فهرست مطالب

پزشکی ارومیه - سال بیست و نهم شماره 12 (اسفند 1397)
 • سال بیست و نهم شماره 12 (اسفند 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جعفر نوروززاده*، الهام عدل روان، جواد زینالی، حمیدرضا خلخالی صفحات 848-856
  پیش زمینه و هدف
  تشخیص عملکرد ضعیف گرافت توسط بیومارکرهای نوین گامی در تشخیص زودهنگام آسیب های واردشده به کلیه ی پیوندی می باشد. لذا در این مطالعه NGAL سرمی در گیرندگان پیوند کلیه بررسی و با کراتینین و میزان فیلتراسیون گلومرولی CKD- EPI مقایسه شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه موردی شاهدی که در بیمارستان امام خمینی ارومیه انجام شد 39 نفر گیرنده ی پیوند کلیه از اهداکننده زنده و اهداکننده کاداور در بازه زمانی بهمن ماه 1395 تا شهریورماه 1396 بررسی شدند. ارزش پیش بینی NGAL سرمی در مقاطع زمانی اولیه بعد پیوند جهت تشخیص بیماران با عملکرد خوب گرافت و بیماران با عملکرد ضعیف گرافت و عملکرد یک ساله گرافت بررسی شد. نمونه های سرمی NGAL در مقاطع زمانی قبل پیوند 2 16 24 36 48 ساعت بعد پیوند جمع آوری و با روش الایزا اندازه گیری شد. نتایج حاصل با نرم افزار SPSS ویرایش 16 بررسی شد.
  یافته ها
  از 39 گیرنده پیونده کلیه 13 نفر دارای عملکرد ضعیف گرافت بوده اند. NGAL سرمی در هیچ یک از مقاطع زمانی اختلاف معناداری در بین دو گروه عملکرد ضعیف گرافت و عملکرد خوب گرافت نداشت. کراتینین سرم قبل از پیوند و 2 ساعت بعد از پیوند در بین دو گروه اختلاف معناداری نداشتند، ولی در مقاطع زمانی 16, 24, 36, 48 و 72 ساعت بعد پیوند اختلاف معنادار بود (05/0 p<). آنالیزهای مربوط منحنی راک نشان داد سطح زیر نمودار کراتینین مقادیر 76/0 تا 89/0 و سطح زیر نمودار میزان فیلتراسیون گلومرولی CKD مقادیر 72/0 تا 86/0 بین دو گروه معنادار بود. همچنین همبستگی مثبتی میان NGAL سرمی اندازه گیری شده در مقاطع زمانی قبل پیوند 2، 16، 48 و 64 ساعت بعد پیوند با کراتینین و میزان فیلتراسیون گلومرولی CKD-EPI اندازه گیری شده در مقاطع زمانی 3، 6، 9 و 12 ماه بعد از پیوند مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ما نشان داد میانگین NGAL سرمی در میان به بیماران با عملکرد خوب گرافت و بیماران با عملکرد ضعیف گرافت تفاوت معناداری نداشت و عملکرد کراتینین و میزان فیلتراسیون گلومرولی CKD-EPI در تشخیص بیماران با عملکرد ضعیف گرافت بهتر از NGAL سرمی است و طبق بررسی های انجام یافته تعداد بالای اهداکننده زنده در این مطالعه علت اصلی تفاوت نتایج این مطالعه با سایر مطالعات انجام شده بود. همچنین همبستگی مثبتی میان NGAL سرمی اندازه گیری شده در ساعات اولیه پیوند با شاخص های عملکردی یک ساله پیوند مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: پیوند کلیه، عملکرد گرافت، بیومارکر NGAL، عملکرد یک ساله گرافت
 • عباس احمدی*، مصطفی مصطفوی، علی کلانتری حصاری صفحات 857-868
  پیش زمینه و هدف
  تخمدان پلی کیستیک سندرومی با اختلالات اندوکرینی و متابولیکی پیچیده ای است که با عدم تخمک گذاری مزمن، تخمدان پلی کیستیک و علائم پاتولوژیکی مانند هیپرآندروژنیسم مشخص می شود. مهم ترین نشانه برای وجود تخمدان پلی سیستیک، افزایش آندروژن های خونی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر شیرین بیان بر عوارض هایپرآندروژنیسم ایجادشده توسط تخمدان پلی کیستیک تجربی بر ساختار بافت شناسی تخمدان می باشد.
