فهرست مطالب

جراحی ایران - سال بیست و ششم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال بیست و ششم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • دکتر مصطفی جابرانصاری صفحات 1-5

  متن زیر گفتگوی اخیر جناب آقای دکتر ایرج فاضل در تاریخ چهارم دی ماه 1397 با خبرنگار روزنامه اطلاعات است که به لحاظ محتوی مهم و تاثیرگذار و طرح نقطه نظرات ایشان در مورد بنیادی ترین معضلات کشور در حوزه سلامت، خصوصا اخلاق، بصورت چکیده جهت اطلاع خوانندگان محترم انتخاب شده است.

 • دکتر حسین عبدالرحیم زاده فرد، دکتر شهرام بلندپرواز، دکتر حمیدرضا عباسی صفحات 6-16

  کانتیوژن ریوی به آسیب عروق آلوئولی، بدون پارگی در بافت ریوی اطلاق می گردد. آسیب قفسه صدری و عوارض ناشی از آن، مسئول بیش از 25 درصد مرگ و میر در بیماران با ترومای غیرنافذ می باشد. کانتیوژن ریوی به عنوان شایعترین آسیب در بیماران با ترومای غیرنافذ قفسه صدری است که شیوع 25 تا 75 درصد دارد. به علت عدم شناخت کامل پاتوفیزیولوژی و عدم وجود دستورالعمل های درمانی مناسب، میزان مرگ و میر ناشی از کانتیوژن ریوی تغییر واضح نداشته است. در حال حاضر، تضادهای درمانی به خصوص در زمینه مایع درمانی و حمایت تنفسی در بیماران مبتلا به کانتیوژن ریوی وجود دارد. هدف از این بررسی، بررسی کمیت و کیفیت یافته های علمی، جهت پاسخ به سوالات شایع می باشد. در ابتدا جستجوی کامپیوتری در Med Line، PubMed و Elsevier جهت بررسی مقالات انگلیسی مرتبط با سوالات موجود تا تاریخ 2016 انجام شد. از دو واژه کلیدی "کانتیوژن ریوی" و "ترومای قفسه سینه" جهت بررسی استفاده گردید.

  کلیدواژگان: کانتیوژن ریوی، ترومای قفسه صدری، پاتوفیزیولوژی، دکتر بیژن ضیائیان، دکتر شهرام پایدارہ *
 • دکتر کوروش کریمی یارندی، دکتر عباس امیرجمشیدی*، دکتر میثم علیمحمدی، دکتر ابوالقاسم مرتضوی، دکتر سجاد نجفی، دکتر حسام قدیریان صفحات 17-26
  زمینه و هدف

  کمر درد مزمن یکی از شایعترین علل درد و ناتوانی در انجام کار و همچنین یکی از شایعترین دلایل ویزیت پزشکان گزارش شده است. MRI (Magnetic Resonance Imaging) روش مناسب جهت تشخیص و پیگیری و ارزیابی آتروفی عضلانی می باشد و عدم توجه به میزان آتروفی در بالین می تواند موجب عدم تشخیص علت درد کمر شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط میان آتروفی عضلانی و شدت آن با میزان درد و ناتوانی در بیماران می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت یک مطالعه مقطعی بین سال های 95 تا 97 بر روی 288 نفر با رده سنی 20 سال و بالاتر تحت سه گروه (96=N) شامل افراد سالم (گروه کنترل)، افراد با کمر درد مزمن مکانیکال و افراد با دیسکوپاتی کمری انجام شد. پارامترهای مورد بررسی در بیماران شامل درجه شدت آتروفی، نسبت بین CSA عضله پسواس و دیسک بین مهره ای (PS: Disk)، نسبت عضله ارکتور اسپاینا و دیسک بین مهره ای (Er: Disk)، نسبت بین عضلات مولتی فیدوس و دیسک بین مهره (MF: Disk)، درد و اضطراب بودند. از آمار توصیفی و آزمون های T و ANOVA جهت مقایسه میانگین های متغیرهای کمی بوسیله نرم افزار آماری 22 SPSS استفاده و سطح معنی داری 05/0> P در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نسبت PS: Disk، Er: Disk و MF: Disk به طور معناداری در گروه بیماران کمر درد مزمن از دو گروه دیگر کمتر بدست آمد. شیوع آتروفی با درجه متوسط به طور معناداری در بیماران گروه کمر درد مزمن (96/23%) از دو گروه دیگر بیشتر بود. این حالت در دو گروه بیماران با دیسکوپاتی و افراد سالم با یکدیگر اختلاف معناداری نداشت. میانگین نمره معیار اوسوستری (ODI) به طور معناداری در گروه دیسکوپاتی از دو گروه دیگر بیشتر بود. همچنین نمره ODI گروه بیماران با کمردرد مزمن به طور معناداری از افراد سالم بیشتر گزارش شد. میانگین مدت زمان درد، نمره درد آگزیال کمر و میزان اضطراب در بیماران گروه کمردرد مزمن به طور معناداری از سایر گروه ها بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج بدست آمده شدت درد کمر و درجه آتروفی عضلات پارا اسپاینال حجم عضلانی در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن بیش از بیماران مبتلا به دیسکوپاتی بود. میزان CSA عضلات در بیماران گروه دیسکوپاتی و افراد سالم تفاوت معناداری نداشت. نمره ODI و میزان ناتوانی در بیماران گروه دیسکوپاتی از دو گروه دیگر بیشتر بود.

