فهرست مطالب

 • پیاپی 29 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/26
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سخن سردبیر
 • عباس ملکی صفحات 11-18
  به نظر می رسد که پیش بینی انقلاب ها عموما نادرست از آب درمی آید. شاید بتوان به این نتیجه رسید که برای همه انقلاب ها نمی توان نظریه ای عمومی پیدا کرد و مهم ترین دستاورد سال ها تلاش محققان برای رسیدن به یک تئوری واحد، همان باشد که گفته شود هر کدام از مدل خاص خود پیروی می کنند. اما نمی توان با قاطعیت گفت که شناخت حرکت های اجتماعی، خیزش ها، نهضت ها و انقلاب ها ناممکن است. نظریه پردازان هر کدام به اندازه خود تلاش کرده اند تا در این راه گامی به جلو بردارند...
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، نهضت های ملی، چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی
 • مقاله پژوهشی
 • هادی حکیمی، ایرج تیموری، محمدتقی معبودی* صفحات 21-44
  بودجه ریزی دولتی در هر کشوری متاثر از رفتار چهار گروه عمده اجتماعی یعنی رای دهندگان (یا تامین کنندگان هزینه ها)، تیم سیاسی (شکل دهندگان هزینه ها)، بوروکرات ها (هزینه کنندگان) و گروه های فشار(جهت دهندگان هزینه ها) است. از منظر رهیافت انتخاب عمومی، این گروه ها متفاوت با یکدیگر رفتار نمی کنند و در عملکرد خود همواره گوشه چشمی به منافع شخصی خواهند داشت. پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین میزان مشارکت سیاسی(درصد رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری) و تخصیص منابع در ایران انجام گرفته است. تحقیق از جهت ماهیت و روش، تحلیلی – توصیفی به شمار می رود. در این راستا از داده های مربوط به اعتبارات سال های 1376 ، 1381، 1384 ، 1388 و 1390 و همچنین درصد رای دهندگان استان های کشور در 4 دوره انتخابات ریاست جمهوری استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش های کمی شامل تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل آنوا بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین اعتبار تخصیص یافته و مشارکت سیاسی استان ها (درصد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری) در سال های منتخب همبستگی معنی داری وجود دارد؛ به طوری که اعتبارات تخصیص یافته در سال های 1376 ، 1381، 1384 ، 1388 و 1390 با درصد رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری به ترتیب با 741/0، 766/0، 606/0، 466/0، 482/0 همبستگی در سطح 01/0 درصد معنی دار است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و آنوا نیز موید این موضوع است.
  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، تخصیص منابع، دولت رانتیر، ایران
 • محسن طاهری دمنه * صفحات 45-65
  تصاویر آینده ارتباط وثیقی با خواسته ها، ارزش ها و آرمآن های انسانی دارند. مهم ترین مسئله در تحلیل تصاویر آینده، اهمیت و جایگاه آن ها در بروز تغییرات اجتماعی است؛ زیرا تصاویر آینده در کنار ارزش ها، مهم ترین بلوک های سازنده تغییرات اجتماعی هستند و بدین سبب مطالعه آن ها حائز اهمیت است. در این راستا، پژوهش حاضر به عنوان یک پژوهش بنیادی تجربی که در سنت پژوهش های کیفی انجام شده است، از روش تحلیل مضمون به منظور بررسی تصاویر آینده در ذهن جوانان استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تصاویر آینده در بین مشارکت کنندگان، از هفت گزاره اصلی ساخته شده است. این گزاره ها به ترتیب اینگونه نام گذاری شده اند: 1- آثار تاریخی به جای مانده از گذشته، 2- وزن زمان حال، 3- در راهی که دیگران قدم گذاشته اند، 4- حدس هایی درباره آینده، 5- سایه جامعه، 6- حسرت ها، عجز ها و نداشته ها و 7- فهم آینده. ماهیت اکثر این بن مایه های سازنده تصاویر آینده ناظر بر این فرضیات است که تصاویر آینده جوانان ایرانی ارتباط عمیقی با تجربه زیست آن ها در گذشته و حال داشته و آن ها توانایی کمی برای رویاپردازی از یک آینده مطلوب و ایجاد گسست در وضعیت موجود به نفع آن وضعیت مطلوب دارند.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، تصاویر آینده، آینده های مطلوب، پژوهش کیفی، تحلیل مضمون
 • محمد نوروزی *، محمد جوادی صفحات 67-92
  مهاجرت متخصصان از صنایع راهبردی و کلیدی کشور یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان و سیاست گذاران در سطوح عالی است که به صورت خاص، صنعت نفت کشور، آسیب های فراوانی از این موضوع دیده است. از آنجا که تلاش برای واکاوی ابعاد این مسئله و سعی در کاهش انگیزه های مهاجرت داوطلبانه متخصصان از کشور بسیار ضروری است، در پژوهش حاضر، ضمن مفهوم پردازی و بررسی ابعاد انگیزاننده های مهاجرت داوطلبانه متخصصان در صنعت نفت کشور، با تاکید بر نقش وکارکردهای مدیریت منابع انسانی، این عوامل رتبه بندی شده اند. بر این اساس، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و طراحی مدل نهایی، اعتبارسنجی مدل براساس نظر متخصصان حوزه منابع انسانی انجام شد و پرسش نامه نهایی که به صورت مقایسات زوجی تدوین شده بود توسط ده نفر از متخصصان نفتی مهاجرت کرده از کشور، تکمیل گردید. براساس نتایج پرسش نامه ها که با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تجزیه و تحلیل شد، از میان سه عامل موثر در انگیزه یعنی شخصیت، نوع شغل بین المللی و ویژگی جمعیتی عامل شخصیت به عنوان مهم ترین عامل و از میان چهار هدف انگیزشی یعنی پیشرفت شغلی، تغییر زندگی، انگیزه مالی و ماجراجویی عامل پیشرفت شغلی بالاترین رتبه و اولویت را کسب کرد. توصیه های سیاستی به منظور مدیریت فضای مهاجرت متخصصان در کشور، در بخش پایانی مقاله ارائه شده اند.
