فهرست مطالب

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - پیاپی 5 (زمستان 1397)
 • پیاپی 5 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/06
 • تعداد عناوین: 5
|
 • جمال محمدی ، علی خوزین * صفحات 1-22
  زبان نوین گزارشگری مالی در عصر جدید ، زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر است .این زبان به عنوان ابزاری قدرتمند، کارایی و اثربخشی فرآیند گزارشگری مالی را تسهیل و فرآیند تحصیل اطلاعات و شفافیت در افشا را بهبود می بخشد. هدف پژوهش حاضر؛ شناسایی عوامل موثر در به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، این پژوهش ازلحاظ هدف ،کاربردی وازنظر روش پژوهش؛تحلیلی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران هستند که به منظور کسب دیدگاه های آنان پرسشنامه ای شامل چهار فرضیه و 20 سوال طراحی گردید و به صورت تصادفی میان 120 نفر از اعضای جامعه، در سال 1396 توزیع گردید سپس داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه با استفاده از روش های آماری (آزمون دو جمله ای و آزمون t و آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای و آزمون کولموگروف- اسمیرنف) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج پژوهش، فرضیه های پژوهش را تایید نمود و نشان داد که عوامل: محیطی، سازمانی، حاکمیت شرکتی و تکنولوژی به عنوان عوامل موثر در پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
  کلیدواژگان: زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL)، عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل حاکمیت شرکتی، عوامل فنی و تکنولوژی
 • محمدحسین عبدالرحیمیان ، سید احمد میرجعفری اردکانی* ، فروغ لطفی صفحات 21-33
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر نسبت های مالی بر مدیریت سود تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این پژوهش جهت ارزیابی مدیریت سود تعهدی از مدل کوتاری (2005) استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه ها، تعداد 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1394 (تعداد 436 شرکت-سال) ، به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده و فرضیه ها، با استفاده از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادله های رگرسیون برازش شده، به طور خلاصه حاکی از وجود ارتباط معکوس و معنی دار بین نسبت جاری و مدیریت سود تعهدی، ارتباط معکوس و معنی دار بین نسبت کل حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها و مدیریت سود تعهدی، ارتباط مستقیم و معنی دار بین نسبت گردش نقدی و مدیریت سود تعهدی و عدم وجود ارتباط معنی دار بین سایر نسبت های مالی با مدیریت سود تعهدی می باشد.
  کلیدواژگان: نسبت های مالی، مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود حسابداری، بورس اوراق بهادار
 • فرزین رضایی* ، محسن ترابیان ، فرشته مختاری صفحات 33-46
  هدف این پژوهش بررسی ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری در رویکرد گزارشگری یکپارچه در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی در خصوص عملیات واحدهای تجاری، به نظر میرسد که ارائه صورت های مالی به شکل سنتی نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای استفاده کنندگان باشد. در این راستا، مبحث نوینی در سطح جهانی با عنوان گزارشگری مالی یکپارچه مطرح شده است که در این پژوهش به بررسی ارائه اطلاعاتی در خصوص ویژگی های گزارشگری مالی یکپارچه، به لزوم گسترش چنین نوعی از گزارشگری مالی پرداخته شود. بدین منظور داده های موردنیاز از 81 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1385 تا 1395 جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد. بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد. بین سودوزیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین سودوزیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ارزش اطلاعات حسابداری، گزارشگری یکپارچه، سود خالص، ارزش بازار سهام، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
 • عبدالحسین طالبی نجف آبادی ، نرجس کمالی کرمانی ، زهرا فرهادی ، ساناز یاوری* صفحات 47-64
  این پژوهش به بررسی رابطه اختیار معامله (خرید)، بازده مورد انتظار و تعدیلات ساختار سرمایه می پردازد.برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره بهره شده است.جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها، داده ها برای 138 شرکت مهیا و افق زمانی از سال 1390 تا 1395 است. اطلاعات شرکت ها پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آنها پس از جمع آوری به کمک نرم افزار Excel طبقه بندی و به کمک نرمافزار Eviews9 مورد آنالیز و تحلیل قرار گرفت.در اندازه گیری ارزش اختیار خرید از معیار مبتنی بر مدل قیمت گذاری اختیار معامله بلک- شولز- مرتون (BSM) استفاده شد و در تعدیلات ساختار سرمایه از مدل تعدیل جزئی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین ارزش اختیار خرید و سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود ندارد، اما بین بازده مورد انتظار و سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: اختیار خرید، سرعت تعدیل، ساختار سرمایه، بازده مورد انتظار، ریسک نکول، مدل مبتنی بر بازار
 • زهرا یگانه، سمیرا زارعی * صفحات 65-75
  محققین در طول سی سال گذشته، معیارهای عینی و ذهنی گوناگونی برای توصیف شرایط مالی خانوار و افراد را آزمون کرده اند و دریافته اند که بهبود رفاه مالی، حاصل تقویت دانش، نگرش،تمایل و رفتار مالی میباشد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی رابطه نگرش مالی، سواد مالی و مشارکت مالی با میانجیگری خودکارآمدی مالی در حرفه حسابداری و حسابرسی پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی میباشد. در این پژوهش تعداد 385 نفر برای نمونه؛ از بین حسابرسان، حسابداران و نخبگان و اساتید حسابداری در سال های 1396 و 1397 در نظر گرفته شد. داده های موردنظر از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده و از نرم افزار آماری SPSS22 و AMOS21TM برای تحلیل متغیرها و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان میدهد که بین نگرش مالی و سواد مالی با مشارکت مالی ارتباط معناداری وجود نداشته، ولی با این وجود، شاخص خودکارآمدی مالی با نقش واسطه ای بین سواد مالی و مشارکت مالی رابطه ای مثبت ایجاد می نماید.
