فهرست مطالب

 • پیاپی 28 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رسول حشمتی ، الهه ناصری، مریم پرنیان خوی صفحات 7-19
  مقدمه
  مصرف سیگار علاوه بر اینکه یکی از عوامل خطرساز بیماری سرطان می باشد، می تواند نقش مهمی نیز در روند بهبودی بیماران مبتلا ایفا کند. این مسئله تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سرکوبگری عاطفی و توانمندی ایگو در پیش بینی مصرف و عدم مصرف سیگار در بیماران مبتلا به سرطان می باشد.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی و مقطعی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر تبریز در طی ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1396 بودند. از جامعه ی یاد شده، 120 نفر بیمار، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزارهای ارزیابی پژوهش، پرسشنامه سازگاری وینبرگر و همکاران (WAI) (1979) و پرسشنامه روانی – اجتماعی توانمندی ایگو مارکاستروم و همکاران (PIES) (1997) بودند. داده ها با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک و با بهره گیری از نرم افزار SPSS-21 تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که از بین مولفه های سرکوبگری عاطفی، تجربه ذهنی پریشانی (12/0-=β) قادر به پیش بینی مصرف سیگار می باشد. مدل رگرسیون برای سرکوبگری عاطفی برای 3/73% از افراد نتایج را به درستی پیش بینی می کند. در خصوص توانمندی ایگو، مولفه های امیدواری (16/0-=β) و هدف (14/0-=β) قادر به پیش بینی مصرف سیگار است. همچنین، مدل توانمندی ایگو برای 5/77% از افراد نتایج را به درستی پیش بینی می کند.
  نتیجه گیری
  تجربه ذهنی پریشانی، امیدواری و هدف، تعیین گرهای مهم مصرف سیگار در بیماران مبتلا به سرطان می باشد. لازم است در مداخلات ترک سیگار بیماران مبتلا به سرطان نقش این متغیرها در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: سرکوبگری عاطفی، توانمندی ایگو، مصرف سیگار، سرطان
 • ولی محمد درینی، احسان نامدار جویمی* صفحات 20-51
  مقدمه
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی پیشران ها و پسران های توسعه تعامل در محیط سلامت بر خط است؛
  روش
  از این رو جامعه مورد بررسی جوامع اینترنتی و گروه های اینترنتی است. برای این مهم در این پژوهش ابتدا 4 گروه تلگرامی بزرگ در زمینه سلامت که در آن کاربران و متخصصان با هم درزمینه های مختلف در تعامل هستند انتخاب شد و نظریات هر گروه بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از ان است که تمامی شاخصه های به دست امده دارای پایایی و روایی لازم بودند و تمامی انها مورد تایید قرار گرفتند؛
  نتیجه گیری
  از نتایج یافته شده میتوان به این موارد اشاره گرد:پیشران ها از دیدگاه کاربران: -دریافت اطلاعات قابل اعتماد- زمان برای فکر کردن درباره سوالات مربوطه- دریافت پاسخ فوری- تخصص بیمار- دریافت تسلیحات- احساس تنهایی کمتر- کمک متقابل- دسترسی به متخصصین بهداشتی- حس جامعه؛ پسران ها از دیگاه کاربران: - اطلاعات بیش از حد- دریافت اطلاعات متناقض- تاخیر در پاسخ- مقابله با نابودی بیماری- عقاید تجاری؛ پیشران ها از دیگاه متخصصان: - تخصص سلامت و بهداشت - اعطای مبادله تخصص بیمار - بالا بردن آگاهی- امکان تسلای خاطر و تشویق- حس جامعه؛ پسران ها از دیدگاه متخصصان: - فقدان اطلاعات کلیدی در مورد کاربران - اجتناب از پاسخ های ارجاع به پزشکان- اخلاق و حفاظت از داده ها- تطبیق اصطلاحات پزشکی- انتظارات غیرواقعی- درگیری ها و تعارض.
  کلیدواژگان: محیط سلامت بر خط، پیشران های سلامت برخط، پسران های سلامت برخط، کاربران، متخصصان
 • علیرضا پیرخائفی* ، مرتضی روزبهانی، سیده سارا راستگو صفحات 52-66
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناخت‏درمانی مبتنی بر ذهن‏ آگاهی گروهی بر کاهش علائم جسمی بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک‏پذیر اجرا شد.
  روش
  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و دارای طرح پیش آزمون پس آزمون با دوره پیگیری بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی بیماران زن مبتلا به اختلال عملکردی گوارش در شهر رشت بودند که به کلینیک های درمانی مراجعه کردند. برای نمونه پژوهش، 32 بیمار مبتلا به نشانگان روده تحریک‏پذیر براساس ملاک های تشخیصی Rome-II، به صورت نمونه گیری دردسترس توسط متخصصان گوارش انتخاب و در دو گروه آموزش ذهن‏ آگاهی (16 بیمار) و کنترل (16 بیمار) قرار گرفتند. شرکت‏کننده های دو گروه قبل از مداخله، در پایان مداخله (دو ماه پس از شروع آموزش) و دو ماه بعد در مرحله ی پیگیری مورد آزمون قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت 8 جلسه ذهن‏آگاهی قرار گرفت. جهت تشخیص گذاری و ارزیابی علائم جسمی اختلال نشانگان روده تحریک‏پذیر از ملاک تشخیصی Rome-II و جهت ارزیابی علائم روان شناختی از فرم کوتاه پرسشنامه نشانه های روانی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمرات علائم جسمانی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری کاهش معنی داری یافت.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها، آموزش شناخت‏درمانی مبتنی بر ذهن‏ آگاهی گروهی به بهبود میزان و شدت علائم بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک‏پذیر کمک می نماید.
