فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 36 (پیاپی 47، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آقا محمد پاخیره زن، مریم راه بانی*، حسین ملکوتی صفحات 1-11
  این مطالعه به منظور شبیه سازی الگوی امواج در مدت وزش باد شمال زمستانی در شمال غرب خلیج فارس انجام شد. باد شمال زمستانی به عنوان یک باد منطقه ای و سیستماتیک به مدت سه تا هفت روز و در بازه دسامبر تا ابتدای ماه مارس اتفاق می افتد. به منظور شبیه سازی همزمان، سیستم COWAST بکار گرفته شد که مدل جوی WRF و مدل موج SWAN را همپوشانی می کند. برای صحت سنجی مدل، از داده های بویه موج نگار، آمار باد موسسه ECMWF و داده های دکل هواشناسی ایستگاه سینوپتیکی ساحلی استفاده شد. نتایج اجرای شبیه سازی همزمان نشان داد که تغییرات ارتفاع موج شاخص قبل از وزش شمال زمستانی نسبت به شروع آن اختلاف ارتفاعی در حدود 1/1 متر را نشان می دهد. همچنین روند کلی شبیه سازی پارامترهای امواج و باد هماهنگی خوبی با داده های مشاهداتی دارد بطوریکه مقدار خطای اریبی برای پارامترهای ارتفاع موج شاخص، دوره تناوب و جهت موج به ترتیب 11/0 ، 64/0 و 76/10 می باشد.
  کلیدواژگان: بادشمال، موج، خلیج فارس، COAWST، SWAN، WRF
 • بهروز داغستانی، احمد ایمانی*، فرزانه نوری، محسن فرزانه، کوروش سروی مغانلو صفحات 13-21
  تشکیل مایکوتوکسین ها در مواد غذایی یک معضل جهانی است که با اثر بر فیزیولوژی گوارش آبزیان موجب کاهش عملکرد آن ها می شوند. در این مطالعه تعداد 540 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان 2/0±3 گرمی در 9 تیمار با سطوح مختلف سموم آفلاتوکسین ب1 (0، 25 و ppb 50) و زیرالنون (0، 200 و ppb 400) در جیره غذایی به مدت 4 هفته پرورش یافتند و در پایان نمونه های زوائد پیلوریک جهت سنجش فعالیت آلکالین پروتئاز، لیپاز و آمیلاز تهیه شدند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تغذیه با جیره های غذایی آلوده به آفلاتوکسین و زیرالنون حداقل به مدت 4 هفته اثری روی میزان فعالیت آنزیم آلکالین پروتئاز نداشت (5/0<p)، اما موجب تغییر معنی دار فعالیت آنزیم های لیپاز و آمیلاز ماهیان قزل آلای رنگین کمان گردید (5/0>p). بیشترین میزان فعالیت آنزیم لیپاز در تیمار شاهد (آفلاتوکسین صفر، زیرالنون صفر) و تیمار حاوی آفلاتوکسین25- زیرالنون 200 سنجش گردید. همچنین کمترین میزان فعالیت آنزیم لیپاز در تیمار آلوده به زیرالنون 400 یا آفلاتوکسین 25 مشاهده شد (05/0>p). بیشترین میزان فعالیت آنزیم آمیلاز در گروه تغذیه شده با جیره غذایی فاقد آفلاتوکسین مشاهده شد، که اختلاف معنی داری با ماهیان تغذیه شده با جیره های غذایی حاوی آفلاتوکسین ppb25 یا آفلاتوکسین ppb50 بود (05/0>p). می توان چنین نتیجه گیری نمود که در حضور همزمان دو سم، اثر کاهندگی آن ها بر میزان فعالیت آنزیم لیپاز تعدیل می شود.
