فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 27، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بررسی عوامل موثر بر عملکرد ذی حساب در نظام مالی ناجا
  علی ابدالی، ایرج احمدی، حسین رضایی صفحات 9-28
  یکی از مسائلی که سازمان ها با آن مواجه هستند، میزان عملکرد سازمان و بررسی عوامل موثر در این زمینه در جهت بهبود عملکرد سازمان می باشد لذا این مقوله همواره به عنوان یکی از دغدغه های ، اصلی مدیران سازمان ها محسوب می گردد ، در تحقیق حاضر از بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد کارکنان توانمندی فردی ، محیط، مراجع نظارتی ،حمایت سازمانی ،قوانین و مقررات و انگیزش (تشویق)انتخاب شده اند. که برای این منظور از مدل ACHIEVE هرسی و گلداسمیت استفاده شده است. لذا با عنایت به اهمیت نقش نظارتی که ذی حساب و عاملین ذی حساب در کنترل هزینه ها و نگهداری اموال دولتی دارند، این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر عوامل موثر بر عملکرد شغلی ذی حساب و عاملین ذی حساب سازمان نیروی انتظامی است. جامعه آماری شامل ذی حساب و عاملین ذی حساب ناجا مستقر در معاونت ها و پلیس های تخصصی ،فرماندهان انتظامی استان ها، مرزبانی و مراکز آموزش ناجا به تعداد 104 نفر می باشد.تعداد نمونه از جدول مورگان 86 نفر تعیین گردیده است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون های کلموگروف-اسمیرنف،T تک نمونه ای و فریدمن توسط نرم افزار Spss استفاده شده است. با توجه به نتایج تحقیقمی توان اظهار داشت که ازنظر اعضای جامعه، «توانمندی فردی ذی حساب» بیشترین و «کیفیت قوانین و مقررات» کمترین تاثیر را بر عملکرد ذی حسابی ناجا دارد.
  کلیدواژگان: ذی حساب، عاملین ذی حساب، عملکرد شغلی و ذی حسابی، قانون دیوان محاسبات کشور، قانون محاسبات عمومی
 • نقش هماهنگ کننده جغرافیایی در مدیریت شهری جهت تحقق توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی: شهر طبس)
  مهناز ایلخانی، بهرام فتحی صفحات 29-49
  اگر مدیریت شهری را ساماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر بدانیم ، آن را در چارچوب یک نگرش دستگاهی به عنوان نظامی از مجموعه عناصر و اجزا ء به هم پیوسته که دارای روابط تعاملی با یکدیگر هستند بررسی می شود . مدیریت شهری : عبارت اند از سازمان دهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر است که در چارچوب یک نگرش دستگاهی متشکل از عناصر متعددی که بالغ بر 25 مورد می شود از وزارت کشور به عنوان یک نهاد برتر تا شهرداری و حتی نقش بازاریان و... که به صورت اجزاء به هم پیوسته که دارای روابط تعاملی با یکدیگر هستند ، مطرح می شود . تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش هماهنگ کننده جغرافیا در مدیریت شهری طبس در راستای رسیدن به توسعه پایدار شهری انجام گرفته است. روش پژوهش به دو صورت اسنادی و میدانی و شیوه ی گردآوری داده ها استفاده از پرسشنامه و توزیع آن میان مسئولان نهادهای دخیل در شهر ، مدیران شهری و شهروندان شهر طبس بوده است. داده ها با وارد شدن به محیط نرم افزاری SPSS از طریق فرمول کوکران و آزمون آلفای کرانباخ تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد، خلا یک نهاد ( کمیته ) هماهنگ کننده و رابط بین عناصر موثر در مدیریت شهری کاملا محسوس است و برای رفع این مشکل می توان شورای شهر را به عنوان نمایندگان مردم و یک کمیته رابط و هماهنگ کننده قلمداد کرد که در راستای توسعه شهر در سطح محلی و منطقه ای به مدیران شهری کمک شایانی نمود.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، هماهنگ کننده جغرافیایی، توسعه پایدار شهری، شهر طبس
 • نقش درجه توسعه یافتگی در میزان مشارکت سیاسی ساکنین استان های شرقی کشور با تاکید بر شاخص های جمعیت، نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی
  مهدی حسین پور مطلق، زهرا انصاری، آرش قربانی سپهر صفحات 50-68
  توسعه با کالاهای مادی آغاز نمی شود، با آدمیان و تربیت آن ها، با سازمان و باانضباط آغاز می شود. بدون این سه، همه ی منابع پنهان و دست نخورده باقی می ماند. ازاین رو توسعه، فرآیندی هدف دار است که به وسیله انسان آغاز می شود و هدف آن بهبود شرایط زیستی کلیه کسانی است. بر این اساس هدف این پژوهش تحلیل اثربخشی نقش توسعه در افزایش خودآگاهی و تاثیر مستقیم آن در افزایش مشارکت سیاسی در استان های شرق کشور می-باشد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و برای دستیابی به یافته ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. میزان مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 57.3 درصد بوده است. در این پژوهش؛ با استفاده از نرم افزار Arc map نقشه های میزان مشارکت استان ها با توجه به سه معیار جمعیت، نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی تهیه شده است. در استان های مرزی شرق کشور؛ استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی و استان سیستان و بلوچستان میزان مشارکت در انتخابات دوره دوازدهم در سطح بسیار خوبی قرار داشته است و معیارهای میزان نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و میزان جمعیت تاثیر مستقیمی در افزایش یا کاهش میزان مشارکت سیاسی نداشته است و همچنین پایین بودن درجه توسعه یافتگی در استان های شرقی کشور تاثیری در کاهش مشارکت سیاسی ساکنین این منطقه در دوره انتخاباتی ریاست جمهوری 1396نداشته است.