  کلیدواژگان: شناخت‏ درمانی، ذهن‏ آگاهی، علائم روان شناختی، روده تحریک‏پذیر
 • مژگان آگاه هریس *، ناهید رمضانی صفحات 67-82
  مقدمه
  پسوریازیس، بیماری مزمن و التهابی پوستی است که عوامل روانشناختی در ایجاد و تداوم آن دخالت دارند هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی و حساسیت پذیری به اضطراب در افراد با و بدون پسوریازیس است.
  روش
  طرح پژوهشی علی- مقایسه ای و نمونه گیری در دسترس، تعداد 130 نفر افراد با پسوریازیس و 130 نفر بدون پسوریازیس انتخاب شدند. کلیه ی آزمودنی ها به گویه های پرسشنامه پنج عاملی نئو (NEO-FFI) و شاخص حساسیت پذیری به اضطراب (ASI-3، تیلور و همکاران، 2007) و اطلاعات جمعیت شناختی در یک جلسه پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های شخصیتی افراد با بیماری پسوریازیس در مقیاس «گشودگی به تجربه» با افراد بدون بیماری پسوریازیس متفاوت است و میانگین نمرات حساسیت پذیری به اضطراب افراد با پسوریازیس به طور معنادار) 05/0 (p< بیشتر از افراد بدون پسوریازیس است.
  نتیجهگیری
  به نظر می رسد هم ماهیت بیماری پسوریازیس و هم تجربه سطوح بالاتر اضطراب و استرس در افراد مبتلا در مقایسه با افراد بدون پسوریازیس، حساسیت پذیری به اضطراب و گشودگی به تجربه را به واسطه ی فعال سازی چرخه استرس تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، حساسیت اضطرابی، پسوریازیس
 • محمد جواد بگیان، جهانگیر کرمی* ، خدامراد مومنی، عادله الهی صفحات 83-112
  مقدمه
  بررسی ویژگی های روانسجی پرسشنامه ای که انگیزه های اقدام به خودکشی را در همه نظریه های موردتوجه قرار داده باشد می تواند متناسب با نوع انگیزه بستری را برای ارزیابی، تشخیص و مداخله فراهم آورد. این پژوهش باهدف ویژگی های روان سنجی پرسشنامه انگیزه های اقدام به خودکشی (IMSA) انجام گرفت.
  روش
  نمونه پژوهش شامل 250 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی 9 عامل را شناسایی کرد که درمجموع این 9 عامل 115/64 درصد از واریانس انگیزه برای اقدام به خودکشی را تبیین می کنند. نتایج تحلیل عامل تاییدی 43 گویه را در نه عامل تایید کردند. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه انگیزه برای اقدام به خودکشی 94/0 و برای عامل ناامیدی 83/0، درد ذهنی 75/0، عامل فرار 76/0، عامل فشار ادراک شده 68/0، حس تعلق کم 68/0، بی پروایی و نترسیدن 74/0، تاثیر بین فردی 72/0، جستجوی کمک و حل مسئله 75/0، تکانشوری 73/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی پرسشنامه انگیزه برای اقدام به خودکشی در افراد اقدام کننده، از خصوصیات روان سنجی قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر برای هر دو هدف پژوهشی و بالینی زمانی که یک ارزیابی جامع از انگیزه های اقدام به خودکشی لازم است استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه انگیزه اقدام به خودکشی، ساختار عاملی، ویژگی های روان سنجی، اقدام به خودکشی
 • بهنام بهراد* صفحات 113-130
  مقدمه
  اختلالات رفتاری بعنوان شایعترین اختلالات دوره کودکی هزینه های بهداشتی، فردی، خانوادگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارند که از طریق واسطه های عصیبی-شناختی و هیجانی تاثیری گسترده بر سلامت جسمی و روانی کودکان دارند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نسخه فارسی برنامه PATHS بر کاهش مشکلات و اختلالات رفتاری برون نمود کودکان بود.
  روش
  از نوع شبه آزمایشی(گروه های کنترل نامعادل) بود. به این منظور تعداد 600 دانش آموز پسر سنین 6 تا 12 سال از پایه های آمادگی تا پایه ششم بر اساس ملاکهای ورودی همسانی طبقات اجتماعی و اقتصادی و شرایط آموزشی و فقدان اختلالات شدید جسمی و روانی بصورت در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی جایگزین شدند. هر دو گروه پیش و پس از مداخلات به وسیله فرم گزارش معلم آخنباخ (TRF) مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت یک سال تحصیلی (هفته ای دو جلسه) تحت مداخله برنامه PATHS قرار گرفت. همزمان گروه کنترل برنامه های متعارف خود را دریافت کرد.
  یافته ها
  با استفاده از تحلیل کواریانس روشن شد که گروه آزمایشی در خرده مقیاسهای اختلالات برون نمود TRF کاهش معنی داری نشان داده اند و این تفاوت کاهش در مقایسه با گروه کنترل نیز معنادار بوده است (05/0p
  نتیجه گیری
  این مطالعه با توجه به خلاء برنامه های جامع، مستمر و مبتنی بر شواهد برای این دسته از مداخلات، چشم انداز روشنی را برای گسترش چنین برنامه هایی ترسیم می کند
  کلیدواژگان: برنامه PATHS، شایستگی اجتماعی و هیجانی، اختلالات رفتاری برون نمود، سلامت جسمی و روانی کودکان، واسطه های عصبی-شناختی
