فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 37 (پیاپی 44، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد امین باتمانی، جبار باباشاهی، سید حسین اخوان علوی* ، حمیدرضا یزدانی، حسن زارعی متین صفحات 3-34
  حرفه ای گرایی در حوزه ی مدیریت منابع انسانی مفهومی کلیدی در سازمان های دولتی است. با وجود نگرش محدود مدیران ارشد نسبت به متخصصان منابع انسانی، واقعیت های جدید سازمان های جهانی، تقویت جایگاه حرفه ای منابع انسانی را در کانون توجه قرار داده است. هدف اساسی پژوهش حاضر شناسایی عوامل تاثیرگذار بر حرفه ای گرایی مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن در سازمان های دولتی بوده است. در راستای این هدف، پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی فراترکیب انجام شد. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات این پژوهش، اسناد موجود در این حوزه و شامل 36 مقاله بود. شیوه تحلیل داده ها کدگذاری باز بوده است. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این بودکه عوامل تاثیرگذار بر حرفه ای گرایی مدیریت منابع انسانی را می توان به سه مقوله کلی محیطی، سازمانی و فردی تقسیم کرد و همچنین، ابعاد آن شامل نه بعد (مجمع ناظر، کد اخلاقی، استقلال و خودگرانی، صدور گواهینامه، جایگاه قانونی، کمک به جامعه، پیکره دانش، پایگاه پژوهشی و شناسایی) است. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهای لازم ارائه شده است.
  کلیدواژگان: حرفه ای گرایی، حرفه ای سازی، فراترکیب، سازمان های دولتی، حرفه
 • مهناز نوبخت، سید رضاحجازی* ، مرتضی اکبری، کمال سخدری صفحات 35-66
  موفقیت، رشد و بقای بلند مدت یک سازمان به توانایی آن در بهره برداری از قابلیت های فعلی و همزمان کاوش شایستگی های جدید بستگی دارد. مقالات بی شماری به مطالعه دوسوتوانی سازمانی در ادبیات سازمانی، نوآوری و مدیریت راهبردی پرداخته اند. برخی از گزارش های پژوهشی نقش دو سوتوانی را در عملکرد سازمان ها مهم و برخی از گزارش ها آن را بی اثر یافته اند. از این رو تاثیر و نقش دو سوتوانی بر عملکرد همچنان به قوت خود باقی است. تاکنون چندین مرور ادبیات، فراتحلیل و فراترکیب بر روی این سازه صورت گرفته است که هر یک از جنبه خاصی به آن پرداخته اند. اما تاکنون مرور جامع مطالعات مفهومی و تجربی با در نظر گرفتن انواع عملکرد و همچنین با لحاظ کردن مفهوم سازی متفاوت دوسوتوانی سازمانی و ابعاد آن (کاوش/ بهره برداری) انجام نشده است. این مطالعه همزمان با معرفی دو استراتژی متضاد کاوش و بهره برداری توسط مارچ (1991) به مرور جامع 134 مقاله مفهومی و تجربی از سال 1991 تا 2016 پرداخته است و دو هدف عمده را دنبال می نماید: شناسایی مفهوم سازی های متفاوت از کاوش و بهره برداری و شناسایی علت نتایج مختلف تاثیر دوسوتوانی بر عملکرد در مطالعات قبلی. یافته های حاصل از این بررسی پانزده مفهوم سازی متفاوت از کاوش/ بهره برداری و شش دلیل برای نتایج مختلف پژوهش های قبلی درباره تاثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد شامل اندازه گیری دوسوتوانی سازمانی، سطح تحلیل، طراحی پژوهش، اجرای دوسوتوانی سازمانی، اندازه گیری عملکرد و مفهوم سازی دوسوتوانی سازمانی را با ابعاد آن مورد شناسایی قرار داده است.
