فهرست مطالب

 • پیاپی 60 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی سبحانی نژاد، حسن نجفی*، نجمه احمدآبادی آرانی، علی عبدالله یار * صفحات 1-19
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی دلالت های برنامه درسی چندفرهنگی میشل فوکو و هنری ژیرو بر اصلاح و بازطراحی برنامه درسی دوره ابتدایی ایران انجام شد. روش پژوهش تحلیلی- استنتاجی، حوزه پژوهشی کلیه منابع دیجیتال و چاپی مرتبط با موضوع، روش نمونه گیری هدفمند، ابزار پژوهش فرم های فیش برداری، شیوه تجزیه؛ تحلیل محتوای کیفی و ارزیابی اعتبار یافته ها از طریق داوری تخصصی بود. یافته های پژوهش نشان دادند که بر اساس آراء تربیتی فوکو و ژیرو می توان مواردی همچون تجزیه وتحلیل دیالکتیکی تجارب روزمره، تعلیم و تربیت مرزی، تحقق عدالت تربیتی، کسب توانایی همزیستی، آگاهی انتقادی، پیشگیری و مقاومت در برابر بازتولید نابرابری اجتماعی، شنیدن و توجه کردن به صدای گروه ها و نژادهای مختلف جامعه، رویگردانی از نخبه گرایی و حرکت در راستای توجه به فرهنگ عمومی، توجه به گفتمان های اخلاقی و... را در راستای سیاست گذاری اصلاح گرایانه و بازطراحی عناصر برنامه درسی دوره ابتدایی ایران مورد توجه قرار داد. محصول نهایی یا خروجی این نوع از برنامه درسی از نظر فردی به یادگیرنده ای رشد یافته و از نظر اجتماعی به شهروندی فعال در سطح محلی، ملی و جهانی مبدل می شود.
  کلیدواژگان: میشل فوکو، هنری ژیرو، برنامه درسی چندفرهنگی، دلالت های تربیتی، دوره ابتدایی ایران
 • اسماعیل مصطفی زاده، نرگس کشتی آرا *، آذر قلی زاده صفحات 20-35
  وجود تنوع نژادی، قومی، زبانی، فرهنگی، در کشورهای مختلف، نظام های تربیتی آن ها را متعهد نموده تا پاسخی درخور و شایسته به پدیده تنوع و تکثر جوامع خود بدهند و به نحوی شایسته در برنامه آموزشی مورد توجه واقع شوند. تربیت چندفرهنگی، رویکردی است که در پاسخ به تنوع و تکثر فرهنگی در یک جامعه و نظام تربیتی آن اتخاذ می شود. این مطالعه با هدف بررسی چیستی و دلایل توجه به برنامه درسی چند فرهنگی و شناسایی مولفه های آن انجام گرفت. روش پژوهش کیفی و از نوع تحلیل محتوا بود. به منظور جمع آوری اطلاعات از همه منابع در دسترس در حوزه تعلیم وتربیت چندفرهنگی موجود در کتابخانه چاپی و الکترونیک (پایگاه های اطلاعات علمی معتبر) استفاده شد و با به کارگیری نظام مقوله ای قیاسی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش ضمن مشخص کردن ضرورت های تعلیم وتربیت چندفرهنگی (واقعیت های اجتماعی جامعه ایران، منزلت و کرامت انسانی و لزوم احترام به فرهنگ همه انسان ها، فقدان آموزش چندفرهنگی در نظام تربیتی کنونی، جهانی شدن و الزامات آموزشی ناشی از آن، ضرورت های تربیت معلمان آشنا به آموزش چندفرهنگی) نشان داد که توجه به برنامه درسی چندفرهنگی در آموزش، در شرایط کنونی جهانی و ملی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و در پایان مولفه های آموزش چندفرهنگی مورد شناسایی قرار گرفتند که به طور خلاصه می توان موارد زیر را اشاره نمود: آموزش ضد تبعیض نژادی، پذیرش تنوع و تکثر، همزیستی مسالمت آمیز با گروه های دیگر، رعایت عدالت تربیتی، انعطاف در برنامه های درسی، تنوع در استفاده از روش های تدریس، تنوع در استفاده از مواد آموزشی، حق حفظ زبان های اقلیت.