  کلیدواژگان: کمر درد، آتروفی، ناتوانی، اضطراب
 • حسین جعفری مرندی، دکتر مسعود زینالی *، دکتر امین جهانبخشی، دکتر اکبر ابویی مهریزی، دکتر اردشیر شاهی وند، دکتر علیرضا دستمالچی صفحات 27-37
  زمینه و هدف

  تروما شایعترین علت مرگ و میر در جوانان است و آسیب های ستون فقرات با آثار و پیامدهای زودرس و دیررس اجتماعی و اقتصادی همراه است و منجر به ناتوانایی های دایمی و کاهش امید به زندگی می شود. این مطالعه بررسی شیوع آسیب های ستون فقرات و آسیب های همراه آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ارجاعی تروما از سن ده سال به بالاتر است.

  مواد و روش ها

  مطالعه بر روی تعداد 680 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان با آسیب ستون فقرات بر اساس مطالعه پرونده ها و تصویربرداری انجام شده صورت گرفت و در نهایت تعداد 522 بیمار جامعه آماری را تشکیل دادند. تمامی بیماران بر اساس کتاب طبقه-بندی بیماری ها ICD10 پذیرش شده بین سال های 1394 و 1395 بودند. اطلاعات بدست آمده شامل دموگرافی بیماران شامل سن، جنسیت، مکانیزم تروما، آسیب های همراه و نوع شکستگی با استفاده از آزمون های آماری توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون کای دو، تی تست) توسط برنامه نرم افزاری SPSS بررسی شدند.

  یافته ها

  از میان 522 بیمار بررسی شده، مردان با تعداد 397 نفر یعنی 1/76% و زنان با تعداد 125 نفر یعنی 9/23% توزیع جنسیتی را تشکیل داده اند و بالاترین رده سنی مربوط به 21 تا 30 سال با تعداد 157 نفر یعنی 1/27% بود. حوادث ترافیک با 232 نفر یعنی 4/44% و سقوط از بلندی با 140 نفر یعنی 8/26% شایعترین علل منجر به شکستگی بودند و همچنین شایعترین محل شکستگی ناحیه محل تلافی توراکولامبر (T11-L2) با 234 نفر یعنی 8/44% و آسیب به سر با 113 نفر 6/21%، اندام تحتانی با 85 نفر 3/16% و قفسه صدری با 54 نفر 3/10%، شایع ترین آسیب های همراه بودند.

  نتیجه گیری

  در بررسی صورت گرفته بر روی عوامل موثر بر مصدومیت های خارج ستون فقرات با سن و جنسیت رابطه ای وجود نداشت، اما در متغیر علت حادثه رابطه معناداری با عوامل موثر بر مصدومیت های خارج از ستون فقرات وجود دارد. توزیع شکستگی ها به ازای هر مهره در ستون فقرات بر اساس طبقه بندی فرانکل و معیار AO رابطه معناداری با یکدیگر دارند، همچنین بین رده های مختلف طبقه بندی فرانکل با معیار AO رابطه معناداری وجود داشت.

