فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نسرین اکبری ترکمانی، وحید قاسمی، احسان آقا بابایی صفحات 7-36
  در جوامعی که نقش نان آوری خانواده به عهده مرد است هنگامی که به یک باره این نقش به عهده زنان گذاشته می شود، آنان را به یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه تبدیل می کند. در این موقعیت زنان علاوه بر نقش های متداول زن در خانواده، متولی نقش های مربوط به «سرپرستی خانوار» یعنی دو رکن اصلی «تامین معیشت» و «اداره مدیریت خانوار» نیز می شوند و عمدتا در این مسیر با موانعی روبرو خواهند شد که برای گذر از این موانع باید توانمند شوند.
  با توجه به ماهیت مسئله مورد مطالعه، تشخیص داده شد که با روش اقدام پژوهی بهتر می توان به سوالات تحقیق پاسخ گفت و از داده های متنوع تر کیفی در جهت انجام تحقیق استفاده کرد .
  داده ها از یازده نفر از زنان سرپرست خانوار مجتمع بهزیستی شهید حیرانی واقع در منطقه 5 اصفهان با استفاده از تکنیک گروه متمرکز و مصاحبه های نیمه ساخت یافته جمع آوری و پس از کدگذاری به روش نافل و وبستر تفسیر شدند. بر اساس نتایج دو تیپ زن سرپرست خانوار، یعنی فعال و منفعل وجود دارد و موانع موجود بر سر راه توانمندی از نگاه خود آنان، فقر اقتصادی، مشکلات جسمی و روانی، ناامنی محیط کار و عدم حمایت اجتماعی اطرافیان می باشد. برای مقابله با این موانع و دستیابی به توانمندسازی راهکارهایی برای توانمندسازی اقتصادی و روانی ارائه شد.
  کلیدواژگان: اشتغال، اقدام پژوهی، توانمندسازی زنان، زنان سرپرست خانوار
 • علیرضا صنعت خواه صفحات 37-63
  زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه نقش مهمی را در تحولات اجتماعی بر عهده دارند. در این تحقیق تلاش شده است تا نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر احساس امنیت زنان در شهر کرمان مورد بررسی قرار گیرد.نگرش زنان نسبت به حجاب و همچنین هویت اجتماعی زنانه به عنوان متغیرهای فرهنگی است که در تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.جامعه آماری تحقیق برابر با 200175 نفر است که 400 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند.روش نمونه گیری خوشه ایو تصادفی ساده می باشد و تحلیل اماری با استفاده از نرم افزارهای spss23 و Amoss Graph17 انجام شده است. در این تحقیق از نظریات دورکیم، والتر رکلس ،جنکینز و رابرت پاتنام مورد استفاده قرار گرفته اند.نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین تاثیرات مستقیم را متغیرهای کنترل اجتماعی وهویت زنانه بر احساس امنیت داشته است که ضریب رگرسیون استاندارد به ترتیب برابر با /387 و 277/0 می باشد.علاوه بر این تاثیر غیرمستقیم متغیرهای تحقیق نیز مورد توجه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: پلیس، احساس امنیت، کنترل اجتماعی، سرمایه اجتماعی، هویت زنانه
 • فرهاد محبوب خواه، یوسف بیگ زاده* صفحات 65-88

  هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان ادارات دولتی استان آذربایجان غربی و آزمون تعدیلگری متغیر جنسیت در این رابطه بود. نمونه آماری تحقیق ابتدا بصورت خوشه ای و سپس در داخل خوشه ها بصورت طبقه ای نسبتی از جامعه آماری انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد وجهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداکثر مربعات جزئی استفاده شد. نتایج حاصل از مدل ساختاری تحقیق نشان داد که منابع قدرت مرجعیت و تخصص اثر مثبت و معنی دار بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان دارند و درحدود 31/5درصد از تغییرات آن را تبیین می کنند. همچنین براساس نتایج تحقیق مشخص شد که متغیرجنسیت از اثر تعدیلگری در رابطه بین منابع قدرت مدیران(تخصص، پاداش و اجبار) و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان برخوردار است، به نحوی که این رابطه در خصوص قدرت تخصص برای کارکنان زن غیرمعنادار برای مردان معنادار بود و درخصوص قدرت پاداش برای کارکنان مرد غیرمعنادار و برای کارکنان زن معنادار بود و درخصوص قدرت اجبار برای مردان رابطه معنی دار نبوده و برای کارکنان زن اثر معکوس و معنادار داشت.

