فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (2018)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/13
 • تعداد عناوین: 3
|
 • مقاله اصیل
 • حسن داداشی آرانی * صفحات 1-10
  مقدمه و هدف
  باد می تواند ذرات در اندازه های مختلف را به حرکت درآورد. انتقال ذرات توسط باد به اندازه و چگالی ذرات و سرعت باد بستگی دارد. با افزایش سرعت باد، ذرات درشت تر و نیز حجم بیشتری از ذرات حمل می شوند. اندازه، شکل و چگالی ذرات در نحوه حرکت ذرات ماسه و گردوغبار موثر هستند. ذرات کوچکتر از 01/0 میلیمتر بسیار کوچک و سبک هستند و باد می تواند آنها را تا چند کیلومتری از سطح زمین بالا برده و تا مسافت زیادی دور از منشا حمل کند. در برخی از ماه های سال گرد و غبار حاصل از بادهای جنوب غربی تا مرکز ایران از جمله استان اصفهان و حتی مناطق دورتر جریان دارد و منجر به آلودگی هوا و شیوع برخی بیماری ها در بین مردم می شود. این مطالعه با هدف منشایابی گرد و غبار در خمینی شهر اصفهان انجام شده است.
  روش بررسی
  برای جمع آوری و آنالیز و بررسی منشا و تاثیر ذرات گرد و غبار و ماسه در شهرستان خمینی شهر از روش ته نشینی خشک ذرات استفاده شد. در این روش ذرات سقوط کرده بر روی سینی های فلزی دارای روکش پلاستیکی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. بر روی این ذرات، آزمایشات دانه سنجی، مورفوسکوپی و میکروسکوپی برای تعیین اندازه و ترکیبات ذرات انجام شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد ترکیبات موجود در این ذرات شامل خرده های مختلف مواد آلی (گیاهی و جانوری)، خار و خاشاک، ذرات معدنی و برخی کانی ها هستند. کاهش رطوبت خاک، از بین رفتن پوشش گیاهی از جمله عوامل مهم تشدید پدیده گرد و غبار شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  توفان گرد و غبار ناشی از ضعف مدیریت در کاربری زمین، به علت تقابل مداوم بین انسان، زمین و آب و هوا است. برای کنترل گرد و غبار باید منابع تولید، روابط بین جو، آب و هوا، توفان گرد و غبار و مکانیسم های انتقال گرد و غبار بررسی شوند.
  کلیدواژگان: گرد و غبار، روش ته نشینی خشک، خمینی شهر
 • مقاله مروری
 • ماهرخ جلیلی، خدیجه جعفری، هادی اسلامی، فریبا عباسی، نسرین متصدی* صفحات 11-22
  مقدمه و هدف
  کاغذ یک کالای استراتژیک است که در حدود 85 تا 90 درصد آن از درختان جنگل های طبیعی و دست کاشت بدست می آید. همچنین درصد قابل توجهی از زباله های خانگی، اداری و تجاری را به خود اختصاص داده است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر دانشکده پیراپزشکی ابرکوه در زمینه صرفه جویی در مصرف کاغذ بود تا درصورت نیاز، تدابیر لازم از جمله دوره های آموزشی در قشر حساس دانشجویان لحاظ گردد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت مقطعی-توصیفی در سال 1396 به روش سرشماری بر روی 90 نفر از دانشجویان دختر دانشکده پیراپزشکی ابرکوه صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخت شامل چهار بخش اطلاعات دموگرافیک، 17 سئوال آگاهی، 16 سئوال نگرش و 14 سئوال عملکردی بود. روایایی و اعتبار پرسشنامه قبل از توزیع با آلفای کرونباخ 887/0 تایید شد. قبل از توزیع پرسشنامه ها، از دو ماه قبل، سطل هایی در خوابگاه و دانشکده تعبیه شد و میزان کاغذ جمع آوری شده از طریق توزین بدست آمد. پرسشنامه ها قبل و بعد از آموزش از طریق بروشور، توزیع شدند. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها از طریق نرم افزار SPSS21 و آنالیزهای آمار توصیفی، T-test، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون و مقایسه اثربخشی آموزش، قبل و بعد از آموزش با استفاده از آزمون Paired sample test صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه 59/7 ± 54/27 بود. با افزایش سن میزان آگاهی افزایش ولی میزان نگرش و عملکرد کاهش یافت. اما به طور کلی اختلاف آنها معنی دار نبود. میانگین نمره آگاهی و عملکرد بعد از آموزش افزایش یافت و نمره نگرش افزایش ناچیزی داشت. براساس آزمون Paired sample test بین نمره آگاهی و عملکرد، قبل و بعد از آموزش اختلاف آماری معنادار بود (P-value ≤ 0.001)، ولی برای نگرش اختلاف آماری معنادار نبود (P-value= 0.363).
  نتیجه گیری
  با توجه به ضعیف بودن وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان به عنوان قشر تاثیرگذار در آینده جامعه، برنامه ریزی در زمینه نهادینه نمودن فرهنگ صرفه جویی در مصرف کاغذ و آموزشهای لازم جهت افزایش آگاهی و عملکرد افراد جامعه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش، آگاهی، نگرش، عملکرد، صرفه جویی، کاغذ
 • مقاله اصیل
 • مختار مهدوی*، محسن سعدانی، محسن حیدری، مریم صالحی، فاطمه سعیدیان فر صفحات 23-37
  مقدمه و هدف
  تامین آب سالم و بهداشتی برای جامعه و برای نیازهای تجاری و عمومی مانند هتل ها، سالمندان، بیمارستانها و تسهیلات ورزشی از نیازهای ضروری و مهم تلقی می شود. تامین آب آشامیدنی سالم با بکارگیری برنامه های مدیریت پیشگیرانه و جامع مانند برنامه تجزیه تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی مقدور می باشد. HACCP یک رویکرد بین المللی نظام مند و پیشگیرانه است که انواع مخاطرات بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی در محصول نهایی را شناسایی و تعیین می کند. این مطالعه با هدف معرفی HACCP به عنوان یک روش مدیریتی در تهیه آب سالم بهداشتی در تصفیه خانه های آب انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مروری بوده که در آن اصول و نحوه اجرا و پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل خطر نقطه کنترل بحرانی روی تصفیه خانه های آب مورد بررسی قرار گرفته است.
