فهرست مطالب

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران - سال چهل و نهم شماره 4 (زمستان 1397)

فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
سال چهل و نهم شماره 4 (زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1398/01/10
 • تعداد عناوین: 17
|
 • حبیب الله سلامی *، حسن مافی صفحات 559-571
  هدف بررسی حاضر، تدوین یک الگوی مناسب برای پیش بینی قیمت پسته صادراتی ایران در بازار جهانی است. بررسی و تحلیل نموداری اولیه سری قیمت پسته ایران در دوره زمانی 2016-1987، وجود چرخه، اثرات فصلی و شکست ساختاری را نشان می دهد. از این رو، تدوین الگویی با قابلیت پیش بینی همه مولفه های تغییرات قیمت پسته ضروری است. برهمین اساس، الگوی سری زمانی ساختاری اجزاء مشاهده نشده (UCM)، می تواند چارچوب مناسبی برای تبیین رفتار سری قیمت پسته و پیش بینی مقادیر آینده آن باشد. نتیجه آزمون های تشخیصی متعدد انجام شده در چارچوب الگوی اجزاء مشاهده نشده (UCM)، وجود اجزاء چرخه تصادفی، روند با سطح ثابت قطعی و اثرات فصلی تصادفی را تایید می کند. براساس الگوی تعیین شده یک قیمت 9/8 دلاری به ازاء هر کیلوگرم پسته برای سال 2022 پیش بینی می شود. علاوه براین، براساس نتایج الگو یک نوسان بزرگ در قیمت پسته در 5 سال آینده مورد انتظار نسیت.
  کلیدواژگان: سری زمانی ساختاری، پیش بینی قیمت، پسته
 • سپیده نیک روش، سعید یزدانی *، غلام رضا یاوری، مهدی کاظم نژاد صفحات 573-586
  کشورها با هدف توسعه تجارت و دستیابی به سهم بالا در اقتصاد جهانی، سیاست های تجاری متفاوتی را با در نظر گرفتن اثر تغییرات عامل های موثر بر تجارت اتخاذ می کنند. هدف پژوهش حاضر تحلیل چگونگی واکنش تجارت بخش کشاورزی به عامل های موثر بر آن با استفاده از اطلاعات سال های 95-1360 و از طریق مدل خود رگرسیون برداری (VAR) است. بنابر نتایج حاصل از تحلیل توابع واکنش، شوک های ناشی از حجم تجارت، ارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش کشاورزی منجر به افزایش حجم تجارت بخش کشاورزی می گردد. در حالی که واکنش حجم تجارت در این بخش نسبت به شوک های ناشی از نرخ ارز، نرخ تعرفه و رابطه مبادله بخش کشاورزی منفی است. به طور کلی روند اثر شوک های ذکر شده در طول زمان کاهش یافته و به تدریج از بین می رود. یافته های تحلیل تجزیه واریانس نیز حاکی از آن است که در بلندمدت، شوک های ناشی از تجارت، ارزش افزوده، سرمایه گذاری، نرخ ارز، رابطه مبادله و نرخ تعرفه به ترتیب سهم 7/76، 3، 1/8، 4/5، 5/5 و 2/1 درصدی، در توضیح تغییرات تجارت دارند.
  کلیدواژگان: تجارت، ارزش افزوده، سرمایه گذاری، نرخ ارز، تعرفه
 • حسین نوروزی، سید صفدر حسینی *، وحیده انصاری صفحات 587-605
  رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می شود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی و همچنین ماهیت مخاطره آمیز تولید، فسادپذیری و سایر اهداف، حمایت از بخش کشاورزی همیشه مورد توجه دولت ها بوده است. در این پژوهش آثار متغیر های کلان اقتصادی و سیاست حمایتی بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا عامل های موثر بر ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ناخالص، صادرات و واردات بخش کشاورزی با استفاده از الگوی حداقل مربعات سه مرحله ای به صورت یک سیستم معادلات هم زمان چهار معادله ای در دوره 1394-1360 بررسی گردید. متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار، حمایت از تولیدکننده، حمایت از مصرف کننده، صادرات فرآورده های کشاورزی، وقفه ارزش افزوده بر ارزش افزوده بخش به ترتیب با ضرایب 111/0، 021/0، 008/0، 156/0، 488/0 اثر مثبت و معنی دار داشتند. همچنین متغیر واردات با ضریب 120/0- اثر معنی دار و منفی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. عامل های موثر بر صادرات، واردات و تشکیل سرمایه ناخالص بخش کشاورزی، تصریح گردیند. نتایج نشان داد که سیاست حمایتی بر بخش، کارآیی لازم را نداشته و لزوم توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران به میزان و نحوه تخصیص حمایت ها را بیش از پیش ضروری نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ارزش افزوده، تشکیل سرمایه، صادرات، واردات، حداقل مربعات سه مرحله ای
 • رضا شاکری بستان آباد، حامد رفیعی *، حسین حاجی میرزا صفحات 607-619
  به دلیل وجود مشکلاتی نظیر ریسک بالا، محدودیت منابع آبی، مشکلات زیست محیطی و سطح فناوری پایین در بخش کشاورزی، سیاستگذاری در این بخش، نیازمند تجدیدنظر اساسی است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش تحلیل تاثیر سیاست ها و عواملی نظیر کاهش منابع آب، کاهش مصرف کود شیمیایی و توسعه ماشینی کردن بر الگوی کشت شهرستان های نهاوند و بهار استان همدان با در نظر گرفتن شرایط ریسکی و با استفاده از رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت است. براساس ضریب تغییرات عملکرد، شهرستان های نهاوند و بهار به عنوان کم ریسک ترین و پرریسک ترین شهرستان انتخاب شدند. طبق نتایج، با کاهش منابع آب، سطح کشت جو در نهاوند و یونجه در بهار ثابت مانده و گندم و ذرت در بهار و یونجه در نهاوند از الگوی کشت حذف می شوند. تحلیل حساسیت آب نشان داد که با صرفه جویی 55 درصدی در مصرف آب نیز می توان به سطح تولید و سود فعلی رسید. بر اثر اعمال سیاست کاهش مصرف کود شیمیایی در بهار، سطح کشت یونجه ثابت و گندم، ذرت و جو از الگو کشت حذف می شوند اما در نهاوند تغییری در الگو کشت ایجاد نمی کند که تحلیل حساسیت محدودیت های کود نشان داد که تا کاهش 40 درصدی مصرف کود، الگوی کشت تغییری نخواهد کرد. در بهار با سیاست توسعه مکانیزاسیون، سطح کشت گندم و ذرت کاهش، جو افزایش و یونجه و سیب زمینی ثابت است اما در نهاوند، یونجه، گندم و جو کاهش، ذرت افزایش و سیب زمینی همانند بهار ثابت باقی می ماند. همچنین با اعمال این سناریو سود کل در شهرستان بهار افزایش و در شهرستان نهاوند کاهش یافته است. بنابراین منطقه نهاوند نیاز کمتری به توسعه مکانیزاسیون دارد. نتایج این مطالعه نشان داد ریسک بالای تولید در هر منطقه منجر به ریسک اجرای سیاست ها می شود. به این معنا که تغییرات قابل توجه عملکرد و به تبع آن ریسک بیشتر، کشاورزان را نسبت به تغییر وضعیت فعلی و اعمال محدودیت ها و اجرای سیاست های بیان شده حساس تر خواهد کرد.
