hoda HALLAJZADEH *, Seyedeh Masoumeh SHADMANFAAT, Saeid Kabiry Pages 115-138
  Generally speaking, it is overwhelmingly important to explore the underlying factors of the child abuse problem. This is also the key objective of the present study. It uses Bourdieu's perspective and focuses on the role of socio-economic and cultural capital on parental knowledge and practice on child abuse. The discussion of this paper is based on the results of a survey conducted in Rasht City. The survey includes 301 parents with children younger than 18 years old. According to the results of this study, parental knowledge and practice on child abuse are significantly associated with socio-economic and cultural capital. This suggests that parents with a greater level of socio-economic and cultural capital are more likely to hold higher knowledge and more appropriate practice on child abuse.
  Keywords: Child abuse, parental knowledge - practice, social capital, cultural capital, economic capital
 • mahsa sadeghinezhad, Mohsen Noghani Dokht Bahmani *, Hossein Akbari Pages 139-178
  Scientific collaborations networks provide an opportunity for members to display their skills which produce a large job avenue. This study aims to identify the dynamics of scientific collaboration network that leads to job information. Theoretically, the present study employs the social network analysis approach. The results of this paper are based on a survey on a sample of 60 postgraduate students of Sociology at Ferdowsi University of Mashhad. The underlying conclusion of the results of this study support the fact that the level of job information is positively and significantly associated with the level of presenting the skills: those who display a greater level of their own skills are more likely to enjoy receiving a larger volume of job information in return.
  Keywords: Scientific collaboration, job information, social network analysis, types of network, network dynamics
 • Masoud Chari Sadegh, Ahmadreza Asgharpourmasouleh *, Gholamreza Sedigh Ouraee, mehdi kermani, Mahdi Feizi Pages 179-212
  This study examines the lived experience and perception of agents active in the housing market. This is a qualitative and exploratory study. The results of this study are based on the technique of deep interview with 22 individuals active in the housing market. Theoretically, this study employs the grounded theory developed by Strauss and Corbin. According to the results of this study, some of the most important prerequisites include economic and political events in macro and international levels, socio-economic and political changes in national level, legal structure in macro and national level. Moreover, the most important obstacles include the lack of transparency, the boom or the bust of rival markets, the lack of institutional coordination, the disturbance in legal orders, the inefficient management, and the lack of optimal allocation of financial resources.
  Keywords: Institutional actors, housing market agents, interest, grounded theory
 • fariborz pairo *, Ebrahim Motaghi, Mehrdad Navabakhsh Pages 213-245
  Public sphere is part of social life that enables people to come together, discuss freely their social problems and play effectively political actions. The modern communication technologies such as social media have extended public sphere that play positive impacts on communicative action and rationality. One of the most important types of political actions is political participation through voting behavior. This study employs the method of qualitative content analysis on Telegram channels. The results of this study show that the social media of Telegram could enhance people’s political public sphere, leading to a significant impact on their political participation and voting behavior during the tenth parliamentary election in Tehran.
  Keywords: public sphere, social media, election, tenth parliament election
 • arman heydari *, Siroos Ahmadi, Masoumeh Zareei Pages 247-268
  Generally speaking, organizations and their appropriate operations play a vital role in the modern societies. In addition, administrative transparency and organizational establishment are among the most important determinants of the quantity and quality of institutional trust. This article is based on the results of a survey on a sample of householders in Nourabad-Mamasani City. The survey examines how the individuals’ perceptions on administrative transparency and organizational establishment are associated with institutional trust. The results of this analysis indicate that people have the strongest trust towards military and security institutions, whereas the weakest trust goes towards institutions that are responsible for controlling the price of goods and services. Moreover, the results show that there is a significantly positive association between institutional trust on the one hand, and staff’s behavior, organizational establishment and quality of supervisory organizations, on the other hand. This applies to the trust toward all three types of institutions: governmental, supportive and educational, and economic services institutions. The variables included in this analysis could explain 29 per cent of variation in the trust towards governmental institutions, 19 per cent of variation in the trust towards economic services institutions, and 12 per cent of variation in the trust towards supportive and monitoring institutions.
