فهرست مطالب

یافته های نوین در علوم زیستی - سال پنجم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/07
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مرتضی نادری * صفحات 348-355
  برآورد جمعیت دوپای فیروز (هاتسونی فیروزی) در دشت میرآباد شهرضا به شیوه های فاصله ای (ترانسکت خطی) و روش صید و صید مجدد در سال های 1386 لغایت 1388 صورت پذیرفت. در دوره مطالعه، در زمان فعالیت گونه و خارج از فصل تولیدمثل تلاش شد با زنده گیری، علامت گذاری، رهاسازی و صید مجدد افراد به شیوه اشنابل در چندین مرحله پیاپی فراوانی جمعیت در زیستگاه مورد نظر برآورد شود. همزمان با پیمایش ترانسکت های خطی با استفاده از موتورسیکلت و پرژکتور با کمک دو ناظر در تیپ های زیستگاهی مختلف افراد مشاهده شده به ثبت رسیدند. سعی شد تلاش برای برآورد فراوانی به شیوه ترانسکت خطی و شیوه اشنابل در تیپ های زیستگاهی مختلف و همچنین در زمان های مختلف (مبتنی بر تغییرات نور ماه در شب های مختلف) از توزیع مناسبی برخوردار باشد. نتایج حاصل از شیوه فاصله ای، اشنابل و شوماخر اشمایر فراوانی جمعیت گونه تحت مطالعه در زیستگاه موردنظر را به ترتیب 226، 402 و 387 فرد برآورد نمودند. بررسی حدود اطمینان برآوردها نشان می دهد، سطح بالایی برآورد شده به شیوه ی ترانسکت خطی به سطح پایینی شیوه ی شوماخر اشمایر نزدیک تر است. با توجه به نتایج به دست آمده و ویژگی های رفتاری گونه تحت مطالعه به نظر می رسد در این پژوهش روش فاصله ای روش مطمئن تری نسبت به روش صید و صید مجد است. اگرچه روش های صید مجدد طراحی شده به دلیل دارا بودن فرضیات محدودکننده بیشتر برای جمعیت های بسته دقت برآورد بالاتری را دارند، با این حال قابلیت اطمینان به روش برآورد فروانی یک گونه کاملا به رفتار گونه تحت مطالعه در گزینش زیستگاه بستگی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: حدود اطمینان، دقت برآورد، روش های فاصله ای، زیستگاه های دشتی، علامت گذاری
 • مریم عباسی، نادر شعبانی پور * صفحات 356-364
  تحقیق حاضر ساختار شبکیه ماهی سفید دریای خزر و واکنش این ماهی در برابر تغییر نور محیطی را در مرحله بلوغ بررسی می کند. ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii subsp. kutum) از جمله ماهیان آنادرموس و بومی دریای خزر و از جمله ماهیان همه چیز خوار است. نمونه های بالغ از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی شهید انصاری شهر رشت تهیه شدند و به منظور سازش به شرایط روشنایی و تاریکی به مدت نیم ساعت در تاریکی مطلق و روشنایی روز قرار گرفتند. سپس شبکیه چشم جهت مطالعه بافت شناسی با میکروسکوپ نوری و الکترونی جداسازی و آماده شدند. برای آگاهی از ساختار و انواع سلول ها و لایه های شبکیه مقاطع طولی و جهت مشخص کردن آرایش سلول های مخروطی شبکیه مقاطع عرضی از شبکیه تهیه شد. ده لایه سلولی در شبکیه ماهی سفید مشاهده شد. در لایه سلول های گیرنده نوری علاوه بر سلول های استوانه ای، سلول های مخروطی منفرد کوتاه دیده شد. در مقاطع عرضی آرایش و الگوی مشخصی از ترتیب و قرار گرفتن سلول های مخروطی به دست نیامد در بررسی واکنش رتینوموتور در ماهی سفید مشخص شد که شبکیه این ماهی به تغییر شرایط نوری پاسخ می دهد. نتایج پاسخ رتینوموتور و شاخص رنگدانه ای قابل ملاحظه حاکی از اتکای جانور بر دید استوانه ای در نور اندک است. از طرف دیگر تغییر میوئید سلول های مخروطی نشان دهنده قابلیت دید نگی در ماهی سفید نیز هست.
  کلیدواژگان: بافت شناسی، پاسخ به نور، ترتیب سلولی، ماهی، میکروسکوپ الکترونی
 • راضیه محمودی، زهرا زنگنه نژاد *، محبوبه سترکی صفحات 365-371
  بیماری پارکینسون یک اختلال طولانی مدت دستگاه عصبی مرکزی است که به طور عمده سیستم حرکتی را تحت تاثیر قرار می دهد. درد و اختلالات خلقی و ناشی از بیماری پارکینسون اثر نامطلوبی بر کیفیت زندگی فرد دارد. گیاه کارده گیاهی با اثرات آنتی اکسیدانی است که در طب سنتی نیز کاربرد دارد. هدف این تحقیق بررسی اثر عصاره کارده بر افسردگی و درد ناشی از تزریق نوروتوکسین 6-هیدروکسی دوپامین در موش های صحرایی نر است. موش های صحرایی به صورت تصادفی به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل نرمال سالین دریافت کردند. گروه پارکینسونی (PD)، با تزریق نوروتوکسین 6- هیدروکسی دوپامین در دسته قدامی- میانی مغز (MFB) پارکینسونی شدند. گروه های سوم، چهارم و پنجم 7 روز پس از القای مدل پارکینسون با دوزهای 100، 200 و 400 عصاره کارده به روش گاواژ به مدت 14 روز تیمار شدند و در روز 15 تست های رفتاری شامل تست شنای اجباری و تیل فیلیک انجام شد. تیمار موش های پارکینسونی با عصاره کارده در غلظت های 100، 200 و 400 به طور چشمگیری مدت زمان بی حرکتی را در آزمون شنای اجباری کاهش داد (05/0p<). تیمار موش های پارکینسونی با عصاره کارده در دوزهای 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به طور معنی داری مدت زمان مقاومت به درد را نسبت به گروه پارکینسونی افزایش داده است (05/0p<) . نتایج این مطالعه نشان می دهد عصاره گیاه کارده باعث بهبود افسردگی و کاهش درد ناشی از القای پارکینسون می شود که احتمالا به اثرات آنتی اکسیدانی آن مربوط است.