 • شهرام مامی، مریم حیدری * صفحات 131-150
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده به شیوه گروهی بر ابرازگری هیجانی و عملکرد جنسی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس انجام شد.
  روش
  مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. از بین بیماران زن مبتلا به ام اس مراجعه کننده به کلینیک جامع ام اس شهر کرمانشاه در سال 1396، 28 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند و از طریق مصاحبه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. از پرسشنامه های ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990) و عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (2000) در پیش آزمون و پس آزمون برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. مداخله روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده برای گروه آزمایش به صورت گروهی، هفته ای 2 بار در 20 جلسه 60 دقیقه ای اجرا شد؛ گروه کنترل به مدت دو ماه در لیست انتظار قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کوواریانس چندمتغیره به کمک نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل بر روی نمرات پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون بین 2 گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای عملکرد جنسی (05/0P<) و ابرازگری هیجانی (01/0P<)، تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی، مداخله درمانی باعث افزایش میانگین نمرات ابرازگری هیجانی و عملکرد جنسی افراد گروه آزمایش در مرحله پس آزمون شده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه، پیشنهاد می شود که در مراکز مشاوره، کلینیک های درمانی و انجمن های ام اس سراسر کشور جهت افزایش ابرازگری هیجانی و عملکرد جنسی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس از تکنیک های روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده، بهره برد.
  کلیدواژگان: روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده، ابرازگری هیجانی، عملکرد جنسی، مالتیپل اسکلروزیس
 • مینو بهرامی راد، زهره رافضی* صفحات 151-166
  مقدمه
  هدف این پژوهش پیش بینی پذیرش درد، براساس استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر همبستگی و جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مراکز روماتولوژی مناطق 2،3،5،6،7،18 شهر تهران در سال 1396 بودند که 214 نفر از آنها، بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، اما 210 نفر، به عنوان نمونه نهایی باقی ماندند. داده های پژوهش از طریق مقیاس استرس ادراک شده کوهن، کاماراک و مرمل اشتاین (1983)، پرسشنامه شیوه های مقابله با شرایط پر استرس کالزبیک، مایک، دیکر و هنگوون (2002) و پرسشنامه پذیرش درد مزمن مک کراکن، ولوز و ایکلستون (2004) جمع آوری و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که استرس ادراک شده (13/0-=β ،001/0=p)، راهبرد هیجان مدار (16/0-=β ،001/0=p) و راهبرد اجتنابی (21/0-=β ،001/0=p) به شکل منفی و معنادار و راهبرد مساله مدار (58/0=β ،001/0=p) به شکل مثبت و معنادار توانایی پیش بینی پذیرش درد را دارند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج نشان دادند که می توان از استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در جهت کنترل درد مبتلایان آرتریت روماتوئید سود جست
  کلیدواژگان: آرتریت روماتویید، استرس ادراک شده، پذیرش درد، راهبردهای مقابله ای
 • سید رضا میرمهدی* ، مرضیه رضاعلی صفحات 167-183
  مقدمه این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری، تنظیم هیجان و امید به زندگی در زنان مبتلا به دیابت شهرستان خوانسار انجام شد.
  روش
  طرح این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون بود.ازپرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) ، پرسشنامه تنظیم شناختی گارنفسکی، کرایج (2006) و پرسشنامه امیدواری میلر وپاور(1988) جهت گردآوری داده ها استفاده شد. با روش نمونه گیری هدفمند 30 نفر از زنان مبتلا به دیابت خوانسار انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش در طی 9 جلسه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را آموزش دید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ذهن آگاهی بر بهبود امید به زندگی در زنان مبتلا به دیابت موثر نیست(05/0P>) ولی بر بهبود تاب آوری و تنظیم هیجان در زنان مبتلا به دیابت تاثیر معنا دار دارد(05/0P<).
  نتیجه گیری
  آموزش ذهن آگاهی می تواند نقش مهمی را به عنوان درمان های کمکی و توان بخشی در کنار درمان های پزشکی در دیابت ایفا کند
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، تاب آوری، تنظیم هیجان، امید به زندگی، زنان مبتلا به دیابت2
 • حسن عبدالله زاده *، یوسف کبیری نسب صفحات 184-199
  مقدمه

