فهرست مطالب

پژوهش های برنامه درسی - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 16، پاییز و زمستان 1397)

مجله پژوهش های برنامه درسی
سال هشتم شماره 2 (پیاپی 16، پاییز و زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1398/01/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین چهارباشلو *، مجید علی عسگری، خلیل غلامی، نعمت الله موسی پور صفحات 1-27
  هدف پژوهش حاضر شناسایی محتوا و منبع دانش عملی معلمان با تجربه ابتدایی و ترسیم نحوه تعامل بین آنها در قالب مدل مفهومی است. برای مطالعه هدف مورد نظر، از رویکرد کیفی و روش پدیدارنگاری استفاده شد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل 11 معلم با تجربه بالای 10 سال، از شهرستان ساری بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند، مصاحبه بازسازی شده و چک لیست مشاهده کلاس درس جمع آوری شد. روش تحلیل داده ها بر اساس الگوی کدگذاری سه مرحله ای نظریه داده بنیاد انجام گرفت. به طور کلی، یافته های پژوهش نشان داد محتوای دانش عملی معلمان شامل 8 مقوله دانش موضوعی، دانش پداگوژی محتوا، دانش از یادگیرنده، دانش از برنامه درسی، دانش مدیریت کلاس درس، دانش خلق فضای مطلوب یادگیری، دانش از بافت مدرسه و دانش از خود است. همچنین منابع اصلی این دانش ها شامل تجربه تدریس، تجربه زندگی، دوره های تربیت معلم، آموزش ضمن خدمت، تجربه دوران تحصیلی، متخصصان و صاحب نظران دانشگاهی، رسانه های گروهی، تجربه همکاران و بازخورد از یادگیرندگان و والدین آنان است. در پایان بر اساس مدل مفهومی پژوهش، رویکرد سه مرحله ای به منظور اثربخش تر کردن برنامه درسی تربیت معلم دوره آموزش ابتدایی کشور ارائه شده است.
  کلیدواژگان: دانش عملی، معلم، دوره ابتدایی، تربیت معلم، رویکرد کیفی
 • سعید محمودی بردزردی* ، تورج هاشمی نصرت آباد، شهرام واحدی صفحات 28-47
  هدف این پژوهش سنجش میزان تحقق اهداف برنامه درسی تفکر و پژوهش از دیدگاه آموزگاران پایه ششم شهرستان ایذه در سال تحصیلی 94-93 بود. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل 119 نفر آموزگاران پایه ششم بود که 90 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از انتخاب گروه نمونه با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته که بر اساس طیف لیکرت در پنج گزینه تهیه شده بود، اطلاعات گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. روایی پرسش نامه با استفاده از نظر متخصصان تایید و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ برابر 88./. به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش آماری (t تک نمونه ای) استفاده شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که اهداف برنامه درسی تفکر و پژوهش از دیدگاه آموزگاران پایه ششم شهرستان ایذه تحقق یافته است. بدین معنی که از دیدگاه آموزگاران توانایی استنباط، استدلال و نتیجه گیری، کنجکاوی، کسب صفات و ویژگی های منش تفکر، کسب نگرش های درست نسبت به یافته های علمی، توانایی قضاوت درباره اعمال و رفتار خود و دیگران در دانش آموزان از حد متوسط بالاتر است.