  کلیدواژگان: آستانه درد، آنتی اکسیدانی، بی حرکتی، تیل فیلیک، هیدروکسی دوپامین
 • انسیه صالح قمری*، مرضیه حسینی، فاطمه طاهری صفحات 372-378
  خاک های شور دارای پراکندگی وسیعی در کشور ایران هستند. این خاک های بکر منبع بسیار بارزشی برای جداسازی باکتری های جدید با متابولیت های با کارکرد بالا در زیست فن آوری هستند. سویه های اکتینومیست از محیط کشت های نشاسته کازئین آگار و ISP2 با درصدهای مختلف از نمک سدیم کلرید (0، 5 و 10 درصد) از نمونه های خاک تیمارشده جدا شدند. کلنی های خالص باکتری ها، روی محیط کشت گلیسرول کازئین کشت داده شدند و پس از رشد کامل با لایه نازکی از مولر هینتون آگار (1 درصد) حاوی Staphylococcus aureus مقاوم به متی سیلین (MRSA) پوشیده شدند. متابولیت های فعال سویه های منتخب استخراج و به روش انتشار در ژل بررسی شدند. 38 درصد از جدایه ها تولیدکننده ترکیبات متابولیتی با فعالیت آنتی بیوتیک علیه این پاتوژن بودند. متابولیت های تولیدشده توسط جدایه های act-2 و act-5 که دارای هاله عدم رشد موثرتری علیه MRSA بودند استخراج و اثر ضد MRSA عصاره act-5 نشان داده شد. همچنین اثر ضدمیکروبی سویه act-5 علیه سایر باکتری ها نیز بررسی شد و باکتری مورد نظر شناسایی شد. در این تحقیق برای اولین بار اکتینومیست های نمک دوست تولیدکننده ترکیبات فعال زیستی از خاک های شور شهرستان قم جداسازی شدند و پتانسیل تولید متابولیت های ضد MRSA توسط این میکروارگانیسم ها تحت بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق، پتانسیل اکتینومیست های خاک شور را برای تولید متابولیت های مفید نشان می دهد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، اکتینومیست، باکتری های نمک دوست، متابولیت ثانویه، مقاوم به متی سیلین
 • سمیه کی پور، حسین ریاحی، مصطفی عبادی *، علی برهانی، محمدرضا آصف شایان، ناصر صفایی صفحات 379-388
  سرده .Ganoderma Karst متعلق به راسته Polyporales بوده و از قارچ های مهم دارویی و بیماری زای گیاهی است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های طبیعی دو گونه براق Ganoderma با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD است. بدین منظور چهار جمعیت از گونه .Ganoderma resinaceum Boud و هشت جمعیت از گونه .Ganoderma lucidum Karst جمع آوری شده از جنگل های شمال کشور طی سالهای 91 - 90 برای اولین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای تکنیک RAPD، از 10 آغازگر تصادفی استفاده شد. نتایج RAPD – PCR موید وجود تنوع ژنتیکی وسیعی بین جمعیت های مورد مطالعه بود به طوری که تنوع درون گونه ای G. lucidum و G. resinaceum به ترتیب 48 / 61 و 16 / 40 برآورد شد. نتایج حاصل از تجزیه خوشه اینشان داد که جدایه ها در سه خوشه قرار گرفتند و این گروه بندی جدایی جمعیت های دو گونه مورد مطالعه را تایید کرود. در ارزیابی تجزیه ساختار ژنتیکی، دو گروه احتمالی (K=2) در ژرم پلاسم مورد مطالعه شناسایی شد به طوری که نتایج حاصل از بارپلات نیز آن را تایید کرد.