  کلیدواژگان: ادارات دولتی، قدرت مدیران، کارآفرینی کارکنان، جنسیت
 • زهرا قبادی، محمد نریمانی، سمیه تکلوی صفحات 89-106
  هدف اصلی این تحقیق بررسی تعهد مذهبی و تعهد حرفه ای در پیش بینی هوش فرهنگی زنان شاغل اردبیل در سال 1396 بود. روش تحقیق توصیفی-همبستگی، و جامعه آماری تمامی زنان شاغل در شهر اردبیل بود که به دلیل نامحدود بودن تعداد جامعه آماری، 150 نفر از زنان شاغل از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه های تعهد مذهبی، تعهد حرفه ای، و هوش فرهنگی بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد، بین تعهد مذهبی و هوش فرهنگی رابطه معنی داری وجود ندارد و هیچ یک از مولفه های این متغیر با هوش فرهنگی رابطه ندارند. اما بین تعهد حرفه ای و هوش فرهنگی رابطه مثبت و معنی داری (31/0=r)،(001/0>P) وجود دارد. تعهد مذهبی و مولفه های آن هوش فرهنگی را پیش بیمی نمی کنند. اما تعهد حرفه ای بر هوش فرهنگی زنان شاغل تاثیر دارد و 10درصد از واریانس هوش فرهنگی با (ضریب تاثیر31/0)، توسط تعهد حرفه ای قابل پیش بینی است. می توان نتیجه گرفت پایبندی زنان شاغل بر مذهب و اعتقادات نمی تواند در هوش فرهنگی آنها تاثیر داشته باشد. هوش فرهنگی می تواند تابع عوامل دیگری در زندگی شغلی زنان باشد اما تعهدات حرفه ای می تواند در توانایی یادگیری الگوهای فرهنگی و تعاملات اجتماعی زنان شاغل تغییر ایجاد کند زنان برای ارائه نقش بهتر در زندگی فرهنگی خود باید به وظایف حرفه ای خود کاملا واقف باشند.
  کلیدواژگان: تعهد مذهبی، تعهد حرفه ای، هوش فرهنگی، زنان شاغل
 • مریم فراش خیابانی، پروین پرتوی صفحات 107-138
  حوزه عمومی به عنوان یکی از مفاهیم طرح شده توسط فیلسوفانی چون هنا آرنت و یورگن هابرماس را می توان شبکه ای نامتمرکز و بی نام از ارتباطات درباره علایق مشترک دانست که رشته های گوناگون ارتباط را در هم می آمیزند. این حوزه و کارکرد آن در عرصه های گوناگون یکی از دغدغه های اندیشمندان معاصر است. ازسوی دیگر مفهوم بدیع تر فضای سوم، توسط اندیشمندان معاصر مانند ادوارد سوجا و هومی بابا طرح شده است. این پژوهش تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که به کمک مفهوم فضای سوم، چگونه می توان حوزه عمومی را برای گروه هدف زنان در نمونه مکانی مورد مطالعه احیا کرد؟ فضاهایی که مصادیق آن مانند کافه ها طبق مشاهدات این پژوهش توانسته اند زنان را به عنوان اصلی ترین مخاطبان خود جذب کنند. چرایی این امر و چگونگی کارکرد این فضاها، مورد توجه این پژوهش است. در این راستا رویکرد اتخاذ شده در این پژوهش، کیفی است و پارادایم مد نظر از حیث روش پژوهش، ذیل دسته بندی پارادایم تفسیری قرار دارد. همچنین در کاربست نتایج حاصل از مرور مبانی و مطالعات میدانی در محدوده مرکزی شهر تهران(بخشی از خیابان انقلاب) با توجه به در نظر داشتن گروه هدف زنان، از روش مردم نگاری بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، پیدایش خرده فرهنگی را در بین گروه هدف زنان نشان می دهد که از مهم ترین کاربران فضاهای سوم در محدوده مورد مطالعه هستند، فضاهایی که طبق نتایج این پژوهش توانسته اند در ارتقای حوزه عمومی برای مخاطبان خود نقش پر رنگی ایفا کنند.
