فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • منصور حقیقتیان *، فاطمه بیات صفحات 451-471
  پژوهش حاضر به بررسی نقش جهانی‏شدن فرهنگ و سبک زندگی بر رضایت جنسی زنان متاهل توجه دارد. جهانی‏شدن در چند دهه اخیر تغییرات عمیقی در عناصر فرهنگی، سبک زندگی، ایده‏ها، آرمان‏ها و افکار افراد ایجاد کرده است که نیازمند بررسی و تفحص است. با این هدف، مطالعه حاضر به روش پیمایش، با ابزار پرسش نامه بر مبنای نظریه اریک فروم، آدلر و گیدنز انجام شده است. تعداد 384 نفر از زنان متاهل ساکن شهر زنجان به روش خوشه‏ای انتخاب شدند که نمونه تحقیق حاضر را تشکیل می‏دهد. متغیر وابسته این پژوهش رضایت جنسی زنان متاهل در ابعاد رضایت از رابطه، ارتباط با همسر، سازگاری، اضطراب رابطه‏ای و اضطراب شخصی و متغیر مستقل اول جهانی‏شدن فرهنگ در سه بعد نگرش به جهانی‏شدن، گرایش به نوگرایی و ارزش‏های فرهنگی نو است. متغیر مستقل دوم سبک زندگی در ابعاد سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، سلامت جسمانی، سلامت روان شناختی، ورزش و تندرستی، تغذیه و وزن است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که بین جهانی شدن فرهنگ و رضایت جنسی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و همچنین بین رضایت جنسی با سبک زندگی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین، نتایج تاییدکننده فرضیه اصلی تحقیق حاضر است.
  کلیدواژگان: جهانی شدن فرهنگ، رضایت جنسی، زنان متاهل، سبک زندگی، شهر زنجان، فناوری‏های نوین
 • تقی حمیدی منش *، ناهید جعفری دهکردی صفحات 473-496
  یکی از اساطیر قدیمی بشری داستان توفان است. این اسطوره از سرآغاز پیدایش خود تاکنون توجه هنرمندان را در فرهنگ های مختلف به خود جلب کرده است. در اکثر قریب به اتفاق تصاویر مرتبط با توفان، بانویی در میان سرنشینان کشتی به چشم می خورد که شخصیت و حضور او در هاله ای از ابهام است. این پرسش که هویت بانوی نشسته بر کشتی نوح(ع) چیست مسئله ای است که نگارندگان تلاش دارند با مطالعات اسنادی و تطبیق 29 تصویر از فرهنگ های مختلف در این زمینه بدان پاسخ گویند. یافته ها با هدف شناخت تبار کهن الگوی «بانوی نشسته بر کشتی نوح»، در نگاره های اسلامی، مسیحی و ماقبل آن نشان می دهد که تصویر بانوی نشسته بر کشتی نوح، که در متون اسلامی با نام «والهه» شناخته می شود، از تمدن میان رودان تا هنر مذهبی و حتی غیر مذهبی معاصر، یکی از کهن الگوهای قدیمی بشری محسوب می شود و به رغم شخصیت غیرمذهبی این بانو در جهان اسلام، وارد هنر اسلامی نیز شده است. اثرگذاری و اهمیت این کهن الگو تا بدان حد بوده که وارد جهان تشیع نیز شده و با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم(ص)، شخصیت ممتاز و الهی حضرت فاطمه(س) در قالب این الگو نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: اسطوره توفان، هنر شیعی، شمایل نگاری، نوح(ع)، زن حضرت نوح
 • اشرف سادات موسوی لر، منصور حسامی، زهرا خسروی راد * صفحات 497-525
  «شمایل‏شناسی» از منظر نشانه‏شناسی یکی از روش‏های مطالعات هنری است که در قرن بیستم به آن توجه شده است. این مقاله با تاکید بر آرای اروین پانوفسکی به مطالعه تطبیقی شمایل‏های حضرت مریم با مفهوم آیات قرآنی می‏پردازد. هدف کلی آن خوانش شمایل‏شناسانه نقاشی‏های مریم(س) در دوره رنسانس و رمزگشایی از زبان تصویری قرآن در رابطه با زندگانی آن حضرت است. مقاله حاضر درصدد پاسخ گویی به تطبیق ویژگی‏های شمایل‏شناسانه نقاشی‏های مریم با تصویرسازی نمادین از صفات قرآنی ایشان است که امکان نقد موضوعی و محتوایی از داستان زندگی حضرت مریم(س) را فراهم می‏کند. مسئله اصلی تحقیق چگونگی تبدیل متن به تصویر است که در کتاب مقدس و قرآن کریم، هر دو، به تقدس و توصیف صفات او پرداخته شده است. در هنر رنسانس، این متن به تصویر کشیده شده، اما در اسلام همچنان متن باقی مانده است. این مقاله به دنبال تطبیق متون و تصاویر است. لزوم پیاده‏سازی مطالعات جدید در مطالعات نقاشی‏های مریم به منزله روشی برای شناخت ضرورت دارد. جامعه آماری شامل 20 نمونه از آثار نقاشی دوره رنسانس است که 8 نمونه از آن ها به صورت تصادفی انتخاب شده است و جهت تحلیل بصری مطالعه می شود. یافته‏های تحقیق نمایانگر انعکاس سه گونه شمایل از باکره عذرا در سه دوره متوالی رنسانس است. دوره رنسانس آغازین شمایل حضرت مریم به لحاظ فرم و محتوا با مفاهیم مقدس قرآنی تطبیق بیشتری داشته است. در دوره میانی و رنسانس پیشرفته شمایل‏ها به تدریج تقدس‏زدایی شده و نمادهای مقدس و تجریدی آن به نمادهای انسان‏مدار و زمینی تبدیل شده‏اند.