  کلیدواژگان: آغازگر تصادفی، تجزیه ساختار ژنتیکی، تجزیه خوشه ای، تنوع ژنتیکی، ژرم پلاسم
 • محمد مهدی دهشیری *، معصومه سپهوند، اکرم رشنو صفحات 389-402
  این پژوهش با هدف شناسایی گونه های گیاهی، معرفی فلور و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه چغلوندی در استان لرستان انجام گرفت. منطقه مذکور با مساحت 2000 هکتار در شمال استان لرستان واقع بوده که مقدار بارندگی سالانه 79/481 میلی متر و متوسط دمای سالانه 32/15 درجه سانتی گراد است. روش جمع آوری گیاهان منطقه مذکور، روش مرسوم مطالعات گیاگانی بود. نمونه های گیاهی از نقاط مختلف منطقه بین ارتفاع 1500 تا 2800 متر در طی دو فصل رویشی بین سال های 1391-1390 جمع آوری شدند. شکل زیستی گونه های گیاهی با استفاده از روش رانکیه مشخص شد. جایگاه این منطقه از نظر طبقه بندی جغرافیایی بر اساس پراکنش جغرافیایی و منابع مورد بررسی قرار گرفت. از 206 گونه گیاهی آوندی شناسایی شده در منطقه چغلوندی 2 گونه نهانزاد آوندی، 183 گونه دولپه ای و 21 گونه تک لپه ای حضور دارند. این گونه ها به 55 تیره و 142 سرده تعلق دارند. تیره های بزرگ از نظر تعداد گونه به ترتیب عبارتند از: تیره باقلائیان Fabaceae (07/14 درصد)، تیره کاسنیان Asteraceae (16/11 درصد) و تیره نعنائیان Lamiaceae (68/10 درصد). تروفیت ها با 78 گونه (86/37 درصد) فراوان ترین شکل زیستی هستند. 102 گونه (51/49 درصد) متعلق به ناحیه ایرانی-تورانی هستند؛ از این تعداد 12 آرایه انحصاری ایران است، که در میان آن ها پراکنشCousinia khorramabadensis Bornm. به استان لرستان محدود می شود.
  کلیدواژگان: ایران، پراکنش جغرافیایی، شکل زیستی، فلور، لرستان
 • منیژه پاکروان*، سحر مرادپور، عزیزاله جعفری صفحات 403-410
  پوشش گیاهی یکی از مهمترین اجزای اکوسیستم های طبیعی است که علاوه بر بیان شرایط رویشی، معرف شرایط محیطی حاکم بر آن نیز است. بررسی تنوع گونه های گیاهی کشور به عنوان بستری لازم برای مطالعات بوم شناختی، مرتع داری، آبخیزداری، بانک ژن گیاهی، کشاورزی و دارویی از اهمیت قابل توجه ای برخوردار است. از طرفی شناسایی گونه های گیاهی مناطق مختلف امکان انجام مطالعات بعدی در زمینه های مختلف علوم زیستی را فراهم می کند. در این پژوهش فلور منطقه تنگ سرخ در شهرستان بویراحمد از استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفته است. منطقه مورد بررسی به وسعت 5000 هکتار در30 کیلومتری شرق یاسوج قرارگرفته است. بلندترین ارتفاع آن 2800 و کمترین آن برابر1800 متر از سطح دریا است. این پژوهش با کسب اطلاعات لازم منطقه جهت مطالعه گیاگانی آغاز شد. گیاهان منطقه جمع آوری و پس از پرس، نمونه های هرباریومی تهیه و در هرباریوم دانشگاه الزهرا با استفاده از منابع فلور شناسایی شدند. نتایج این بررسی نشان داد که در منطقه تنگ سرخ 46 تیره، 145 سرده و172 گونه وجود دارد که شامل 97/6 درصد فانروفیت ها، 23/5 درصد کامفیت ها، 60/43 درصد همی کریپتوفیت ها ، 95/13درصد ژئوفیت ها، 24/48درصد تروفیت ها هستند. اکثرگونه های منطقه به ناحیه رویشی ایرانو-تورانی با 65/69 درصد از فلور منطقه تعلق دارند. 23 گونه انحصاری، 20 گونه نادر،30 گونه دارویی و22 گونه سمی از172 گونه معرفی شدند. 15 گونه برای اولین بار از این استان گزارش شده اند.
  کلیدواژگان: انحصاری، فلور، کروتیپ، گیاهان دارویی، گیاهان سمی
 • محبوبه شیخ بهایی*، فرخنده رضانژاد، حسینعلی ساسان صفحات 411-419
  پیش روی فرایند گل دهی در گیاهان، از طریق تحریک مریستم گل آذین به وسیله ی چندین مسیر آغاز می شود. بسیاری از ژن های دخیل در این مسیرها فاکتورهای رونویسی خانواده دومین MADS را کد می کنند. فاکتور رونویسی APETALA1 (AP1)، یکی از تنظیم کننده های کلیدی نمو گل، از این خانواده است. اولین قدم برای فهم مکانیسم های مولکولی تحت عمل کرد هر ژن در یک گیاه، شناسایی، تعیین توالی و سپس بررسی فیلوژنی ژن مورد نظر است. بدین منظور، RNA کل از غنچه گل شاهی (Lepidium sativum L.) استخراج و برای ساخت cDNA استفاده گردید. آغازگر های اختصاصی بر اساس توالی ژن های همسان AP1 در گیاهان هم خانواده، طراحی و برای واکنش RT-PCR مورد استفاده قرار گرفت. پس از بررسی الگوی مناسب الکتروفورزی آن و حصول اطمینان از کیفیت محصول PCR بدست آمده، قطعه ی تکثیر شده برای توالی یابی فرستاده شد. نتیجه توالی یابی پس از دریافت، با نرم افزارهای BLAST، MUSCLE، Gene Runner و MEGA6 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، نشان دهنده تکثیر طول کامل ناحیه ی کدشونده ژن به تعداد 787 نوکلئوتید بود که LsAP1 نامیده شد و با شماره دست رسی KP070728 در پایگاه NCBI ثبت گردید. بررسی ها بیانگر تشابه بالا و همچنین هم پوشانی زیاد توالی های موجود در بانک ژن با توالی پروتئین استنباطی LsAP1، بود. مطابق با این نتایج، LsAP1 نیز به احتمال به عنوان هومولوگ ژن AP1 در گذر به گل دهی نقش دارد و می تواند به عنوان ژن تعیین هویت مریستم گل عمل کند.