  کلیدواژگان: مهاجرت، مهاجرت متخصصان، صنعت نفت، مدیریت منابع انسانی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • مهدی بهمنی، ناصر اسدی* صفحات 93-114
  «دایاسپورا» یک مفهوم مهم در علوم اجتماعی معاصر است. این مفهوم در دو دهه اخیر مورد توجه فزاینده اندیشمندان رشته هایی چون جامعه شناسی، مردم شناسی، علوم سیاسی و مطالعات فرهنگی واقع شده که نتیجه آن را می توان سامان یافتن مطالعات دایاسپورا به عنوان یک حوزه نوظهور تحقیقاتی بین رشته ای دانست. دایاسپوراها امروزه در شمار تاثیرگذارترین بازیگران غیردولتی هستند که هم بر سیاست داخلی کشورها تاثیرگذارند و هم نقش های مهمی در حوزه های مختلف بین الملل ایفا می کنند. در منابع فارسی توجه بسیار کمی به این مفهوم و مصادیق آن و تاثیراتی که دارند صورت گرفته، درحالی که در منابع و مراکز علمی غربی مورد توجه روزافزون بوده است. این مقاله از زاویه نگاه محقق ایرانی در پی پاسخ به این سوال اصلی است که دایاسپورا دقیقا چیست و چه تاثیراتی بر محیط پیرامون خود دارد؟ مراجعه به منابع دسته اول برای تجزیه و تحلیل نظری این پدیده در کنار گونه شناسی مصادیق مختلف آن با اتکا به روش مطالعه موردی، رویکرد اصلی این مقاله است که می توان با استفاده از آن به سوال های اصلی و فرعی این مقاله پاسخ داد.
  کلیدواژگان: بازیگران غیردولتی، دایاسپورا، روابط بین الملل، سیاست بین الملل، جهانی شدن
 • سیده گل افروز رمضانی، امید مهنی *، نعمت الله عزیزی صفحات 115-134
  پژوهش حاضر با هدف «شناسایی چالش های پیشروی آموزش بزرگسالان و راهکارهایی جهت بهبود آن» انجام شده است. محقق جهت دستیابی به هدف پژوهش از روش کیفی نظریه زمینه ای استفاده کرده است. مشارکت کنندگان تحقیق صاحب نظران و متخصصان موضوعی آموزش بزرگسالان، گروه های مرجع محلی، مدیران وکارشناسان سازمان نهضت سوادآموزی مناطق و شهرستان های استان فارس، مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، آموزش دهندگان و سوادآموزان بودند که مصاحبه با استفاده از «رویکرد هدفمند»، با «روش گلوله برفی» و استفاده از «معیار اشباع نظری» با 72 نفر به عنوان نمونه صورت گرفت. روش گردآوری اطلاعات انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. نتایج حاصل از مصاحبه ها براساس فرایند نظریه داده بنیاد، طی مراحل سه گانه کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) به ترتیب 509 کد باز، 99 مفهوم و 14 مقوله استخراج شد. در مرحله نهایی نیز مقولات در ذیل مولفه های اساسی نظریه داده بنیاد شامل مقوله محوری (چالش های پیش روی نهضت سوادآموزی)، شرایط علی (مشکلات محتوایی دروس، مشکلات آموزشی و مشکلات اقتصادی سوادآموزان)، شرایط محیطی (مشکلات ساختاری سازمان نهضت سواد آموزی)، شرایط واسطه ای (موانع فرهنگی، مشکلات مربوط به آموزش دهندگان و مشکلات مربوط به سوادآموزان)، راهبردها (اصلاح محتوای درسی برای سوادآموزان، اقدامات قانونی، ارائه تسهیلات به آموزش دهندگان، افزایش منابع، امکانات و تسهیلات و اصلاح و تجدیدنظر دوره های آموزشی) و پیامدها (تسریع در روند توسعه) قرار گرفتند. با توجه به یافته های حاصل از الگوی پارادایمی پژوهش، می توان گفت سازمان نهضت سوادآموزی باید عوامل زمینه ای، محیطی و علی حاصل از پژوهش حاضر را در نظر داشته باشد و در بازبینی مجدد برنامه های پیش رو عوامل به مورد اشاره در برنامه ریزی خود توجه کند. نکته قابل توجه این است که سازمان نهضت سوادآموزی و مراکز سوادآموزی در سطح خرد و کلان، با عوامل زمینه ای، محیطی و علی مورد اشاره پژوهش حاضر روبرو هستند و از طرفی در برنامه های جاری خود به صورت جدی بدان توجهی نشده و حتی راهبردهایی که در پژوهش حاضر بدان اشاره شده است نیز تحت تاثیر این عوامل خواهند بود.