  کلیدواژگان: شکستگی ستون فقرات، نقص عصبی، صدمه نخاعی، پلی تروما، اپیدمیولوژی
 • پرویز پادمهر، ناصر صادقیان، دکتر رحیم علیجانی * صفحات 38-44
  زمینه و هدف

  در چند سال اخیر تولیدات علمی مرتبط با حقوق بیماران بخصوص در جراحی افزایش بسیار خوبی نسبت به گذشته داشته است. در این راستا هدف این پژوهش نیز بررسی تولیدات علمی حقوق بیماران مرتبط با حوزه جراحی در عرصه جهانی می باشد که مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  روش این پژوهش علمی سنجی می باشد که با استفاده از داده های پایگاه اطلاعاتی آی. اس. آی و موتور تحلیل تعبیه شده بر روی آن انجام شد همچنین از نرم افزار اکسل جهت ترسیم جداول نیز استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش نشان داد که کشورهای آمریکا، آلمان و انگلستان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم تولید علم در این زمینه می باشند. همچنین بیشترین تولیدات علمی در این زمینه متعلق به دانشگاه ساتوپائولو که در رتبه اول نیز قرار دارد. دانشگاه-های آنکارا، هاروارد و اسلو هر کدام با 6 مدرک هر سه در جایگاه دوم قرار می گیرند.

  نتیجه گیری

  سیر رشد تولیدات علمی در این زمینه در عرصه جهانی نسبت به قبل افزایش نسبتا خوبی داشته است و ایران نیز در جایگاه یازدهم قرار دارد. ولی از نظر کمیت، تولیدات علمی در این حوزه چشمگیر نیست و باید علاوه بر کیفیت و عملیاتی بودن آنها، به کمیت و پژوهش های متعدد که بتوان از آن نتایج خوبی جهت تصمیم سازان استخراج نمود نیز پرداخت. بنابراین پژوهشگران این حوزه باید تلاش خود را در این راستا دوچندان نمایند.

  کلیدواژگان: تولیدات علمی، حقوق بیماران، حوزه جراحی، عرصه جهانی
 • صدیقه حسینی *، دکتر بیتا نصرالهی، دکتر مهدی عقیلی صفحات 45-52
  زمینه و هدف

  عوامل روانی به سبب تاثیر بر روی سیستم ایمنی بدن می توانند نقش مهمی در بهبود یا گسترش بیماری در افراد مبتلا به سرطان داشته باشند. هدف از این پژوهش بررسی نقش سلامت روانی و سرسختی روانشناختی در پیش بینی امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان بعد از عمل جراحی بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه های مورد بررسی شامل 122 نفر از زنان مبتلا به سرطان بود که مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند و برای پیگیری بیماری خود به انستیتو کانسر ایران مراجعه کرده بودند. این افراد با روش نمونه -گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند و به پرسشنامه های امید به زندگی اسنایدر (1991)؛ سلامت روانی کی یز و ماگیارمو (2003) و فرم کوتاه شده سرسختی کوباسا (1982) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری با رویکرد سلسله مراتبی با استفاده از نسخه 21 نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که هر سه زیر مقیاس بهزیستی هیجانی، بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی مربوط به سلامت روانی و هر سه مولفه تعهد، کنترل و چالش مربوط به سرسختی روانشناختی به صورت مثبت و معنادار در سطح 01/0 با امید به زندگی رابطه داشتند. مولفه های سرسختی 8/49 درصد از واریانس امید به زندگی و مولفه های سلامت روانی، 4/25 درصد از واریانس امید به زندگی را به صورت مثبت و معنادار در سطح 01/0 در زنان مبتلا به سرطان تبیین کردند. از بین مولفه های سرسختی فقط مولفه تعهد به صورت مثبت و معنادار در سطح 05/0 و از بین زیر مقیاس های سلامت روانی، بهزیستی هیجانی و بهزیستی روانشناختی به صورت مثبت و معنادار در سطح 01/0 امید به زندگی را در زنان مبتلا به سرطان پیش بینی کردند.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش بیمارانی که از بهزیستی هیجانی، بهزیستی روانشناختی و تعهد بالاتری برخوردار بودند، امید به زندگی بیشتری داشتند. با توجه به میزان پیش‎بینی هریک از متغیرها، مداخلات روانشناختی برای تقویت این متغیرها در زنان مبتلا به سرطان بعد از عمل جراحی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بهزیستی هیجانی، بهزیستی روانشناختی، بهزیستی اجتماعی، سرسختی روانشناختی
 • محمد امین فرجی، دکتر اکبر بیگلریان * صفحات 53-62
  زمینه و هدف