  کلیدواژگان: آیات قرآنی حضرت مریم(س)، اروین پانوفسکی، تصویرسازی نمادین، شمایل‏شناسی، نقاشی دوره رنسانس
 • بهروز افخمی *، تقی زینی‏زاده ‏جدی، سید مهدی حسینی نیا صفحات 527-548
  جایگاه زنان در دوره‏های تاریخی و مشارکت آنان در امور سیاسی و اداری حکومت‏ها به‏منزله یکی از شاخصه‏های عمده توسعه جوامع تلقی می‏شود. مشارکت زنان در جوامع معیار مناسبی برای سنجش میزان رشد فکری مردم آن جامعه به شمار می‏آید و به نوعی بیانگر برابری و تساوی حقوق زن و مرد و یکی از شاخصه‏های پیشرفت و توسعه جوامع متمدن در اعصار گذشته و امروزی محسوب می‏شود. این نوشتار به بررسی جایگاه زنان در تمدن ایرانی و بین‏النهرین با انتخاب دوره‏های تاریخی (هخامنشی و آشوری) پرداخته است. از جمله مهم‏ترین شواهد باستان‏شناسی به جامانده، نقش برجسته‏ها و آثار مهرهای دوره های تاریخی یادشده اند که به جایگاه و نقش زنان در عرصه‏های حقوقی و سیاسی پرداخته‏اند. هدف این مقاله بررسی جایگاه زنان عصر هخامنشی و مقایسه آن با تمدن آشوریان و ارائه تصویری شفاف و روشن از عملکرد آن‏ها بر پایه مستندات موجود باستان‏شناختی است. این پژوهش از نوع تحقیق تاریخی است که به‏ صورت توصیفی تحلیلی و تطبیق شواهد باستان‏شناسی، اعم از مهرها و سنگ‏نگاره‏ها، تلاش می کند جایگاه زن در تمدن‏های ایران و بین‏النهرین را با انتخاب دوره‏های تاریخی شاخص و با استناد به مدارک مستدل باستان‏شناسی تحلیل کند. درنهایت، چنین نتیجه می‏گیرد که به رغم تاثیرپذیری تکنیکی نقش برجسته‏های مرتبط با موضوع زنان هخامنشیان از آشوریان، احترام به زن و گستردگی مشارکت آنان در فعالیت‏های سیاسی و اقتصادی، استقلال و آزادی‏های فردی در زندگی خصوصی زنان هخامنشی نسبت به دوره آشوریان بیشتر است.
  کلیدواژگان: آشوریان، جایگاه زنان، شواهد باستان‏شناسی، هخامنشیان
 • دیانا رستمی نژادان، منصور منصوری مقدم * صفحات 549-575
  حوزه فرهنگی کردستان سرزمین نخستین آیین‏ها و نظام‏های انتزاعی است که در نخستین طلیعه‏های خود با ویژگی زنانه و ارج مقام الهه مادر پیوند خورده است. جایگاه زن در کردستان دو وجه متناقض دارد؛ در ادبیات و نظام اجتماعی کنونی تا حدی شاهد نظام و ایدئولوژی مردسالار هستیم، اما زمانی که ریشه‏های آیینی و مذهبی فرهنگ کرد را مطالعه می کنیم، با شواهد مربوط به نظام مادرسالاری و تقدس الهگان و به تبع آن جایگاه معنوی و مقتدر زن مواجه می شویم. از ویژگی های انواع آثار مادی و غیرمادی الهه مادر آن است که به شدت وجه نمادین و انتزاعی دارد. این نمادها وجه ترکیبی دارند و در طول اعصار متحول شده‏اند و امروز نیز بن‏مایه‏های اصلی ادبیات غنی و هنرهای سنتی کردها را به خود اختصاص داده‏اند.