  کلیدواژگان: آغازگر، پروتئین، درخت فیلوژنی، گل دهی، هم ردیفی
 • مریم ابراهیمی، خدیجه کیارستمی *، زهرا ناظم بکایی صفحات 420-427
  بادرنجبویه گیاهی است دارویی از تیره نعناعیان که به علت خواص درمانی خود در بسیاری از نقاط دنیا کشت می شود. این پژوهش به منظور بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی در نوشاخه های تکثیر یافته در کشت بافت انجام شد ،بذرهای این گیاه در محیطMS بدون هورمون برای تولید گیاهجه کشت شدند. سپس نوشاخه های حاصل به محیط کشت MS حاوی mg/l2 BAPمنتقل شدند. پس از 45 روز سالیسیلیک اسید با غلظت های0، 50، 100 و 200 میکرومولار به محیط کشت اضافه شد. میزان فعالیت آنتی اکسیدانی و مقادیر ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و رزمارینیک اسید نوشاخه هادر فواصل زمانی 4, 7, 10و 14 روز پس از تیمار اندازه گیری شد. نتایج نشان داد کمترین میزان IC50 ، بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی با قدرت کاهشی و بیشترین میزان ترکیبات فنلی و رزمارینیک اسید در نوشاخه های تیمار شده با غلظت 100 میکرومولارسالیسیلیک اسید به مدت 14 روز مشاهده شد. همجنین بیشترین میزان ترکیبات فلاونوئیدی و بیشترین میزان فعالیت آنیون سوپراکسید در غلظت 50 میکرومولارسالیسیلیک اسید در روز 14 بدست آمد. به طورکلی غلظت 100 میکرومولارسالیسیلیک اسید به مدت 14 روز برای افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات دکر شده مناسب تر تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان ها، ترکیبات فنلی، رزمارینیک اسید، فلاونوئیدها، سالیسیلیک اسید، Melissa officinalis
 • منصور افشار محمدیان *، شیرین کردی صفحات 438-448
  امروزه استفاده از گروه وسیعی از گیاهان دارویی از قبیل زعفران و ترکیبات آروماتیک آنها به مثابه منابع طبیعی که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی هستند، به صورت روز افزون مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر کلاله زعفران، گلبرگ زعفران نیز یک منبع گیاهی غنی از ترکیبات آنتی اکسیدانی است. تحقیق حاضر در قالب آزمایشی با طرح کاملا تصادفی در سه تکرار، به بررسی برخی از آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیرآنزیمی گلبرگ های دو گونه زعفران وحشی استان گیلان و مقایسه آن با آنتی اکسیدان های زعفران زراعی (C. sativus) پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان فنل کل، فلاونویید و آنتوسیانین در گونه زعفران زراعی به صورت معنی داری بیشتر از دو گونه دیگر است. میزان فلاونل در گونه زعفران زیبا (C. speciosus) و میزان فعالیت آنتی اکسیدانی (DPPH) در گونه زعفران خزری (C. caspius) به صورت معنی داری بیشتر از گونه های دیگر بود. میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در گونه های زعفران زراعی و زعفران زیبا نیز به صورت معنی داری بیشتر از گونه زعفران خزری بود، ولی در مورد میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز اختلاف مع نی داری بین سه گونه بررسی شده مشاهده نشد. بنابراین، با توجه به نتایج این تحقیق، گلبرگ گون ه های مختلف زعفران منبع خوبی از نظر دارا بودن آنتی اکسیدان های غیرآنزیمی و آنزیمی محسوب می شوند و می تواند مثل یک منبع آنتی اکسیدان طبیعی در دسترس، در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، فنل، فلاونویید، فعالیت آنتی اکسیدانی
 • کبری قلی پور، پرتو روشندل * صفحات 449-457
  به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر با 24-اپی براسینولید (صفر، 1/0 و 1میلی گرم بر لیتر) بر افزایش مقاومت گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) به تنش شوری (صفر، 70 و 140 میلی مولار کلریدسدیم) آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در شرایط گلخانه ای صورت گرفت. تنش شوری به طور قابل ملاحظه ای باعث کاهش در میزان رشد گیاه گوجه فرنگی شد. با این وجود، پرایمینگ با 24-اپی براسینولید (EBL) (1 میلی گرم بر لیتر) از اثرات منفی کلریدسدیم (به ویژه در 140 میلی مولار) به نحو معنی دار کاست. در این حالت، 24-اپی براسینولید باعث تغییر در میزان وزن تر و خشک (بیش از دو برابر)، کلروفیل کل (72+ درصد)، کاروتنوئیدها (دو برابر)، پرولین آزاد (سه برابر)، نشت الکترولیت ها (6/18- درصد)، نسبت Na+/K+ در ریشه (5/57- درصد) و اندام های هوایی (62- درصد) نسبت به شاهد شوری شد. به نظر می رسد پرایمینگ بذر با اپی براسینولید با افزایش در میزان پرولین آزاد، غلظت رنگیزه های فتوسنتزی و نیز کاهش نشت الکترولیت ها و نسبت Na+/K+ در بافت های گیاه گوجه فرنگی منجر به افزایش تحمل گیاه گوجه فرنگی به تنش شوری شد.