  کلیدواژگان: دوسوتوانی سازمانی، کاوش، بهره برداری، عملکرد
 • ناصر پورصادق* ، حسام الدین کرمی صفحات 67-92
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر رهبری اصیل بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش سازمانی بوده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی و از نظر جمع آوری داده ها پیمایشی به شمار می آید. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل والومبا و همکاران (2006)، پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت (2001) و پرسشنامه یادگیری سازمانی دیان نیفه (2001) بوده است و برای سنجش متغیرها از طیف پنج تایی لیکرت استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر 400 نفر از کارکنان رسمی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی بود. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 119 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، در بخش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS و در بخش آمار استنباطی از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که رهبری اصیل بر هوش و یادگیری سازمانی تاثیر معناداری دارد. همچنین نقش میانجی هوش سازمانی نیز با توجه به تاثیر معنادار بودن روابط مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: رهبری اصیل، یادگیری سازمانی، هوش سازمانی، مجتمع گاز پارس جنوبی
 • محرم عباسی، الهام ابراهیمی، حمیدرضا ایرانی* صفحات 93-124
  امروزه تغییرات جمعیت شناختی و جامعه شناختی زیادی از جمله افزایش تعداد زنان، زوج های شاغل، ساعت های کاری طولانی و پیچیدگی فناوری در محیط های کاری اتفاق افتاده است که شرکت ملی گاز ایران نیز متاثر از این تغییرات و به دنبال بررسی وضعیت تعادل کار و زندگی و راه های تقویت آن بوده است. از این رو، تبیین و بررسی مدل پیشایندها و پسایندهای تعادل کار و زندگی در میان کارکنان شرکت ملی گاز ایران هدف این پژوهش قرار گرفت. روش انجام پژوهش توصیفی - همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت ملی گاز ایران شامل 2172 نفر تشکیل داده است. از بین آنها تعداد 327 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS وLISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ویژگی های شغل، خود ارزیابی محوری و گرایش به مسیر شغلی متغیر، تاثیر مثبت و معناداری بر تعادل کار و زندگی دارد و تعادل کار و زندگی نیز بر رضایت شغلی، رضایت خانوادگی و افتخار سازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. تاثیر افتخار سازمانی بر رضایت شغلی نیز مثبت و معنادار است.
  کلیدواژگان: تعادل کار و زندگی، خود ارزیابی محوری، گرایش به مسیر شغلی متغیر، ویژگی های شغل، شرکت ملی گاز ایران
 • سعید پاکدل* ، مهدی زینلیان صفحات 125-166
  بهره برداری کارآمد و اثربخش از سرمایه های دانشی، یکی از بزرگ ترینچالش های پیش روی سازمان های امروزی است و تلاش برای خلق نسل جدید سازمان ها تحت عنوان «سازمان های هوشمند»، از ضرورت های الزام آور عصر دانایی تلقی می گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگوی هوشمندی سازمانی در منطقه عملیاتی بهره برداری گازی ناروکنگان بود. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث جمع آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از مدل های هوشمندی سازمانی راج و سانتی (2001)، ماتسودا (1992)، هلال (2000) و آلبرخت (2003) و مصاحبه بود. جامعه آماری پژوهش، 57 نفر از روسا و سرپرستان آشنا به مباحث مدیریتی و مبانی نظری تحقیق در منطقه عملیاتی بهره برداری گازی ناروکنگان بود که از بین آنها 35 نفر که با موضوع پژوهش آشنایی و تسلط بیشتری داشتند به روش نمونه گیری هدف مند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که مدل نهایی هوشمندی سازمانی در منطقه عملیاتی ناروکنگان، دربرگیرنده مولفه های اهمیت و استفاده از دانش، تمرکز بر تیم های خودگردان، ساختار سازمانی، تمرکز بر فناوری اطلاعات، ارتباط سازمانی و اتحاد و توافق در قالب متغیر هوشمندی ساختاری و مولفه های تعلق و اعتقاد به پیشرفت در کارکنان، حافظه سازمانی، قابلیت های فردی، قابلیت های اجتماعی، شناخت سازمانی و رفتار رهبران و مدیران در قالب متغیر هوشمندی انسانی است.
