فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک - سال سی و دوم شماره 1 (پیاپی 122، بهار 1398)
 • سال سی و دوم شماره 1 (پیاپی 122، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ارزو کریم پور صومعه دل، حمیدرضا ورشویی *، خسرو آقایی پور، زینب هدایتی، محمد آقاابراهیمیان صفحات 2-16
  جنس کاپری پاکس ویروس ازخانواده پاکس ویریده شامل سه ویروس آبله گوسفند (SPV)، آبله بز (GPV) و لامپی اسکین (LSDV) می باشد که خسارات اقتصادی مهمی به دامداری در مناطق اندمیک وارد کرده اند. از انجایی که کاپری پاکس ویروس ها از لحاظ مورفولوژی و آنتی ژنیکی مشابه هستند، تفریق این ویروس ها بر استفاده از روش های مولکولی متکی است. هدف از این مطالعه تشخیص مولکولی کاپری پاکس ویروس های ایران براساس آنالیز سکانس ژن همولوگ گیرنده کموکاین می باشد. به این منظور، 16 ایزوله کاپری پاکس شامل 10 ایزوله SPV، 4 ایزوله GPV و 2 ایزوله LSDV از نقاط مختلف ایران که در سال های 1395-1392 جداسازی شده اند مورد استفاده قرار گرفت. ژن CKR جدایه ها با روش PCR تکثیر شد و در وکتور pTZ57R/T کلون گردید. آن ها در مقایسه با نمونه های CaPV موجود در بانک داده ها توالی یابی شده و آنالیز گردیدند. آنالیز توالی و فیلوژنتیک نشان می دهد که، SPVهای ایران با بیش از 99 درصد تشابه با دیگر SPV های موجود در بانک ژن در یک دسته قرار می گیرند به استثناء SPV عمان. ایزوله های GPV ایران با 99-98 درصد تشابه با دیگر ایزوله های موجود در بانک ژن در یک دسته قرار می گیرند و به علاوه، با ایزوله های GPV هند و بنگلادش پروفایل ژنی مشابهی را نشان می دهند. ایزوله های LSDV ایران 100-99 درصد مشابه دیگر ایزوله های LSDV بانک ژن و در یک دسته قرار گرفته اند. به طور قطع، براساس آنالیز سکانس ژن CKR ایزوله های SPV، GPV و LSD ایران کاملا متفاوت هستند.
  کلیدواژگان: آبله گوسفند، آبله بز، لامپی اسکین، ژن همولوگ گیرنده کموکاین، آنالیز توالی
 • همایون مهروانی * صفحات 17-23
  واکسن تب برفکی از جمله واکسن های غیرفعال ویروسی است و توانمندی آن به کیفیت آنتی ژن٬ میزان غلظت آنتی ژن در هر دز واکسن، و یاور بستگی دارد. در این مطالعه برای ارایه بهترین روش تغلیظ آنتی ژن، از سه تیپ ویروس تب برفکی شامل A05 ،O و Asia فعال و غیر فعال استفاده شد. ویروس ها جداگانه در سلول BHK21 تلقیح شدند و نیمی از هر سوسپانسیون ویروسی با اتیلن ایمین غیر فعال شد. پس از انجام آزمایش بی ضرری و اطمینان از غیر فعال شدن کامل ویروس ها، از روش فیزیکی اولترافیلتراسیون (سیستم کراس فلو) و روش شیمیایی تیمار با پلی اتیلن گلیکول (6000 PEG) برای تغلیظ ویروس ها استفاده شد. بر روی نمونه های تهیه شده از مراحل مختلف، آزمایش های جذب ویروس بر روی ژل هیدروکسید آلومینیوم، ثبوت مکمل، الایزا، عیارسنجی TCID50، و گرادیان غلظتی سوکروز برای برآورد میزان بازیافت ویروس پس از تغلیظ انجام شد. یافته های حاصل از این بررسی نشان داد میزان تغلیظ تاثیر قابل توجهی در جذب ویروس توسط ژل هیدروکسید آلومینیوم ندارد و میزان بازیافت در تغلیظ ویروس با استفاده از اولترافیلتر بیشتر از تیمار با PEG است.
  کلیدواژگان: ویروس تب برفکی، تغلیظ، پلی اتیلن گلیکول، اولترا فیلتر
 • محمد جواد مهربانپور *، علی شیرازی نژاد، سید محمدحسین حسینی صفحات 24-30
  هدف از این مطالعه بررسی اثر واکسن های ORT تجربی تهیه شده با ادجوانت های آلوم پتاسیم، روغن معدنی و ساپونین، جهت بررسی میزان آنتی بادی در سرم خون جوجه های SPF می اشد. واکسن های غیر فعال ORT با استفاده از از آلوم پتاسیم، ساپونین و روغن معدنی تهیه شد. به هر گروه 15 تایی جوجه های SPF در سن سه هفتگی واکسن های تهیه شده با ادجوانت های مختلف تلقیح گردید. یگ گروه 15 تایی از جوجه های SPF در سه هفتگی واکسن تهیه شده با روغن معدنی و واکسن یاداور در 5 هفته بعد از واکسن اول را دریافت کردند. نمونه های خون از جوجه ها در مدت زمان آزمایش گرفته شد. میزان آنتی بادی IgG بر علیه ORT در جوجه های SPF با استفاده از آزمایش الیزا طراحی شده در آزمایشگاه اندازه گیری شد. در این مطالعه میزان آنتی بادی در سرم خون جوجه های واکسینه شده بطور معنی داری بالاتر از غیر واکسینه بود. در کل میزان آنتی بادی تولید شده با استفاده از روغن معدنی بطور معنی داری ایمنی بالاتری از واکسن های تهیه شده با استفاده از ادجوانت های دیگر بود. بر اساس نتایچ، دو نوبت واکسیناسیون با فاصله پنج هفته ایمنی طولانی تر و موثرتری نسبت به یک بار واکسیناسیون ایجاد می کند. در کل واکسیناسیون در جوجه های SPF در سه هفتگی و واکسن یاد آور در هشت هفتگی می تواند روش موثری بر علیه ORT باشد.