  کلیدواژگان: محصولات زراعی، الگو کشت، برنامه ریزی ریاضی مثبت، استان همدان
 • محمد عرب، احمد فتاحی *، مسعود فهرستی، اکرم نشاط صفحات 621-634
  عدم مدیریت صحیح و عرضه کافی آب سطحی در بخش کشاورزی اثرات زیان بار اقتصادی-اجتماعی فراوانی به همراه داشته است. هدف اصلی مطالعه حاضر برآورد ارزش عرضه آب کافی و مقایسه آن با درآمد کشاورزی از دست رفته ناشی از عدم عرضه کافی آب کشاورزی از سدهای لتیان و ماملو در شهرستان ورامین می باشد. برای رسیدن به اهداف مطالعه پژوهش میدانی در سال 1395 صورت گرفت؛ با استفاده از روش مایکل و کارسون تعداد نمونه ها انتخاب شد و با تکمیل 320 پرسش نامه از کشاورزان دشت ورامین اطلاعات لازم استخراج گردید، جهت برآورد ارزش عرضه آب از ارزش گذاری مشروط و تکنیک دوگانه تک بعدی بهره گیری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارزش عرضه آب به ازای هر متر مکعب 1575 ریال است. ارزش به دست آمده در مقایسه با قیمت آب منطقه ( 300 ریال به ازای هر متر مکعب) بیش تر است. با توجه به هدف احداث دو سد لتیان و ماملو که تخصیص 160 میلیون متر مکعب آب کشاورزی برای دشت ورامین بوده، ارزش کل آب تخصیص یافته بر اساس ارزش به دست آمده 252.000 میلیون ریال برآورد گردید. همچنین بر اساس قیمت محصولات در سال 1395، درآمد از دست رفته کشاورزان به دلیل عدم عرضه کافی آب 3.251.850 میلیون ریال برآورد گردید. با مقایسه ارزش کل آب با درآمد از دست رفته کشاورزان مشخص شد که ارزش گذاری عرضه آب کافی توسط کشاورزان منطقه، به دلیل از دست رفتن درآمد بسیار زیاد ناشی از عدم کشت است. نتایج این مطالعه می تواند برای برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش آب به عنوان معیاری در جهت برآورد هزینه- فایده طرح های جدید آب رسانی و عرضه آب آبیاری کافی باشد.
  کلیدواژگان: عدم عرضه ی آب، اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی، ارزش آب، ارزش گذاری مشروط، دشت ورامین
 • علیرضا علی پور، سید حبیب الله موسوی *، صادق خلیلیان، سید ابوالقاسم مرتضوی صفحات 635-649
  در شرایط کنونی، جهت گیری برنامه های اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (ج. ا. ا.) به سمت اعمال سیاست های تشویقی در رابطه با افزایش رشد جمعیت قرار دارد. با افزایش رشد جمعیت، نیاز به محصولات خانواده گندم در کشور بیشتر می شود و مسائلی از قبیل کاهش منابع آبی باعث خواهد شد که تولید این محصولات در کشور با چالش های مهمی مواجه باشد. علاوه براین، کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت حساس خاورمیانه همواره در معرض تهدیدات سیاسی و اقتصادی قرار داشته است. لذا، تاکنون برنامه ریزی های متعددی به منظور کاهش وابستگی به واردات و ارتقای میزان خودکفایی محصول راهبردی گندم در کشور در دستور کار سیاست گذاری قرار گرفته است. ازاین رو، در این مطالعه با طراحی یک مدل تعادل جزئی پویا به بررسی وضعیت خودکفایی گندم و رشد جمعیت در چشم انداز 1404 در ایران و ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی گندم در این زمینه پرداخته شد. نتایج نشان داد که در افق زمانی 1404، در صورتی که قیمت خرید تضمینی گندم برابر با تورم سالیانه افزایش یابد، علی رغم افزایش جمعیت کشور، شاخص خودکفایی در تولید گندم علاوه بر افزایش، نوسان های معدودی خواهد داشت. لذا، به منظور دستیابی به خودکفایی پایدار و کاهش وابستگی به واردات این محصول، پیشنهاد شد که افزایش سالیانه قیمت خرید تضمینی گندم لزوما متناسب با افزایش تورم و نیز با توجه به تغییرات قیمت محصول جو تصویب گردد.