  کلیدواژگان: نگرش مالی، سواد مالی، مشارکت مالی، خودکارآمدی مالی
|
 • Jamal mohammadi, Ali Khozein * Pages 1-22
  The new language of financial reporting in the new age is Extensible Business Reporting Language (XBRL). It is a powerful tool, efficiency and effectiveness of the financial reporting process makes it easy. And process data acquisition and transparency in the disclosure improves. The aim of this study is to identify factors affecting the implementation ofan extensible business reporting language (XBRL)by listed companies in Tehran Stock Exchange. The research objective is applied and The method of analysis – survey. The study Statistical Society is financial managers of listed companies in Tehran Stock Exchange and is a member of the Iranian Association of Certified Public Accountants. In order to obtain their views and questionnaire containing 20 questions was developed four hypotheses. And randomly among the 120 members of the community, were distributed in 1396. The data collected by questionnaires using statistical techniques (binomial test and Wilcoxon onesample t-test, Kolmogorov-Smirnov test) were analyzed. The results of the study confirmed the hypothesis ,And showed that factors: environmental, organizational, corporate governance and technology The effective implementation of An Extensible Business Reporting Language (XBRL)By Listed Companies In Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Extensible Business Reporting Language (XBRL), factors environmental, factors organizational, factors corporate governance, factors technology
 • Abdolhossein Talebi Najafabadi, Narjes Kamali Kermani, Zahra Farhadi, Sanazyavari* Pages 47-64
  The purpose of this study was to investigate the relationship between the value of call options and expected returns and the value of capital structure adjustments. For testing hypotheses, multiple regression has been used. The statistical population of the research is the companies accepted in the Tehran Stock Exchange, among which , Data for 138 companies are available from the time horizon from 2011 to 2016. Company data was analyzed and analyzed using Eviews9 software after comprehensive evaluation of the availability of their information after collection by Excel software. In measuring the option call value of the pricing model The Black-Scholes-Merton (BSM) deal was used and a minor adjustment model was used in the capital structure adjustment. Finally, the results show that there is no significant relationship between value of option call on the speed of capital structure adjustment ,as well as but between the the expected returns on the speed of capital structure adjustment Reverse and meaningful.
  Keywords: option call, Adjustment speed, Capital Structure, expected returns, Default, BSM
 • Zahra Yeganeh, Samira Zarei* Pages 65-75
  Over the past thirty years, researchers have tested various objective and subjective criteria to describe household and person financial conditions. And found that improving financial well-being is the result of strengthening knowledge, attitude, tendency and financial behavior. Accordingly, in this research, the relationship between financial attitude, financial literacy and financial participation through financial intermediation in the accounting and auditing profession has been investigated. The research method is descriptive-survey. In this study, 385 individuals were considered as sample auditors, accountants and elites and accounting professors in 1396 and 1397. Data were collected through a questionnaire and analyzed using SPSS22 and AMOS21™ software for analyzing variables and testing hypotheses. The findings show that there is no significant relationship between financial attitude and financial literacy with financial participation. Nonetheless, the self-efficacy index creates a positive relationship between financial literacy and financial participation, with the role of mediation.
  Keywords: Financial Attitude, Financial Literacy, Financial Intermediary, Financial Selfefficacy