  کلیدواژگان: زوائد پیلوریک، سموم قارچی، آنزیم های گوارشی، جیره غذایی، ماهی قزل آلای رنگین کمان
 • آقای حسن علیجانی، سهیلا مطرودی*، علی شرفی، اسحاق زمانی صفحات 23-29
  اکتینومیست های دریایی منبع بالقوه ای از ترکیبات فعال زیستی و همچنین منبع غنی از تولیدات ثانویه هستند.. یکی از منابع مهم تولید کننده ترکیبات فعال جنس نوکاردیا است. هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی نوکاردیا از رسوبات بستر ساحل دیلم و بررسی فعالیت ضدمیکروبی توسط این میکروارگانیسم بود.. شناسایی با استفاده از 16Sr RNA انجام شده و برای ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی با استفاده از روش ایجاد چاهک صورت گرفت. نتایج تست های افتراقی نشان داد که این ایزوله کاتالاز و گرم مثبت و برای سایر تستها منفی بوده، نتایج آزمون SIM نشان داد که این ایزوله غیرمتحرک می باشد. نتایج فعالیت ضدمیکروبی نشان داد که این ایزوله، نسبت به فعالیت ضدباکتری، فعالیت ضدقارچی بهتری را نشان می دهد. نتایج این تحقیق نشان داد که رسوبات ساحل دیلم دارای گونه های کمیاب اکتینومیست می باشد که می توان از آنها بعنوان منابع غنی از ترکیبات فعال زیستی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اکتینومیست های دریایی، نوکاردیا، ساحل دیلم، فعالیت ضدمیکروبی
 • مسیح هنرمند، احمد شانه ساززاده*، سید مهدی زندی، آرمان وحیدا صفحات 31-38
  سواحل جنوبی کشور ایران در معرض امواج سونامی ناشی از لغزش افتادگی مکران قرار دارند. بدین جهت شناخت رفتار امواج سونامی و بررسی عملکرد روش های کاهش بالاروی از طریق شبیه سازی این امواج به روش های عددی و آزمایشگاهی ضروری است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی متن باز OpenFOAM انتشار و بالاروی موج سونامی در نزدیکی ساحل توسط موج تنها به عنوان تخمینی از موج سونامی در شرایط مختلف شبیه سازی گردیده و نتایج حاصل شده از شبیه سازی عددی با داده های آزمایشگاهی مقایسه شده اند. در ابتدا انتشار و بالاروی موج تنهای بدون شکست و سپس موج تنهای شکسته شده به صورت شبیه سازی عددی دوبعدی مورد بررسی قرار گرفته اند. کاهش بالاروی موج تنها در اثر وجود مانع مستغرق در مسیر موج در آزمایشگاه اندازه گیری شده و سپس با شبیه سازی عددی این پدیده، میزان اعتبار نتایج و دقت شبیه سازی عددی در شرایط آشفتگی در جریان بر اثر شکست موج و یا وجود مانع در مسیر جریان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهند نرم افزار OpenFOAM با دقت قابل قبولی توانایی شبیه سازی عددی انتشار و بالاروی موج و همچنین تغییرات ارتفاعی سطح آزاد آب در شرایط مختلف را دارد. همچنین وجود مانع مستغرق می تواند تا 7/19 درصد بالاروی را کاهش دهد
  کلیدواژگان: سونامی، موج تنها، بالاروی موج، انتشار موج، موج شکن مستغرق، OpenFOAM
 • احمد شادی*، امیر وزیری زاده، فاطمه آفریدون، خانمناز عبادی صفحات 39-46
  جانوران دریایی با داشتن تولیدات ثانویه از مهم ترین منابع تولید ترکیبات طبیعی با کارکرد های زیستی محسوب می شوند. شکم پایان رده سیفوناریا از نرم تنان دریایی هستند که مطالعات کمی بر روی خواص زیست پزشکی آن صورت گرفته است. در این مطالعه، خواص ضد باکتریایی علیه باکتری های Escherichia coli، Staphyloccus aureus و قارچ Saprolegnia parasitica به روش چاهک و همچنین ویژگی آنتی اکسیدانی با روش مالون دی آلدئید عصاره های( خام اتانولی و آبی از دو بافت خیس و خشک ) از گونه Siphonaria carbo مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که عصاره اتانولی از بافت خشک دارای کمترین پراکسیداسیون چربی( 49/0±54/30) و دارای بالاترین خاصیت ضداکسیدانی بود. همچنین عصاره آبی از بافت تر با دارای بیشترین پراکسیداسیون چربی (74/0±45/44) ضعیف ترین اثر آنتی اکسیدانی را دارا می باشد. نتایج بررسی ضد باکتریایی نشان دهنده این بود که عصاره های مورد آزمون، دارای ویژگی ضدباکتریایی معنی داری نبودند. این مطالعه نمایان ساخت که خواص ضداکسیدانی در عصاره های زیستی Siphonaria carbo وجود دارد. بررسی شیمیایی دقیق تر جهت شناسایی ترکیبات موثره ای که سبب این ویژگی شده اند پیشنهاد میگردد.