  کلیدواژگان: تعلیم وتربیت چندفرهنگی، تنوع و تکثر، مولفه های آموزش چندفرهنگی
 • عباس پورسلیم *، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه صفحات 36-54
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی عناصر اصلی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران است. روش پژوهش در این مطالعه، روش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان، متخصصان و اساتید صاحب نظر در زمینه شهروندی جهانی بودند که به صورت هدفمند و از روش گلوله برفی انتخاب شدند. انتخاب افراد نمونه تا اشباع نظری داده ها ادامه پیدا کرد. درمجموع با 34 نفر که شامل 18 معلم و 16 متخصص و عضو هیئت علمی دانشگاه بودند، مصاحبه به عمل آمد. به منظور تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش کیفی گرانهیم و لوندمن استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند در طی مراحل کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفت که در قالب 9 مقوله کلی شامل: ضرورت و نیاز؛ اهداف؛ محتوا؛ روش های یاددهی-یادگیری؛ نقش معلم؛ ارزشیابی؛ مواد و منابع؛ فضا و زمان ارائه شده اند. همچنین برای تامین روایی و پایایی از روش لینکلن و گوبا با استفاده از چهار معیار موثق بودن و اعتبار، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تاییدپذیری جهت ارزیابی، استفاده شد. در پایان نیز کاربرد روش فبک در تربیت شهروند جهانی بررسی و نهایتا پیشنهاداتی در راستای توسعه برنامه ارائه شده است.
  کلیدواژگان: تربیت شهروند جهانی، جهانی شدن، برنامه درسی، مقطع تحصیلی ابتدایی
 • مهدیه سادات وقور کاشانی *، غلام رضا حاجی حسین نژاد، نعمت الله موسی پور، عیسی ابراهیم زاده صفحات 55-76
  هدف این مطالعه ارائه راهکارهای اعتلای شایستگی های حرفه ای معلمان و تعیین اثربخشی آن هاست. بدین منظور از ترکیبی از پژوهش های کمی و کیفی استفاده شد. راهکارها از طریق مطالعه منابع معتبر داخلی و خارجی و بررسی نظرات صاحب نظران، استخراج و در چهار دسته بر اساس «معماری برنامه درسی تربیت معلم ایران» و تحت چهار عنوان شامل «شایستگی های معطوف به دانش موضوعی»، «شایستگی های معطوف به دانش تربیتی»، «شایستگی های معطوف به عمل تربیتی موضوعی» و «شایستگی های معطوف به دانش عمومی» طبقه بندی شدند. نظرات چهار گروه استادان دانشکده های علوم تربیتی، استادان تربیت معلم، معلمان خبره و دانشجومعلمان در خصوص وضعیت و اولویت اثربخشی راهکارها، جمع آوری و تحلیل شد. میانگین امتیازات راهکارها، از نظر همه گروه های پاسخگو در همه موارد (به استثناء دو مورد) یکسان بوده است. این نتایج نشان می دهد که نوعی مشابهت (دست کم بر اساس تحلیل آماری)، بین نظرات متخصصان (استادان دانشگاه ها) و ذینفعان (معلمان و دانشجو معلمان) درباره راهکارهای شناسایی شده وجود دارد. این موضوع همسویی عرصه های «نظر» و «عمل» را نشان می دهد که موجب سهولت بیشتر برنامه ریزی رشد حرفه ای معلمان می گردد. همچنین راهکارهای «کسب شایستگی های معطوف به دانش موضوعی» با کسب میانگین 84/15 بالاترین قابلیت و راهکارهای «کسب شایستگی های معطوف به عمل تربیتی موضوعی» با کسب میانگین 52/95 دارای کمترین قابلیت هستند.
