فهرست مطالب

 • سال سی و یکم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/13
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سمیه خیری *، مصطفی توکلی، زهرا اوراقی اردبیلی صفحات 516-528
  رودخانه ماربره از سرشاخه های رود سزار و دز است که آب آن مورد مصارف آبیاری اراضی روستاهای اطراف شهرستان دورود و ازنا قرار می گیرد. در این مطالعه، فلور دیاتومه های رودخانه ماربره برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از سنگ و رسوبات رودخانه به صورت فصلی از تیر 1393 تا خرداد1394 انجام شد. جنس های Navicula Cymbella, Gomphonema, Nitzschia, وDiatoma در طی دوره نمونه برداری در همه ایستگاه ها حضور داشتند. در حالی که حضور تعدادی از جنس ها مانند Didymosphenia, Meridion, Stauroneis, Gyrosigma, Cymbopleura و Ulnaria به صورت فصلی بود. در مجموع، تعداد 30 گونه شناسایی شد که همه متعلق به گروه دیاتومه های pennate بودند. مقایسه فلور دیاتومه های رودخانه ماربره با سایر فلوردیاتومه ای منابع آبی ایران نشان داد که تعدادی از گونه ها مانند Coconeis placentula, Gomphonema olivaceum, Diatoma moniliformis, Diatoma vulgaris, Ulnaria ulna و Gomphonema parvulum دارای گستره پراکنش وسیعی در ایران هستند در حالی که مطالعات بیشتری لازم است تا الگوی پراکنش سایر گونه ها مشخص شود.
  کلیدواژگان: دیاتومه، رودخانه ماربره، پراکنش، آلودگی، لرستان
 • حامد سنگونی، محمدرضا وهابی *، مصطفی ترکش اصفهانی، علی بابایی صفحات 542-553
  چرای دام بر بسیاری از خصوصیات جوامع و گونه های گیاهی تاثیرگذار است. این عامل انسانی، که در کشور ما به دلیل عدم رعایت ظرفیت مرتع شکل مخربی به خود گرفته است می تواند بر حیات افراد یک گونه گیاهی موثر باشد و بنابراین نحوه پراکنش آن را تحت تاثیر قرار دهد. در این مطالعه با استفاده از داده های مکانی حضور گونه های Agropyron trichophorum و Bromus tomentellus، اثر قرق کوتاه مدت مرتع بر پراکنش جغرافیایی این دو گونه مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار با استفاده از روش مدل سازی SRE نقشه پراکنش جغرافیایی آن ها قبل و بعد از اعمال قرق تهیه شد. نقاط حضور هریک از گونه ها، از بین 98قرق مطالعاتی تعیین شد که تعداد نقاط حضور B. tomentellus، قبل و بعد از قرق به ترتیب31و37 نقطه و تعداد نقاط حضورA. trichophorum، قبل و بعد از قرق به ترتیب 16 و 25نقطه بود.از 19متغیر بیوکلیماتیک به عوان متغیرهای محیطی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که رویشگاه مناسب اقلیمی گونه B. tomentellus در زمان قبل از قرق با مساحت125868 هکتار، بسیار وسیع تر از A. trichophorum با مساحت32515هکتار است. همچنین پس از اعمال مدیریت چرا به صورت قرق و به مدت7سال، مساحت رویشگاه مناسب اقلیمی A. trichophorum به51562.5هکتار(58% افزایش)ومساحت رویشگاه مناسب اقلیمی B. tomentellus به137287.5 هکتار (9% افزایش) رسید. این مطلب گویای آن است که چرای دام تاثیر نسبی بیشتری بر گونه A. trichophorumداشته است و این گونه با حذف چرا توانسته است درصد بیشتری از آشیان اقلیمی خود را که در اثر فشار چرا از دست داده بود، باز پس بگیرد.
  کلیدواژگان: آشیان اکولوژیک، شرایط اقلیمی، چرای دام، مدلسازی رویشگاه، B، tomentellus
 • فاطمه اصل زعیم *، وحید نیکنام، حسن ابراهیم زاده، گل اندام شریفی صفحات 554-569
  خشکی از جمله مهمترین تنش های محیطی است که با برهم زدن تعادل اسمزی گیاهان، موجب کاهش رشد و عملکرد آنها می شود. سالیسیلیک اسید یک تنظیم کننده رشد داخلی با ماهیت فنولی می باشد که اثر محافظتی را در برابر شرایط تنشی در گیاه القا می کند. در این پژوهش به منظور بررسی بهبود تحمل به خشکی در سه جمعیت از زعفران مزروعی از تیمار سالیسیلیک اسید در دو غلظت 5/0 و1 میلی مولار استفاده شد. مشاهده شد در پاسخ به تنش خشکی وزن تر هر سه جمعیت کاهش یافت و استفاده از سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شدید (10% و 20% PEG) وزن تر هر سه جمعیت را افزایش داد. تحت شرایط تنش، محتوای مالون دی آلدهید، آب اکسیژنه و فعالیت آنزیم های پاداکساینده (کاتالاز، پلی فنل اکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز) افزایش یافت و تیمار سالیسیلیک اسید باعث کاهش این پارامترها شد. با توجه به کاهش شاخص های تنش (مالون دی آلدهید و پراکسید هیدروژن) تحت تاثیر سالیسیلیک اسید می توان گفت که استفاده از این ترکیب می تواند در بهبود اثرات مخرب تنش نقش داشته باشد. با توجه به اینکه در بین سه جمعیت مورد مطالعه، جمعیت آریان شهر کمترین آسیب را از نظر کاهش وزن تر متحمل شده و همچنین آنزیم های پاداکساینده در این جمعیت، با یک روند تدریجی و ملایمی افزایش یافته اند، می توان گفت این جمعیت سازوکار موثرتری را در مقابله با تنش، نسبت به دو جمعیت دیگر اتخاذ کرده است. سالیسیلیک اسید در هر سه جمعیت تاثیر مشابهی داشته است
  کلیدواژگان: زعفران مزروعی، تنش خشکی، سالیسیلیک اسید، آنزیم های پاداکساینده، مالون دی آلدهید
 • منصور غلامی * صفحات 569-581
  سن و میزان توسعه گیاهی و مرحله رشد رویشی و زایشی در زمان برداشت گیاهان دارویی از فاکتورهای موثر و مهم در تعیین محتوای متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی می باشد. در پژوهش حاضر تنوع اسانس در بخش های هوایی افسنطین (Artemisia absinthium L.) مطالعه شد. مواد گیاهی در سه مرحله فنولوژیکی گیاه پنج ساله (رویشی، آغاز گلدهی، گلدهی کامل) و مرحله رویشی گیاه یکساله برداشت شد. اسانس گیری توسط دستگاه کلونجر و آنالیز اسانس بوسیله GC و GC/MS انجام شد. در مجموع 40 ترکیب مختلف شناسایی شد. ترکیب اصلی اسانس در همه نمونه ها (z)-B-Ocimene oxide بود. مقدار(z)-B-Ocimene oxide در گیاه یک ساله (%53/76)، در گیاه پنج ساله، مرحله رویشی (%83/47)، در مرحله آغاز گلدهی (%59/66) و در مرحله گلدهی کامل (%93/52) بود. از دیگر ترکیبات غالب گیاه می توان به carvacrol و sabinene اشاره نمود، که بالاترین میزان این دو ترکیب در گیاه پنج ساله مشاهده شد.
  کلیدواژگان: نمو، اسانس، (z)-B-Ocimene oxide، GC-MS
 • علی طویلی، اسفندیار جهانتاب *، محمد جعفری، بابک متشرع زاده، نصرت الله ضرغام صفحات 583-593
  پژوهش حاضر با هدف بررسی توانمندی گونه های گیاهی مرتعی Stipagrostis plumosa ، Calotropis procera L. و Medicago sativa تحت تیمارهای کمپوست زباله شهری و بیوچار (هر کدام در سه سطح 0، 1 % و 2 % وزنی) در پالایش خاک های آلوده به فلز سنگین سرب در شرایط گلخانه ای انجام شد. خاک مورد استفاده در تحقیق حاضر، از منطقه آلوده به ترکیبات نفتی پازنان گچساران برداشت شد. طرح به صورت آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار انجام شد. پس از دوره کشت شش ماهه، اندم های هوایی و زیرزمینی گیاهان برداشت و برخی از خصوصیات مهم در خاک و عناصر موجود در گیاهان اندازه گیری شد. مقدار کل فلز سنگین سرب با استفاده از دستگاه ICP-OES اندازه گیری شد. شاخص های فاکتور انتقال، فاکتور پالایش و فاکتور تجمع بیولوژیکی جهت ارزیابی توانمندی گیاهان استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظرجذب فلز سرب، گونه های C. procera و St. plumosa می توانند با مکانسیم گیاه استخراجی باعث جذب و استخراج سرب در خاک های آلوده در مناطق نفتی از خاک شود. بیشترین مقدار RF (فاکتور پالایش) برای فلز سرب در گونه C. procera و تیمار بیوچار 1 و 2 درصد به میزان 08/0 و کمترین مقدار RF در گونه St. plumosa و تیمار شاهد به میزان 02/0 بود. براساس نتایج فوق، گونه Calotropis procera L. پتانسیل مناسبی برای گیاه پالایی خاک های آلوده در مناطق نفت خیز را دارد.
