فهرست مطالب

 • پیاپی 11 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مرضیه جاوید، محمدعلی کاظمی، روح الله فاطمی صفحه 2
  زمینه و هدف
  هدف از انجام این تحقیق بررسی توسعه سلامتی با تاکید بر انگیزه های مشارکت در فعالیت بدنی و بازی های دیجیتالی اوقات فراغت و سلامتی بین نوجوانان دختر و پسر شهر تهران بود.
  مواد و روش ها
  آزمودنی های این تحقیق شامل 300 نفر از دانش آموزان پسر و دختر شهر تهران بود که بر اساس جدول مورگان در مقاطع اول، دوم ، سوم و در مقطع متوسطه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه ترجمه شده لانگ چو (2009) بود. ضریب آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه برای پایایی مشکلات مربوط به سلامت عمومی نوجوانان (77/0= α) و پایایی عوامل مشارکت در بازی های دیجیتالی (78/0= α) بدست آمد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین روابط متغیرها و از آزمون t مستقل برای مقایسه متغیرها بین دختران و پسران استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین انگیزه های انجام بازی های دیجیتالی و زمان انجام این بازی هارابطه معنی داری وجود دارد (p<0.05). همچنین بین مشکلات مربوط به سلامتی در دو جنس و بین فعالیت بدنی اوقات فراغت در دو جنس تفاوت معناداری وجود دارد(p<0.05) ولی بین میزان انجام بازی های دیجیتالی در دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد (p>05/0).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان از اهمیت فعالیت بدنی در اوقات فراغت دانش آموزان می باشد و بر اساس نتایج به دست آمده، فعالیت بدنی در اوقات فراغت هم در پسران و هم دختران احتمالا منجر به کاهش مشکلات مربوط به سلامتی در هر دو جنس می شود.
  کلیدواژگان: اوقات فراغت، بازیهای دیجیتالی، فعالیت بدنی، سلامتی، نوجوان
 • حامد سبزواری*، فرهاد قدیری، آزاده شریفی فر صفحه 19
  هدف
  خودپنداره بدنی نقش مهمی در نوجوانی دارد. در این دوره از زندگی افراد تغییرات جسمانی، روانی و احساسی را تجربه می کنند و تفاوت های جنسیتی آشکار می شود. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط شاخص های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت و خودپنداره بدنی و همچنین تفاوت های جنسیتی بین دختران و پسران نوجوان بود.
  روش
  از میان دانش آموزان منطقه 6 تهران 335 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. دانش آموزان ابتدا فرم کوتاه پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش (2010) رو تکمیل کردند. سپس برای اندازه گیری آمادگی جسمانی از مجموعه آزمون آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت آهپرد استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین شاخص های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت و ابعاد خودپنداره بدنی بین هر دو جنس وجود دارد. علاوه بر این ارتباط معناداری بین استقامت قلبی عروقی، قدرت و استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، درصد چربی بدن و خودپنداره بدنی کلی پیدا شد. همچنین بین خود ادراکی، چربی بدنی، هماهنگی، استقامت، انعطاف پذیری، لیاقت ورزشی، قدرت و فعالیت بدنی و شاخص های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت ارتباط معناداری پیدا شد. اما بین خود ادراکی ظاهر بدنی، سلامتی و عزت نفس و شاخص های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت ارتباط معناداری پیدا نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان می دهند که باید برنامه های آموزشی خاصی برای بهبود آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت برای هر دو جنس تدارک دیده شود. زیرا بهبود آمادگی جسمانی باعث بالا رفتن بهداشت روانی و فاکتورهای روان شناختی نوجوانان می شود. به طور مثال، برنامه های آموزشی مدارس باید بر ارتقاء قدرت و استقامت عضلانی و همچنین استقامت قلبی عروقی دختران تاکید بیشتری نمایند.