  جراحی ماستکتومی رکن اساسی درمان در مبتلایان به سرطان پستان می باشد که می تواند موجب آسیب به زندگی زنانشویی گردد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شرم درونی وعزت نفس جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی ماستکتومی بود.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زنان ساکن شهر بهشهر مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی ماستکتومی که در کلینیک های تخصصی بهشهر و ساری در سال 1397 تحت درمان بودند. با روش نمونه گیری در دسترس 30 نفراز زنان با رعایت معیارهای ورود و خروج به مطالعه به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گمارده شدند.گروه آزمایش در معرض درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در ده جلسه نود دقیقه ای قرار گرفتند اما گروه کنترل درمانی را دریافت نکردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد شرم درونی شده کوک(2011) و عرت نفس جنسی زنان اسچوارز(1996) استفاده شد.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 و تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایح تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر برخی مولفه های شرم درونی شده از جمله کمرویی و عزت نفس تاثیر مثبت داشته است.همچنین این مداخله بر برخی مولفه های عرت نفس جنسی مثل تجربه و مهارت، جذابیت، کنترل، قضاوت اخلاقی و انطباق اثر مثبت داشته است.

  نتیجه گیری

  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش عزت نفس جنسی و کاهش شرم درونی شده است. استفاده از این مداخله در بهبود سلامت روانی در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی ماستکتومی پیشنهاد می شود