  کلیدواژگان: پرایمینگ بذر، پرولین، تنظیم کننده رشد گیاهی، لیکوپرسیکون اسکولانتوم، مقاومت به شوری
 • عذرا صبورا *، مریم امیری راد، عزت عسگرانی، طیبه رجبیان صفحات 458-465
  استخراج DNA از بافت های گیاهی اغلب مشکلاتی را فراهم می سازد. بطورمثال عدم حذف متابولیت های ثانویه نظیر ترکیبات فنلی گیاهان معطر و دارویی، باعث بروز خطا در نتایج کاربرد DNA استخراج شده طی آزمایش های مولکولی می شود. بومادران (Achillea wilhelmsii)، گیاهی دارویی متعلق به تیره کاسنیان (Asteraceae) و انحصاری ایران است که اطلاعات کمی در رابطه با ژنوم آن وجود دارد. بدین جهت بهینه سازی روش های استخراج برای تهیه DNA با کمیت و کیفیت مناسب ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه دو روش سنتی استخراج DNA ژنومی از برگ گیاه بومادران (با استفاده از بافت تازه و گیاکده ای) و یک روش دیگر با استفاده از کیت استخراج تجاری MAGNANTM مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که استخراج DNA از برگ های تازه طبق دستورالعمل Khanuja و همکاران (1999) به دلیل افزایش مقدار DNA استخراج شده و کاهش آلودگی ترکیبات مزاحم مثل RNA، پلی ساکاریدها، پروتئین ها و متابولیت های ثانوی بهتر از دو روش دیگر بود. ارزیابی کیفیت DNA استخراج شده از نمونه های گیاکده ای نشان داد که علیرغم مقدار بالای DNA (50-10 برابر نسبت به دو روش دیگر)، کیفیت عصاره روی ژل آگارز بخاطر وجود کشیدگی و شکستگی مولکول DNA پایین بود. این امر می تواند استفاده از عصاره فوق را در آزمایشهای مولکولی با محدودیت روبرو سازد. کاربرد کیت استخراج MAGNANTM گرچه از نظر کاهش زمان و هزینه استخراج و کاهش آلودگی به پروتئین و RNA مناسب بود، اما نیازمند اصلاح فرایند تخلیص برای گیاه بومادران جهت افزایش کمیت DNA حاصل است.
  کلیدواژگان: استخراج ژنومی، بومادران، پلی فنل ها، نانوذرات مغناطیسی، نمونه خشک
 • میترا محمدی بازرگانی * صفحات 466-478
  گیاه E. minutiflorum یکی از گونه های سرده Epilobium با خواص دارویی مهم است که در تحقیق حاضر تنوع ترکیبات فیتوشیمیایی E. minutiflorum در ارتفاعات مختلف بررسی شده است. نمونه برداری از اندام هوایی در مرحله گل دهی از رویشگاه های طبیعی ایران با ارتفاع های 2387، 2569و 2813 متر بالاتر از سطح دریا انجام شد. عصاره نمونه های گیاهی با متانول %80 استخراج شد و محتوی فلاونوئید کل (TFL) به روش کلرید آلومینیوم (AlCl3)، فنل کل (TPH) به روش فولین سیکالتو، ظرفیت آنتی اکسیدانی (AOX) به روش قدرت احیای فریک (FRAP) و محتوی آنتوسیانین(ACY) با استفاده از روش PH افتراقی انجام گرفت. علاوه بر این ترکیبات فیتوشیمیایی به روش GC/MS نیز شناسایی شدند. نتایج تحلیل های فتومتریک نشان داد که جمعیت شمشک دارای بالاترین محتوی TFL، TPH و AOX به ترتیب با mg/gr 39/30 ، mg/gr 91/938 و mM/gr 77/77را در ارتفاع 2813 متر از سطح دریا است. مقدار TFL، TPHو AOX ارتباط مثبتی با ارتفاع نشان داد. نتایج حاصل از تجزیه GC/MS مبین وجود 41 ترکیب در گونه تحت بررسی بود که از نظر فیتوشیمیایی به گروه های فلاونوئید ها، فنلیک اسید و مشتقات آن، استروئیدها و ترپن ها مجزا شدند و جمعیت شمشک بالاترین میزان را در همه ترکییات شناسایی شده دارا بود. ارتباط مثبتی نیز بین 30 ترکیب شناسایی شده بوسیله GC/MS (عمدتا فلاونوئیدها و فنلیک ها) با سطح ارتفاع از دریا مشاهده شد. نتایج مطالعه مبین این است که عوامل محیطی در ارتفاع بالاتر احتمالا باعث افزایش سطح فلاونول ها و فنل درE. minutiflorum شده است و شناسایی این عوامل موثر در ارتفاع بالاتر بر محتوای فیتوشیمیایی نیازمند مطالعات بیشتری است.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، تنوع فیتوشیمیایی، فلاونوئید، فنلیک اسید، کروماتوگرافی گازی- طیف سنج جرمی
|
 • Morteza Naderi * Pages 348-355
  During a period from spring 2008 till fall 2010, Iranian Jerboa population abundance was estimated using distance (linear transect) and capture-recapture methods in the Mirabad plains near Shahreza city in Isfahan Province. In the study period, during the active time of the species except reproduction time, we tried to live-trap, mark, release and recapture individuals based on Schnabel method on different sampling occasions. Simultaneously, we also traversed line transects using motorcycle and spot-light by two observers in different habitat types. We tried to get uniform trapping nights in different lunar nights and different habitat types. The population abundance, using Schnabel and distance methods was estimated to be 226 and 402 individuals, respectively. With regard to the obtained results and species behavior, it seems that distance method yields more precise confidence limits of the estimation compared with capture-recapture method. However, capture-recapture method yields more precise estimates for closed populations because of its more limiting assumptions, but the confidence reliability of abundance estimation of a species depends on the species and its habitat selection behavior completely.