  کلیدواژگان: خودکفایی گندم، رشد جمعیت، مدل تعادل جزئی پویا، سیاست خرید تضمینی
 • زینب بدخشان *، عبدالمجید جلایی اسفندآبادی صفحات 651-659
  با مدنظر قرار دادن اثر بازگشتی انرژی، صرفه جویی واقعی انرژی در اثر کارایی منابع مشخص می شود. در غیراینصورت با ایجاد فضایی غیرواقعی، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی اقتصادی صورت می پذیرد. لذا نتایج سیاست های اعمال شده، مطلوب نمی باشد. در این مقاله، اثر بازگشتی انرژی بخش کشاورزی در دو مدل، با شاخص دیویژیا و ضرایب معنی دار مدل اثرات ثابت داده های تابلویی تابع کاب داگلاس، که تاثیر مثبت مصرف انرژی زیربخش های کشاورزی بر ارزش افزوده کشاورزی در دوره زمانی 1394-1375، با روش حداقل مربعات نشان می دهد، برآورد شد. نتایج تجزیه انرژی شاخص دیویژیا، اثر شدت انرژی را موثرترین عامل در افزایش مصرف انرژی تایید می کند. اثر بازگشتی انرژی در دو مدل دارای روند نزولی است و به ترتیب با متوسط نرخ رشد سالانه 38/19٪ و 99/16٪ می باشد. لذا به طور متوسط در 62/80٪ و 01/83٪ از ذخیره انرژی مورد انتظار صرفه جویی شده است. با توجه به این که اثر شدت انرژی، مهمترین فاکتور در افزایش مصرف انرژی کشاورزی می باشد و بعد از هدفمندی یارانه ها اثر بازگشتی انرژی با رشد کمتری کاهش یافته است. لذا برنامه ریزی و سیاست گذاری در کارایی و اثر بازگشتی انرژی باید، با دقت بیشتری صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: اثر بازگشتی انرژی، ارزش افزوده، انرژی، شاخص دیویژیا، مدل داده های تابلویی
 • سمیرا امیرزاده مرادآبادی، سامان ضیایی *، حسین مهرابی بشرآبادی، احمدعلی کیخا صفحات 661-674
  ارزیابی پایداری کشاورزی و شناخت نقاط قوت و ضعف آن این قابلیت را دارد تا در هر منطقه به قانونگذاران در اتخاذ سیاست ها و راهبردهای متناظر با وضعیت کنونی کمک نماید. هدف این پژوهش، ارزیابی پایداری کشاورزی ایران از طریق سنجه های کشاورزی پایدار در پنج بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، فنی و سیاستی بود. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از یک شاخص ترکیبی پایداری(ICSA) و وزن دهی سنجه ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سطح کلی پایداری کشاورزی طی بازه زمانی 1384 تا 1394 تعیین شد. نتایج نشان داد شاخص ترکیبی پایداری در ایران با میانگین521/0، در وضعیت پایداری قرار دارد و روند این شاخص طی سال های مورد بررسی از 41/0 تا 65/0 با نرخی معادل 15/4 افزایش یافته است. استان های فارس، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی به ترتیب با مقدار 683/0، 653/0 و 625/0 بهترین وضعیت پایداری و استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان به ترتیب با مقدار 348/0، 374/0 و 397/0 ضعیف ترین پایداری کشاورزی را به خود اختصاص داده اند. با توجه به سطح متوسط پایداری کشاورزی لازم است متولیان بخش کشاورزی با سرمایه گذاری بر روی زیرساخت های تولید از جمله بذر، کود، استفاده از سیستم های نوین آبیاری و روش های مناسب کشاورزی در جهت توسعه پایدار کشاورزی گام بردارند.
  کلیدواژگان: پایداری کشاورزی، تحلیل سلسله مراتبی، شاخص ترکیبی پایداری، ایران
 • مجتبی صالحی چگنی، مهدی رحیمیان *، سعید غلامرضایی صفحات 675-687
  پژوهش پیش‎رو با هدف تحلیل سازو‏کارهای صندوق‏های اعتباری خرد در توانمندسازی زنان روستایی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، تمامی اعضای صندوق‎‏های اعتبارات خرد زنان روستایی استان لرستان (772N=)، که 160 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. نمونه‏ها با استفاده از روش نمونه‏گیری چندمرحله ای انتخاب و داده‏های مورد نیاز از آنان به وسیله‏ی پرسشنامه گردآوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب، به روش اعتبار محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ (89/0) مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‏ها با نرم‏افزار SPSS20 و LISREL8.8 انجام شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ‏راه کار های بهبود عملکرد صندوق‏های اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی در استان لرستان به ترتیب اهمیت در پنج دسته راه کار های؛ 1) حمایت از اعضاء و جهت‏دهی فعالیت‏های آنها 2) ارائه آموزش به اعضاء و هیئت مدیره 3) بهبود مدیریت صندوق‏ها 4) بهره‏گیری از ظرفیت‏های جانبی و 5) تقویت روحیه مشارکتی در بین اعضاء دسته‏بندی ‏شدند. این راه کار ها در مجموع 3/68 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز حاکی از معنی‏داری و تایید عوامل یاد شده به عنوان راه کار های بهبود عملکرد صندوق‏های اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی بود.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی تاییدی، توان‏مندسازی، زنان روستایی، صندوق‏های اعتباری خرد
 • فرحناز رستمی *، محمدحسین حیدری صفحات 689-701
  از گذشته های دور تا به امروز موضوع مدیریت مناطق روستایی همواره یکی از بحث برانگیزترین مباحث در محافل علمی و اجرایی کشور بوده است. این امر منجر به به کارگیری الگوهای مختلف مدیریتی از سوی برنامه ریزان و مسئولان در برهه های زمانی مختلف شده است. در سال های اخیر، اتاق فکر روستایی به عنوان الگویی نوین جهت توسعه همه جانبه مناطق روستایی پا به عرصه وجود گذاشته است. به نظر می رسد این الگو تلاش در ارتقاء کیفی مدیریت همه جانبه در زمینه توسعه ی اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی کشور دارد. بررسی ها نشان می دهد تاکنون پژوهشی در خصوص دستاوردهای این تجربه نو در مناطق روستایی کشور صورت نگرفته است. از این رو در پژوهش کیفی پیش رو تلاش شد با استفاده از موردپژوهی به مطالعه دستاوردهای اتاق فکر روستایی در روستای زردوئی بخش باینگان، شهرستان پاوه کرمانشاه پرداخته شود. برای این منظور با استفاده از فنون گفت و گوی نیمه ساختار یافته، گفت و گو با مطلعان، گفت و گو با گروه های متمرکز و بررسی شرح حال روستا اطلاعات لازم از 11 فرد کلیدی که به صورت ملاک محور انتخاب شده بودند، جمع آوری و ثبت شد. سپس داده های استخراج شده به کمک روش تحلیل محتوا طبقه بندی شدند. برای تعیین اعتبار داده ها نیز از معیارهای چهارگانه مقبولیت، قابلیت اعتماد، تاییدپذیری و انتقال پذیری استفاده شد. بر اساس یافته ها، اتاق فکر روستایی در روستای زردوئی دارای دستاوردهایی از قبیل: مشارکت، حل مشکلات اساسی(مسئله محوری)، تسهیل امور اداری، آموزش، نخبه شناسی، اشتغال زایی، ظرفیت سازی، مهاجرت معکوس، بازاریابی و بازارگرایی و... بوده است. با توجه به دستاوردهای اتاق فکر روستایی، به مدیران و برنامه ریزان توسعه روستایی استآنها توصیه می شود از این ابزار مدیریتی به عنوان الگویی مناسب جهت تحقق اهداف و برنامه های دولت در مناطق روستایی بهره گرفته شود.