  کلیدواژگان: آموزش بزرگسالان، سوادآموزی، سوادآموزان، آموزشیاران
 • ابراهیم ایجابی *، روح الله بیات، مسلم شیروانی ناغانی صفحات 135-157
  این مطالعه برای ارزیابی و اولویت بندی انواع مختلف انرژی در ایران شامل نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، انرژی هسته ای، انرژی های تجدیدپذیر، انرژی برق آبی و زیست سوخت ها انجام شده است. قسمت اعظم مصرف انرژی در ایران مربوط به هفت نوع ذکر شده است. این انواع مختلف از انرژی از نظر مفاهیم چهارگانه انرژی شامل فراهم بودن (6 مولفه)، در دسترس بودن (4 مولفه)، قابل خرید بودن (5 مولفه) و قابل قبول بودن(3 مولفه) دارای سطح امنیت متفاوت هستند. در این مقاله قصد شده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تصمیم گیری تاپسیس انواع انرژی موجود در ایران را با هدف افزایش امنیت انرژی و با توجه به معیارهای ذکر شده ارزیابی و اولویت بندی آن ها را مشخص کنیم.20 فرد خبره 7 نوع از انرژی را از نظر معیارهای چهارگانه (18 زیرمعیار) با یکدیگر مقایسه و ارجحیت آن ها را مشخص کردند. برای ارزیابی هر گزینه نسبت به هر معیار از مقیاس 1 تا 9 (مقیاس دوقطبی) بهره گرفته شد و پس از تشکیل ماتریس تصمیم گیری در یک فرآیند شش مرحله ای تکنیک تاپسیس انواع انرژی مورد استفاده در ایران اولویت بندی شدند.نتایج نشان می دهد گاز طبیعی به دلیل نزدیکی به معیارهای مثبت و فاصله داشتن از معیارهای منفی به صورت همزمان، به عنوان مناسب ترین نوع انرژی در راستای تامین امنیت انرژی مشخص شده (69125/0= Ci) و انرژی های برقی تجدیدپذیر(67354/0= Ci) و انرژی هسته ای(62853/0= Ci) در اولویت های دوم و سوم هستند.
  کلیدواژگان: امنیت انرژی، تحلیل سلسله مراتبی، انواع انرژی، ایران، سیاستگذاری انرژی
 • لادن رضی کردمحله * جواد حاتمی، سید محمد شبیری، امید نوروزی صفحات 159-179

  در مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت موجود سیاست های ملی ایمنی غذایی از مدل سیاست پژوهی ماژرزاک که ثبت دانش درمورد یک مشکل، درک علل و عواقب آن و ارائه راهکار است، بهره گرفته شد. برای گردآوری داده ها با چهار گروه از صاحب نظران دارای تجربه سیاست گذاری ایمنی غذایی در حوزه های استاندارد، بهداشت، محیط زیست و کشاورزی به صورت نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه شد. مصاحبه به شکل نیمه ساختاریافته و براساس سوالات مدل ماژرزاک در قالب پروتکل سوات انجام شد. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در محیط نرم افزارهای MAXQDA 2007 و Excel2010 صورت گرفت. در فرایند تحلیل سیاست گذاری ایمنی غذایی نیز از ماتریس های ارزیابی داخلی، ارزیابی خارجی، عوامل داخلی خارجی و برنامه ریزی استراتژیک کمی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که سیاست گذاری ایمنی غذایی جایگاه شایسته ای ندارد و برای بهبود آن باید راهبرد گروه تدافعی که مبتنی بر کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدهاست به ترتیب در اولویت قرار گیرند که عبارتند از:1. افزایش هم افزایی مدیریت ایمنی غذایی
  2. حل مشکلات و بحران های محیط زیست
  3. الزام به اجرای برنامه های استراتژیک و تقویت آن
  کلیدواژگان: ایمنی غذایی، روش سیاست پژوهی ماژرزاک، مدل SWOT
 • وحید تقی نژاد عمران *، حمزه کریمی فیروزجایی صفحات 181-204