  مواد و روش کار
  در این بررسی تجربی تعداد 60 قطعه موش سوری به 6 گروه تقسیم شدند: گروه های کنترل، هایپرآندروژن، تیمار 1 mg/kg)150 (، تیمار 2 mg/kg)300 (، تیمار 3 mg/kg)450 (و تجویز شیرین بیان تنها با دوز mg/kg450 صورت گرفت. گروه های هایپرآندروژن و تیمار 21 روز متوالی لتروزول با دوز mg/kg 2 لتروزول از طریق خوراکی دریافت کردند. گروه های تیماری دو ساعت بعد عصاره شیرین بیان با دوزهای یادشده از طریق خوراکی دریافت کردند. بعد از پایان دوره درمان از هر گروه 8 قطعه موش به طور تصادفی انتخاب و با استفاده از جابجایی مهره های گردنی، جهت مطالعات بافت شناسی آسان کشی شدند. تخمدان راست و چپ جداسازی و در داخل محلول بوئن فیکس و جهت سایر مراحل بافت شناسی در نظر گرفته شدند. مطالعات بافت شناسی با رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از بررسی گروه های مختلف نشان داد که در گروه درگیر با تخمدان پلی کیستیک تجربی پارامترهای بافت شناسی تخمدان به شدت افت کرده و عصاره شیرین بیان توانسته اثرات محافظتی نسبی داشته باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  به طورکلی می توان نتیجه گرفت که تجویز عصاره هیدروالکلی شیرین بیان در دوز مناسب، به دلیل مواد موثره آنتی اکسیدانتی خود اثرات سوء هایپرآندروژنیسم بر ساختار بافت شناسی دستگاه تناسلی موش ماده را بهبود بخشیده است.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان سیستیک، تخمدان، هایپر آندروژنیسم، لتروزول، شیرین بیان
 • مهسا شاه محمدی کلیبر*، حسن بافنده، رحیم یوسفی صفحات 869-880
  پیش زمینه و هدف
  تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای می تواند سبب افزایش یا کاهش عملکرد مغز شود. نقصان حافظه بینایی به عنوان یکی از فرضیات سبب شناختی در طیف گسترده ای از اختلال های روانی همچون اختلال وسواس فکری-عملی، مطرح می باشد. مطالعه حاضر باهدف تعیین اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه ای (tDCS) به روش آندال تک موضعی بر حافظه بینایی در بیماران دارای اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) انجام شد.
  مواد و روش ها
  جامعه ی آماری شامل 25 نفر از بیماران دارای اختلال وسواس-فکری عملی می باشد که در سال 1396 به مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مراجعه کرده بودند. و اختلال آن ها توسط روان پزشک، روانشناس بالینی و پرسشنامه وسواس فکری عملی مادزلی تایید شده بود. تمامی آزمودنی ها در دو گروه، دو نوع مختلف تحریک آند تک موضعی و ساختگی بر روی ناحیه (OZ) همراه با تحریک کاتد در ناحیه (OFC) با شدت جریان 2 میلی آمپر و به مدت 20 دقیقه طی 10 جلسه دریافت کردند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که اعمال tDCS به روش آندال تک موضعی بر حافظه بینایی بیماران دارای اختلال وسواس فکری-عملی اثربخش بود و منجر به تفاوت معنی دار بین دو گروه آزمایشی و شم شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های به دست آمده حاکی از این است که پروتکل اعمال tDCS به روش آندال به دلیل افزایش تحریک پذیری قشری و تغییر و تنظیم لب پس سری که در پردازش بینایی نقش مهمی ایفا می کند، قابلیت بالقوه ای در بهبود حافظه بینایی بیماران دارای اختلال وسواس فکری عملی دارد.