  کلیدواژگان: شایستگی های حرفه ای معلم، معلم باکیفیت، معلمی کردن، راهکارهای اثربخشی معلمی
 • فاطمه ابدی *، محمد جوادی پور، رضوان حکیم زاده، رضا سجادی صفحات 77-86
  پژوهش حاضر با هدف تعیین قدرت تبیین مولفه های به دست آمده در برنامه درسی دانشجو می باشد. این مطالعه از حیث نوع بنیادی، از حیث رویکرد، توصیفی و از نوع طرح های آمیخته اکتشافی است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه بازپاسخ با هشت نفر از صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت در دانشگاه تهران در بخش کیفی؛ و پرسشنامه استخراج شده از نتایج مصاحبه در بخش کمی است که در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور تایید و رتبه بندی مولفه های مربوط به ویژگی های دانشجویان اجرا شد. در بخش کیفی به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش سه مرحله ای اشتراوس و کوربن (1990) و در بخش کمی از تحلیل ساختار تاییدی و آزمون فریدمن استفاده شد. بر اساس 100 مشاهده جمع آوری شده، چارچوب نظری با استفاده از نرم افزار AMOS مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به نرمال نبودن داده ها، از روش GLS جهت برآورد پارامترها استفاده گردید. درمجموع چهار مولفه محوری از مصاحبه های انجام گرفته به دست آمدند که عبارت اند از: ویژگی های برنامه درسی دانشجو؛ عناصر اصلی آن شامل دانشجو، استاد و سازمان؛ مراحل شکل گیری شامل عوامل زمینه ای و عوامل محرک؛ و موانع و چالش های شکل گیری این برنامه درسی.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، دانشجو، برنامه درسی، برنامه درسی دانشجو، تحلیل ساختاری تاییدی
 • نجمه دهقان، محمد علی نادی *، سالار فرامرزی، مژگان عارفی صفحات 87-103
  هدف کلی پژوهش، بررسی چارچوب مفهومی ساخت بسته آموزشی بازی های شناختی و عصب روان شناختی برای کودکان نارساخوان از طریق مولفه های شناختی و عصب روان شناختی نارساخوانی است. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس همه پژوهش های انجام گرفته از سال 2001 تا سال 2017 در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت. داده ها به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار Nvivo بررسی شدند.تحلیل داده ها، 8 مضمون سازمان دهنده شامل: نقایص شناختی- ادراکی، نقص در مهارت های حافظه، نقص در توجه، نقص در پردازش واج شناختی، نقص در انسجام مرکزی، نقص در سرعت نامیدن و پردازش، نقص در مهارت های حرکتی و نقص در کارکردهای اجرایی را آشکار ساخت، همچنین 38 مضمون پایه نیز برای ساخت بسته آموزشی بازی های شناختی و عصب روان شناختی برای کودکان نارساخوان معرفی گردیده است. به منظور روایی و مناسب بودن مضامین مدل پیشنهادی، پرسشنامه ای طراحی و بین خبرگانی که دانش و تبحر در حوزه اختلالات یادگیری داشتند توزیع گردید و پایایی کدگذاری با استفاده از روش هولستی مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: کودکان نارساخوان، بازی های شناختی، عصب روان شناختی، بسته آموزشی
 • ابوالفضل رفیع پور، فرهاد کاظمی*، محمدرضا فدایی صفحات 104-120
  هدف این مطالعه بررسی دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوای معلمان ابتدایی و ارتباط آن با توانایی حل مسائل کسرهای ریاضی دانش آموزان بود؛ بنابراین 256 معلم پایه پنجم و ششم ابتدایی به صورت تصادفی انتخاب شدند و ابزار سنجش دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوا روی آن ها اجرا شد. همزمان ابزار سنجش توانایی حل مسائل کسر نیز روی 5179 دانش آموز همان معلمان اجرا شد. نتایج نشان داد: 1) معلمان مدارس ابتدایی فاقد دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوای مناسب و کافی درزمینه کسرهای ریاضی می باشند. 2) توانایی حل مسائل کسر دانش آموزان بخصوص روی مسائل مفهومی ضعیف است. 3) بین دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوا با توانایی حل مسئله کسر دانش آموزان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. 4) تحلیل ساختار میانگین ها، بین معلمان زن و مرد نشان داد که گرچه میانگین دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوای معلمان مرد از معلمان زن اندکی بالاتر است، اما تفاوت معنی داری بین آن ها وجود ندارد. 5) مشخص شد که بین دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوا با شاخص های سابقه تدریس و مدرک تحصیلی معلم ها همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج این مطالعه لزوم توجه ویژه به بازنگری در دوره های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت معلمان را مورد تاکید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: دانش محتوا، دانش پداگوژی محتوا، کسرهای ریاضی، حل مسئله