  توسعه مالی از راه کاهش هزینه سرمایه گذاری، هدایت بنگاه ها در به کارگیری فناوری ها و نهاده های سازگار با محیط زیست و کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی موجب بهبود شرایط محیط زیستی کشور می شود. بنابراین، بررسی چگونگی ارتباط میان توسعه مالی و آلودگی محیط زیستی اهمیت دارد. این ارتباط ممکن است برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به دلیل تفاوت های نهادی متفاوت باشد. در این راستا، دو مدل بر پایه اطلاعات بانک جهانی پیرامون دو گروه از کشورهای جی7 و دی8 برای دوره زمانی 1993 تا 2013 م برآورد شده است. برای کشورهای جی7، رابطه خطی منفی و برای کشورهای دی8، که ایران جزو آن ها است، رابطه درجه دوم یعنی U وارون تایید گردید؛ یعنی در جی7 رابطه ای معکوس میان توسعه مالی و تخریب محیط زیست وجود دارد، در حالی که در دی8 در سطوح پایین از توسعه مالی، تسهیلات اعطایی بانک ها به افزایش میزان انتشار آلودگی می انجامد ولی در اندازه 39 درصد برای شاخص توسعه مالی به عنوان نقطه برشی این روند معکوس می گردد. با توجه به اینکه بر پایه داده های بانک مرکزی ایران این نسبت در 5 سال اخیر بیش از 50 درصد بوده، توسعه مالی از مجراهای یادشده به کاهش آلودگی محیط زیستی کمک می کند
  کلیدواژگان: توسعه مالی، انتشار CO2، فرضیه زیست محیطی کوزنتس، گروه دی8، گروه جی7
 • علی اصغر فیروزجاییان *، وحید جان محمدی لرگانی صفحات 205-223
  کشور ما به عنوان کشوری جوان، با پدیده ای به عنوان سربازی روبه رو است که بسیاری از جوانان و مردم آن را بعنوان مساله پیش رو در نظر می گیرند. از آنجایی که بازه سنی مهمی از زندگی پسران یا مردان، مشمول دوران خدمت سربازی می گردد، بررسی و تحلیل این دوره حائز اهمیت ویژه ای می باشد. هدف از انجام چنین تحقیقی، بررسی کارکردهای اجتماعی دوره خدمت سربازی برای سربازان می باشد. از منظر کارکردگرایی هر پدیده ای در جامعه دارای کارکرد می باشد. به طور کلی جامعه را نظامی واجد نظم و ترتیب می دانند. در این مطالعه سعی شده است با روش تحلیل پدیدارشناختی تفسیری، به بررسی کارکردهای خدمت دوره سربازی پرداخته شود که اطلاعات از طریق مصاحبه با بیست نفر سرباز از تمامی مقاطع تحصیلی، درجات مختلف و یگان های مختلف گردآوری گردید. مصاحبه ها توسط یکی از نویسندگان در بستر پدیده اجرا شده است. تحلیل مصاحبه شرکت کنندگان به شناسایی 14 زیر مقوله، 2 مقوله اصلی کارکردهای فردی و اجتماعی و مقوله فرصت اجتماعی بعنوان مقوله هسته منجر شد. یافته ها نشان می دهد که دوره سربازی دارای کارکردهای فردی و اجتماعی برای سربازان جوان می باشد. از جمله پیامدهای فردی آن می توان به استقلال جوانان، سلامت جسم و روان، وقت شناسی، عزت نفس، رفع خصوصیات فردی نامناسب و قدر خانواده را دانستن اشاره کرد. همچنین کارکردهای اجتماعی شامل مسئولیت پذیری اجتماعی، همکاری و همیاری، بالا رفتن دینداری سربازان، همبستگی اجتماعی، حمایت اجتماعی، کنترل اجتماعی، هویت اجتماعی و دفاع از وطن می باشد.
  کلیدواژگان: خدمت نظام وظیفه، سازمان نظامی، سربازی، کارکرد، فرصت اجتماعی
 • محمد عظیم زاده آرانی * صفحات 225-247

  ویژگی انحصار طبیعی صنعت شبکه ای گاز به مواجهه این بازار با شکست منجر شده است. به واسطه شکست بازار، خصوصی سازی این صنعت، بدون ایجاد نهاد ها و ابزارهای تنظیم گر، منجر به بروز رفتارهای ضد رقابتی نظیر سوءاستفاده از وضعیت مسلط و انحصار خواهد شد. تجربیات کشورهای پیشرو مانند ایالات متحده آمریکا نشان می دهد که این کشور حقوق عمومی رقابت برای بخش های رقابت پذیر بازار گاز و ابزارهای تنظیم گری بخشی برای بخش های رقابت ناپذیر آن تدوین کرده است.
  این مقاله با روش تحلیلی توصیفی در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست مبانی، ماهیت و ابزارهای تنظیم گری و تجربه کشور آمریکا در استفاده از این ابزارها را بررسی می کند و بخش دوم به ارزیابی تنظیم گری صنعت گاز ایران اختصاص دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد به رغم تصویب ابزارهای تنظیم گری در اقتصاد ایران، هنوز این ابزارها در صنعت گاز ایران مورد استفاده قرار نگرفته و تمام زنجیره ارزش این صنعت به صورت انحصاری در اختیار دولت است و نبود ابزارهای تنظیم گری در این صنعت سبب شده تا واگذاری صنایع پایین دستی با وجود تکلیف قانونی با موفقیت همراه نباشد.