  کلیدواژگان: آناهیتا، آیین‏ها، الهه مادر، ایشتار، خانواده، کشاورزی، مار، هنر
 • محمد ابراهیم زارعی *، ساره طهماسبی زاده صفحات 577-594
  از اوایل دوره قاجار، سیاحان بسیاری توانستند اطلاعات کم‏نظیری درباره زنان ارائه دهند. زیبایی زنان ایرانی از نکاتی است که نظر سیاحان اروپایی را به خود جلب کرده است. بازتاب این زیبایی را در نقاشی‏های این دوره به وفور می‏بینیم. اما نکته‏ای که جلب توجه می‏کند تفاوت فاحش عکس‏های بازمانده زنان دوره قاجار با سفرنامه‏ها و نقاشی‏های این دوره است. آنچه در این پژوهش مطالعه شده، بررسی صحت سیمای زنان دوره قاجار بر اساس مدارک تصویری زنان در نگارگری و عکاسی و تطبیق آن‏ها با نگاشته‏های سفرنامه‏هاست. گردآوری مطالب در این پژوهش کتابخانه‏ای است و به طریقه تاریخی تحلیلی نگاشته شده است. بر این اساس، پرسش‏های این مقاله بدین ترتیب است: سیمای ظاهری زنان در نقاشی‏های دوره قاجاریه تا چه میزان با سایر مدارک تصویرنگاری از قبیل عکاسی و نوشته‏های سیاحان همخوانی دارد؟ و در صورت تفاوت در سیمای ظاهری زنانی که در مدارک یاد شده، چه عامل یا عواملی سبب این موضوع شده است؟ نتیجه بررسی‏ها نشان می‏دهد که ما شاهد نوعی تفاوت در میان عکس‏های برجای مانده با نقاشی‏های این دوره هستیم. در دوره قاجار، هنرمند نقاش در ترسیم چهره زن به آرمان گرایی و عدم شبیه سازی گرایش داشت. می‏توان گفت زن در تصویرنگاری‏های این دوره، اعم از عکس یا نقاشی، ابزاری در جهت بیان شکوه قدرت و سلطنت است.
  کلیدواژگان: زنان، سفرنامه، عکاسی، قاجار، نگارگری
 • احسان قبول *، عبدالله رادمرد، زهرا شریعت پناه صفحات 595-612
  متون ادبی و تاریخی را می‏توان مهم‏ترین ابزار شناخت سیمای زنان اقوام مختلف در ادوار گذشته دانست و یکی از کارکردهای دانش تصویرشناسی این است که می‏تواند تصاویر زنان را در این متون به صورت منظم و علمی طبقه‏بندی و تحلیل کند. از جمله متون ادبی که سیمای نسبتا واقعی از زنان ارائه می‏کند سفرنامه‏هاست و یکی از جامع‏ترین این نوع ادبی در قرن هشتم سفرنامه ابن بطوطه است. در این مقاله، برآنیم که انواع تصاویر زنان را در این سفرنامه شناسایی و طبقه‏بندی کنیم. بر این اساس، نخست تصویر زنان پنج قوم ترک، مغول، ایران، چین و هند از سه منظر اوصاف ظاهری و آداب پوشش، ازدواج و حضور در فعالیت‏های اجتماعی دسته‏بندی و تحلیل شده‏اند و پس از آن نگرش ارزش‏گذارانه ابن بطوطه به هر تصویر بررسی شده است. نتیجه این پژوهش ضمن معرفی تصاویری جدید از زنان اقوام مذکور در سفرنامه ابن بطوطه تایید این فرضیه است که پیش‏فرض‏های مذهبی ابن‏بطوطه در نگرش ارزشی وی نسبت به زنان اقوام مختلف تاثیرگذار بوده است که به ترتیب در اقوام ترک و مغول، ایران و هند و چین خود را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ازدواج، تصویرشناسی، زنان، سفرنامه ابن بطوطه، فعالیت های اجتماعی
|
 • mansour haghighatian*, fataemeh bayat Pages 451-471
  The present study addresses the role of globalization of culture and lifestyle on the sexual satisfaction of married women in Zanjan city. Globalization has caused profound changes in life, especially in cultural elements, lifestyles, interactions, ideas, ideals and thoughts, which, given the importance of the subject, need to be investigated in the last few decades. To this end, the present study was conducted with a survey method, using a questionnaire based on Eric Forem and Adler and Giddens theory. A sample of 384 married women living in Zanjan city was selected by cluster sampling. The dependent variable of this research is the sexual satisfaction of married women in the dimensions of satisfaction interactions of relationship, relationship with spouse, adaptability, relationship anxiety and personal anxiety. The first independent variable of globalization of culture is the three dimensions of attitude towards globalization, tendency to modernity and new cultural values. The second independent variable is lifestyle in terms of spiritual health, social health, physical health, psychological health, exercise and well being, nutrition and weight. The results of the research show that there is a reverse and significant relationship between cultural globalization and sexual satisfaction, and there is a direct and significant relationship between sexual satisfaction and lifestyle. Therefore, the results confirm the main hypothesis of this research.