  کلیدواژگان: اهداف برنامه درسی، تفکر و پژوهش، آموزگاران پایه ششم
 • فروزان ضرابیان * صفحات 48-69
  این پژوش با هدف بررسی تاثیر محتوای الکترونیکی طراحی و تولید شده مبتنی بر اصول طراحی چندرسانه ای مایر و اصول زیبایی شناختی، بر یادگیری دروس ریاضی، علوم دانش آموزان ششم ابتدایی دبستان بشری تهران در سال تحصیلی 94-95 انجام پذیرفته است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری متشکل از کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی منطقه 2 شهر تهران است، و نمونه شامل 120 نفر بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نمونه به دو گروه آزمایش، استفاده کننده از محتوای الکترونیکی طراحی شده همراه با روش سنتی (ترکیبی) و گروه گواه (روش متداول سنتی) تقسیم شدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از یک آزمون محقق ساخته انجام شد و با برگزاری پیش آزمون و پس آزمون نمرات دانش آموزان مقایسه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل (برای مقایسه معدل نمرات دروس بین دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون)، تی زوجی (مقایسه معدل دروس در آزمون های پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه) و آزمون کوواریانس استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از محتوای الکترونیکی طراحی شده براساس اصول طراحی چندرسانه ای مایرو اصول زیبایی شناختی بر میزان یادگیری دانش آموزان گروه آزمایش در کلیه مفاهیم در درس علوم (ورزش و نیرو، انرژی، زمین پویا، سالم بمانیم و... .) و ریاضی (کسر و عدد مخلوط، مقایسه و ساده کردن کسر مرکب، جمع و تفریق کسر، تقسیم اعشاری و...) نسبت به خودشان و همچنین در مقایسه با گروه کنترل تاثیر مثبت داشته است.
  کلیدواژگان: یادگیری، محتوای الکترونیکی، اصول طراحی چند رسانه ای، دانش آموز
 • محمدحسن کریمی، فرحناز کیانی *، بابک شمشیری صفحات 70-97
  هدف مقاله حاضر تحلیل محتوای کتاب های راهنمای معلم فیزیک متوسطه در ایران نسبت به ابعاد ماهیت علم است. روش گردآوری داده ها آخرین نگاشت کتاب های راهنمای معلم فیزیک درنظر گرفته شد. به همین علت کتاب های راهنمای معلم فیزیک2 (در سال 89) و فیزیک3 (در سال 89) و فیزیک4 (در سال 94)، که وزارت آموزش و پرورش براساس اهداف مصوب منتشر کرده است، انتخاب گردید. روش پژوهش تحلیل محتوای جهت دار بود. واحد تحلیل پاراگراف درنظر گرفته شد و متن پاراگراف ها براساس سه جنبه عمومی ماهیت علم شامل موقتی بودن، خلاقانه بودن و عملکرد و مقایسه نظریه و قانون به روش مقوله سازی تجزیه و تحلیل شد. داده ها به روش همسوسازی اعتباریابی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که از میان جنبه های ماهیت علم مورد بررسی، بیشترین تاکید کتاب های راهنمای معلم فیزیک متوسطه بر جنبه موقتی بودن علم است که به طور آشکار ملاحظه می شود و جنبه خلاقانه بودن علم به طور ضمنی از مضامین مرتبط با ویژگی خلاقیت استنباط می شود. نتایج همچنین نشان داد ویژگی های مربوط به قانون و نظریه علمی در کتاب های راهنمای معلم فیزیک بخوبی معرفی و تبیین نشده است. از میان کتاب های راهنمای معلم فیزیک دوره متوسطه جنبه های ماهیت علم در پایه های سوم و چهارم کمتر از پایه دوم است.