  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه ای، اختلال وسواس فکری عملی، حافظه بینایی
 • عزتاللهعباسی، امیر نسیم فر*، احد قضاوی، محمد کرمی یار، احمد علی نیکی بخش، هاشم محمودزاده، مهران نوروزی، ابراهیم صادقی، مسعود خسن وند عموزاده، صیاد قربان پور صفحات 881-886
  پیش زمینه و هدف
  اسهال یکی از مهم ترین معضلات بهداشتی کشورهای درحال توسعه است.. شایع ترین علت گاستروانتریت در کودکان عفونت های ویروسی می باشد که نیاز به تجویز آنتی بیوتیک ندارد و مقاومت به آنتی بیوتیک یکی از مهم ترین مشکلات پزشکی در چند دهه اخیر می باشد لذا این مطالعه جهت بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیک در گاستروآنتریت های غیر باکتریایی در بیماران بستری در بیمارستان. شهید مطهری ارومیه صورت گرفت.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه مقطعی توصیفی، پرونده 104 بیمار بستری با گاسترو آنتریت موردبررسی قرار گرفت. و کودکان به سه گروه سنی 6 ماه تا 3 سال، 3 سال تا 5 سال و بالای 5 سال, تقسیم شدند و داده های مربوط به علائم بالینی، مدت اسهال و نتایج آزمایشگاهی ثبت شد و با نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در کل نتایج حاصل از بررسی 104 کودک بیمار نشان داد که بیشترین آنتی بیوتیک مصرفی سفتریاکسون می باشد (83 نفر,79.8 درصد) و 6 نفر (8/5 درصد) سفتی زوکسیم و 15 نفر (4/14 درصد) هیچ آنتی بیوتیکی دریافت نکرده اند. و نشان می دهد که اکثر تجویزهای آنتی بیوتیکی به طور بی رویه و بدون توجه به نتایج آزمایشگاهی بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اینکه اکثر گاستروآنتریت ها ویروسی می باشند. لازم است جهت جلوگیری از مقاومت های میکروبی در اسهال بر اساس نتایج آزمایشگاهی (کشت و آنالیز مدفوع) در موارد مناسب و لازم تجویز گردد.
  کلیدواژگان: گاستروآنتریت، اسهال غیر عفونی، آنتی بیوتیک
 • مجید محمود علیلو، بهارک حیدری اقدم* صفحات 888-895
  پیش زمینه و هدف
  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و ذهن آگاهی بر بهبود نشانه های پرخوری عصبی بود.
  مواد و روش کار
  این پژوهش در چهارچوب طرح تجربی تک موردی و با استفاده از طرح خطوط پایه چندگانه پلکانی صورت پذیرفت. نمونه های این پژوهش 3 نفر از ساکنین شهر ارومیه بودند که طبق ملاک های DSM5 مبتلا به پرخوری عصبی بودند و به صورت در دسترس انتخاب و داوطلبانه وارد برنامه آموزش شدند. برنامه آموزشی طبق پروتکل پیشنهادی مک کی و وود و برنتلی طرح ریزی و در جهت بهبودی علائم پرخوری عصبی برنامه ریزی شد و در 10 جلسه انجام گرفت. هر جلسه با پرسشنامه های بولیمیا، پرسشنامه تصویر بدنی (روابط چندبعدی بدن)، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب بک سنجش صورت گرفت. در پایان برنامه خودیاری ارائه شد و یک ماه بعد سنجش پیگیری صورت گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که پس از 10 جلسه آموزش تنظیم هیجان و ذهن آگاهی به طور متوسط علائم پرخوری عصبی 64.33 درصد و تصویر بدنی 39.65 درصد و افسردگی 39.96 درصد و اضطراب 50.76 درصد بهبودیافته و پس از پیگیری یک ماهه در علائم پرخوری عصبی به میزان 54.71 درصد، تصویر بدنی 39.39 درصد، افسردگی 28.17 درصد و اضطراب 45.44 درصد بهبودی مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش بیانگر آن بود که آموزش تنظیم هیجان و ذهن آگاهی بر بهبود اختلال پرخوری عصبی موثر است و با مقداری تامل می توان گفت در موجب بهبودی در اضطراب افراد مبتلا به پرخوری عصبی می شود. اما در بهبود ادراک نادرست از تصویر بدنی و افسردگی در افراد مبتلا به پرخوری عصبی تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، ذهن آگاهی، پرخوری عصبی، تصویر بدنی، افسردگی، اضطراب
 • فاطمه احمدی، ضیا فلاح محمدی* صفحات 896-903
  پیش زمینه و هدف
  سلول های NG2 به عنوان پیش ساز سلول های الیگودندروسیت بوده و دارای نقش حفاظت کننده نورونی می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه تاثیر چهار هفته تمرین اختیاری معمولی و پیچیده بر سطوح NG2 مغز رت های نر سالم نژاد ویستار بود.
