فهرست مطالب

نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران
پیاپی 17 (پاییز و زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/09/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهرنوش نیکویی *، چمران همتی صفحات 2-11
  بیماری لوک آمریکایی یک بیماری باکتریایی شدیداست که لاروهای زنبورعسل Apis mellifera را بیمار می کند. عامل این بیماری باکتری تشکیل دهنده اسپوری به نام Paenibacillus larvae است. استفاده از آنتی بیوتیکها برای کنترل بیماری لوک آمریکایی باعث ایجاد شدن استرین های مقاوم و باقی مانده این آنتی بیوتیک ها درمحصولات کندو می شود. در حال حاضر، آنتی-بیوتیک ها درچندین کشور به طور خیلی جدی ممنوع شده است و کلنی هایی که آنتی بیوتیک مصرف می کنند باید سوزانده شوند. بنابراین، توسعه روش های جایگزین برای کنترل و جلوگیری از گسترش بیماری لوک آمریکایی ضروری به نظر می رسد.در همین رابطه، چندین استراتژی طبیعی بر پایه کاربرداسانس های گیاهی، ترکیبات گیاهی، بره موم، ژل رویال، باکتری ها، و باکتریوسین ها در محیط های in vitro و in vivo برای جلوگیری از گسترش و کنترل بیماری مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله، داده های آزمایشگاهی از این مطالعات مرور و بحث می شود که می تواند نکته جدیدی برای مطالعات آینده در شرایط طبیعی را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: Paenibacillus larvae، بیماری لوک آمریکایی، زنبور عسل، ترکیبات طبیعی
 • مهدی مخبر *، مختار غفاری صفحات 12-16
  حشرات مهم ترین گرده افشان های طبیعت هستند و تقریبا 70 درصد نهان دانگان توسط حشرات گرده افشانی می شوند. در میان حشرات گرده افشان، زنبورها مهم ترین گروه گرده افشان به حساب می آیند. تا کنون 19500 گونه زنبور روی کره زمین شناسایی شده و بنظر می رسد مقدار واقعی بیشتر از این تعداد باشد. نقش این موجود ارزشمند در گرده افشانی غیرقابل انکار می باشد. چنانکه ارزش اقتصادی زنبورهای عسل از بابت تولید عسل در مقایسه با ارزش اقتصادی این موجودات در جهت گرده افشانی و شرکت در افزایش عملکرد تولید محصولات کشاورزی، ناچیز می باشد. علاوه بر نقش این موجود در افزایش تولید محصولات کشاورزی، زنبور عسل در اروپا گرده افشانی حدود 80 درصد فلور گیاهان منطقه را بر عهده دارد. با احتساب این درآمدی که زنبور عسل در تولیدات کشاورزی دارد، از حیث اقتصادی زنبور را می توان چهارمین حیوان سودآور و ارزشمند در یکسری از کشورهای اروپایی به حساب آورد، در ضمن، زنبور در تولید مستقیم محصولاتی از قبیل عسل، گرده، بره موم، ژل رویال نقش داشته و سودآوری دارد. علاوه بر جنبه های اقتصادی زنبور، اگر این حیوانات به عنوان گرده افشان های طبیعت از بین بروند باعث کاهش عمده در تولیدات کشاورزی و میوه شده و می توانند منجر به انقراض گونه های گیاهی و تغییر اکوسیستم کره زمین شوند. به همین منظور باید تشکل های سیاست گذار کشورمان در زمینه پرورش زنبور عسل به این مسئله از دو بعد، ایجاد اشتغال و درآمدزایی و نیز حفظ اکوسیستم طبیعی و نقش زنبور عسل در صنعت کشاورزی، توجه داشته باشند و سیاست های لازم را در این زمینه اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: گرده افشان، زنبورعسل، کلنی
 • محمد خضری*، مجتبی محرمی، حسین مدیرروستا، مریم ترکمن، بهارک محمدیان، بابک رخ زاد، هومن خانبابایی صفحات 17-23
  ویروس دفرمه شدن بال یکی از شایع ترین ویروس های بیماری زای زنبورعسل است که بسیاری از زنبورستان های دنیا را آلوده نموده است. این ویروس توانایی آلوده نمودن زنبوران کارگر، نر و ملکه را دارا می باشد به طوری که امکان جداسازی و شناسایی آن در مراحل مختلف دگردیسی زنبوران شامل تخم، لارو، شفیره و زنبور بالغ وجود دارد و معمولا علایم آلودگی کلنی های زنبورعسل به این ویروس، جزء در موارد شدید آلودگی قابل مشاهده نمی باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع ویروس دفرمه شدن بال زنبورعسل در زنبورستان های استان کردستان بود. زنبورستان های مورد نمونه برداری فاقد هر گونه بیماری بودند فقط در تاریخچه آنها آلودگی به واروا دستراکتور ثبت شده بود. نمونه برداری از زنبوران بالغ در 50 زنبورستان در سال 1396 به روش تصادفی ساده انجام شد. نمونه های جمع آوری شده با روش RT-PCR مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که از 50 زنبورستان نمونه برداری شده، 48 (96%) زنبورستان آلوده به ویروس دفرمه شدن بال زنبورعسل بودند. با توجه به نتایج حاصل پیشنهاد می شود جهت کنترل و جلوگیری از گسترش هر چه بیشتر این ویروس در سطح زنبورستان های استان، ضرورت تدوین استراتژی کنترل در اولویت کاری سازمان های متولی قرار گیرد و بررسی ویروسهای بیماری زای زنبورعسل در زنبورستان های استان ادامه یابد.