  سرطان حاصل رشد غیرطبیعی سلول‎های بدن است که علاوه ‎‎بر جنبه های جسمی، جنبه های روانشناختی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بخشی از اختلالات مربوط به سلامت روان در افراد سرطانی، به‎ دلیل عدم انعطاف‎پذیری روانی پس از تشخیص سرطان است. ابزاری که بتواند قبل و یا پس از عمل جراحی، برای بیماران استفاده شود و به آماده سازی بیماران کمک کند، مفید خواهد بود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ساختار عاملی پرسشنامه پذیرش و عمل نسخه 2 (AAQ-2) در افراد سرطانی انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه، یک مطالعه مقطعی بود که در آن، تعداد 95 بیمار سرطانی (زن و مرد) بستری شده در بیمارستان فیروزگر تهران در مطالعه شرکت کردند. داده های این بیماران قبل از عمل جراحی با پرسشنامه های، پذیرش و عمل نسخه 2، بخشش هارتلند (HFS) و افسردگی بک 2 (BDI-2) گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، روایی همگرا - واگرا انجام شد و از روش همسانی درونی برای بررسی پایایی استفاده شد. کلیه‎ عملیات در نرم افزارهای 22 SPSS و 22 AMOS انجام شد.

  یافته ها

  تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که دو عامل (احساسات و نگرانی ها و خاطرات منفی) از نسخه فارسی مقیاس قابل استخراج است. ضرایب همبستگی بین نمرات مقیاس با ابزارهای بخشش هارتلند و افسردگی بک نشان داد که روایی مقیاس تایید گردید و مقدار ضریب آلفای کرونباخ (824/0) همسانی درونی را هم تایید کرد.

  نتیجه گیری

  نسخه فارسی 7 پرسشی مقیاس پذیرش و عمل 2 در افراد مبتلا به سرطان، دارای ساختار دو عاملی است و به نظر می-رسد نسبت به ساختار تک عاملی آن مناسب تر است. این پرسش‎نامه می‎تواند برای بیماران قبل از عمل جراحی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سرطان، تحلیل عاملی، پذیرش و عمل، انعطاف پذیری روانشناختی
 • دکتر نازیلا فرنوش، دکتر ابوالحسن علیجانپور، دکتر مجید کلباسی *، دکتر رامین کفشگری صفحات 63-68

  اجسام خارجی باقی مانده یکی از عوارض جراحی ها به خصوص جراحی های داخل شکمی می باشد که حتی ممکن است با مرگ و میر همراه باشد. برای باقی ماندن اجسام نخی واژه Gossypiboma بکار می رود که با فرایندهای پاتولوژیک متفاوتی می تواند بروز و علامت دار شود. بیمار مطرح شده خانم 74 ساله ای است که به دلیل درد و توده شکم بستری و تحت لاپاراتومی قرار گرفت که مشخص گردید بخشی از ایلئوم ترمینال و سکوم بصورت یک توده غیر قابل افتراق - در اثر باقی گذاشتن لنگاز از عمل جراحی قبلی در آمده بود که اقدام به رزکسیون ایلئوسکال و آناستوموز ایلئوکولیک شد.

