فهرست مطالب

 • پیاپی 4 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 45
|
 • سینا سلمان زاده*، تقی قاسم شریفی صفحات 1-23
  بهبود عملکرد محله ای در ایران با بهره گیری از قوانین شهری که در قالب مشارکت نهاد ها و سازمان های محلی مورد توجه بوده است چنانچه این مشارکت و تغییر در بهبود آن به نفع ساکنان محلی و فرصتی بهتر برای دست یابی به جامعه ای ایده آل و متعالی است . این تحول با بهره گیری از ظرفیت های محله ای قابل انجام است و نقش بازیگران و کنشگران شهری در محله را ضروری می سازد در پژوهش حاضر ، به لحاظ نوع هدف کاربردی ، به لحاظ ارزیابی و تحلیل قوانین توصیفی - تحلیلی می باشد به منظور بررسی بهبود عملکردی محله ی راه ری با استفاده از قوانین و مقررات شهرسازی ، از اسناد حقوقی و قانونی و منابع معتبر علمی چاپی و الکترونیکی استفاده شده است . هم چنین به منظور تجزیه و تحلیل داده های مورد نظر از روش تحلیل محتوای قوانین بهره گرفته شده است. با توجه به بررسی های به عمل آمده قوانین و مقررات شهرسازی در قالب نقش تسهیل گر و سازنده ای می تواندچالش های و موانع حقوقی و قانونی تحقق بهبود عملکردی محله ی راه ری در بستر نظام حقوقی ایران را با فراهم کردن ساز و کارهای لازم و پیش نیازها و زیرساخت ها به صورت منسجم ، عملکرد مقررات و قوانین در حوزه های آلودگی های صوتی ، هوا ، حفاظت از محیط زیست و تجدید نظر در اجرای قوانین عملکرد محله را در بهبود بخشید .
  کلیدواژگان: محله راه ری، بهبود عملکردی، ارزیابی حقوقی
 • حمدالله قاسمی راد*، کوروش لطفی صفحات 24-41
  قرن بیستم باید قرن شهری شدن دانست چنانچه توسعه ی شهرنشینی در قرن حاضر هم چنان به صورت ناپایدار همراه تغییر و تحولاتی است به واسطه ی ماهیت درونی خودشان و تحولات ایجاد شده در عرصه های مختلف جامعه با متغییرهای بسیاری در گیر است .برای هدایت روند توسعه ی شهرها به گونه ای پایدار ، باید با بررسی نظام یافته و سیستماتیک ، اندرکنش میان این متغییرها را شناخت و به درستی تحلیل نمود از آنجایی که جوامع شهری، با توجه به شرایط کنونی برای نیل به برنامه ریزی راهبردی سعی در تحقق ابعاد توسعه ی پایدار است و بستر سازی مناسب برای تغییر سمت و سوی برنامه ریزی به اهدف توسعه ی پایدار باشد روش تحقیق در مقاله ی حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی است و مراجعه به منابع معتبر کتابخانه ای و الکترونیکی و تحقیقات میدانی داده ها گرد آوری شد . توسعه ی پایدار به عنوان« متغییر مستقل» و شاخص های زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی«متغییر وابسته» مد نظر بوده است. با روش برنامه ریزی استراتژیک کمی(ابزاری برای تحلیل سیستماتیک محیط داخلی و خارجی) و در قالب تکنیک سوات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان می دهد : شهر اهواز به منظور تحقق توسعه ی پایدار در آن بوسیله عوامل خارجی در بن بست بوده و در واقع می توان بیان داشت ، باید با بستر سازی مناسب توسعه ی پایدار را در شهر اهواز با تصویب قوانین لازم تحقق یابد با برنامه ریزی مناسب و گسترش سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال و آموزش، افزایش کیفیت زیستی و بصری موجبات تقویت عوامل خارجی می شود و با آموزش های شهروندی و تبلیغات در جهت مشارکت برای بهسازی و نوسازی بافت های ناپایدار و ناکارآمد موجبات تقویت عوامل داخلی شد
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، توسعه پایدار، شهر اهواز
 • سینا سلمان زاده*، شیما تزار، ندا اسکندری صفحات 42-49
  یکی از مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه در محلات و مناطق شهری خود با آن مواجه هستند ، سکونتگاه های غیر رسمی می باشد ، در کشور ما نیز اسکان غیر رسمی با رشدی سریع تر از رشد شهرنشینی به تعبیری رسمی ، مواجه بوده است ؛ برآورد می شود که یک پنجم جمعیت شهری در اینگونه سکونتگاه ها مستقر باشند ، رشدی که با مهاجرت از روستاها به شهرهای کوچک و بزرگ را تشکیل می دهد و کمبود اساسی در شاخص کمی این گونه سکونتگاه ها مشاهده می شود ، بدین ترتیب مقاله ی حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با افزایش کیفیت زندگی در سکونتگاه های مزبور برای تحلیل داده ها و جهت گردآوری اطلاعات در قسمت مفاهیم ، دیدگاه ها و مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شد و با مراجعه به طرح های توسعه ی شهری معیارها و شاخص های کمی استخراج شده است ، نتایج پژوهش در جدول ترکیبی ارزیابی و سنجش سوات نشان می دهد : به جهت افزایش کیفیت زندگی در سکونتگاه غیر رسمی محله اسلام آباد ، با توزیع مجدد جمعیت و ارائه تسهیلات جهت نوسازی و بهسازی محله و...ارائه داد .
  کلیدواژگان: سکونتگاه های غیر رسمی، شاخص های کمی، محله اسلام آباد، تکنیک سوات
 • مجتبی امانی، مصطفی خزایی*، مسعود داورپناه صفحات 50-62
  زنان و مردان متناسب با نقش و مسئولیتشان از فضاهای شهری به شیوه های گوناگون استفاده می کنند. در این میان، زنان همواره به طور مستقیم با خانواده و جامعه در ارتباط بوده اند و می باید در کانون فرایند برنامه ریزی و ساخت فضاهای شهری قرار گیرند. اما تاکنون روند غالب در تدوین برنامه ریزی های شهری از حاکمیت نگرش مردانه و درک نیاز های آنها از شهر حکایت می کند. شهر دوستدار زن اشاره به شهری مطلوب و مناسب دارد که در ابعاد وسیع و همه جانبه مسائل و نیازهای زنان را شناسایی و در راستای حل مشکلات و کاستی های موجود برنامه ریزی داشته باشد. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با تحلیل منابع اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفت، نتایج مطالعات و تحلیل ها به این نکته اشاره داشت که مفهوم و مقوله شهر دوستدار زن نه در بعد نظری و نه در بعد عملی به صورت کامل درک نشده و در راستای تحقق آن برنامه ریزی دقیق و مشخصی صورت نگرفته است.
  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: شهر، زنان، فضای شهری، شهر دوستدار زن
 • حسین زینتی فخرآباد*، سحر مرادی نژاد، سعید غلامرضایی، حسین صبورایی صفحات 63-78
  هدف این پژوهش، مطالعه وضعیت گردشگری روستایی در دهستان الوند غربی استان همدان و ارائه راهبردهای توسعه آن می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه ساختارمند با کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بهره گرفته شده است و از تکنیک SWOT جهت تدوین راهبردهای توسعه استفاده شد که به این منظور اولویت بندی برحسب اهمیت نظرات هرکدام از مشارکت کنندگان، ضریب اهمیتی بین صفرتا یک برای آن ها لحاظ شده است. این تکنیک بر اساس تجزیه وتحلیل کیفی عمل می کند. در این تحقیق برای برنامه ریزی و تدوین راهبردهای کارآمدتر پس از مراحل انجام داده شده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک QSPM بهره برده شد. نتایج تحلیل SWOTنشان می دهد که منطقه موردنظر در وضعیت تهاجمی (SO) قرار دارد و راهبردهای مقتضی باید در این حیطه باشد و بعد آن به ترتیب می توان راهبردهای رقابتی (ST)، تدافعی(WT) در آخر نیز راهبردهای محافظه کارانه (WO) را اعمال نمود. همچنین اولویت بندی بر اساس ماتریسQSPMنشان داد که راهبردهایی که می توانند در اولویت قرار بگیرند، به ترتیب اهمیت عبارت اند از: راهبردهای S01- ST1- WT1- WO1-ST2- S02- S03.
  کلیدواژگان: توسعه گردشگری پایدار، دهستان الوند غربی، راهبرد، QSPM، SWOT
 • شکوفه سربندی* صفحات 79-92
  یکی از الزامات کارآمدی مدیریت در جوامع روستایی، آموزش هدفمند و علمی مبتنی بر نیازهای روز می باشد. مدیریت مناطق روستایی به دلیل تنوع وظایف و پاسخگوهایی مختلف به ذینفعان از اهمیت خاصی برخوردار است. در جوامع روستایی، امور اجرایی بر عهده دهیاران می باشد و این افراد از افراد مستعد بومی همان منطقه باید انتخاب شود، آشنایی با امور مدیریتی فرایندی زمانبر می باشد و دهیاران با توجه به زمان اندک خود باید بتوانند نیازهای آموزش خود را بصورت مستمر دریافت نمایند. از سوی دیگر باید مشخص شود، آموزش های ارائه شده تاچه میزان می تواند به توسعه پایدار و مدیریت علمی کمک نماید؟ با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق با هدف بررسی نقش آموزش بر عملکرد مدیریتی دهیاری ها در شهرستان ری صورت پذیرفت. جامعه مطالعاتی شامل دهیاران می باشد. حجم نمونه تحقیق با توجه به فرمول کوکران ، 70 نفر انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه خود ساخته محقق متناسب با مطالعات انجام شده و مدل نظری فصل دوم طراحی شده است.. نتایج تحقیق نشان داد،آموزش دهیاران در حوزه مدیریت هزینه ها، پاسخگویی، پیاده سازی الگوهای مدیریتی توانسته موفق عمل کند و بیشترین میزان رضایت مندی روستائیان در حوزه های اقتصادی و پاسخگویی می باشد.
  کلیدواژگان: دهیاری ها، مدیریت روستایی، آموزش، شهرستان ری
 • فرشته خرازی قدیم، مرضیه امینی* صفحات 93-111
  شناخت ساختار فضایی شهر با تاکید بر الگوی کاربری زمین در رابطه با بررسی کیفیت زندگی شهروندان و مکانیزم های موثر بر آن اهمیت زیادی می یابد. لذا کیفیت زندگی به عنوان راهی برای مقابله با این دگرگونی ها از سوی سیاست گذاران و برنامه ریزان در سطوح بین المللی و ملی مطرح گردید. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار فضایی شهر بر کیفیت زندگی در منطقه 15، کلانشهر تهران بوده و برای شناخت این هدف کلی، اهداف فرعی، سوالات و فرضیات تحقیق طراحی گردیده است.روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه پیمایشی بوده و برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری، از تکنیک اعتبار صوری و برای تعیین میزان پایایی سئوالات از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شهروندان منطقه 15، کلانشهر تهران می باشد. حجم نمونه تحقیق 368 نفر بوده و برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری چند مرحله ای با در نظر گرفتن ویژگی های سنی و جنسی استفاده شده است. نتایج تحلیلی نشان بین ارزیابی شهروندان ساکن در منطقه مورد مطالعه نسبت به ساختار فضایی محل زندگی و رضایت از کیفیت زندگی شان تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ساختار فضایی، رضایت از کیفیت زندگی، منطقه 15، تهران
 • بهمن خسروی پور*، آمنه سواری صفحات 112-123
  عصر حاضر به عنوان عصر دانش و اطلاعات، با ویژگی هایی مثل افزایش رقابت و پیچیدگی همراه است. بنابراین در چنین وضعی، ویژگی ها، مهارت ها و وظایف رهبران باید متفاوت از نوع سنتی آن باشد. امروزه تئوری های پیچیدگی و آشوب زمینه مناسبی را برای تحقیق و پژوهش در عرصه های گوناگون به وجود آورده است. پارادایمی که بر توانمندسازی ظرفیت انطباقی، خلاقیت و یادگیری سیستم های انطباقی پیچیده در بافت سازمان های تولیدکننده دانش تمرکز دارد. از این رو، ضرورت دارد تا سازمان ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، برای حفظ حیات خود، با تغییرات روز تطبیق یابند. در این مقاله، سعی بر آن است تا با توجه به تئوری پیچیدگی رهبری، نظریه آشوب و خود سازمان دهیچگونگی بروز نوآوری و خلاقیت در سازمان ها و همچنین کاربرد این مفاهیم را مورد بررسی قرار دهیم. پیچیدگی و دو زیرمجموعه ی آن یعنی آشوب و خودسازماندهی زاییده تغییرات ایجاد شده در دانش بشر و تغییر ماهیت محیط کار می باشند. در شرایط در حال تغییر امروز، سیستم های بی نظم در ارتباط با محیط خود همچون موجودات زنده عمل می کنند و برای رسیدن به موف قیت همواره باید خلاق و نوآور باشند از این رو سازمان ها می توانند با توانمندسازی، خلاقیت، خودسازماندهی و بدون یک مدیریت مرکزی به توسعه دست یابند.
  کلیدواژگان: تئوری پیچیدگی، نظریه آشوب، خودسازماندهی، توسعه سازمان ها
 • زهرا شفیعی* صفحات 113-147
  گردشگری مذهبی، نوع معنوی از گونه های گردشگری می باشد که توانسته در عصر حاضر توجه جوامع را پیش از پیش به خود معطوف سازد . آیین ها و مراسم مذهبی و معنوی با توجه به ماهیت معنوی که دارند موجب ایجاد حس دلبستگی و تعلق خاطر در میان مردم و گردشگران می شوند و همین امر موجب رونق گردشگری مذهبی در ایران می گردد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی به بررسی و معرفی نقش ایین ها و مراسم مذهبی و معنوی نخل گردانی در استان یزد می پردازد. روش گردآوری اطلاعات بصورت مطالعات اسنادیی- کتابخانه ای و میدانی می باشد. نتایج حاکی از ان است که در ایران مراسم و آیین های مذهبی و معنوی موجب حس تعلق خاطر و دلبستگی در میان گردشگران شده است و همین امر موجب ارتقاء گردشگری مذهبی در کشور می شود.در ضمن تاثیر گردشگری مذهبی برکشور شامل داشتن جامعه ی سالم و پایدار است که ارتباط تنگاتنگی با ارتقاء سطح کیفی و کمی برگزاری مراسم و ایین ها دارد که افزایش میزان گردشگران را نیز بدنبال خواهد داشت .
  کلیدواژگان: کلیدواژه ها : نخل گردانی، گردشگری
 • سمیه بهرامی، فرشته خرازی قدیم صفحات 124-136
  با توجه به رابطه متقابل میان توسعه گردشگری و باززنده سازی بافت های تاریخی، بهره برداری از میراث فرهنگی و تاریخی به ویژه در جهت توسعه مقاصد گردشگری، برای جوامع عرضه کننده آن منافع بسیاری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی خواهد داشت. .احیاء بافت های تاریخی و گردشگری تاثیرات مثبتی بر پیکره شهرها برجای می گذارد. محله فیض آباد، یکی از محله های قدیمی واقع در بافت قدیمی شهر کرمانشاه است. این محله یکی از روستاهای قدیمی ای است که بافت تاریخی شهر کرمانشاه از به هم پیوستن شان تشکیل شده است. فیض آباد در منطقه سه شهرداری کرمانشاه قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر بازآفرینی بافت های تاریخی با رویکرد گردشگری فرهنگی در محله فیض آباد شهرکرمانشاه با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از روش-های کتابخانه ای انجام شده است. در مطالعات کتابخانه ای انواع کتابها و اسناد مربوط به مبانی نظری تحقیق و ویژگی های آن مطالعه و بررسی شدند و مورد استفاده قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: بازآفرینی بافت های تاریخی، گردشگری فرهنگی، محله فیض آباد شهرکرمانشاه
 • بهمن خسروی پور*، خدیجه سلیمانی هارونی، فاطمه کاظمی صفحات 137-148
  افزایش شناخت نسبت به اثرات منفی بازسازی اقتصادی بر رفاه اجتماعی و محیط زیست در سطح جهانی، نگرانی نسبت به خطرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به سیستم جهانی غذا موجب جلب توجه متخصصان و عموم مردم نسبت به پایداری و امنیت غذایی گردیده است. اگرچه بهترین راه رسیدن به توسعه سیستم های غذایی هنوز یک معماست اما کشاورزی اجتماع پشتیبان یکی از اشکال کشاورزی جایگزین است که به عنوان یک استراتژی بازاریابی مستقیم برای تولیدکنندگان کوچک و به عنوان راهی برای توسعه روابط مثبت بین تولیدکنندگان کوچک و به عنوان راهی برای توسعه روابط مثبت بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تبلیغ شده است. در واقع CSA یک رهیافت منحصر به فرد است که به دنبال ساختاردهی مجدد ماهیت خرید و فروش کالاهای کشاورزی با ایجاد اتحاد بین کشاورزان و مصرف کنندگان است که در این مقاله با استناد به منابع و مقالات موجود در این زمینه مطالعاتی به بررسی مزایا و معایب و نیز چالش های این رهیافت پرداخته است.