  کلیدواژگان: اورنیتوباکتریوم رینوتراکیال، واکسن غیر فعال، جوجه
 • فروغ شاهسونی، نظر افضلی، سیدجواد حسینی وشان * صفحات 31-40
  آب پنیر از جمله ضایعات صنایع لبنی است که سالیانه حجم زیادی از آن دور ریخته می شود و آلودگی محیط زیست را در پی دارد از همین رو، توجه به این منبع غنی از باکتری های مفید می تواند کمک بزرگی را به کاهش آلودگی محیطی و استفاده در صنعت دام و طیور را به همره داشته باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثرات آب پنیر و پرو بیوتیک تجاری برعملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 250 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه راس 308 به طور مساوی در قالب طرح کاملا تصادفی در 25 واحد آزمایشی شامل 5 تیمار، 5 تکرار توزیع شدند. جیره های آزمایشی شامل شاهد، آب پنیر(در سه سطح 4، 8 و 10 درصد) و سطح 1/0 درصد مولتی بهسیل 100 (توصیه شده کارخانه) بود. تحلیل داده ها نشان داد افزودن آب پنیر در سطح چهار درصد ضریب تبدیل خوراک را در دوره آغازین و پایانی پرورش کاهش داد (05/0>P). در دوره رشد افزودن چهار و هشت درصد آب پنیر باعث افزایش وزن بدن در مقایسه با سطح 10 درصد آب پنیر شد(05/0>P) در حالی که در 35 روزگی عیار پادتن علیه گلبول قرمز با افزودن 4 درصد آب پنیر بالاترین و در 42 روزگی سطح 4 و 8 درصد آب پنیر نسبت به شاهد بالاترین عیار پادتن کل را نشان دادند (05/0>P) عیار ایمنوگلوبین M و G در 35 و 42 روزگی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. سطح 8 درصد آب پنیر غلظت کلسترول و پروبیوتیک و سطوح 4 و 8 آب پنیر LDL سرم خون را در مقایسه با شاهد کاهش دادند (05/0≥P). سطح 8 درصد آب پنیر موجب افزایش عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در مقایسه با شاهد شد (05/0>P). آب پنیر و مولتی بهسیل باعث افزایش وزن نسبی بورس فابرسیوس و کاهش درصد چربی بطنی در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0>P). در کل، یافته های این پژوهش نشان داد که آب پنیر را تا سطح 10 درصد بدون اثر منفی بر عملکرد رشد پرنده و شاخص های خونی می توان استفاده نمود ولی افزودن در سطح 4 درصد می تواند باعث کاهش کلسترول، ضریب تبدیل و بهبود پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی گردد.
  کلیدواژگان: آب پنیر، ارتفاع پرز، ضریب تبدیل غذایی، عیار پادتن، کلسترول
 • لیدا عبدالمحمدی خیاو، مسعود حق خواه، کیوان تدین *، نادر مصوری صفحات 41-47
  پاراتوبرکلوزیس (بیماری یون) بیماری مزمن گرانولوماتوزی روده باریک توسط مایکوباکتریوم ایویوم تحت گونه پاراتوبرکولوزیس (MAP) ایجاد می شود. در کنترل بیماری، مهم ترین اقدام تشخیص و جداسازی حیوانات آلوده می باشد لذا هدف این بررسی جداسازی عامل این بیماری از دام های مشکوک و در ادامه تائید جدایه ها با استفاده از تست های مولکولی بود. برای این منظور 142 نمونه مشکوک ارسالی از استان های اصفهان، البرز، تهران، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، کرمان و گلستان پس از آلودگی زدایی بر روی محیط کشت هرالد اگ حاوی مایکوباکتین و بدون مایکوباکتین کشت داده شدند. پس از استخراج DNA، -16S rRNA PCR و سپس از نمونه های مثبت Nested-PCR انجام شد. در مجموع از 142 نمونه مشکوک 47 جدایه بدست آمد. در گسترش میکروسکوپی همه جدایه های مثبت در رنگ آمیزی زیل نلسون باسیل اسید فاست مشاهده گردید و در 83 نمونه از مجموع 142 نمونه مورد آزمایش و همچنین از سویه های مایکوباکتریایی در جواب 16s rRNA PCRباندی در ناحیه bp 543 مشاهده شد که نشاندهنده حضور مایکوباکتریوم در نمونه های فوق بود. از تمامی جدایه ها و سویه های کنترل مثبت و منفی Nested-PCR انجام پذیرفت که در مرحله اول باند bp 398 توسط پرایمرهای P90 و P91 و در مرحله بعد قطعه ای به طول bp 298 توسط پرایمرهای AV1 و AV2 حاصل گردید که نشان دهنده وجود مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس در نمونه ها بود. بر اساس این مطالعه Nested-PCR به عنوان روش مناسب تشخیص سریع قطعی موارد بیماری پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم پارا توبرکولوزیس، یون، ایران، 16S rRNA، Nested-PCR