 • فاطمه عجمی، خدیجه ابوالمعالی * صفحات 121-132
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش به روش بازی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی و مهارت ابراز وجود زبان آموزان 8 تا 12 ساله است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو آموزشگاه زبان واقع در غرب تهران بود که بیشترین سطوح (ترم) آموزشی زبان را برای کودکان 8 تا 12 ساله در ترم پاییز 1390 ارائه می کردند. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. افراد مراجعه کننده به آموزشگاه های پیش گفته به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند (در هر گروه 22 نفر). برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از آزمون پایان ترم زبان موجود در آموزشگاه و پرسشنامه ابراز وجود (AI)، استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های آماری از آزمون t مستقل، استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش به روش بازی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی و ابراز وجود زبان آموزان 8 تا 12 ساله تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: آموزش به روش بازی، پیشرفت تحصیلی، ابراز وجود
 • سیده زهرا شمسی پاپکیاده، سید محمد شبیری * صفحات 133-144
  افزایش نگرانی در مسائل مختلف زیست محیطی و نیاز به پاسخگویی به جوامع جهانی، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در نظام های آموزشی و دانشگاهی به یک برنامه و جریان آموزشی فعال تبدیل کرد؛ اما مقدم بر کاربرد آن، باید عامل های موثر بر پذیرش و استفاده از این پدیده شناسایی شوند. این پژوهش به بررسی ارائه آموزش های زیست محیطی از طریق فناوری تلفن همراه با روش پژوهش، توصیفی از نوع تحقیقات مبتنی بر پیش بینی می پردازد. جامعه آماری شامل دانش آموزان شهر تهران در سال تحصیلی 1394 به تعداد 2422905 نفر است که با روش نمونه گیری خوشه ایطبقه ای تصادفی با انتساب متناسب، منطقه 12 انتخاب شد از بین مدارس این منطقه دانش آموزان پایه نهم به صورت تصادفی به تعداد 350 نفر برای بررسی انتخاب گردید. برای گردآوری داده های این پژوهش درزمینه پذیرش یادگیری سیار از پرسشنامه تدوین شده چئون و همکارانش استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظرات متخصصان و صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که این مقدار برای متغیرهای پژوهش بیش از 7/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی درونی مطلوب پرسشنامه است. تحلیل داده ها با نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL نسخه 8/8 انجام گرفت. یافته های حاصل از تحلیل مسیر در پژوهش هنجار ذهنی، نگرش و قصد رفتاری نقش معناداری در تمایل دانش آموزان به استفاده از فناوری آموزش سیار در یادگیری آموزش محیط زیست را نشان دادند.
  کلیدواژگان: آموزش محیطزیست، تلفن همراه، آموزش سیار، تئوری عمل مستدل
 • سیدعباس رضوی *، مرضیه کلب علی، غلام حسین رحیمی دوست صفحات 145-158
  هدف این پژوهش، مقایسه تاثیر آموزش بهداشت از طریق بحث گروهی در رسانه های اجتماعی و بحث در کلاس، بر آگاهی، نگرش و رفتار بهداشتی دانشآموزان نوجوان بود. روش پژوهش، تجربی بود و از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. بدین منظور 40 دانشآموز دختر دوره اول متوسطه شهر آبادان با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و با روش تخصیص تصادفی در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش 10 جلسه (5 جلسه آموزش به شیوه توضیحی در کلاس و 5 جلسه بحث گروهی از طریق رسانه اجتماعی) دریافت کرد. به گروه گواه آموزش نیز 10 جلسه (5 جلسه به شیوه توضیحی در کلاس و 5 جلسه بحث حضوری در کلاس) آموزش ارائه شد. ابزار اندازه گیری، آزمون و پرسشنامه محقق ساخته بود. قبل از اجرا، از روایی و پایایی پرسشنامه اطمینان حاصل شد. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های آگاهی، نگرش و رفتار بهداشتی به ترتیب 73/0، 81/0 و 90/0 به دست آمد. داده ها به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا) تحلیل شد. نتایج نشان داد نمرات آگاهی، نگرش و رفتار بهداشتی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون با کنترل پیش آزمون تفاوت معنی داری دارد. بر اساس یافته پژوهش می توان گفت بحث گروهی از طریق رسانه اجتماعی در مقایسه با بحث کلاسی موثرتر بوده است.