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، شرم درونی، عزت نفس جنسی، ماستکتومی
|
 • Rasoul Heshmati*, Elaheh Naseri, Maryam Parnian Khoy Pages 7-19
  Objective
  Smoking additionally is one of the risk factors for cancer, can play an important role in the recovery process of cancer patients. This issue is affected by several factors. Therefore, the purpose of this study was investigating the role of emotional repression and ego – strength in predicting of smoking and non-smoking in cancer patients.
  Method
  In this research that is a descriptive – correlative and cross-sectional study, from the cancer patients who referred to the chemotherapy part in Vali-e-Asr hospital in Tabriz during the April and May months of 2017, 120 patient were selected using the available sampling method. The instruments used in this study were Weinbergeret.al Adjustment Inventory (WAI) (1979) and Markstrom et.al Psychosocial Inventory of Ego Strength (PIES). Data were analyzed using software SPSS 21 and Logistic regression method.
  Result
  Findings Showed that among the components of emotional repression, subjective experience of distress (β= -0.12) can predict smoking. The regression model of emotional repression for 73/3 percent of participants correctly predicted the results. About ego – strength, hope (β= -0.16) and purpose (β= -0.14) are able to predict of smoking. Also, ego – strength’s model for 77.5 percent of participants correctly can predict smoking.
  Conclusion
  subjective experience of distress, hope and purpose are an important determinants of smoking in cancer patients. It is necessary to consider the role of these variables in smoking cessation interventions in cancer patients.
  Keywords: Emotional repression_Ego – Strength_Smoking_Cancer
 • V.M DARINI, Ehsan Namdar Joyami* Pages 20-51
  Objective
  The purpose of this research is to identify the proponents and boys of the development of interaction in the health environment on-line, and therefore the community is being studied by the Internet communities and Internet groups.
  Method
  For this purpose, in this study, at first, four major telegram groups in the field of health, in which users and experts interact in different fields, were selected and the views of each group were examined.
  Result
  The results indicate that all of the achieved characteristics were necessary and reliable, and all of them were approved.
  Conclusion
  can be pointed out: Proponents from the perspective of users: - Getting Trusted Information - Time to Think About Related Questions - Getting Immediate Response - Patient Experiences - Receiving Weapons - Less Lonely Feeling - Mutual Assistance - Access to Health Professionals - Community Sense; Boys From Users' Paths: - Overloading - Getting Contradictory Information - Delaying Response - Countering Destruction of Diseases - Commercial Thoughts; Proponents of the Experts' Specifications: - Health and Specialty Expertise - Grant Specialty Exchange Yarmar - raising awareness - the ability to conquer the mind and encouragement - sense of society; boys from the point of view of experts: - lack of key information about users - avoid referral responses to physicians - ethics and data protection - adaptation of medical terms - unrealistic expectations - Conflicts and conflicts.
  Keywords: On-line healthcare, Online health promotion, Online health boys, Users, Specialists
 • Alireza Pirkhaefi*, Morteza Rozbahani, Seyedeh Sara Rastgoo Pages 52-66
  Objective
  This research was conducted to investigate the effectiveness of Group Mindfulness-Based Cognitive-Therapy on somatic symptoms in patients with irritable bowel syndrome.
  Method
  The present research was a semi-experimental and pre-test post-test design with follow-up period. The Statistical population of the study included all female patients with functional gastrointestinal disorders in Rasht city who referred to treatment clinics. For this study sample, 32 patients with irritable bowel syndrome were selected based on the Rome-II diagnostic criteria, by convenience sampling by gastroenterologists, assigned to mindfulness (16 patients) and control (16 patients) groups. Participants in the two groups were tested before the intervention, at the end of the intervention (two months after training) and two months later in the follow-up phase. The experimental group received 8 mindfulness sessions. The Rome-II diagnostic criterion was used to diagnose and evaluate the physical symptoms of irritable bowel syndrome disorder and used to a short form of psychological symptoms questionnaire to evaluate psychological symptoms. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance.
  Result
  The results showed that the average scores of physical symptoms in the experimental group were significantly lower than the control group in the post-test and follow-up stages.
  Conclusion
  According to results, training of Group Mindfulness-Based Cognitive-Therapy helps to improve the level and severity of symptoms in patients with irritable bowel syndrome.
  Keywords: Cognitive Therapy, Mindfulness, Psychological Symptoms, Irritable Bowe syndrome
 • mojgan agah haris*, Nahid Ramezani Pages 67-82
  Introduction
  Psoriasis is a chronic and inflammatory skin disease, that mental - cognitive factors are involved in the creation and continuity of the problem. The aim of this study is comparison of personal characteristics and anxiety sensitivity in people with and without Psoriasis.
  Method
  By using casual-comparative research project and available sampling method among volunteers, 130 people with Psoriasis and 130 people without Psoriasis were selected. All subjects answered to NEO five-factor inventory items (NEO-FFI) and anxiety sensitivity indexes (ASI-3., Taylor et al., 2007) and demographic information in one session.
  Results
  The results showed that personality traits in people with Psoriasis in scale of openness to experience are different from people without Psoriasis ,and the mean of anxiety sensitivity in people with psoriasis are significantly (p
  Keywords: Personality traits, Anxiety sensitivity, Psoriasis
 • Mohammad Javed Bagiyan Koulemarz, jahangir karami*, khodamorad momeni, adele elahi Pages 83-112
  Objective
  The study of the Psychometric Properties Inventory that considers the Motivations for Suicide Attempts in all the theories concerned it can be proportional to the type of motivation, confined for evaluation, diagnosis and intervention. The purpose of this research was to measuring psychometric properties of the Inventory of Motivations for Suicide Attempts (IMSA).
  Method
  The sample consisted of 250 suicide attempted persons who were selected by Purposive sampling method. The data was analyzed through exploratory and confirmatory factor analysis.
  Result