  کلیدواژگان: جسم خارجی باقیمانده، گاسیپیبوما، توده شکم
 • دکتر سید ضیاءالدین راثی هاشمی *، دکتر علی راموز صفحات 69-75

  جراحی تیروئید به روش متداول با توجه به ایمنی و کارایی آن، رویکردی استاندارد در جراحی است. اما عوارض ناشی از برش عرضی گردن باعث نارضایتی بیماران از نظر اسکار عمل می شود. تکنیک های مختلف جراحی تیروئید به روش آندسکوپی در مقالات گزارش شده است. گزارش موجود اولین تجربه جراحی تیروئید در ایران به روش آندوسکوپی از طریق تعبیه سه تروکار لاپاروسکوپی در ناحیه زیربغل با هدف به حداقل رساندن اسکار در گردن می باشد. دو بیمار با تشخیص ندول تیرویدی جهت جراحی در بیمارستان امام رضا تبریز بستری شدند. همی تیروئیدکتومی آندوسکوپیک با تعبیه یک تروکار 10 میلیمتری و دو تروکار 5 میلیمتری در محاذات خط آگزیلاری قدامی راست و به کمک گاز CO2 انجام شد. عمل جراحی بدون هیچگونه عارضه ای صورت گرفت و بیماران روز بعد عمل مرخص شدند. جراحی تیروئید به روش آندوسکوپی از طریق ترانس آگزیلا در بیماران انتخاب شده روشی ایمن و مناسب می تواند باشد.

  کلیدواژگان: تیروئیدکتومی آندوسکوپیک، ترانس آگزیلا، تیروئیدکتومی
 • دکتر مصطفی جابرانصاری* صفحات 76-84

  کمتر فردی به اندازه آندریاس وسالیوس (1514 تا 1564 م) چنین تاثیر قابل توجهی بر تاریخ جراحی داشته است. وی در سی و یکم دسامبر در بروکسل (پایتخت بلژیک) در خانواده ای آلمانی با اصلیت وسلی در کناره رود راین متولد گردید. چهار نسل از نیاکان وی که به طبابت و داروفروشی مشغول بودند، ارتباطات وسیعی با کاخ برگاندی و دربار امپراطوری مقدس روم و به ویژه دربار چارلز پنجم (1500 تا 1558 م) داشتند.

 • دکتر عبدالحمید میرزا حسابی صفحات 85-86

  یاد دارم که در یکی از کنگره های کالج جراحان آمریکا در فاصله استراحت دو جلسه، در گوشه ای نشسته بودم که دیدم گروهی از جراحان با شتاب به طرف یکی از سالن های سخنرانی می روند و به دنبال آنها گروههای دیگری که از سالنهای دیگر خارج می شوند به سرعت به طرف همان سالن می روند. به خودم گفتم مگر در آن سالن چه خبر است و چه سخنرانی مهمی قرار است ایراد شود که سیل جراحان به آن طرف گسیل شده است!؟ کنجکاوانه من هم به آن طرف رفتم و به سختی در گوشه ای جائی پیدا کردم و مشتاقانه ایستادم. وقتی متوجه عنوان سخنرانی شدم: « تجارتی از جراحی فتق کشاله ران » بیشتر شگفت زده شدم، چرا که این جراحان کم و بیش سالمند که هر کدام مسلما تعداد زیادی عمل فتق انجام داده اند، به دنبال چی هستند که با چنین ولعی اینجا تجمع کرده اند! چه می خواهند بشنوند که نمی دانند؟ در این حیص و بیص بودم که سخنران که شاید سنی حدود هشتاد سال داشت و بسیار شیک و آراسته بود وارد شد و تمامی جراحان نشسته هم به پا خواستند و لحظاتی طولانی برایش کف زدند. شروع به صحبت کرد و با بیانی بسیار رسا و جذاب از تجارت ارزنده خود گفت: بسیار نکاتی که می دانستیم و بعضی تجارب شخصی او که آموختیم و جالب سکوتی بود که سراسر سالن را فراگرفته بود. در پایان کلام استاد چشم به چند تن از جراحان هم وطن آمریکائی شده افتاد که در بین جمعیت شرکت کنندگان بودند. از فرصت استفاده کردم و شگفتی خود را با آنها درمیان گذاشتم که این همه شور و هیجان و استقبال از این استاد به چه دلیل است؟ همه آنها ضمن ستایش از سخنران و سابقه تدریس و کلاس های پرشورش گفتند و تاکید بر اینکه این استادی است که کلام مطلوب را باید از زبان او شنید. به راستی شنیدن از زبان استاد چیزی است که جانشینی برای آن وجود ندارد، حتی اگر آن استاد پیر و بازنشسته باشد... یادم افتاد که یکی از استادان قدیمی در بیمارستان سینا سخنرانی داشت. در راهروئی که به طرف سالن کنفرانس می رفت دو تن از دستیارها را دیدم که مشغول صحبت کردن بودند، گفتم مگر شما به سالن نمی آئید؟ نگاهی استفهام آمیز – نمی دانم شاید هم استهزاء آمیز به من کردند و یکی از آنها گفت: می دانیم آن استاد درباره چه مطلبی می-خواهد صحبت کند. دیگری هم دست در جیب کرد و گوشی هوشمندش را درآورد و با فشار چند دکمه گفت: همه حرف های استاد اینجا هست و دیگر نیازی به اتلاف وقت نیست! این را گفتند و بطرف خروجی راهرو روانه شدند... و باز من ماندم و این سئوال که با وجود تمامی پیشرفت های تکنولوژی دنیای مجازی می توان اینترنت را جانشین کلام استاد نمود؟ فکر نمی کنم، چرا که: عاشقی را باید از پروانه عاشق یاد گیرد هر که چیزی یاد گیرد باید از استاد گیرد