  کلیدواژگان: هوش، هوشمندی سازمانی، منطقه عملیاتی بهره برداری گازی ناروکنگان، شرکت زاگرس جنوبی
 • رضا شریعتی* ، مهدی افخمی اردکانی صفحات 157-182
  اگر چه از کارکنان انتظار می رود که با دانش، ایده ها، نظرات و پیشنهادهای خود، در جهت توسعه سازمان مشارکت داشته باشند، اما گاهی اوقات آن ها ترجیح می دهند که سکوت پیشه کنند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه سکوت سازمانی با سبک رهبری با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری شخصیت در پژوهشگاه صنعت نفت بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است که با روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 350 نفر از کارکنان پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل داده است که از آن میان 115 نفر به عنوان نمونه آماری و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه های سبک رهبری باس وآولیو (2000)، شخصیت (1993) گلدبرگ و سکوت سازمانی واکلا و بوراداس(2005) بود. پایایی پرسشنامه های مذکور از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و روایی آن از طریق سنجش روایی محتوا و روایی همگرا (AVE) بررسی و هر دو مورد تایید شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تجزیه و تحلیل گردید و نتایج نشان داد که سبک رهبری تعاملی و تحولی رابطه ای معکوس و معنادار و سبک عدم مداخله، رابطه ای مستقیم و غیرمعنادار با سکوت کارکنان دارد. همچنین شخصیت (درونگرا) نیز رابطه مستقیم و معناداری با سکوت کارکنان دارد. یافته ها نشان داد برای کارکنان دارای شخصیت درونگرا، رهبری عدم مداخله باعث شدت سکوت آنها شده و متغیر شخصیت در مورد رهبری تعاملی و رهبری تحولی با سکوت، نقش تعدیل گری ایفا نمی کند.
  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، شخصیت، سبک رهبری، پژوهشگاه صنعت نفت
 • مرتضی راعی دهقی* صفحات 183-208
  هدف از این تحقیق بررسی میزان تاثیر درک مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی متغیرهای کیفیت زندگی کاری، رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی در بین کارکنان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی- همبستگی است. داده ها ی تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد که پایایی آن از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ(0/79) و روایی صوری بر اساس نظر اساتید و روایی سازه از طریق برازش مدل اندازه گیری، مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق 700 نفر از کارکنان ستادی این شرکت بودند که با استفاده از فرمول کوکران 248 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و Amos استفاده شده است. با توجه به نتایج تحلیل معادله ساختاری، همه فرضیه ها تایید شدند. این فرضیه که «رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی تاثیر دارد»، با ضریب0/77 دارای بیشترین ضریب مسیر و فرضیه دوم با این مضمون که «درک مسئولیت اجتماعی کارکنان بر تعهد موثر تاثیرمعنی دار دارد» با ضریب 0/65 دارای کمترین ضریب مسیر در بین فرضیه ها بود. نتایج نشان داد که برای افزایش عملکرد شغلی کارکنان باید به مسئولیت اجتماعی آنان توجه شود. از طرفی مسئولیت اجتماعی کارکنان با تاثیرگذاری بر روی کیفیت زندگی کاری کارکنان، تعهد موثر و رفتار شهروندی سازمانی نیز باعث تغییر در عملکرد شغلی می شود.