  کلیدواژگان: مدیریت مشارکتی اتاق فکر روستایی، اشتغال زایی، پژوهش کیفی
 • سعید کریمی *، مریم شاهدوستی صفحات 703-717
  شناخت عوامل موثر بر عملکرد شغلی همواره یکی از دغدغه های پژوهشگران بوده است. بر این اساس، این پژوهش به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به تعداد 635 تن بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 242 تن تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، چهار مقیاس استاندارد سرمایه اجتماعی کارملی و همکاران (2009)، انگیزش شغلی آمابیل و همکاران (1994)، تعهد سازمانی آلن و میر (1990) و عملکرد شغلی پاترسون (1992) بود که پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد (64/0≥α≥94/0). داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزار SmartPLS 3.0 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تعهد سازمانی نقش میانجی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و انگیزش شغلی با عملکرد شغلی کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ایفا می کند. در نتیجه می توان گفت با بهبود تعهد کارکنان از طریق عواملی چون سرمایه اجتماعی و انگیزش شغلی، می توان عملکرد شغلی آنان را بهبود داد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، انگیزش شغلی، تعهد سازمانی، عملکرد شغلی
 • یاسر محمدی *، مرتضی شلالوند، کوروش رضاپور صفحات 719-734
  تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک واحد کشاورزی در شهرستان پیشوا بر مبنای تحلیل مزیت نسبی، هدف این مطالعه بود. برای دست یابی به این هدف، شاخص های فیزیکی مزیت نسبی تولید به همراه مزیت صادراتی محصولات زراعی و گلخانه ای محاسبه شد. پژوهش از نوع کاربردی و بر پایه مطالعات میدانی بود. داده های لازم برای محاسبه شاخص های مزیت نسبی از طریق پرسشنامه، مصاحبه با کارشناسان واحد تولیدی و گزارش های آماری وزارت جهاد کشاورزی ایران و سازمان فائو بدست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که الگوی کشت فعلی واحد تولیدی ورامین دارای مزیت مقیاس، کارآیی و جمعی بوده و از این رو الگوی فعلی کشت باید حفظ شود. تحلیل مزیت نسبی محصولات گلخانه ای در سطح منطقه ای نیز نشان داد که محصولات خیار، فلفل دلمه ای رنگی و گوجه فرنگی دارای مزیت نسبی در سطح استان تهران هستند. شاخص مزیت نسبی صادرات نیز نشان داد که محصولات خیار، فلفل دلمه ای رنگی و گوجه فرنگی گلخانه ای به همراه انواع کلم (برگ، گل و بروکلی) دارای مزیت صادراتی در سطح ملی هستند. بنابراین الگوی بهینه کشت واحد کشاورزی با حفظ الگوی کشت فعلی به همراه افزودن محصولات گلخانه ای دارای مزیت در سطح منطقه ای و محصول کلم دارای مزیت تولید و صادرات در سطح ملی بدست آمد.
  کلیدواژگان: الگوی کشت بهینه، مزیت نسبی، واحد کشاورزی، مزیت مقیاس، مزیت کارآیی
 • موسی اعظمی *، احمد بختیاری، کاروان شانازی صفحات 735-747
  آبزی پروری، به عنوان فعالیتی کشاورزی، از رویکردهای اخیر توسعه کشاورزی در مناطق روستایی به شمار می رود که افزون بر جایگاه مهمی که در تولید غذا دارد، نقش بسزایی در اشتغال زایی نیز ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آبزی پروری دراستخرهای دومنظوره قزل آلا بر معیشت خانوارهای شاغل در این واحدها بود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی بوده که به روش پیمایشی انجام شد. داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخآنهای و روش میدانی با ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری شامل همه سرپرستان خانوارهای دارایاستخر دومنظوره در سطح روستاهای استان همدان بوده که تمامی 130 نفر شاغل به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی پرسشنامه با استفاده از دیدگاه صاحب نظران تایید و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاه شد که میزان آن در گویه های سرمایه های پنج گانه و نتایج معیشتی بالاتر از 70/0 و در کل 94/0 بدست آمد. یافته های تحقیق نشان داد که آبزی پروری بر بهبود سرمایه های پنج گانه معیشتی (طبیعی، مالی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی) افراد مورد بررسی تاثیر داشته است. بر پایه نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، سرمایه های مالی، انسانی، طبیعی، و اجتماعی به ترتیب بیشترین اثر را بر سطح معیشت خانوارهای آبزی پرور داشته است. همچنین، یافته ها نشان از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین سرمایه های پنج گانه معیشتی با سطح معیشت خانوارهای شاغل در این فعالیت دارد. بنابراین، می توان دریافت که به منظور ارتقاء و پایداری معیشت جامعه هدف می بایست نگاهی چند جانبه و در عین حال تمام گرایانه داشت.
  کلیدواژگان: آبزی پروری دومنظوره، دارایی های معیشتی، نتایج معیشت، همدان
 • عبدالمطلب رضایی *، خداداد رئیسی، سارا جلیلیان صفحات 749-764
  یکی از مسائل و مشکلات اساسی زندگی تحصیلی افراد و نظام آموزشی هر کشور، مسئله افت تحصیلی و پایین بودن سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان آن کشور است. به طورکلی پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر وابسته تحت تاثیر یک عامل نیست بلکه عوامل متعددی مانند عوامل شناختی و فراشناختی روی آن تاثیر دارند. پژوهش حاضر، با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری به دنبال بررسی اثر مهارت های فراشناختی و خودکارآمدی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شده است. برای تحقق این هدف با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب 120 دانشجوی کشاورزی دانشکده کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان به پرسش نامه ای متشکل از خرده مقیاس های مهارت های فراشناختی و خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، پاسخ دادند. نتایج حاصل از پایایی و روایی ابزارها، حاکی از قابل قبول بودن آنها بود. یافته ها به طورکلی نشان دادند که سازه مهارت های فراشناختی اثر مثبت و معنی داری بر سازه خودکارآمدی تحصیلی دارد. همچنین خودکارآمدی تحصیلی نیز بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان اثر مستقیم و معناداری دارد. اما مهارت های فراشناختی به طور غیرمستقیم بر پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد. در ادامه پژوهش نتایج مورد بحث قرار گرفت و پیشنهادهایی جهت افزایش مهارت های فراشناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان ارائه شد.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، مهارت های فراشناختی، خودکارآمدی تحصیلی، دانشجویان کشاورزی
 • مرضیه کشاورز * صفحات 765-778