 • دکتر سیدعباس میرمالک * صفحات 87-104

  استفاده از ارگان های بدن انسان، حیوانات و زنده نگه داشتن آن برای تحقیقات (و پیوند)، اقدامات قبل، دخالتهای جراحی و شرایط نگهداری آنها مورد بحث مقاله ذیل است.

|
 • Abdolrahimzadeh Fard H, Boland Parvaz Sh, Abassi H. R, Ziaeian B, Paydar Sh Pages 6-16

  Lung contusion is an entity involving injury to the alveolar capillaries, without any tear or cut in the lung tissue. Blunt chest trauma and related complication is associated with 25% mortality. Lung contusion is one of the most dangerous complications of blunt chest trauma and occurs in 25-75% of all blunt chest traumas. PubMed, Elsevier and Medline search with two keywords, lung contusion and chest trauma, was done till 2016 for the most important questions. Despite of decrease in the prevalence of lung contusion, the mortality and morbidity of this entity have not been improved during the last decades, due to misunderstanding of pathophysiology.

  Keywords: Lung Contusion, Chest Trauma, Pathophysiology
 • Karimi Yarandi K, Amirjamshidi A *, Alimohamadi M, Mortazavi A, Najafi S, Ghadirian H Pages 17-26
  Introduction & Objective

  Low Back Pain (LBP) is among the most common causes for pain and disability to do different tasks. Also, it is one of the common reasons for medical appointments. Magnetic Resonance Imaging (MRI) is a suitable method to diagnose and assess muscular atrophy and lack of attention to atrophy may lead to lack of back pain diagnosis. The objective of the present study is to examine the relationship between muscular atrophy and its severity with pain and disability in patients.

  Materials & Methods

  This analytical cross sectional study was conducted on 288 people above 20 years old during 2016-2018 on three groups (n = 96) including healthy people (control group), people with LBP and people with lumbar discopathy. Parameters of interest in patients included atrophy severity, ratio between CSA of psoas muscles and intervertebral disk (PS: Disk), the ratio of erector spinae muscle and intervertebral disk (Er: Disk), the ratio between multifidus muscle and intervertebral disk (MF: Disk), pain, and anxiety.

  Results

  The ratio of PS: Disk, Er: Disk, and MF: Disk was significantly lower in LBP group. The prevalence of moderate fatty atrophy was significantly higher in LBP group (96.23%). This was not significantly different from other groups of the study. Average Oswestry Disability Index (ODI) was significantly higher in lumbar discopahy. Also, ODI in LBP group as significantly larger than healthy people. Pain duration, axial LBP, and anxiety in LBP group were significantly larger than other groups.