 • محمد جانمحمدلو، کیوان تدین *، اسماعیل اصلی دلفانی صفحات 48-54
  ژنوتایپینگ مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس (MAP) حتی با وجود دسترسی به تکنیک های مولکولی متعارفی نظیر PFGE, RFLP, SSR and MIRU-VNTR همچنان به عنوان یک چالش محسوب می گردد بدان سبب که این باکتری از نظر ژنتیکی بسیار یکنواخت و همگن می باشد. به نظر می رسد که در شرایط امروزی پاراتوبرکولوزیس در سراسر ایران انتشار یافته است چرا که گزارشات مربوط به وقوع بیماری در گله های گاو گوسفند و بز بصورت فزاینده در هر سال انتشار می یابند. میزان اطلاعات موجود از ساختار جمعیت این باکتری در ایران محدود می باشد. یافته های موجود حاکی از فعالیت جدایه های متعلق به تیپ معروف به گاوی می باشند و این در حالی است که تاکنون نشانه ای از وجود تیپ گوسفندی در ایران یافت نشده است. در این تحقیق یک سیستم ژنوتایپینگ (Single Nucleotide Polymorphism (SNP متشکل از 13 لوکوس و با اتکا به PCR بر روی یک جدایه بومی MAP اجرا گردید. آزمون به گونه ای انجام گردید که از یک پروتکل واحد PCR برای همه لوکوس ها استفاده شد. محصولات تکثیر DNA به روش Sanger تعیین توالی شدند. نوکلئوتیدهای هدف تعیین و شناسایی گردیدند. این نوکلئوتیدها بطور کامل با نوکلئوتیدهای هم ارز در ژنوم سویه آزمایشگاهی MAP K10 مطابقت داشتند و هویت جدایه ایرانی را به عنوان جدایه تیپ گاوی نشان دادند. ما معتقدیم اگر روش SNP معرفی شده توسط Leao در مقیاس گسترده در ایران بکار گرفته شود امکان دستیابی به دانش جامع تر از اتفاقات و جریانات تکاملی که وقوع آنها وضعیت اپیدمیولوژیک امروز پاراتوبرکولوزیس در ایران را شکل داده اند، فراهم گردید.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس، SNP، جدایه، اپیدمیولوژی
 • علیرضا یوسفی، محمد شجاعی *، مرتضی زند ه د ل صفحات 55-65
  تنظیم مصرف خوراک یکی از مهم ترین فرآیندهای مدیریتی پرورش دام و طیور است که توسط عوامل مختلف از جمله میانجی های عصبی کنترل می شود. سروتونین یکی از میانجی های عصبی مهم و موثر در تنظیم رفتارهای تغذیه ای پرندگان می باشد. هدف این پژوهش، بررسی نقش سروتونین مرکزی و گیرنده ی 5HT2c آن بر اخذ خوراک جوجه های ماده نژاد تخمگذار بونس با استفاده از تزریق درون بطن مغزی SB242084 (آنتاگونیست گیرنده 5HT2c سروتونین) و پاراکلروفنیل آلانین (ترکیب تخلیه ی کننده سروتونین مغزی) بود. تعداد 33 قطعه جوجه یک روزه پس از عادت دهی با شرایط آزمایش به مدت 3 روز، به طور تصادفی به 3 گروه آزمایشی (11=n) تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد: تزریق درون بطن مغزی سرم -فیزیولوژی، گروه SB242084: تزریق درون بطن مغزی 5/1 میکروگرم SB242084 و گروه PCPA) para-chlorophenylalanine): تزریق درون بطن مغزی 5/1 میکروگرم پاراکلروفنیل آلانین بود. در سن 5 روزگی و پس از سه ساعت محرومیت خوراکی، ترکیبات مختلف حل شده در سرم فیزیولوژی حاوی رنگ اونس بلو به صورت ICV (Intracerebroventricular)r به جوجه ها تزریق شد. میزان اخذ خوراک به دو صورت مقدار خوراک مصرف شده و مقدار خوراک مصرفی به صورت درصدی از وزن بدن در زمان های 30، 60، 120 و 180 دقیقه پس از تزریق ثبت شد. نتایج نشان داد تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری بر مصرف خوراک و همچنین خوراک مصرفی بر اساس درصد وزن بدن در هیچ یک از مقاطع زمانی پس از تزریق نداشتند (05/0 < p). افزون بر این، میانگین خوراک مصرف شده نیز طی دوره ی آزمایش تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0 < p). در کل، نتایج این پژوهش نشان از عدم تاثیرگذاری سروتونین و گیرنده ی اختصاصی 5HT2c آن بر مصرف خوراک جوجه های 5 روزه نژاد تخمگذار بونس داشت.