  Keywords: confidence limits, distance methods, estimation precision, marking, plain habitats
 • Maryam Abbasi, Nader Shabanipour * Pages 356-364
  In this study, the morphology and organization of the retina of Caspian kutum and fish response to ambient light as retinomotor reaction was investigated. The Rutilus frisii subsp. kutum is an anadromous fish and important native fish specimen of Caspian Sea. The specimens were obtained from Shahid Ansari Teleost Reproduction and Culture center (Guilan province, Iran). For light and dark adaptation fish were left in dark and light at least 30 minute prior to death. The eye retina were dissected out and processed for histological and SEM studies. The eye retina of Caspian kutum like most vertebrates, was composed of ten layers. Two types of photoreceptor cells including rod and short single cone were identified. Sagittal and transverse retinal sections did not show any particular patterns of cone arrangement. The retinomotor response observed in adapted retina to light and dark conditions revealed that Caspian kutum strongly reacts to changing light conditions. A remarkable pigment index indicated kutum relied mostly on rod rather than cone vision. The movement of pigment granules and slight change of cone myoid showed that the fish could recognize colors.
  Keywords: cell arrangement, fish, histology, response to light, SEM
 • Razieh Mahmoodi, Zahra Zanganehnejad *, Mahbubeh Setorki Pages 365-371
  Parkinson is a long-term degenerative disorder of the central nervous system that mainly affects the motor system. Pain and emotional disorders due to Parkinson negatively affect the quality of the patient’s life. Biarum carduchrum is an antioxidant plant with some application in traditional medicine. The aim of this study is to evaluate the protective effects of Biarum carduchrum extract on pain and emotional disorders caused by 6-hydroxydopamine injection. Rats were randomly divided into 5 groups of 8 animals. The control group received normal saline. Parkinson's groups were subjected to the injection of 6- OHDA in the right anterior mid-brain (MFB). In third, fourth and fifth groups, rats received Biarum carduchrum extract at doses of 100, 200 and 400 mg/kg via gavage 7 days after induction of Parkinson for 14 days. On day 15th, behavioral tests including forced swimming test and tail flick were performed. Treatment of Parkinsonian rats with Biarum carduchrum extract at doses of 100, 200 and 400 mg dramatically reduced the duration of immobility time in the forced swimming test. Rats treated by Biarum carduchrum extract at doses of 100, 200 and 400 mg showed significantly increased resistance to pain compared with Parkinsonian rats. The results of this study show that the Biarum carduchrum extract improves depression and pain induced by Parkinson, which is probably related to its antioxidant effects.
  Keywords: antioxidant, hydroxy dopamine, immobilization, pain threshold, tail flick
 • Ensieh Salehghamari *, Marzieh Hosseini, Fatemeh Taheri Pages 372-378
  Saline soils are widely spread in Iran. These intact soils are a great source for the isolation of new bacteria with highly functional metabolites in biotechnology. Actinomycete strains were isolated on starch casein agar and ISP2 with different concentrations of sodium chloride (0, 5 and 10%) from treated soil samples. Pure colonies were cultured on a casein glycerol medium. After complete growth, the plates were covered with a thin layer of Muller Hinton Agar (1%) containing methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Active metabolites of selected strains were extracted and their antibacterial activities analyzed by agar well diffusion method. 38% of isolates produced antibiotics against the pathogen. The metabolites produced by act-2 and act-5 isolates, which had a more effective inhibition zone against MRSA, were extracted and anti MRSA activity of act-5 extract was shown. The antimicrobial activity of act-5 against other bacteria was also investigated and the bacterium was identified. In this study halophilic actinomycetes producing bioactive compounds were isolated from the saline soils of Qom and the anti-MRSA potential of their metabolites was investigated for the first time. The results of this study show the potential of saline soil actinomycetes for the production of useful metabolites.
  Keywords: actinomycete, halophilic bacteria, methicillin resistant, secondary metabolite, Staphylococcus aureus
 • Somayeh Keypour, Hossein Riahi, Mostafa Ebadi *, Ali Borhani, Mohammad Reza Asef Shayan, Naser Safaie Pages 379-388
  The genus Ganoderma belongs to Polyporales, well-known for its medicinal properties and as a plant pathogen. The aim of this study was to identify the genetic variation between populations of two Ganoderma lucidum Karst. complex isolates using RAPD. For this purpose, four populations of G. resinaceum Boud. and eight populations of G. lucidum collected and purified during 2011-2012, were studied for the first time in Iran. Ten random primers were used for RAPD reaction. The result for RAPD-PCR studies of G. lucidum complex showed a wide range of diversity, as scores of 61.48 and 40.16 were estimated for the inter-specific diversity of G. lucidum and G. resinaceum, respectively. Cluster analysis confirmed the separation of two species populations in different clusters. In the analysis of genetic structure, two probable groups (K = 2) were identified in the studied germplasm which was also confirmed by the results of bar plot.