  کلیدواژگان: ماهیت علم، کتاب راهنمای معلم، معلم فیزیک
 • جمال سلیمی *، لطف الله ساعدموچشی، آرش عبدی صفحات 98-144
  دانشگاه و نظام آموزش عالی نقش حیاتی را در تربیت نیروی انسانی و تامین سرمایه انسانی ایفا می کند. دانشگاه فرهنگیان نیز به عنوان سازمانی نو پا و هدفمند در راستای تحقق برنامه راهبردی خود در افق چشم انداز 1404 خود به جذب و تربیت دانشجو معلمان اهتمام ورزید. هدف پژوهش حاضر، واکاوی وضعیت دانشگاه فرهنگیان برحسب تجارب زیسته دانشجو- معلمان است و در قالب یک طرح آمیخته انجام گرفته است. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. دامنه پژوهش شامل کلیه دانشجو-معلمان پردیس های دخترانه و پسرانه سنندج هستند که بر اساس آمار منتشر شده توسط دانشگاه، 1425 نفر هستند. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب، 20 نفراز دانشجو- معلمان (از دو پردیس فرهنگیان سنندج) طبق شیوه نمونه گیری هدفمند (نمونه گیری نظری) تا آنجا که اشباع نظری صورت گرفت، انتخاب شدند و ابزارگردآوری یافته ها هم مصاحبه بود. همچنین جامعه آماری در بخش کمی نیز، تمامی دانشجو-معلمان مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان شهر سنندج بودند که در سال تحصیلی 96-95، مشغول به تحصیل بوده، که براساس فرمول کوکران تعداد 458 دانشجو (160 دانشجوی دختر و 298 دانشجوی پسر) به عنوان حجم نمونه و روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پرسش نامه محقق ساخته (متشکل از 7 قسمت) است که بر اساس یافته های بخش کیفی و ادبیات موضوع طراحی شد. جهت تحلیل داده ها نیز از آزمون های فریدمن و t دو گروه مستقل بهره گرفته شد. براساس نتایج حاصل شده در بخش کیفی، وضعیت آسیب پذیری دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجو-معلمان، در هفت طبقه توصیفی گنجانده شده که عبارتند از: 1- وضعیت آموزشی 2- کارکرد پژوهشی 3- پتانسیل های نیروی انسانی 4- حوزه فضا و تجهیزات 5- حوزه مالی و اداری 6- برنامه درسی و سرفصل ها 7- سازوکارهای ورودی، فرایندی و خروجی.نتایج بخش کمی پژوهش نیز نشان داد که از دیدگاه دانشجو-معلمان ترتیب اولویتی آسیب زای دانشگاه فرهنگیان به ترتیب عبارت بودند از: 1- برنامه درسی و سرفصل ها 2- کارکرد پژوهشی 3- سازوکارهای ورودی، فرایندی و خروجی 4- فضا و تجهیزات 5-وضعیت آموزشی 6- حوزه اداری و مالی و 7- ظرفیت های نیروی انسانی. همچنین براساس رشته تحصیلی اولویت بندی ابعاد آسیب پذیر دانشگاه فرهنگیان در بعد اول یکی بوده که به ترتیب عبارتند از برنامه درسی و سرفصل ها، بعد کارکرد پژوهشی و بعد سازوکارهای ورودی، فرایندی و خروجی. بین وضعیت ابعاد آسیب زای دانشگاه فرهنگیان از نگاه دانشجو-معلمان پسر و دختر نیز تفاوتی وجود ندارد. لذا مسئولان و متولیان این دانشگاه نوپا با برنامه ریزی دقیق و تخصیص منابع و اعتبارات مالی لازم در جهت اعتلا و ارتقای رسالت ها و اهداف این نهاد مهم آموزشی، تربیتی تلاش نمایند تا شاهد تحقق اهداف راهبردی دانشگاه فرهنگیان باشیم.