  کلیدواژگان: 5HT2c سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین، سروتونین، مصرف خوراک، جوجه ی تخمگذار
 • شهرام نوزاد، علی قلی رامین *، سیامک عصری رضایی صفحات 63-71
  روزهای باز آبستنی و ارتباط آن با شاخص های خون، شیر و غذا در گاوهای پرتولید جهت تعیین مولفه های تاثیرگذار در فحلی و آبستنی بررسی شد. همزمان با فحلی نمونه های خون، شیر و غذا بصورت ماهانه تا شروع آبستنی جمع آوری شدند. درصد فحلی ها از یک تا 6 فحلی به ترتیب 3/21، 2/26، 7/19، 10/13، 6/6 و 10/13 بودند. درصد گاوهای 2 تا 11 ماه آبستن به ترتیب 5/11، 3/21، 8/9، 6/1، 5/11، 8/9، 5/11، 3/3، 8/9 و 8/9 بودند. فراوانی فحلی ها و ماه های آبستنی معنی دار بودند. بیشترین گاوها در سه ماهگی آبستن شدند. میانگین آبستنی 180 روز بود. حدود 50% فحلی ها بدون تشخیص بودند. جهت تعیین ارتباط بین روزهای باز آبستنی با شاخص های مطالعه، روزهای باز آبستنی به کمتر و بیشتر از 120 روز تقسیم شدند. میانگین اوره، کراتینین، بتاهیدروکسی بوتیرات، فسفر، منیزیم، هماتوکریت، هموگلوبین و لکوسیت های خون در بین گاوها متفاوت بودند نتایج نشان داد که با افزایش پروتئین و کلسیم غذا، اوره، پروتئین و منیزیم خون و منیزیم شیر روزهای باز آبستنی افزایش معناداری یافت. همچنین با افزایش هموگلوبین و فسفر خون، اوره، پروتین و فسفر شیر روزهای باز آبستنی کاهش معناداری یافت. نتیجه اینکه روزهای باز آبستنی در گاوهای این مطالعه دو برابر حالت طبیعی بود. بیشترین عوامل تاثیرگذار در روزهای باز آبستنی شاخص های خون و شیر بودند. تغییرات پروتئین تام و ماکرومینرال ها و اوره از نشانگرهای برجسته در روزهای باز آبستنی گاو محسوب می گردند.
  کلیدواژگان: روزهای باز آبستنی، گاو، مولفه های خون، شیر، غذا
 • ایمان حاج خدادادی *، محمدرضا بهرامی صفحات 72-83
  استفاده از افزودنی ها در تغذیه طیور به عنوان یک راه حل در سلامت پرنده و بهره وری بیشتر از خوراک توسط آن محسوب می شود. این تحقیق به منظور بررسی عملکرد تیمارهای آلژینات و آنتی بیوتیک در جیره جوجه‏های گوشتی نر بر عملکرد رشد، مولفه‎های ایمنی خونی و بافت شناسی صورت پذیرفت. از 144 قطعه جوجه نر یکروزه راس (308) استفاده شد و جوجه‎ها در 3 تیمار و 4 تکرار و 12 جوجه در هر تکرار قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار 1) جیره پایه بدون افزودنی ، تیمار2) جیره پایه دارای 200 میلی گرم در کیلوگرم آلژینات تیمار3) جیره پایه دارای 200 میلی گرم در کیلوگرم آنتی بیوتیک بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش وزن در دوره های 1 تا10، 10 تا 24 و 24 تا 42 روزگی تفاوتی نداشتند، تنها در کل دوره 1 تا 42 روزگی تفاوت معنی داری بین تیمار شاهد و سایر تیمارها وجود داشت. ضریب تبدیل خوراک در تمام دوره ها بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری داشتند و بترتیب تیمار آلژینات، آنتی بیوتیک و شاهد بهترین عملکرد را داشتند. تفاوتی در فراسنجه های هماتولوژی و شمارش تفریقی گلبول های سفید بین تیمارها مشاهده نشد. در مورد اجزای لاشه مثل نسبت وزن لاشه، سینه، ساق، پشت، گردن، کعب ران و بال تفاوت معنی‎داری وجود نداشت. تری‎گلیسیرید در تیمار آلژینات بالاترین مقدار بود که نسبت به تیمار آنتی بیوتیک با تفاوت معنی‎داری همراه بود. در مولفه‎های پروتئین کل، کلسترول کل، LDL-C، HDL-C، VLDL-C و گلوتاتیون پراکسیداز تفاوت معنی‎داری مشاهده نشد. طول پرز، نسبت طول پرز به عمق کریپت و مولفه مساحت پرز دئودنوم و ژژنوم در تیمار آلژینات نسبت به سایر تیمارها بطور معنی داری بالاتر بود. نشان داده شد استفاده از 200 میلی گرم در کیلوگرم آلژینات نسبت به تیمار شاهد می تواند تاثیرات مفیدی بر عملکرد بخصوص ضریب تبدیل خوراک و بافت شناسی قسمت های مختلف روده مثل دئودنوم و ژژنوم داشته باشد.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، آلژینات، جوجه گوشتی، عملکرد، بافت شناسی
 • سجاد معین نژاد، اکرم سادات نعیمی *، فاطمه نظرحقیقی، احسان نصر صفحات 84-96
  تولید و استفاده از نانو مواد مهندسی شده در صنایع مختلف بخصوص صنایع حوزه دریای خزر و نفوذ آن از طریق فاضلاب های صنعتی به محیط های آبی باعث ایجاد نگرانی هایی برای سلامت انسان و موجودات آبزی شده است. هدف این مطالعه، بررسی میزان سمیت و ارزیابی اثرات نانوذره اکسید مس (CuO NPs) بر شاخص های خونی و آنزیم های بچه فیل ماهی دریای خزر به عنوان یک گونه ارزشمند می باشد. بچه فیل ماهی با میانگین وزن gr 5 ± 40 پس از تعیین غلظت کشنده، در رویارویی با 20 درصد از LC50-96h نانوذره اکسید مس، به مدت 14 روز در سه تکرار به همراه تیمار شاهد قرار گرفتند. از بچه فیل ماهیان پس از 24، 48، 72، 96 ساعت و هفت و 14 روز خون گیری شد. سپس فاکتورهای خونی، پروتئین کل، گلوکز، کورتیزول و آنزیم های پلاسما مورد بررسی قرار گرفتند. تحت تاثیر نانوذره ی اکسید مس در مقایسه با شاهد تعداد گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و لنفوسیت بطور معنی داری کاهش و تعداد کل گلبول های سفید و نوتروفیل افزایش یافت (05/0>P). آنالیز فعالیت آنزیم های متابولیک، نشان گر افزایش معنی دار آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آلکالین فسفاتاز (ALP)، لاکتات دهیدروژناز (LDH) و آسپارتات ترانس آمیناز (AST) بود. گلوکز و پرتئین تام در اکثر تیمارها و کورتیزول پس از 14 روز، نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش یافتند (05/0>P). با توجه به ایجاد تغییرات معنی دار در بیش تر پارامترهای مورد سنجش، می توان نتیجه گرفت که نانوذره ی اکسید مس در غلظت به کار برده شده، اثرات منفی بر سلامت بچه فیل ماهی دریای خزر دارد.