  کلیدواژگان: کشاورزی اجتماع پشتیبان (CSA)، چالش، کشاورزی ارگانیک، توسعه پایدار
 • رقیه هاشم پور*، زلیخا آشتاب صفحات 148-162
  کشتهای گلخانه ای با توجه به فراهم نمودن شرایط مصنوعی تولید و خنثی کردن عوامل محیطی اهمیت ویژه ای در پیشبرد فرآیندهای توسعه ی کشاورزی دارند بدیهی است برنامه ریزی مناسب در جهت توسعه ی این نظام تولید با توجه به شرایط ویژه آن نیازمند شناخت عوامل و محدودیتها و دارای نقاط قوت و ضعف و فرصت هایی در توسعه کشت هستند. کارشناسان بخش کشاورزی بهره گیری از کشت های گلخانه ای را با توجه به افزایش 10 برابری عملکرد نسبت به کشت در فضای باز شیوه ی مناسب برای تحقق امنیت غذایی می دانند.با این وجود توسعه ی واحدهای کشت گلخانه ای نیازمند افرادی با خصلت های کارآفرین می باشد. چون کارآفرینی تبدیل ایده نو به محصول و یا خدمات جدید است و مزایایی همچون تسهیل بازاریابی محصولات ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری ، خوداتکایی و رشد اقتصادی را در محصولات کشاورزی روستا به ثمر خواهد داشت. امروز ه کشتهای گلخانه ای در نواحی روستایی یکی از عواملی است که در اقتصاد روستایی تاثیر گذار است. هدف از نگارش این مقاله تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای کشت گلخانه ای در توسعه ی کارآفرینی و اشتغال زایی روستایی است
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی : بازاریابی، محصولات گلخانه ای، کارآفرینی، کارآفرینی روستایی بیگم قلعه
 • آیت رشنوفر*، مسلم عارفی، جواد یوسفوند صفحات 149-186
  تلاش برای داشتن یک برنامه ملی آمایش سرزمین در طول سال های گذشته همواره با موانع و چالش های متعددی مواجه شده است. تجربه برنامه ریزی از نوع آمایش سرزمین در ایران موید اتفاقات و تصمیم گیری های پر فراز و نشیبی در ابعاد مفهومی، نظریه ای، تکنیکی، رویه ای، فرآیندی، سازمانی و قانونی می باشد که گاه منجر به پیشبرد این امر شده و گاه در جهت به انزوا کشاندن و انحراف از مسیر اصلی حرکت و حتی اجرا نشدن آن گردیده است. هدف از این مقاله بررسی موانع و تنگناهای آمایش سرزمین کشور و نقش این موانع در محدودیت ها و نارسایی های در برنامه های توسعه ای کشور است که منجر به شکل گیری عدم تعادل های منطقه ای در کشور شده است. روش تحقیق، تحلیلی-اکتشافی است. در این پژوهش منابع و اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و همچنین سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، طرح های آمایش سرزمین جمع آوری شده است. شاخص های مورد بررسی 40 شاخص اقتصادی، اجتماعی، نهادی، اجرایی است که با استفاده از مدل تحلیل شبکه (ANP) به بررسی موانع و تنگناهای آمایش سرزمینی کشور و میزان تاثیرگذاری هریک از موانع در سطح توسعه یافتگی مناطق کشور پرداخته شده است. همچنین نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نیز بیانگر این است که شاخص های نهادی با مقدار 059/0 بیشترین نقش را در تنگناهای طرح های آمایش سرزمین کشور را باعث شده است. مدلسازی معادلات ساختاری تنگناهای آمایش سرزمین کشور نیز نشان می دهد تاثیرات موانع نهادی روی طرح های آمایش سرزمین در کشور با ضریب مستقیم و مثبت 98/0 است که این موانع دارای قدرت تبیین کنندگی تغییرات در شاخص های اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد.
  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، تنگناها و مشکلات، مدل (ANP)، تعادل منطقه ای
 • جلال فرجاد*، محمد علی وحدت زاد صفحات 163-187
  این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بر اساس ابعاد پنجگانه مدل سروکوال به انجام رسید . این تحقیق، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد توسعه ای می باشد.در این تحقیق ، مشتریان دفاتر خدمات مسافرتی در شهر تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند که تعداد آنها بیش از 100 هزار نفر بود. بر اساس جدول کرجسی و مورگان ، برای جوامعی با حجم بیش از 100000 نفر ، به حداقل 384 نفر نمونه آماری نیاز می باشد که در این تحقیق سعی شد از طریق روش نمونه برداری خوشه ایبا حجم برابر ، فرایند نمونه گیری انجام شود.همچنین در این تحقیق از سه پرسشنامه محقق ساز جهت شناسایی، غربالگری انتظارات مشتریان، از روش های تجزیه و تحلیل توصیفی (فراوانی) و استنباطی (آزمون کولموگراف -اسمیرنوف و تحلیل عاملی تائیدی)استفاده شد. در این فاز جهت انجام آزمونهای لازمه ، از نرم افزار های EXCEL-SPSS-LISREL بهره گرفته شد. علاوه بر این ، در فاز دستیابی به وزن و اولویت موارد ، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد و جهت انجام محاسبات آن نیز،نرم افزارEXPERT CHOICE . سر انجام نتایج تحقیق منجر به شناسایی 14 انتظار خدمتی در قالب 5 بعد کلی شدو وزن نسبی و اولویت بندی آنها تعیین گردید.
  کلیدواژگان: انتظارات مشتری، کیفیت خدمات، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
 • براتعلی خاکپور، مرضیه امینی، الهه عباسی، مهدی خداداد* صفحات 183-199
  یکی از مشکلات موجود در امر توسعه ورزش های آبی مثل قایقرانی در شهر مراغه ، عدم برنامه ریزی برای آن و تاسیسات جانبی آن، و از سوی قرار گیری این تاسیسات در مکان های نامناسب می باشد. چراکه منابع و پهنه های آبی در منطقه به واسطه خشکسالی های اخیر با کمبود رو به رو می باشد، استفاده بهینه از این محدودیتها نیازمند برنامه ریزی دقیق می باشد. لذا پژوهش حاضر، درصدد امکان سنجی توسعه گردشگری ورزش های رودخانه ای (قایقرانی کانوپولو) در شهر مراغه بر اساس تحلیل SWOT می باشد. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل 50 نفر از متخصصین گردشگری و مدیریت ورزشی شهرستان و استان آذربایجان شرقی بودند که همه افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد از دیدگاه افراد مورد مطالعه، در بین عوامل داخلی، جذابیت فرهنگی و باستانی و توریستی شهرستان مراغه با توجه به قدمت دیرینه این شهر با امتیاز وزنی0.37به عنوان مهم ترین نقاط قوت و نبود هتل و رستوران مطلوب و کافی برای جذب گردشگران با امتیا ز وزنی0.37 به عنوان مهم-ترین نقطه ضعف درتوسعه گردشگری ورزشی شهر مراغه شناخته شد. در بین عوامل خارجی، همجواری با قطب بزرگ جمعیتی در منطقه مانند تبریز و... با امتیاز وزنی 0.45 به عنوان مهم ترین فرصت پیش روی توسعه گردشگری و نبود تسهیلات لازم برای بخش خصوصی و نبود انسجام و هماهنگی میان سازمان های مختلف با امتیا ز وزنی0.45، به عنوان مهم ترین تهدیدهای توسعه گردشگری ورزشی شهر مراغه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در انتهای مقاله راهکارهایی برای توسعه گردشگری ورزشی مطرح شده است.
  کلیدواژگان: امکان سنجی، توریسم ورزشی، قایقرانی کانوپولو، شهر مراغه، مدل استراتژیک SWOT
 • حسین قادرمزی* صفحات 188-201
  روستاها به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی در هر جامعه ای، از اهمیت ویژه ای برخوردارند بی شک تلاش برای کاهش مسائل و مشکلات این واحدهای اجتماعی و استقرار مناسب آنها در چرخه توسعه، مستلزم توجه ای ویژه است. یکی از عوامل موثر در توسعه روستایی، کار آفرینی است. کار آفرینی فرآیند ارتقاء فن آوری با ایجاد یک کسب و کار با سازمان جدید است. توسعه کارآفرینی درتمامی ابعاد و به خصوص در بخش روستایی از جمله ابزارهای مناسب جهت این مهم می باشد. یکی از اهداف کلان توسعه روستایی، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال است. کارآفرینی روستایی می تواند صرف نظر از این که یک منبع درآمد و اشتغال برای ساکنین روستا باشد در توسعه اقتصادی روستا و در نهایت توسعه روستایی موثر باشد. متنوع سازی اقتصاد روستایی تنها با القا از بیرون محقق نمی شود، مگر این که کارآفرینان محیط های روستایی، خود فرصت ها و منابع بالقوه و بالفعل را بشناسند و با استفاده بهینه از آنها تنوع اشتغال و اقتصاد را برای محیط های روستایی به ارمغان بیاورند؛ به همین جهت ایجاد مزیت های جدید اقتصادی، افزایش رفاه انسانی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و برقراری سازگاری بین فعالیت و فضای زندگی در نواحی روستایی از اهداف توسعه روستایی و افزایش اشتغال است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی کشاورزی، اشتغال، توسعه روستایی
 • براتعلی خاکپور، مرضیه امینی، فاطمه سوری، مهدی خداداد* صفحات 199-210
  در جامعه امروز شهری برای دستیابی به توسعه پایدار شهری محلات بنیادی ترین عناصر شهری و حلقه واسط بین مدیریت شهری و شهروندان است. همچنین سیاست گذاری های دوگانه و مغایر در احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت و گسترش روز افزون محدوده خدماتی شهرها باعث گردیده عملا محدوده بافت های فرسوده که عمدتا در مناطق مرکزی شهرها واقع گردیده از دید دست اندکاران و سیاست گذاران امر توسعه مخفی مانده و عملا به فراموشی سپرده شده اند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان رضایتمندی ساکنان بافت های فرسوده از اقدامات مدیریت شهری منطقه دو، کلانشهر تهران است که به منظور نیل به این هدف از روش توصیفی _ تحلیلی و مطالعات میدانی استفاده شده است. تعداد نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 488 نفر تعیین گردیده است و دسترسی به نمونه ها نیز با شیوه تصادفی ساده سیستماتیک صورت پذیرفته است. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری ناپارامتریک و اطلاعات اسنادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق، بیانگر وجود رابطه معنادار در سطح 99 درصد میان اقدامات و برنامه های مدیریت شهری با کیفیت زندگی در بافت های فرسوده شهری وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، بافت فرسوده شهری، کلانشهر تهران
 • پرشنگ حسینی منفرد* صفحات 202-220
  امروزه راهبرده ای زیست محیطی در برنامه ریزی روستایی، سازماندهی فعالیت های مرتبط با منابع طبیعی با هدف حفاظت از محیط از طریق آگاه سازی جوامع محلی می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر در صدد تبیین تحلیل فضایی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آگاهی های زیست محیطی روستاییان شهرستان پاوه می باشد. تحقیق حاضر از حیث روش کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان پاوه تشکیل می دهند. برای انتخاب خانوارهای نمونه، کلیه روستاها با توجه به طبقه ای (برحسب خانوار) که در آن قرار داشتند، کدبندی و با استفاده از نرم افزار Mini-Tab، تعداد هشت روستا به شیوه کاملا تصادفی (چهار روستا در منطقه کوهستانی و چهار روستا در مناطق دره ای) انتخاب شدند، بدین ترتیب حجم کل خانوارهای انتخابی 2085 به دست آمده که براساس فرمول کوکران، نمونه ای به تعداد 280 نفر انتخاب گردیده است، این تعداد به روش تخصیص متناسب، بین هشت روستای نمونه به صورت تصادفی سیستماتیک توزیع شده است. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که اعتبار ابزار تحقیق نیز با استفاده از اعتبار صوری(مراجعه به متخصصان) تایید شد و برای تعیین ارزیابی پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که با توجه به عدد به دست آمده (88/0) می توان گفت پرسشنامه ی تحقیق از پایایی بالایی برخوردار است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه ی معنا دار بین عوامل اجتماعی و آگاهی های زیست محیطی روستاییان می باشد، همچنین نتایج گویای آن است که بین عوامل اقتصادی و آگاهی های زیست محیطی روستاییان، هیچگونه رابطه معنادار ی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: عوامل اقتصادی و اجتماعی، آگاهی های زیست محیطی، روستاییان شهرستان پاوه
 • فاطمه سوری، علی یحیی پور، فاطمه حسن کاری، مهدی خداداد* صفحات 211-222
  تغییرات کاربری زمین شهری سالهای زیادی مورد مطالعه قرار گرفته است؛ اما، ظهور تصاویر ماهوارهای و تکنیک های زمین مکانی، بعد جدیدی برای بازبینی و ارزیابی تغییرات پوشش کاربری زمین باز کرده است. پژوهش حاضر به ارزیابی تغییرات کاربری اراضی توسعه شهرستان بناب در بازه زمانی 1998 تا 2017 با استفاده تلفیقی روش های سیستم اطلاعات-جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) انجام گرفته است. لذا اطلاع از نسبت کاربری ها در یک محیط شهری و نحوه تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم ترین موارد در برنامه ریزی ها می باشد. شهرستان در ترازهای ارتفاعی بین 1600 تا 1700 متر درحال توسعه است که برای توسعه شهری مطلوب می باشد.از سال 1998 تا سال های 2007 و 2013 درصد کاربری شهری افزایش یافته و در سال 2017، 32.33 درصد بوده است که شامل 2125.26 هکتار را شامل می شود. با توجه به نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهواره ای، شهر بناب گسترش فضایی- کالبدی قابل توجهی داشته است. با اطلاع از نسبت تغییرات کاربری ها در گذر زمان می توان تغییرات آتی را پیش بینی نمود و اقدامات مقتضی را انجام داد.
  کلیدواژگان: کاربری اراضی، تصاویر ماهواره ای، سنجش دور (RS)، شهرستان بناب
 • آمنه رخش ماه*، سید سعید پوزشیان، حاتم پیام، اسماعیل رخش ماه صفحات 221-235
  ویژگی عصر ما شهرنشین شدن جمعیت ، افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ است. شهرنشینی بیش از پنج هزار سال قدمت دارد. به سال 1900 میلادی از هر هشت نفر فقط یک نفر در مناطق شهری زندگی می کرده است با روند گسترش شهر نشینی تحقق شهر پاک با رویکرد توسعه پایدار به وقفه می افتد . در مقاله ی حاضر با هدف ارزیابی تحقق شهر پاک با رویکرد توسعه پایدار شهری در دستور کار قرار گرفته است . روش تحقیق تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش مبتنی بر روش های توصیفی - تحلیلی بوده است. داده های گرد آوری شده با استفاده از شاخص های توسعه پایدار با تاکید بر تحقق شهر پاک با استفاده از تکنیک سوات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت راهکارها و راهبردهای اجرایی پیشنهاد شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد : اجرای طرح جنگلانه، پاکسازی مناطق ذخیره گاه دنا، برگزاری کلاس های آموزشی پسماند ، آموزش کاشت بلوط در مدارس ، برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع هوای پاک، شناسنامه دار کردن بلوط ها و کاشت گیاهان در حال انقراض از مهم ترین فعالیت های این تشکل است . برپایی نمایشگاه توانمندسازی بانوان ، پاکسازی پارک جنگلی یاسوج در هفته سلامت ، برگزاری کارگاه اطفای حریق ، برپایی غرفه نهضت سبز در نمایشگاه فیلم سبز و کاشت بذر گیاهان بومی در منطقه دمچنار بویراحمد را می تواند به عنوان راهکارهای دیگر نیز تلقی نمود.