  یافته ها
  از اواسط دهه 1990 سیستم HACCP برای سیستم های آب آشامیدنی چندین کشور بکار گرفته شده است. از جمله این موارد می توان به استرالیا، ایسلند، فرانسه، کانادا و و زلاندنو اشاره نمود. با بکارگیری این سیستم و تعیین نقاط کنترل بحرانی، انجام اقدامات تصحیحی، پایش مداوم و بر خط پارامترها، بازرسی مداوم، مستند سازی و گزارش داده ها می توان رخداد حوادث و آلودگی آب را به حداقل رساند.
  نتیجه گیری
  هدف اصلی این سیستم شناسایی خطرات مرتبط با پروسه قبل از تشکیل محصول نهائی و در نهایت تولید محصول با کیفیت بالا جهت تحویل به مصرف کننده است.
  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل خطر نقطه کنترل بحرانی، HACCP، تصفیه آب، تصفیه خانه آب
|
 • Hasan Dadashi Arani Pages 1-10
  Introduction
  Wind can move particles at different sizes. Particle transfer by wind depends on the size, particle density and wind power. As wind speed increases, large particles can be transported. The size, shape and density of particles are effective in moving particles of sand and dust. Particles smaller than 0.01 millimeters are very small and light, and the wind can lift them up to a few kilometers from the ground and carry it far away from the ground. In some months of the year, dust from southwest winds to the center of Iran, including Isfahan, and even distant areas, leads to air pollution that can spread of certain diseases among people.
  Methods
  To identify the source of dust in the Khomeyni Shahr County, dry deposition process used. In this method, the fallen particles were collected and examined. On these particles, granulometry, morphoscopy and microscopy properties measured to find the size and composition of particles.
  Results
  The compounds in these particles, various organic fragments (vegetal, animal), thistle, debris and some minerals were determined, too. Reducing soil moisture, loss of vegetation, is an important cause of amplification of the dust phenomenon.
  Conclusion
  Dust storms are a sign of poor management of land use, due to continuous interaction between humans, land, and weather. To control dust, the sources, climate, dust and sand transfer mechanisms should be investigated.
  Keywords: Dust, dry deposition, Wind, Khomeyni Shahr
 • Mahrokh Jalili, Khadijeh Jafari, Hadi Eslami, Fariba Abbasi, Nasrin Motesadi* Pages 11-22
  Introduction
  Paper is a strategic commodity that about 85-90% of it, comes from natural forest trees and planting hands and has assigned a large quota of domestic, administrative and commercial waste. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of education on knowledge, attitude and practice of female students of Abarkouh Paramedicine School on saving paper consumption, so if necessary, further education to be considered.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out in 2017 by census method on 90 female students of Abarkouh Paramedicine School. Data were collected through a researcher-made questionnaire consisting of four sections: demographic information, 17 knowledge questions, 16 attitude questions and 14 practice questions. The reliability and validity of the questionnaire before distribution were confirmed by Cronbach's alpha of 0.887. Before distributing questionnaires, buckets were placed in the dormitory and college two months ago and the amount of paper collected through weighing was obtained. The questionnaires were distributed before and after education through a brochure. After data collection, data were analyzed by SPSS21 and descriptive statistics, T-test, ANOVA, Pearson correlation coefficient and comparison of the effectiveness of education before and after education using Paired sample test.
  Results
  The mean age of participants in the study was 27.54±7.59. As the age increased, knowledge increased, but the attitude and practice decreased. But in general, their differences were not significant. The mean score of knowledge and practice after education increased and the attitude score increased slightly. Based on Paired sample test, there was a significant difference between the knowledge and practice scores before and after training (P-value ≤ 0.001). There was no statistically significant difference for attitude (P-value = 0.363).
  Conclusion
  Due to the weakness of the knowledge, attitude and practice of students as an influential group in the future of society, planning for the institutionalization of the culture of saving paper consumption and the necessary education to increasing knowledge and practice Community members is recommended.
  Keywords: Education, Knowledge, Attitude, Practice, Paper, Savings
 • Mokhtar Mahdavi *, Mohsen Sadani, Mohsen Heidari, Maryam Salehi, Fatemeh Saeedianfar Pages 23-37
  Introduction
  Delivery of safe drinking water is particularly important in residential building as well as for commercial and public buildings, such as hotels, nursing homes, hospitals and sports facilities. The safe water can be available through preventive and comprehensive management of drinking water security programs such as Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). HACCP is an internationally systematic preventive approach which recognizes and determines of biological, chemical, and physical hazards over the underprocess product. This study aimed to introduce HACCP as a method to manage of produced safe drinking water by water treatment plans.
  Methods
  This study is a review over application of Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) system in water treatment plants in some country was investigated.
  Results
  In the mid-1990s Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) system have been used by several countries like Australia, Iceland, France, Canada and New Zealand. By usage of this system and determining of critical control points, corrective actions, continuous monitoring and inspection of parameter, documentation and reporting we can bring to minimum water pollution incidents.
  Conclusion
  The main purpose of this system is identification and understanding of risks associated with processes before final product formation. At last delivery a high quality product to consumer.
  Keywords: Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), water treatment, water treatment plant