  کلیدواژگان: ویروس دفرمه شدن بال، واروا دسترکتور، RT-PCR، زنبورعسل
 • مصطفی مرادی * صفحات 24-32
  اثر عصاره الکلی آویشن روی انگل نوزما در زنبور عسل مورد بررسی قرار گرفت. از گیاه آویشن عصاره الکلی استخراج گردید. زنبوران هم سن عاری از نوزما را در گروه های 30 تایی در قفسهای چوبی و در دمای 26 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 60 الی 70 درصد نگهداری شدند. 8 گروه تیمار و شاهد با 3 تکرار انتخاب شدند. به هر زنبور 20000 عدد اسپور نوزما بهمراه شربت شکر خورانده شد و 5/0، 75/0، 1، 5/1 و 2 میلی گرم عصاره الکلی آویشن و 1 میلی گرم داروی فوماژیلین در میلی لیتر را به همراه شربت شکر در اختیار گروه ها (به غیر از گروه کنترل مثبت) قرار داده شد. روزانه میزان تلفات تمام گروه ها و تعداد اسپورهای نوزما موجود در دستگاه گوارش آنها شمارش گردید. نتایج نشان داد که عصاره الکلی آویشن بر تکثیر اسپور نوزما تاثیر داشته و در تعداد اسپورهای گروه های مختلف با گروه کنترل مثبت تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.05) بطوریکه میانگین تعدد اسپور نوزما در گروه کنترل منفی (عاری از نوزما) صفر، درکنترل مثبت (نوزما بدون دارو):034/29 میلیون، در گروه mg/ml50/0 آویشن49/7 میلیون، در گروه mg/ml75/0 آویشن 61 /3 میلیون، درگروه mg/ml 1 آویشن 708/3 میلیون، درگروه mg/ml 50/1 آویشن 55/3 میلیون، در گروه mg/ml 2 آویشن 69/2 میلیون و در گروه mg/ml1 فوماژیلین 085/ میلیون اسپور در میلی لیتر محتویات روده زنبورها وجود داشت. نتایج این بررسی نشان می دهد که نوزما نسبت به عصاره الکلی آویشن حساسیت بالائی دارد و می توان با بررسی های بیشتر، آنرا در درمان و کنترل بیماری نوزموزیس بکار برد
  کلیدواژگان: زنبورعسل، گیاه آویشن، عصاره الکلی، نوزما
 • هاجر نعمت اللهی *، زرین دخت امامی، سیما یحیی آبادی، شادی شاه سار صفحات 33-40
  هدف
  مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها تهدید جدی برای سلامت انسان ها به شمار می رود. با توجه به افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک های رایج و عوارض جانبی آن ها, مطالعه گیاهان دارویی برای استفاده در درمان ضروری است. در این مطالعه تاثیر ضد میکروبی عسل و همچنین اسانس و عصاره های آویشن دنایی که گونه بومی ایران می باشد بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه سویه های استاندارد استافیلوکوکوس آرئو اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار گرفت. غلظت های مختلف عصاره با استفاده از دی متیل سولفوکساید 5% به دست آمد. اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی, اسانس و عسل با روش های انتشار از دیسک، انتشار از چاهک و رقت لوله ای بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که عسل مورد بررسی تاثیر ضد میکروبی پایینی روی این باکتری ها دارد. استافیلوکوکوس آرئوس حساسیت بیشتری نسبت به دو سویه دیگر در برابر اسانس نشان داد. همچنین عصاره آبی بر سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیاکلی تاثیرنداشت و استافیلوکوکوس آرئوس نسبت به دو سویه دیگر بیشترین حساسیت را در برابر غلظت های مختلف عصاره الکلی نشان داد. شناخت و مطالعه علمی این گیاه و همچنین عسل آویشن می تواند گامی مثبت در جهت استفاده بهینه از این ترکیبات دارویی باشد.