  کلیدواژگان: گیاه پالایی، سرب، Calotropis procera L، Stipagrostis plumosa، Medicago sativa
 • فاطمه نظری، معصومه ملکی *، موسی رسولی صفحات 594-605
  انگور (Vitis Vinifera L.) دارای انواع ترکیبات آنتی اکسیدان بسیار مفید برای انسان می باشد. از طرفی اسید سالیسیلیک نیز به عنوان یک شبه هورمون در برخی گیاهان، افزایش دهنده ترکیبات آنتی اکسیدان معرفی گردیده است. در تحقیق حاضر از دو رقم انگور شاهانی و فخری در دو مرحله رشدی غورگی و رسیدگی استفاده شد و از سه غلظت )صفر (شاهد)، 1/0 و 1 میلی مولار) اسید سالیسیلیک به صورت اسپری روی برگ ها و میوه استفاده گردید. بافتهای مورد مطالعه برگ، گوشت، دانه و پوست میوه بودند. همچنین درصد فعالیت آنتی اکسیدانی با کمک سیستم بتا کاروتن-اسید لینولئیک، میزان رسوراترول و فنل کل اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تغییرات محتوای فنل کل تحت تیمار اسید سالیسیلیک بسته به اندام و رقم بسیار متغییر می باشد و از روند خاصی تبعیت نمی کرد. تیمار اسید سالیسیلیک در بیشتر بافتها در مرحله غورگی در غلظت 1 میلی مولار و در مرحله رسیدگی غلظت 1/0 میلی مولار اثر افزایشی بیشتری روی درصد فعالیت آنتی اکسیدانی داشت. تغییرات مقدار رسوراترول نیز نشان داد که رقم شاهانی نسبت به رقم فخری دارای رسوراترول بالاتری می باشد و اثر افزایش غلظت 1/0 میلی مولار بر میزان رسوراترول برگ ها و پوست میوه بیشتر است. به طور کلی نتایج نشان دهنده افزایش خواص آنتی اکسیدانی پوست، گوشت و دانه ارقام انگور مورد بررسی، تحت تیمار اسید سالیسیلیک بود.
  کلیدواژگان: انگور، بتاکاروتن-اسید لینولئیک، رسوراترول، آنتی اکسیدان
 • گلاره ولدی، جواد اسحاقی راد *، محمدرضا زرگران صفحات 606-616
  به منظور بررسی کاربرد روش های عددی ریرفکشن و جک نایف درارزیابی غنای گونه ای جنگل های بلوط بانه استان کردستان، سه منطقه کمتردست خورده، تخریب متوسط و تخریب شدید انتخاب شدند. 3 قطعه جنگلی با شرایط فیزیوگرافی مشابه از هر منطقه انتخاب و در هر قطعه، 3 پلات 400 مترمربعی (برروی ترانسکت و در فاصله 100 متری) جهت برداشت اطلاعات فلورستیک پیاده شدند. در هر قطعه نمونه نوع و فراوانی گونه های علفی در 5 میکروپلات به ابعاد 5/1×5/1 متر مورد بررسی قرار گرفت. از روش های ریرفکشن و جک نایف در کنار شاخص های تعداد گونه؛ مارگالف و منهنیک استفاده شده و با آزمون توکی مورد مقایسه قرار گرفت. مقادیر میانگین شاخص مارگالف برای جنگل کمتر دست خورده، جنگل با تخریب متوسط و جنگل با تخریب شدید به ترتیب 254/6، 803/4، و 759/2 برآوردشد و میانگین شاخص منهینیک به ترتیب 628/1، 263/1 و794/0 بدست آمد و میانگین شاخص تعداد گونه به ترتیب 56/41، 11/32، 33/18 محاسبه شد. همچنین تفاوت معنی دار شاخص های فوق در بین سه تیمار مشاهده شد. همچنین مقدار غنای گونه ای برآوردشده به روش ریرفکشن برای جنگل کمتر دست-خورده، جنگل با تخریب متوسط و جنگل با تخریب شدید به ترتیب 56/40، 99/30، و 96/17 بود و مقدار غنای گونه ای به روش جک نایف برای تیمارها با استفاده از 9 پلات به ترتیب 149، 7/143، و 11/98 برآورد شد. به طورکلی با توجه به متفاوت بودن حجم نمونه ها روش های ریرفکشن و جک نایف می تواند برآورد دقیق تری از غنای گونه ای ارائه دهد.
  کلیدواژگان: بلوط، تخریب، غنای گونه ای، مارگالف، منهینیک
 • جنت سرمد *، مریم زمانی، سیده فاطمه فلاح صفحات 617-628
  ریز جلبک ها یک منبع از پپتیدها با توانایی های ویژه برای اتصال فلزات سنگین هستند. رشد ریز جلبک ها می تواند نشان دهنده آلودگی آب در پاسخ به فلزات سنگین وسموم باشد. تجمع آلاینده های در محیط می تواند مشکلات جدی و تاثیر منفی در پایداری بسیاری از اکوسیستم های آبی داشته باشد و همچنین می تواند عوارض جانبی برای سلامت انسان و محیط زیست داشته باشد. این مطالعه با بررسی اثر تنش کوتاه مدت غلظت های مختلف کادمیم بر برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمایی در ریز جلبک Anabaena sp. انجام شده است. پس از اعمال غلظت های مختلف کادمیم (0، 5، 10 و 20 میکرومولار)، ریز جلبک ها به محیط کشت منتقل و در شرایط پایه با دمای °C 1±28، شدت نوری 2500 لوکس، تناوب نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی در شرایط هوادهی به مدت 24 ساعت انتقال داده شدند. نتایج نشان داد با افزایش غلظت کادمیم تا 20 میکرومولار در ریز جلبک Anabaena sp.، محتوای رنگیزه های کلروفیل a، بتا کاروتن، فیکوبیلی پروتئین ها و همچنین پروتئین کل نسبت به کنترل کاهش معنی داری یافت. همچنین محتوای مالون دی آلدهید (MDA) به عنوان محصول تنش اکسیداتیو و فعالیت آنزیم های پر اکسیداز (POD)، آسکوبات پراکسیداز (APX) و سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) به طور معنی داری افزایش یافت. با توجه به نتایج حاصل، ریز جلبک Anabaena sp. در تنش کوتاه مدت به غلظت کم فلز سنگین کادمیم مورد استفاده در این پژوهش حساس هستند.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدانی، Anabaena sp، پروتئین، رنگیزه های فتوسنتزی، کادمیم
 • حمیدرضا قاسمی، اکبر مستاجران * صفحات 629-641
  تنش شوری یک عامل محدودکننده ی رشد گیاهان به ویژه گندم به شمار می رود. همزیستی گیاهان با میکروگانیسم های خاک از راه های بهبود اثرات زیان بار تنش شوری است. هدف این آزمایش تعیین غلظت و سویه ی مناسب باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس با چهار رقم گندم نان (سرداری، چمران، شعله و روشن) است. آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه اصفهان انجام شد تا اثر دو سطح تنش شوری (0 و 200 میلی مولار کلرید سدیم) و پنج غلظت (0، 105، 106، 107 و cfu/ml 108) از دو سویه باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس Sp7 و Sp245 بر شاخص های رشد و بیوشیمیایی ارقام مختلف گندم بررسی شود. نتایج نشان داد که وزن خشک، مقدار پتاسیم و همچنین مقدار کلروفیلa و b در اثر تنش شوری کاهش یافت اما نسبت سدیم به پتاسیم، فعالیت آنزیم های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، فنیل آلانین و تیروزین آمونیالیاز به طور معنی داری در بیشتر موارد افزایش یافت. هر دو سویه باکتری اثرات مثبت همیاری را در بیشتر موارد در غلظت های 106 تا cfu/ml 107 نشان دادند. در شرایط شور، اثرات مثبت سویه ی Sp245 عمدتا در شاخص های رشد ریشه مشاهده شد درحالی که بیشترین اثرات همیاری ناشی از سویه Sp7 در بخش هوایی گیاهان گندم دیده شد. همچنین رابطه همیاری بین سویه Sp7 و هر دو رقم سرداری و چمران به طور موثرتری نسبت به سویه Sp245 آثار زیان آور تنش شوری را تعدیل کرد.
