فهرست مطالب

نشریه تعاون و کشاورزی
سال هفتم شماره 28 (زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد رهبری*، روح الله سمیعی، مجید اشرفی، سامره شجاعی صفحات 1-24
  شناسایی ابعاد و مولفه های نوآوری سازمانی در تعاونی های لبنی می تواند تضمینی برای ورود به بازار و ماندگاری مستمر هر شرکت تعاونی لبنی و انطباق آن با تغییرات محیطی باشد. بدین منظور، در تحقیق حاضر به منظور شناسایی ابعاد و مولفه های نوآوری سازمانی در شرکت های تعاونی لبنی فعال کشور با استفاده از روش کیفی و براساس مطالعات کتابخانه ای و پیشینیه تحقیق و نظرسنجی از خبرگان و از طریق تهیه و توزیع پرسش نامه و انجام آزمون دلفای فازی تعداد 32 مولفه نوآوری سازمانی شناسایی شدند. پس از انجام مراحل دلفای فازی، تعداد 23 مولفه، که امتیاز بالاتر از حد آستانه 71/7 کسب کردند، انتخاب و در 4 بعد نوآوری در محصول، نوآوری اداری، نوآوری فرایند و نوآوری بازاریابی دسته بندی شدند. در نهایت، وضعیت مولفه های متغیرهای تحقیق به لحاظ نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف تایید شد.
  کلیدواژگان: نوآوری سازمانی، تعاونی لبنی، دلفی فازی
 • سمیه محمودی، محمدرضا محبوبی*، عبدالوهاب قزل صفحات 25-51
  هدف این تحقیق بررسی اثربخشی ترویج و آموزش فنون زراعی با استفاده از الگوی ارزشیابی آزمایش اجتماعی در تعاونی تولید روستایی پیوند شهرستان آق قلا در استان گلستان بود. جامعه آماری را 345 کشاورز عضو تعاونی و 1104 کشاورز غیرعضو تعاونی تشکیل دادند. شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی چندمرحله ای بود که با انجام آن، 220 کشاورز عضو و 200 کشاورز غیرعضو به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که روایی صوری آن توسط متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بعد نگرشی و مهارتی (به ترتیب برابر 92/0 و 84/0 درصد) تایید شد. نتایج نشان داد ترویج فنون زراعی نگرش کشاورزان عضو را در زمینه آماده سازی زمین و کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی اصلاح کرده و باعث افزایش دانش و مهارت آنان در این زمینه شده است. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد تفاوت معنی داری بین دو گروه کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی از نظر دانش، نگرش و مهارت در مورد آماده سازی زمین و کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی وجود دارد و ترویج فنون زراعی توانسته است علاوه بر اصلاح نگرش کشاورزان در مورد عملیات آماده سازی زمین و کاشت، داشت و برداشت، دانش و مهارت آنان را نیز افزایش دهد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد ترویج فنون زراعی بیشترین تاثیر را در بعد دانشی و کمترین تاثیر را در بعد نگرشی در زمینه عملیات آماده سازی زمین و کاشت، داشت و برداشت بر کشاورزان عضو تعاونی داشته است
  کلیدواژگان: اثربخشی، تعاونی تولید روستایی، ترویج فنون زراعی، الگوی ارزشیابی آزمایش اجتماعی
 • ابراهیم انواری*، ادریس محمودی صفحات 51-71
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر کسب مزیت رقابتی شرکت های تعاونی استان خوزستان برای توسعه بازارهای تعاونی انجام گرفت. جامعه آماری آن را کلیه مدیران شرکت ها و کارکنان تعاونی های تولیدی استان خوزستان تشکل دادند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی حجم نمونه 267 نفر برآورد شد که بعد از توزیع پرسش نامه و بررسی پرسش نامه های برگشتی، تعداد 147 پرسش نامه قابل استفاده بود. روایی پرسش نامه مورد تایید خبرگان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی تایید شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل مدیریت منابع انسانی، شهرت سازمانی، وضعیت فناوری و کیفیت خدمات به ترتیب مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل موثر بر مزیت رقابتی تعاونی های تولیدی اند. از سوی دیگر، تبلیغات، مشتری محوری و نوآوری بر مزیت رقابتی تاثیر نداشته اند. بررسی نتایج جانبی تحقیق نشان داد که یکی از چالش های اصلی تعاونی ها، که تابع عوامل مزیت رقابتی مورد بحث در این پژوهش بوده است، فروش می باشد که موفقیت در آن بر پایداری کسب و کار تاثیرگذار است، لذا برخورداری از مزیت رقابتی بر این متغیر مهم عملکردی اثر قابل توجهی دارد.