  Keywords: sexual satisfaction, lifestyle, globalization of culture, modern technology, married women, Zanjan city.
 • Taghi Hamidimanesh*, nahid jafari dehkordi Pages 473-496
  One of the oldest humankind myths is the flood story. Since its inception, this myth has attracted the attention of artists in various cultures. In most images related to the flood, a lady is among the passengers of the ark whose character and presence are in ambiguity.
  What is the identity of a lady sitting on Noah's Ark? The problem is that writers are trying to respond to library studies.
  Accordingly, based on the artwork of the remaining artists from the Middle East, Ancient Egypt, Phoenicians, Christians and Muslims, the choice of a statistical society of 29 images analyzed in a comparative and analytical manner.
  The findings, with the genealogy of understanding the archetype of the "Lady sitting on Noah's ark", in Islamic, Christian and prehistoric paintings show that the image of the lady sitting on the Noah's ark, from the civilization Mesopotamia to the religious art and even the non-religious contemporary, is one of the oldest humanitarian archetype, and despite the religious semblance of this lady in the Muslim world, he has entered Islamic art as well. The influence and significance of this genealogy was to the extent that it entered the Shi'a world and, based on the hadith from the Prophet (pbuh), the distinguished and divine character of Hazrat Fatima (sa), is shown in this template.
  Islam, as the last religion in the world, affirmed this myth and, with slight changes, introduced it as a major milestone in the religious history of mankind. Along with the written form and narrative of the myth, the traditional one developed from the mainstream illustration that came from Mesopotamia to Egypt, and from there to the Fynigans and Christians, and then into the Muslim world.
  Keywords: Noah (AS), flood Myth, Noah's wife, Shiite Art, Illustration
 • ashraf alsadat musavi lar, Mansour Hesami, Zahra Khosravi rad * Pages 497-525
  “Iconology” is one of the methods of artistic studies from the standpoint of phenomenology in which it has stolen many attentions in the 20th century.By focusing on ideas of Panofski,this article tries to study the saint Mary's icon with the concept and content of Quranic verses comparatively.The main goal of this paper is to study and scan Mary’s image in the renaissance time and its decoding from the picture language of holy Quran in relation to saint Mary’s life iconologically.The present article tries to respond to adjust and match saint Mary’s images’ iconological features with the symbolic portaiture of her Quranic features providing the possibility of content and subject review of saint Mary’s life story.The main point of this study is to convert the text into a picture and image,in which both Bible and holy Quran talked about her holiness and characters.In renaissance art this text is turned into an image,but in islam the text has remained intact.This article tries to match texts and images.The necessity of implementing new studies in studies of Mary’s pictures is highly needed as a way to recognize.The sample population includes 20 samples of renaissance paintings and is in random way.And 8 samples of icons has been studied for visual analysis.The research findings demonstrate reflection of 3 kinds of saint virgin icons in 3 eras of renaissance in row.In the first renaissance era the icon of saint Mary had more match and correspondence with the holy Quran’s sacred in terms of form and content,in middle and advanced era of renaissance icons lost their holyness and its holy and abstractional synmbols have turned into some earthly and anthropocentric symbols.