  کلیدواژگان: حوزه عمومی، فضای سوم، هتروتوپیا، مردم نگاری
 • قاسم آهی، شیما بهدانی صفحات 139-158
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تمایلات دگرآزارانه معمول و لذت از بداقبالی دیگران در پیش بینی باورهای خصومت آمیز مردان علیه زنان انجام شد. در یک مطالعه توصیفی- همبستگی از بین کلیه دانشجویان پسر متاهل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند و دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 97-1396 به روش نمونه گیری در دسترس 356 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه لذت از بداقبالی دیگران (5 آیتم)، مقیاس تمایلات آزارگرانه (18 آیتم) و پرسشنامه باورهای خصومت آمیز علیه زنان (10 آیتم) بود. داده ها با کمک نرم افزار SPSS-22 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین تمایلات دگرآزارانه معمول و لذت از بداقبالی دیگران با باورهای خصومت آمیز مردان علیه زنان رابطه وجود دارد. بیشترین مقدار همبستگی بین آزارگری فیزیکی و آزارگری مشاهده ای (01/0p < ) و کمترین مقدار همبستگی بین آزارگری فیزیکی و لذت از بداقبالی دیگران مشاهده شد (01/0p <). به علاوه یافته ها نشان داد که آزارگری فیزیکی و آزارگری کلامی روی هم 19 درصد از واریانس باورهای خصومت آمیز را تبیین می کنند (16/0 R Square =). یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده نقش تمایلات دگرآزارانه معمول و لذت از بداقبالی دیگران در پیش بینی باورهای خصومت آمیز مردان علیه زنان است. بنابراین در نظرگرفتن نقش این متغیرهای پیش بین توسط متخصصان، درمانگران و برنامه ریزان به هنگام کار با دانشجویان و به طور خاص در مراکز مشاوره ای و درمانی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: باورهای خصومت آمیز مردان علیه زنان، سادیسم روزمره، لذت از بداقبالی دیگران
 • سیده فاطمه موسوی صفحات 159-178
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش فضیلت های زناشویی در پیش بینی شادکامی و رضایت زناشویی زنان و مردان ‏متاهل شهر تهران انجام شد. برای گردآوری و تحلیل اطلاعات از راهبرد پژوهش توصیفی و همبستگی استفاده ‏شد. به این منظور تعداد 154 زن و 144 مرد متاهل از مناطق جنوب، شمال، مرکز، شرق و غرب شهر تهران به ‏روش نمونه گیری در دسترس برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند و مقیاس محقق ساخته فضیلت های زناشویی، ‏فرم کوتاه مقیاس شادکامی و مقیاس سنجش از رابطه هندریک را تکمیل نمودند. داده ها با روش همبستگی و ‏رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد بین همه خرده فضیلت های زناشویی ‏با شادکامی و رضایت از رابطه در زنان و مردان متاهل همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان ‏داد که دو فضیلت انصاف و صداقت بیش ترین سهم را در پیش بینی رضایت زناشویی و دو فضیلت صداقت و ‏قدردانی و حق شناسی بیش ترین سهم را در پیش بینی شادکامی در زنان و مردان متاهل دارد. برخورداری از صفات ‏شخصیتی مثبت و کسب فضیلت های اخلاقی پیش بین مهمی برای رضایت و شادکامی زوجین محسوب می شود‎.‎
  کلیدواژگان: فضیلت زناشویی، شادکامی، رضایت زناشویی.‏
|
 • Nasrin Akbari Torkamani, Vahid Ghasemi, Ehsan Aqababaee Pages 7-36
  In societies which the earning money is a duty for men, when suddenly and unwillingly this role is given to the women, they become an injured group of society. In this situation these women besides their ordinary roles, should play the role of the head of households including earning money and management of the family. In this path they certainly face barriers so, for passing these barriers they should be empowered.