  Keywords: cluster analysis, genetic structure analysis, genetic variation, germplasm, random primers
 • Mohammad Mehdi Dehshiri *, Masoume Sepahvand, Akram Rashnoo Pages 389-402
  The aim of this research was to identify the plant species, introducing the flora and plant geographical distribution of Chaghalvandi area, Lorestan Province. This area, with 2000 hectares, is situated in the north of Lorestan Province, where the amount of annual precipitation is 481.79 mm and mean annual temperature is 15.32°C. Plant samples were collected from different parts of the area between 1500-2800 m during two growing seasons 2011-2012. The life form of plant species was determined using the Raunkiaer’s method. The position of this area, in terms of phytogeographical classification, was investigated on the basis of geographical distribution data and references. From 206 identified vascular plant species in Chaghalvandi area, 2 Pteridophytes, 183 dicotyledons and 21 monocotyledons were found to be present. These species belong to 55 families and 142 genera. The largest families in terms of the number of collected species were Fabaceae, Asteraceae and Lamiaceae with 14.07%, 11.16% and 10.68%, respectively. Therophytes, with 78 species (37.86%), was the most frequent life form observed. 102 species (49.51%) belonged to Irano-Turanian region; 12 taxa of them were endemics of Iran, among which the distribution of Cousinia khorramabadensis Bornm. Was limited to Lorestan Province.
  Keywords: chorology, flora, Iran, life form, Lorestan
 • Maneezheh Pakravan *, Sahar Moradpoor, Azizollah Jafari Pages 403-410
  Vegetation is one of the most important parts of natural ecosystems that in addition to express of the growth conditions, it also shows the influence of ecological factors on the environmental condition. Investigations of plant diversity of a country are necessary for studyingthe ecosystem, pasture, plant gene bank, agriculture and medicine. On the one hand, identification of plant species of different regions provide feasibility of doing of next studies in the different fields of biological science. In this research the flora of Tang sorkh region in the Kohgiloyeh county from Kohgiloyeh-va boyerahmad province has been investigated. The area of mentioned region is 5000 hectares and it is located in 30 kilometers from the east of Yasuj. Maximum altitude of the area was between 1800-2800 m. Our research has started by collecting the essential information of the region. The plants of region have been collected and prepared for studying. several floras were used for identification the specimens and they are preserved in Alzahra University herbarium (ALUH). This investigation showed that in the Tang sorkh region, there are 46 families, 145genera, 172 species that include 6/97% of phanerophytes, 5/23% chamephyts, 43/60%hemicryptophytes, 13/95% geophytes, 28/48% therophytes. Analyses shows that most of species of region belongs to the Iran-o-Turanian region which contanins 5/69% of region’s flora. 23 species are endemic to Iran, 20 of which are rare species, 30 species are medicinal plant, 22 of which are poison. Totaly about 172 species has identified. 20 species are recorded for the first time from this province.
  Keywords: Chorotype, endemic, flora, medicinal plant, poisonous plants
 • Mahboubeh Sheikhbahaei *, Farkhondeh Rezanejad, Hossein, Ali Sasan Pages 411-419
  The flowering process in plants proceeds through the induction of an inflorescence meristem triggered by several pathways. Many of the genes associated with these pathways encode transcription factors of the MADS domain family. The MADS-domain transcription factor APETALA1 (AP1) is a key regulator of flower development. The first step to understand the molecular mechanisms under the function of each gene in a plant is identification, sequencing and phylogeny analysis of that gene. For this purpose, total RNA was isolated from flower bud of garden cress (Lepidium sativum L.) and was used for cDNA synthesis. The specific primers were designed based on nucleotide sequence alignment of AP1 homologus genes from plants of the same family Brassicaceae and were used in RT-PCR. After observing its electrophoretic pattern and ensuring the quality of PCR product, the amplicon was sent for sequencing. After receiving the results of sequencing, the sequence examined with BLAST, MUSCLE, Gene Runner and MEGA6 softwares. The results indicated amplification of 787 nucleotides fragment that named LsAP1 and was recorded by accession number KP070728 in NCBI database. The studies show high similarity and overlapping of gene bank sequences with LsAP1 illative protein. According to these results, LsAP1 may play a similar role as AP1 in flower induction and could act as a flower meristem identity gene in Lepidium sativum L.
  Keywords: Alignment, flowering, phylogenetic tree, primer, protein
 • Maryam Ebrahimi, Khadijeh Kiarostami *, Zahra Nazem Bokaee Pages 420-427
  Melissa officinalis is a medicinal plant belong to lamiacea family. This plant has been cultivated in many parts of the world due to its therapeutic effects. This study was conducted to improve antioxidant activities of proliferated shoots from tissue culture. The seeds of plant were cultured in MS hormone free medium in order to obtain seedlings. Then the shoots were transfer to MS medium supplemented with 2 mg/ L BAP.After 45 days salicylic acid (SA) was added to the medium at concentrations of 0, 50, 100 and 200 µM. The antioxidant activity and phenolics, flavonoids and rosmarinic acid content in proliferated shoots were evaluated 4,7,10 and 14 days after treatment. As a result the highest free radical scavenging and reducing power activity, as well as the highest value of total phenolic and rosmarinic acid were observed in shoots after 14 days of treatment with 100 µM salicylic acid. The elevated level of superoxide anion scavenging activity and total flavonoids were obtained from the shoots treated with 50 µM salicylic acid for 14 days. Over all treatment with100 µM salicylic acid for 14 days was better in order to antioxidant activity and compounds with recognized antioxidant activity.