  کلیدواژگان: فنیل آلانین آمونیالیاز، تیروزین آمونیالیاز، کاتالاز، وزن خشک، نسبت سدیم به پتاسیم
 • محمدرضا دهقان، علیرضا مشکی، مریم ملاشاهی *، علی صلاحی صفحات 642-654
  هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان توانایی دو گونه اکالیپتوس(Eucalyptus Microtheca, Eucalyptus camaldulensis) در جذب فلزات سنگین سرب و مس از خاک های آلوده بود. به منظور اجرای آزمایش نهال های 6 ماهه و یک دست اکالیپتوس تهیه شدند. برای اعمال تیمار فلزات سنگین، سه تیمار مس (غلظت های 5، 10، 20 میلی مولار) از منبع CuSO4 و سه تیمار سرب (غلظت های 50، 100 و 200 میلی مولار) از منبع Pb(NO3)2 جهت افزودن به خاک (لومی) گلدان ها در نظر گرفته شد. سپس از برگ، ریشه و ساقه هر دو گونه اکالیپتوس در 3 تکرار نمونه برداری شد. عصاره گیری به روش هضم خشک توسط اسید انجام شد. غلظت فلزات سنگین در نمونه ها با استفاده از دستگاه ICP-OES اندازه گیری شد. نتایج بین دو گونه نشان داد که این دو گونه به لحاظ جذب عناصر سرب و مس تفاوت معنی داری باهم ندارند. اما با مقایسه غلظت های مختلف در اندام های مختلف هر دو گونه مشاهده شد که ریشه ها عملکرد بهتری داشته (معنی داری در سطح 05/0 p<) در این راستا گونه E. camaldulensis نتایج بهتری را ارائه داد. به طوری که ماکزیمم میزان سرب جذب شده در ریشه های گونه E. camaldulensis و E. Microtheca به ترتیب برابر 3/4323 و 3226 میلی گرم بر کیلوگرم بوده و ماکزیمم میزان مس جذب شده به ترتیب برابر 2/1382 و در 846 میلی گرم بر کیلوگرم بود. همچنین تفاوت بین میزان جذب شده این عناصر با میزان آستانه تحمل هر دو گونه معنی دار بوده که نمایانگر توانایی بالای گونه اکالیپتوس در گیاه پالایی و حذف این مواد از خاک ها دارد.
  کلیدواژگان: آلودگی خاک، گیاه پالایی، سرب، مس، اکالیپتوس
 • زهره سهرابی نژاد، سید حسن مرعشی، نسرین مشتاقی * صفحات 655-667
  گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis) گیاهی دارویی با خاصیت ضدمیکروب و ضد التهاب می باشد. یکی از ترکیبات دارویی مهم یافت شده در این گیاه، اولئانولیک اسید است که دارای اثرات ضدباکتریایی، ضدویروس و ضد تومور می باشد. از میان روش های مختلف کشت بافت گیاهی، تکنیک کشت ریشه های مویین برای تولید و افزایش متابولیت های ثانویه دارویی مورد توجه قرار گرفته است. در آزمایش حاضر، ریزنمونه های برگ با پنج سویه اگروباکتریوم رایزوژنز (15834 و MSU و2656 و 1000R و 4A) در دو محیط کشت 1/2MS و 1/2B5 جهت القای ریشه مویین، تلقیح شدند. ریشه های مویین در 4 نوع محیط کشت1/2B5 ، 1/4B5، 1/2MS و1/4MS به دو صورت مایع و جامد و همراه هورمون اکسین IAA با غلظت های 0، 5/0 و 1 میلی گرم بر لیتر کشت شدند. سپس میزان اولئانولیک اسید در ریشه طبیعی، برگ، گلبرگ و ریشه های مویین تحت تیمار غلظت های صفر، 100 و 500 میلی مولار محرک متیل جاسمونات، با روش HPLC اندازه گیری گردید. بر اساس نتایج، بیشترین (43/4 درصد) و کمترین (69/13 درصد) میزان تولید ریشه های مویین به ترتیب در سویه های MSU و 2656 حاصل شد. میانگین تولید ریشه مویین در محیط کشت1/2B5 ، 84/35 درصد و در محیط کشت 1/2MS، 67/25 درصد بود. ریشه های مویین در محیط کشتB5 2/1 و در سطح هورمونی یک میلی گرم بر لیتر از IAA بیشترین رشد را داشتند. بیشترین مقدار اولئانولیک اسید را ریشه ی طبیعی داشت (16 میکروگرم در یک گرم وزن خشک). متیل جاسمونات در غلظت 500 میلی مولار، مقدار اولئانولیک اسید را در ریشه مویین افزایش داد اما در غلظت 100 میلی مولار، باعث کاهش این ترکیب شد.
  کلیدواژگان: همیشه بهار، ریشه مویین، اولئانولیک اسید، اگروباکتریوم، متیل جاسمونات
 • رضا درویش زاده *، نجمه ارجمند، رقیه نجف زاده، رضا حیدری صفحات 668-681

  اسکلروتینیا از بیماری های قارچی مهم آفتابگردان در ایران می باشد که عملکرد این محصول را تحت تاثیر قرار می دهد.
  در پژوهش حاضر تغییرات بیوشیمیایی و آنزیمی لاین های آفتابگردان (100 و C39) در شرایط کنترل شده طی زمان های مختلف پس از آلودگی با جدایه های قارچ اسکلروتینیا (SSKH41 و SSU107) بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور خصوصیاتی مانند میزان پراکسیداسیون لیپیدها و تجمع مالون دی آلدهید (MDA)، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی مانند کاتالاز (CAT)، آسکوربات پراکسیداز (APX) و گایاکول پراکسیداز (GPX) بررسی شد. نتایج نشان داد که بیماری اسکلروتینیا باعث افزایش تغییرات بیوشیمیایی و آنزیمی در گیاهان آلوده به قارچ شد. لاین های حساس و مقاوم نیز پاسخ های متفاوتی در واکنش به این بیماری از خود نشان دادند. طوری که میزان مالون دی آلدهید در لاین های مقاوم کاهش پیدا کرد که کمترین این میزان مربوط به لاین مقاوم C39 در مواجه با جدایه قارچی SSU107 بود. همچنین میزان فعالیت آنزیم های آسکوربات پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز به ترتیب در لاین های مقاوم و حساس به دو جدایه قارچی بیشتر بود. طوری که فعالیت آسکوربات پراکسیداز در لاین مقاوم C39 و فعالیت گایاکول پراکسیداز در لاین حساس C100 پس از آلودگی با قارچ SSU107 افزایش یافت.