  افزایش بحران های زیست محیطی، فقر، بیکاری و مهاجرت، توسعه کارآفرینی روستایی را ضروری ساخته است. لذا این پژوهش با هدف واکاوی تعیین کننده های کارآفرینی روستایی و پیشران های توسعه این نوع کارآفرینی انجام شده است. به منظور شناسایی عوامل تعیین کننده کارآفرینی روستایی نسبت به فراتحلیل 34 مقاله منتشر شده تا انتهای سال 1395 اقدام شد. پیشران های توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی نیز از طریق مرور ساختار یافته 15 مطالعه انجام شده در حوزه کارآفرینی روستایی شناسایی شدند. یافته ها نشان داد که اندازه اثر سازه های مختلف در شکل گیری کارآفرینی روستایی یکسان نیست. به نحوی که متغیرهای تجربه، شغل والدین، نگرش نسبت به کارآفرینی و ارتباطات درون اجتماعی اندازه اثر بزرگتری داشتند. به منظور توضیح بخشی از ناهمگونی یافته ها از دو متغیر جنسیت و میزان توسعه یافتگی مناطق به عنوان متغیرهای تعدیل گر استفاده شد. یافته ها نشان داد که با در نظر گرفتن نقش متغیرهای تعدیل گر، معنی داری اندازه اثر متغیرها تغییر نخواهد کرد و تنها میزان بزرگی یا کوچکی اثرگذاری متغیرها دست خوش تغییر قرار می گیرد. از سوی دیگر، مرور ساختاریافته مطالعات منتخب نشان داد که سازه های مختلفی به پیش برد اهداف توسعه کارآفرینی روستایی کمک می کنند که مهم ترین آنها توانایی های کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینی، اصلاح یا تدوین قوانین حمایتی و دسترسی به سرمایه است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی روستایی، عوامل تعیین کننده، عوامل پیش برنده، فراتحلیل
 • مهسا فاطمی، کورش رضایی مقدم *، نوذر منفرد، شهرام مقدس فریمانی صفحات 779-796
  هدف از پژوهش حاضر شناخت سازه های موثر و روش های تغییر رفتار کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک در بین کشاورزان استان بوشهر است. در این تحقیق پیمایشی، 101 کشاورز با روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی از شهرستان های بوشهر، دیر و جم و ریز به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. پایایی آن نیز با انجام مطالعه راهنما توسط 30 کشاورز خارج از جامعه آماری انجام شد؛ به طوری که ضرایب آلفای کرونباخ بین 91/0- 6/0 به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که میزان استفاده کشاورزان مورد مطالعه از روش های مبارزه زیستی و همچنین کودهای آلی و سبز، بیش از سایر روش های کشاورزی ارگانیک است. همچنین طبق نتایج الگوی علی، مولفه های سابقه کشاورزی، میزان استفاده و اثربخشی رسانه های ارتباطی، نگرش به پیامدهای منفی کشاورزی متداول، دانش نسبت به اصول کشاورزی ارگانیک، نگرش به گروه مرجع، نگرش به محیط زیست و سلامتی انسان و نگرش به کشاورزی ارگانیک از عوامل اثرگذار بر میزان به کارگیری فعالیت های کشاورزی ارگانیک توسط کشاورزان مورد مطالعه هستند. در پایان، پیشنهادهایی در راستای توسعه شیوه ارگانیک در منطقه ارائه شده است: انتخاب افراد تحصیل کرده و آموزش به آنان در راستای توسعه شیوه ارگانیک در منطقه، در اختیار قرار دادن عوامل زیربنایی توسعه این شیوه نوین کشاورزی، واگذاری تامین این عوامل زیربنایی به مراکز خدمات و ترویج کشاورزی، ارتقاء مهارت های علمی و عملی کارشناسان و مروجان منطقه در زمینه کشاورزی ارگانیک و محصولات سالم.
  کلیدواژگان: کشاورزی ارگانیک، رفتار، نگرش، پایداری، بوشهر
 • ناصر سیف اللهی * صفحات 797-804
  صنعت زنبورداری یکی از بخش های تولیدی مهم کشاورزی است که با سرمایه ای نسبتا کم قادر به ایجاد اشتغال زیاد است و مدیریت دانش در این صنعت توسط زنبورداران به همراه اجرای دقیق زنجیره ارزش می تواند نقش موثری در شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت بازی کند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری در استان اردبیل بود. این پژوهش از نوع توصیفی و جامعه موردمطالعه نیز زنبورداران استان اردبیل(3900=N) بودند. نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 345 نفر تعیین شد. ابزار اصلی مورداستفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه ای بود که روایی آن ها به وسیله افراد متخصصین و پایایی آن با استناد به ضرایب آلفای کرونباخ، مورد تایید قرار گرفت. داده های گردآوری شده در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون نشان داد ابعاد مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری تاثیر مثبت و معنا داری دارند. در بین ابعاد مدیریت دانش، بیشترین تاثیر را کسب دانش و کاربرد دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری دارند. با توجه به مقدار ضریب تعیین (62/0)، مدل از توانایی لازم برای تشریح رفتار متغیر وابسته برخوردار است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، زنجیره ارزش، صنعت زنبورداری، مزیت زقابتی
|
 • Habibollah Salami *, Hassan Mafi Pages 559-571
  The purpose of this study is to develop a prediction model for Iran's pistachio export prices in the world market. The initial analysis of pistachio price series over 987-2016 period confirmes the existence of cycles, seasonal effects and structural break in the series. Accordingly, developing a model having the potential to account for all these componenets of the price fluctuations is required. Given that, the Unobserved-components Model (UCM), is characterized with such potential was specified as a good choice for modelling pistachio price series and predicting its future values. Results of performing different specification tests within the Unobserved-components Model confirmes the existence of random cycle components, the trend with deterministic constant level and seasonal random effects. Based on the specified model, a price of 8/9 dollar per kg is predicted for the Iranian pistachio in 2022 year. in addition, result indicates that a large fluction in the pistachio export price is not expected in the next 5 years.
  Keywords: structural time series model, Price Prediction, Pistachio
 • Sepideh Nikravesh, Saeid Yazdani*, Gholamreza Yavari, Mehdi Kazemnejad Pages 573-586
  The majority of countries in order to develop their international trade and achieve a higher share in the world market, are adopting different trade policies with taking into account the effects of factors affecting on agricultural trade. The purpose of this study is to examine the effects of macroeconomics factors affecting on agricultural trade using a vector autoregressive model for years 1982 to 2016. The results indicate that a shock on variables such as agricultural value added and investment in agricultural sector have positive effects on agricultural trade. While exchange rate, terms of trade and tariff have negative impacts. The results also show that the short term impact of the study variables is significantly high but it is gradually reducing over time and in long term it becomes very low. According to the results obtained from the analysis of variance, in the long term, the shock from trade, value added, investment, exchange rate, terms of trade and tariff rate have 76.7%, 3%, 8.1%, 5.4%, 5.5% and 1.2% impact on agricultural trade respectively .