  کلیدواژگان: مزیت رقابتی، اثر بخشی مدیریت منابع انسانی، تعاونی های تولید، استان خوزستان
 • محمد باقر آرایش* صفحات 71-102
  لازمه سازمان یافتن اقشار مختلف کشاورزان در قالبگروه ها و تشکل های مختلف محلی، تغییر نگرش منفی برخی کشاورزان نسبت به عضویت در تعاونی ها، ایجاد و تقویت انگیزه آنان و ارضای برخی از نیازهایشان از طریق تعاونی است. هدف این پژوهش نیز شناسایی و تحلیل عدم تمایل ( عوامل بازدارنده) عضویت گندم کاران استان ایلام در تعاونی های کشاورزی با بررسی ذهنیت های مشارکت کنندگان به کمک روش شناسی کیو بود. چارچوب فلسفی این پژوهش از نوع پارادایم تفسیری اثبات گرایی بود. مشارکت کنندگان این پژوهش 12 نفر از گندم کاران نمونه، کارشناسان ستادی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان و استادان دارای پیشینه مطالعاتی در زمینه تعاونی های تولید کشاورزی بودند. فضای گفتمان پژوهش از دو ماخد پیشینه و مصاحبه عمیق گردآوری و تعداد 49 عبارت به عنوان عبارات کیو انتخاب شد. تحلیل توزیع نشان داد که می توان 6 الگوی ذهنی متمایز را در میان مشارکت کنندگان شناسایی کرد که 08/86 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. بیشترینواریانس تبیین شده مربوط به الگوی ذهنی نخست با امتیاز 73/19 بود. عوامل بازدارنده تمایل کشاورزان به عضویت در تعاونی های تولیدی براساس این 6 الگوی ذهنی شناسایی و اولویت بندی شدند. در نهایت، الگوهای ذهنی به صورت استعاری و به ترتیب با عناوین "کشاورزان معتقد به نبود سازه های زیرساختی- سیاستی (73/19)"، "کشاورزان معتقد به چالش های اقتصادی- انگیزشی (99/18)"، "کشاورزان قائل به فراهم نبودن سازه های آموزشی- فرهنگی (44/18)"، "معتقدان به نبود روحیه کارآفرینانه در تعاونی های کشاورزی (81/10)"، "کشاورزان معتقد به فقدان سازه های مدیریتی- حمایتی(049/9)" و "کشاورزان قائل به نبود پارامترهای مناسب فردی (شخصیتی) (046/9)" نام گذاری و تفسیر شدند.
  کلیدواژگان: عوامل بازدارنده، تمایل کشاورزان، عضویت، روش کیو، تعاونی های تولید کشاورزی
 • سیده زهره محمدی*، سعید محمدزاده، مسعود یزدان پناه صفحات 103-137
  یکی از روش های مطالعه رفتار حفاظتی انسان و عوامل پیش بینی کننده آن، کاربرد مدل های اجتماعی- روان شناختی است. هدف از این پژوهش به کارگیری و مقایسه دو نظریه رفتار برنامه ریزی شده و مدل فعال سازی هنجار در پیش بینی رفتار نخل داران عضو تعاونی تولید شهرستان دشتستان در زمینه حفاظت از آب و تعیین عوامل موثر بر آن بود. در پژوهش حاضر، داده ها با فن پیمایش و از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. روایی صوری پرسش نامه با بهره گیری از نظر استادان و متخصصان امر و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (70/0 تا 86/0) برای متغیرهای مختلف تحقیق به تایید رسید. جامعه مورد مطالعه شامل نخل داران عضو تعاونی تولید شهرستان دشتستان به تعداد 1400 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، 300 نفر از آنها انتخاب شدند. یافته ها نشان داد در نظریه رفتار برنامه ریزی شده متغیرهای نگرش، هنجار ذهنی، خودکارآمدی و هنجار اخلاقی بر نیت نخل داران در زمینه حفاظت از آب تاثیر گذارند و نیت در نهایت قادر است 45 درصد از تغییرات رفتار نخل داران نسب به حفاظت از آب را پیش بینی کند. همچنین بر اساس مدل فعال سازی هنجار، متغیرهای آگاهی از پیامدها، آگاهی از نیاز، انتساب مسئولیت، خودکارآمدی و کارآمدی نتیجه بر هنجار اخلاقی نخل داران در زمینه حفاظت از آب تاثیر گذارند و در نهایت، 3 متغیر هنجار اخلاقی، احساس گناه و احساس غرور در مجموع قادرند 24 درصد از تغییرات رفتار نخل داران نسبت به حفاظت از آب را پیش بینی کنند. نتایج همچنین نشان داد که هر دو نظریه پتانسیل پیش بینی رفتار نخل داران را دارند، اما قدرت پیش بینی نظریه رفتار برنامه ریزی شده بالاتر از مدل فعال سازی هنجار است. از دیدگاه سیاست گذاری، مطالعه حاضر توجیهی برای استفاده از سازه های این مدل ها در سیاست و تصمیم گیری ای است که منجر به تشویق کشاورزان به حفظ و مصرف بهتر آب شود.