  کلیدواژگان: آفتابگردان، اسکلروتینیا، پراکسیداسیون لیپید، فعالیت آنزیمی، مقاومت
 • نگار امیدی، نسرین سیدی *، عباس بانج شفیعی، ناصر عباسپور صفحات 682-693
  آلودگی هوا علاوه بر تاثیر بر سلامت ساکنان شهر، بر رشد و کیفیت درختان فضای سبز شهری نیز موثر است. کاشت گونه های گیاهی مقاوم به آلاینده های هوا تاثیر بسزایی در بالا بردن کیفیت هوای شهرها دارد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آلودگی هوا بر پارامترهای شیمی گیاهی درختان افرای زینتی(Acer negundo L.) در سطح شهر ارومیه انجام شد. در هر یک از پنج بوستان با درجه آلودگی متفاوت، پنج پایه تقریبا همسال انتخاب شدند و نمونه های برگ از هر پایه در سه تراز ارتفاعی پایینی، میانی و بالایی تاج و از شاخه های بیرونی برداشت شدند و پارامترهای شیمی گیاهی هیدرات های کربن، پرولین، رنگیزه های اصلی و فرعی مورد اندازه گیری قرار گرفتند و پارامترهای مورفولوژیکی قطر برابر سینه، ارتفاع و قطر تاج درختان، جهت تعیین همبستگی با پارامترهای شیمی گیاهی، ثبت شدند. همچنین ارتباط کلیه پارامترها با غلظت آلاینده های هوا نیز بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که میزان هیدرات های کربن و پرولین گونه ی افرا در مناطق مورد مطالعه اختلاف معنی دار داشته و تحت تاثیر آلودگی هوا افزایش یافته است. در صورتی که میزان رنگیزه ها در مناطق آلوده کمتر از منطقه شاهد بود. عدم وجود همبستگی معنی دار ویژگی های شیمی گیاهی با پارامترهای کمی و در مقابل همبستگی معنی دار آنها با آلاینده ها، نشانگر این است که فقط آلاینده ها بر خصوصیات شیمی گیاهی افرای زینتی تاثیر گذاشتند و ابعاد درختان در این رابطه بی تاثیر بود. بر اساس نتایج این تحقیق گونه افرا با افزایش تجمع هیدرات کربن و پرولین در مناطق آلوده، می تواند به عنوان گونه ای مقاوم در فضای سبز شهری به کار رود.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، پرولین، رنگیزه های فتوسنتزی، هیدرات های کربن
 • منصور افشار محمدیان *، مطهره امیدی پور، فاطمه جمال امیدی صفحات 694-709
  پارامتر های فلورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل از مهمترین فاکتور ها برای تعیین ظرفیت فتوسنتزی در طول زندگی گیاهان می باشد. بدین منظور، آزمایشی با هدف مقایسه میزان مقاومت به سطوح مختلف تنش خشکی، ارزیابی مهم ترین شاخص های فیزیولوژیکی و ارزیابی کارکرد فتوسیستم II با استفاده از پارامتر های فلورسانس کلروفیل، محتوای کلروفیل (کلروفیل a، b و a+b) و کاروتنوئید های دو رقم لوبیا در سه تیمار تنش آبی شامل: 30، 60 و 100 درصد ظرفیت زراعی (FC) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه گیلان انجام شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که تنش خشکی شدید باعث کاهش معنی داری در میزان محتوای کلروفیل، Fv/Fm، Fv و در مقابل موجب افزایش میزان فلورسانس حداقل و (Y(NPQ شد. بیشترین میزان نسبت Fv/Fm در گیاهان شاهد مشاهده شد، این در حالی است که بیشترین میزان کاهش نسبت Fv/Fm در تنش شدید در مقایسه با شاهد برای رقم 18-G بدست آمد. به طور کلی اثر متقابل رقم × خشکی برای کلیه صفات بجز Y(II)، PAR و Fv/Fm معنی دار شد. همچنین، بررسی همبستگی پیرسن بین کلروفیل کل و Fv/Fm، همبستگی مثبت و معنی داری (**86/0=R) را در رقم غفار نشان داد، ولی در 18-G معنی دار نبود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که رقم غفار با ایجاد تغییرات در برخی خصوصیات فیزیولوژیکی با عملکرد بهتری می تواند سطوح نسبتا بالای تنش خشکی را تحمل کند.
  کلیدواژگان: فلورسانس کلروفیل، تنش خشکی، محتوای کلروفیل، لوبیا
 • سمیه جامی، صدیقه اسمعیل زاده بهابادی *، معصومه مدرس صفحات 710-725
  نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) از خانواده نعناعیان (Lamiaceae)، گیاه دارویی در حال انقراض با خواص ضددرد، ضدالتهاب، ضددیابت و آنتی اکسیدان است. استفاده از الیسیتورهای زیستی همچون کیتوزان یکی از روش های مهم در کشت بافت به منظور افزایش تولید متابولیت های ثانوی می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر غلظت های مختلف کیتوزان (10، 50 و100 میلی گرم بر لیتر) بر ریزازدیادی و محتوی متابولیت های ثانوی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه نوروزک در شرایط in vitro می باشد. بدین منظور، جوانه های انتهایی در دو محیط کشت MS حاوی 5/0 میلی گرم بر لیتر ایندول-3-بوتیریک اسید (IBA) و 2 میلی گرم بر لیتر بنزیل آمینو پورین (BAP) به همراه غلظت های مختلف کیتوزان کشت شدند. بعد از گذشت 30 روز شاخص های ریز ازدیادی و بیوشیمیایی بررسی شد. نتایج نشان داد بیشترین میزان طول ساقه، ساقه زایی و تعداد برگ تحت تاثیر غلظت 10 میلی گرم بر لیتر کیتوزان مشاهده شد. بیشترین محتوی فنل و فلاونوئید تام تحت تاثیر غلظت 50 میلی گرم بر لیتر کیتوزان مشاهده شد.بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی تحت تاثیر غلظت 50 میلی گرم بر لیتر کیتوزان مشاهده شد. بیشترین میزان اسید های فنولی از جمله گالیک اسید، کافئیک اسید، بنزوئیک اسید و رزمارینیک اسید که در تیمارهای 50 و100 میلی گرم بر لیترکیتوزان مشاهده شد. به طور کلی، با بهینه سازی غلظت کیتوزان، می توان تولید متابولیت های ثانوی ازجمله اسید های فنولی و خواص آنتی اکسیدانی گیاه نوروزک را افزایش داد.
  کلیدواژگان: کیتوزان، ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی اکسیدانی، ریز ازدیادی، گیاه نوروزک
 • سید محمد علی وکیلی شهربابکی * صفحات 721-735

  در این مطالعه فلور گیاهی منطقه فاریاب واقع در 76کیلومتری شهرستان کهنوج در جنوب استان کرمان بر رسی شد.. منطقه مورد مطالعه یک منطقه کوهستانی با وسعت حدود 16000هکتار،شامل پستی و بلندی های متعدد ار جمله تپه های کو تاه و دشت های کو چک است.میزان متوسط بارندگی سالیانه.180.میلی متر و ارتفاع منطقه.بین حد اقل636متر.وحد اکثر1196متر از سطح دریا(متوسط916.متر) است.در مجموع186گو نه گیاهی متعلق به135جنس و43تیره شناسایی شد. این گیا هان شامل40تیره دو لپه ای و3تیره تک لپه ای هستند. تیره.Asteraceae با دارا بودن 25جنس و 31.گونه و نیز جنسAssteragalus از تیره Papilionaceaeبا دارا بودن 6گونه به ترتیب بزرگترین تیره وجنس منطقه را تشکیل می دهند. جنس Tamarixو جنس Convolvolus و Nepeta هر یک با5 گونه و جنس های Echinops, Eragrostis و Salviaهریک با 3گونه از بزرگترین جنس های ناحیه مورد مطالعه محسوب می شوند.بر رسی شکل زیستی گیاهان نشان داد که در حدود.24/32%گونه ها،تروفیت64/30 %همی کریپتو فیت 84/16 %کامفیت 22/12 %گونه ها فا نرو فیت06/ 8%ژئو فیت هستند. غلبه شکل های زیستی تروفیت وهمی کریپتو فیت (مجموعا.88/62%)نشانگر فلور خاص مناطق کو هستانی مرکزی ایران است. از نظر توزیع جغرافیایی 4/41%گیاهان به ناحیه ایرانی-تورانی62/15% صحرا-سندی،و4/34 % ایرانی –تورانی وصحراسندی وبقیه : 58/ 8%به سایر نواحی تعلق دارد. همچنین تعداد18گونه بوم زاد ایران و 9گونه نادر در این منطقه شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: اشکال زیستی فاریاب، فلور، کرمان
 • مجتبی امیری * صفحات 756-768
  اامروزه مطالعه جنگل شناسی توده های جنگلی دست نخورده اهمیت زیادی پیدا کرده، بطوریکه آگاهی از ویژگی های ساختاری این توده ها می تواند به عنوان یک معیار و الگو برای توده های مدیریت شده مورد استفاده قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی مشخصه های جنگل شناسی یک جنگل توده راش آمیخته در سری یک جنگل شصت کلاته گرگان بود. کلیه اطلاعات درختان با قطر برابرسینه بزرگتر از 5/7 سانتی متر شامل گونه، ارتفاع کل، ارتفاع تنه، ارتفاع تاج، قطرتاج، درصد دارایی تاج و فاصله بین پایه ها اندازه گیری و ثبت شد. نتایج تحقیق نشان داد که راش با 116 پایه، 2/17 مترمربع و 3/263 مترمکعب به ترتیب بیشترین تعداد، رویه زمینی و حجم در هکتار را به خود اختصاص می داد. همچنین بیشترین میانگین قطر، مساحت و میانگین حجم تاج متعلق به راش بود، در حالیکه کمترین مقادیر مشخصه های فوق را سایر گونه ها (توسکا، شیردار، ملج و خرمندی) به خود اختصاص می داد. جنگل مورد بررسی دارای سه آشکوب، ساختار ناهمسال منظم و تیپ غالب راش- ممرز بود. توزیع پراکنش ارتفاعی درختان در طبقات قطری نشان داد که منحنی ممرز در ابتدا بالاتر از راش قرار دارد. اما از قطر 35 سانتی متر به بالا منحنی گونه راش بر ممرز پیشی می گیرد. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که درختان توده از نظر ضریب قدکشیدگی در وضعیت پایدار قرار دارند. در مجموع نتیجه گیری می شود که آگاهی از مشخصه های جنگل شناسی یک توده با توجه به تغییرپذیری این مشخصه ها در بعد زمان و مکان می تواند نتیجه گیری مثبتی را برای مدیران و کارشناسان جنگل به ارمغان بیاورد.