  کلیدواژگان: دانشگاه فرهنگیان، دانشجو- معلم، مطالعه کیفی، وضعیت عملکردی دانشگاه
 • مهدی ابوالقاسمی* ، حسین زینلی پور، علی اکبر شیخی فینی، علیرضا عصاره صفحات 145-171
  هدف از انجام این پژوهش طراحی راهبردهای یاددهی یادگیری بر اساس رویکرد تفکیکی در مدارس استعداد درخشان شهر اصفهان بود. این تحقیق از نوع پژوهش های آمیخته یا ترکیبی و به روش اکتشافی متوالی انجام شده بود. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان در مقطع متوسطه دوم (1770 نفر) بود. روش انتخاب مشارکت کنندگان در بخش کیفی موارد نوعی (32 نفر) و در بخش کمی روش نمونه گیری تصادفی ساده (315 نفر) بود. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته استخراج شده از مصاحبه استفاده شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش مقوله بندی و در بخش کمی از تحلیل عاملی تاییدی، آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (t تک نمونه، t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه) استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که راهبردهای یاددهی یادگیری در مدارس استعداد درخشان شامل دو مقوله کلی «بعد فنی تدریس» و «بعد شخصیتی معلم» بود. در «بعد فنی تدریس» زیر مقوله هایی مثل «کاربردی بودن»، «استفاده از وسایل کمک آموزشی»، «راهبرهای فعال در یادگیری» و «روش اختصاصی برای هر درس»، و در «بعد ویژگی های معلم» نیز «بعد اخلاقی و شخصیتی» از مصاحبه ها استخراج شد. نتایج تحلیل کمی پرسش نامه استخراج شده از مصاحبه ها نیز نشان داد که دانش آموزان مدارس استعداد درخشان با این موارد موافق بودند. مقایسه نظرهای دختران و پسران نشان دهنده این بود که دختران بیشتر از پسران معتقد به استفاده از روش اختصاصی برای هر درس بودند. مقایسه براساس رشته تحصیلی نیز نشان داد که تنها در مولفه راهبردهای فعال تفاوت معنی داری میان دانش آموزان رشته های مختلف دیده شد.
  کلیدواژگان: طراحی راهبردهای یاددهی یادگیری، رویکرد تفکیکی، مدارس استعداد درخشان، مطالعه ترکیبی
 • نرگس یافتیان * صفحات 172-198
  هدف این پژوهش بررسی تجربه فعالیت های خلاقانه دانشجویان کارشناسی ریاضی و شناسایی مدلی برای شناخت بهتر این فعالیت ها است. داده ها با استفاده از رویکرد کیفی به روش گراندد تئوری (نظریه مبنایی یا نظریه داده بنیاد) و ابزار مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته جمع آوری شده اند. جامعه آماری، دانشجویانی می باشند که مشغول تحصیل رشته ریاضی در دانشگاه های دولتی واقع در شهر تهران هستند. سیزده دانشجوی ریاضی با روش نمونه گیری هدفمند و نظری به طور داوطلبانه دعوت به همکاری شدند. داده ها از طریق فرآیند کدگذاری در دو مرحله آزاد و محوری تحلیل شد. برای کسب اطمینان از کیفیت پژوهش از معیارهای باورپذیری، اطمینان پذیری، انتقال پذیری و تاییدپذیری استفاده شد. مدل مفهومی استخراج شده از دل داده ها در قالب الگوی پارادایمی نظام مند روش گراندد تئوری شامل پدیده، شرایط علی، استراتژی ها، عوامل مداخله گر، شرایط زمینه ای، زمینه و پیامدها می باشد و مدل حاکی از آن است که عوامل متعددی بر پدیده خلاقیت ریاضی تاثیرگذارند.
  کلیدواژگان: آموزش ریاضی، فعالیت های خلاقانه ریاضی، خلاقیت ریاضی، گراندد تئوری
 • غلامرضا یادگارزاده * صفحات 199-223
  هدف مقاله حاضر تحلیل مسئولیت های حرفه ای متخصصان برنامه درسی و شناسایی مولفه های آن است. این پژوهش از نظر روش شناختی مطالعه موردی کیفی است. مشارکت کنندگان در پژوهش را افراد خبره در حوزه برنامه درسی و آموزش عالی تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری از موارد ویژه تعداد 20 نفر انتخاب و دعوت به مشارکت شدند. ابزار جمع آوری داده مصاحبه نیمه ساختارمند بوده است. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل مضمون استفاده شده و اعتبار یافته ها با روش تامل مشارکت کنندگان ارزشیابی شده است. یافته ها نشان داد که متخصصان برنامه درسی دارای مسئولیت کلی در ارتباط با نظام تربیتی و یادگیری در گام اول و مسئولیت حرفه ای در حوزه تخصصی برنامه درسی هستند. این مسئولیت کلی دارای مولفه هایی مانند «دفاع از حیطه تخصصی، اثرگذاری بر تصمیم سازان، ایفای نقش صحیح، پاسخ گویی، آموزش و پژوهش و تعهد سازمانی» است. یافته ها همچنین نشان داد که ماهیت مسئولیت متخصص برنامه درسی آموزش چند بعدی است و جنبه های متفاوتی را در بر می گیرد.