  مواد و روش کار
  30 سر رت نژاد ویستار بالغ پس از یک هفته آشنایی با محیط آزمایشگاه به صورت تصادفی به سه گروه تمرین اختیاری روی چرخ دوار ساده، تمرین اختیاری روی چرخ دوار پیچیده و گروه کنترل تقسیم بندی شدند. گروه های تمرینی به مدت چهار هفته به طور اختیاری به انجام فعالیت پرداختند. از روش الایزا برای اندازه گیری NG2 مغز استفاده گردید. بررسی تفاوت میانگین ها با روش تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 صورت گرفت.
  یافته ها
  انجام تمرینات اختیاری روی چرخ دوار ساده (P=0/03) و روی چرخ دوار پیچیده (P=0/001) تغییر معنی داری در سطوح NG2 مغز رت های سالم نژاد ویستار داشت. همچنین بین دو نوع تمرین تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P=0/05).
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، چهار هفته تمرین اختیاری در دو مدل چرخ دوار پیچیده و معمولی افزایش معنی داری در سطوح NG2 مغز رت های نر سالم نژاد ویستار ایجاد کرد. درنتیجه از این دو روش تمرینی، جهت تاثیرگذاری مثبت بر روی افزایش الیگودندروسیت ها در رت های سالم می توان استفاده کرد و روش تمرین اختیاری پیچیده اثربخشی بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: تمرین اختیاری، چرخ دوار معمولی، چرخ دوار پیچیده، NG2
 • لیلا کیانی فرد، محمد یخچالی*، مهدی ایمانی صفحات 904-912
  پیش زمینه و هدف
  فاسیولوزیس یک بیماری انگلی مشترک است که توسط ترماتود فاسیولا هپاتیکا ایجاد می شود. پروتئازها جهت بقای انگل ها ضروری می باشند. هدف از این مطالعه جهت بررسی فعالیت و مطالعه اثرات pH و دما بر سرین پروتئاز و سیستئین پروتئاز در ترماتود فاسیولا هپاتیکا بود.
  مواد و روش کار
  ترماتودهای بالغ فاسیولا هپاتیکا از کبد گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان ارومیه جدا شدند و میزان پروتئین آن ها اندازه گیری شد. فعالیت پروتئولیتیک عصاره کرم بالغ با استفاده از سوبسترای آزوکازئین در محدوده pH 2 تا 12 موردبررسی قرار گرفت. سوبسترای ویژه تریپسین، کیموتریپسین و کاتپسین B برای سنجش آنزیم های پروتئازی استفاده شد. اثر مهارکننده های پروتئازی پپساتین، DTT، PMSF و EDTA بر روی این آنزیم ها بررسی شد. برآورد دما و pH بهینه در محدوده دمایی 90-10 درجه سانتی گراد و 12-2 pH بود.