  کلیدواژگان: مشخصه های جنگل شناسی، ساختار توده، راش، جنگل شصت کلاته
 • سمیه اعزازی، حسین میرزایی ندوشن *، میترا امام، سپیده کلاته جاری صفحات 818-828
  بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.)، که توزیع گسترده ای در مناطق وسیعی از کشور دارد، از ارزش های زیست محیطی و دارویی برخوردار است که به دلایل مختلف در معرض فرسایش ژنتیکی قرار گرفته و باید احیا شود. تکثیر رویشی پایه های برتر از این گونه مستلزم بهینه کردن روش‎های مختلف از جمله ریزازدیادی است. در این پژوهش اثر ژنوتیپ‎های مختلف، هورمون‎پاشی قبل از برداشت نمونه از درخت و محیط کشت بر ویژگی های مورد نظر در ریزازدیادی، (تعداد جوانه، تعداد شاخساره، طول شاخساره و شادابی نمونه ها) مطالعه شدند. بر اساس نتایج حاصل، تاریخ نمونه‎گیری بعد از هورمون پاشی و ژنوتیپ‎های مورد استفاده بر همه صفات مطالعه شده اثر معنی‎داری داشتند. بهترین تاریخ نمونه‎گیری برای ریزازدیادی این گونه از نظر تعداد جوانه‎های جانبی تولیدی ده روز بعد از هورمون پاشی بود. ژنوتیپ‎های سه گانه از نظر تولید تعداد جوانه متفاوت بودند و واکنش‎های متفاوتی به‎شرایط عمومی ریز‎ازدیادی نشان دادند. از نظر تعداد شاخه تولیدی، برداشت‎های ده روز بعد از هورمون‎پاشی بیشترین تعداد شاخه را تولید کردند. به طور کلی می توان گفت که پایه های مختلف بادام واکنش های متفاوتی به ریزازدیادی نشان دادند و ارائه یک محیط کشت واحدی که برای ژنوتیپ های مختلف آثار یکسانی داشته باشد نیاز به مطالعات گسترده تری دارد. هورمون پاشی قبل از نمونه برداری بر روی درختان هدف و در تاریخ مناسب به نوعی می تواند این اثر را تعدیل کند. با این حال ژنوتیپ شماره 1 از نظر تعداد جوانه و طول شاخه نتیجه بهتری داشت و محیط کشت DKW هم از برتری‎های نسبی برخوردار بود.
  کلیدواژگان: بادام کوهی، تکثیر غیر جنسی، تنوع ژنتیکی، ریزازدیادی، تنظیم کننده رشد گیاهی
 • رضا یاری *، غلامعلی حشمتی، حامد رفیعی صفحات 842-853
  به طور کلی 184 گونه گیاهی در منطقه شناسایی که به 37 تیره و 106 جنس گیاهی تعلق دارند. بزرگ ترین تیره های گیاهی منطقه از لحاظ تعداد گونه عبارتنداز: Poaceae با 33 گونه گیاهی (93/17 درصد)، Asteraceae با 31 گونه گیاهی (84/16 درصد)، Lamiaceae با 22 گونه گیاهی (95/11 درصد) و تیره Fabaceae با 19 گونه گیاهی (32/10 درصد). همچنین نتایج نشان داد از نظر شکل زیستی، همی کریپتوفیت ها با 82 گونه (5/ 44 درصد) مهم ترین شکل زیستی منطقه و پس از آن
  تروفیت ها با 48 گونه (27 درصد)، کامفیت ها با 28 گونه (15 درصد)، کریپتوفیت ها 9 گونه ( 5 درصد)، ژئوفیت ها با 9 گونه (5 درصد) و فانروفیت ها با 7 گونه (4 درصد) بیشترین تعداد گونه ها را به خود اختصاص داده اند. بررسی طیف جغرافیایی گیاهی گونه های منطقه نشان دهنده غلبه گونه های انحصاری ناحیه رویشی ایران-تورانی است (6/57 درصد). وضعیت حفاظتی گونه های گیاهی منطقه نشان داد که هیچ یک از آن ها در گروه گیاهان در معرض انقراض نیستند. 1 گونه (Ziziphora chinopoides lam.) در گروه گیاهان آسیب پذیر (6/0 درصد) و 14 گونه (7/7 درصد) در گروه گیاهان با تهدید کمتر (نسبتا آسیب پذیر) و 5 گونه (8/2 درصد) در گروه گیاهانی قرار دارند که اطلاعات کافی از شرایط آن ها در دسترس نیست. همچنین بررسی ها نشان می دهد بیشتر گونه های موجود در منطقه را گونه های دائمی تشکیل می دهند که نشان دهنده سازگاری گونه های چندساله به شرایط آب و هوایی و ادافیکی منطقه می باشد.
  کلیدواژگان: ایران-تورانی، کوروتیپ، همی کریپتوفیت، وضعیت حفاظتی
 • رقیه امینیان *، محسن مردانی، بهنام داودنیا صفحات 956-967
  بیماری زایی بسیاری از باکتری ها در انسان و همچنین بروز مقاومت در برخی از آن ها نسبت به مواد ضد باکتریایی، نیاز به یافتن انواع مواد ضد میکروبی را افزایش داده است. اخیرا تلاش هایی جهت جایگزینی داروهای شیمیایی توسط گیاهان دارویی صورت گرفته است، به همین منظور در این آزمایش تاثیر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی دو گیاه دارویی بارهنگ کبیر و ناخنک بر تعدادی باکتری گرم مثبت و گرم منفی مورد مطالعه قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و با سه عامل اصلی شامل گیاه در دو سطح (بارهنگ کبیر و ناخنک)، باکتری در چهار سطح (شیگلا فلکسنری، آنتروکوکوس فکالیس، استرپتوکوکوس پیوژنز و هموفیلوس آنفلوانزا) و عامل ضد باکتریایی در شش سطح (دو نوع آنتی بیوتیک پنی سیلین و اریترومایسین و غلظت های 0، 25، 50 و 75 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره) انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که نوع گیاه، باکتری و عامل ضد باکتریایی اثر معنی داری را در سطح یک درصد بر قطر هاله بازدارندگی داشتند. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد اگرچه قدرت بازدارندگی غلظت های مختلف عصاره نسبت به دو نوع آنتی بیوتیک پنی سیلین و اریترومایسین کمتر بود اما نسبت به شاهد (آب مقطر) معنی دار بود. در این آزمایش، تاثیر عصاره ناخنک در مقایسه با بارهنگ کبیر کمتر بود، هرچند که افزایش غلظت عصاره ها، سبب افزایش میزان قطر بازدارند گی رشد باکتری ها بخصوص استرپتوکوکوس پیوژنز و انتروکوکوس فکالیس می گردید. تاثیر عصاره بارهنگ با غلظت 75 میلی گرم در محدودیت رشد باکتری های انتروکوکوس فکالیس و استرپتوکوکوس پیوژنز به ترتیب برابر اریترومایسین و 76 درصد پنی سیلین بود.
  کلیدواژگان: اریترومایسین، بارهنگ کبیر، باکتری، پنی سیلین، ناخنک
|
 • Somayyeh Kheiri*, mostafa Tavakoli, Zahra Oraghi Ardebili Pages 516-528
  Marbareh river is one of the tributaries of Sezar and Dez rivers which is used for irrigating the agricultural lands of villages around the cities of Azana and Dorud. In this research, Diatom flora of Marbareh river was investigated for the first time. Sampling was done from rocks and sediments of the river seasonally from July 2013 till June 2014. Navicula, Cymbella, Nitzschia, Gomphonema and Diatoma occurred in all sites during the sampling period. It is in the case that some other genera such as Cymbopleura, Gyrosigma, Stauroneis, Meridion, Didymosphenia and Ulnaria were observed seasonally. Totally, 30 species were identified which belong to pennate diatoms. Comparing the diatom flora of Marbareh river with those of other Iranian waterbodies Iran showed that some species like Diatoma vulgaris, Diatoma moniliformis, Gomphonema olivaceum, Cocconeis placentula var. lineata, Gomphonema parvulum and Ulnaria ulna are widespread in Iran. However, more research work should be done to reveal the distribution pattern of other species.