  کلیدواژگان: درک مسئولیت اجتماعی کارکنان، کیفیت زندگی کاری، عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد موثر
 • امین نیک پور* صفحات 209-234
  با توجه به اهمیت بهره وری منابع انسانی در شرکت ها و ارتباط مستقیم آن با رشد و توسعه اقتصادی کشور، این پژوهش به بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی سازمانی بر بهره وری کارکنان در شرکت گاز استان کرمان پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان رسمی شرکت گاز استان کرمان به تعداد 192 نفر بوده است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 128 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی سازمانی و بهره وری کارکنان بود که روایی سازه این پرسشنامه ها مورد بررسی و تایید قرار گرفت و پایایی آن ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به ترتیب برابر با (0/851، 0/877)، (0/867، 0/890) و (0/899، 0/912) به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج نشان داد عدالت سازمانی ادراک شده علاوه بر تاثیر مستقیم، به صورت غیرمستقیم و از طریق سرمایه اجتماعی سازمانی نیز بر بهره وری کارکنان تاثیر مثبت دارد. نتیجه آزمون بوت استراپ نیز نشان داد که سرمایه اجتماعی سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر بهره وری کارکنان متغیر میانجی گر است.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی سازمانی، بهره وری کارکنان
|
 • Mohammad Amin Batmani, Jabbar Babashahi, Seyyed Hossein Akhavan Alavi *, Hamid Reza Yazdani, , Hassan Zareei Matin Pages 3-34
  Professionalism in Human Resource Management field is a key concept in Public Organizations. Despite the limited attitudes of top managers toward HR experts, new realities of global organizations have highlighted professional status of HR. The main objective of this research was to explain and identify affecting factors and its dimensions in public organizations. In conducting so, this research has been carried out using a qualitative method (Meta-analysis). In order to collecting data and information in this study, the main tool was the past documents in this field, which generally consisted of 36 articles. The content analysis has been used for data analyzing. The results indicated that the factors affecting the professionalism of HR can be divided to three general categories including: environmental, organizational and individual; and Also its dimensions consist of nine dimensions (governing body, ethical code, independence, certification, legal status, contribution to Society, the body of knowledge, research base and identification). Finally, based on the findings of the study, suggestions have been presented.
  Keywords: Professionalism, Professionalization, Meta-synthesis, Public Organizations, Profession.
 • Mahnaz Nobakht, Seyed Reza Hejazi *, Morteza Akbari, Kamal Sakhdari Pages 35-66
  The success, growth and long-term survival of an organization depend on its ability to exploit current capabilities and simultaneously explore the new competencies. Numerous articles have been devoted to the study of organizational ambidexterity in innovation, organizational and strategic management literature. Some indicated the important role of ambidexterity in organizations' performance. Others brought up that it is not so significant, and this question is yet to be answered. So far, several literature reviews and meta-analysis have been conducted on this construct, which has been focused on limited specific aspects. But to the best of our knowledge, there is no comprehensive review of both qualitative and quantitative studies which include all types of performance and also highlight the different conceptualization of organizational ambidexterity. Therefore, this comprehensive systematic review of 134 qualitative and quantitative studies during 1991-2016 has pursued two major goals: First identifying different conceptualizations of exploration and exploitation, and second, identifying the causes of different effects of organizational ambidexterity on performance in previous studies. The review results found 15 different conceptualizations of exploration–exploitation; and also six reasons for the different results of previous research on the impact of organizational ambidexterity on performance have been identified, including measurement of organizational ambidexterity, level of analysis, research design, implementing organizational ambidexterity, performance measurement, and organizational ambidexterity conceptualization, each with its own dimensions
  Keywords: Organizational Ambidexterity, Exploit, Explore, Performance
 • Naser Poursadegh* , Hesamaddin Karami Pages 67-92
  The purpose of this study was to investigate the effect of authentic leadership on organizational learning regarding the mediating role of organizational intelligence. The present research is considered descriptive in terms of its purpose and a survey in terms of data collection. The data gathering tools were standard questionnaires of Authentic Leadership (Valmba et al, 2006), Organizational Intelligence (Albrecht, 2001), and Diane Niefe's Organizational Learning Questionnaire (2001). The likert 5 scale has been used to measure the variables. The statistical population of this study including 400 persons was the official staff of the second refinery in South Pars Gas Company. Using the Cochran formula, 119 people were selected as the final sample of the study. In order to analyze the collected data, SPSS software and structural equation test have been used. The results showed that authentic leadership has a significant effect on organizational intelligence and learning. Also, the mediating role of organizational intelligence was confirmed by the significance of the relationships.