  کلیدواژگان: شهر پاک، توسعه پایدار شهری، شهر یاسوج
 • علی یحیی پور، رضا سارلی، فاطمه سوری، مهدی خداداد* صفحات 223-239
  آب و هوای مناسب و شناخت کافی از شرایط اقلیمی در مقصد یکی از مهمترین عناصر در بحث گردشگری است و می تواند به عنوان یک عاملجاذب یا دافع برای گردشگران باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است جامعه آماری ما در این پژوهش خانوارهای شهر نور، مسئولین و گردشگران می باشند که برای بررسی تاثیرات عوامل مطرح شده در گردشگری از ابزار پرسشنامه استفاده که توسط جامعه آماری فوق پاسخ و داده ها با استفاده از آزمون های آماری نرم افزار Spss و با و مدل HOLSAT به تجزیه تحلیل داده های پژوهش پرداخته ایم. همچنین به منظور سنجش شرایط آسایش مناسب برای گردشگران در ماه های مختلف از نرم افزار TCI بهره گرفته شد که نتایج حاکی از عوامل اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی نشان دهنده این مسئله می باشد که مطابق آزمون های آماری گرفته شده از مولفه های دو فرضیه هر دو فرضیه تایید می شوند و این ساختار ها توانسته اند موجبات توسعه گردشگری منطقه را فراهم آورند و نتایج حاصله از مدل HOLSAT نشان از مثبت بودن عملکرد موجود در مولفه های ساختار اقتصادی و متناقض بودن عملکرد برخی از مولفه های ساختار اجتماعی - فرهنگی می باشد که نشان از نیازمندی در راستایی برنامه ریزی مجدد در این راستا می باشد همچنین نتایج حاصل شده از ارزبابی شرایط آسایش نشان می دهد که از نظر شاخص اقلیم گردشگری و بوم گردی شهر نور در بیشتر ایام سال بخصوص ماه های دی،اسفند، فروردین، اردیبهشت، مهر،آبان ازشرایط عالی وخوب برای فعالیت های توریسی برخوردار می باشند.
  کلیدواژگان: ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، ساختارهای اقتصادی، گردشگری، شهر نور، آمایش سرزمین
 • مریم کیانی مولان* صفحات 230-244
  مسکن به عنوان یک نیاز اساسی و به عنوان نمودی از ایفای نقشهای اساسی انسان، پدیدهای جغرافیایی بوده و نقش مهمی نیز در توسعه جوامع انسانی دارد. هدف اصلی این پژوهش، سنجش و تحلیل فضایی وضعیت ساخت و ساز مسکن در سطح استان های کشور(31 استان) است. با استفاده از تحلیل فضایی و برآورده شدن یک دید فضایی می توان در سطح کشور، استانهایی که وضعیت برخوردار یا محرومی در مورد ساخت و ساز مسکن دارند را شناسایی و تحلیل کرد، تا بدانیم آیا استانهای کشور از لحاظ وضعیت ساخت و ساز مسکن متعادل می باشند و کدام استانهای کشور دارای وضعیت نزدیک به هم هستند. در پژوهش فوق با استفاده از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال96 استانهای کشور، 37متغیر نرمال شده به کار گرفته شد. این متغیرها با روش تحلیل عاملی به 8 عامل کاهش یافت و در مولفه های معنی دار قرار داده شد. سپس استان های کشور با مدل تحلیل خوشه ایبه 4 گروه همگن تقسیم شدند. نتیجه تحقیق نشان داد که استان تهران به تنهایی بالاترین سطح برخورداری در ساخت و ساز مسکن را داشته و در سطح اول یعنی بسیار برخوردار می باشند و 22 استان کشور در پایین ترین سطح(محروم) قرار دارند.
  کلیدواژگان: استانهای کشور، ساخت و ساز مسکن، تحلیل عاملی، تحلیل خوشهای
 • سمیرا محمدی*، علی سجادی، محمدرضا منصوری، سجاد طرهانی صفحات 236-248
  بازاریابی تصویر مقصد، نقطه شروع یک بازاریابی موفق است، زیرا تصویر و انتظارات از تجربیات سفر که بازدید کنندگان در آینده خواهند داشت، افکار انها را به یک مقصد خاص مربوط می کند. عوامل تاثیر گذار بر تصویر ذهنی گردشگران یکی از مهم ترین موضوعات در تحقیقات بازاریابی است تا انجا که بسیاری از کشورها از ابزارهای ترفیعی و ترویجی بسیاری برای ایجاد تصویر ذهنی مثبت و رضایتمندی گردشگران از مقصد، استفاده می کنند. این مفهوم در حوزه خدماتی چون گردشگری بسیار پر اهمیت است، زیرا هم بر انتخاب مجدد مقصد تاثیر می گذارد و هم بر معرفی مقصد به دیگران نقش حیاتی دارد. بدون ارتباط سنجی و اولویت بندی عوامل موثر در ایجاد تصویر مثبت و رضایت-مندی گردشگران نمی توان به یک بازاریابی موفق و پاسخگوی دقیق به خواسته های گردشگران نائل شد. هدف این مقاله تعیین ارتباط بین مولفه های بازاریابی و تاثیرگذاری انها در ایجاد تصویر ذهنی مقصد است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات های توصیفی و از نوع تحلیلی- اسنادی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تصویر مقصد، انتظارت، شواهد فیزیکی، ادراکات، تجاری سازی
 • نورمحمد منجزی*، مهسا اسدی عزیزآبادی صفحات 245-263
  سکونتگاه های غیررسمی به عنوان یکی از معضلات «کشورهای در حال توسعه» محسوب می شوند که دارای مشکلات بی شماری در زمینه شهرسازی هستند. این مناطق شهری در جوامع مختلف به شکل های متفاوتی از جمله حاشیه نشینی، گتو، آلونک نشینی و... وجود دارند. در ایران نیز سکونتگاه های غیررسمی یکی از مشکلات و چالش های عمده جامعه شهری به شمار می آیند که پیامدها و اثرات نامطلوبی چون ساخت و سازهای غیراصولی، تراکم بالا، محیط شهری نامطلوب، کمبود خدمات شهری و... را برای شهرها بالاخص کلانشهرها بوجود آورده اند. اسکان غیررسمی در شهر قزوین نیز مسائل و مشکلات متعددی ایجاد نموده است که نیازمند پژوهش های علمی و ارایه راهکارهای اجرایی است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بازآفرینی محله هادی آباد قزوین به منظور معرفی راهبردهای ارتقاء کیفیت زندگی در آن است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای، اسنادی، بررسی های میدانی و پرسشنامه است. جامعه آماری کلیه ساکنان محله هادی آباد است و حجم نمونه شامل 40 نفر از ساکنین محله است که با فرمول «کوکران» محاسبه شده است و همچنین برای تحلیل از روش برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند راهبردهای بازآفرینی اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی می تواند در ارتقا کیفیت زندگی در این محله موثر باشد به صورتی که با دادن تسهیلاتی مانند اعطای وام به ساکنین برای نوسازی قطعات و تجمیع آنها و ایجاد فضای کسب و کار می توان مانع خروج جوانان از محله شده و الگوی جمعیتی را حفظ نمود، بعلاوه با تعریض معابر به عنوان اقدامی مناسب، سهولت رفت و آمد را فراهم کرد.
  کلیدواژگان: بازآفرینی، محله هادی آباد، سکونتگاه غیررسمی، حاشیه شهرها، برنامه استراتژیک
 • محسن احدنژاد، محمد رسولی*، خضر شیخ محمدحسن آباد، شراره سعید پور صفحات 249-266
  شهرها بعد از انقلاب صنعتی با تغییر الگوی نقش پیرامونی به مرکز باعث جذب سرمایه گذاری های عظیم شدند و این خود سیر عظیم از مهاجرت ها از روستا به شهر را ایجاد کرد که متعاقبا تحولات زیادی در ابعاد اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی در پی داشت. این تحولات میتوانند مثبت یا منفی باشند. با توجه به پتانسیل های ظرف شهر دربرابر مهاجرات ها و چالش های شهری(از جمله آلودگی ، ناهنجاری های اجتماعی و غیره) برنامه ریزان که متصدی امور شهر هستند می باید زیست پذیری شهری که یکی از شاخص های توسعه پایدار شهر به شمار می آید در اولویت برنامه-های خود قرار دهند. هدف از این پژوهش ارزیابی شاخص های زیست پذیری شهری در سردشت بوده است. در این پژوهش از 18شاخص استفاده شده است که برای ارزیابی آنها از anp و برای تحلیل و سطح بندی در سطح شهر از مدل کوپراس و برای ترسیم نقشه از GIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های زیست پذیری شهری در سطح محلات سردشت به صورت مناسب توزیع نشده-اند.محلات فرهنگیان، آشان و سرچاوه بیشترین مقدار برخورداری را داشته اند و محلات سه راه مارغان، دلتانچک در رتبه آخر زیست پذیری قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی:زیست پذیری، توسعه پایدار، سردشت، محلات
 • جلال کامران* صفحات 264-284
  بافت های فرسوده اغلب در محدوده های قدیمی،محروم شهری ازنظر اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی قرار دارند . این عامل عدم پویایی و رونق اقتصادی حیات شهری در آن هاست.روش پژوهشی با توجه به ماهیت موضوع ،معیارهای رقابت پذیری ، رویکرد حاکم بر این پژوهش ،روش توصیفی -تحلیلی و پیمایشی با استفاده از مشاهده و مصاحبه است و به لحاظ هدف کاربردی است.علاوه بر این ، به منظور تقویت پایه های نظری ، دقت در گردآوری اطلاعات از روش های مطالعه اسناد و مدارک نیز بهره گرفته شده است .جامعه ی آماری کل شهر دو گنبدان در ارتباط نمونه ی آماری 200نفر ساکنان بافت فرسوده شهر دو گنبدان تعیین گردید .بعد از طراحی پرسشنامه با توجه به متغیرهای تحقیق(استراتژی و توان رقابتی ، شرایط تقاضا و شرایط عوامل تولید)تعیین شده مورد پرسش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد : عوامل مربوط به مشارکت در صرفه جویی در مقیاس 30/3درصد نزدیکی به دفاتر نوسازی و بهسازی با ضریب 79/2 درصد ، عوامل دسترسی به نیروی انسانی متخصص برنامه ریزی شهری با ضریب 82/2 درصد بیشترین امتیاز بین شاخص های رقابت پذیری جهت تحقق بازآفرینی بافت های فرسوده شهر دوگنبدان کسب کرده اند ؛ بدین ترتیب راهکارها و پیشنهاد هایی نیز ارائه شده است.
  کلیدواژگان: بافت فرسوده، بازآفرینی، رقابت پذیری، شهر دو گنبدان
 • محمد اجزا شکوهی، مرضیه امینی*، علی یحیی پور، علی مهرافروزی صفحات 267-287
  هدف از این تحقیق بررسی وضعیت محل های دفن موجود در شهرستان قائن و تسهیل عملیات مدیریتی در جهت بهبود و یا تغییر محل این مناطق در شهرستان قائن می باشد... در این مطالعه سعی شده تا ضمن بررسی شرایط موجود در مدیریت پسماند شهر قائن راهکارهای مناسب و موثر در زمینه توسعه صنایع بازیافت و استحصال انرژی از پسماند و معرفی گردد. بدین منظور در این تحقیق پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و گردآوری نقشه های مورد نیاز، بررسی های و گردآوری مشخصات هر یک از محل های دفن صورت گرفت و به ارزشیابی میدانی و سپس موقعیت مناطق با GPS تعیین گردید و در انتها به محدویت های زیست محیطی محل های دفن پسماندهای شهری شهرستان قائن با سامانه. GISپرداخته شد و بهترین مکان جهت دفن مواد پیش بینی گردید. دستیابی به راهکارهای مناسب جهت کاهش تولید زباله و هر گونه تغییر در ترکیب اجزای آن مستلزم شناخت وضع موجود شهر، عملکرد و نقش غالب شهر، شرایط اقتصادی و وضعیت اجتماعی و فرهنگی شهروندان می باشد . آشنایی با فرهنگ، آداب و رسوم، شیوه های معیشتی، عادات غذایی و میزان سواد و بسیاری از عوامل دیگر در این زمینه دارای اهمیت و قابل بررسی است .مهمترین و اولین اولویت در سلسله مراتب مدیریت پسماند، اجتناب از تولید می باشد . شهرستان قائن علی رغم برخورداری از استاندارها و سرانه های زیست محیطی مناسب دارای مکان مناسبی برای جمع آوری و دفع و بازیافت زباله ها نبوده ؛ با توجه به تحقیقات این پژوهش بهترین مکان برای دفع زباله در خارج از شهر و حد فاصل قاین و روستای خضری تعیین گردید.
  کلیدواژگان: شهرستان قائن، ارزشیابی زیست محیطی، پسماندهای شهری و محل دفن
 • عیسی پیری، محمد رسولی*، شراره سعید پور، رضا محمود نژاد صفحات 288-304
  با توجه به اینکه بازارچه های مرزی در توسعه شهرهای مرزی تاثیر و نقش قابل ملاحظه ای دارند. لذا آینده پژوهی بازارچه-های مرزی و لزوم توجه به شهرهای مرزی در راستای توسعه ای پایدار می تواند نقش اساسی در ترقی و پیشرفت توسعه اقتصادی نواحی مرزی، بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد، ایجاد روابط دوستی و آشنایی بیشتر، تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر آینده پژوهی بازارچه مرزی سردشت در راستای توسعه پایدار می باشد برای این منظور از 24 شاخص جهت برسی وضعیت و ترسیم آینده مطلوب بازارچه مرزی سردشت استفاده شده، که برای وزن دهی از روش دلفی (کارشناسان) و برای ارزیابی وضعیت و آینده نگاری از نرم افزار میک مک استفاده و برای ترسیم نقشه نیز از نرم افزارGIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند، در بسیاری از شاخص های راهبرد بازارچه شهر مرزی شهر سردشت در راستای توسعه پایدار ، کمبود هایی مشاهده شده است و بازارچه از اهداف اولیه خود در بسیاری از موارد فاصله گرفته است(مواردی چون مبادلات مرزی، توسعه اقتصادی، اشتغال زایی سالم، توسعه زیرساخت ها، بومی سازی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، تثبیت جمعیت و...) و در برخی موارد سطح مدیریت بازارچه با مشکلاتی روبرو شده است، درنهایت با توجه به یافته های پژوهش، راهکارهایی برای بهبود هرچه بیشتر نقش بازارچه در منطقه ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، بازارچه مرزی، توسعه پایدار ، شهر مرزی سردشت
 • سعید ملکی*، مجید گودرزی، محمدعلی فیروزی، علی طاهری صفحات 304-315
  کیفیت زندگی در محیط روستایی با واقعیت و استانداردهای زندگی انسانی معاصر تفاوت بسیار دارد و این شرایط زیست و سکونت را در محیط روستایی با چالش مواجه کرده است از این رو طرح هادی روستایی با قدمتی بیش از سه دهه چشم انداز فضایی _ کالبدی روستا را طراحی و بستری مناسب برای توزیع بهینه خدمات دولتی و عمومی فراهم و شرایط لازم را برای پایداری جمعیت روستا ایجاد می کند. هدف اصلی این تحقیق تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در ابعاد کالبدی - فضایی ومحیطی کیفیت زندگی در روستای میداود وسطی شهرستان باغملک است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی نوع توصیفی و همبستگی است جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان روستای میداوود سطی در شهرستان باغملک می باشد که در این تحقیق نمونه پژوهش به صورت تصادفی در میان 128 پرسش شونده توزیع شد. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه محقق ساخت است. نتایج این تحقیق نشان داده که روستای میداوود وسطی از نظر بعد زیست محیطی روستا در زمینه بهبود کیفیت زندگی دارای ارتباط معناداری می باشد یعنی طرح هادی روستای میداوود وسطی از بعد زیست محیطی توانسته بر بهبود کیفیت زندگی روستایی اثر بگذارد و دارای وضعیت زیست محیطی خوبی می باشد، از نظر وضعیت در زمینه بهبود کیفیت زندگی دارای ارتباط مبهبود کیفیت زندگی ساکنین این روستا شده است و روستاوود شده و از نظر وضعیت کاربری اراضی در زمینه بهبود کیفیت زندگی دارای ارتباط معناداری می باشد یعنی طرح هادری در زمینه وضعیت کاربری اراضی باعث بهبود وضعیت کیفیت زندگی در روستای میداوود شده است.