  کلیدواژگان: تولیدات ثانویه، خواص آنتی اکسیدانی، فراورده های طبیعی دریا، Siphonaria carbo
 • آقای ابراهیم شهبازبیگی، فریبرز یوسفوند*، بهروز یعقوبی صفحات 47-56
  در این مطالعه، الگوی آبشستگی در اطراف لوله های مستغرق که بر روی یک بستر رسوبی قرار دارد توسط روش دسته بندی گروهی داده ها(GMDH) شبیه سازی شد. به منظور بررسی توانایی مدل ترکیبی از شبیه سازی های مونت کارلو استفاده شد. همچنین از روش اعتبار سنجی چند لایه ای (k=6) برای بررسی قابلیت مدل های مذکور بهره گرفته شد. در ادامه با استفاده از پارامترهای موثر بر آبشستگی شش مدل GMDH مختلف توسعه داده شد. با تجزیه و تحلیل نتایج مدل سازی، مدل برتر معرفی شد. مدل مذکور نتایج آزمایشگاهی را با دقت قابل قبولی پیش بینی کرد. به عنوان مثال مقادیر ضریب همبستگی، شاخص پراکندگی و خطای جذر میانگین مربعات برابر با 914/0، 160/0 و 141/0 محاسبه شد. برای مدل برتر نیز روابطی برای پیش بینی آبشستگی اطراف لوله های مستغرق بدست آمد. همچنین با انجام حساسیت سنجی پارامترهای ورودی، نسبت فاصله بین لوله و بستر رسوبی قبل از آبشستگی به قطر لوله (e/D) به عنوان موثرترین پارمتر شناسایی شد.
  کلیدواژگان: آبشستگی، لوله مستغرق، مدل سازی، روش دسته بندی گروهی داده ها، آنالیز حساسیت
 • مسعود بحرینی مطلق*، رضا روزبهانی، مرتضی افتخاری، حمید کاردان مقدم، آقای سیدامیرمحمد حسن لی صفحات 57-64
  امروزه پیشروی جریان های شور مدی به سمت بالادست رودخانه ها یکی از مشکلات مناطق ساحلی است. پیشروی جریان های مدی عمدتا بدلیل کاهش آورد رودخانه ها تشدید شده و باعث حرکت به سمت بالادست رودخانه ها و شور شدن اراضی کشاورزی آن مناطق می شود. در این مطالعه دبی رودخانه و حجم آب عبوری از بخشی از رودخانه کیواوتا ژاپن با استفاده از فناوری تکه نگاری صوتی اندازه گیری شد. دو دستگاه تکه نگاری صوتی به مدت 42 ساعت عبور سه جریان مدی به سمت بالادست رودخانه را بصورت پیوسته اندازه گیری کردند. نتایج اندازه گیری نشان داد که دبی جریان رودخانه در حالت عادی بین 20 تا 50 مترمکعب بر ثانیه در حال نوسان بود و در زمان گذر امواج مدی جهت جریان رودخانه عکس شد و حجم 20 مترمکعب بر ثانیه از آب شور به سمت بالادست رودخانه انتقال یافت. بنابراین می توان فناوری تکه نگاری صوتی را به عنوان ابزاری کارآمد به منظور پایش پیوسته و دائمی جریان های جزر و مدی به کار برد.