  کلیدواژگان: رسانه اجتماعی، شبکه اجتماعی، فناوری نوین ارتباطی، فناوری آموزشی، آموزش بهداشت، بحث گروهی، نوجوانان
 • محمد حاجی زاد *، محبوبه جعفری رستمی صفحات 159-172
  هدف این پژوهش، تاثیر شیوه تدریس پژوهش محور بر تفکر نقادانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری است. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها «نیمه آزمایشی» و از نظر هدف «کاربردی» می باشد. جامعه آماری، تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری می باشند که تعداد آن ها برابر با 210 نفر است. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه آزمون استاندارد مهارت های تفکر انتقادی California form b (CCTST-B)(1990) استفاده شده است. به منظور تعیین روایی محتوایی و صوری، پرسشنامه مورد بررسی چند تن از متخصصین و متجربین و اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت که همگی بر روا بودن پرسشنامه برای انجام پژوهش تاکید داشتند. به منظور اطمینان بیشتر از پایا بودن آن ها، تعداد 30 پرسشنامه قبل از اجرای نهایی، به طور تصادفی اجرا گردید و ضریب آلفا کرونباخ آن 78/0 برآورد شده است. لازم به ذکر است واحد درسی روش تدریس پیشرفته در برنامه هفتگی دانشگاه آزاد واحد ساری به صورت یک روز در هفته برگزار می گردید. در جلسه اول اجرای پرسشنامه های مهارت تفکر انتقادی فرم ب و خلاقیت کامکاری به عنوان پیش آزمون در هر دو کلاس آزمایش و شاهد (گواه) اجرا گردید د.ر طی مدت اجرا تدریس پژوهش محور (با تاکید بر استفاده از روش تدریس کاوشگری) به عنوان متغیر مستقل، محقق به طور کامل با استاد مورد نظر در ارتباط بوده و در کلاس آزمایش حضور داشتند و هنگام رویارویی مشکل راهنمایی های لازم را ارائه می کرد و سپس در پایان جلسه هشتم همان پرسشنامه ها به عنوان پس آزمون در هر دو کلاس آزمایش و شاهد (گواه) اجرا گردید. در این تحقیق از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق و نشان دادن فراوانی و نمودارهای مربوط به آن و همچنین از آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیه های تحقیق استفاده می گردد. نتایج نشان داده است که تدریس پژوهش محور بر متغیر «تفکر نقادانه» موثر بوده است. همچنین تدریس پژوهش محور در بین مولفه های تفکر نقادانه (مهارت های تفسیری، مهارت های ارزشیابی، مهارت ها استنباطی، مهارت های قیاسی و مهارت های استقرایی)، فقط بر مولفه مهارت های تفسیری تاثیر نداشته است و بر دیگر مولفه ها تاثیری داشته است.
  کلیدواژگان: پژوهش محور، تدریس، تفکر نقادانه
 • سعید قره آغاجی، شهرام واحدی *، اسکندر فتحی آذر، یوسف ادیب صفحات 173-193
  اهمال کاری تحصیلی یکی از پدیده های رایج در بین دانش آموزان است. عوامل متعددی با این پدیده ارتباط دارند. پژوهش فعلی با هدف طراحی الگوی مفهومی اهمال کاری تحصیلی بر اساس تجارب بی واسطه دانش آموزان درگیر این پدیده انجام شد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و نظریه زمینه ای بود. مشارکت کنندگان در پژوهش 30 نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه نواحی پنج گانه شهر تبریز بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس الگوی Corbin و Straus صورت گرفت. نتایج پژوهش 33 مضمون فرعی و 12 مضمون اصلی را مشخص ساخت. طبقه مرکزی استخراج شده از مضامین، نگرش ابزاری به یادگیری بود. مضامین مطابق الگوی پارادایمی در حیطه های زمینه، فرایند و پیامد جای گرفتند. با ترسیم ماتریس شرطی- پیامدی و الگوی مفهومی پژوهش، مولفه های مرتبط با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و چگونگی تعامل آن ها با یکدیگر مشخص گردید. حاصل کلی مطالعه حاضر این بود که نگرش ابزاری به یادگیری نقش حلقه رابط بین عوامل زمینه ای و فرایند را ایفا می کند. عوامل زمینه ای به واسطه نگرش ابزاری به یادگیری و همچنین عوامل فرایندی ضعف در برنامه ریزی، ضعف در مدیریت زمان و ذهن آگاهی پایین به تاخیر در انجام تکلیف می انجامند. تعلل در انجام تکلیف دارای پیامدهای تحصیلی و عاطفی است.
  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، الگوی مفهومی، دانش‏آموزان، نظریه زمینه‏ای
|
 • Mehdi sobhaninejad, Hassan Najafi, Najmeh Ahmadabadi Arani, Ali Abdolahyar* Pages 1-19
  The present research aimed to identify the implications of the multicultural curriculum of Michel Foucault and Henry Giroux on the reforming and redesign of the elementary school curriculum in Iran. The research method is analytical-indactive, research field of all digital and print resources related to subject, targeted sampling method, the means of these phishing forms, the method of analysis qualitative content analysis and assessment the validity of the findings through Professional judgment. The results Showed that issues such as dialectical analysis of daily experiences, border education, educational justice realization, coexistence ability acquisition, critical awareness, prevention and resistance to the reproduction of social inequality, listening and paying attention to the voices of the various groups and races of the society, turning away from elitism moving towards the attention of the general culture, paying attention to moral discourses, etc. can be considered based on Foucault and Giroux's educational ideas along reformist policy making and redefining the elements of the curriculum elementary school in Iran. The final product or output of this kind of curriculum is individually a learner and socially an active citizenship at the local, national, and global levels.