  Keywords: Trade, Value Added, Investment, Exchange rate, Tariff
 • Hosein Norozi, seied safdar Hoseini *, vahideh ansari Pages 587-605
  The growth of the agricultural sector is considered essential as a substrate for achieving the development goals in developing countries. According the importance of agriculture as well as the risky nature of production, corruption and other purposes, the government have always supported the agricultural sector. This study investigates the effects of macroeconomic variables and policy support on the growth of the agricultural sector in Iran. In this context, factors affecting the value added of the agricultural sector, gross capital formation, exports and imports of agricultural sector were investigated using a three-stage least squares model as a system of simultaneous equations with four equations during the period 1981-2015. The variables of capital-to-labor ratio, producer support, consumer support, exports of agricultural products, and value added lags with coefficients of 0.488, 0.156, 0.008, 0.021 and 0.111, respectively, showed a significantly positive effect on the value added of agriculture. Also, the variable of imports of agricultural products with a coefficient of -0.120 showed a negative and significant effect on the value added of agricultural sector. Factors affecting export, import and gross capital formation of agricultural sector were explained. The results showed that the support policy on the agricultural sector is not of adequate efficiency and it is necessary, for planners and policymakers, to point out the extent and the way of allocating supports more appropriately.
  Keywords: Value Added, Capital formation, Exports, Imports, Three-stage least square
 • Reza Shakeri Bostan abad, hamed rafiee*, hosein Haji mirza Pages 607-619
  Due to problems such as high risk, water resources constraints, environmental problems and low technology levels in the agricultural sector, policy-making in this sector requires major revision. according to this, accordingly the main purpose of this research is to analyze the impact of policies and factors such as reducing water resources, reducing the use of fertilizer and developing mechanization on the farming model of Hamedan province, taking into account risk conditions and using a positive math planning approach. Based on the coefficient of variation of the cities, Nahavand and Bahar were selected as the Low risk and riskiest city. According to the results, with decreasing of water resources, barley cultivation in Nahavand and alfalfa remained constant in the Bahar city and wheat and corn in Bahar city and alfalfa in Nahavand were eliminated from the crop pattern. Water sensitivity analysis showed that by saving 55 percent of water consumption, the production level, and current profit could be reached. Due to the policy of reducing fertilizer use in the Bahar city, the level of fixed hay and wheat, maize and barley are eliminated from the cultivar model, but in Nahvand it does not change the cultivar pattern, which showed that the sensitivity analysis of fertilizer limits showed a decrease of 40% The use of fertilizer, the pattern of cultivation will not change. In the Bahar, with the policy of mechanization development, the level of cultivation of wheat and maize, the increase in barley and alfalfa and potatoes is constant, but in Nahavand, alfalfa, wheat, and barley, maize is increasing, and potatoes remain constant like Bahar city. Also, by applying this scenario, the total profit in the Bahar city has increased and declined in the city of Nahavand. Therefore, the Nahavand area needs less mechanization development. The results of this study showed that the high risk of production in each region leads to risk of policy implementation. This means that significant changes in yield and, consequently, greater risk will make farmers more sensitive to changing the current situation and imposing constraints and implementing the policies expressed.
  Keywords: Crops, Cultivation pattern, Positive Mathematical Programming, Hamedan province
 • mohammad arab, ahmad fatahi*, masoud fehresti, akram neshat Pages 621-634
  The lack of proper management and adequate water supply in agricultural sector has been followed by many harmful social- economic and environmental side effects. The main objective of the present study is to estimate the value of supplying adequate water and to compare it with the lost agricultural income due to the lack of adequate supply of agricultural water from the Latyan and Mamlu dams in the city of Varamin. To achieve the objectives of the field research study in 1395, Using the Michael and Carson method, the number of samples was selected and, by completing 320 questionnaires, information was obtained from farmers in Varamin plain. In order to estimate value of water supply, the conditional valuation and single bounded dichotomous choice technique were utilized. The results show that the water supply value is 1575 rials per cubic meter, compared with the values obtained in water (300 rials per cubic meter) higher. According to the construction of two dams and Mamlou Latyan that the allocation of 160 million cubic meters of water to the plains of Varamin is, Water was estimated total value of 252.000 million riyals. Also, based on the price of products in 1395, the lost income of farmers was estimated at 3.251.850 million rials due to insufficient supply of water; By comparing the total value of water lost income of farmers was found that the supply of water from the perspective of farmers due to loss of income of farmers and the harmful effects of social-ecological entered the plains of Varamin due to lack of adequate supply of water. The results of this study can be used to planners and policy makers in the water sector it may act as a criterion in estimation of the benefits of new water transfer projects and water supply for reliable and adequate irrigation.
  Keywords: : Lack of water supply, Social-economic, environmental effects, Water value, Conditional valuation, Varamin plain
 • Alireza Alipour, Seyed Habibollah Mosavi*, Sadegh Khalilian, abolghasem mortazavi Pages 635-649
  In the current situation, the orientation of the Islamic Republic of Iran's economic and social programs is towards encouraging the growth of the population. As the population grows, the need for wheat products in the country will increase, and issues such as reducing water resources will make the production of these products in the country face significant challenges. In addition, the country has always been exposed to political and economic threats because of being in a sensitive position in the Middle East. So far, many plans have been put in place to reduce the dependence on wheat imports and increase the level of self-sufficiency in producing this strategic product in the country. Thus, in this study, by designing a dynamic partial equilibrium model, the status of wheat self-sufficiency and population growth in the 1404 perspective of Iran and the effectiveness of guaranteed purchasing policy in this field were investigated. The results showed that in the horizon of 1404, whenever the guaranteed purchase price of wheat is equal to annual inflation, despite the increase in the population of the country, the self-sufficiency index of wheat production will decrease in fluctuations, in addition to the increase. Therefore, in order to achieve sustainable self-sufficiency and reduce the dependence on imports of this product, it was suggested that the annual increase in the guaranteed purchase price of wheat would necessarily be proportional to the increase in inflation and also according to changes in the price of barley product.
  Keywords: Wheat self-sufficiency, population growth, dynamic partial equilibrium model, guaranteed purchasing policy
 • Zeinab Badakhshan *, Abd, Almajid Jala&amp, rsquo, ee Esfandabadi Pages 651-659
  Considering energy rebound effect, real energy savings are determined by the efficiency of resources. otherwise, creation an unrealistic place occur Economic analysis and planning. Therefore, the results of the policies applied are not desirable. In this paper, energy rebound effect of agricultural sectors was estimated in two models, with Divisia index and signification coefficient of fix effect Panel model, Cobb-Douglas function showed positive effect energy consumption of agricultural sub-sectors on agriculture Value Added during 1996–2015, by least square method. The energy decomposition results of Divisia index method confirm energy intensity as the most effective factor in increasing energy consumption. energy rebound effect in two models decreasing trend respectively with an average annual 19.38% and 16.99% ,i.e., an average with 80.62% and 83.01% saved expected energy savings. Given that effect energy intensity the most important factor on increasing energy consumption in the agricultural sectors and after planning subsidies down trend energy rebound effect has decreased, therefore planning and policy making In efficiency and energy rebound effect must do more attention.