  کلیدواژگان: روانشناسی، خود پنداره بدنی، آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت، نوجوانان
 • هادی بشیریان، روح الله دایی، محسن بختیاری، رضا شهبازی صفحه 44
  هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین مولفه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی با مولفه دلبستگی به شغل در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اراک بود. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی که به روش میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اراک که تعداد آن ها مجموعا 80 نفر بود، تشکیل دادند و نمونه آماری قابل استفاده و تجزیه و تحلیل برابر با 70 انتخاب گردید. ابزارهای مورد استفاده این تحقیق شامل 3 پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کروم، تعهد سازمانی آلن و می یر، و دلبستگی به شغل لودال و کجنیر بود. روایی تحقیق حاضر توسط 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی درونی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. که متغیرهای رضایت شغلی (89/0=α)، تعهد سازمانی (94/0= α)، و دلبستگی به شغل (75/0=α). روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه) بود. نتایج تحقیق نشان داد، بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری با میزان دلبستگی به شغل وجود دارد.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، تعهد سازمانی، دلبستگی به شغل
 • مصطفی سلطانی، سید عباس بی نیاز، مریم اسلام دوست، زهرا نادری نسب صفحه 61
  هدف از تحقیق حاضر، مقایسه اثر حضور تماشاگران فعال و غیرفعال بر عملکرد ورزشکاران در اجرای مهارت روپایی فوتبال به عنوان یک مهارت حرکتی ظریف بود. نمونه آماری ورزشکاران شامل بیست نفر از دانشجویان پسر ورزشکاری بود که بیش از پنج سال سابقه ورزشی در رشته فوتبال داشته و عضو تیم فوتبال دانشگاه فرهنگیان قزوین بودند. نمونه آماری تماشاگران نیز حدود 60 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان قزوین بودند که به طور تصادفی گزینش شده بودند. روش کار به این صورت بود که آزمودنی ها در چهار جلسه جداگانه و در هر جلسه، دوبار به اجرای مهارت روپایی فوتبال پرداختند. قابل ذکر است که آزمودنی ها در جلسه اول به تنهایی، جلسه دوم در حضور هم کنش، جلسه سوم در حضور هم کنش و تماشاگران غیرفعال و جلسه چهارم در حضور هم کنش و تماشاگران فعال به اجرای مهارت مورد نظر پرداختند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون آماری ANOVA با اندازه گیری مکرر و جهت تعیین تفاوت بین جفت میانگین ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد و نتایج تحقیق، نشان داد که بین میانگین نتایج عملکرد آزمودنی ها در چهار وضعیت ذکرشده، تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0 P <). همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین نتایج مهارت روپایی آزمودنی ها، در مقایسه تمام جفت میانگین ها، تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0 P <). در مجموع، نتایج به گونه ای بود که حضور تماشاگران بر عملکرد ورزشکاران در مهارت روپایی فوتبال، همواره اثر منفی داشت.
  کلیدواژگان: تسهیل اجتماعی، هم کنش، تماشاگر فعال، تماشاگر غیرفعال
 • محدثه ولی پور*، معصومه حبیبیان صفحه 75
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری اجتماعی معلمان تربیت بدنی شهر بابلسر بود. این تحقیق به شیوه توصیفی- همبستگی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق را کلیه معلمان تربیت بدنی شهر بابلسر تشکیل می دهند. به علت محدود بودن و در دسترس بودن افراد نمونه آماری به صورت کل شمار انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه های فرهنگ سازمانی ساشکین (91/0=α)، مسئولیت پذیری اجتماعی کارول و استوارتز (74/0=α) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون پیرسون و با به کارگیری نرم افزار آماری 22SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد بین ابعاد فرهنگ سازمانی با وظیفه شناسی، نظم و مقررات معلمان تربیت بدنی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد. بین ابعاد فرهنگ سازمانی مانند هماهنگی با تغییر، همسویی اهداف فردی و گروهی، مشتری گرایی، با رفتار منطقی معلمان تربیت بدنی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد ولیکن با کار گروهی هماهنگ، قدرت فرهنگ سازمانی همبستگی معناداری نداشته است. بین ابعاد فرهنگ سازمانی مانند هماهنگی با تغییر، همسویی اهداف فردی و گروهی، کار گروهی هماهنگ، مشتری گرایی، با قابلیت اعتماد معلمان تربیت بدنی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد ولیکن با قدرت فرهنگ سازمانی همبستگی معناداری نداشته است. بین تنها بعد همسویی اهداف فردی و گروهی از فرهنگ سازمانی با سخت کوشی معلمان تربیت بدنی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد و با سایر ابعاد فرهنگ سازمانی همبستگی معناداری نداشته است.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، معلمان تربیت بدنی
|
 • Marziyeh Javid, Mohamad Ali Kazemi, Rohollah Fatemi Page 2
  Background & Purpose: The aim of the present study was to investigate health improvement with emphasis on tendency for participating in leisure time physical activity and playing digital games in male and female adolescents of Tehran City.
  Materials & Methods
  Subjects included 300 male and female students that were selected according to the Morgan table from three grads of I, II, and III in Tehran high schools. In this study, a standard questionnaire of Leung Cho (2009) was used. Cronbach's alpha reliability coefficient of the questionnaire for the public health problems of adolescents was obtained α=0.77 and the reliability of factors involved in digital games was obtained α =0.78. For data analysis, the Pearson correlation coefficient was used to determine the relationship between variables and the independent t-test was used to compare variables between male and female subjects.
  Results
  The results showed that there was a significant relationship between motivation of participation in digital games and time spend in these games (p<0.05). Also, there were significant differences in health problems and physical activity in leisure time between males and females (p<0.05), but there was no significant difference in doing digital games between male and females.
  Conclusions
  The results show the importance of physical activities in students' leisure time and based on these results, it can be concluded that leisure time physical activity may reduce health problems in both male and female students.
  Keywords: Leisure time, Digital games, Physical activity, Health, Adolescents
 • Hamed Sabzevari*, Farhad Ghadiri, Azadeh Sharififar Page 19
  Aim
  Physical self-concept plays an important role in adolescence. In this period of life, individual's physical experience, mental and emotional changes, and gender differences are clear. The purpose of this study was to investigate the relationship between Health's related physical fitness indicators and physical self-concept as well as gender differences between girls and boys in adolescent.