  Conclusions

  According to the results, LBP and para-spinal muscle atrophy in patients with LBP were larger in patients with LBP compared with patients with lumbar discopahy. CSA in patients with lumbar discopahy and healthy patients showed no significant difference. ODI and disability in patients with lumbar discopahy (24.5± 67.164) were larger than other groups.

  Keywords: Low Back Pain, Atrophy, Disability, Anxiety
 • Jafari Marandi H., Zeinali M. *, Jahanbakhshi A., Abooii, Mehrizi A., Shahivand A., Dastmalchi A. R. Pages 27-37
  Introduction & Objective

  Trauma is the most common cause of mortality in young people, and spinal fracture and cord injuries are associated with early and late social and economic consequences and lead to permanent disabilities and reduced life expectancy. The aim of this study was to evaluate the spinal canal damage and its associated traumatic injury in patients referring to trauma referral hospital at the age of 10 years.

  Materials & Methods

  680 patients who were referred to the university hospital with spinal fractures based on case studies and imaging were included in our study. All patients were ICD10 classified according to the ICD10 classification between 2015 and 2016. Age, sex, traumatic mechanism, traumatic injury and fracture type date demographically analyzed.

  Results

  Among 522 patients examined, the incidence of male to female was 2.3 to 1 and it was between the age ranges of 21 to 45 years. Traffic accidents and falls were the most common causes of fracture. In addition, the most common fracture site was thoracolumbar region (T11-L2) and injury to the head, lower extremity and chest wall were the most common coexisted injuries.

  Conclusions

  There was no relationship between the factors affecting external spinal injuries with age and gender, but there was a significant relationship between the cause of the accident and the factors affecting non-spinal injuries. The distribution of fractures per spine in terms of Frankl's classification and AO criteria has a significant relationship with each other. There was a significant relationship between Frankl's classifications in AO criteria.

  Keywords: Spinal Fracture, Neurological Deficits, Spinal Cord Injury, Poly Trauma, Epidemiology
 • Padmehr P, Sadeghian N, Alijani R * Pages 38-44
  Introduction & Objective

  In recent years, scientific publications related to the rights of patients, especially in surgery, have been greatly improved. In this regard, the aim of this study is to review the scientific production of patients’ rights related to the field of surgery around the world.

  Materials & Methods

  This research is a scientific research that was carried out using ISI database and embedded analysis engine in it. Also, Excel software was used to draw tables.

  Results

  The findings of this study showed that the United States, Germany and the United Kingdom ranked first to third in this regard. Also, the largest scientific publications in this field belongs to the Sao Paulo University, which is ranked first. Ankara Univ, Harvard Univ and Univ Oslo each rank 6 with 6 degrees each.

  Conclusions

  The growth of scientific production in this field around the world is relatively good than before, and the position of Iran, which is eleventh, is appropriate, but in terms of quantity, these products are not impressive and should be in addition to quality and operationality. There are numerous queries and researches that can be used to make good decisions for decision-makers. Therefore, researchers in this field should double their efforts.

  Keywords: Scientific Productions, Patients' Rights, Surgery, Global Field
 • Hosseini S *, Nasrollahi B, Aghili M Pages 45-52
  Introduction & Objective

  Psychological factors as hope of life can reduce or promote cancer progression because of the influence of these factors on the immune system that protected body against illness and may help to fight cancer. The present study investigated the predictability of hope of life based on mental health and psychological hardiness in women with cancer after surgery.

  Materials & Methods

  The population of this study was all women with cancer after surgery who were referred to Cancer Institute of Iran for follow up. 122 patients recruited in this study based on purposive sampling. They completed the validated questionnaires for hope (Snyder, 1991); mental health (Keyes & Magyar-Moe, 2003); and short form of hardiness scale (Kubasa, 1982). Data were analyzed by using Pearson’s correlation coefficient and hierarchical multiple regression.

  Results

  Findings indicated a significant positive relationship between hope of life and mental health (emotional well-being, psychological well-being and social well-being), as well as psychological hardiness (commitment, control and challenge) in women with cancer (P < 0.01). Hardiness explained 49.8% of the variance in hope of life (P < 0.01) and mental health explained 25.4% of the variance in hope of life (P < 0.01). Commitment (P < 0.05), emotional well-being and psychological well-being (P < 0.01) predicted hope of life in women with cancer.