  Keywords: Michel Foucault, Henry Giroux, multicultural curriculum, educational implications, elementary period of Iran
 • esmail mostafazadeh, narges keshte aray*, azar ghule zadeh Pages 20-35
  Existence of racial, ethnic, linguistic, cultural diversity, in different countries committed their educational systems to respond decently & worthly to plurality & diversity of their communities and are considered decently in educational curriculum. Multicultural education, is an approach that, is adopted in response to cultural diversity in a society and its educational system. This study was aimed to investigate quiddity and reasons for considering the multicultural curriculum and identify its components. Research method was Qualitative and from the type of content analysis. To collect information all available sources of multicultural education in print and electronic libraries (valid databases) were used & was analyzed using the inductive category. The findings of this research along with specifying the necessities of multicultural education (Social Realities in Iran Society- the necessity to respect the human dignity of all human beings- The lack of multicultural education in the current educational system- Globalization & training requirements resulting from it- the need for training familiar teacher with the educational system of Multicultural Education) showed that,attention to multicultural education curriculum, at global and national situation is an inevitable necessity. At the end of the study,the components of multicultural education were identified. In summary, the following were noted: Anti-racism education, acceptance of diversity & plurality, peaceful coexistence with other groups, regarding educational justice, flexibility in educational programs, variety in using of teaching methods, and so,variety in using of educational materials, to protect minority languages.
  Keywords: Multicultural education, diversity & plurality, multicultural education components
 • Abbas Poursalim*, Mahboube Arefi, Kourosh Fathi Vajargah, global citizenship education, globalization, curriculum, primary educational level Pages 36-54
  The main purpose of this inquiry is to identify the key elements of global citizenship education curriculum in the elementary schools of Iran's educational system. The method used in this inquiry is qualitative, which is in turn of a phenomenological type. The statistical population consists of teachers, experts and specialists in the field of global citizenship who have been selected purposefully through the snowball technique. Selection of sample individuals continued until the data saturation. 34 people have been interviewed in total, including 18 teachers and 16 experts and faculty members. In order to analyze the data obtained from interviews, Graneheim and Lundman’s method has been employed. The data has been gathered through semi-structured interviews and has been analyzed during the coding stages which has later been presented in 9 general categories including: necessities and needs, goals, contents, teaching and learning methods, the role of teachers, evaluations, materials and resources, location and time. Moreover, Lincoln & Guba’s method has been used in order to establish validity and reliability with using four criteria of validity, transferability, reliability and verifiability. Finally, the application of Philosophy for Children program in global citizenship education has been investigated and suggestions for the further development of global citizenship education have been proposed.
  Keywords: global citizenship education, globalization, curriculum, primary educational level
 • Mahdieh Sadat Vaghoor Kashani*, Gholamreza Haji Hossein Nezhad, Neamatollah Mousapour, Issa Ebrahimzadeh Pages 55-76
  The purpose of this paper is to provide solutions for improving the professional competencies of teachers and determine their effectiveness. In this mixed method study, the strategies were extracted through the study of authoritative internal and external resources and the review of the views of the experts. They were classified in four categories based on "Teacher Education Curriculum Architecture in Iran". They were classified under four headings: Competencies related to subject knowledge, Competencies related to educational knowledge, Competencies related to subject-oriented training, and Competencies related to general knowledge. The views of some people of four groups including faculty members, teachers of teacher training students, outstanding teachers, student teachers about the status and priority of the effectiveness of the solutions were collected and analyzed. The average solution rates for all responses were the same in all cases (with the exception of two cases). These results show that there is a similarity (at least on the basis of statistical analysis), about the identified strategies, between the views of experts (university professors) and stakeholders (teachers and student teachers). This shows the alignment of the fields of "opinion" and "action" which makes it easier to plan the professional growth programs for teachers. Also, the "acquisition of competencies related to subject knowledge" strategies with the highest average of 84/15 have the highest ability and the "acquisition of competences in the subject-oriented training" with the average of 52/95 have the least ability.