  Keywords: diatom, Marbareh river, distribution, pollution, Lorestan
 • Hamed Sangoony, Mohammadreza Vahabi *, Mostafa Tarkesh esfahani, Ali Babaei Pages 542-553
  Grazing is an effective factor on many aspects of plant species and communities. This anthropogenic factor, which became a destructive operant in Iran due to mismatch to range capacity, can affect the individuals of a plant species and thus, alter its spatial distribution. In the current study, the effect of short term exclosure on geographical distribution of two cool season grasses (Bromus tomentellus and Agropyron trichophorum) investigated using historical presence data. To do so, SRE modeling method (which is a presence-only model) was used to generate distribution maps before and after applying the exclosure. Presence coordinates of each species determined from 98 permanent exclosures. The number of B. tomentellus presence spots were 31 and 37 points before and after applying exclosures; respectively. The number of A. trichophorum presence spots were 16 and 25 points before and after applying exclosures; respectively. 19 bioclimatic variables used as environmental variables. The results indicated that the area of suitable climatic habitat of B. tomentellus before applying the exclosure (125868 ha) was considerably more than A. trichophorum (32515 ha). Nonetheless, applying the exclosure caused a 58% increase in suitable habitat of A. trichophorum versus 9% increase for B. tomentellus; which suggest that the grazing had a higher relative influence on A. trichophorum and removing the grazing pressure capacitated this species to retrieve its habitats. It should be emphasized that B. tomentellus should be considered as a more tolerant species to climatic conditions due to its prevalent distribution.
  Keywords: Ecological niche, Climatic conditions, Grazing, Habitat Modeling, Bromus tomentellus
 • fateme asle zaeem * Pages 554-569
  Drought causes osmotic imbalance and inhibits plant growth and productivity. Salicylic acid (SA) is an endogenous growth regulator with phenolic nature, which participates in the regulation of physiological processes in plants. SA is an important plant growth regulator because of its promoting role in plant growth and development under environmental stresses. In this research, we used two concentrations of salicylic acid (0.5 mM and 1 mM) for three accessions of saffron under drought stress in order to study drought resistance improvement. The results showed that fresh weight (FW) reduced in three accessions of saffron under drought stress. Foliar spray of salicylic acid increased FW in three accessions under severe stresses (PEG 10% and 20%). Under drought stress, content of MDA and H2O2 and antioxidant enzymes (CAT, PPO, SOD and POX) activities increased while SA reduced these parameters. Due to foliar spray of SA and decreased parameters of stress (MDA and H2O2), we can conclude that using SA decrease the effects of stress and improve the plants growth. According to our results, among the examined accessions of saffron, Aryanshahr accession had the lowest level of damage in FW and also, antioxidant enzymes in this accession have increased gradually and moderately. So, we can say that, this accession compared to the others, has a more effective mechanism against drought stress but salicylic acid has the same effect in all the three accessions.
  Keywords: Saffron, drought stress, SA, Antioxidant enzymes, MDA
 • Mansour Gholami * Pages 569-581
  Age, stage of plant development, and vegetative and reproductive growth stage at harvesting time are effective and important factors in determining the content of secondary metabolites in medicinal plants. In the present study, the variation of essential oil in Artemisia absinthium L. was studied. Sampling of cultivated plants was carried out from the plants grown in the field of Agricultural Research and Education Center of Hamadan province at three phonological stages of five years old plants (vegetative, beginning of flowering, full flowering) and vegetative stage of one year old plants picked in the early morning. The essential oil was extracted by Clevenger's apparatus and essential oil was analyzed by GC and GC/MS. A total of 40 different components were identified. The main component of essential oil in all samples was (z) -B-Ocimene oxide. The amount of (z) -B-Ocimene oxide in a one-year plants, a five-years plants at vegetative stage, a five-years old plant at the beginning of flowering stage and five years old at the stage of full flowering were 76.53%, 47.84%, 66.59% and 52.93%, respectively. Among the other dominant components of the plant, carvacrol and sabinene can be mentioned wich the highest level of carvacrol (7.27%) was observed in vegetative stage and Sabinene (4.44%) at full flowering stage of five years old plants.
  Keywords: development, essential oil, (z) -B-Ocimene oxide, GC-MS
 • Esfandiyar Jahantab * Pages 583-593
  This study aimed to introduce and investigate the rangeland plants of Stipagrostis plumosa, Calotropis procera L. and Medicago sativa remediation of contaminated soils with heavy metal of Pb in the greenhouse condition under treatments of urban waste compost and biochar at three levels (0, 1 and 2 percentage) in a completely randomized design with 5 replications. The soil used in this study was collected from the petroleum-contaminated traditional Pazanan. After six-month, aerial and underground parts of plant have collected and some important characteristics of soil, morphological properties of plant and some elements have been examined. ICP-OES is used for Pb measurement. Translocation factor, remediation factor and biological aggregation factor measured for the assessment of plants remediation potential. The results showed that C. procera and St. plumosa absorb and extract Pb through phyto-extraction from petroleum contaminated soils. C. procera had the most RF (0.08) for lead under biochar 1 and 2 percentage treatment , while the least amount of RF (0.02) found for St. plumosa in control samples . Therefore, according to the current results; C. procera L has good potential to apply for phytoremediation in petroleum contaminated soils.
  Keywords: Phytoremediation, Pb, Calotropis procera L, Stipagrostis plumosa, Medicago sativa
 • Fatemeh Nazari, masoumeh maleki *, Mousa Rasooli Pages 594-605
  Grape (Vitis vinifera L.) contains a variety of antioxidant compounds that are very useful for humans. Salicylic acid (SA) as similar-hormone has been increasing of antioxidant compound at some plant. In the present study were used two Shahani and Fakhri cultivars of grape in two unripe and ripe stages of berries, and from three concentrations (0 (control), 0.1 and 1 mM) of salicylic acid as a spray on the leaves and fruits. Tissues studied were leaves, flesh, seed and skin of grape. Also, antioxidant activity by using of β-carotene-linoleic acid system, resveratrol and total phenol content were measured. Results showed that total phenol content changes by treated of salicylic acid depending on the tissues and cultivar was highly variable and did not follow any particular order. Salicylic acid treatment in most tissues in the unripe- stages of 0.1mM concentration and in ripe stages of 1mM concentration had more increase effective on the antioxidant activity. Changes of resveratrol content as showed that to Shahani cultivar rather than Fakhri cultivar has higher resveratrol and the effect of increasing salicylic acids of 0.1 mM concentrations on resveratrol content in leaves and fruit skin is greater. In general, the results show an increase in the antioxidant properties of skin, flesh and seeds grape varieties studied were treated with salicylic acid.
  Keywords: Grape, ?-Carotene-linoleic acid, Resveratrol, antioxidant
 • Javad Eshaghe rad * Pages 606-616
  In order to investigate the application of Rarefaction and Jackknife numerical methods to assess the species richness Bane oak forests in Kurdistan province, three less disturbed, moderate and severe disturbed areas were selected. Three forest patches with similar physiographic conditions of each region were selected and in each patch, 3 plots of 400 square meters (on transects and at a distance of 100 meters) were taken to record the floristic information. Type and abundance of understory species in 5 micro plots with 1.5 × 1.5 m dimensions were recorded in each sample. Rarefaction and Jackknife methods as well as Margalef, Menhinic and amount of species indices were applied and were compared using of Tukey test. Margalef index mean were 6.254, 4.803, and 2 and Menhinic index mean were 1.628,1.263 and 0.794 and number of species index mean were 41.56, 32.11, 18.33 in less disturbed forest, mid-disturbed forest and severe disturbed forest, respectively. Also significant differences of abovementioned indices were observed amongst treatments. The species richness estimated through Rarefaction method 40.56, 30.99, and 17.96 for less disturbed forest, medium disturbed and severe disturbed forest, respectively and the species richness estimated by Jackknife method was 116.91, 110.114 and 69.62, respectively. Differences in the above indices between less disturbed forest and mid-disturbed forests and severe disturbed forests were significantly different. In general, according to the different sampling efforts, Rarefaction and Jackknife methods would present more accurate estimation of the species richness.
  Keywords: oak, destruction, species richness, Margalef, Minhinic
 • Janat Sarmad * Pages 617-628
  Microalgae are a source of peptides with the special ability to bind heavy metals. The growth of microalgae can be indicative of water pollution since they typically respond to heavy metals and toxins. The accumulation of organic pollutants in the environment can cause serious problems, affecting negatively the stability of many aquatic ecosystems and can also cause adverse effects to human health and the environment. In this study the effect different concentration of heavy metal cadmium (0, 5, 10 and 20 µM) on two microalgea, Anabaena sp. were examined. After cadmium treatment, all samples with three replication were transferred to culture room with temperature of 28±1 °C, light intensity of 2500 lux and duration of 16 hours light and 8 hours darkness with aeration condition. The results showed that with increasing cadmium concentration up to 20µM in microalgea Anabaena sp. The content of pigments (chorophyll a, β-carotene, phycobiliproteins) and total protein were significantly reduced compare to control. Malondialdehyde (MDA) content as a product of oxidative stress and Enzyme activity of peroxidase (POD), ascorbate peroxidase (APX) and superoxid desmutase (SOD) significantly increased. According to the results, microalgae Anabaena sp. in short-term stress of metal cadmium low concentrations used in this study are sensitive.