  یافته ها
  pH بهینه فعالیت برای تریپسین و کیموتریپسین قلیایی و فعالیت پروتئولیتیکی و کاتپسین B اسیدی بود. فعالیت سرین پروتئاز و سیستئین پروتئاز در فاسیولا هپاتیکا ثبت گردید. دمای بهینه برای فعالیت تریپسین و کیموتریپسین در 50 درجه سانتی گراد و کاتپسین B در 40-30 درجه سانتی گراد بود. هر سه پروتئاز پایداری دمایی تا 40 درجه سانتی گراد را نشان دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  ثبات دمایی بالای پروتئازهای فاسیولا هپاتیکا نشان داد که به عنوان یک عامل بالقوه می توانند کاربردی زیستی در تهیه واکسن و داروهای ضد انگلی داشته باشند.
  کلیدواژگان: فاسیولا هپاتیکا، سرین پروتئاز، سیستئین پروتئاز، pH، دما
 • زهرا مصلی نژاد، محمد همتی نفر*، عبدرضا ستوده، سعیده عرفانیان صفحات 913-919
  پیش زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر طول تلومر و عوامل تلومری در لکوسیت های زنان جوان غیرفعال بود.
  مواد و روش کار
  بدین منظور 21 نفر دانشجو به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (11n=، سن:01/2± 25/23 سال، قد:44/5±32/163 سانتی متر، وزن: 56/7 ±2/62 کیلوگرم) وگروه کنترل (10n= ، سن:32/1± 42/24 سال، قد:88/4±00/165 سانتی متر، وزن: 80/6 ±6/66 کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته پروتکل تمرینی HIIT را اجرا کردند. هر جلسه شامل 3 تا 6 تکرار دویدن با حداکثر سرعت در یک ناحیه 20 متری با 30 ثانیه بازیافت بود. نمونه های خونی یک روز قبل و بعد اجرای پروتکل تمرینی به صورت ناشتا جمع آوری شد.تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آماری T مستقل و همبسته انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، طول تلومر (نسبت T/S) ( 04/0 p=) و فعالیت آنزیم تلومراز ( 045/0 p=) در گروه تجربی افزایش معناداری داشت. همچنین، درصد چربی بدن ، میزان BMI و وزن نیز در این گروه در حد معناداری کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد به نطر می رسد HIIT - به عنوان یک شیوه تمرینی مناسب و کارآمد- از نظر زمانی برای افزایش فعالیت آنزیم تلومراز و در نتیجه بهتر شدن فرسایش طول تلومر در زنان جوان غیر فعال سود مند است.
  کلیدواژگان: تلومر، تلومراز، عوامل مرتبط با تلومر، تمرین تناوبی با شدت بالا
|
 • jaffar nouroozzadeh*, elham adlravan, javad zeinali, hamisreza khalkhali Pages 848-856
  Background & Aims
  Diagnosis of poor graft function by modern biomarkers is a step to early detection of injuries to the kidneys. Therefore, in this study, serum NGAL was evaluated in renal transplant recipients and compared with creatinine and glomerular filtration rate (GFR) using CKD-Epi equation.
  Materials & Methods
  This case-control study was performed at Imam Khomeini Teaching Hospital, Urmia. Thirty-nine kidney transplant recipients from the living- and cadaver donors were investigated between February 2016 and September 2017. Serum NGAL predictive value during early postoperative period was investigated studied population was divided into good early graft function (GEGF) and poor early graft function (PEGF) as according to established protocol. Blood specimens were collected before transplantation and also 2, 16, 24, 36, and 48 hours after transplantation. NGAL was measured by ELISA method. The results were analyzed by SPSS software version 16.