  کلیدواژگان: عسل، آویشن، آنتی بیوتیک
 • نجمه صاحب زاده *، زهرا خوشه بست صفحات 41-50
  سیستم بویایی حشرات آنها را قادر می سازد تا بتوانند مقادیر بسیار اندک از وجود آلاینده های محیطی مختلف مانند فلزات سنگین، سموم شیمیایی و متابولیتهای ثانویه عوامل بیماری زای مختلف مانند باکتری ها را شناسایی نمایند. این فرایند "پایش زیستی" نامیده شده که بدلیل کم هزینه بودن در مقایسه با سایر روش های پایش، توجه محققین را به خود جلب کرده است. به اثبات رسیده که می توان موجودات مختلف مانند زنبورعسل را بدلیل حساسیت بالای حس بویایی از طریق شرطی سازی موثر مبتنی بر پاسخ رفتاری قابل مشاهده به بوها برای تشخیص داروهای قاچاق، مواد منفجره و حتی بیماری های انسانی آموزش داده و در مکان های خاص جهت شناسایی استفاده نمود. بطور کلی پایش آلاینده های زیست محیطی از طریق ارزیابی رفتارهای خاص زنبورعسل مانند واکنش گسترش خرطوم در پاسخ به تحریک با آلاینده ها و همچنین سنجش بقایای آنها در فراورده های کندو و یا در بدن زنبورهای عسل امکان پذیر است. در این مقاله به بررسی توانایی زنبورعسل جهت پایش آلاینده ها و سایر ترکیبات شیمیایی در محیط زیست از طریق شرطی سازی و یا سنجش بقایای مواد شیمیایی مختلف در کندوها پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: پايش زيستي، آلاينده هاي شيميايي، يادگيري شرطي
|
 • Mehrnoosh Nikooei *, Chamran Hemmati Pages 2-11
  American foulbrood (AFB) is a severe bacterial disease that affects larvae of honey bees (Apis mellifera). The causative agent of AFB is the spore-forming bacteria Paenibacillus larvae. The use of antibiotics for the control of AFB has led to the appearance of resistant bacterial strains and residues in beehive products. Nowadays, antibiotics are legally banned in several countries, and the affected colonies have to be destroyed by burning the hives. Therefore, the development of alternative methods for the control and prevention of AFB is necessary. In this context, different natural strategies based on the application of essential oils, plant extracts, propolis, royal jelly, bacteria, and bacteriocines, have been studied in vitro and in vivo for the prevention and control of P. larvae. The experimental data achieved from these studies are reviewed and discussed in the present review, which intend to be a starting point for future research in the field.
  Keywords: Paenibacillus larvae, American foulbrood, honeybee, Natural Products
 • Mahdi Mokhber *, Mokhtar Ghaffari Pages 12-16
  Insects are the most important animal pollinator groups, with approximately 70% of angiosperm plants are pollinated by insects. Among the pollinating insects, bees are one of the most important and specialized groups. There are over 19500 valid species of bee on the planet described so far, though there are likely to be many more species that are to be described. The economic value of honeybees as honey producers plays a minor role compared to their economic value as crop pollinators. In addition to crops pollination, honeybees are thought to pollinate around 80% of wild flora. Consequently, honeybees are considered the fourth most important agricultural livestock sector in several European countries. Therefore, in addition to honey production such as honey and royal jelly, the value of honeybees as crop polliniators should be considered. Bees are often considered keystone species in ecosystems, thus bee loss or decline can result in reduced fruit and seed-set in plants and can lead to disruption of plant-pollinator networks leading to possible extinction cascades. Therefore, it is very important to mankind that conserves honeybee because of employment and economic aspect and on the other hand for survey the ecosystem and agriculture industry in Iran.