  Keywords: Administrative transparency, organizational establishment, institutional trust, Nourabad-Mamasani city
 • Seyed Ghasem hasani * Pages 269-291
  The local communities have witnessed substantial resilience throughout the history. In this context, the present study deals with these key research questions: what are the main challenges of local communities? What are the main factors affecting the vulnerability and resilience in the local communities? The historical experiences show that, on the one hand, some societies have been able to maintain their cultural characteristics against external changes imposed by such factors as modernization and urbanization. On the other hand, some societies have failed to sustain their cultural characteristics against the external changes. This study focuses on the Fereydunkenar wetland in Mazandaran province as an example of local community and examines how it faces with challenges and whether it can preserve its locality against external changes. The present research employs the methods of quantitative study and scale analysis. The results of this study reveal the new challenges and resilience of this local community.
  Keywords: Resilience, cultural resilience, the Fereydoon wetland, challenges, opportunities
 • javad afsharkohan *, mahmood rezaeeyan Pages 293-326
  The institution of family in Iran is changing substantially that can be tracked through such characteristics as an increasing trend in family instability. This can be partly associated with the changes in individuals’ value system. This study relies on a survey that includes a sample of 388 individuals in Hamadan City. They belong to varying generations born in the past decades in order to highlight the intergenerational variations associated with family instability. This study employs the theory of value system developed by Ingelhart. The results of this study indicate that there is not significant relationship between values system and attitudes towards family stability across generations. Moreover, secular-rational aspects of values system and attitudes towards family stability across generations are insignificantly correlated. However, the results of this study support the fact that there is a significant relationship between traditional aspects of values system and attitudes towards family stability across generations
  Keywords: Intergenerational relationships, value system, generational value, generational attitude, family stability
 • Gholamreza MALEKSHAHI *, Amer Nikpour, Sepideh Gholami Pages 327-350
  Generally speaking, although citizens’ participation in the urban management has received increasing credit and attention since the 20th century, it is mainly a modern phenomenon. This study primarily aims to examine the key determinants associated with citizens’ participation in urban management. The results of this study are based on a survey that has been conducted in Amol City that includes a sample of 352 individuals. The results of this analysis show that the participation rate of the citizens in the urban management is below the medium level. Further, only the rate of social participation is fairly high, whereas the other aspects of participation including political, intellectual, financial and physical participations are below the medium level. Moreover, the results of logistic regression analyses show that citizens’ participation in the urban management is significantly associated with four key determinants: associative membership, knowledge, powerlessness, and socio-economic status.
  Keywords: Participation, citizenship participation, urban management, Amol
 • The Women`s Perception of Gender Roles in Rasht: A Generational Study
  Mahboubeh Alijani, Mohammad Amin Kanani *, mahdi rahmati Pages 5-27
  Iranian women have faced substantial socio-economic changes in the last decades, which provided opportunities to change gender beliefs and production of new generations of women. The aim of the present study is to examine the different attitudes of women towards gender roles, based on Mannheim and Giddens` theory. A survey method was used and data was gathered based on a researcher-made questionnaire. The statistical population was all women older than 18 years living in Rasht City, among them 384 were selected by the stratified and random sampling methods. According to the findings, respondents were divided into three generations: the war and revolution generation, the post-war generation, and the generation of nuclear events. The results indicate the difference between the attitudes of different generations and even by controlling the structural and demographic factors, it was found that the women of the post-war generation affected by cognitive areas, had the most modern attitudes towards gender roles. According to Mannheim`s generational approach, there is a significant relationship between the generational experience and the attitudes of generations.