  Results
  Of 39 transplant recipients, 13 were classified as PEGF No difference was seen in serum NGAL between kidney recipients with GEGF or PEGF. Serum creatinine and GFR peri-transplantation and 2 hours after surgery were not different However, significant differences were observed 16, 24, 36, 48 and 72 hours post-surgery transplantation (p <0.05). The ROC analysis showed that the AUCs of creatinine varied from 0/76 to 0/87 and that for GFR varied from 0/72 to 0/86. Also, there was a positive correlation between serum NGAL measured in pre-graft and 2, 16, 24, 36, and 48 hours after transplantation with creatinine. No difference was noted in GFR monitored at3, 6, 9, and 12 months after transplantation.
  Conclusion
  Our results indicated that serum NGAL was not significantly different among patients with GEFG and PEGF. Serum creatinin and GFR (CKD-EPI) were better than NGAL in diagnosing patients with PEGF, t High distribution living donors in this study was the main cause of the difference in the results of this study with other There was no positive correlation between the serum NGAL measured in the early hours of transplantation and one-year after transplantation.
  Keywords: Renal transplantation, Graft function, NGAL
 • abbas ahmadi*, Mostafa Mostafavi, Ali kalantari hesari Pages 857-868
  Background & Aims
  Polycystic ovary syndrome is a complex endocrine and metabolic disorder characterized by chronic anovulation, polycystic ovaries and pathological conditions such as hyperandrogenism. Increase in the level of estrogen is an important symptom of polycystic ovary syndrome. This study aimed to investigate how hyperandrogenism-induced polycystic ovary syndrome (PCOS) affects the histological structure of ovaries.
  Materials & Methods
  Sixty adult female mice were divided into six groups: Control group, Experimental group that Hyperandrogenism (HA) was induced by oral administration of 2mg/kg letrozole and protective effect of licorice root was studied in three doses: 150, 300, 450 mg/kg by gavage for 21 consecutive days. About 450mg/kg licorice extract was administered to the sixth group. Each group had 14mice and only 8 of them were used for histological studies. Ovaries were separated and samples were analyzed in Bouin's solution. Histological and histomorphometrical studies were done by Hematoxylin and Eosin staining.
  Results
  Results showed that histological parameters in hyperandrogen ovaries were greatly reduced and Licorice root extract had a protective effect.
  Conclusion
  Finally, it can be concluded that administration of appropriate doses of licorice root extract improved antioxidant ingredients and affected the histological structure of reproductive system in females with hyperandrogenism.
  Keywords: polycystic ovary syndrome, Ovary, hyperandrogenism, letrozole, licorice root
 • Mahsa Shahmohammadi Kaleybar*, Hasan Bafandeh, Rahim Yuosefi Pages 869-880
  Background & Aims
  The Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) can improve or impair the function of the brain. The visual memory impairment, as one of the etiological assumptions, has been classified among a wide range of mental disorders such as Obsessive Compulsive Disorder (OCD). The present study was carried out to determine the influence of single-session anodal tDCS on visual memory of patients suffering from (OCD).
  Materials & Methods
  The statistical population of this research included 25 patients with OCD referred to Counseling and Mental Health Services Center of Azarbaijan Shahid Madani University in 1396. Their disorder was confirmed by psychiatrist, clinical psychology, and the Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory (MOCI). They were organized into two groups and received two types of sham and real single-session anodal stimulation on OZ area, with cathode stimulation of 2 am on OFC for 20 minutes in 10 sessions.
  Results
  The results obtained by multivariate analysis of covariance revealed that applying single-session anodal tDCS influenced visual memory of patients suffering from OCD, and led to a significant difference between the experimental and sham groups.
  Conclusion
  The findings of the study indicated that the protocol of applying single-session anodal tDCS has a potential capability to improve the visual memory of OCD patients because it increases the Cortical Stimulation and changes and regulates the Occipital Lobe which plays a crucial role in visual processing.
