فهرست مطالب

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - پیاپی 5 (زمستان 1397)
 • پیاپی 5 (زمستان 1397)
 • جلد دوم
 • تاریخ انتشار: 1398/01/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • علی توحیدی مقدم ، نظامعلی وفایی* صفحات 1-12
  در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی از دیدگاه کشاورزان در روستاهای شهرستان همدان پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر بر حسب نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی (پیمایشی مقطعی) میباشد. در این تحقیق جامعه آماری شامل 230 نفر از کشاورزان ساکن در 12 روستای شهرستان همدان می باشند، که از بخش تسهیلات بانک کشاورزی شهرستان همدان تسهیلات دریافت کردهاند. حجم نمونه آماری 144 نفر می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است که ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی آن روایی منطقی و پایایی آن با آلفا کرونباخ 0/78 بدست آمده است برای آزمون فرضیه از تی تک نمونه، مقایسه میانگین دو و چند جامعه، پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که از نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیلات بانک کشاورزی اثربخش بوده است و متغیر کیفیت خدمات ارائه شده توانسته است به میزان 83 درصد متغیر وابسته یعنی اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی را تبیین نماید.
  کلیدواژگان: تسهیلات بانک کشاورزی، اثر بخشی، کشاورزان، روستای شهرستان همدان
 • حسین جبرئیلی فرد* صفحات 13-24
  پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل هزینه بر عملکرد مالی شرکت ها انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد ، جامعه آماری شامل مدیران ارشد و میانی شرکت های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (210) نفر و حجم نمونه (132) نفر می باشد . به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری توصیفی (شامل فراوانی، درصد، درصدتجمعی و رسم جداول و نمودارها) و آمار استنباطی (در تحلیل داده ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل واریانس) به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. در فرضیه اول (β=0/170 و P<0/05) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تایید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت، وضعیت حذف اقلام فاقد ارزش افزوده معادل 0/170 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه دوم (P<0/05 و β=0/121) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تایید میشود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، هزینه های ثابت معادل 0/121 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه سوم (P<0/05 و β=0/101) بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تایید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، هزینه های غیرثابت معادل 0/101 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه چهارم (P<0/05 و β=0/524) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تایید میشود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، کارایی معادل 0/524 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه پنجم (P<0/05 و β=0/207) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تایید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، اثر بخشی معادل 0/207 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.
  کلیدواژگان: حذف اقلام فاقد ارزش افزوده، بهینه کردن هزینه های ثابت، کاهش هزینه های غیرثابت، سود آوری، بهبود کارایی، بهبود اثر بخشی، عملکرد شرکت
 • نگین نصری صفحات 25-32
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ترکیبی ویژگی های مراحل چرخه عمر شرکت بر محافظه کاری است .ابتدا پس از بررسی ادبیات چرخه عمر شرکت ، متغیرهای اندازه، سن، مخارج سرمایه ای، رشد فروش، نسبت سود تقسیمی هر سهم و اهرم مالی شرکت به عنوان ویژگی های توصیف کننده مراحل چرخه عمر شرکت تعیین گردیدند. این متغیرها بر مبنای رویه های متداول اندازه گیری در ادبیات چرخه عمر شرکت، اندازه گیری شدند. سپس این متغیرهای اندازه گیری شده، استاندارد شده و بر مبنای تاثیر آنها بر محافظه کاری با هم ترکیب و امتیاز ترکیبی Z- SCORE را که بیانگر مرحله ای که شرکت در طی مراحل چرخه عمر خود در آن قرار دارد؛ تشکیل دادند. در نهایت با تعامل قرار دادن این امتیاز ترکیبی Z- SCORE در مدل، به بررسی هدف مذکور پرداخته شد نتایج حاصل از بررسی 135 شرکت بین سالهای 1385 تا 1395 در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشان می دهد که اثر ترکیبی ویژگی های مراحل چرخه عمر شرکت بر محافظه کاری مثبت و معنی داراست. این به این معنی است که شرکت هایی که در مراحل بعدی چرخه عمر خود (شرکتهای بالغ) قرار دارند؛ نسبت به مراحل اولیه چرخه عمر خود (شرکتهای در حال رشد)، از محافظه کاری بیشتری برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: چرخه عمر موسسات، محافظه کاری، مدل باسو
 • علی لعل بار ، سجاد شرعیانی ، بتول قمی * صفحات 33-52
  هدف این تحقیق بررسی نقش افشای اینترنتی اطلاعات بر واکنش بازار به تصاحب شرکت های بزرگ :ضمن تاکید بر نقش رقابت اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1391 تا 1395 بوده است. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است که داده های آن از نوع کمی است. روش تحقیق از جهت منطق اجرا "استقرایی"می باشد. نتایج نشان داد افشای اینترنتی اطلاعات بر واکنش بازار به تصاحب شرکت های بزرگ تاثیرگذار است.به علاوه سطح رقابت اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه بر روابط بین افشای اینترنتی اطلاعات و واکنش بازار به تصاحب شرکت های بزرگ تاثیر گذار است. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: افشای اینترنتی، تصاحب، واکنش بازار، رقابت اطلاعاتی، سرمایه گذاران آگاه
 • امین رضایی *، علیرضا فرشیدپور صفحات 53-66
  هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین محدودیت در پتانسیل فرصت طلبی مدیران و زبان بدبینانه در گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های 1391 الی 1395 در بورس اوراق بهادار تهران حضور داشته اند و بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 153 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. در این تحقیق، مدیریت سود، محافظه کاری سود، توان حاکمیت شرکتی، مولفه های هدایت تحلیلگران، متغیر مستقل و زبان بدبینانه در گزارشگری مالی، متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، از لحاظ روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب میگردد. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای و در بخش داده ها از مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار استفاده شده است. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک– برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که محدودیت در پتانسیل فرصت طلبی مدیران مشتمل بر دستکاری سود توسط مدیران، محافظه کاری سود، توان حاکمیت شرکتی و مولفه های هدایت تحلیلگران بر زبان بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معنادار دارد.
  کلیدواژگان: زبان بدبینانه در گزارشگری مالی، مدیریت سود، محافظه کاری سود، توان حاکمیت شرکتی، مولفه های هدایت تحلیلگران