  کلیدواژگان: طرح هادی، کالبدی- فضایی، محیطی، روستای میداوود وسطی، شهرستان باغملک
 • جمیله توکلی نیا، کمال رسولی*، زهره نظری، سوران روشنیان صفحات 316-329
  در حال حاضر یکی از مهمترین آسیب های شهری بر پیکر شهرها ناشی از آشفتگی و اغتشاش بصری است. از طرف دیگر، امنیت و منظر شهری، واژه هایی هستند که اگرچه هردو از زیرمجموعه های علم شهرسازی و معماری منظر محسوب می شوند، اما نیاز به بررسی دقیق تر ارتباط بین آنها وجود دارد. این در حالی است که نظریات و تجارب متعدد نشان می دهد بسیاری از معیارها و سنجه های به دست آمده در تحقیقات مختلف که منجر به ایجاد حس امنیت در شهروندان می شود، مستقیم یا غیرمستقیم با اصول به کار رفته در طراحی منظر شهرها ارتباط داشته و می تواند حس مذکور را کاهش یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، منظر شهری باید حریم امن زندگی شهروندان باشد. مقاله حاضر بر آن است تا با انتخاب دقیق معیارهای خاص امنیت شهری - که برگرفته از مطالعات قبلی بوده و با منظر و سیمای شهر در ارتباط است - نقش منظر در تامین حس امنیت شهروندان را براساس مدل و ضرایب اهمیت معیارها ارزیابی کرده و در انتها، راهکارهای برنامه ریزی و نکاتی کلی برگرفته از مدل پژوهش برای تقویت نقش منظر شهری در تامین امنیت شهروندان ارائه دهد. بدین ترتیب از آزمون های رگرسیون چند متغیره و آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای خاطره انگیزی، هویت مکان و حس مکان به ترتیب با ارزش عددی «425.، 408. و 398.» بیشترین تاثیر را بر احساس امنیت در محله داشته اند.
  کلیدواژگان: منظر شهری، امنیت شهروندان، محله سرتپوله، شهر سنندج
 • شراره سعید پور*، الهام تقی زاده، محمد رسولی، خضر شیخ محمدحسن آباد صفحات 330-343
  در ایران از میان حوادث مختلف مرتبط با زیرساخت حمل و نقل جاده ای، تصادف رانندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. طوری که 25 درصد تلفات ناشی از مرگ و میرهای غیر طبیعی کشور ناشی از تصادفات ترافیکی است. صدمات و خسارات ناشی از تصادفات ترافیکی، امری مهم و قابل ملاحظه است که متاسفانه در اغلب موارد نادیده گرفته می شود. این پژوهش با هدف اصلی بررسی میزان رضایت شهروندان از عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی در کاهش و کنترل تصادفات در زمره تحقیقات توصیفی-تحلیلی و پیمایشی قرار گرفته و از نظر هدف مطالعه، تحقیق کاربردی-توسعه ای محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شهروندان شهر مرودشت(138649) می باشد برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که آلفای به دست آمده (744/.) نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه است. اما در رابطه با جامعه آماری تعداد تصادفات به دلیل محدودیت تعداد تصادفات نمونه گیری انجام نشده است. و کلیه جامعه آماری به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. به منظور تهیه نقشه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش در تحلیل همبستگی اسپیرمن نشان داد که در شهر مرودشت بین سن رانندگان و وقوع تصادفات رابطه ای وجود ندارد و نتایج آزمون تی تک نمونه ای نیز نشان دهنده رضایت شهروندان از پلیس راهنمایی و رانندگی در کاهش و کنترل تصادفات است. سطح اطمینانی 95درصد و سطح معناداری(0.000) و همچنین حدبالا(0.46)و حدپایین مثبت(0.55)که بیانگر در حد متوسط بودن شدت رابطه است و نشان دهنده رضایت شهروندان از پلیس راهنمایی و رانندگی است.
  کلیدواژگان: تصادفات، رضایتمندی، راهنمایی و رانندگی، شهر مرودشت
 • رقیه یدالهی صابر*، مریم علیزاده، طاهر پریزادی صفحات 344-363
  زیست پذیری که مفهوم تحت بررسی این پژوهش است، از اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت است، زیرا فضاهای شهری دچار مسائلی چون کیفیت پایین محیط، آلودگی صوتی و هوا، و... شده بودند. تحقیق حاضر با هدف شناخت تحلیل فضایی وضعیت موجود زیست پذیری شهری در محلات منطقه 11 شهر تهران بر اساس ابعاد زیست پذیری انجام شده است. پژوهش حاضر به لحاظ روش توصیفی - تحلیلی، به لحاظ نوع، کیفی و از نظر زمانی مقطعی و برای گرداوری داده ها از روش اسنادی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش ساکنین منطقه 11 تهران می باشد. داده های مورد نیاز برای تحلیل با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و تنظیم پرسشنامه با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت صورت پذیرفت. اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان تایید شد، و برای سنجش میزان پایایی ابزار از روش الفبای کرونباخ استفاده و با نتیجه (8/0) مورد تایید قرار گرفت. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری (آنوا، فرید من وone sample t test) و ترسیم نقشه ها و تحلیل فضایی داده ها از روش IDWدر نرم افزار GIS انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، محله منیریه از لحاظ زیست پذیری دارای وضعیت مطلوب و محله اسکندری دارای وضعیت نامطلوب هستند. نتایج پژوهش در تحلیل آماری و تحلیل فضایی نشان دهنده وضعیت زیست پذیری متوسط منطقه 11با گرایش به سمت وضعیت مطلوب را ارزیابی می کند.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: زیست پذیری، تحلیل فضایی، محلات شهری، منطقه 11تهران
 • غلامرضا نوری، سمانه سارانی، ملیحه روستایی صفحات 364-383
  توریسم درمانی یعنی برخورداری از امکانات درمانی یا بهبود برخی بیماری های گردشگران با استفاده از منابع طبیعی، به عبارت دیگر سفر به قصد درمان عارضه جسمی خاص مانند؛ بیماری پوستی (پسوریازیس)، آرتریت، روماتیسم، یا مشکلات تنفسی با استفاده از منابع طبیعی نظیر چشمه های آبگرم و معدنی، دریاچه های نمک، لجن، شن رادیواکتیو، حمام های گیاهی، نور آفتاب و آب وهوا می باشد. هدف از این پژوهش بررسی توانمندی های منطقه شکار ممنوع بزمان در زمینه جذب توریسم درمانی و ارائه برنامه استراتژیک و توسعه آن است. روش انجام این تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از روش برنامه ریزی استراتژیک (SWOT) برای شناسایی نقاط قوت ، ضعف درونی و فرصتها و تهدیدات بیرونی توسعه توریسم درمانی در این شهر بوده است. نتایج حاصل از کاربرد روش حاکی است نقاط قوت وفرصت های موجود برای توسعه این فعالیت درقیاس با تنگناها و نقاط ضعف درونی و نیز تهدیدات بیرونی به مراتب بیشتر بوده و بر این اساس تدوین استراتژی های توسعه ای (so) برای توسعه این بخش در اولویت قرار گرفته اند. همینطور تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق حکایت از این دارد که مشکلات مربوط به ناشناخته ماندن توریسم درمانی درمنطقه شکار ممنوع بزمان و نبود برنامه ریزی منسجم و هماهنگ با توجه به ماهیت فعالیت توریسم درمانی به عنوان امری بین دستگاهی از مواردی است که باید برای توسعه توریسم درمانی کشور به رفع آن پرداخت. امکانات و تجهیزات زیربنایی هر منطقه به عنوان یکی از بنیادی ترین اشکال عرضه در صنعت گردشگری، بیشترین حجم درآمد زایی را برای جوامع میزبان پس از صنعت حمل و نقل و جابه جایی گردشگران به وجود می آورد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، گردشگری درمانی، مدل SWOT، منطقه شکار ممنوع بزمان
 • مصطفی خزایی* صفحات 384-400
  با افزایش مالکیت وسیله نقلیه و سهم استفاده از آن در سفرهای شهری و عدم فرهنگ سازی و ایجاد ساختارهای متناسب حمل و نقل همگانی به منظور کاهش تقاضای سفر وسایل نقلیه شخصی، باعث شده تا مشکلات مربوط به تامین پارکینگ به گونه های مختلف نمایان شود. در این پژوهش تلاش شد، مدلی برای برآورد حداقل تقاضای پارکینگ ارایه شود. در پایان مدل پیشنهادی بر روی داده های منطقه 13 شهرداری تهران پیاده شد. برای نیل به این هدف اقدام به برآورد حداقل پارکینگ مورد نیاز بر مبنای نوع فعالیت و کاربری اراضی شهری، گردآوری اطلاعات و پیاده سازی این روش در محیط سیتم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفت. روش مورد نظر در این پژوهش بر پایه استاندارد نرخ سفر سازی (Trip Generation) موسسه مهندسی حمل و نقل ایالات متحده امریکا بوده است. یافته ها و خروجی این مدل که در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی تحلیل شده است، به صورت نقشه و جدول ارایه شد. یافته های این پژوهش مشخص نمود که مجموع حداقل تقاضا پارکینگ در کل منطقه 85465 فای پارک است. در پایان با توجه به نیاز مبرم به تامین پارکینگ در منطقه برای ساماندهی ترافیکی پیشنهاد شد، پژوهشی برای مکان یابی پارکینگ طبقاتی که از جمله اهداف مطالعات پارکینگ است، انجام شود.
  کلیدواژگان: حداقل تقاضای پارکینگ، ITE، GIS، منطقه 13 شهرداری تهران
 • صدیقه کرمی نسب*، حسین رضا شهبازی صفحات 401-411
  مخاطرات طبیعی وقایع یا فرایندهای طبیعی غالب اند که با داشتن پتانسیل هایی، موجب رسیدن آسیب ها و خسارت هایی به انسان ها و محیط زیست و رفاه آنان می شوند. خشکسالی یکی از بلایای طبیعی و بخش جدایی ناپذیر تغییرات آب وهوایی است که ویژگی های آن از قبیل شدت، مدت و بزرگی از محلی به محل دیگر تفاوت دارد. خشکسالی از خطرات زیانباری است که بیش از همه بر اقتصاد سکونتگاه های روستایی تاثیرگذاشته و ممکن است سبب تخلیه روستاها و مهاجرت دایمی گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مخاطرات طبیعی(خشکسالی) در مهاجرت روستایی است. روش بکار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی است در گام نخست از مطالعات کتابخانه ای - اسنادی و پایگاه های اطلاع رسانی استفاده شده است، روش میدانی بر روش مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه که پس از گردآوری، طبقه بندی و سازماندهی اطلاعات، به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بخش عمده از روستاییان ساکن در شهر و اطراف آن به دلیل عامل اقتصادی از جمله کاهش تولید کشاورزی و جستجوی فرصت های شغلی جدید ناشی از دوره خشکسالی به شهر مهاجرت نموده اند.
  کلیدواژگان: مخاطرات طبیعی، خشکسالی، مهاجرت، بخش کردیان
 • فاطمه شرفی*، ابوالحسن صفرپور صفحات 412-436
  با وجود اتفاق نظر علمی درخصوص توجه به همه ابعاد توسعه، نگرش های موجود در کشور نشان می-دهد توجه به ابعاد خاصی در توسعه روستایی بیشتر است و بخش از این توجه در نتیجه نگرش های مدیریت روستایی در سطح کلان تا محلی است. مهم تر آنکه مدیریت روستایی ضمن هماهنگی امور توسعه روستایی، در روستاهای مختلف به شکل متفاوتی عمل می کند و علیرغم داشتن تشکیلات و وظایف یکپارچه، الگوی مدیریت ثابتی برای تمامی روستاها استفاده نمی شود. این مقاله با هدف بررسی نگرش مدیریت روستایی نسبت به ابعاد توسعه، به تحلیل فضایی این نگرش در روستاهای بخش مرکزی شهرستان کرمان بر اساس فاصله پرداخته است. جامعه آماری مورد پژوهش 40 روستای منتخب دارای دهیاری می باشد. روش شناسی این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای - اسنادی و پیمایشی برای پاسخ گویی به پرسش های تحقیق است. داده ها و اطلاعات پژوهش با کمک پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند و برای تحلیل آنها از روش های آماری (آماره های توصیفی میانگین، انحراف معیار، و آزمون Tتک نمونه ای) در نرم افزار Spss استفاد شد. نتایج نشان داد که بیشترین توجه و واکنش دهیاران به ترتیب در بعد اقتصادی با میانگین3.88، بعد کالبدی فیزیکی با میانگین3.66، بعد اجتماعی-فرهنگی با میانگین3.49 و بعد زیست محیطی با میانگین 3.47 بوده است. همچنین در بررسی تاثیر فاصله از شهر تا روستاها با توجه به مولفه های رفتار واکنش دهیاران در برابر شهر نتایج بیانگر آنست که دهیاران که در روستاهای با فاصله کمتر از شهر مانند 1تا 10 کیلومتری(3.85) و 11 تا20کیلومتری (3.71) قرار دارند، نرخ بالاتری از سطح نگرش در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی را نسبت به دهیاران روستاهای با فاصله بیشتری از شهر نشان داده اند.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، مدیریت روستایی، توسعه روستایی، شهرستان کرمان
 • فرزانه مرکویی*، سمانه میر علی جانی صفحات 437-455
  نابرابری در بهره مندی از امکانات و عوامل توسعه در مناطق گوناگون پهنه یک سرزمین مانعی، جهت رشد و توسعه همه جانبه به شمار آمده است. لذا در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت کشورهای در حال توسعه، موضوع کاهش نابرابری و ایجاد تعادل در روند توسعه مناطق مختلف از اهمیت برجسته ای برخوردار است. آشکار است که توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی، مستلزم بررسی دقیق و همه جانبه مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت بهتر نیازهای جامعه و بهبود آن هاست. هدف از این مقاله بررسی وضعیت شاخص های جمعیتی، آموزشی، اقتصادی، فرهنگی- مذهبی ، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، بازرگانی- خدمات، ارتباطات و حمل و نقل و سیاسی- اداری دهستان های شهرستان مشهد و رتبه بندی آن ها از نظر برخوداری است. در این تحقیق با استفاده از تکنیک ویکور، درجه برخورداری هر یک از نواحی محاسبه شده.است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که براساس مدل ویکور دهستان تبادکان در 4 بعد؛ برق و گاز، بهداشتی و درمانی، بازرگانی و خدمات و ارتباطات و حمل و نقل دارای بالاترین ارزش و دهستان طوس در 3 بعد آموزشی، مذهبی وسیاسی و اداری بعد از دهستان تبادکان در رتبه دوم شناخته شده است. همچنین دهستان پایین ولایت در 5 بعد ؛ آموزشی، سیاسی و اداری، برق و گاز، بهداشتی و درمانی، بازرگانی و خدمات دارای کمترین ارزش می باشد و بعد از این دهستان، دهستان کارده در ابعاد فرهنگی و ورزشی، مذهبی و ارتباطات و حمل و نقل دارای کمترین ارزش می باشند. اگرچه شکاف و نابرابری بین دهستان های شهرستان از نظر دسترسی به امکانات مختلف کاهش یافته است اما نقاط روستایی این شهرستان هنوز برای دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه و برخورداری از خدمات راه درازی را پیش رو دارد.