  کلیدواژگان: فیل ماهی، کورتیزول، آنزیم های پلاسما، غلظت تحت کشنده، فاکتورهای خونی
 • مرتضی حسینی نژاد *، فرزانه حسینی، سید سروش ایوبی صفحات 97-100
  توکسوپلاسما گوندئی و نئوسپورا کنینوم، دو تک یاخته دارای شباهت های زیاد هستند که طیف وسیعی از حیوانات خونگرم از جمله سگ ها را آلوده می کنند. هدف از مطالعه اخیر، تعیین شیوع عفونت ناشی از تک یاخته های نئوسپورا کنینوم و توکسوپلاسما گوندئی در سگ های ارجاعی به تعدادی از کلینیک های دامپزشکی شهرستان اهواز بود. جهت این بررسی، اقدام به نمونه گیری تصادفی از یکصد قلاده سگ ارجاع شده سالم گردید. نمونه های سرمی اخذ شده، جهت بررسی وجود پادتن ایمنوگلوبولین G ضد تک یاخته توکسوپلاسما گوندئی، با استفاده از تست پادتن درخشان غیر مستقیم، مورد ارزیابی قرار گرفتند. از تعداد 100 نمونه مورد بررسی، 28 مورد، دارای تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما گوندئی بودند. بررسی میزان عفونت ناشی از تک یاخته نئوسپورا کنینوم با استفاده از تست الایزا انجام گرفت. نتایج بررسی با این تست، نشان دهنده وجود عفونت در 18 درصد از موارد بررسی بود. اختلاف معنی داری بین میزان عفونت در حیوانات نر و ماده وجود نداشت در حالی که شیوع عفونت در سگ های نگهبان و در سگ های با سن بالاتر از دو سال بیشتر بود. نتایج این مطالعه اهمیت سگ های نگهبان یا کنترل نشده را در شیوع این بیماری های تک یاخته ای مشخص می کند.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسما گوندئی، نئوسپورا کنینوم، سگ، اهواز
 • بیژن اسمعیل نژاد *، آوات سمیعی، ناصر حاجی پور، سپیده رجبی، یوسف میرزایی صفحات 101-109
  آلودگی با کنه آرگاس در سال های اخیر مشکلات عدیده ای را برای صنعت طیور در کشور به وجود آورده است. از طرفی پیدایش مقاومت تدریجی به داروهای ضد کنه کنونی، باعث وخامت اوضاع شده است. نانوذرات اکسید روی به عنوان ترکیبات نوظهور و خارق العاده در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. یکی از این خواص منحصر به فرد، اثرات ضد میکروبی است. هدف از اجرای مطالعه کنونی بررسی اثرات ضد انگلی نانوذرات روی علیه کنه آرگاس پرسیکوس می باشد. همچنین مقادیر مالوندی آلدهید به عنوان شاخص پراکسیداسیون چربی ها و نیتریک اکسید به عنوان شاخص استرس نیتروزاتیو مورد ارزیابی قرار گرفت. تخم، لارو و کنه بالغ در مجاورت غلظت های مختلف نانوذره اکسید روی (1، 2، 4 و 8 قسمت در میلیون) قرار گرفتند و میزان مرگ و مهار تفریخ در فواصل مشخص زمانی ثبت شد. نتایج حاصله حاکی از افزایش مرگ و مهار هچ به شکل وابسته به زمان و غلظت بود. همچنین مقادیر مالوندی آلدهید و نیتریک اکسید به شکل وابسته به غلظت افزایش یافته بود. از یافته های مطالعه کنونی می توان نتیجه گرفت که نانوذرات اکسید روی از طریق القا استرس اکسیداتیو/نیتروزاتیو باعث مرگ کنه و مهار باروری تخم می شود.