  کلیدواژگان: مسئولیت حرفه ای، متخصص برنامه درسی، پاسخ گویی، مسئولیت پذیری، برنامه درسی، آموزش عالی
 • سعید احمدی * صفحات 224-244
  در دنیای امروز، اکثر سازمان های آموزشی به دلیل پاسخ گو نبودن برنامه های درسی سنتی، به سمت تدوین برنامه های درسی شایستگی محور، روی آورده اند. هدف این مطالعه نیز، ارزیابی وضعیت موجود برنامهدرسی مهندسی فناوری اطلاعات بود که به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. به این منظور، 35 نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز که در شرف اتمام دوره تحصیلی بودند از تعداد کل 120 نفر جامعه آماری به عنوان نمونه آماری و با رویکرد هدفمند و روش نمونه گیری آگاهی دهندگان کلیدی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس محقق ساخته برنامه درسی شایستگی محور مبتنی بر عناصر چهارگانه برنامه درسی بود که بر اساس مبانی نظری و پژوهشی طراحی شده بود. پس از محاسبه روایی و پایایی، مقیاس بین نمونه توزیع و داده ها با آزمون آماری تی تک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر، تحلیل شدند. نتایج نشان داد که هدف، محتوا، روش های تدریس و روش های ارزشیابی به کار رفته در برنامه درسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات، در حد متوسط قادر به تحقق شایستگی ها در دانشجویان هستند. همچنین از نظر میزان تحقق شایستگی ها در دانشجویان، تفاوت معنی داری بین هدف محتوا، روش های تدریس مشاهده نشد ولی این تفاوت در عنصر ارزشیابی، معنادار به دست آمد.
  کلیدواژگان: شایستگی، برنامه درسی، برنامه درسی شایستگی محور، فناوری اطلاعات، دانشجویان
 • مرتضی بازدارقمچی قیه_کورش فتحی و اجارگاه *_محبوبه عارفی_مقصود فراست خواه صفحات 245-275

  آموزش های زیست محیطی در دوره های تحصیلی مختلف می تواند نقش موثری در بسیج افکار عمومی جهت حفاظت از محیط زیست داشته باشد. با توجه به نقش کتاب های درسی علوم دوره متوسطه در این زمینه، هدف از این پژوهش بررسی محتوای کتاب های درسی علوم تجربی از لحاظ توجه به آموزش های زیست محیطی است. این پژوهش به روش تحلیل محتوای کمی انجام شد. جامعه و نمونه آماری شامل تمام کتاب های علوم تجربی دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 1396-1395 است که به شیوه کدگذاری قیاسی بررسی شدند. جهت اعتبار بخشی به یافته ها، از دو کدگذار دیگر نیز استفاده شد و میزان توافق میان کدگذارها برابر با90% به دست آمد. یافته ها بیانگر آن است که مقوله های آموزش محیط زیست به صورت (65%) متن، (11%) پرسش، (21%) تکلیف و (13%) تصویر قرار گرفته اند. همچنین مقوله های آموزش محیط زیست در بعد شناختی (78%) و در ابعاد نگرشی (17%) و مهارتی (13%) است. مهم ترین نقطه قوت کتاب های مورد بررسی، توجه به سطوح بالای شناختی در طراحی تکالیف گروهی است. اما به قدر کافی توجه نکردن به اصول سازماندهی در ارائه محتوا، به ویژه در پایه هشتم، به عنوان مهم ترین ضعف این کتاب ها، محسوب می شود. از مهم ترین پیشنهادهای ارائه شده براساس یافته های این پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: اعمال دیدگاه های برنامه ریزان درسی در مورد چگونگی رعایت اصول سازماندهی محتوا، نیازسنجی نیمه متمرکز در مورد مسائل زیست محیطی کشور و طراحی و تدوین کتابی فعالیت محور در حوزه آموزش حفاظت از محیط زیست؛ چگونگی طراحی فعالیت هایی جهت ارتقای نگرش و مهارت های دانش آموزان در کتاب موجود.