  The results of the exploratory factor analysis identified 9 factors, which in total, explained 64.11% of the variance in mental pain. 43 items in 9 factors were validated by confirmatory factor analysis. Cronbach’s alpha was 0.94 for the whole IMSA, 0.83 for Hopelessness, 0.75 for Psychache, 0.76 for Escape, 0.68 for Burdensomeness, 0.68 for Low Belongingness, 0.68 for Fearlessness, 0.72 for Interpersonal Influence, 0.75 for Help-Seeking and 0.73 for Impulsivity.
  Conclusion
  Persian version of Inventory of Motivations for Suicide Attempts (IMSA) has acceptable psychometric properties among Suicide Attempts and can be used as a valid tool for both clinical and research goals when a comprehensive assessment of Motivations for Suicide Attempts is needed.
  Keywords: Inventory of Motivations for Suicide Attempts (IMSA), factor analysis, psychometric properties, Suicide Attempts
 • Behnam Behrad* Pages 113-130
  Objective
  Behavioral disorders are the most common Childhood problems. They have many health, individual, family, educational, social and economic consequences and costs and through neurocognitive and emotional mediators have a great effect on children's physical and mental health. The purpose of the current study was to investigate the effects of PATHS program (Persian version) on children's externalized behavioral disorders and problems.
  Method
  600 students ages 6 to 12 include grades k-6 based on inclusion criteria such as social and economic class, educational settings and absence of severe physical and mental problems were selected conventionally and assigned in experimental and control groups randomly. Both groups were assessed by the Achenbach Teacher Report Form (TRF) before and after interventions. The experimental group received PATHS program for 1 educational year (two sessions per week), While the control group received custom educations.
  Result
  The results by ANCOVA indicated that the externalized behavioral disorders in the experimental group decreased significantly (p
  Conclusion
  Results of the study have implications for using evidence-based programs such as PATHS for behavioral and preventive purposes and have a promising perspective for extending such programs.
  Keywords: PATHS Program, Social, Emotional Competence, Externalized Behavioral Disorders, Children's Physical, Mental Health, Neurocognitive Mediators
 • Shahram Mami, Maryam Heidary* Pages 131-150
  Objective
  The aim of this study was to investigate the effect of to investigate the effect of Intensive short-term dynamic psychotherapy on emotional expression and sexual function in women with multiple sclerosis.
  Method
  The present study was semi-experimental research with a pretest-posttest design with the control group. Out of women with MS who referred to Kermanshah comprehensive clinic in 2017, 28 were selected through targeted sampling and interviewed and randomly assigned to two groups of experimental and control groups. The King and Emmons Expression Expression Questionnaire (1990) and the sexual function of women in Rosen & et al (2000) were used for pre-test and post-test for data collection. short-term dynamic psychotherapy for the experimental group was grouped twice a week in 20 sessions of 60 minutes. To analyze the data, multivariate covariance test was used by SPSS software version 23.
  Result
  The results of the analysis on the pre-test and post-test scores showed that there is a significant difference between the two groups of the test and control groups in the sexual function variables (P <0.05) and emotional expression (P<0.01). In other words, interventional therapy increases the mean scores of emotional expression and sexual function of the experimental group in the post-test phase.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, it is suggested that using counseling centers, health clinics ,and MS associations throughout the country to increase the emotional expression and sexual function of women with multiple sclerosis using short-term dynamic psychotherapy techniques.
  Keywords: Short-term dynamic psychotherapy, emotional expressiveness, sexual function, multiple sclerosiss
 • minoo bahrami rad, Zohreh Rafezi* Pages 151-166
  Objective
  The aim of this research was predicting pain acceptance based on perceived stress and coping strategies in individuals with rheumatoid arthritis.
  Method
  The current research method was correlation. The statistical population was all patients with rheumatoid arthritis who referred to rheumatology centers of districts 2,3,5,6,7,18 of Tehran city in 1396 that 214 of them, based on the Kerjcie and Morgan table (1970) and using the available sampling method, were selected as statistical samples, but 210 patients remained as the final sample. The data for the research were collected through Perceived Stress Scale by Cohen, Kamarak and Mermelstein (1983), Coping Inventory for Stressful Situations by Calsbeek, Mieke, Dekker, and Henegouwen (2002) and Chronic Pain Acceptance Questionnaire by McCracken, Wolves and Eccleston (2004) and analyzed by using multiple regression method.
  Results
  The results showed that perceived stress (β=-0.13, p=0.001), emotion-oriented strategy (β=-0.16, p=0.001) and avoidant strategy (β=-0.21, p=0.001 negatively and significantly and problem-oriented strategy (β=0.58, p=0.001) positively and significantly can predict pain acceptance.
  Conclusion
  Overall, the results showed that perceived stress and coping strategies can be used to control the pain of patients with rheumatoid arthritis
  Keywords: Rheumatoid Arthritis, Perceived Stress, Pain Acceptance, Coping Strategies
 • sayyed Reza mirmahdi*, marzeieh razaali Pages 167-183
  Objective
  The purpose of this study was to evaluate the effectiveness mindfulness-based cognitive therapy on resilince, emotion regulation and life expectancy among women with diabetes.
  Method
  The method of research was semi-experimental with pretest and posttest control group. Data were collected from the Responding Questionnaire by Connor and Davidson (2003), Garnowski Critical Settlement Questionnaire (2006), and Miller & Wacky Hope Questionnaire (1988). The sample were 30 patient women who were selected by available sampling and were randomly placed in tow groups of experimental group and control group. The experimental group received 9 sessions Mindfulness-based Cognitive Therapy.
  Result
  The results of this study showed that mindfulness education is not effective in improving the life expectancy of women with diabetes (p>0/05) However, had significant effect on resilince and emotion regulation of women with diabetes (p<0/05).
  Conclusion
  mindfulness can play an important role as adjunctive and Rehabilitation therapies with medical treatment.
  Keywords: Mindfulness_Resilince_Emotion Regulation_Life Expectancy_Women whit Diabetes 2
 • Hasan Abdollahzadeh*, Yosef Kabirinasab Pages 184-199
  Objective