  Keywords: Genuine Leadership, Organizational Learning, Organizational Intelligence, South Pars Gas Complex
 • Moharram Abbasi, Elham Ebrahimi, Hamidreza Irani * Pages 93-124
  Today, many demographic and sociological changes such as increasing the number of women, working couples, long working hours, and the complexity of technology in the workplace have been occurred, which National Iranian Gas Company (NIGC) is also influenced by them and seeks to find out the work-life balance and ways to improve it. Therefore, explaining and surveying the model of antecedents and consequences of work-life balance in Iranian Gas National Company has been considered as the goal of this research. The research method was descriptive – correlation. Statistical population was employees of NIGC including 2172 individuals. Among them 327 people were selected by stratified random sampling method. Data was gathered through standard questionnaires and analyzed by using structural equation modeling and SPSS and LISREL software. The results indicated that job characteristics, core self-evaluations and the protean career orientation have a significant positive effect on work-life balance, and work-life balance also has a significant positive effect on job satisfaction, family satisfaction and organizational pride of employees. Also, organizational pride has a significant positive effect on job satisfactioToday, many demographic and sociological changes such as increasing the number of women, working couples, long working hours, and the complexity of technology in the workplace have been occurred, which National Iranian Gas Company (NIGC) is also influenced by them and seeks to find out the work-life balance and ways to improve it. Therefore, explaining and surveying the model of antecedents and consequences of work-life balance in Iranian Gas National Company has been considered as the goal of this research. The research method was descriptive – correlation. Statistical population was employees of NIGC including 2172 individuals. Among them 327 people were selected by stratified random sampling method. Data was gathered through standard questionnaires and analyzed by using structural equation modeling and SPSS and LISREL software. The results indicated that job characteristics, core self-evaluations and the protean career orientation have a significant positive effect on work-life balance, and work-life balance also has a significant positive effect on job satisfaction, family satisfaction and organizational pride of employees. Also, organizational pride has a significant positive effect on job satisfaction.
  Keywords: work- life balance, core self-evaluations, protean career orientation, job characteristics, National Iranian Gas Company.
 • Saeed Pakdel* , Mehdi Zeinalian Pages 125-166
  Effective and efficient use of knowledge capitals is one of the the most important challenges facing modern organizations, and an attempt to create a new generation of organizations that called "smart organizations", is considered as mandatory requirements of the knowledge age. The main objective of the present study was to present an organizational intelligence model in the Nar&kangan gas exploitation area. The rsearch method in terms of purpose was applied and in terms of data collection was descriptive-survey. The main instrument for collecting data was a researcher-made questionnaire based on Organizational Intelligence Models Raj and Santi (2001), Matsuda (1992), Halal (2000) and Albrecht (2003) and interviewed. The statistical population of the study consisted of 57 managers and supervisors familiar with the management issues and theoretical foundations of the research in the operational zone of Nar&Kangan gas exploitation. Among them, 35 people who had more familiarity with the subject of this research were selected through a targeted sampling method. The research findings indicated that final model of organizational intelligence in the Nar&kangan gas exploitation area includes components of the importance and use of knowledge, focusing on self-managed teams, organizational structure, focusing on information technology, organizational communication and unity and agreement in the form of structural intelligence variable, and the components of belonging and belief in employee’s progress, organizational memory, individual capabilities, social capabilities, organizational cognition, and the behavior of leaders and managers in terms of human intelligence variable.