  Keywords: Teachers’ Professional Competencies, Qualified Teacher, Teachers practice, Strategies of Teacher Efficiencies
 • Fatemeh Abadi*, mohammad javadipour, rezvan hakimzadeh, reza sajady Pages 77-86
  The purpose of this study was to determine the validation of the components obtained about the College student’s curriculum. The present research has been accomplished in both practical and analytic approaches. The study type is basic research, in terms of approach it is analytical and also an exploratory mixed-type projects in which one qualitative and one quantitative techniques were utilized. Performing open-ended interviews with some experts in the field of “Education & Learning Programming” at university of Tehran, the 3-stages Strauss and Corbin method was used in qualitative part based on grounded Theory method. In the quantitative part, an analysis of the confirmatory structure and Friedman test was used. Based on 100 observation points, the theoretical framework was tested using AMOS software. Four main criteria obtained: (1) Features of the curriculum (overt and covert); (2) The main components (college student, faculty and university as an organization); (3) Stages of formation (basic factors and motivating factors, i.e. triggers); and (4) The obstacles and challenges through the formation and Confirmatory structure analysis results confirmed these components.
  Keywords: Higher Education, curriculum, College Student’s Curriculum, Structural Approach Analysis
 • Najmeh Dehghan, mohammad ali nadi*, salar faramarzi, Mozhgan Arefi Pages 87-103
  the general purpose of the research is analyzing a conceptual framework for building a educational package of cognitive and neuropsychological plays in children with dyslexia, through using cognitive and neuropsychological factors of dyslexia. Through using available sampling method, all researches performed up from2001 to 2017 have been analyzed. Data were analyzed using content analysis method and Nvivo software. Data analysis showed 8 organizing contents: Cognitive-perceptual deficits, deficit in memory skills, deficit in attention, and deficit in phonological processing, deficit in central cohesion, deficit in the naming and processing rate, deficit in motor skills and deficit in executive functions. Also 38 basic contents were appeared for building an educational package of cognitive and neuropsychological plays in children with dyslexia.In order to assess the validity and appropriateness of the proposed model a questionnaire was desined and distributed among the experts who had knowledge and expertise in the field of learning disorders and coding reliability was confirmed using the Holstee method.
  Keywords: Children with Dyslexia, Cognitive plays, Neuropsychology, Educational package
 • Abolfazl Rafiepour, Farhad Kazemi*, Mohamadreza Fadaee Pages 104-120
  The purpose of this study is to investigate content knowledge(CK) and pedagogy content knowledge(PCK) of the primary school teachers and its relation with the students’ problem-solving ability at mathematical fractions. Therefore, 256 teachers of the fifth and sixth grade were selected randomly, and measuring scale of CK and PCK was administered on them. Also, measuring scale of the ability of solving fraction problems was administered on 5179 students of the same teachers. The result shows that; 1) The primary school teachers lack right and adequate CK and PCK at mathematical fractions; 2) Students’ ability at solving fraction problems was poor especially on conceptual problems; 3) There is positive and significant relationship between CK and PCK with students’ problem solving ability at fractions. Mean structural analysis between male and female teacher's shows although the mean of CK and PCK of the male teachers is higher than that of female teachers, there is no significant difference between them. It was proved that there is positive and significant relationship between CK and PCK with instructional experiences and academic degrees of the teachers. The result of this study emphasizes special attention to reviewing and revising pre-service and in-service training of the teachers.
  Keywords: content knowledge, pedagogy content knowledge, mathematical fractions, problem solving
 • Fatemeh Ajami, Khadijeh Abolmaali* Pages 121-132
  The purpose of this study was to identify the effects of instruction through play on English academic achievement and self- assertiveness of language learners of 8 to 12 years old. Statistical population consists of two language schools located in the west part of Tehran that introduce the most number of courses for children in fall 1390. The method of this research was quasi-experimental with pretest-posttest design and control group. Participants were randomly assigned to experimental and control groups. In order to gather data, institute final assessment for academic achievement to be tested and assertiveness questionnaire of (AI),Gambrill and Richy (1975) were used. For analyzing data t –test was used to compare differential means of experimental and control groups, results showed that instruction through play leads to an increase in scores of English academic achievement and self -assertiveness of young language learners (α<0.05).
  Keywords: Instruction through play, English academic achievement, self -assertiveness
 • Seyedeh Zahra Shamsi*, Seyed Mohammad shobeiri Pages 133-144
  Increasing concern in various environmental issues and the need to respond to global societies transformed the use of information and communication technology into academic and academic systems into an active curriculum and curriculum. But prior to its application, the factors that affect the acceptance and use of this phenomenon should be identified. This research studies the provision of environmental education through mobile technology with research methodology, descriptive type of research based on prediction. The statistical population includes 2422905 students in Tehran during the academic year 1394, selected by stratified cluster sampling with proportional assignment. Out of the schools of this region, the 9th grade students were randomly selected to sample 350 people. To collect data, this study was conducted on the adoption of mobile learning from the questionnaire developed by Cheon et al. Validity of the questionnaire was approved by experts and experts. For reliability evaluation, Cronbach's alpha was used, which was more than 0.7 for research variables, indicating the internal reliability of the questionnaire. Data were analyzed by SPSS software and LISREL version 8.8. The findings of path analysis in the research of subjective norm, attitude and behavioral intention showed a significant role in students' desire to use mobile education technology in learning environmental education.