  کلیدواژگان: پیشروی آب شور، پایش پیوسته جریان های مدی، دبی رودخانه، فناوری تکه نگاری صوتی
|
 • Mohammad Pakhirehzan Mr, Maryam Rahbani Dr. *, Hossein Malakooti Dr. Pages 1-11
  This research has been conducted to simulate the wind and wave pattern due to the winter Shamal Wind. This wind is a local systematic wind with the duration of 3 to 7 days which normally occurs in cold months of December to March. COWAST modelling has been adapted to simulate wave pattern. This software is used to couple WRF and SWAN models. For model calibration buoy data located in coastal area of Bushehr, statistical wind data from ECMWF and those data from synoptic station of Bushehr has been adapted. Those results derived from the coupled model showed that maximum wave height during the winter Shamal wind was about 1.1 m higher than that before bellowing the wind. It was also observed that those results derived from the coupled model show reasonable agreement with field data. The bias for significant wave height, wave period, and wave direction were calculated as 0.1, 0.64, and 11.03 respectively.
  Keywords: Shamal wind, Persian Gulf, COAWST, SWAN, WRF
 • Behrooz Dakghestani, Ahmad Imani Dr *, Farzaneh Noori Dr, Mohsen Farzaneh, Kourosh Kourosh Sarvi Moghanlou Pages 13-21
  The formation of mycotoxins in feedstuffs is a worldwide issue affecting digestive physiology of aquatic animals and resulting in lower animal performance. Total of 540 rainbow trout with an average body weight of 3±0.2 g were allotted to 9 distinct treatments including various dietary levels of aflatoxin B1 (0, 25 and 50 ppb) and zearalenone (0, 200 and 400 ppb) for 4 weeks. At the end of the trial, pyloric ceaca samples were taken for determining alkaline protease, lipase and amylase activity. Results revealed that feeding on diets contaminated with aflatoxin B1 and zearalenone for 4 weeks did not significantly affect alkaline protease activity (p<0.05), however, did significantly affect lipase and amylase activity of rainbow trout fingerlings (p<0.05). The highest lipase activity was recorded in control group (feeding on diet devoid of any mycotoxins) and treatment co-contaminated with containing 25 ppb aflatoxin B1 or 200 ppb zearalenone. However, the lowest lipase activity belonged to treatments contaminated with only 400 ppb zearalenone or 25 ppb aflatoxin B1. The highest amylase activity was assayed in group fed on diet without any mycotoxin contamination in comparison to those fed diet contaminated with any levels (25 or 50 ppb) of aflatoxin B1 (p<0.05). It can be concluded that co-contamination with both aflatoxin B1 and zearalenone reduced their negative effect on lipase activity of fish.
  Keywords: Pyloric ceace, mycotoxins, digestive enzymes, diet, rainbow trout
 • Hassan Alijani Mr, Soheila Matroodi Dr *, Ali Sharafi Dr, Isac Zamani Dr Pages 23-29
  Marine microbiology is developing worldwide because of importance of its bioactive compound. Marine actinomycetes are potential sources of bioactive compound and rich source of secondary metabolites. One of the most promising sources of bioactive compounds is Nocardia genus, which was reported as an antibiotic producer. Aim of this study is isolation and identification of Nocardiopsis isolate from Deylam nearshore and study of its antimicrobial activity. After collecting of soil sediment samples, the treated samples were serially diluted and used starch casein agar as a culture medium. Identification of isolate was done using 16S rRNA analysis. Antimicrobial assay of the bacterial extracts was performed using standard well diffusion assay. Nocardia isolate was isolated and identified. Differential analyses results for catalase and Gram test were positive and other tests were negative. Antimicrobial assays showed that the isolate has more antifungal than antibacterial activity against tested pathogenic microbes.The results of this investigation revealed that Deylam nearshore sediments were potent source of rare actinomycetes which produced bioactive compounds.
  Keywords: Antimicrobial activity, Deylam near shore, Marine actinomycetes, Nocardia.