  کلیدواژگان: صنعت گاز، بازا رگاز ایران، شکست بازار، بازارهای رقابت پذیر، بازارهای رقابت ناپذیر
 • گزارش سیاستی
 • عبدالله نوروزی * صفحات 251-259
  با تمرکز بردولت یازدهم و دوازدهم در پی نگرشی کوتاه و تاریخی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ازپیروزی انقلاب اسلامی دربهمن ماه 1357تا امروز است تا در پرتو آن به پیگیری محتواها و ساختارهای سیاست خارجی دولت دوازدهم در تناسب با اهداف تعیین شده آن طبق قانون اساسی بپردازد. وزارت امورخارجه تنها وزارت خانه درایران است که دوقانون دارد. یکی قانون مقرارات تشکیلاتی، استخدامی، مالی وانضباطی مصوب خردادماه1352 توسط مجلسین سنا وشورای ملی وقت، ودیگری قانون وظائف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی ایران. در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سال 1368، که به تصویب ملت ایران رسیده است، وزارت امورخارجه علاوه بردوقانون موظف مربوط به خود تحت انقیاد 1- قانون اساسی2-مقام معظم رهبری3-مجلس شورای اسلامی وشورای امنیت ملی قرارگرفته است. نگاه انقلابی ویا دیپلماتیک به سیاست خارجی شاهد روند رو به نواسانی بوده است که همواره دولتهای گذشته تاکنون با آن مواجه بوده اند. دراین روند نوسانی، به نقطه پایانی با مذاکرات برجام با پیش مقدمه« نرمش قهرمانانه» نائل آمدیم. دردولت یازدهم ودوازدهم کفه انقلابی به نفع کفه دیپلماتیک ازگردونه این روند طولانی (1368-1396) خارج گردید. اوج این دگرگونی تغییر کامل درساختار تشکیلاتی وزارت امورخارجه درسال1396 بود که به یکباره سه معاونت منطقه ای سیاسی حذف وبه یک معاونت سیاسی تبدیل گردیده و مبادرت به تشکیل معاونت اقتصادی شده است. معاونت اقتصادی که دردهه هفتاد درساختار وزارت خارجه وجود داشته، به دلیل عدم موفقیت حذف گردیده بود.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی، وزارت خارجه، دولت دوازدهم، ساختار
 • اکبر علی پور، هاشم درخشان، کامران داوری * صفحات 261-275
  آب زیرزمینی حیاتی‏ترین منبع تامین آب در ایران است که برداشت پایدار از آن از ضروریات اجتناب ناپذیر محسوب می‏شود؛ اما اضافه برداشت و غفلت از تبیین معیاری معقول برای بهره‏برداری از آب زیرزمینی در بسیاری از محدوده‏های مطالعاتی پایداری این منبع حیاتی را با چالشی جدی روبه رو کرده است. علاوه بر این، تغییر اقلیم و در نتیجه کاهش تغذیه آب‏ زیرزمینی بر این ناپایداری افزوده است. مجوزهای بهره‏برداری از آب زیرزمینی توانایی سازگاری با تغییرات آب‏وهوایی و ایجاد تطابق با تغییرات اجتماعی اقتصادی را ندارد و نمی‏توان توسط آن‏ها به پیامدهای نامطلوب برداشت از آب زیرزمینی توجه و آن ها را پیگیری کرد. در این مقاله، به منظور بررسی پیامدهای نامطلوب برداشت از آب‏زیرزمینی، کل ذخیره با کیفیت مناسب آبخانه در قالب سه سناریوی ایدئال، معقول و حداقلی مبتنی بر محدودیت‏های بهره‏برداری از آب‏ زیرزمینی تحلیل شده است. با توجه به گسترش پیامدهای نامطلوب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، اکثریت محدوده‏های مطالعاتی از تراز بهره‏برداری پایدار عبور کرده‏اند و هم‏اکنون در سناریوی سوم (حداقلی) قرار دارند. بنابراین این سناریو مورد توجه بیشتر قرار گرفته و الزامات مورد نیاز برای حفظ شرایط موجود و همچنین حرکت به سمت مدیریت پایدار آب‏ زیرزمینی پیشنهاد و تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: آبدهی پایدار، ابرخشکسالی، قیمت آب، مدیریت پایدار آب‏زیرزمینی
 • معین احمدی *، رضا صفاری، سعید ودادی کلانتر، مهدی کی قبادی صفحات 277-291
  موضوع تامین منابع مالی و اعتباریاز کلیدی ترین بخش های اجرای پروژه های زیربنایی به خصوص در مواردی است که دولت توانایی کافی برای تامین مالی این پروژه ها را ندارد. یکی از مصادیق این پروژه ها برای ایران، نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی است. در این پژوهش ابتدا به بررسی مدل های مختلف تامین مالی پروژه های زیربنایی پرداخته شده است. در این مدل ها تامین مالی می تواند از سوی دولت، بخش خصوصی، شرکت های خدمات انرژی یا ترکیبی از این موارد صورت گیرد. همچنین در هر مدل ریسک های مالی، فنی و سیاسی اجرای پروژه ها نیز بین بخش های مختلف تقسیم می شود. در ادامه سه نمونه از پروژه های نوسازی روشنایی معابر اجرا شده در کشورهای هند، انگلیس و فیلیپین بررسی شده و در انتها دو مدل متناسب با کشور ایران برای طرح نوسازی روشنایی معابر (جایگزینی لامپ های LED با لامپ های قدیمی موجود در معابر) با تامین مالی از محل عوارض برق یا ماده 12 قانون رفع موانع تولید پیشنهاد و ملاحظات هر مورد بیان شده است.