  کلیدواژگان: کلید واژه ها: توسعه، توسعه یافتگی، مدل ویکور، شهرستان مشهد
 • سعید ملکی*، سعید امانپور، زینت هاجری صفحات 456-469
  سرمایه اجتماعی یک عامل کلیدی پنهان در توسعه روستایی و بهره وری عوامل تولید به حساب می آید. ساختار سرمایه اجتماعی بر روابط بین انسان و نهادهای تاکید دارد و در برگیرنده مواردی از قبیل قوانین، شبکه های اجتماعی، انجمن ها، نهادها، نقش ها، رویه ها و... است. هدف اصلی این تحقیق مطالعه ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان دهستان مینو بار شهرستان آبادان است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی نوع توصیفی و همبستگی است جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان دهستان مینوبار در شهرستان آبادان می باشد که در این تحقیق نمونه پژوهش به صورت تصادفی در میان 185 پرسش شونده توزیع شد. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه محقق ساخت است. نتایج نشان داده است که بین ارتباط اعتماد اجتماعی و توسعه روستایی ارتباط معناداری باهم دارند. یعنی اعتماد اجتماعی بر توسعه روستایان تاثیرگذار می باشد و بین ارتباط انسجام اجتماعی و توسعه روستایی ارتباط معناداری دارد یعنی انسجام اجتماعی در دهستان مینوبار باعث توسعه روستایی شده است و بین ارتباط مشارکت اجتماعی و توسعه روستایی ارتباط معناداری دارد یعنی مشارکت اجتماعی در توسعه روستایی دهستان مینوبار تاثیر بسزایی دارد روستاییان از وضعیت اجتماعی و توسعه روستایی در این دهستان رضایت دارند.
  کلیدواژگان: روستا، توسعه، سرمایه اجتماعی، دهستان مینوبار، شهرستان آبادان
 • سید عبدالکریم عزیزی، حاتم پیام* صفحات 470-494
  رویکرد حاکم بر این پژوهش روش توصیفی - پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه است و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. علاوه بر این ، به منظور تقویت پایه های نظری و دقت در گردآوری اطلاعات از روش های مطالعه اسناد و مدارک، نیز استفاده شده است . جامعه ی آماری شامل شهروندان ساکن بومی شهر مادوان ، اعضای شورای شهر ، کارکنان شهرداری مادوان می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران مشخص شده است . همچنین پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ در محیط SPSS محاسبه شده است . همچنین ، برای بررسی تجزیه و تحلیل مولفه های سیاسی - نهادی ، اجتماعی - اقتصادی ، کالبدی - محیطی مدیریت یکپارچه شهری از مدل -های QSPM، SWOT استفاده شده است . نتایج تحقیق حاکی از آن است که بهره گیری از تسهیلات درونی و فعالیت های خدماتی مورد نیاز شهر مادوان، مشارکت غیر مستقیم نهادهای دولتی و غیر دولتی در حل معضلات و مشکلات شهر مادوان و برنامه ریزی توزیع متناسب کاربری خدمات و تجهیزات شهری و دسترسی مطلوب به آن به ترتیب با بیشترین امتیاز 2.47، 3.06 و 3.37 به عنوان موثرترین عوامل شناسایی شده است .
  کلیدواژگان: مدیریت یکپارچه شهری، نقش شوراها، فن سوات، برنامه ریزی استراتژیک کمی، شهر مادوان
 • عطیه حسین آبادی* صفحات 495-505
  دامپروری و دامداری به عنوان یکی از زیر بخش های مهم کشاورزی ضمن اینکه منبع اصلی تامین کننده فراورده-های پروتئینی کشور به شمار می آید. پژوهش حاضربا هدف بررسی اثرات دامپروری بر توسعه اقتصاد روستایی شهرستان بروجرد استان لرستان انجام گرفته است. به طوری که به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی - تحلیلی و به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی می باشد. در آغاز، مطالعات سازمان یافته ای به منظور تهیه ادبیات و مبانی تئوریک به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است و در مرحله مطالعه میدانی با استفاده از ابزارهای مورد نیاز تحقیق (پرسشنامه محقق ساخته) به جمع آوری داده های مورد نیاز پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش روستاییان شهرستان بروجرد می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 286 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در بین مولفه های مورد بررسی میزان رضایت از آینده شغلی و رضایت از شغل بیشترین تاثیر و میزان درآمد و پس انداز کمترین تاثیر را بر رضایتمندی از بعد اقتصادی داشته اند. از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین مولفه های درآمد، ایجاد فرصت های شغلی و کاهش مهاجرت و توسعه اقتصاد روستایی استفاده شده است.
  کلیدواژگان: دامپروری، توسعه روستایی، اقتصاد روستا، شهرستان بروجرد، استان لرستان
 • طاهره صادقلو، فرزانه مرکویی*، معصومه صداقت پور، سودابه عباس زاده صفحات 506-525
  افزایش و تامین پایدار مواد غذایی، امنیت غذایی و ارتقای بهره وری کشاورزی مستلزم افزایش کارایی، اصلاح ساختار مدیریتی و بازآفرینی کشاورزان می باشد که آن نیز، نیاز به تغییرات اساسی در دانش، نگرش، مهارت و تغییرات رفتاری در کشاورزان دارد. همچنین پتانسیل های محیطی، اقتصادی و اجتماعی به دلیل این که درون مایه های فضایی هر منطقه محسوب می شود و فعالیت در عرصه فضا را تسریع می کند از عوامل موثر در توانمند سازی کشاورزان محسوب می شود. در این راستا هدف از این پژوهش، تبیین عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، نهادی، فردی کشاورزان ساکن در دهستان ازغند از توابع بخش مرکزی شهرستان مه ولات می باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر، به صورت توصیفی- تحلیلی است. جهت جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه به کشاورزان ساکن در مناطق روستایی دهستان ازغند که جامعه آماری تحقیق را شامل می شود، مراجعه شد. برای تعیین حجم نمونه بهره برداران کشاورز ساکن در5 روستایی واقع در دهستان ازغند از طریق فرمول کوکران انتخاب شده اند و در نهایت حجم نمونه 165 نفر تعیین گردیده است.که به صورت تصادفی انتخاب شده است. در تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. طبق تحلیل آزمون های صورت گرفته نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بعد اجتماعی و نهادی بیشترین تاثیر را بر توانمندی کشاورزان دهستان مورد مطالعه دارد.
  کلیدواژگان: کشاورزی، توانمندسازی، توسعه روستایی، دهستان ازغند
 • ژیلا سجادی، بشرا ناصری*، علی هاشمی زاده، هادی غلامی نورآباد صفحات 526-540
  در حال حاضر یکی از مهمترین آسیب های شهری بر پیکر شهرها ناشی از آشفتگی و اغتشاش بصری است. از طرف دیگر، امنیت و منظر شهری، واژه هایی هستند که اگرچه هردو از زیرمجموعه های علم شهرسازی و معماری منظر محسوب می شوند، اما نیاز به بررسی دقیق تر ارتباط بین آنها وجود دارد. این در حالی است که نظریات و تجارب متعدد نشان می دهد بسیاری از معیارها و سنجه های به دست آمده در تحقیقات مختلف که منجر به ایجاد حس امنیت در شهروندان می شود، مستقیم یا غیرمستقیم با اصول به کار رفته در طراحی منظر شهرها ارتباط داشته و می تواند حس مذکور را کاهش یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، منظر شهری باید حریم امن زندگی شهروندان باشد. مقاله حاضر بر آن است تا با انتخاب دقیق معیارهای خاص امنیت شهری - که برگرفته از مطالعات قبلی بوده و با منظر و سیمای شهر در ارتباط است - نقش منظر در تامین حس امنیت شهروندان را براساس مدل و ضرایب اهمیت معیارها ارزیابی کرده و در انتها، راهکارهای برنامه ریزی و نکاتی کلی برگرفته از مدل پژوهش برای تقویت نقش منظر شهری در تامین امنیت شهروندان ارائه دهد. بدین ترتیب از آزمون های رگرسیون چند متغیره و آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای خاطره انگیزی، هویت مکان و حس مکان به ترتیب با ارزش عددی «425.، 408. و 398.» بیشترین تاثیر را بر احساس امنیت در محله داشته اند.
  کلیدواژگان: منظر شهر، امنیت، شهروندان، رگرسیون چند متغیره، سنندج
 • فروزان قاسمی* صفحات 541-562
  دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی در مناطق روستایی در گرو بهره مندی از تمامی ظرفیت های موجود می باشد. زنان روستایی به دلیل توانمندهای مختلف در حوزه کشاورزی،صنایع دستی و خانه داری جایگاه بسزایی در اقتصاد خانه به خود اختصاص داده اند و باید در همه امور خانه و اقتصاد بومی مشارکت داشته باشند. با وجود نقش فعال زنان در جوامع روستایی، کمتر شاهد توجه کافی به این قشر زحمتکش در فرایند برنامه ریزی و امور اجرایی بوده ایم.در نگاه کلی هدف این مطالعه بررسی تحلیل گونانه حضور و اشتغال زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی می باشد و سعی شده با استناد به مطالعات و آمارهای منتشر شده در مناطق مختلف، رویکردها و ظرفیت های بالقوه موجود در حضور زنان مشخص و با ارائه راهکار عملیاتی نماید.نتایج تجزیه و تحلیل و بررسی مطالعات نشان داد حضور بالفعل زنان، مستلزم رفع موانع فردی و استفاده ملموس از زنان و انجمن های زنان در برنامه ریزی های مشارکتی می باشد.در نگاه کلی باید گفت لازمه حضور و اشتغال زنان، توجه به خواسته های اصلی، پرهیز لز استفاده ابزاری و حمایت های مداوم از ایده های اقتصادی و صنایع مرتبط با حوزه زنان روستایی می باد تا بتواند موجب تقویت اقتصاد بومی بشود.
  کلیدواژگان: زنان روستایی، اشتغالزایی، اقتصاد بومی، انجمن های زنان
 • مریم رضایی، حسنعلی روا، حسین دوستی مقدم* صفحات 563-575

  تروریزم یکی از تهدیدهای بزرگ دنیا در قرن بیست و یکم است که با استفاده از روش های متنوع همچون اقدامات مسلحانه، تبلیغات رسانه ای و نفوذ در عقاید و ارزش های جامعه می توانند باعث اختلال در نظم و امنیت جامعه مورد نظر شوند تا به اهداف خود دست یابند. در این میان مناطق و کشورهایی که دارای تمایزات نژادی، قومی، فرهنگی و مذهبی می باشند در معرض تهدیدهای بیشتری قرار دارند که در این میان اگر در جامعه ای ضعف های مختلف اقتصادی و تبعیضات سیاسی وجود داشته باشد این روند با سرعت بیشتری پیش می رودبخش اعظمی از تحقق یک امنیت پایدار در هر مکان و نقطه ای، محرومیت زدایی و رونق اقتصادی است، اما همین رونق اقتصادی و ایجاد امنیت پایدار اقتصادی، نیاز اولیه ای دارد و آن ایجاد چتر امنیتی مناسب در آن نقطه است.بر همین مبنا، جنوب شرق کشور و استان سیستان و بلوچستان که از گذشته دچار ناامنی های هدفمند با حمایت های بی دریغ بیگانگان بوده است، در سالیان گذشته مورد توجه نظام اسلامی قرار گرفته و نیروی زمینی سپاه با ایجاد یک قرارگاه نظامی - منطقه ای به نام قرارگاه قدس، مسئولیت ایجاد امنیت در مرزها و حفاظت از جان مردم در برابر اقدامات تروریست های مورد حمایت بیگانگان را عهده دار شده است.از زمان تاسیس قرارگاه منطقه ای قدس توسط نزسا در جنوب شرق کشور، اقدامات مهمی در جهت ایجاد امنیت در مناطق مرزی، صورت گرفته است. برای اینکه بدانیم در این مناطق چه اقداماتی انجام شده است، با یک تیم خبری مجهز و با حضور جمعی از مسئولان قرارگاه منطقه ای قدس سپاه، به مناطق مرزی رفتیم، همان جایی که طرح های امنیتی سپاه برای امن سازی مناطق مرزی از آنجا آغاز می شود

 • مریم رضایی، حسین دوستی مقدم* صفحات 576-585

  طی سالهای اخیر، روند رو به رشد توان موشکی سپاه، به اعتراف دوست و دشمن باعث ارتقاء چشمگیر قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران شده است که این توان، در سال 94 نیز با دستاوردهای چشمگیری همراه بود که از جمله آنها می توان به رونمایی از شهر موشکی اشاره کرد.تاکنون تنها سه کشور آمریکا، روسیه و چین به عنوان دارندگان رسمی تاسیسات پرتاب موشک زیرزمینی شناخته می شدند که هر 3 کشور نیز از قدرتهای برتر موشکی جهان هستند. اما در سال 1390 شمسی، این باشگاه بسیار کوچک عضو جدیدی پیدا کرد. در تیرماه سال 1390 و در جریان رزمایش موشکی پیامبر اعظم 6، نیروی هوافضای سپاه پاسداران از سیلوهای پرتاب موشک های بالستیک ایرانی رونمایی کرد.سپاه پاسداران در مهرماه سال 94، جلوه جدیدی از توانایی های نیروی موشکی خود را برای دوستان و دشمنان به نمایش گذاشت و شهر موشکی سپاه که در عمق 500 متری تاسیس شده و شامل تونل ها و بخش های متعدد و وسیعی بود، رونمایی شد که تعداد بسیار زیادی از پرتابگرهای موشکی در آن مستقر بوده و در شرایط آماده برای شلیک، به سر می بردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از عهده گرفتن امنیت جنوب شرق ایران برای اینکه بتواند امنیت مناطق مرزی را تامین کند، این کار را به مردم همان مناطق واگذار کرده به طوری که مجموعه اقدامات اساسی سپاه در ایجاد امنیت پایدار کمتر از دستاوردهای 8 ساله دفاع مقدس نیست

  کلیدواژگان: سپاه، امنیت ملی، موشک، سامانه های دفاعی
|
 • Sina Salmanzadeh *, Taghi Ghasemsharifi Pages 1-23
  Improvement of neighborhood performance in Iran by utilizing urban laws that have been considered in the framework of the participation of local institutions and organizations if this partnership and its improvement are beneficial to local residents and a better opportunity to reach an ideal society and Transcendental. This transformation can be accomplished through utilization of neighborhood capacities and the role of actors and urban actors in the neighborhood. In the present study, in terms of the type of target, it is desirable to evaluate and analyze the descriptive-analytical rules. Roads' performance is governed by law and regulations of urban planning, legal and legal documents, and authoritative scientific and printed materials. Also, for analyzing the data, the content analysis method has been used. According to the studies carried out, urban planning laws and regulations, in the form of facilitating and constructive role, can address the legal and legal obstacles to realization of road improvement in the context of the legal system of Iran by providing the necessary mechanisms and Coherent prerequisites and infrastructure, improve the performance of regulations and regulations in areas of noise pollution, air pollution, environmental protection and revision of enforcement of neighborhood performance laws.