  Mastectomy surgery is basic foundation of treatment in patients with breast cancer that could cause damage to matrimony. Accordingly, the purpose of this study was the Effectiveness of acceptance and commitment therapy on internalized shame and Sexual self-esteem of women with breast cancer after mastectomy surgery.

  Method

  This quasi-experimental study was a pretest-posttest with control group. The research population was women residing in Behshahr city with breast cancer after mastectomy surgery that had been treating in specialized clinics in Behshahr and Sari cities. 30 women under consideration entry and exit criteria to study randomly assigned into two groups of 15people experimental and control with convenience Method. The experimental group was exposed to therapy based on acceptance and commitment in ten sessions of 90 minutes but control group did not receive treatment. Standard Cook's Internalized Shame Inventory and Schwarz sexual self- esteem were used to collect data. Data were analyzed by using SPSS21 software and multivariate covariance analysis.

  Result

  The results of multivariate covariance analysis showed that therapy on acceptance and commitment has had positive impact on some components of internalized shame including shyness and self-esteem also the intervention has had positive impact on some components of sexual self-esteem like experience and skill , attractiveness, control , moral judgment and adaptiveness.

  Conclusion

  therapy based on acceptance and commitment has caused to increase sexual self-esteem and reduce internalized shame. The use of the intervention recommended improving mental health in women with breast cancer after mastectomy surgery

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Internalized Shame, Sexual Self-Esteem, Mastectomy