  According to the nature of the problem, action research is the best way to answer the questions of the research and using various qualitative data for doing research.
  Data gathered from 11 female- headed households of Shahid Heyrani,s Behzisti Center which is located in district 5 of Isfahan. Data coded and interpreted by Knafl and Webster method. According to the results, there are 2 groups of female- headed households: active and passive.
  Barriers in women,s way toward empowerment in their point of view are: poverty, physical and mental problems, unsecured work environments and the lack of social support in society. For facing these barriers and achieving empowerment, economical and psychological strategies presented.
  Keywords:Action Research, Female-headed households,Occupation,Women Empowerment.
  Keywords: Action Research, Female-headed households, Occupation, Women Empowerment
 • alireza sanatkhah Pages 37-63
  As half of the population, women play an important role in social change.In this research, the role of social and cultural factors influencing women's sense of security in Kerman city has been studied. The attitude of women towards hijab as well as the social identity of women are considered as cultural variables that have been considered in the research. Society The statistical population of the research is 200175, of which 400 were selected as the research sample. The cluster sampling and simple random sampling method were used and the analysis was performed using the spss23 and Amoss Graph17 software. In this research, Durkheim, Walter Ruckles, Jenkins and Robert Putnam have been used. The results of the research indicate that the most direct effects of social control and women's health are on the sense of security, with the standard regression coefficient equal to / 387 and 277/0. In addition, the indirect effect of research variables is also considered.
  Keywords: police, feeling of security, social control, social capital, female identity
 • farhad mahbobkhah, yusef beigzadeh* Pages 65-88

  The main purpose of this study was to investigate the relationship between managers' power resources and entrepreneurial personality traits of government employees of West Azarbaijan province and gender variable modulation test in this regard. The statistical sample of the study was selected firstly clustered and then clustered in a relative proportional manner from the statistical population. For data collection, standard questionnaires were used and for data analysis using structural equations modeling using partial maximum squares method was used. The results of the structural model of the research showed that the of Refrent power and expert power have a positive and significant effect on the personality traits of employees entrepreneurship and And about 31.5 percent of its variations are explained. Also, according to the results of the research, it was determined that the gender variable has a moderating effect on the relationship between the sources of power of managers (expert, reward and coercion) and personality traits of entrepreneurship of employees. So that the relationship of power expertise for female staff insignificant for men was significant and on the reward power to Man employees insignificant for female employees was significant and on the coercive power to men the relationship was not significant for female employees adversely and significantly.

  Keywords: government departments, power managers, employee entrepreneurship, Gender
 • Zahra Gobadi, Mohammad Narimani, Somayeh Taklavi Pages 89-106
  The main purpose of this research review Religious commitment And professional commitment In prediction Cultural intelligence of women working . And the statistical society of all employed women in Ardebil ,Due to the unlimited number of statistical communities, 150 employed women were selected through available sampling method. Measurement tools include questionnaires of religious commitment, professional commitment and Cultural intelligence. Data were analyzed by correlation coefficient and multivariate regression. The results showed There is no meaningful relationship between religious commitment and cultural intelligence. And none of the components of this variable are related to cultural intelligence, But there is a positive and significant relationship between professional commitment and cultural intelligence (r = 0.31), (P <0.001). Religious commitment and its components do not precipitate cultural intelligence. But a professional commitment affects the cultural intelligence of working women and %10 of the variance of cultural intelligence with(Coefficient of influence 0/31), It is predictable through professional commitment. It can be concluded that the adherence of women working on religion And beliefs can not They will have an impact on their cultural intelligence. Cultural intelligence can function other factors In business life is women. But professional obligations can be In the ability to learn cultural patterns And social interactions of employed women Make be change Women To Give Better Role in life of Cultural They must be fully aware of their professional roles.