  Keywords: Energy Rebound Effect, Value Added, Energy, Divisia Index, Panel Model
 • samira amirzaeh moradabadi, saman ziaee *, hossien mehrabi boshrabadi, ahmad ali keykha Pages 661-674
  Assessment of agriculture sustainability and recognizing weaknesses and strengths in each region can help legislators in adopting policies and strategies that correspond to the current situation. The purpose of this study is to assess the Iran’s agriculture sustainability through sustainable agriculture indicators in five groups economic, social, environmental, technical and policy. In order to achieve this goal, using a stable composite index and measurement of weights based on the Analytical Hierarchy Process method, the overall level of agriculture sustainability has been determined for the first time in during the period of 2005-2015. The results showed that the agriculture sustainability combined index in Iran whit a mean of 0.521 is in the average level of sustainability and the trend of this index over the years studied has increased from 0.41 to 0.65 at a rate of 0.415. The provinces of Fars, Khorasan Razavi and East Azarbayegan have the best stability status respectively with 0.683, 0.653 and 0.625 and the provinces of Sistan and Baluchestan, South Khorasan and Hormozgan with 0.348, 0.374 and 0.397 have the weakest agriculture sustainability respectively. According to the average level of agricultural sustainability, is necessary to the custodians of the agriculture sector with invest in production infrastructure such as seed, fertilizer, use of modern irrigation systems and appropriate agricultural method take steps for agricultural sustainability development.
  Keywords: Agriculture Sustainability, Analytical Hierarchy Process, sustainability composite Index, iran
 • mojtaba salehi, mehdi rahimian*, saeed Gholamrezai Pages 675-687
  The Purpose of this study was to analyzing the solutions of microcredit funds to empower rural women (ERW) in Lorestan province. Statistical population of this research consisted the rural women of micro credit fund members in Lorestan province (N= 772) that 160 of them determined as a statistical sample by using Cochran’s formula. Samples were selected based on multi stage sampling method and data were collected by questionnaire. Questionnaire's reliability and validity were confirmed respectively through computing Cronbach's alpha coefficient (0.89) and content validity. Data analyzed by SPSS20 and LISREL8.8 software. According to results of the exploratory factor analysis solutions of microcredit fund in the ERW in Lorestan province categorized in five factors that in order of importance are: 1) supporting members and directing their activities; 2) providing training to members and the board; 3) improving fund management; 4) utilizing side capacities; and 5) enhancing participatory spirit among Members. These solutions explained 68.3% of the total variance. Results of the confirmatory factor analysis indicated the significance of these factors as solutions for improve the functioning of microcredit funds to ERW in Lorestan province.
  Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Empowerment, Rural Women, Microcredit
 • Farahnaz Rostami*, Mohamah Hossein Heidari Pages 689-701
  From the past to now, the rural management issue always has been one of the most controversial topics in the academic and executive sector of the country. This led to the use of different management patterns by planners and authorities at different times. In recent years, the rural think tankbecame a new model for the comprehensive development of rural areas. It seems that this model tries to promote a comprehensive management quality in the field of socio-economic development of rural areas in all over the country. Studies showed that there was no research on the achievements of this new experience in rural areas of the country. Therefore, in this qualitative research, we tried to investigate the achievements of the rural think tankby using a case study in the village of Zardouee, Baiangan, Paveh city of Kermanshah province. For this purpose, information collected using semi-structured dialogue techniques, dialogue with key response, dialogue with focus groups, personal observations, drawing up the historical chart of the production system by the members, and reviewing the village biography. Then the extracted data were categorized using the contractual content analysis method. To determine the accuracy of the data four indexes was used including; acceptability, reliability and transferability. Based on the findings, the rural think tankin Zardouee has such accomplishments such as: participation, solving basic problems (problem-oriented), facilitating administrative affairs, training, elitism, employment, capacity building, reverse migration, marketing and market oriented and so on. According to the achivements of the rural Think tank, it is recommended to managers and rural development planners of the provinces; use this management model as a suitable model for realizing government goals and plans in rural areas.
  Keywords: Participatory Management, Think Tank, Employment, Qualitative Research
 • Saeid Karimi *, Maryam Shahdousti Pages 703-717
  Identifying the factors affecting job performance has always been one of the concerns of researchers. Accordingly, the main purpose of this study was to investigate the relationships among social capital, job motivation, and job performance with the mediating role of organizational commitment. The statistical population of this research consisted of 635 agricultural experts of the Jihad-e- Agriculture organization in Hamedan Province (N=365). According to Cochran's formula, a sample of 242 experts was chosen through random stratified sampling method. Data was collected using four standardized self-administered scales including social capital scale (Carmeli et al., 2009), job motivation scale (Amabile et al., 1994), organizational commitment scale (Allen & Meyer, 1990) and job performance scale (Patterson, 1992). The reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach’s alpha coefficient (0.94≥α≥0.64). Data were then analyzed using partial least squares structural equation modelling by the help of SmartPLS 3 software. Results indicated that organizational commitment was significantly related to job performance and it also mediated the social capital-job performance and job motivation-job performance relationships. Drawing on the findings, it can be stated that the improvement of employees’ commitment through factors such as social capital and job motivation, can improve their job performance.
  Keywords: Social capital, job motivation, organizational commitment, job performance
 • Yaser Mohammadi *, Morteza Shalalvand, Kourosh Rezapour Pages 719-734
  The main objective of this study was to determine an optimal cropping pattern in a productive unit located in Pishva County based on regional and national comparative advantage analysis. In order to achieve this goal, the physical indices of the comparative advantage of production including scale advantage, efficiency advantage, and aggregative advantage with the export advantage of both agronomic and greenhouse crops were calculated. The research was an empirical study based on field survey. Data were gathered through a questionnaire, interview with experts from Varamin Agricultural unit and statistical reports from the Ministry of Jihad-Iran Agriculture and FAO. The results of the study showed that the current cropping pattern of Varamin production unit has scale, efficiency and aggregative advantage and therefore the current farming pattern should be continued. These crops also had efficiency advantage in regional level according to Pishva County cropping pattern Analysis. The analysis of the comparative advantage of greenhouse products at the regional level showed that cucumber, colored pepper and tomatoes had comparative advantage in the province of Tehran. The revealed comparative advantage also showed that cucumbers, colored peppers and greenhouse tomatoes, along with cabbage (leaves, flowers and broccoli), have an export advantage at the national level. Therefore, the optimal cropping pattern of the agricultural unit can be reached through continuing the current cropping pattern along with the addition of greenhouse products with regional advantage and cabbage crop with national and export advantage.