  Keywords: generation, generational differences, gender, gender role, woman
 • Tolerance and Pilgrimage: The Experience of Tolerance at Mevlana Jalal ad-Din Rumi Mausoleum
  Somayeh Karimi * Pages 29-50
  Each year on 17th December people from different cultures and religions come and participate at Mevlana Jalal ad-DinRumi mausoleum rituals, called Shab-e Arus, to pay their respects to him. During pilgrimage as well as organized and informal rituals that take place in commemoration of Rumi death anniversary as the well-known poet and mystic of 13th century, a form of tolerance emerges. As such, the point of departure for this article is the perception of pilgrimage space as the space of connections, where an arena for social and cultural interactions is created, that resulted in formation of a cultural tolerance. In other words, presence in the pilgrimage space and different rites has led to interactions that result in acceptance and understanding of the other, which thereby reinforces culture of tolerance. The cultural area and case study of this research is 744th ritual of commemoration of Rumi, formally called “time of Brotherhood”, that held on 7-17 December 2017 in Konya, Turkey. The paper discussed the rituals of pilgrimage of his tomb share characteristics with what Victor Turner discussed as modern pilgrimage. Accordingly, this article elucidates the role of pilgrimage sites as the center and source of cultural coexistence involved in transnational identities. It emphasizes that such pilgrimage centers create a peaceful coexistence in an intercultural space instead of conflict between groups of people.
  Keywords: modern pilgrimage, experience of ritual, cultural tolerance, Konya, Shab-e Arus rituals
 • To Have an Ethos Transplant, as It Were: Iranian Organizations in Washington DC in Early 21st Century
  Nahal Naficy * Pages 51-72
  Based on eighteen months of ethnographic fieldwork from 2004 to 2006 among a range of Iranian organizations in Washington, D.C., this article argues that the studied organizations were engaged, without being always necessarily aware of it or formulating it as such, in what we may call an “ethos transplant:” a transformation of “Iranian character” and political culture to make it more susceptible to “democracy;”a subject-making project in the Foucauldian sense. We trace this medicalized discourse about “national traits” and “political culture” to the 19th century and review several outbursts of this approach in the Iranian and international scene thenceforth. Bram Stoker’s 1897 novel, Dracula, is discussed at length as the epitome of this kind of approach
  Keywords: ethos, Iranian-Americans, non-governmental organizations, Dracula, political culture
 • Iranian Women, Inside or Outside of the Stadium? An Anthropological Study on Female Representation of National Identity in Iran
  Alireza Hassanzadeh * Pages 73-100
  A controversial and comprehensive debate that has resulted in numerous discursive clashes in Iran pertains to the presence of women at stadiums during male soccer matches. Different discourse systems have expressed their own contradictory and opposite stances in terms of whether Iranian women have the right to attend such events inside or outside the stadium, ranging from different notions of ritual pollution and moral threats to gender equality and women rights in public spheres and spaces. When the debate is considered more in depth, a question arises about the female representation of national identity in Iran: What is the status and role of the female body in symbolic demonstration of the national body of Iranian society as a kind of social body? It seems that there is a discursive debate about the symbolic representation of female body in public sphere in Iran. To provide further insight into this question, ethnographic methods, participant observations and different models of interviews (focus and nominal interviews) were employed in the fields and cultural areas under study. The purpose of this article is to examine the systems of discourses about the allowance or prohibition of the presence of women at soccer stadiums and the cultural foundations and backgrounds that have given shape to these discourses over recent decades.
  Keywords: : ritual pollution, Iranian soccer, Iranian women, ritual equality, public sphere, bodily representation
 • Population Dynamics of Iran from Sociological Approach
  Yaghoob Foroutan * Pages 101-122
  This paper examines intergenerational transmission associated with population dynamics from sociological approach. The discussion is based on the analysis of observations in a country that has experienced substantial changes in family formation resulting in one of the world's most spectacular falls in women's birth rate ever experienced in human history: Iran. Facing fundamental historical experiences and substantial socio-cultural changes over the past decades, the context of this study acts as a unique ‘social laboratory’ to survey the intergenerational comparisons. The results of this analysis show substantial intergenerational transmission, which provide new evidence to support Sauvey's (1978) and Weeks's (1994) socio-demographic investigations in some other developing countries
  Keywords: population dynamics, culture, religion, intergenerational transmission, Iran