  Keywords: rahray neighborhood, Improve performance, legal assessment
 • Hamdollah Ghasamirad *, Koroush Lotfi Pages 24-41
  The twentieth century has become a century of urbanization. If the development of urbanization in the present century is still unsustainably associated with change, it is due to its internal nature and the changes that have been made in various areas of the society with many variables. To guide the development process Cities must be sustainable in a systematic and systematic way, understanding and analyzing the interactions between these variables, since urban communities are trying to achieve sustainable development dimensions according to the current situation in order to achieve strategic planning. And appropriate placement to change the direction of planning to the goals of development The method of research in this article is descriptive-analytic approach and reference to reliable library and electronic resources and field research data was gathered. Sustainable development has been considered as an "independent variable" and the environmental, economic, and social indicators of the "dependent variable". A quantitative strategic planning method (a tool for systematic internal and external environment analysis) has been analyzed in the SWAT technique. The results of the research show that Ahwaz has been in a stalemate in order to achieve sustainable development in it by external factors and it can be stated that it should be implemented with proper development of sustainable development in Ahwaz city with the adoption of necessary rules. Proper planning and expansion of investment in employment and training, increasing the quality of life and biology will strengthen the external factors, and by promoting citizenship education and advertising to contribute to the improvement and modernization of unsustainable and inefficient tissues, it has strengthened internal factors.
  Keywords: Strategic Planning, sustainable development, Ahvaz city
 • Sina Salmanzadeh *, Shima Tezar, Neda Eskandari Pages 42-49
  One of the problems that developing countries face in their neighborhoods and urban areas is informal settlements, in our country there has also been an informal settlement with a more rapid growth than urbanization has been officially interpreted. That one-fifth of urban population is located in such settlements, the growth that is formed by migrating from villages to small and large cities, and a fundamental shortage is observed in the small index of such settlements, thus, the present article is descriptive - Analyzing and increasing the quality of life in these settlements for analyzing data and for collecting information in section M Omid, theoretical views and theoretical foundations related to the research topic were used and referring to urban development plans, quantitative criteria and indicators were extracted. The results of the research in the combined table of Swat assessment and assessment show that: for improving the quality of life in The informal settlement of the neighborhood of Islamabad, by redistributing the population and providing facilities for the renovation and improvement of the neighborhood and ...
  Keywords: Informal Settlements, quantitative indicators, Islamabad neighborhood, SWOT technique
 • Mojtaba Amani, Mostafa Khazaee *, Masoud Davarpanah Pages 50-62
  Men and women use urban spaces in a variety of ways, according to their roles and responsibilities. Meanwhile, women have always been directly involved with the family and society and should be at the center of the planning process for building urban spaces. But so far the prevailing trend in urban planning has been to rule out the dominance of masculine attitudes and understanding their needs from the city. The woman-friendly city refers to a desirable city that identifies and plans on issues and needs of women in a broad and comprehensive way in order to resolve existing problems and shortcomings. This research was conducted using descriptive-analytical method and analyzing documentary resources and libraries, The results of the studies and analyzes pointed out that the concept and category of a woman-friendly city was not completely understood in the theoretical and not in practical terms, and the exact and precise programming has not been made in the realization of it.
  Keywords: city, Women, Urban Space, women-friendly city
 • Hossein Zinati Fakhrabad *, Sahar Moradi Nejad, Saeed Gholam Rezaei, Hossein Sabooraei Pages 63-78
  the purpose of this research is to study the rural tourism situation in the western Alvand rural district of Hamedan province and present its development strategies. Semi-structured interview with experts from Cultural Heritage and Tourism Organization has been used for data collection. SWOT technique has been used to develop development strategies. To prioritize according to the importance of each participant's views, the coefficient of importance between zero and one is considered for them. This technique operates on the basis of qualitative analysis. In this research, the QSPM strategic planning matrix was used to plan and formulate more effective strategies following the steps taken. The results of the SWOT analysis indicate that the area in question is invasive (SO) and appropriate strategies should be in this area, and then, competitive strategies (ST), defensive (WT) strategies can be applied in the end, also conservative (WO) strategies. Also, QSPM matrix-based prioritization showed that the strategies that can be prioritized in order of importance are S01-ST1-WT1-WO1-ST2-S02-S03 strategies.
  Keywords: Sustainable tourism development, West Alund Rural, strategy, QSPM, SWOT
 • Shokoofeh Sarbandi * Pages 79-92
  One of the requirements of management efficiency in rural communities is targeted and scientific education based on the needs of the day. Management of rural areas is important because of the diversity of tasks and responses to stakeholders. In rural societies, executive affairs are the responsibility of the dignitaries, and these individuals must be selected from indigenous people of the same area, familiarity with management issues is a time-consuming process, and the tenants, given their limited time, should be able to receive their training needs continuously. On the other hand, it needs to be determined, how much can the provided education contribute to sustainable development and scientific management? Regarding the importance of the subject, this research was conducted with the aim of investigating the role of education on managerial performance in rural districts. The research community includes the diner. The sample size was 70 students according to Cochran formula. The main tool of this research is a researcher-made self-made questionnaire tailored to the studies conducted and the theoretical model of the second chapter. The results of the research showed that the trainers in the field of cost management, accountability, implementation of management patterns managed to succeed and the most Satisfaction of villagers in economic and accountability areas.
  Keywords: Dehyari ha, Rural management, Education, Ray County
 • F Kh, Marzieh Amini * Pages 93-111
  Understanding the spatial structure of the city emphasizes on the land use pattern in relation to the assessment of the quality of life of citizens and the mechanisms that affect it. Therefore, quality of life as a way of coping with these changes was introduced by policy makers and planners at international and national levels. In this regard, the main objective of this study was to investigate the effect of spatial structure of the city on the quality of life in Tehran metropolitan area 15, and to understand this general purpose, sub goals, questions and research hypotheses were designed. The research method used in this survey was survey. For data collection, a researcher-made questionnaire was used. To determine the validity of the instrument, the method of face validity was used and the reliability of the questions was used using Cronbach's alpha coefficient. The statistical population of this research includes all citizens of district 15, metropolitan area Tehran. The sample size of the study was 368 people. A multi-stage sampling method was used to select the samples, taking into account age and sex characteristics. The analytical results show a significant difference between the assessment of citizens living in the study area and the spatial structure of the place of residence and satisfaction with their quality of life.
  Keywords: spatial structure, Satisfaction with Quality of Life, District 15, Tehran
 • Bahman Khosravipour *, Ameneh Sayari Pages 112-123
  this era, as the age of knowledge and information, features features such as increasing competition and complexity. Therefore, in such a situation, the attributes, skills and tasks of leaders should be different than the traditional type. nowadays, complexity and chaos theories have created a good field for research and research in different fields. The paradigm that focuses on empowerment of the adaptive capacity, creativity and learning of complex adaptive systems in the context of knowledge producing organizations. Hence, it is necessary for organizations to adapt directly or indirectly, to preserve their lives, by changes of day. in this paper, we try to investigate the theory of complexity of leadership, chaos theory and organization itself, innovation and creativity in organizations as well as application of these concepts. Complexity and two subset of that is the chaos of the changes generated in human knowledge and changing the nature of the work environment. In the changing conditions today, chaotic systems act as living organisms and have to be creative and innovative in order to reach their environment, thus organizations can be developed with empowerment, creativity, self - organization and without a central management.
  Keywords: Theory of Complexity, Chaos Theory, Self-Organization, Development of Organizations
 • Zahra Shafiei * Pages 113-147
  ABSTRACT Religious tourism is a spiritual kind of tourist species that has already attracted the attention of communities in the present era. The religious and religious rituals and rituals , given to the spiritual nature they have, constitute a sense of attachment and attachment among the people and tourists, which gives rise to religious tourism in iran. This study tries to investigate and introduce the role of turn palm and rituals in yazd province using descriptive method. The method of gathering information is descriptive - library and field studies. The results show that in iran the religious and religious rituals and rituals cause attachment and attachment among tourists, which led to the promotion of religious tourism in the country. Also , the impact of religious tourism is a healthy and healthy society which is closely related to the promotion of the qualitative and quantitative level of events and rituals that will be followed by increasing the number of tourists.
  Keywords: turn palm, tourism
 • Somayeh Bahrami, Fereshteh Kharazi Ghadim Pages 124-136
  Considering the mutual relationship between the development of tourism and the reestablishment of historical contexts, the exploitation of cultural and historical heritage, especially for the development of tourism purposes, will have many benefits for the societies that provide it with economic, social, cultural and physical assets. Historical and tourism textures have a positive impact on the image of cities. Fayyaz Abad is one of the old neighborhoods located in the old city of Kermanshah. This neighborhood is one of the old villages of Kermanshah's historic texture of their interconnectedness. Faizabad is located in the 3rd district of Kermanshah. The purpose of this research is to recreate historical textures with cultural tourism approach in Faizabad neighborhood of Kermanshah with a descriptive-analytical approach. The research method in this article is a descriptive and analytical study carried out using library methods. In the library studies of various types of books and documents related to theoretical foundations, the research and its characteristics were studied and used.
  Keywords: Historic Textile Recreation, Cultural Tourism, Faizabad Town, Kermanshah
 • Roghayeh Hashempour *, Zoleilha Ashtab Pages 148-162
  Greenhouse crops are of particular importance in advancing agricultural development processes due to the provision of artificial conditions of production and the neutralization of environmental factors. It is obvious that proper planning for the development of this production system, taking into account its specific conditions, requires knowledge of the factors and constraints and Have strengths and weaknesses and opportunities in the development of cultivation. Experts in the agricultural sector consider the use of greenhouse crops with a 10-fold increase in yield compared to outdoor cultivation as a suitable method for achieving food security. However, the development of greenhouse units requires people with entrepreneurial characteristics. Be Because entrepreneurship is the transformation of the idea into a new product or service and benefits such as facilitating the marketing of job creation, productivity, self-reliance, and economic growth in rural agricultural products. Today, greenhouse crops in rural areas are one of the factors affecting rural economics. The purpose of this article is to analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats of greenhouse cultivation in the development of entrepreneurship and rural employment.
  Keywords: Marketing, greenhouse products, Entrepreneurship, Rural Entrepreneurship, Bigma Castle
 • Ayat Rashnoofar *, Moslem Arefi, Javad Yusefvand Pages 149-186
  Trying to have a national land use plan over the past years has always faced numerous challenges and challenges. The experience of planning the land plot in Iran confirms the overwhelming events and decisions in conceptual, theoretical, technical, procedural, procedural, organizational and legal aspects that sometimes lead to this and sometimes in the direction It has been driven to isolate and deviate from the mainstream, and not even run it. The purpose of this article is to study the obstacles and bottlenecks of the country's land and the role of these barriers in the limitations and shortcomings of the country's development plans, which has led to the formation of regional imbalances in the country. Research method is analytical-exploratory. In this research, resources are collected through library resources as well as general population and housing surveys, land acquisition plans. The surveyed indicators are 40 economic, social, institutional and executive indicators that use the Network Analysis Model (ANP) to investigate the barriers and bottlenecks of the country's land use and the extent of the impact of each barrier on the level of development in the regions of the country. Also, the results of the network analysis model indicate that institutional indicators with the value of 0.059 have the most role in the bottlenecks of the country's land plot design. The modeling of the structural equations of the constraints of the country's land borders also shows that the effects of institutional barriers on land plot design in the country with a direct and positive coefficient of 0.98, which has the power to explain the changes in the economic and social indicators of the country.
  Keywords: land use, bottlenecks, problems, model (ANP), Regional equilibrium
 • Jalal Farjad *, Mohammad Ali Vahdat Zad Pages 163-187
  The purpose of this research is to identify and prioritize customers' expectations about the quality of service of AGENCIES.. This research was carried out based on the Servqual model,and in terms of purpose, it is applicable, And in terms of approach, it's developmental... In this research, customers of travel agencies were considered as the statistical population that the number of the population were more than 100 thousand... According to Krejcie & Morgan tables, for a population of more than 100,000 people, at least 384 individuals are required, and the sampling process was carried out through cluster sampling with equal volume.. In this research, three questionnaires were used to identify, screen the customers' expectations,by descriptive and statistical (Kolmogorov-Smirnov test and confirmatory factor analysis) methods, And EXCEL-SPSS-LISREL software was used to perform the necessary tests.. In addition, in the phase of achieving weight and priority of cases, a "ahp" method was used, And for calculating it, the "EXPERT CHOICE" software was used.. The results of the research led to the identification of 14 service expectations in 5 general dimensions, And their relative weight and prioritization were determined.
  Keywords: Customer Expectations, Quality of Services, Travel agencies offices
 • Baratn Ali Khakpoor, Marzieh Amini, Elaheh Abbasi, Mehdi Khodadad * Pages 183-199
  One of the problems is the development of water sports such as sailing in the city of Maragha, the lack of planning for it and its facilities, and by placing the facility in inappropriate places. Due to the lack of resources and water areas in the region due to recent droughts, the optimal use of these restrictions requires precise planning. Therefore, the current research aims at the feasibility of the development of recreational sports in the Maragheh River (SWOT) based on SWOT analysis. The research method was descriptive-analytic. The study was carried out through a questionnaire. The population of the research consisted of 50 specialists in tourism and management in the city and province of East Azarbaijan. All subjects were selected as sample. The results of this study showed that among the subjects of the study, among the internal factors, the cultural, ancient and tourist attraction of the city-city, according to its long history, with a weight score of 0.37, the most important strengths and lack of favorable and sufficient hotels and restaurants To attract tourists with a weight gain of 0.37 was considered as the most important weakness in the tourism development of the city of Maragheh. Among the foreign factors, adjacent to the large poles of population in the region such as Tabriz and ... with a weight of 0.45 as the most important opportunity for the development of tourism and the lack of facilities for the private sector and the lack of coherence and coordination Among various organizations with a weight of 0.45, they were evaluated as the most important threats to tourism development in Maragheh city. At the end of the article, there are some strategies for developing sport tourism.
  Keywords: Feasibility study, Tourism, Canoeing, Maragheh, Strategic SWOT Model
 • Hosaen Gadermazi * Pages 188-201
  Villages, as the smallest social unit in each community, are of particular importance. Undoubtedly, efforts to reduce the problems and problems of these social units and their proper deployment in the development cycle require special attention. One of the factors influencing rural development is entrepreneurship. Entrepreneurship is the process of promoting technology by creating a business with a new organization. Entrepreneurship development in all dimensions, especially in the rural sector, is one of the important tools for this. One of the major goals of rural development is to reduce unemployment and increase employment. Rural entrepreneurship can be effective in rural economic development and, ultimately, rural development, regardless of whether it is a source of income and employment for rural residents. Diversification of the rural economy can not be achieved only by induction from the outside, unless entrepreneurs of rural environments recognize their potential and actual resources and their optimal use of the diversity of employment and the economy for rural environments; Therefore, creating new economic benefits, enhancing human well-being, preventing rural migrants from moving into cities, and establishing a balance between activities and living space in rural areas, will serve rural development goals and increase employment.
  Keywords: Entrepreneurship, employment, Rural Development
 • Baratali Khakpoor, Marzieh Amini, Fatemeh Souri, Mehdi Khodadad * Pages 199-210
 • Pershang Hosaenimonfard * Pages 202-220
  Today, environmental strategy in rural planning is the organization of activities related to natural resources with the aim of protecting the environment through awareness of local communities. In this regard, the present study seeks to explain the spatial analysis of the economic and social factors affecting the environmental awareness of villagers in Paveh. The present research is applied in a practical way and in terms of collecting information of survey type. The statistical population of the present study is supervisors of rural households in Paveh city. To select sample households, all villages encoded according to the category (in terms of household), and using the Mini-Tab software, eight villages were randomly selected (four villages in the mountainous area and four Villages in the valley areas), thus the total population of selected households was 2085. Based on the Cochran formula, a sample of 280 individuals was selected, proportional allocation, between the eight sample villages Systematic randomized distribution. The main tool of data collection is a questionnaire, which validity of the research instrument was confirmed by using formal validity (referring to experts). To determine the reliability evaluation, the Cronbach's alpha coefficient was used which according to the obtained number ( 0.88) It can be said that the research questionnaire has a high reliability. The findings of the research indicate that there is a meaningful relationship between the social factors and environmental awareness of the villagers. Also, the results indicate that there is no difference between the economic factors and the environmental awareness of the villagers. There is no meaningful relationship.