  کلیدواژگان: مدل مالی، تامین مالی، صرفه جویی انرژی، روشنایی معابر، لامپ LED
|
 • Abbas Maleki Pages 11-18
 • hadi hakimi, Iraj teymuri, mohammad taghi mabudi* Pages 21-44
  Governmental budgeting in any country is influenced by four main social groups that’s mean voters (or suppliers costs), political team (shapers costs) Bureaucrats (price donors) and are pressure groups (direction makers). As aspect of public view. These groups not behave differently from each other and in own function continuously will be given to private interests. This study aimed to analyze the relationship between political participation (Percent of voters in presidential election) and Resource allocation in Iran. This study as aspect of nature and method is descriptive – analytical. There for were used fund Data related to between 1997, 2002, 2006, 2010 and 2012 and province voters' percentage of presidential election in four periods. For analyzing data were applied quantitate methods such as correlation analysis, regression analysis, ANOVA.the results show that there is significant correlation between fund allocation and political participation of province (the percent of voters in presidential election) as the allocated funds between 1997, 2002, 2006, 2010 and 2012 years with the percent of voters in presidential election in order of 0.741, 0.766, 0.606, 0.466 and 0.482 Correlation is significant at the level 0.01. Also the results of ANOVA and regression analysis confirmed this issue.
  Keywords: Political Participation, Resource Allocation, Rentier State, Iran
 • Mohsen Taheri Demneh * Pages 45-65

  Images of the future are inextricably linked to desires, values and human ideals. The most important issue in investigation of future images is their role in shaping social changes. Future images beside value are the most significant building blocks of social changes. Ergo, this study as a fundamental study in qualitative research tradition deploys a blend of thematic analysis to explore the images of future of Iranian society among the young people. The results show that images of future among participant include seven key components: 1. Historical monuments of the past, 2. the weight of the present time, 3. The road taken by the descendants, 4. Conjectures about future, 5. The shadow of the society, 6. Regrets, inabilities and shortages, and 7. Understanding future.
  The nature of most of these constructive roots of future images reflects on these assumptions that the future images of the young people of Iran have a profound relationship with their past and present experience of their lives, and they have little ability to imagination in a desirable future and to break the existing situation in favor of They have a in preferable situation. These assumptions should be tested in future research
  Keywords: Futures studies, Images of the future, preferable futures, Qualitative analysis, thematic analysis
 • Mohammad Noruzi*, Mohammad Javadi Pages 67-92
  Expatriate of specialists from the key strategic industries of the country is one of the main concerns of thinkers and policymakers at the highest levels, which in particular, the country's oil industry has been hit a lot from this type of expatriate. Since attempting to study the dimensions of this issue and trying to reduce the Self-initiated expatriate of specialists from the country is very necessary, in the present study, while conceptualizing and analyzing the dimensions of the Self-initiated expatriate motivators of the country's oil industry with an emphasis on the role And functions of human resources management have been ranked by these factors. Accordingly, after carrying out library studies and designing the final model, validation of the model was carried out (SANJESH) based on the opinion of experts in the field of human resources management and the final questionnaire, drawn up in a paired comparison, was completed by ten oil specialists that expatriated from the country. Based on the results of the questionnaires that analyzed by Analytic Hierarchy Process (AHP), among the three factors that effect in motivation - the personality, the type of international occupation and demographic characteristics - the factor of personality as the most important factor and among the four motivational goals -career development, change of life, financial motivation and adventure- factor Career development has top ranked and priority. The issue of policy recommendations for managing the immigration space of specialists in the country has been considered in the final section of the paper.
  Keywords: Expatriate, specialists Expatriate, oil industry, HRM, AHP
 • Mahdi Bahmani, Nasser Assadi * Pages 93-114
  Diaspora is an important concept in the current social sciences. Across the last two decades it has received increasing attentions by scholars from different disciplines such as sociology, anthropology, political sciences and cultural studies, so that diaspora studies is establishing as an emerging interdisciplinary and important area of research. Diasporas are now among the most influential non-governmental actors that have considerable impacts on domestic politics of countries as well as play significant roles in international relations. Although, we see very little publication in Persian language about this concept and its examples, there is a growing body of literature around diaspora in other languages, especially in western universities, media and research centers. This paper is going to answer a key question from an Iranian perspective; what does mean diaspora and what is/are its substantial impact(s)? I use the firsthand scientific resources for analyzing the concept and its conceptual evolution across the history as well as I use case study as the best research method to properly respond to the functionality of diasporas and their impacts in the era of globalization.