  Keywords: Anabaena sp, Antioxidant enzymes, Cadmium, photosynthetic pigments, protein
 • akbar mostajeran * Pages 629-641
  Salt stress is one of the most serious environmental factors limiting the productivity of wheat plants. it is demonstrated associative relationship is one of the ways to decrease the detrimental effects of the saline condition. This study was carried out to determine the suitable bacteria strains and concentrations in 4 Iranian cultivars wheat (Sardari, Chamran, Shole and Roshan). Experiment was established as factorial on completely randomized design with three replicate to investigate effects of two levels of salinity (0 and 200 mM) and five concentrations (0, 105, 106, 107 and 108 CFU/ml) of both bacteria strains (Sp7 & Sp245) on some growth and biochemical indexes of wheat cultivars. Results showed dry weight, K+ content and chlorophyll a and b reduced with salinity while Na+ content, Na+/K+ ratio and antioxidant enzyme activities (Catalase, Ascorbate peroxidase, Phenylalanine and Tyrosine ammonia lyase), in most cases, significantly increased. The best associative relationship of both strains mainly was seen in 106 and 107 CFU/ml concentrations. At saline condition, Sp245 considerably improved root indexes whereas positives effects of sp7 mostly were observed in shoot indexes. Altogether, reduction in unfavorable effects of salinity on Sardari and Chamran cultivars after inoculation with Sp7 strain were markedly higher than Sp245 strain performance.
  Keywords: Phenylalanine ammonia lyase, Tyrosine ammonia lyase, Catalase, dry weight, Na+-K+ ratio
 • mohammad reza Dehghan, maryam Mollashahi * Pages 642-654
  Present study deal with to ability of two Eucalyptus species (Eucalyptus Microtheca, Eucalyptus camaldulensis) for Pb and Cu absorption from pollutant soil. To design a test, the 6-months seedlings of Eucalyptus were selected from seedling with similar quality. To heavy metals test, three treatments of Cu (5, 10, 20 mm) using CuSO4 and three treatments of Pb (50, 100, 200 mm) using Pb(NO3)2 were choosing to adding soil (loam) pots. Then sampling were done from leave, root and stem of two species in 3 repeat. Dry acid digestion method was used to prepare the samples. The concentrations of heavy metals in the samples were analyzed using ICP-OES. Results between two species showed that totally there is no significant difference between two species (Eucalyptus Microtheca, Eucalyptus camaldulensis) in Pb and Cu absorption. But result of comparing between different concentrations and organs indicated roots showed better function and in this regard E. camaldulensis illustrated better results. As Maximum Pb absorbtion in root of two species (E. camaldulensis and Eucalyptus Microtheca) are 4323.3, 3226 mg/kg respectively and Maximum Cu absorbtion in root of two species are 1382/2, 846 mg/kg respectivel . Also, there is significant difference between absorption and threshold limit in two species that showed this species has a good ability for phytoremediation and removal pollutant from soil.
  Keywords: Soil Pollution, Phytoremediation, Pb, Cu, eucalyptus
 • Zohreh Sohrabi Nezhad, Nasrin Moshtaghi * Pages 655-667
  Calendula officinalis is a medicinal plant and widely used for its anti-inflammatory, antibacterial, antifungal and etc properties. Oleanolic acid is an important bioactive compounds which found in C.officinalis. Hairy root cultures are characterized by high growth rate and ability to synthesize secondary metabolites. Some factors are effective on the production of hairy roots. So this experiment was performed to select the best strain of Agrobacterium rhizogenes , culture medium and light condition for production of hairy roots. Highest (43/4%) and the lowest (13/69%) of hairy root production were obtained by MSU and 2656 strains respectively. The Average production of hairy roots in ½B5 culture medium, 35/84% and in ½ MS culture medium was 25/67%. So it seems that the ½ B5 medium is better culture medium. There was no significant difference between light and dark condition for production of hairy roots. The branches (6-7cm) from A1 clone of hairy roots were cultured in ½ B5, ¼ B5, ½ MS and ¼ MS culture media, in both liquid and solid media, and the branches were treated by three concentrations of auxin (IAA) (0, 5.0 and 1 mg/l). After two months, Hairy roots have highest growth in the ½ B5 culture medium with 1mg/l of IAA. The effect of three levels of methyl jasmonate elicitor (0, 500 and 100mM) on amount of oleanolic acid was investigated in normal roots and hairy roots and determined by HPLC. Methyl jasmonate at 500mM, increased oleanolic acid production but at 100mM concentration, this compound was reduced.
  Keywords: Calendula officinalis, Hairy Roots, HPLC, Oleanolic acid, strains of bacteria
 • Reza Darvish zadeh * Pages 668-681

  Sclerotinia is important fungal disease of sunflower in Iran that affects its yield. In this study, biochemical and enzymatic changes of sunflower lines (C39 and C100) were studied during different times after inoculation of the lines with Sclerotinia fungal isolates (SSU107 and SSKH41) under controlled conditions as a factorial based on completely randomized design (CRD). So, characteristics such as lipids peroxidation and accumulation of malon dialdehyde (MDA), antioxidant enzymes' activity like catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX) and guaiacol peroxidase (GPX) were studied. The results showed that Sclerotinia disease increased the biochemical and enzymatic changes of the plants infected with fungal isolates. Resistant and susceptible lines also showed a different response to the disease, so that the accumulation of MDA in resistant lines decreased, the least of which was related to resistant line C39 inoculation with the SSU107. In addition ascorbate peroxidase and guaiacol peroxidase enzymes' activities were more in resistant and susceptible lines, respectively. So, the APX enzymatic activity increased in the line C39 and the GPX enzymatic activity increased in the line C100 after inoculation with SSU107 fungal isolate. According to the results of this study, the line C39 showed good partial resistance, because of the lowest level of lipid peroxidation and the highest enzymatic activities that causes resistance mechanism of plant against pathogens.

  Keywords: Sunflower, Sclerotinia, lipid peroxidation, Enzymatic activity, Resistance
 • Negar Omidi, nasrin seyedi, Abbas Banj Shafiei, Naser Abbaspour * Pages 682-693
  Air pollution could affect growth and quality of the urban landscape trees in addition to residents' health. Planting of tolerant plants have significant influence on improvement of the urban air quality and can reduce harmful environmental pollutants damages. This study aimed to evaluate the effect of air pollution on plant chemical factors in box elder (Acer negundo) in Urmia. The study consists of five different gardens with different degrees of air pollution. Almost five even age plants in each garden were samples. Leaf samples from each tree of outer branches and in low, middle and high height of crown sections were collected. Then carbohydrates, proline, the main and secondary pigments contents were measured. Morphological parameters such as diameter at breast height, height and crown diameter in order to define correlation with chemical factors were recorded. Also their relationship with the level of air pollutants was investigated. The results indicated that carbohydrates and proline amounts of box elder species have a significant difference among studied areas and have been increased with air pollution degree. While pigment contents was lower in polluted region compared to control. No significant correlation between plant chemical and morphological parameters on one hand and significant correlation between plant chemical factors and air pollutants indicates that only pollutants have an effect on plant chemistry characteristics and dimension of box elder trees not effective. Based on the results, box elder can be a resistant species in urban green space because of carbohydrates and proline storage in polluted area.
  Keywords: Air pollution, Carbohydrates, Photosynthetic pigments, Proline
 • Mansour Afshar Mohamadian*, motahare omidipour, Fatemeh Jamal Omidi Pages 694-709
  Chlorophyll fluorescence parameters and chlorophyll content are the most important factors for determining photosynthetic capacity in plant. For this purpose, an experiment was conducted to compare the resistance to different levels of drought stress, to evaluate the most important physiological indices and assess the function of photocysteine II using chlorophyll fluorescence parameters, chlorophyll content (chlorophyll a, b and a + b) and carotenoids of two bean cultivars in three levels of water deficiency including 30, 60 and 100% crop capacity (FC) in factorial arrangement in a randomized complete design with three replications in the greenhouse of the University of Guilan. Comparison of mean values showed that severe drought stress reduced the amount of chlorophyll content, Fv / Fm, Fv and, in contrast, increased the amount of fluorescence and Y (NPQ). The highest Fv/Fm ratio was observed in the control plants, while the highest reduction in Fv/Fm ratio in severe stress was obtained for the 18-G cultivar. In general, the interaction of drought cultivar was significant for all traits except Y (II), PAR and Fv/Fm. Also, Pearson correlation between total chlorophyll and Fv/Fm showed a positive and significant correlation (R = 0.86 **) in Ghaffar cultivar, but was not significant in G-18. Therefore, it can be concluded that Ghaffar cultivar can tolerate relatively high levels of drought by making changes in some physiological characteristics with better performance.