  Methods
  335 students were selected by random sampling method from random sample of cluster sampling. Participants first completed the short form of the Self-Descriptive Questionnaire (Marsh et al, 2010). Then, for physical fitness assessment, the collection of health-related physical fitness test AAHPERD was used.
  Results
  The results showed that there was a significant difference between the health-related physical fitness indicators and the dimensions of physical self-concept between the two genders. In addition, a significant relationship was found between cardiovascular endurance, strength and muscular endurance, flexibility, body fat percentage, and overall physical self-concept. As well as between self-perceived body fat, coordination, endurance, flexibility, athletic competence, strength and physical activity and health-related physical fitness indicators significant relationship was found. However, there were no significant correlations between self-perceptual, physical appearance, health and self-esteem and health-related physical fitness indicators.
  Conclusion
  The results showed that the specific educational programs for health-related physical fitness for both gender should be provided. This suggestion is in line with this fact that the physical fitness is a factor to improve youth mental health and psychological parameters. For example, school curricula should emphasize the promotion of muscular strength and endurance, as well as cardiovascular endurance of girls.
  Keywords: psychology, Physical self-concept, health-related fitness, students
 • Hadi Bashirian, Ruhollah Daei, Mohsen Bakhtiyari, Reza Shahbazi Page 44
  The purpose of this study was to investigate the relationship between job satisfaction and organizational commitment with an attachment component to occupation in the staff of the General Office of Sports and Youth of Arak. This descriptive and correlation study was carried out in a field experiment. The statistical population of the study consisted of the total staff of the General Directorate of Sports and Youth of Arak, which numbered 80 people and the statistical sample is applicable and the analysis is equal to 70. The tools used in this research were three questionnaires: Visoki & Chroma's job satisfaction questionnaire, Allan & Miyer's organizational commitment, and attachment to Ludal & Kojnir. The validity of this study was confirmed by 12 sports management professors. To determine the internal reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used. Job satisfaction variables (α = 0.89), organizational commitment (α =0.94), and attachment to occupation (α = 0.75). The statistical methods used in this research were descriptive statistics and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis). The results of the research showed that there is a positive and significant relationship between job satisfaction and organizational commitment with the level of attachment to the job.
  Keywords: Job satisfaction, organizational commitment, Attachment to the job
 • Mostafa Soltani, Seyed Abbas Biniaz, Maryam Eslamdoost, Zahra Naderinasab Page 61
  The purpose of this study was to compare the effect of the active and inactive spectators on the performance of athletes in the performance of the rupee skill in football as a fine motor skill. The athletes' sample included twenty male athletes who had more than five years of experience in football and they were the members of the football team of the Farhangian University of Qazvin. Also, the samples of the spectators were 60 male students of the Qazvin Farhangian University whose were randomly selected. Participants performed their skill at four separate sessions: first session alone, the second session, in the presence of coactors, the third session, in the presence of the coactors and the passive spectators, and the fourth session, in the presence of the coactors and active spectators. ANOVA with repeated measurement test was used for analyze the data. Moreover, Tukey post hoc test was used to determine the difference between the pair of averages. The results showed that there is a significant difference between the mean of the performance of the participants in the four situations mentioned (P < 0.01). Also, the results showed that there is a significant difference between the means of subjects' skill in comparison with all pairs of averages (P < 0.05). In general, the results showed that the presence of spectators have had a negative effect on the performance of athletes.
  Keywords: Social facilitation, Coactors, Active Spectator, Inactive Spectator
 • Mohadse Valipour *, Masoomeh Habibian Page 75
  The purpose of this study was to Investigating the relationship between organizational culture and social responsibility of physical education teachers in babolsar city. The research method was descriptive correlational research. The statistical population of the survey is made up of all physical education teachers in Babolsar. Due to the limited availability and availability of the subjects, the statistical sample is the total number. To collect information, Sashkin's organizational culture questionnaire (α=0.91), social responsibility (α=0.74) were used. Data were analyzed using Pearson test using SPSS software. The findings of the research showed that, there is a significant positive correlation between the dimensions of organizational culture with the duties, discipline and regulations of physical education teachers in Babolsar. There is a significant positive correlation between the dimensions of organizational culture such as coordination with change, the alignment of individual and group goals, customer orientation, and logical behavior of physical education teachers in Babolsar, but with co-ordinated group work, the power of organizational culture has not been significantly correlated. There is a significant positive correlation between the dimensions of organizational culture such as coordination with change, alignment with individual and group goals, coordinated group work, customer orientation, and the reliability of physical education teachers in Babolsar. However, there is no significant correlation with the power of organizational culture. There is a significant positive correlation between the only aspects of the alignment of individual goals and a group of organizational culture with the hard work of physical education teachers in Babolsar and there is no significant correlation with other aspects of organizational culture.
  Keywords: Organizational Culture, Social Responsibility, Physical Education Teachers