  Keywords: Non-governmental actors, Diaspora, International relations, Globalization, International Politics
 • Seyedeh Golafrooz Ramezani, omid mehni *, Nematollah Azizi Pages 115-134
  The present study aimed to "identify the adult education and solutions for improvement." In order to achieve the goal of the research, the researcher used the qualitative method of the grounded theory. The participants of the study consisted of experts on adult education, local reference groups, managers and experts of the Literacy Movement Organizations in Zones and Cities, managers and experts of the Department of Education and Training of province, educators and learners and 72 participants were interviewed using "targeted approach", “snowball method" and “theoretical saturation criterion". The data collection method was semi-structured interview. 905 open codes, 99 concepts and 14 categories were derived from the interviews based on the data foundation theory process through three open, axial and selective coding steps. In the final stage, the items were categorized under the basic components of the grounded theory including the pivotal subject (the challenges of the literacy movement), the causal conditions (content problems of the courses, educational problems and the economic problems of the learners), environmental conditions (structural problems of the literacy movement organization), Intermediate conditions (cultural barriers, the problems related to instructors and learners), strategies (curriculum revision, legal measures, provision of facilities for educators, increased resources, facilities, and revision of the educational course) and outcomes (acceleration in the development process). The finding showed that literacy movement organization should consider the contextual, environmental and causal factors, and these factors should be regarded in the future revisions. It should be noted that literacy movement organization and literacy centers are dealing with contextual, environmental and causal factors at micro and macro levels; however, these factors are ignored in their current plans and even the strategies which are mentioned in the present study, will also be affected by these factors.
  Keywords: Adult education, literacy, learners, instructors
 • Ebrahim Ijabi *, Roholah Bayat, Moslem Shirvani Pages 135-157

  Aim & Backgrand: This study was conducted to evaluate and prioritize different types of energy in Iran including oil, natural gas, coal, nuclear energy, renewable energy, hydroelectric power and biomass.
  Materials and Methods
  Most of the energy consumption in Iran is related to seven types. These different types of energy are different in terms of the four-dimensional concepts of energy, including availability (6 components), Accessibility (4 components), Affordability (5 components), and acceptability (3 components) of a different level of security. Therefore, in this paper, using the hierarchical analysis method and Topsis decision technique, we aimed to evaluate the types of energy available in Iran with the aim of increasing energy security and according to the mentioned criteria and prioritize them.
  Findings
  Twenty certified experts compared the seven types of energy in terms of quadratic criteria (18 sub-criteria) and identified their preferences. To evaluate each option, each scale was used from scale 1 to 9 (bipolar scale). After forming the decision matrix, a six-step process of topical technique prioritized the types of energy used in Iran.
  Conclusion
  The results show that due to its close proximity to the positive criteria and the distance from the negative criteria at the same time, natural gas is identified as the most suitable type of energy for ensuring energy security (Ci=0.69125), And renewable energy (Ci = 0.67354) and nuclear energy (Ci = 0.62853) In the second and third priorities.
  Keywords: Energy Security, hierarchical analysis, Energy Types, Iran, Energy Policy
 • ladan razikordmahaleh *, Javad Hatami, Seyed Mohammad Shobeiri, Omid Noroozi Pages 159-179

  The aim of this study was to investigate the current situation of national food safety policies that use Majchrzak method of policy research which documented knowledge about a problem and evidence to understand the causes and consequences of problems and about ways to solve the problem. For data collection, were interviewed four groups with experience of food safety policy-making in the field of standard, health, environment and agriculture that they were selected with snowball sampling. According to questions of Majchrzak method in format of SWOT protocol semi-structured interviewed. Due to analyze of collected data, was used MAXQDA2007 and Excel2010.
  In the process of analysis of food safety policy-making, we used internal factor evaluation matrix (IFE[1]), External factor evaluation matrix (EFE[2]), Internal-External matrix (IE[3]) and Quantitative strategic planning matrix (QSPM[4]). The findings show that the food safety policy-making doesn't have a suitable place. For its improvement, it should prefer the strategies of defending group (Weakness& Threat-WT) based on the decrease of weak points and the avoid of threats. They are as follows:1.Increasing the synergy of food safety management.
  2.Solving environmental problems and crises.
  3.Strengthening and requiring implementation of strategic plans.   [1]. Internal factor evaluation matrix.
  [2]. External factor evaluation matrix.
  [3]. Internal-External matrix.
  [4]. Quantitative strategic planning matrix.
  Keywords: Food safety, Majchrzak method of policy research, SWOT model
 • Vahid Taghinezhadomran*, Hamze Karimi Firozjaei Pages 181-204
  Financial development contributes to the development of environmental conditions of a country through decreasing investment cost, encouraging firms to apply environmentally friendly technologies and inputs and reducing the size of underground economy. Therefore, it is important to investigate the relationship between financial development and environmental pollution. This relationship might be different for developed and developing countries due to institutional differences. For the purpose of this study, two models were estimated based on the data from the D8 and J7 member countries from 1993 to 2013. Negative linear relationship was confirmed for the J7 countries and quadratic relationship i.e. Inverse U for the D8 countries which includes Iran. In J7 countries there is an inverse relationship between financial development and environmental destruction. However, in D8 counties, in the lower level of financial development, bank loans lead to environmental pollution, while in the 39 percent financial development indicator as a cut-off point this trend is reversed. Considering that in the last 5 years this ratio has been 50 percent for Iran, financial development through the aforementioned channels contributes to the reduction of environmental pollution.