  کلیدواژگان: آرگاس پرسیکوس، نانوذره، روی، مالوندی آلدهید، نیتریک اکسید
|
 • arezoo karimpour somedel, Hamidreza Varshoiee *, KHOSROW AGHAIYPOUR, zeinab hedayati, mohammad aghaebrahimian Pages 2-16
  Capripoxvirus (CaPV) genus of Poxviridae family comprises three closely related viruses, namely sheeppox virus (SPV), goatpox virus (GPV) and lumpy skin disease virus (LSDV) causing sheeppox and goatpox and lumpy skin disease of cattle, respectively, with significant economic impact on livestock in endemic areas. Sheeppox and goatpox are endemic for many past years, and Lumpy skin disease emergently occurred in recent years in Iran. Since capripoxviruses are morphologically and antigenically identical discrimination of them relies exclusively on the use of molecular tools. The aim of this study is the molecular characterization of Iran capripoxviruses based on sequence analysis of the chemokine receptor (CKR) homologue gene. For this purpose, 16 capripoxvirus isolates consist of 10 SPV, 4 GPV and 2 LSDV isolates from different parts of Iran during 2013-2016 were used. CKR genes of isolates were amplified by PCR and cloned to pTZ57R/T vector. They were sequenced and analyzed by comparing to those of CaPVs available in the Genbank. Sequence and phylogenetic analysis showed that Iran SPV isolates with more than 99% identity were grouped on the same SPV clade retrieved from Genbank, except for Oman SPV. Iran GPV isolates with 98-99% identity were clustered with those of other countries and furthermore, with India and Bangladesh GPV isolates showed the same genetic profile. Iran LSDV isolates were 99-100% identical with other LSDs in the same clade. Conclusively, Iran SPV, GPV, and LSDV isolates are quite different based on sequence analysis of the CKR gene.
  Keywords: sheeppox virus, goatpox virus, lumpy skin disease virus, chemokine receptor homologue gene, Sequence analysis
 • H. Mahravani * Pages 17-23
  Foot and Mouth Disease (FMD) vaccine is one of the inactivated vaccines and its potency depends on the antigen quality, antigen concentration per dose, and adjuvant. In this study to introduce the better antigen concentration method, both active and inactive of three serotypes O, A05, and Asia of FMD virus were used. Each of the virus type was cultivated in BHK21 cell culture and half of each viral suspension inactivated by ethylene imine. The physical method; ultra filtration (cross flow system) and the chemical method; treatment with poly ethylen glycole (PEG6000) were used for virus concentration following safety assay. The quantity of virus recovery was evaluated by virus adsorption by aluminum hydroxide gel, complement fixation, ELISA, TCID50 titration, and sucrose concentration on the collected samples. The results indicate that the concentration rate did not affect virus adoption by aluminum hydroxide gel and the quantity of virus recovery using ultra filtration was higher than PEG precipitation.
  Keywords: Foot, Mouth Disease virus, Concentration, Ultra filtration, Poly ethylen glycole
 • M.J. Mehrbanpour *, Ali Shirazi nejad, S.M.H. Hosseini Pages 24-30
  The purpose of this study was the effect of vaccination with different adjuvant of inactivated ORT vaccines (potassium alum, mineral oil and Saponin) to measure the levels of antibodies against ORT in blood sera on SPF chickens. Inactivated ORT bacterin vaccines were prepared from ORT serotype A using potassium alum, mineral oil (MO) and Saponin. Fifteen SPF chickens per group were vaccinated at an age of 3 weeks with one of the three different inactivated vaccines. Similarly, 15 SPF chickens at an age of three week were vaccinated with inactivated vaccine in mineral oil. Booster vaccination with inactivated vaccine in mineral oil was performed five weeks after primary vaccination. Blood samples were collected from all the experimental birds during the experimental study. The presence of IgG antibodies against ORT antigens in SPF chickens were measured by using a modified ELISA, which were prepared in our laboratory. In this study, the levels of antibodies to ORT in blood sera of vaccinated chickens were significantly determined higher by ELISA than non-vaccinated chickens. These results show that the levels of antibodies of ORT vaccine with Montanide adjuvant were significantly greater than that of other vaccines when humoral responses of all vaccine were compared. According to the results, twice vaccination interval of 5 weeks could be effective for long lasting term than a single administration. In conclusion, vaccination of SPF chickens at 3 weeks of age with a booster dose at 8 weeks of age can be an effective method against ORT in chickens.
  Keywords: Ornithobacterium rhinotracuim, Inactivate vaccine, Chicken
 • F. Shahsavani *, N. Afzali, S.J. Hosseini, Vashan Pages 31-40
  This study was conducted to evaluate the effects of whey on the performance, biochemical parameters of blood and immune response in broilers. A total 250 day-old Ross 308 male broiler were randomly distributed in 25 experimental units including 5 treatments with 5 replicates. The experimental diets included control, whey (at 4, 8 and 10% levels) and 0.1% of commercial probiotic (multifactorial 100). The analysis of data showed that the addition of probiotic and whey at 4% to broiler diets decreased the feed conversion ratio during the starter and finisher period (P<0.05). In the grower period, adding 4 and 8% whey resulted in an increase in body weight compared to diets contained 10% whey (P<0.05). The antibody titer against SRBC were higher at adding 4 whey in 35 days and were higher at 4 and 8% whey at 42 days (P <0.05). The Immunoglobulin M and G titer were not affected by experimental treatments at 35 and 42 days of age. The probiotic and whey at the level of 8% decreased serum cholesterol and also probiotic and whey at the levels of 4 and 8 levels decreased the concentration of LDL as compared to control (P≤0.05). The level of 8% whey increased the depth of the crypt and the height of villi to the crypt depth ratio compared to the control (P<0.05). Whey and probiotics increased the relative weight of bursa of fabricus and decreased abdominal fat percentage compared to the control group (P <0.05). Therefore, the findings showed that supplementation of whey up to 10% does not have undesirable effects on performance, it suggested that addition of whey up to 4% to broiler diets may reduced cholesterol, and FCR and improve the immune response of broiler chickens.