  Keywords: Erwin Panovsky, iconology, painting of the Renaissance, Quranic verses of Mary, symbolic illustration
 • Behroz Afkhami*, taghi Zinizadeh, Seyyed Mehdi hossiynia Pages 527-548
  Women’s position in historical periods and their participation in political and administrative affairs of government are considered as one of the main issues in the development of societies; given that women’s participation in societies is considered as a proper measure to measure the rate of intellectual growth of the people of that society. This document examines the position of women in Iranian civilizations and Mesopotamia in the choice of historical periods (achaemenid and Assyrian). Among the most important archaeological evidence, monuments and relics of historical eras are considered to be the role and role of women in the political and political arena. The aim of this paper is to examine the position of women of the achaemenid era and compare it to Assyrian civilization and provide clear and clear image of their performance based on existing documentation. This study is one of the kind of historical research that has been descriptive - analytical and the adaptation of archaeological evidence ranging from Seals and Rock paintings tries to analyze the status of woman in the civilizations of Iran and Mesopotamia with the choice of historical periods; and, citing archaeological evidence. finally, we conclude that despite the technique of related to the issue of women, achaemenid from Assyrians, respect for women and the spread of their participation in political and economic activities, autonomy and individual freedoms in the private life of achaemenid women is higher than the Assyrian period.
  Keywords: Women's position, Achaemenid, Assyrian, archaeological evidence
 • Diana Rostami Nejadan, Mansur Mansuri Moghadam* Pages 549-575
  Spirituality and religious status of women in Kurdistan also have different aspects. For centuries, the goddess of his mother, and his holiness, which is a symbol of the respect and importance of women, is in the midst of Kurdish culture and worldview.
  The cultural zone of Kurdistan is the land of the first religions and abstract systems which, in their dawnings, have been mixed with feminine characteristics and the honoring of the mother goddess. The position in Kurdistan in this regard has two contradictory facets: in the literature and the present social system, we can observe a patriarchal system and ideology to some extent. Studying the religious roots of Kurdish culture, however, we can observe the evidence for the maternal system, the sanctity of goddesses, and consequently the spiritual and powerful position of the woman. Among the characteristics of all the material and immaterial works surrounding the woman and the mother goddess is their strong symbolic and abstract nature. These symbols have mixed features and have evolved over the ages, and today they comprise the main sources of the rich literature and traditional arts of the Kurds.
  Keywords: mother goddess, serpent, family, Ishtar, Anahita, agriculture, cults, art, ancient religions, Kurdish verse, spiritual power, political power
 • Mohammad Ebrahim Zarei*, Sare Tahmasbizade Pages 577-594
  Since the early Qajar period, many travelers have been able to provide unbelievable information about women. The beauty of Iranian women is one of the points that European tourists have come to appreciate. We see the reflection of this beauty in the paintings of this period. But the point that attracts attention is the remarkable difference between the women's survivors of the Qajar period with travel writings and paintings of this period. What has been studied in this research is the study of the accuracy of the Qajar women's background based on archaeological evidence. The collection of materials in this library research is written in a historical-analytical way. Accordingly, the questions of this paper are as follows: How is the apparent image of women in Qajar period paintings compatible with other archaeological evidence? And if the difference in the apparent appearance of the women left behind in the archaeological evidence of the Qajar era, what factors or factors has caused this? The results of the surveys show that we are seeing some kind of difference between the pictures left with the paintings of this period. In the Qajar period, the painter's painter has tended to face the idealism and lack of simulation. , It can be said that women in the paintings of this period are instrumental in expressing the glory of power and monarchy.
  Keywords: Women, Qajar, Travelogue, Painting, Photography
 • Ehsan Ghabool*, Abdollah Radmard, Zahra ShariatPanah Pages 595-612
  Literary and historical texts can be considered as the most important tool in recognizing the image of women from different ethnic groups in the past, and the knowledge which can classify and analyze the image of women in these texts on a systematic and scientific basis is imagology . Within the literary texts, which represents a fairly realistic image of women , are travelogues; and one of the most comprehensive travelogues in the eighth century is Ibn Battutah's travelogue . In this article, we are going to identify and classify a variety of women's images in this travelogue . Accordingly , at first images of the women from Turkic , Mongolian , Iranian , Chinese and Indian countries has been classified and analyzed from four perspectives of appearance, marriage, covering and attendance in social activities , and then the valuation attitude of Ibn Battutah has been reviewed for each image. The result of this study, while introducing new images of the women of these nations in Ibn Battutah's travelogue, confirms the hypothesis that Ibn Battutah's religious presuppositions have influenced his valuation attitude toward women of different ethnic groups, respectively representing itself in Turkic tribes and Mogul, Iran, India and China .
  Keywords: imagology, Ibn Battutah’s travelogue, women, marriage, social activities