  Keywords: Intelligence, Organizational intelligence, Nar&kangan gas exploitation area, South Zagros Company
 • Reza Shariati *, Mehdi Afkhami Ardakani Pages 157-182
  Although the employees are expected to contribute in organizations development by utilizing their knowledge, ideas, and comments, so often they prefer to remain silent. This research was designed to investigate the moderating role of personality in the relationship between organizational silence and leadership style at Research Institute of Petroleum Industry (RIPI). In this practical study, we gathered descriptive data by questionnaire, and utilized the structural equation modeling (SEM) technique to look at the correlations among data points. The random sampling technique has been used to gather 115 data points among the target population of 350 employees at RIPI. It has been used a combination of Leadership Style questionnaire (Bass & Avilio, 2000), Personality questionnaire (L.R. Goldberg, 1993), and Organizational Silence (M. Vakola and D. Bouradas, 2005) for gathering data. Reliability and validity of data were investigated by using the cronbach's alpha test and AVE test, respectively. The results indicated that the transformational and transactional leadership style has a significant reverse relationship with the organizational silence, while the relationship between non-interventional leadership style and organizational silence was insignificant. Furthermore, the introvert personality has a significant direct relationship with organizational silence. The results showed that for the staff with introvert personality, the non-interventional leadership style amplifies their silence and vice-versa. The personality variable in transformational and transactional leadership style has a moderating effect on the leadership-silence relationship as well.
  Keywords: Organizational Silence, Personality, Leadership Style, Research Institute of Petroleum Industry
 • Morteza RaeiDehaghi* Pages 183-208
  The purpose of this study was to investigate the effect of employees’ corporate social responsibility perceptions on job performance with considering the mediating role of variables such as quality of work life, organizational citizenship behavior, and affective commitment among employees of the Southern Zagros Oil and Gas Company. This research, in terms of purpose is considered applied and in terms of collecting information, is a descriptive-correlation research. Data were collected through a researcher-made questionnaire. The reliability of research tool was confirmed by Cronbach's alpha coefficient test (0.79) and the formal validity was confirmed by the opinion of the professors and the construct validity through fitting the model of measurement.The statistical population was 700 employees of headquarter staff of South Zagros Oil & Gas Company. Using Cochran formula, 248 of them were selected as statistical sample by simple random sampling method. SPSS and Amos software were used to analyze the data. Based on the results of the structural equation analysis, all the hypotheses have been confirmed. The hypothesis based on this fact that "organizational citizenship behavior has a significant effect on job performance", with the coefficient of 0.77, has shown the highest path coefficient. The second hypothesis, based on the fact that "understanding social responsibility of staff has significant effect on affective commitment" with the coefficient of 0.65 has shown the least path coefficient. The results showed that the employees should be socially responsible for increasing their job performance. On the other hand, the social responsibility of employees by affecting the quality of employee's work life, effective commitment and organizational citizenship behavior also make changes in job performance.
  Keywords: Employee's social responsibility perception, quality of work life, job performance, organizational citizenship behavior, affective commitment .
 • Amin Nickpour* Pages 209-234
  Due to the importance of employee’s productivity in companies and its direct relationship with economic growth of the country, this research has done investigating the effect of organizational social capital and perceived organizational Justice on employee’s productivity in Gas Company of Kerman province. In terms of objective, this study was an applied research, and in terms of data collections a kind of correlation-descriptive research. The statistical population of the research consisted of 192 employees in Gas Company of Kerman province among which 128 employees were selected as sample size according to Krejcie and Morgan table. The sampling method was a simple random sampling. Data gathering tools were three standard questionnaires of organizational justice, organizational social capital and employee’s productivity that the construct validity of the questionnaires had been approved. Also, the reliability of the questionnaires using Cronbach’s Alpha and composite reliability calculated (0.851, 0.877), (0.867, 0.89) and (0.899, 0.912), respectively. Descriptive and inferential statistical (structural equation modeling) had been used to analyze the data. The results showed that perceived organizational justice beyond its direct effect exerts indirect effect on employee’s productivity through organizational social capital. Also, the result of the bootstrapping test showed that organizational social capital has the mediator role in the effect of perceived organizational justice on employee’s productivity.
  Keywords: Organizational Justice, Organizational social capital, Employee’s productivity