  Keywords: chlorophyll fluorescence, drought stress, chlorophyll content, bean
 • Somayeh Jami, Sedigheh Esmaeilzadeh Bahabadi *, Masoomeh Modarres Pages 710-725
  Salvia Leriifolia Benth. (Lamiaceae) is an endangered medicinal plant with analgesic, anti-inflammatory, anti-diabetes and antioxidant properties. The use of elicitors such as chitosan in the tissue culture is one of the main methods for increasing the production of secondary metabolites. The aim of this study was to investigate the effect of different concentrations of chitosan (10, 50 and 100 mg/L) on micropropagation, secondary metabolites and antioxidant activity of S. leriifolia in in vitro condition. For this purpose, apical buds were cultivated in two MS culture medium contain 2 mg/L BAP 0.5 mg/L IBA with different concentrations of chitosan. After 30 days, micropropagation and biochemical parameters were investigated. The results showed that the highest stem length, stemming and leaf number were observed in both media under the influence of the concentration of 10 mg/L of chitosan. The highest levels of phenol and flavonoid were observed at the concentration of 50 mg/L of chitosan. The highest antioxidant activity was observed at the concentration of 50 mg/L of chitosan. The amount of phenolic acids, such as gallic acid, caffeic acid, benzoic acid and rosmarinic acid, was significantly increased by the different concentrations of chitosan, so that the highest amount was observed under the influence of 50 mg/L of chitosan. In general, by optimizing the chitosan concentration, it is possible to improve secondary metabolites production, including phenolic acids, and antioxidant properties of S. leriifolia.
  Keywords: Chitosan, Phenolic compounds, Antioxidant activity, Salvia leriifolia Benth
 • SEYED MOHAMMAD ALI VAKILI SHAHRBABAKI * Pages 721-735

  In this study, the flora of theFaryab region, in 76 Km of the kahnug city in South of kerman province investigated. This region is a mountainous area with some small plains and short hills that cover a surface of ca. 16000 hectares. The annual precipitation in the region is about 180mm and its elevation varies from 636 to 1196 meter above of the sea level (mean is 916 m). The results showed that there were 186 plant species belonging to 135 genera and 43families of higher vascular plants (40 families were dicotyledones, 3 families were monocotyledons, The family Asteraceae with 25 genera and 31 species was the largest family and the genus Astragalus (Fabaceae) with 6 species was the largest genus in the region, respectively. The genera Tamarix with 5 species, Convolvolusand Nepeta each with 5 species, and Echinops, Eragrostis and Salvia each with 3 species are the other large genera in the flora of Faryab region.. Survey of the life form of the plants showed that 12/22%of the species were phanerophytes, 16/84% were chamaephytes, 30/64% were hemicryptophytes8/06% were geophytes and 32/24%were therophytes. The dominance of hemicryptophytes and therophytes (totally 62/88,) indicates the severe conditions of the area which is characteristics of the mountainous regions. Phytogeographically, 41/4%of the species belonged to the IranoTuranian region, 15/62%were Sahra Sandy and 34/4% belonged to the IranoTuranian and Sahra Sandy regions. and 8/58% belonged to the other regions. Also, 18 species were endemic for the flora of Iran, and, 9 species were rare.

  Keywords: :Flora, Faryab, kerman, Life forms
 • Mojtaba Amiri * Pages 756-768
  Today, silvicultural studies of intact forest stand has gained considerable importance so that knowledge of such stands structural characteristics can be applied as a pattern for managed stands. The aim of this study was to evaluate the silvicultural characteristics of a mixed beech stand in district one of Shast-Kalateh Forest in Gorgan. All living trees with a diameter at breast height ≥7.5 cm including; species, total height, trunk height, crown height, crown diameter, and the distance between the individual stems were measured. The results showed that beech allocated the highest number, basal area and volume per hectare to itself, being 116n.ha, 17.2m2 and 263.3m3, respectively. Also, the maximum mean diameter, area, and crown volume corresponded to beech stem, whereas the minimum values of the above-mentioned characteristics were pertaining to the other species. The studied forest had 3 layers, an unregularly uneven- aged structure and dominant type (Fagus orientalis-Carpinus betulus). The distribution of height frequency in diameter classes showed that hornbeam curve was higher than that of beech in lower diameter classes. While, beyond 35cm< diameter beech curve height surpasses that of hornbeam. The results of the research likewise displayed that the stand trees had a stable regarding to height/DBH ratio. It can be overally concluded that gaining knowledged on a stand's silvicultural characteristics can bring about positive results for forest manager and experts since the mentioned characteristics are variable in terms of time and spatial.
  Keywords: Silvicultural Characteristics, Stand Structure, oriental beech, Shast-Kalateh Forest
 • somayeh Ezazi, Hossein Mirzaie, Nodoushan *, Mitra Emam, Sepideh Kalatejari Pages 818-828
  Wild almond (Amygdalus scoparia Spach.), with a wide distribution in Iran, is a medicinally and ecologically important plant. This species is exposure to genetic erosion, so it should be considered for reclamation. Vegetative propagation of selected trees of the species depends on optimization of various methods such as micropropagation. In this study, effects of different genotypes, culture medium and application of plant growth regulators on micropropagation characteristics of A. scoparia (number of buds and shoots, shoot length and leaf freshness) were investigated. Results showed that sampling date and type of genotype had significant effects on all characteristics tested. The best sampling date for the highest shoot and lateral axillary bud production was 10 days after application of the plant growth regulator. Different genotypes significantly varied in axillary bud production. As an overall conclusion, different stands of wild almond responded differently to micropropagation. Therefore, presenting a unique culturing medium with similar effects on different genotypes needs more investigation. Application of plant growth regulators on target plants before sampling could alleviates the problem. However, genotype number one was relatively better based on number of buds and shoot length. DKW culturing medium was better than MS medium for propagation of wild almond.
  Keywords: Amygdalus scoparia, Asexual propagation, Genetic variation, micropropagation, Plant growth regulator
 • reza yari * Pages 842-853
  Generally identified 184 plant species that belong to 37 families and 106 genus of plant. The largest plant families of the region in terms of number of species are: Poaceae with 33 species (17.93 Per.), Asteraceae with 31 species (16.84 Per.), Lamiaceae with 22 species (11.95 Per.) and Fabaceae with 19 species (10.32 Per.). The results also showed that life form consist of: Hemicryptophytes with 82 species (44.5 Per.), Theroghyte with 48 species (27 Per.), Chamoghyte with 28 species (15 Per.), Cheryptoghytes with 9 species (5 Per.), Geophytes with 9 species (5 Per.) and Phanerpphytes with 7 species (4 Per.). Reviews the geographical range of plant species, indicates overcoming of endemic species of Iran-Turan was higher than other plants. (57.6 Per.). Conservation status of plant species in the area showed that none of them are endangered species. One species (Ziziphora clinopodioides lam.) in the plants vulnerable groups (0.6 Per.), fourteen species (0.6 Per.)
  Keywords: Iran-Turan, Chorotype, hemicryptophyte, Protection status
 • Roghayeh Aminian *, Mohsen Mardani, Behnam Davoodnia Pages 956-967
  Pathogenesis of many bacteria in humans as well as their resistance to anti-bacterial substances has increased the need to find anti-microbial agents. Recently, efforts have been made to replace the synthetic drugs by medicinal plants. Therefore, in this experiment the antibacterial effects of hydro- alcoholic extract of Plantago major and Astragalus hamosus on some gram-positive and gram-negative bacteria were studied. The factorial experiment was conducted based on completely randomized design with three replications and three main agents including plants in two levels (Plantago major and Astragalus hamosus), bacteria in four levels (Shigella flexneri, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes and Haemophilus influenza) and anti-bacterial substance in six levels (the antibiotic Penicillin, the antibiotic Erythromycin, concentrations 0, 25, 50 and 75 mg/ml of extract). Analysis of variance showed that the type of plants, bacterial species and antibacterial agents had a significant effect on the zone of inhibition (p ≤ 0.01). Comparison of means showed that although inhibitory effects of different concentrations of extracts were less than two antibiotics Penicillin and Erythromycin, their effects were significantly higher than the control (distilled water). The results showed less impact of Astragalus hamosus extract compared with Plantago major, however, Increasing in extract concentration increased the zone of inhibition, especially in Enterococcus faecalis and Streptococcus pyogenes. The effect of Plantago major extract (75 mg/ml) on Enterococcus faecalis and Streptococcus pyogenes was equal with Erythromycin and 76% Penicillin, respectively.
  Keywords: Astragalus hamosus, Bacterium, Erythromycin, Penicillin, Plantago major