  کلیدواژگان: آموزش زیست محیطی، تحلیل محتوا، دوره اول متوسطه، کتاب درسی علوم تجربی
|
 • hossein charbashlu*, Majid Aliasgari, khalil Gholami, Nematollah Mosapour Pages 1-27
  The purpose of this research was to investigate the effectiveness of the teachers’ guide books for the sixth-grade science and mathematics courses in primary schools in Iran, according to the eight elements of curriculum development. This research was an applied and descriptive survey. The statistical population included all the educational experts and sixth grade primary school teachers in state schools in the second educational zone in Urmia. Of this population, 173 individuals (135 teachers, 38 experts) were randomly selected as the participants in the study. Data was collected using a researcher-made questionnaire. Data analysis involved both descriptive (frequency, frequency percentage and average) and inferential (repeated measures ANOVA, and t-tests) statistics. The results revealed that both teachers and experts found the teachers’ guide books not equally effective with respect to the eight elements of curriculum development; purpose, content, teaching method, and evaluation method were respectively the first four significant elements to the participants and “educational materials and resources”, and “space and educational facilities” were correspondingly the seventh and eighth important elements. The differences between teachers' and experts point of views on the efficacy of math teaching guide book was significant at p ≤ 0.05 level but for the science teaching guidance book it was not significant.
  Keywords: practical knowledge, teacher, elementary school, teacher education, qualitative approach
 • saeid mahmoodi bardzardi*, touraj hashemi nosratabad, sharam vahedi Pages 28-47
  The aim of this research is evaluation realization rate of thinking and research purposes of curriculum form viewpoints of sixth grade teachers in IZEH city from 1393-1394.This research was descriptive – survey. Statistical society consisted of 119 teachers of six grade which among them 90 teachers selected by simple random sampling. After choosing sample group by using research made questionnaire which had been provided according to LIKERT spectrum in five option information has been gathered and analysis. Validity of questionnaire was confirmed by experts and its reliability obtained by KRONBAKH alpha and it was ./.88 one-variable T was used as the statistic method for data analysis. Results show that Purposes of Thinking and research curriculum is realization according to the views of six grade teachers of IZEH city. This means that from the viewpoint of teachers, the ability to infer, reason and conclude; curiosity; the acquisition of traits and characteristics of the nature of thinking; the acquisition of proper attitudes towards scientific findings; the ability to judge the actions and behaviors of themselves and others in students is higher than average.
  Keywords: purposes of curriculum, thinking, research, six grade teachers
 • Foruzan Zarabian * Pages 48-69
  This study examined the impact of e-content design and production of multimedia design principles based on learning math, science students in sixth grade elementary.The method of quasi-experimental is pretest-posttest design with control group. The study population consisted of all female students in the first grade of primary school and all of the 120 dead were selected by non-random. Data collection with pre-test and post-test agency Weber verified test to compare the scores of students is done. Sample into two groups (e-content) and control (conventional method) were divided.To analyze the data using Pearson and Spearman correlation, covariance, independent t-test (for comparing average scores between the two groups in the pre-test and post-test), t (compared to the average pre-test courses and tests after the test in each group) were studied.The results showed that the use of electronic content on the academic achievement of students in the experimental group on math, science, to themselves as well as the experimental group compared with the control group, a significant difference in the achievement scores and grades the level of effortless.