  Keywords: Transcranial direct current stimulations, Obsessive-Compulsive disorder, Visual memory
 • Ezatollah abbasi, Amir Nasimfar*, Ahad Gazzavi, Mohammad Karamiyar, Ahmad Ali Nikibakhsh, Hashem Mahmodzadeh, Mehran Noroozi, Ebrahim Sadeghi, masoud Hasanvanamozadeh, sayad ghorbanpour Pages 881-886
  Background &Aims
  Diarrhea is a major health problem in developing countries; and on a global scale, it is the most common cause of death after heart diseases and cancer in many populations. Gastroenteritis is a symptom of the gastrointestinal infection (GI) which is caused by pathogenic bacterial, viral or parasitic infections. In some centers, without complete diagnostic tests to approve bacterial infection, antibiotics are prescribed; and antibiotic therapy is stopped after diagnosing non-bacterial infection. Antibiotics should not be prescribed arbitrarily without medical indications due to complications associated with antibiotic therapy, such as antibiotic-resistant strains that would create problems in the future treatment of diseases resistant to antibiotic treatment. The current study was conducted to investigate the pattern of antibiotic usage for nonbacterial (viral) gastroenteritis in patients hospitalized at Motahari Hospital
  Materials & Methods
  In this retrospective study, all the information was collected from the available medical records in Hospital archives and the results are presented by tables and the average frequency graphs. Children were divided into three age groups (6 months to 3 years - 3 years to 5 years - over 5 years). Data from the medical records of patients including demographic characteristics, duration of diarrhea, fever, clinical symptoms, the results of laboratory tests (analysis, stool cultures, biochemistry, urine analysis) and the antibiotics prescribed in the instructions sheet were all recorded and the related data were analyzed using SPSS.
  Results
  Of 104 patients, 81 patients (77.9%) were six months to three years and 16 patients (15.4%) were three years to five years, and 7 patients (6.7%) were over five years. Sixty patients (57.7%) were males and 44 patients (42.3%) were female. Most patients were male and aged six months to one year (49 patients). Ceftriaxone was the most commonly prescribed antibiotic and 83 patients (79.8%) received it, and 6 patients (5.8%) received ceftizoxime, and 15 patients (14.4) did not receive any antibiotic. The maximum length of hospital stay and antibiotic therapy was 9 days. However, with stool, urine and blood tests being normal, the fever of age groups were 45%, 35%, and 32%, respectively.
  Conclusion
  In order to avoid imposing additional costs and to prevent microbial resistance in diarrhea, it is recommended and urged to prescribe antibiotic for suitable and necessary cases based on laboratory results (culture, stool analysis tests), since the major cause of gastroenteritis is viral infection.
  Keywords: gastroenteritis, Noninfectiondiarrhea, Antibiotic
 • majied mahmood alilou, baharak heydari aghdam* Pages 888-895
  Background & Aims
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of mindfulness and emotion regulation training on improving bulimia nervosa. To so, the body image, depression and anxiety of these individuals were examined during the study
  Materials and Method
  This study was carried out in the framework of a single-case experimental design using a step-by-step multiple baseline design. The samples of this study were 3 individuals living in Urmia who were diagnosed with bulimia nervosa (based on DSM5 criterai) and were selected and voluntarily entered the training program. The training program was designed according to the proposed McKay, Wood and Brentley protocol and was planned to improve the symptoms of bulimia nervosa in 10 sessions. Each session was evaluated with BULIMIA, MBSRQ, BDI and BAI tests. At the end of the self-help plan, a follow-up measure was made one month later.
  Results
  The results showed that following the one-month follow-up training of emotion regulation and mindfulness training, 54.71% of the symptoms improved. After the interventions, 39.39% improvement was observed in body image, 28.17% in depression and 45.44% in anxiety. Discussion and
  Conclusion
  The findings of this study indicated that emotion regulation and mindfulness improved the symptoms of bulimia nervosa disorder and other associated problems, such as defective perception of body image and mood problems such as depression, anxiety, and Emotional dysregulation.
  Keywords: emotion regulation, Mindfulness, bulimia nervosa, Body Image, Depression, Anxiety
 • fatemeh ahmadi, zia fallahmohammadi* Pages 896-903
  Background and objective
  NGF-2 is oligodendrocyte progenitor cell which has neuroprotective functions. This study was designed to investigate and compare the effect of a 4-week voluntary training program on regular and complex running wheels on NGF-2 levels in healthy Wistar male rats.