  Keywords: Economic, social factors, Environmental awareness, villagers in Paveh city
 • Fatemeh Souri, Ali Yahya Poor, Fatemeh Hasan Kari, Mehdi Khodadad * Pages 211-222
  Land-use changes have been the subject of many years, but the advent of satellite imagery and land-based techniques has opened a new dimension to reviewing and evaluating land-use coverage changes. The present study was carried out to evaluate land use changes in the development of Bonab in the period 1998 to 2017 using the combined use of Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) methods. Therefore, the knowledge of the ratio of the use of a city environment and how it changes over time is one of the most important issues in the planning process. The city is developing at an altitude of between 1,600 and 1,700 meters, which is favorable for urban development. From 1998 to 2007, the percentage of urban use increased by 2017 and was 32.33 percent, including 2125.26 hectares Includes. Due to the results of satellite images processing, the city of Bonab has had considerable spatial-physical expansion. Depending on the changes in the use of resources over time, we can anticipate future changes and take appropriate measures.
  Keywords: land use, Satellite Imagery, sensing data (RS), Bonab city
 • Amaneh Rakhshmah *, Saeid Pouzashian, Hatam Payam, Ismail Rakhsh Moon Pages 221-235
  The characteristic of our age is the urbanization of the population, the increase in the population of cities and, consequently, the development of small and large cities. Urbanization is more than five thousand years old. By 1900, out of every eight people, only one was living in urban areas, with the development of urbanization, the clean city with a sustainable development approach is interrupted. In this paper, the purpose of evaluating the realization of clean city with the sustainable urban development approach is on the agenda. The research method of data analysis in this research has been based on descriptive-analytic methods. Collected data has been analyzed using Sustainable Development Indicators, emphasizing the realization of the Clean City, using SWAT techniques, and finally, strategies and strategies have been proposed for implementation. The results of the research show that the implementation of the forest plan, the cleaning of the Dena storage areas, the holding of waste training classes, the education of oak planting in schools, the holding of a clean air painting contest, the recognition of oak trees and the planting of extinct plants are one of the most important activities of this organization. . Women's Empowerment Exhibition, Yasuj Forest Park Cleanup during the Health Week, the holding of fire fighting workshops, the Green Movement Booth at the Green Film Exhibition and the planting of indigenous plants in the Dumčinar Boyerahmad region could be considered as other solutions.
  Keywords: Clean City, Sustainable urban development, Yasuj city
 • Ali Yahya Poor, Reza Sarli, Fatemeh Souri, Mehdi Khodadad * Pages 223-239
  Suitable weather and adequate knowledge of the climate conditions at the destination is one of the most important elements in tourism, and can serve as a depressing or repelling factor for tourists. This research is of applied and descriptive-analytical nature. Our statistical population is the households of the city of Noor, officials and tourists. To investigate the effects of tourism factors, the questionnaire used by the statistical society to respond and data Using statistical tests of SPSS and HOLSAT model, we analyzed the research data. Also, TCI software was used to measure the comfort conditions for tourists in different months. The results indicate that the economic and socio-cultural factors indicate that according to statistical tests taken from the components of two The hypothesis of both hypotheses is confirmed and these structures have been able to promote the development of tourism in the region, and the results of the HOLSAT model indicate the positive performance of the components of the economic structure and the inconsistency of the performance of some of the components The socio-cultural structure is indicative of the need for re-planning in this regard. Also, the results obtained from the assessment of comfort conditions indicate that in terms of the tourism climate and urban tourism index of the city of Noor in most of the year, especially the months of December, March, April, May, November, Aban is a good condition for activities They are Turkish.
  Keywords: Social, cultural structures, economic structures, Tourism, City of Light, Landslide
 • Maryam Kiani Molan * Pages 230-244
  Housing as a basic need and as an expression of the basic role of human being plays a geographic role and plays an important role in the development of human societies. The main objective of this study is to measure spatial analysis of housing construction in the provinces of the country (31 provinces). Using spatial analysis and the fulfillment of a spatial vision, it can be identified and analyzed at the country level, provinces that have or have a disadvantage in housing construction. To determine whether the provinces of the country are balanced in terms of housing construction status and which provinces of the country are in close proximity. In this study, using the results of census of population and housing in 96 provinces of the country, 37 normalized variables were used. These variables were reduced by factor analysis method to eight factors and placed in meaningful components. Then, the provinces of the country were divided into 4 homogeneous groups with cluster analysis model. The results of the study showed that Tehran province alone has the highest level of housing construction and is very well-equipped in the first level and 22 provinces of the country are at the lowest level (deprived).
  Keywords: Country provinces, housing construction, Factor analysis, Cluster analysis
 • Samira Mohammadi *, Ali Sajadi, Mohammad Reza Mansouri, Sajad Tarhani Pages 236-248
  The marketing of the destination image is the starting point of a successful marketing, because the image and expectations of travel experiences that visitors in the future will relate to their particular destination. The factors affecting the mental image of tourists are one of the most important issues in marketing research, as many countries use many promotional and promotional tools to create a positive mental image and satisfaction of tourists from the destination. This concept is very important in the field of services, such as tourism, because it also affects the re-election of the destination and plays a crucial role in introducing the destination to others. No communication and prioritization of the factors affecting the positive image and satisfaction of tourists can not be achieved by successful marketing and accurate response to the wishes of tourists. The purpose of this paper is to determine the relationship between marketing components and their effect on creating the target image. The present research is a descriptive and analytical-documentary research.
  Keywords: destination image, Expectation, Physical Evidence, Perceptions
 • Noormohammad Monjezi *, Mahsa Asadi Azizabadi Pages 245-263
  Slums are considered as one of the problems of "developing countries", which have numerous problems in urban planning. These urban areas exist in different societies in different forms, such as marginalization, ghettos, debris, and so on. In Iran, informal settlements are one of the main problems and challenges of the urban community, which has created adverse effects such as uncultivated constructions, high density, undesirable urban environments, lack of urban services and so etc. for cities especially metropolitan areas .slums in Qazvin has also caused many problems that require scientific research and delivery of executive solutions. Accordingly, the aim of this study is to regenerate Hadiabad neighborhood of Qazvin in order to introduce strategies for improving the quality of life in it. The research method is descriptive-analytical and based on library resources, documents, field studies and questionnaires. The statistical population is all residents of Hadiabad neighborhood and the sample size includes 40 residents of the neighborhood, which is calculated using the Cochran formula. Also, quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) has been used for analysis. The research results show that Economic, social, environmental and physical regeneration strategies can be effective in improving the quality of life in this neighborhood so that by providing facilities such as lending to residents to renovate parts and aggregating them and creating a business environment, it is possible to prevent the outflow of youth from the neighborhood and Preserves the demographic pattern In addition, with the extension of the road as an appropriate action, it provided ease of commuting.
  Keywords: Regeneration, Hadiabad neighborhood, slums, city border, QUANTITATIVE STRATEGIC PLANNING MATRIX
 • Mohsen Ahadnejad, Mohammad Rasoli *, Khezr Sheikhmohammad Hasan Abad, Shrareh Saeid Poor Pages 249-266
  Cities, after the industrial revolution, changed the pattern of peripheral role to the center, attracting huge investments, and this created a huge movement of migrations from village to city, which subsequently transformed many social, cultural, economic, physical dimensions , Had an environmental impact. These developments can be positive or negative. Considering the city's potential for urban migration and challenges (including pollution, social anomalies, etc.), urban planning planners should have urban habitat, which is one of the indicators of development Sustainable city is considered to be the priority of their programs. The aim of this study was to evaluate the urban viability indicators in Sardasht. In this research, 18 indicators have been used which are used to evaluate the anp and for the analysis and leveling in the city of the Coopers model and to map the map from the GIS. The results of the research indicate that the urban biomass indicators are not properly distributed at the Sardasht neighborhoods. The cultural groups, Ashan and Sarchava have the highest levels of enjoyment, and the Margina neighborhood and doltanchk in the last rank Biodegradability
  Keywords: livability, sustainable development, sardasht, Localities
 • Jalal Kamran * Pages 264-284
  The decayed tissues are often in the old and deprived areas of the city where a social, economic, and physical deprivation have. This is a factor in the lack of dynamism and economic prosperity of their urban life. Research Method According to the nature of the subject, the criteria of competitiveness, the current approach to this research is descriptive-analytical and survey method using observation and interview and is in terms of the purpose of the application. In addition, in order to strengthen the theoretical foundations, the accuracy of information gathering has been used in documentary study methods. The statistical population of the whole city of Dogonbadan was determined by a statistical sample of 200 inhabitants of the decayed tissues of the city. After designing the questionnaire according to the research variables (strategy and competitive ability, demand conditions and conditions of production factors), the questionnaire was questioned. The results of the research show that the factors related to participation in saving the scale were 3.30%, the proximity to renovation and improvement offices with 2.79% coefficient, the factors of access to human resource planning expert city with the coefficient of 2.82%, the highest score among the competitiveness indicators In order to achieve the rebuilding of the worn out tissues of the city of Dongonbadan, there are also solutions and suggestions.
  Keywords: decayed tissues, Regeneration, Competitive approach, Dongonbadan city
 • Mohammad Ajza Shakohi, Marzieh Amini *, Ali Yahya Poor, Ali Mehr Afrozi Pages 267-287
  The purpose of this study is to investigate the status of landfill in the city of Cain and facilitate management operations to improve or change the location of these areas in the city of Cain ... In this study, we tried to investigate the existing conditions in the waste management of the city of Cain. Suitable and effective in the development of waste recycling and energy recovery industries. For this purpose, after carrying out library studies and collecting required maps, surveys and compilation of the characteristics of each landfill were carried out and field assessment was carried out and then the location of the areas was determined by GPS, and finally, the environmental limits Ambient landfills of the city of Qa'en with the system. GIS and the best place to bury materials. Achieving appropriate solutions to reduce waste production and any changes in its components requires recognizing the current state of the city, the function and dominant role of the city, the economic conditions and the social and cultural status of the citizens. Familiarity with culture, customs, livelihood, nutritional habits and literacy rate, and many other factors in this field is important and can be explored. The most important and first priority in the waste management hierarchy is the avoidance of production. Despite the availability of suitable standards and per capita ecosystems, the city of Cain did not have a suitable place to collect and dispose of and recover waste; according to the research of this research, the best location for waste disposal outside the city and the boundary between Khein and Khezri village It turned out
  Keywords: Qain County, environmental assessment, Urban Waste, Landfill
 • Isa Piri, Mohammad Rasoli *, Sharareh Saeid Poor, Reza Mahmood Nezhad Pages 288-304
  Given that border markets have a significant impact on the development of border cities. Therefore, the future of border market research and the necessity of paying attention to border cities in the direction of sustainable development can play a fundamental role in improving the economic development of the border areas, improving living standards of people, reducing poverty, proper distribution of income, establishing friendships and Further acquaintance will accelerate further cooperation between the border areas. The purpose of this study is to study the future of the Sardasht border market for sustainable development. For this purpose, 24 indicators have been used to assess the status and design of the desired future of the Sardasht Bazaar, which is used to weigh the Delphi method (for experts) and to assess the status and future The use of the software is used to draw the map and GIS software is used to draw the map. The results of the research show that deficiencies have been observed in many indicators of the Sardasht city frontier market strategy, and the market has diverged from its initial objectives in many cases (such as border transactions, development Economics, healthy employment, infrastructure development, localization, social security, economic security, population stabilization, etc.) and in some cases the market management market has encountered problems. Finally, according to research findings There are ways to improve the market's role in the region
  Keywords: Future Studies, Border Market, sustainable development, Sardasht Boundary City
 • Saeed Maleki *, Majid Godarzi, Mohammad Ali Firozi, Ali Taheri Pages 304-315
  The quality of life in the rural environment is very different from the reality and the standards of contemporary human life, and it has challenged the living and living conditions in the rural environment Hence, the Rural Constructor's Guide, designed for over three decades of spatial landscape development, will provide the appropriate facility for the optimal distribution of public and public services and create the necessary conditions for the sustainability of the village population. The main objective of this research is to analyze and evaluate the effects of conducting a guideline on the physical and environmental dimensions of quality of life in the Meydod-e-Mid'ist Village of Bagmalek. This research is descriptive and correlational in terms of applied purpose. The statistical population of this study is all inhabitants of Meydawood village in Baghmalek city. In this research, the research sample was randomly distributed among 128 questioners. Data collection tool was a researcher-made questionnaire. The results of this study showed that the Middlewoods Village has a significant relationship with regard to the environmental aspect of the village in terms of improving the quality of life, that is, the conductor of the Middlewoods Village from the environmental point of view can improve the quality of rural life and have a good environmental status, Regarding the situation in the field of improving the quality of lifehere is a s, tiging the quality of life of the residents of this village and the villagers have a good housing situation. In terms of transportation status in terms of impge of Meydovud. In terms of land use status, there is a significant relationship between improving the quality of life. The land use plan has improved the quality of life in the village. It has been released.
  Keywords: Guide plan, Spatial, Peripheral, Village, Quality of Life
 • Jamileh Tavakolinia, Kamal Rassouli *, Zohreh Nazari, Soran Roshanian Pages 316-329
  At present, one of the most important urban damage to cities is due to visual disturbances. On the other hand, security and urban perspective are words that although both are subsets of urban science and landscape architecture, there is a need for a closer examination of the relationship between them. While numerous views and experiences show that many of the criteria and measures taken in various studies that lead to the sense of security of citizens are directly or indirectly related to the principles used in urban landscape design, Reduce or increase. In other words, the urban landscape should be a safe haven for the lives of citizens. The present paper seeks to assess the role of the landscape in securing citizens' sense of security based on the model and coefficients of importance of criteria by carefully selecting the specific criteria of urban security - which is derived from previous studies and related to the city's landscape and the city aspect. Finally, Planning strategies and general points derived from the research model to enhance the role of urban landscape in providing citizens with security. Multivariate regression tests and single sample t-test were used. The results showed that memorable variables, location identity and sense of place had the highest impact on the sense of security in the neighborhood, with numerical value of "425, 408 and 398."
  Keywords: Urban landscape, Citizen security, Sartapoleh neighborhood, Sanandaj city
 • Sharareh Saeed Pour *, Elham Taghizadeh, Mohammad Rasoli, Khezr Shaikh Mohammad Hassan Abad Pages 330-343
  Among various events deal with road transport infrastructure, car accident has special importance in Iran. Because the reason of 25 percents of unnatural death in this country is traffic accidents, injuries and damages of traffic accidents are important but unfortunately are being ignored. This analytical- descriptive and surveying research is studying satisfaction level of citizens from traffic police performance in controlling and decreasing the accidents, so from the aim of study view point, it is considered as a practical- developmental research. Statistical population of this research is all citizens of Marvdasht (138649) and for measuring questionnaire validity, we used from Cronbach’s Alpha that the rate of obtained Alpha shows the acceptable validity of questionnaire. Because of limitation in accidents numbers, we didn’t get sample from this measure, so all the statistical population is selected as a sample. For providing maps and analyzing data, we used SPSS software The research results in Spearman correlation analysis show that there is no relation between the age of drivers and accidents occurrence in Marvdasht and results of one sample T-test also shows citizen’s satisfaction from traffic police in controlling and decreasing the accidents. 95 percents of confidence level, level of meaningfulness (0.000), positive high (0.46) and low rank show middle intensity of relationship and citizen satisfaction from traffic police
  Keywords: Accidents, Satisfaction, Traffic, City of Marvdasht
 • Roghayeh Yadolahisaber *, Maryam Alizadeh, Taher Parizadi Pages 344-363
  The viability of the concept under study Since the late twentieth century, attention has been paid, Because urban spaces have such issues Low quality environment, noise and air pollution, and so on. existence Research With the aim of understanding the spatial analysis Current status of urban viability In the neighborhoods of the 11th district of Tehran Based on the dimensions of viability. The present study is descriptive-analytic .The viability is one of the recent discussions and theories of urban planning, which like other theories for life will lead us towards a better city. The present study is Evaluation – Comparison according to method; is quality according to kindness; is presently in terms of the time; and it has been used the method of Attributive-Survey for gathering data. The population in this study are residents of Region 11 of Tehran. Data required for analysis is completed by using of questionnaires and their reliability is confirmed by Cronbach's alphabet (0.8), and data also were analyzed by SPSS software and the tests (ANOVA, Friedman and one sample t test); the IDW manner in ArcGIS is used for spatial analysis. Based on these findings and in terms of livability, the sector of Monirieh is in good condition and Eskandari’s quarter is unfavorable. The results of the statistical analysis and spatial analysis demonstrates that the average of region 11’s livability towards to ideal situation.