  Keywords: learning, student, e-content, design principles
 • mohammad hasan karimi, farahnaz kiani *, Babak Shamshiri Pages 70-97
  The purpose of this paper is to analyze the content of the manuals of the Middle School Physics Teacher Guide in Iran toward the dimensions of the nature of science. The data collection method was the latest mapping of the physics teacher's guide books, so the Physics Manual 2 (in 89) and physics 3 (in 89) and physics 4 (in year 94), which the Ministry of Education Based on the approved goals, it was selected. The research was qualitative and its method was content analysis was conducted using content oriented analysis. The paragraph was considered as analysis unit and analyzed in terms of categorization method in relation to the three general aspects of the nature of science including tentative, creative, and theory and law. The data was validated by the matching method. The results showed that in the textbooks of the teacher of high school physics, the aspects of the nature of science have been discussed, which is mainly the process of the implication, and the most emphasis on the tentative aspects of science, but the aspect of law and theory is not well introduced and explained.
  Keywords: nature of science, teacher's guidebook, physics teacher. physics education
 • jamal salimi *, lotfolla saed mocheshie, arash Abdi Pages 98-144
  University and higher education system plays a critical role in training of human resource and providing of human capital.Farhangian University, as a new and innovative organization, was dedicated to attracting and educating student- teachers in pursuit of its strategic plan in the 1404 horizons. The purpose of the present study was to study of the status of the Farhangian University according to the experiences of student-teachers that was carried out in the form of a mixed project. The research method has been exploratory mixed method. In the qualitative section, the phenomenological method and in the quantitative part, a descriptive-survey method was used. The research population are comprised all university students of Farhangian University of sanandaj there are 1452 students based on the latest published statistics from the University. Research Method in Qualitative part Is Colaizzi Descriptive phenomenology, Semi-structured interviews is used to data collection and twenty student (in 2 college of farhangian) participate in the study and data collection is continued until the data reaches saturation. Statistical Society In the quantitative part was Includes 458 (160 female and 298 male) people of Students that accordance with Cochran formula and using a stratified sampling approach. In the Quantitative section Research Tools is a self-made questionnaire Consists of 7 parts and the content of this tolls is selected based on qualitative data and also subject literature. To analyze the data, Friedman and t tests were used. The results of the qualitative section showed that seven descriptive category (Educational status, Research function, Human resources potential, Space and equipment, Financial and administrative field, Curriculum and Input, Process and Output mechanisms.) Quantitative data showed that gender and field of study had little effect on the priority of university weaknesses.
  Keywords: farhangian university, student-teacher, qualitative study, university functional status
 • mehdi abolghasemi *, hossin zeinalipour, aliakbar shikhi, Alireza Assare Pages 145-171
  The aim of this study was to design the teaching-learning strategies based on the differential instruction in the gifted student’s schools of Isfahan. In order to run the research sequential explanatory mix method design is applied. The population of this study includes all the gifted students of Isfahan in the senior high school (1,770 case). Sampling method in the qualitative section was typical sampling method. In the quantitative section, 315 case were selected randomly. The semi-structured interview method was used to collect data in the qualitative section and in the quantitative part a researcher-made questionnaire was extracted from the interview. To analyze the data in the qualitative section, thematic method and in the quantitative part confirmatory factor analysis, descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (single sample, independent t and ONOVA) have been used. The results indicated that the teaching strategies of learning in gifted schools included two general categories of technical aspect of teaching and the personality dimension of the teacher. In terms of technical teaching, the following categories were considered as usefulness, applying method, active learning, and a special method for each lesson, and in the dimensions of the teacher, the moral and personality dimensions of the interviews were extracted. The results of quantitative analysis of the questionnaire extracted from the interviews also showed that students of gifted schools agree with these cases. Comparing the views of boys and girls showed that girls were more likely to use the special method for each lesson than boys. Comparison based on the field of study showed that there was a significant difference between the students of different disciplines in the category of active strategies.