  Keywords: Financial Development, CO2 Emissions, Environmental Kuznets Hypothesis, D8 Group, G7 Group
 • ali asghar firozjayan*, vahid janmohammadi Pages 205-223
  Our country as a young country is facing a phenomenon called military service which many young people and individuals consider it as a problem ahead. Since a significant age range of boys or men is subjected to military service, investigating and analyzing this period is of particular importance. In terms of functionalism, any phenomenon in the community is functional. In general, they consider the society to be a military arrangement. The aim of this study is to assess the social functions of military service for soldiers. In this study, it is attempted to investigate military service functions using interpretative phenomenological analysis method. The data is collected through interviews with twenty soldiers from all branches of education, different grades and different units. Interviews were conducted by one of the authors in the context of the phenomenon. Analysis of interviews identified 14 sub-categories, two main categories of personal and social functions and social opportunities as a core category. Results show that military service period enjoys personal and social functions for young soldiers. Personal consequences could include independency of young people, physical and mental health, punctuality, self-esteem, elimination of inappropriate individual characteristics and family appreciation. Also, the social functions include social responsibility, cooperation and solidarity, increased religiosity, social cohesion, social protection, social control, social identity and defense of the country.
  Keywords: Serving the Duty System, military organization, military service, functions, social opportunities
 • mohammad azimzadeh arani * Pages 225-247

  Natural monopoly’ characteristic of network gas industry as well as some other features such as demand, supply and pricing have resulted to fail this market. As a result of market failure, privatizing this industry without institutions and instruments of regulatory will lead to anti-competitive behavior, such as Abuse of dominant position and monopoly status.
  This article is done by analytical- descriptive method in two sections. In the first section, Principles, nature and instruments of regulatory and Experiences of the United States of America will be examined. The second section is allocated to the evaluating of regulation in Iran’s gas industry. The results of this research show that Despite the Codification of instruments of regulation in the economy, yet these instruments have not been used in Iran's gas industry and All value chain of this industry have been monopolized by government.
  gas industry, Iran's gas market, market failure, competitive markets, noncompetitive markets.
  Keywords: gas industry, Iran's gas market, market failure, competitive markets, noncompetitive markets
 • Abdollah Norouzi* Pages 251-259
  With a focus on the 11th and 12th governments casts a short and historical view on the foreign policy of the Islamic Republic of Iran from the victory of the Islamic Revolution in February 1979 to date, in which light to follow contents and structures of the foreign policy of the 12th Government in line with its constitutional goals. The Foreign Ministry is the only one in Iran that is governed by two sets of laws. One being the June 1973 Organizational, Recruitment, Financial, and disciplinary Law, decreed by The Senate and National Consultative Chambers, and the other being the 1981 Law of the Missions of the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran passed through Majlis, the Parliament. In the 1985 constitutional revision that was approved by the Nation, The Foreign Ministry underwent three obligations in addition to those two laws: The Constitution, the Supreme Leadership, and the Majlis. Through the passed governments, the revolutionary and/or diplomatic viewpoints have always experienced a volatile process. The process has ended up to the JCPOA negotiations preceded by the “Heroic flexibility”. In those two Governments, the revolutionary viewpoint has shied away in favor of the diplomatic one during the long process of 1985-2017. The pinnacle of this total variation was the 2017 change in the organizational structure of the Foreign Ministry where the three regional under-secretariat omitted at once and an economic under-secretariat was established. This was one that had been wrapped up in the 1990s due to its unsuccessfulness.
  Keywords: foreign policy, foreign affairs, 12th government, structure
 • Abar Alipor, Hashem Derakhshan, Kamran Davari* Pages 261-275
  Groundwater is a vital source of water supply in Iran. Sustainable utilization of groundwater is an inevitablenecessity. But overdraftand neglecting the reasonable criteria for sustainable use of groundwater led to groundwater-dependent ecosystems destruction and many other inevitable losses.In addition, reduced groundwater recharge by climate change, have increased unsustainability. In fact, groundwater withdrawal licenses do not have the ability to adapt to climate change and adapt to socioeconomic changes, and cannot be taken into account the undesirable result of groundwater withdrawal. In this paper, in order to address undesirable result of groundwater withdrawal, the total freshwater in aquifer analyzed in the three scenarios included excellent, reasonable and minimal scenarios. By attention to extended undesirable result of overdraft groundwater, we anticipated majority of aquifer cut off sustainable level and are now in the third (minimal) scenario.So, this scenario has become more attention and describe requirements to maintain existing conditions and to move towards sustainable groundwater management have been suggested and analyzed.
  Keywords: Sustainable Yield, Mega drought, Groundwater Sustainable Management, Water Price
 • moein ahmadi *, reza saffari, saeed vedadi kalantar, mahdi keyghobadi Pages 277-291
  The issue of financing is one of the key sections of the implementation of infrastructure projects, especially in cases where the government does not have enough ability to finance these projects. One example of these projects for Iran is the renovation of public lighting system. In this research at first, different models of financing of infrastructure projects was studied. In these models, financing can be provided by the government, the private sector, energy service companies, or a combination of these. In each model, the financial, technical and political risks of project implementation are also divided between different sectors. In the following, three samples of street lighting renovation projects implemented in India, Britain and the Philippines have been investigated and finally, two models that they are appropriate for Iran to renovate the lighting system (i.e. replacing LED lamps with existing old street lamps) by financing with electricity charges or with Article 12 of the elimination of production barriers law, and the considerations of each item are stated.
  Keywords: Financial model, Financing, Energy saving, Street lighting, LED bulb