  Keywords: Antibody titer, Cholesterol, Food conversion ratio, Height of villi, Whey
 • L. Abdolmohammadi Khiav, M. Haghkhah, K. Tadayon *, N. Mosavari Pages 41-47
  Paratuberculosis or Johne's disease is a chronic granulomatous disease of the small intestine that is caused by Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP).The aim of this study was to determine the status of this disease in suspected animals and finally confirmation of isolates identity by molecular tests. For this purpose, 142 suspicious samples were cultured on plain and mycobactin J-supplemented Herrold's egg-yolk slants from Isfahan, Alborz, Tehran, North Khorasan, Khuzestan, Zanjan, Fars, Qazvin, Kerman and Golestan provinces. Forty seven isolates were obtained out of 142 suspicious samples. All specimens that were grown on mycobactin J-supplemented Herrold's egg-yolk slants were detected by Ziehl-Neelsen staining as acid Fast bacilia, and in 83 samples of the total, as well as mycobacterial strains, a 543 bp fragment was amplified using PCR-16s rRNA. Nested PCR was done on isolates and positive and negative controls. At the first stage, a 398 bp fragment was obtained by P90 and P91 primers, and in the next step, a 298 bp fragment was obtained using AV1 and AV2 primers, which indicates the presence of Mycobacterium paratuberculosis in the samples. Based on this study, Nested-PCR is suggested as a suitable rapid diagnostic method for disease cases.
  Keywords: Mycobacterium paratuberculosis, Johne's, Iran, 16s rRNA-PCR, Nested-PCR
 • M. Mohammadlu, K. Tadayon *, E. Asli Pages 48-54
  Genotyping of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP) remains a challenge in epidemiology of paratuberculosis even with availability of the traidional molecular techinques such as PFGE, RFLP, SSR and MIRU-VNTR assays as MAPs are genetically monomorphic bacteria. In the Iranian environment MAP seems to have extensively scatterd across the country as reports indicating frequent occurrence of the disease in bovine, caprine and ovine populations are now on rise. However, only little is known on population structure of MAP in this country. The few conducted observations are in support of existence of cattle (C) type of MAP with no trace of sheep (S) type isolates ever found. In this work, a recently-developed PCR-based Single Nucleotide Polymorphism (SNP) assay concentrating on 13 individual loci across the MAP genome was conducted on a single endogenous Iranian MAP isolate of caprine origin. PCRs were conducted using universal protocol with all amplicons Sanger sequenced in search for target SNPs. An identical pattern of SNPs with that of the MAP K10 laboratory strain was revealed to confirm the identity of this local strain as a cattle type. The Leao’s SNP analysis is a simple, straightforward assay that if used extensively, we might expect a better understanding of evolutionary scenario behind todays’ epidemiology of paratuberculosis in Iran.
  Keywords: Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, SNP, isolate, Epidemiology
 • A.R. Yousefi, M. Shojaei *, M. Zendehdel Pages 55-65
  Regulation of food intake is an important part of poultry and livestock breeding management which controlled by several factors such as neurotransmitters. Serotonin is one of the important and effective neurotransmitter regulated birds appetite. The aim of this study was to investigate the role of central serotonin and 5HT2c serotonin receptor on feed intake in female layer-type chicken Bovans by introcerebroventricular (ICV) injection of PCPA (parachlorophenylalanin: a brain serotonin depletive agent) and SB242084 (5HT2c antagonist serotonin receptor). A total of 33-one day old chicks, adapted to the experimental condition for three days, were randomly allocated to three treatment groups (n=11). Treatments included: control, ICV injection of normal saline; PCPA, ICV injection of 1.5µg PCPA, and SB242084, ICV injection of 1.5µg SB242084. Following three hours of food deprivation, the 5-days old birds received ICV injection of treatments that were dissolved in normal saline containing Evans blue. Amount of the food consumption and percentage of food intake based on body weight were recorded at 30, 60, 120, and 180 min post injection. Results showed that treatments had no effect on the amount of food intake and the percentage of food intake on the basis of body weight at the different experimental time-points (p>0.05). In addition, the average feed intake was not affected by the treatments (p>0.05). Overall, results of this study showed that serotonin and its specific 5HT2c receptor had no significant effect on food intake in 5-days old layer type Bovans chicks.