  Keywords: Optimal Cropping Pattern, Comparative Advantage, Agricultural Unit, Scale Advantage, Efficiency Advantage
 • Mousa Azami*, Ahmad Bakhtiari, Karwan Shanazi Pages 735-747
  Aquaculture as an agricultural activity is one of the recent agricultural development approaches in rural areas, which, in addition to its important role in food production, plays a significant role in job creation. The purpose of this study was to investigate the effect of aquaculture in salmon dairy ponds in improving the livelihood of households working in these units. The research is a descriptive-analytic type with a survey method. Required data were collected using both library studies and field method using a questionnaire instrument. The statistical population consisted of all 130 heads of households with a dual-purpose pool across rural areas of Hamadan province. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts from Bu-Ali Sina University. In order to verify the reliability of the questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient was used which its value in the five capital categories and livelihoods were higher than 0.7 and 0.94 in total was obtained. SPSS22 software was used to analyze the data. Research findings showed that aquaculture has affected the improvement of livelihoods (natural, financial, physical, human and social) of the subjects. The findings of the research indicate that there is a positive and significant relationship between the five livelihoods with households' livelihood. The results from regression analysis totally explained 56.3 percent of dependent variable (households’ livelihood level) by four mail assets including: financial, human, natural, and social assets. So it can give this knowledge in order to promote and sustain the livelihood of the target community, it should have a multi-faceted, at the same time omnipresent look.
  Keywords: Dual purpose aquaculture, livelihood assets, livelihood outcomes, Hamedan
 • Abdolmotalleb Rezaei*, khodadad raisi, sara jalilian Pages 749-764
  One of the basic issues of educational life of individuals and the education system of countries is academic failure and the slow and uneven progress of academic achievement among students. Generally, academic achievement as a dependent variable is not affected by only one factor, but there are several factors such as cognitive and meta-cognitive skills that could affect it. In this study, we used structural equation modeling to investigate the effect of meta-cognitive skills and Academic self-efficacy on academic achievement of students. We provided a questionnaire consists of subscales of meta-cognitive skills, educational self-efficacy and achievement using Morgan table and the stratified sampling method with proportional allocation of 120 agricultural students of Saravan Institute of higher education to be answered. Results showed that there is a significant and a direct relationship between the meta-cognitive skills and academic self-efficacy. Academic self-efficacy also has a direct and significant effect on educational achievement of students, but meta-cognitive skills affect Academic achievement in an indirectly. In the following, we discussed the results and presented a few suggestions for improving meta-cognitive skills and academic self-efficacy of students.
  Keywords: academic achievement, cognitive skills, academic self-efficacy, Agricultural Students
 • Marzieh Keshavarz * Pages 765-778
  Increasing rates of environmental crisis, poverty, unemployment and outmigration have made it necessary to concern rural entrepreneurship. Therefore, the objective of this study was investigating the determinants and drivers of developing rural entrepreneurship in Iran. In order to achieve this goal, meta-analysis was performed on 34 rural entrepreneurship studies that were publicized until February 2017. Also, the supporting drivers of developing rural entrepreneurship were identified through systematic review of 15 studies. Findings revealed that effect sizes of the factors that determine rural entrepreneurship are not the same. However, years of experience, parents’ job, attitude toward entrepreneurship and social communication have large effect sizes. Since the majority of effect sizes were not uniform across all studies, the moderate effects of gender and level of development on rural entrepreneurship were investigated. The results indicated that these heterogeneities are due to degree of effect size and they do not influence statistical significance of the effects. Furthermore, the systematic review clarified that the following drivers play important roles in developing rural entrepreneurship; entrepreneurial skills, entrepreneurial culture, modification or enactment of rules and laws and access to financial resources.
  Keywords: Rural entrepreneurship, Determinant factors, Supportive drivers, Meta-analysis
 • Mahsa Fatemi, Kurosh Rezaei, Moghaddam*, Nozar Monfared, Shahram Moghaddas Farimani Pages 779-796
  Determinants of behavioral change toward organic farming among the farmers of Bushehr province was the main purpose of the study. Data collection was accomplished using survey and a sample of 101 farmers was selected using stratified random sampling from the counties of Bushehr, Dayyer and Jom-o-riz. Face validity of the questionnaire was confirmed by a group of professors and specialists of agricultural research center. The reliability was also confirmed by a pilot study with 30 farmers out of the study region and the Cronbach`s alpha was computed in a range of 0.60 to 0.91. Findings revealed that farmers have been used biological control techniques as well as green fertilizers more than the other methods of organic farming. According to the causal model, agricultural background, the use of communicative media and its effectiveness, attitude toward conventional agricultural consequences, knowledge about organic farming, attitude toward reference group, attitude toward environment and human health and attitude toward organic farming are affecting factors of organic farming activities by the farmers. Finally, some recommendations were presented: Selection and training of the educated individuals in order to promote organic farming in the area, facilitating the basic factors for this modern way of farming, assigning this task to the centers of agricultural extension and services, enhancement of scientific and practical skills of the experts and extension agents in terms of organic farming and healthy products.
  Keywords: Organic agriculture, Behavior, Attitude, Sustainability, Bushehr
 • Naser Seifollahi * Pages 797-804
  The beekeeping industry is one of the major agricultural production sectors could results in provide relatively high employment with relatively low capital and knowledge management in this industry by beekeepers along with the precise implementation of the value chain can play an effective role in boosting the industry more. The purpose of this study was to investigate the effect of knowledge management on the value chain in the beekeeping industry in Ardebil province. This research was descriptive and the study population was bearded in Ardebil province (N = 3900). The research sample was determined using the Cochran formula of 188 people. The main tool used in the present study was a questionnaire it’s reliability was confirmed by experts and its reliability was based on Cronbach's alpha coefficients. The collected data were analyzed in two sections of descriptive and inferential statistics in SPSS16 software. The results of regression model showed that knowledge management dimensions have a positive and significant effect on the value chain in beekeeping industry. Among the dimensions of knowledge management, has the most impact on the knowledge and knowledge of the value chain in the beekeeping industry. Given the square multiple correlation (0.62), the satisfied model has the ability to explain the behavior of the dependent variable.
  Keywords: Knowledge management, value chain, beekeeping industry, Competitive Advantage