  Keywords: Religious commitment, Professional commitment, working women, Cultural intelligence, Women
 • maryam farash khiabani, parvin partovi Pages 107-138
  Public realm, one of the concepts propounded by Jürgen Habermas and Hannah Arendt can be regarded as decentralized and anonymous communication networks on common interests which combine various disciplines of communication. This realm and its function in various fields, despite the different interpretations offered by scholars, is one of the concerns of contemporary thinkers. On the other hand, more recent concept of third space have been mentioned by contemporary thinkers such as Edward Soja and Homi Bhabha. By utilizing this subject, this research attempts to answer this question “By using the concept of the third space, how can the public realm be revived for the target group of women in the study?” Spaces such as cafes, as observed in this study, have been able to attract more women as the main audience; therefore the reason behind this and the function of these spaces are the focus of this research. The current study has been carried out by the ‘Qualitative research’ approach along with interpretive paradigm in terms of methodology. The ethnographic method was employed for the application of the results of the literature review and observations in the central district of Tehran(Enghelab Street) with respect to the target group of women.
  Keywords: Public realm, Third space, Heterotopia, Ethnography
 • Ghasem Ahi, shima bahdani Pages 139-158
  This study aimed to investigate the role of everyday sadism and Schadenfreude in predicting of hostile masculine beliefs against women. In this correlational study, among all male students of Birjand University of Medical Sciences, Islamic Azad University, Birjand Branch and University of Birjand in the academic year of 2017-2018, 356 students were selected by available sampling method. Instruments included Schadenfreude Inventory (5 items), Sadistic tendencies Scale (18 items) and Hostility Toward Women Scale (10 items). Data were analyzed by using either SPSS- 24 software or Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. Findings showed that there is a relationship between everyday sadism and Schadenfreude with hostile masculine beliefs against women. The highest correlation was observed between physical sadism and vicarious sadism (p<0.01) and the least correlation was observed between physical sadism and Schadenfreude (p<0.01). In addition, the findings showed that physical sadism and verbal sadism account for over 19% of the variance of hostile beliefs (R Square= 0.16). The findings of the present study showed the roles of everyday sadism and Schadenfreude in predicting of hostile masculine beliefs against women. Therefore, considering the role of these predictive variables by experts, therapists and planners seem to be necessary when working with students, and particularly in counseling and therapeutic centers.
  Keywords: everyday sadism, schadenfreude, hostile masculine beliefs
 • Seyyedeh Fatemeh Mousavi Pages 159-178
  The current research was administrated with the aim of investigating the role of marital ‎virtues to predict happiness and marital satisfaction of married men and women in ‎Tehran. Descriptive and correlational research strategy is used to collect and analyze ‎data. So, 154 married women and 144 married men were selected through convenient ‎sampling from south, north, center, east, and west of Tehran City. The participants ‎completed the researcher-made marital virtues scale, the short form of happiness scale, ‎and the Hendrik relation assessment scale. Data were analyzed using correlation and ‎stepwise regression test. The results showed significant correlation between all marital ‎sub-virtues with happiness and marital satisfaction in married women and men. Also, the ‎results showed two sub-virtues including fairness and honesty have the greatest ‎contribution in predicting marital satisfaction and honesty and appreciation have the ‎important role in prediction of happiness in married women and men. Having positive ‎personality traits and cultivating moral virtues is important predictor of marital ‎satisfaction and happiness in couples.‎
  Keywords: marital virtues, happiness, marital satisfaction