  Keywords: 5HT2c serotonin receptor, Food intake, Layer chick, Parachlorophenylalanin, Serotonin
 • Sh. Nozad, Ali, Gholi Ramin *, Siamak Asri Rezaei Pages 63-71
  Pregnancy open days (POD) and its relationship with diet, blood and milk parameters was assessed in high producer dairy cows to determine the indices could be affect on pregnancy rate. Following the estruses recording feed, blood and milk samples were prepared monthly up to the date of pregnancy in dairy cows. The visible estruses was from one to 6 and were 21.3%, 26.2%, 19.7%, 18.1%, 6.6% and 13.1%, respectively. The POD were varied from 2 to 11 months and were 11.5%, 21/3%, 9.8%, 1.6%, 11.5%, 9.8%, 11.5%, 3.3%, 9.8% and 9.8%, respectively. The differences among visible estruses and POD were statistically significant. Most cows revealed pregnancy after 3 months of calving. The overall mean for POD were 6 months. Approximately 50% of estruses were latent and have not been recognized. Mean values of urea, protein, calcium, magnesium, and phosphorus in diet, blood and milk during the POD were statistically significant difference among the groups . To realize the relationships between POD and biochemical parameters, POD classified into >120 and
  Keywords: Open days, Cattle, Blood, Milk, Diet
 • I. Haj Khodadadi *, M.R. Bahrami Pages 72-83
  Dietary additives especially prebiotics can improve performance and immunity of broiler by increasing health status. This study was performed to investigate effect of dietary alginate and antibiotic on performance, carcass traits, Hematology and histology of intestinal tract in male broilers. A total of 144, day-old male broilers (Ross 308) were randomly assigned to three treatments with four replicates. This experiment was conducted in a completely randomized design. The experimental treatments consists 1) basal diet as control group 2) basal diet + 200 ppm Alginate 3) basal diet + 200 ppm antibiotic (felavophospholipol). Body weight gain at 1-10, 10-24 and 24-42d was not significantly differ between treatment but only Body weight gain at 1-42 was significant between control and other treatments significantly. FCR in all periods had significantly differed in Alginate group with control. There are no significantly differences in hematological and white blood cell differentiation count traits. There are no significantly differences in carcass traits, gizzard, abdominal fat, and thymus and spleen relative weight in all experimental treatments. Serum cholesterol, HDL, LDL, VLDL did not show any significant differences among treatments. Serum glucose, triglyceride was significantly different and all treatment and alginate had lower than control group. Deudenum and jjenum height of villi, Villus height to crypt depth ratio in deudenum and jejenum had significantly difference in alginate group and control group. Based on our results, it can be concluded that 200 ppm alginate group had simmilar performance parameters in compared to control group and it had better histometric parameters so alginate can use efficiency as prebiotic source to increasing performance in male broiler.
  Keywords: Antibiotic, Alginate, Broiler, Performance, Histology
 • S. Moeinnejad, A.S. Naeemi *, F. Nazarhaghighi, E. Nasr Pages 84-96
  The widespread application of nanotechnology in industries, especially the Caspian Sea region and infiltration of them through industrial sewage to the aquatic environment cause concerns for human health and the aquatic organisms. The aim of the present study is to evaluate the acute toxicity and effects of copper oxide nanoparticles on some enzymes and hematological factors of the Caspian juvenile beluga as a valuable species. Juvenile beluga with an average weight of 40±5 gr were prepared and after determination of the lethal concentration, were exposed to 20% of LC50-96h of CuO nanoparticles and control for 14 days in three replicates. Then the juveniles blood were sampled after 24, 48, 72, 96 hours and 7, 14 days and hematological factors, total protein, glucose, cortisol and enzymes in blood serum were examined. The number of red blood cells, hemoglobin, hematocrit and lymphocytes were decreased and the total number of white blood cells and neutrophils were significantly increased under CuO treatment (P<0/05). Analysis of ALT،ALP, LDH and AST enzymes activity showed significant increase compared to control (P <0.05). Furthermore, the levels of glucose and total protein in the most of the treatment and levels of cortisol only after 14 days treatment were significantly increased when compared to control(P <0.05). Due to significant changes in the most of the parameters compared to the control, it can be concluded that the concentration of CuO NPs used for Juvenile beluga have negative effects on its health.
  Keywords: Beluga, Cortisol, Plasma enzymes, Sublethal concentration, Hematological factors
 • M. Hosseininejad *, F. Hosseini, S.S. Ayoobi Pages 97-100
  Toxoplasma gondii and Neospora caninum are two closely related protozoan parasites infecting a wide range of warm blooded animals including dogs. This study was aimed to determine the seroprevalence of anti Neospora caninum and anti Toxoplasma gondii antibodies, in healthy dogs in Ahwaz, Iran. For this, 100 serum samples were taken from healthy dogs referred to some veterinary clinic in Ahwaz. Serodiagnosis of Neospora caninum was carried out using an indirect Elisa test and detecting anti Toxoplasma gondii antibodies (IGg Immunoglobulins) was carried out using an indirect fluorescent antibody test (IFAT). From the total of 100 dogs, 18 had detectable antibodies for Neospora caninum and 28 for Toxoplasma gondii. No sex predisposition was detected in examined animals but age and living places were of high importance both for Neospora caninum and Toxoplasma gondii infections. This study emphasizes the importance of guard dogs in prevalence of these protozoan diseases.
  Keywords: Neospora caninum, Toxoplasma gondii, Dogs, Ahwaz
 • B. Esmaeilnejad *, A. Samiei, N. Hajipour, S. Rajabi, Y. Mirzaei Pages 101-109
  Argaspersicus, family Argasidae, is soft tick that has incurred several difficulties to poultry industry. Besides, resistance to available anti-parasitic agents has intensified concerns. In the past few years, Zinc oxide nanoparticles (ZnO-NPs) as a novel and marvelous material have attracted great interest. One of their outstanding properties is antimicrobial effect. The current research was conducted to assess possible acaricidal impacts of ZnO-NPs on a prevalent tick, A. persicus. Moreover, malondialdehyde (MDA) content as a marker of lipid peroxidation and nitric oxide (NO) level as a marker of nitrosative stress were measured. Egg, larvae and adult ticks were incubated with various concentrations of the nanoparticle (1, 2, 4, 8 ppm). Then, the rate of mortality and hatch inhibition was recorded in constant intervals. The results showed that mortality and hatch inhibition increase in concentration and time dependent manner. MDA and NO level also increased in same pattern. It can be concluded that ZnO-NPs destroy ticks and inhibit egg hatch via induction of oxidative/nitrosative stress.
  Keywords: A. persicus, Nanoparticle, Zinc, malondialdehyde, nitric oxide