  Keywords: Environmental Education, Cellular phone, Mobile Learning, The theory of reasoned action
 • Seyed Abbas Razavi*, Marzieh Kalbali, Gholamhosein Rahimidoost Pages 145-158
  The main objective of this study was to compare learning health knowledge, attitude, and behavior through social media discussion vs classroom discussion. In this experimental design with control group, 40 girl students in 7th grade of secondary schools in Abadan were selected with cluster sampling and group's random assignment experimental and control. The experimental group received five sessions of presentations in class plus five groups discussion via social media. the control group received same instruction through classroom presentation and discussion. A researcher-made questionnaire was used. Questionnaire validity was confirmed by experts. Its reliability was approved by Cronbach test (calculated alpha for knowledge, attitudes, and behavior subscale was 0.73, 0.81, and 0.90). The pre-test and post-test data were analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA) method. Results showed significant differences between experimental and control groups on health knowledge, attitudes, and behavior. It revealed that for adolescents’ health education, discussion thorough social media is more effective than classroom discussion.
  Keywords: Social media, Social network, ICTs, Instructional Technology, health education, adolescents
 • Mohammad Mahbobeh Jafari Rostami, Mohammad Hajizad*, Seyedeh Mahbobeh Jafari Rostami Pages 159-172
  The main goal of this research is to study the effects of the research-oriented teaching method on critical thinking of graduated students in educational planning at sari-based Islamic Azad University. The present survey is semi experimental in term of data collection and applied in term of the goal. The statistical community includes all educational planning graduated students of Sari-based Islamic Azad University as 210 ones. The sampling method is simple random. In the present study, the standard test questionnaire of California Form B critical thinking skills (CCTST-B)(1990) (1990)have been employed. In order to determine the content and formal validity, the study questionnaires have been presented to some field-related exports, masters, guides and advisors to be reviewed that all of them confirmed the questionnaires’ validity to be used for the study. To further guarantee their reliability, 30 questionnaires have been executed before the final run randomly and their alpha-Cronbach has been estimated at 0.78 level. It should be noted that the course of advanced teaching method in the weekly program of Azad University of Sari was held one day a week and Wednesdays. In the first session, the implementation of critical thinking questionnaire Form B and Comic creativity was completed as a pre-test in both experimental and control classes. During the implementation period, the teaching-driven teaching with emphasis on the use of the teaching method of exploration as an independent variable, the researcher was fully associated with the professor and was present in the test class and when faced with the problem, he provided the necessary guidance, then at the end of the eighth session, the same questionnaires were completed as a post-test in both experimental and control classes. Research-based teaching has influenced the variable "critical thinking". Also, teaching-driven research among critical thinking components (interpretive skills, assessment skills, inferential skills, deductive skills, and inductive skills) did not only affect the component of interpretive skills and affected other components.
  Keywords: teaching, research-oriented, critical thinking
 • Saeed Garaaghaji, Shahram Vahedi*, Eskandar Fathi Azar, Yousef Adib Pages 173-193
  Academic Procrastination is one of the most common phenomena among students. Several factors associated with academic procrastination. The current study aimed to design a conceptual model of academic procrastination based on the immediate experiences of the students involved in this phenomenon. The research methodology was qualitative, grounded theory. Participants in the study were 30 high school students who were selected from five districts of Tabriz by purposeful and theoretical sampling method. Semi-structured interview method was used to collecting data. Analyzing data was performed on Corbin and Strauss (2008) model. The results of research identified 33 sub-themes and 12 main themes. The core category extracted from the themes, was the instrumental attitude toward learning. Extracted themes based on areas of the paradigm model assigned to context, process and consequence. Conditional-consequential matrix and conceptual model were drawn and then, factors related to academic procrastination and how they interact with each other was determined. The overall result of the present study was that the instrumental attitude to learning plays a mediate role between the context and the process factors. contextual factors are due to the instrumental attitude to learning as well as the process factors include poor planning, weakness in time management and low mindfulness lead to procrastination. The delay in doing the assignment has educational and emotional consequences.
  Keywords: academic procrastination, conceptual model, Students, Grounded Theory