  Keywords: Pollinator, Honeybee, Colony
 • Mohammad Khezri *, mjtaba Moharrami, Hosein Modirroozta, Maryam Torkaman, Baharak Mohammadian, Babak Rokhzad, Hooman Khanbabai Pages 17-23
  Deformed wing virus (DWV) is the most important honey bee viral pathogen causing the death of millions of colonies in the world. DWV infection is among the common viral infections in honey bees and the virus has established a persistent infection in most apiaries in the world. Infection by DWV was found in different bee castes including the queen, drones, and workers as well as in different bee developmental stages including eggs, larvae, pupae and adults. A simple random sampling was used to select the samples in 2016. Samples of adult bees were collected from 400 colonies in 50 apiaries. The samples were free of any diseases, but most of them were infected with Varroa. Bee samples were examined by Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction methods (RT-PCR). The results showed that out of 50 apiaries, 48 (96%) were infected with the virus. The results showed that in order to control and prevent the spread of this virus in apiaries of the province, the necessity of developing a control strategy should be the priority of the trustee organization and to prevent the distribution of viral disease among apiaries, virological investigations should be considered.
  Keywords: Deformed wing virus, Varroa destructor, RT-PCR, honey bee
 • Mostafa Moradi * Pages 24-32
  The aim of this study was to evaluate the effect of Thymus volgaris ethanolic extract on the development of Nosema parasite in honeybee. Emerging bees from a Nosema-free colony inoculated with 20000 spores of Nosema/bee with sucrose syrup. The experimental groups fed syrup prepared with Thymus volgaris ethanolic extract in different concentrations (0.50, 0.75, 1, 1.50 and 2 mg/ml). All groups placed in cages, and kept in an incubator at 33ºC and 60-70% RH. Infection levels were monitored over 6 weeks by removal death bees and dissection of them. After 6 weeks bees fed with different concentration of Thymus extracts had significantly lower levels of infection (2-7 million spores/bee) compared to control bees (20- 70 million spores/bee). Result of this study showd that Thymus volgaris ethanolic extract appears to be promising in the treatment or control of Nosema infection in honeybee colonies
  Keywords: honeybee, thymus vulgaris, ethanolic extract, nosema
 • Hajar Nematollahi *, Zarrin Dokhtemami, Sima Yahyaabadi, Shadi Shahsar Pages 33-40
   
  Background
  Bacterial resistance to antibiotics is a serious threat to human health. According to increasing
  of bacterial resistance to current antibiotics and their side effects, study of medicinal plants to use in treatment
  is necessary. In the present study, the antimicrobial effects of honey also essential oil and extracts of Thymus
  daenensis, which is an Iranian native species was examined.
  Materials and Methods
  In this study,the antimicrobial effects was examined on standard strains of Staphyloccus
  aureus, Pseudomonas aueroginosa and Escherichia coli. The effects of honey,extracts and essential oil against
  bactria was assessed by agar well diffusion, Disc diffusion and Dilution test methods.
  Results
  The results showed that studied honey has low antimicrobial effect on these bacteria, in tested
  concentrations of essential oil, S.aureus were showed more sensitivity. As well as aqueous extract hadn’t effect
  on E.coli and Ps.aueroginosa and in concentrations of alcoholic extract S.aureus were showed more sensitivity.
  Conclusion
  According to antimicrobial effects of honey and Thymus daenensis, studies on antimicrobial
  effect for clinical application in treatment of infections is necessary.
  Keywords: Honey, Thymus daenensis, Antibiotic
 • Najmeh Sahebzadeh *, Zahra Khooshehbast Pages 41-50

  Insect olfaction systems enable them to detect very small amounts of environmental pollutants such as heavy metals, pesticides and secondary metabolites of disease pathogens such as bacteria. This process is called “biomonitoring”, which has attracted the attention of researchers as a result of low cost compared with other methods of monitoring. It has been proven that different animals like honeybees are trained for
  the sensitivity of their olfaction system through effective conditioning based on the responsive behavior of the visible smells to detect smuggling drugs, explosives, and even human diseases. Generally, environmental pollutant monitoring may be conducted through the assessment of honeybee specific behavior such as proboscis extension reflex (PER) in response to pollutants and chemical residue monitoring in colony products or honeybee body tissue. This paper pays attention to the ability of honeybees to monitor pollutants and other chemical compounds in the environment
  Keywords: Biomonitoring, chemical pollutant, conditional learning