 • Masih Honarmand, Ahmad Shanehsazzadeh Dr *, Mahdi Zandi, Arman Vahida Pages 31-38
  The southern coasts of Iran are exposed to tsunami waves due to Makran subduction. Therefore, understanding the propagation and run-up of tsunami waves through numerical simulation and experimental studies is vital. In this research, by applying OpenFOAM computational fluid dynamics open source Software, propagation and run-up of tsunami waves in different conditions are estimated and the results of numerical simulations are compared with experimental data. Solitary waves are considered as the model for tsunami waves. Initially, the propagation of non-breaking and then the breaking solitary wave as two-dimensional numerical simulation has been investigated. The effect of submerged obstacle on the decreasing run-up is studied numerically and experimentally. The results show that OpenFOAM software model the propagation precisely and predicts the wave run-up with acceptable level of accuracy in numerous wave conditions. Furthermore, results shows the submerged obstacle can reduce up to 19.7 percent of the tsunami run up.
  Keywords: Tsunami, Solitary wave, Wave Run-up, Wave Propagation, Submerged Obstacle, OpenFOAM
 • ahmad shadi*, amir vazirizadeh, fatemeh afridoon, khanomnaz ebadi Pages 39-46
  Marine animals are important sources of bioactive natural products due to their secondary metabolites. Siphonaria gastropods are marine mollusks that few studies have been performed on their biomedical properties. This study was performed to evaluate antibacterial properties of different extracts ( wet and dry ethanolic and aqueous) on Escherichia coli, Staphyloccus aureus, Saprolegnia parasitica by using well method as well as antioxidant activity by using MDA method. Results revealed that ethanolis extracts from dry tissue showed minimum lipid peroxidation( 30.54± .49) , and thus the highest autoxidation(44.45±0.74 ) activity. The results of antibacterial assay of the examined extracts showed no significant antibacterial property. This study revealed some antioxidant activities of Siphonaria carbo extracts. Detailed biochemical studies is recommended for identification of compounds causing this property.
  Keywords: secondary metabolites, antioxidant activity, marine natural products, Siphonaria carbo
 • Ebrahim Shahbazbeygi Mr, Fariborz Yosevfand Dr. *, Behrouz Yaghoubi Dr Pages 47-56
  In this study, scour pattern around submarine pipelines which were located on an erodible bed was simulated using Group Method of Data Handling (GMDH). Also, to assess the performance of hybrid models, the Monte Carlo simulations (MCs) were applied. In current study, the k-fold Cross Validation (k=6) was used for examination of the models ability. In following using the effective parameters on scour, six various GMDH model were developed. By analyzing the numerical models, the superior model was introduced. The model predicted the experimental results with reasonable accuracy. For instance, correlation coefficient, scatter index and root mean square error were calculated 0.914, 0.160 and 0.141, respectively. For superior model some relations were obtained in order to predict the scour around submarine pipelines. Additionally, using sensitivity analysis, the ratio of the distance between pipe and erodible bed to diameter pipe (e/D) is identified as the most influential parameter.
  Keywords: Scour, Submarine pipeline, Modeling, Group Method of Data Handling (GMDH), Sensitivity analysis
 • Masoud Bahreinimotlagh Dr *, Reza Roozbahani Dr, Mortaza Eftakhari Dr, Hamid Kardan Moghadam Dr, Seyyed Amirmohammad Hasanli Mr Pages 57-64
  Salinity intrusion to the upstream of estuaries became a major issue in the coastal areas. This phenomenon intensifies in lack of river discharges. The result is, salinity increment in agricultural lands located near the estuaries. In this study, the tidal currents, as well as the river discharges were measured by using an Acoustic Tomography technique. Two acoustic stations were deployed on both sides of Kyu Ota Estuary and measured the variations of stream flow effected by tidal currents for 42 hours. The results of measurement showed that the river discharge was between 20 to 50 m3/s, whereas, the stream flow direction changed abruptly to the upstream at the time of passing tidal bores. The maximum stream flow was approximately 20 m3/s to the landward. Therefore, acoustic tomography technique can be introduced as an appropriate instrument to monitor the estuary stream flows.
  Keywords: Salinity intrusion, continuous tidal currents monitoring, river discharge, Acoustic Tomography Technique