  Keywords: antioxidants, phenolics, rosmarinic acid, flavonoids, salicylic acid, Melissa officinalis
 • Mansour Afshar Mohammadian *, Shirin Kordi Pages 438-448
  Nowadays, the use of a wide range of medicinal herbs such as saffron and its aromatic compounds is increasingly being regarded as natural sources of antioxidant properties. In addition to saffron stigma, saffron petal is a rich herbal source of antioxidant compounds. The present study was conducted in a completely randomized design with three replications to study some of the enzymatic and non-enzymatic antioxidants of two species of wild saffron in Guilan Province compared with agronomic saffron (C. sativus). The results of this study showed that total phenol, flavonoids and anthocyanins in agronomic saffron were significantly higher than those in the other two species. The amount of flavonel in C. speciosus and the level of antioxidant activity (DPPH) in C. caspius were significantly higher than other species. The level of PPO activity in C. sativus and C. speciosus was significantly higher than that in C. caspius. However, there was no significant difference in the level of POD activity among the three studied species. Therefore, according to the results of this study, petals of different species of saffron are good sources of non-enzymatic and enzymatic antioxidants and can be used as an available natural antioxidant in the food and pharmaceutical industries.
  Keywords: DPPH, flavonoid, phenol, POD, PPO
 • Kobra Gholipoor, Parto Roshandel * Pages 449-457
  In order to study the diverse effects of seed priming with 24-epibrassinolide (EBL) (0, 0.1, 1 mg/l) to increase tolerance of tomato plants (Lycopersicon esculentum Mill.) to salinity (0, 70 and 140 mM NaCl), the experiments were conducted as factorial based on completely randomized design at greenhouse condition. Results showed that salt stress significantly decreased the growth of tomato plants. However, priming with EBL (1 mg/l) significantly decreased the negative effects of NaCl (particularly at 140 mM). At this case, EBL increased the fresh and dry weights (<2 folds), total chlorophyll (+72%), carotenoids (+ 2 folds), free proline (+3 folds), electrolyte leakage (-18.6%), Na+/K+ in the roots (-57.5%) and shoots (-62%) compared to salinity control. Generally, it could be concluded that priming with epibrassinolide resulted in enhanced salt tolerance in tomato plants via increment in free proline, photosynthetic pigments and decrease in electrolyte leakage and Na+/K+ ratio in the tissues.
  Keywords: Lycopersicon esculentum, plant growth regulator, proline, salt tolerance, seed priming
 • Azra Saboora *, Maryam Amiri Rad, Ezat Asgarani, Tayebeh Radjabian Pages 458-465
  DNA extraction from plant tissues often causes most problems. For example, unsuccessful removal secondary metabolites during extraction, such as phenolic compounds in aromatic and medicinal plants, cause to some mistakes in result of molecular experiments by using of the extracted DNA. Achillea wilhelmsii is a medicinal plant belong to Asteraceae family and native to Iran, there is little information about genomic data in this plant. Therefore, optimizing of the DNA extraction methods for obtaining suitable quality and quantity yield is necessary. In this study, two traditional DNA extraction methods (using fresh and herbarium leaf samples) and commercial DNA kit MAGNANTM in Yarrow have been compared. Results showed that DNA extracted from fresh leaves of yarrow according to Khanuja et al. (1999) was better than the other methods which mentioned in this research, because of the increased amount of extracted DNA and reduced harmful compounds such as RNA, polysaccharides, protein and secondary metabolites. To evaluate the quality of extracted DNA from herbarium specimens showed that, in spite of the high yielding DNA (10-50 fold ratio to the other methods), quality of this extract was low on agarose gel because of smear and broken down the molecules. It can be considered as a limitation of the extract in molecular experiments. Procedure of MAGNANTM DNA kit was appropriate for reducing time and cost of the extraction as well as low contamination to protein and RNA, but the process needs some modifications for yarrow to increase the amount of extracted DNA.
  Keywords: Achillea wilhelmsii, genomic DNA extraction, herbarium samples, magnetic nanoparticle, polyphenols
 • Mitra Mohammadi Bazargani * Pages 466-478
  Epilobium minutiflorum belongs to the genus Epilobium with important medicinal properties. In this study, the natural variation of phytochemical compounds of E. minutiflorum at different altitudes has been investigated. Aerial parts of plants were collected at flowering stage from natural habitats at different altitudes of 2387, 2569 and 2813 masl. The plant extracts were obtained with 80% methanol and several phytochemical properties were measured. The properties included the total flavonoid content (TFL), total phenol (TPH), antioxidant capacity (AOX) and anthocyanin content (ACY) measured by the AlCl3, the Folin-Ciocalteu, the Ferric reducing antioxidant power (FRAP) and the differential PH methods, respectively. In addition, phytochemical components were identified by the GC/MS method. The results of photometric analysis indicated that the population of Shemshak, located at the highest altitude showed the highest content of TFL, TPH and AOX with 30.39 mg/gr DW, 938.91 mg/gr DW and 77.77 mM/gr DW, respectively. The TFL, TPH and AOX values showed a positive correlation with altitude. The results of GC/MS analysis revealed the presence of 41 compounds in E. minutiflorum, which were separated into flavonoids, phenolic acid and its derivatives, steroids and terpenes groups. Shemshak population showed the highest value in all identified compounds. A positive correlation was also observed between altitude and 30 compounds identified by the GC/MS method including mainly flavonoids and phenolics. The results of this study indicated that environmental factors at higher altitudes may influence the elevation of the flavenols and phenol content in E. minutiflorum. The identification of these influential factors on phytochemical content at higher altitudes requires further studies.
  Keywords: antioxidant, flavonoeid, GC-MS, phenolic acid, phytochemical variation