  کلیدواژگان: توسعه، مشارکت سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری، استان های مرزی شرق کشور
 • بررسی مقایسه ای ژئوپلیتیک منطقه شرق ایران در دوره قاجار و پهلوی و تاثیر آن بر فرازوفرود خاندان علم
  مسلم خسروی زارگز صفحات 69-91
  ژئوپلیتیک ازجمله مفاهیمی است که کاربرد آن سابقه ی بیش تری از بعد علمی و نظری آن دارد، ژئوپلیتیک زمانی معنا می شود که یک موقعیت جغرافیایی و مکانی، معنا و رنگ سیاسی به خود بگیرد و از این حیث دارای معنا و اعتبار گردد. حال ممکن است این اهمیت و معنای سیاسی ماندگار نباشد و از یک دوره ی زمانی به دوره ی زمانی دیگر تغییر یابد که این مسئله می تواند تاثیر زیادی در ژئوپلیتیک یک منطقه داشته باشد. منطقه ی شرق ایران از گذشته های دور به جهت حوادث و وقایع مهم و متعدد جایگاه خاصی در تاریخ این سرزمین داشته است. این منطقه به سبب عوامل مختلفی ازجمله نزدیکی به آب های گرم خلیج فارس، نزدیکی به شبه قاره ی هند، موقعیت مناسب اقتصادی و...، حداقل در دو سده ی اخیر موردتوجه قدرت های بزرگ ازجمله انگلیس و روسیه بوده است. و در دوره هایی تبدیل به صحنه ی بازی قدرت این ابرقدرت ها شده است. البته ناگفته پیداست که اهمیت ژئوپلیتیکی شرق ایران در دوره های مختلف یکسان و مشابه نبوده، بلکه بنا به دلایلی فرازوفرود داشته است. هدف نوشتار حاضر مقایسه ی اهمیت ژئوپلیتیک شرق ایران در دوره ی قاجاریه و دولت پهلوی است و تاثیری که جایگاه ژئوپلیتیکی این منطقه در این دو دوره ی تاریخی می توانست بر قدرت سیاسی خاندان محلی مهم این منطقه یعنی خاندان علم داشته باشد.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، ژئوپلیتیک شرق، خاندان علم، روس، انگلیس
 • ملاحظات پدافند غیرعامل در ساختار شهر سرایان با تاکید بر توسعه پایدار
  جواد محمدآبادی، علی رمضانی سرایانی صفحات 92-106
  تمرکز و تراکم جمعیت، سرمایه و مراکز و تاسیسات مختلف در شهرها ضمن این که دربردارنده آثار و پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی است، ازنظر دفاعی-امنیتی آن ها را به اهدافی استراتژیک در جنگ و حملات نظامی و تروریستی تبدیل نموده است. با توجه به اینکه رسیدن به امنیت و توسعه پایدار, با استقرار و ساخت فضاهای قابل دفاع و به کارگیری اصول پدافند غیرعامل میسر است. ضرورت دارد تا اقدامات پدافند غیرعامل در زمان صلح شروع و تا پایان وقوع بحران و تهدید ادامه یابد، لذا رویکرد مدیریتی و نحوه مقابله با آن، رویکرد پیشگیرانه به جای مدیریت انفعالی و آتش نشان می باشد. پدافند غیرعامل، دربردارنده مجموعه اصول و ملاحظات دفاعی-امنیتی است که رعایت آن ها می تواند به پایداری و بقای سیستم کمک شایانی نماید. بر این اساس این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی ساختار شهر سرایان و زیرساخت های آن از منظر پدافند غیرعامل در جهت توسعه پایدار می پردازد.نتایج پژوهش نشان می دهد اقداماتی موردی در برخی زیرساخت ها مثل نصب سیستم های هوشمند جهت قطع گاز در شرایط بحران، احداث یک باب چاه شرب بحران، تهیه بانک اطلاعات از امکانات و پتانسیل های بخش خصوصی و دولتی شهر راستای مدیریت بحران انجام شده؛ اما ضرورت دارد تا با تدوین پیوست امنیتی در قالب اصول و ملاحظات دفاعی – امنیتی در طرح های توسعه شهری تلاش شود تا از میزان تهدیدات احتمالی کاسته شود.
  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، ساختار شهر، شهر سرایان، توسعه پایدار
 • مطالعه عددی رفتار ستون های فولادی مکعبی پرشده ی با بتن تحت نیروی انفجار
  ابراهیم زمانی بیدختی، محمدرضا کوه نشین صفحات 107-113
  امروزه با گسترش حملات انفجاری وارده به ساختمان ها، بررسی دقیق رفتار سازه ها تحت بارهای انفجاری یک ضرورت محسوب می شود. یکی از روش های جلوگیری از تخریب سازه ها در اثر انفجارهای تروریستی، به کارگیری تمهیداتی جهت مقاوم سازی ستون ها در برابر بار انفجار است. در این پژوهش ستون های مکعبی باضخامت های متفاوت موردبررسی قرارگرفته است. مدل ها در نظر گرفته شده در نرم افزار ABAQUS 2017 مدل سازی شد و ابتدا تحت نیروی محوری و در مرحله ی دوم بار انفجار با استفاده از تابع انفجارConWepبر بال ستون و نواحی در معرض مستقیم بار انفجار، اعمال شد. نتایج نشان داده اند که همچنین با افزایش ضخامت ستون فولادی به کاررفته در مدل ها میزان جابجایی تحت اثر بار انفجاری کاهش یافته است. بهترین رفتار را ستون مربعی باضخامت 8/3و طول 2500 میلی تر با حداکثر جابجایی 7/4 میلی متر داشته است.
  کلیدواژگان: انفجار، ستون فولادی پرشده از بتن، مکعبی