  Conclusions

  According to this study, the patients with higher, emotional well-being, Psychological well-being and commitment had greater hope of life. Psychological interventions for strengthening these factors in women with cancer after surgery are suggested.

  Keywords: Emotional Well-Being, Psychological Well-Being, Social Well-Being, Psychological Hardiness
 • Faraji M. A., Biglarian A.* Pages 53-62
  Introduction & Objective

  Cancer is the result of abnormal growth of the cells with the potential to invade or spread to other parts of the body which affects psychological patients’ aspects. Some of mental health disorders in cancer patients are due to lack of psychological flexibility. An assessment tool that can be used on these patients will be helpful to prepare patients not only for surgery but also after surgery. This study aimed to determine the factor structure of the Persian version of acceptance and action questionnaire (AAQ-II) in the cancer patients.

  Materials & Methods

  This study was a cross-sectional study in which 95 cancer patients that admitted to Firoozgar Hospital in Tehran participated in the study. The Persian version of acceptance and action questionnaire (AAQ-II), Heartland Forgiveness Scale (HFS) and Beck Depression Inventory-II (BDI-II) were used to this study. Exploratory and confirmatory factor analysis methods, convergent-divergent validity were used to examine the validity of the study. The internal consistency coefficient was used to reliability. Data analysis was performed in IBM SPSS 22 and Amos 22 software.

  Results

  Exploratory factor analysis by principle component analysis and Varimax rotation indicated that the two factors are extractable from the Persian version of the scale (named as feelings and worries and negative memories) and the fitting indices confirmed the results of the confirmatory factor analysis of the dual factors. Correlation coefficients between the scores with other valid tools, Heartland Forgiveness Scale (HFS) and Beck Depression Inventory-II (BDI-II), showed that the convergence and divergence validity of the scale is acceptable and the Cronbach's alpha coefficient (0.824) confirmed internal consistency.

  Conclusions

  The Persian version of AAQ-II in cancer patients was resulted two-factor structure, and it seems that it is more appropriate than single-factor structure and suggested. This questionnaire can be used for cancer patients before surgery.

  Keywords: Cancer, Factor Analysis, Acceptance, Action, Psychological Flexibility
 • Farnoosh N, Alijanpour A, Kalbasi M *, Kafshgari R Pages 63-68

  Retained surgical sponges are one of the complications of surgery, especially intra-abdominal surgery. The term gossypiboma denotes a piece of cotton material such as cotton pads, towels and sponges forgotten in a body cavity after operation. The patient was a 74-year-old woman hospitalized for abdominal pain and lump, which revealed that part of the terminal ileum and cecum was an indistinguishable mass, due to fibrotic reaction of the previous gynecologic surgery. Ileocecal resection and ileocolic anastomosis and abdominal lavage were performed and the patient was discharged a few days later. Hence to gossypiboma and its complications are one of the legal matter in medicine, consideration to prevention is important.

  Keywords: Retained Foreign Body, Gossypiboma, Abdominal Mass
 • Rasihashemi S. Z *, Ramouz A Pages 69-75

  Conventional surgery for open thyroidectomy is safe and effective. However, there have been concerns that neck Scarring can be a major source of dissatisfaction after surgery. To eliminate visible scarring on the neck, we successfully present the first attempt of transaxillary endoscopic thyroidectomy in Iran. Two patients were admitted with thyroid nodules in general thoracic surgery ward of Imam Reza hospital, Tabriz, Iran. Endoscopic hemithyroidectomy was performed via a unilateral axilla approach with CO2 insufflation. A 10-mm and two 5-mm trocars were inserted at the anterior axillary line. The patients successfully underwent endoscopic thyroidectomy and tolerated the procedure well without any complications. Endoscopic hemithyroidectomy via a unilateral axilla approach is safe and feasible in selective patients with thyroid disease. To our knowledge, the current study is the first clinical experience with novel technique for thyroid surgery in Iran.

  Keywords: Endoscopic Thyroidectomy, Transaxilla, Thyroidectomy