  Materials and methods
  Thirty adult Wistar male rats were divided into 3 groups: voluntary training on regular running wheel, voluntary training on complex running wheel, and control. For measuring the NGF-2 levels in the brain, the ELISA test was used. One-way analysis of variance and Tuckey post-hoc tests were employed for comparing the intergroup differences. All the statistical analysis were conducted by SPSS software (version 20).
  Results
  Performing voluntary training programs on regular (p=0.03) and complex running wheels (p=0.001) resulted in significant changes in NGF-2 levels in the brain. There was also a significant difference between these two modes of training programs (p=0.05).
  Conclusion
  Based on the results, these 2 training protocols can be regarded as positive intervening factors for increasing oligodendrocytes in healthy rats, although the complex running wheel voluntary training has shown to be more promising.
  Keywords: voluntary Exercise, regular wheel running, complex wheel running, NG2
 • Leila Kianifard, Mohammad Yakhchali*, Mehdi Imani Pages 904-912
  Background & Aims
  Fascioliasis is a zoonotic disease caused by the trematode Fasciola hepatica. Proteases are essential for the survival of parasites. This study was conducted to evaluate the serine and cysteine proteases of F. hepatica and also to the investigate the effect of pH and temperature on proteases activity and their temperature stability.
  Materials & Methods
  Adult Fasciola were isolated from infected livers and their protein levels were measured. The total proteolytic activity of the extract of F. hepatica was evaluated using azocasein substrate in pH values from 2 to 12. Trypsin, chymotrypsin and cathepsin B substrates were used to measure protease activity. We evaluated the effect of protease inhibitors, PMSF, pepsin, DTT and EDTA on these enzymes. The estimation of optimum temperature and pH was performed within a temperature range of 10-90 ° C and at pH levels 2-12.
  Results
  The optimum pH activity of trypsin and chymotrypsin were recorded at an alkaline pH and total proteolytic activity and cathepsin B were recorded at an acidic pH. The results showed that F. hepatica had serine and cysteine protease activity. The optimum temperature activity for trypsin and chymotrypsin was 50 ° C. The optimum temperature activity for cathepsin B was at 30 to 40 ° C. The temperature stability for the three proteases was up to 40 ° C.
  Conclusion
  The high temperature stability of F. hepatica proteases showed that they could be used as a potential factor in biological applications such as vaccine and anti-parasitic drugs.
  Keywords: Fasciola hepatica, Cysteine protease, Serine protease, pH, Temperature
 • zahra mosallanezhad, Mohammad hemmatinafar*, abdolreza sotoodeh, saeideh erfanian Pages 913-919
  Background & Aims
  The purpose of this study was to examine the effect of eight-week high-intensity interval training (HIIT) on telomere length and telomere factors of leukocytes in sedentary young women.
  Materials & Methods
  A total of 21 students voluntarily participated in this study. The participants were randomly divided into two groups: the experimental group (n=11, age=23.25±2.01 years, height=163.32±5.44 cm, and weight=62.2±7.56 kg) and the control group (n=10, age=24.42±1.32 years, height=165.00±4.88 cm, and weight=66.6±6.30 kg). The experimental group performed three sessions of HIIT a week for eight weeks. Every session included three-six runs with maximum speed in a 20-metre area with 30 seconds of rest between each run. The fasting blood samples were collected immediately before and after the exercise protocol. The telomere length was measured using Real Time PCR method. The data were analysed using independent and paired t-tests.
  Results
  The results showed that leukocyte telomere length (T/S ratio) (p=.04) and telomerase activity (p=.04) in the experimental group increased significantly. Moreover, the body fat percentage, BMI, and weight of the experimental group decreased significantly.
  Conclusion
  The results of this study showed that HIIT increases the leukocyte telomere length in sedentary young women, making it an efficient and appropriate method of exercise.
  Keywords: Telomere, Telomerase, Telomere related factors, High intensity interval training