  Keywords: designing teaching-learning strategies, differential instruction, gifted students of Isfahan, mix method study
 • Narges Yaftian * Pages 172-198
  The purpose of this study was to examine the experience of creative activities of undergraduate students in mathematics and identify a model for better understanding of these activities. Data have been collected using a methodology approach based on grounded theory and semi-structured introspective interviews. The population is all students who study mathematics in one of the universities in Tehran. Thirteen math students volunteered to collaborate with purposeful and theoretical sampling. The data was analyzed through the free and axial coding process. To ensure the quality of research, the credibility, dependability, transferability and conformability criteria were used and the results were given in grounded theory systematic paradigm model which includes phenomenon, causal conditions, strategies, intervening factors, contextual conditions, context and consequences. The model shows there are several affecting factors involved in those activities.
  Keywords: mathematics education, mathematical creative activities, mathematical creativity, grounded theory
 • gholamreza yadegarzadeh * Pages 199-223
  The goal of this article is to analyze the curriculum specialists’ professional responsibilities and identify its components. In terms of methodology, qualitative case study, and participants the study includes experts in the field of curriculum and higher education, twenty of whom were selected through sampling special cases and invited for participation. The data collection tool was the semi-structural interview. For analyzing the data obtained from the interview, the theme analysis method was used and the credibility of the findings was evaluated by the participants' reflection method. The findings showed that the curriculum specialists primarily have overall responsibility in educational system and learning, and they have the professional responsibility in the specialized field of curriculum. This overall responsibility includes components such as defending specialized field, influencing on decision-makers, performing the correct role, accountability, instruction and research and organizational commitment. The findings also indicate the nature of the professional responsibility of the curriculum is multidimensional and involves different aspects.
  Keywords: professional responsibility, curriculum specialist, accountability, responsibility, curriculum, higher education
 • Saeed Ahmadi * Pages 224-244
  In today's world, due to inefficiency of traditional curricula, the majority of educational institutions have turned to the competency-based curriculum development. The aim of this study is to evaluating the current status of the Information Technology engineering’s curriculum which was done by descriptive- survey method. For this purpose, Of the total number of 120 students of Shiraz Industrial University, 35 students who were on the verge of graduation were selected by purposive approach and voter awareness sampling method.The data collection instrument was a questionnaire based on elements of CBC (goal, content, teaching-learning methods and evaluation) which was designed based on theorical and Research Foundations. After assessment of validity and reliability, scale was distributed between samples and data was analyzed by one sample run test and analysis of variance of repeated-measure test. Results showed that elements of the curriculum (goal, contents, teaching-learning methods and evaluation) are slightly able to create competency in students. According to the terms of competencies in students, there was no significant difference between the current situation of curriculums’ elemnts (goal, content, teaching-learning methods) students. However, the difference was statistically significant for the element of evaluation.
  Keywords: competency, curriculum, cbc, it, students
 • Morteza Bazdar, Kourosh Fathi Vajargah *, Mahbobeh Arefi, Magsood Farasatkhah Pages 245-275

  The purpose of present study is to explain the concept of shadow curriculum in educational system of Iran.This study used qualitative method.,the meaning of shadow in various fields of The science such as economics, politics, music, etc. have been investigated. its common characteristics were explained by Using meta-synthesis.In the next phase of the research, the views and theories of sociology, political and philosophical sciences related to the field of education are studied and to increase the conceptual richness of the research, and a better explanation of the conceptual framework for the shadow curriculum, with 8 experts in this field Interviews were conducted. Of these, three main themes are namely, why, how and what the concept of shadow or underground curriculum. The interview format was analyzed by thematic analysis method. according to results of the study, the main attribute of the shadow is Conflict with its reference. Accordingly, the the shadow curriculum can be defined as a set of activities that are performed by students, teachers, and administrators, and ... in schools that are in contravention of the formal curriculum. In other words, shadow curriculum,is learning that is practiced, although not officially recognized as legitimate by the Official curriculum, but students and teachers defend it.

  Keywords: shadow curriculum, critical view, meta-synthesis