  Keywords: : Livability, spatial analysis, neighborhoods, Region 11 of Tehran
 • Golamreza Nori, Samaneh Sarani, Maliheh Rostaei Pages 364-383
  Touristism means having therapeutic facilities or improving some of the diseases of tourists by using natural resources, in other words, traveling in order to treat a specific illness such as psoriasis, arthritis, rheumatism, or problems. The respiratory system uses natural resources such as spa and mineral springs, salt lakes, sludge, radioactive gravel, vegetative baths, sunlight and water. The purpose of this research is to investigate the capabilities of Bazman's prohibited hunting ground in attracting health tourism and presenting its strategic plan and development. The method of doing this descriptive-analytic research was using SWOT to identify the strengths, internal weaknesses, and opportunities and external threats of the development of health tourism in this city. The results of the application of the method indicate that the strengths and strengths available to develop this activity are much more than the bottlenecks and internal weaknesses as well as the external threats and, accordingly, the development strategies (so) for the development of this sector Are in the top priority. Also, the analysis of the research findings suggests that the problems associated with the unknown stay of therapeutic tourism in the prohibited hunting area and the lack of coherent and coordinated planning according to the nature of the tourism-therapeutic activity as an interdisciplinary factor are those that It should be addressed to expand the country's health tourism. The infrastructure and infrastructure of each region, as one of the most fundamental forms of supply in the tourism industry, provides the largest amount of income for the host communities after the transportation and tourist industry
  Keywords: Strategic Planning, Therapeutic Tourism, SWOT Model, Bachman hunting area
 • Mostafa Khazaee * Pages 384-400
  By increasing ownership of the vehicle, its contribution to urban travel and the lack of culture, and the creation of appropriate public transportation structures to reduce the demand for privately-owned vehicles, caused parking problems related to the provision of various species appear. In this research, we tried to provide a model for estimating the minimum demand for parking. At the end, the proposed model implemented on the District 13 of Tehran Municipality. In order to achieve this goal, we estimated the minimum parking demand based on the type of urban land use and utilization, information gathering and implementation of this method in the geographical information system environment. The method used in this study was based on the Trip Generation standard of the United States Institute of Transportation Engineering. The findings and output of this model in the GIS environment analyzed in the form of maps and tables provided. The findings of this study showed that the total minimum demand for parking in the entire district is 85465 point Park. At the end, due to the urgent need to provide parking in the district for traffic management, proposed a research to locate class parking.
  Keywords: Minimum parking demand, ITE, GIS, 13th district of Tehran municipality
 • Sedigheh Karaminasab *, Hossein Reza Shahbazi Pages 401-411
  The natural hazards of events or natural processes prevail that, having the potential, cause damage and damage to humans and the environment and their well-being. Drought is one of the natural disasters and an integral part of climate change, with its characteristics, such as severity, duration and magnitude, varying from place to place. The drought is one of the most harmful dangers that affect the economy of rural settlements, which may lead to the evacuation of villages and permanent migration. The purpose of this study was to investigate the role of natural hazards (drought) in rural migration. The method used in this research is a descriptive-analytical method. In the first step, library and documentary studies and information bases have been used. Field method is based on observation method, interview and questionnaire, which after collecting, categorizing and organizing information , Their analysis has been analyzed. The results show that a large part of the villagers living in and around the city emigrated to the city due to economic factors such as reduced agricultural production and the search for new job opportunities due to the drought period.
  Keywords: Natural hazards, Drought, migration, Kurdish section
 • Fatemeh Sharafi *, Abolhasan Safarpour Pages 412-436
  Despite the scientific consensus on paying attention to all aspects of development, it shows the attitudes existing in the country Paying attention to specific dimensions in rural development is more And A part of this attention is due to the rural-rural approach to the local level. More importantly, rural management, while coordinating rural development, operates in different villages differently. And In spite of having integrated organization and tasks, a steady management pattern is not used for all villages. This paper aims at analyzing the rural management's attitude towards developmental dimensions, and analyzing the spatial analysis of this attitude in the villages of the central part of Kerman city based on the distance. The statistical population of this study is 40 selected villages. The methodology of this research is of a descriptive-analytical nature, and in terms of its purpose, using a library-documentary study methodology and a survey to answer research questions. Data and research data were collected by researcher-made questionnaire. Statistical analysis (descriptive statistics, standard deviation, and single sample T-test) was used in SPSS software. The results showed that the highest attention and reaction were in economic aspect, with an average of 3.88, a physical physical dimension with an average of 3.66, a socio-cultural dimension with an average of 3.49, and an environmental dimension with an average of 3.47. Also, in the study of the effect of distance from city to villages on the components of reaction behavior of the city against the city, the results indicate that the villagers located in villages less than 1 to 10 kilometers (3.85) and 11 to 20 kilometers (3.71) They have shown a higher rate of attitude in the economic, social, physical and environmental dimensions than villagers more remote from the city.
  Keywords: spatial analysis, Rural management, Rural Development, Kerman City
 • Farzan Markooyi *, Samaneh Miralijani Pages 437-455
  Inequality in the use of development opportunities and factors in different regions of the country is an obstacle to development and comprehensive development.Therefore, in the planning and management process of developing countries, the issue of reducing inequality and creating equilibrium in the development of different regions is of great importance.It is clear that the balanced development and balanced development of geographical areas requires careful and comprehensive examination of economic, social, and cultural issues, and a better understanding of the needs of the community and its improvement.The purpose of this article is to examine the status of indicators Demographic, Educational, Economic, Cultural-Religious, Infrastructure, Health-Therapeutic, Commercial-Service, Communication, Transportation, and Political-Administrative The administrative districts of the city of Mashhad and their ranking are in line. In this research, the degree of enjoyment of each area is calculated by using the vikor technique. The results show that based on the model of Wakour, Vahedakan village in 4 dimensions: electricity and gas, health and medicine, commerce, services, communications and transportation, have the highest value and Tus village in 3 dimensions of educational, religious and lateral The Vahedakan village is ranked second.Also, the rural district of the province in 5 dimensions is educational, political and administrative, electricity and gas, health and medicine, business and services are of the least value, and after this village, the village of Karrada in terms of cultural and sporting, religious, and communication and transportation Quotes have the least value.Although the gap between rural districts has decreased in terms of access to various facilities, the rural areas of the city still have a long way to go for balanced and integrated development and access to services.
  Keywords: development, Development, Vikor model, City of Mashhad
 • Saeed Maleki *, Saeed Amanpor, Zinat Hajari Pages 456-469
  Social capital is a key hidden factor in rural development and productivity of production factors. The structure of social capital emphasizes the relationship between man and institutions, and includes things like laws, social networks, associations, institutions, roles, procedures, and so on. The main objective of this research is to study the various dimensions of social capital in rural development from the viewpoint of villagers in the Minobar district of Abadan. This study is descriptive and correlational in terms of applied purpose. The statistical population of this research is all residents of the Minobar district in Abadan township. In this research, the research sample was randomly distributed among 185 questionnaires. Data collection tool was a researcher-made questionnaire. The results show that there is a significant relationship between social trust and rural development. That is, social trust is influential on the development of rural villages and there is a significant relationship between the relationship between social cohesion and rural development. Social cohesion in the Minobar rural area has caused rural development, and there is a significant relationship between the relationship between social participation and rural development, ie social participation in rural development in the village of Minobar the villagers have a great influence on the social situation and rural development in this village.
  Keywords: Village, Development, Social Capital, minubar village, Abadan township
 • Karim Azizi, Hatma Payam * Pages 470-494
  The prevailing approach to this research is descriptive - survey method using the questionnaire tool and is in terms of its purpose. In addition, in order to strengthen the theoretical foundations and accuracy in data collection, documentary study methods have also been used. The statistical population consists of citizens living in the native city of Madovan, members of the city council, employees of the Madoun municipality, and the sample size is determined using the Cochran formula. Also, its reliability was calculated using SPSS environment using Cronbach's alpha. Also, for analyzing the political-institutional, socio-economic, physical-environment components of urban integrated management, QSPM, SWOT models have been used. The results of the research indicate that utilizing the internal facilities and services required by the city of Madovan, the indirect participation of governmental and non-governmental organizations in solving the problems and problems of the city of Madovan, and planning the distribution of the appropriate utilization of urban services and facilities and the optimum access to It has been identified as the most effective factors with the highest score of 2.47, 3.06 and 3.37, respectively.
  Keywords: Urban Integrated Management, The Role of Shuras, Fan Swot, Quantitative Strategic Planning, Madovan City
 • Atiyeh Hosein Abadi * Pages 495-505
  Animal husbandry and livestock breeding as one of the most important sub-sectors of agriculture, while the main supplier of protein products in the country is counted. The aim of this study was to investigate the effects of animal husbandry on economic development of the city of Lorestan province. In terms of the nature of the descriptive-analytical type and, as a matter of fact, the implementation of the scroll type, and in terms of the data collection method, it is a field type. In the beginning, organizational studies have been done to prepare literature and fundamentally theories in the library and in the study phase, using the required research tools (a researcher-made questionnaire), to collect Required data has been provided. The population of this research is rural villagers in the city of Bruges, which has been selected as the sample by using the Cochran formula 286 people. Among the components of the study, the degree of satisfaction with job prospects and job satisfaction had the highest effect, and the amount of income and postponement had the least effect on satisfaction with economic aspect. Spearman correlation coefficient was used to study the relationship between income components, job opportunities and reduce migration and rural development.
  Keywords: Rural Development, rural economy, Borujerd, Lorestan province
 • Tahereh Sadrghloo, Farzan Markooyi *, Maasoumeh Sedaghat Poor, Sodabeh Abas Zadeh Pages 506-525
  increasing and providing sustainable food , food security and improving agricultural productivity requires increasing efficiency , improving management structure and regeneration of farmers , which also requires substantial changes in knowledge , attitude , skills and behavioral changes in farmers . also environmental , economic and social potential is one of the factors affecting the empowerment of farmers because it is considered in the spatial patterns of each region and accelerating the activity in space . in this regard , the purpose of this research is to explain the factors affecting the empowerment of farmers in the social , economic , institutional and individual aspects of farmers who are located in the rural district in the central district of the country . the research method in this study is descriptive - analytical . in order to collect data from questionnaire to farmers living in rural areas of rural district , the statistical population of the study was included . in order to determine the sample size of farmers living in rural areas located in rural district , the cochran formula was selected . ~~~ finally , the sample size was determined . which is randomly selected . spss software was used for statistical analysis of data . according to the analysis of the obtained results , the obtained results indicate that social and institutional dimensions affect the empowerment of rural district farmers .
  Keywords: Agriculture, Empowerment, Rural Development, Marketing, rural azghand
 • Jila Sajadi, Boshra Naseri *, Ali Hashemizadeh, Hadi Gholami Noorabad Pages 526-540
  At present, one of the most important urban damage to cities is due to visual disturbances. On the other hand, security and urban perspective are words that although both are subsets of urban science and landscape architecture, there is a need for a closer examination of the relationship between them. While numerous views and experiences show that many of the criteria and measures taken in various studies that lead to the sense of security of citizens are directly or indirectly related to the principles used in urban landscape design, Reduce or increase. In other words, the urban landscape should be a safe haven for the lives of citizens. The present paper seeks to assess the role of the landscape in securing citizens' sense of security based on the model and coefficients of importance of criteria by carefully selecting the specific criteria of urban security - which is derived from previous studies and related to the city's landscape and the city aspect. Finally, Planning strategies and general points derived from the research model to enhance the role of urban landscape in providing citizens with security. Multivariate regression tests and single sample t-test were used. The results showed that memorable variables, location identity and sense of place had the highest impact on the sense of security in the neighborhood, with numerical value of "425, 408 and 398."
  Keywords: City landscape, Security, Citizens, Multivariate Regression, Sanandaj
 • Foruzan Ghasemi * Pages 541-562
  Achieving sustainable economic development in rural areas depends on benefiting from all available capacities. Rural women have a high status in the home economy due to their various abilities in the fields of agriculture, crafts and housekeeping, and they must participate in all house affairs and indigenous economies. Despite the active role of women in rural communities, less attention has been paid to this difficult working class in the planning and execution process. In general, the purpose of this study is to examine the systematic analysis of the rural women's presence and employment in economic activities, and tried to Based on studies and statistics published in different regions, potential approaches and potential in the presence of women are presented and presented with operational strategy. The results of the analysis and review of the studies showed that the actual presence of women requires the removal of individual barriers and the concrete use of Women and women's associations are involved in participatory planning. In general, they should Said the need for women's presence and employment, attention to the main demands, the avoidance of the use of tools and continuous support of economic ideas and industries related to the rural women, so as to strengthen the native economy.
  Keywords: Rural Women, Job Creation, indigenous economics, women's associations
 • Maryam Rezaie, HasanAli Rava, hossin doostomogagdam * Pages 563-575

  Terrorism is one of the great threats of the world in the 21st century, which by using various methods such as armed action, media propaganda and influence on the beliefs and values ​​of society, can disrupt the order and security of the society in question. To achieve their goals. In the meantime, regions and countries with racial, ethnic, cultural and religious differences are at greater risk. Among these, if there is a society of various economic weaknesses and political discrimination, this trend is more rapid. A major part of achieving sustainable security at any location and location is depreciation and economic prosperity, but this economic boom and the creation of sustainable economic security have the basic needs and that is the creation of a suitable security umbrella at that point,On the same basis, the southeast of the country and the province of Sistan and Baluchestan, which have been targeted by insurgents with the support of foreigners from the past, have been eyeing the Islamic system in recent years and the IRGC's ground forces have created a military-regional base called the Quds Force, Has undertaken responsibility for securing the borders and protecting the lives of the people against the actions of foreign-backed terrorists. Since the establishment of the Qods Regional Base Station by Nisa in the south-east of the country, important steps have been taken to secure security in the border areas,In order to know what steps have been taken in these areas, we have traveled to the border areas with a well-equipped news team with the presence of a number of officials from the central Quds Force of the Sepah, where the IRGC begins with security plans for the border frontiers

  Keywords: Geography, deprivation, Security, non-development, Terrorism
 • Maryam Rezaie, hossin doostomogagdam * Pages 576-585

  In recent years, the growing trend in the IRGC's missile force has led to a dramatic increase in the deterrent power of the Islamic Republic of Iran, which, in the year 94, has brought significant gains, including the unveiling of the city. Missiles have been mentioned. So far, only three of the US, Russia, and China have been identified as the official owners of underground rocket launchers, all of which are the world's premier missile powers. But in the year 1390, this very small club found a new member. In July 2011, during the Miss Prophet Muhammad 6 missile maneuvering, the Revolutionary Guards air force was uncovered from Iran's ballistic missile launchers.The Revolutionary Guards launched a new feature of their missile power capabilities for friends and enemies in October of this year, and the IRGC missile site, which was built at a depth of 500 meters, including tunnels and multiple sections, was unveiled, with a number There were a lot of missile launchers in the field ready for firing. The Islamic Revolutionary Guards Corps, after assuming security in the south-east of Iran, has given the people of those areas the ability to secure the border areas, so that the set of basic measures of the IRGC in the establishment of sustainable security is less than the eight years of holy defense achievements

  Keywords: Guards, national security, Missiles, Defense Systems