  کلیدواژگان: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، رفتار حفاظت از آب، مدل فعال سازی هنجار، اعضای تعاونی تولید، نخل داران
 • پژمان رضایی* صفحات 137-166
  هدف از انجام این تحقیق بررسی عملکرد و شناخت آثار شکل گیری تعاونی های مشاع بر ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و... در شهرستان کیار از توابع چهارمحال و بختیاری بود. در این زمینه، تعاونی های مشاع شهرستان کیار، شامل 28 تعاونی و 126 بهره بردار، بررسی شدند. روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق کتابخانه ای و میدانی بود. در روش میدانی، با استفاده از پرسش نامه، تمامی تعاونی های شهرستان سرشماری شدند. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی بود و از آزمون های t تک نمونه ای برای مقایسه میانگین شاخص های تعاونی ها با شاخص های استان، و کای اسکوئر و همبستگی پیرسون برای مقایسه میانگین شاخص های تعاونی های شهرستان نسبت به هم استفاده شد. نتایج نشان داد اراضی بهره برداران این تعاونی ها خرد و پراکنده است به طوری که متوسط سرانه اراضی 3 هکتار و پراکندگی آن در 5 نقطه است. بهره وری منابع آب تعاونی ها شرایط مطلوبی ندارد و تنها 15 درصد تعاونی ها از شیوه های نوین آبیاری استفاده می کنند. از نظر اقتصادی، رضایتمندی از شاخص های بهبود اشتغال، کیفیت اراضی، رضایت از نحوه تقسیم آب و رضایت از تقسیم اراضی بالاتر از میانگین کل (5/2) است و بر عکس، در زمینه استفاده بهینه از منابع آب، رضایت مندی از درآمدها و هزینه ها، میزان خسارت ها و... کمتر از میانگین کل (5/2) است. در زمینه اجتماعی، عملکرد تعاونی ها نسبتا مناسب ارزیابی شد به طوری که طبق نظر بهره برداران، شاخص های دریافت زمین توسط افراد واجد شرایط، افزایش همبستگی اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت و... بالاتر از میانگین کل (5/2) و شاخص های اشتغال زنان و مشارکت مالی اعضای تعاونی نزدیک به میانگین هستند. از نظر کالبدی - فیزیکی نیز عمده شاخص ها از جمله رضایت از فاصله تعاونی تا روستا، مکان یابی شرکت تعاونی، رضایت از راه دسترسی و... مناسب ارزیابی شدند و پاسخ ها بالاتر از میانگین کل (5/2) بوده است. در مجموع، میانگین شاخص های اجتماعی برابر با 2/3، میانگین شاخص های اقتصادی معادل 3/2 و میانگین شاخص های کالبدی - فیزیکی برابر با 1/3 ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: تعاونی های مشاع کشاورزی، شرکت های تعاونی، شهرستان کیار
 • محسن موسایی*، آیت الله محمدی مفرد صفحات 167-198
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی و محیطی موثر در عملکرد تعاونی های تولید روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه اعضای تعاونی های تولید روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد به تعداد 7644 نفر تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 365 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن از طریق پانل متخصصان شامل استادان گروه مدیریت کشاورزی واحد گچساران و پایایی آن با کمک آزمون آلفای کرونباخ (با ضریب 88/0) تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از میانگین، میانه، نما ، درصد فراوانی و در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین متغیرهای مسئولیت پذیری اجتماعی و همبستگی اجتماعی و مدیریت خاک در سطح 99 درصد و میان متغیرهای مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مدیریت آب، مدیریت استفاده از نهاده های شیمیایی در سطح 95 درصد رابطه معنی داری با عملکرد تعاونی های تولید وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره به شیوه هم زمان نشان داد مولفه های اجتماعی (مسئولیت پذیری اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی) و مولفه های محیطی (مدیریت خاک، مدیریت آب و مدیریت استفاده از نهاده های شیمیایی) در مجموع 66 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: تعاونی تولید روستایی، عوامل محیطی، عوامل اجتماعی، استان کهگیلویه و بویر احمد
|
 • Mohammad Rahbari *, Roohollah Samiee, Majid Ashrafi, Samereh Shojaei Pages 1-24
  The dairy industry in Iran is one of the most important markets with high diversity of innovation, as well as the scientific advancements in this highly competitive and full of turbulence environment,So for each company to enter the dairy market and its continuous longevity, it is necessary to develop a series of indicators such as innovation identifying opportunities and threats of the company, innovation in customer satisfaction, risk management, innovation in product presentation, service and product quality, flexibility ability to structure and refine processes and organize and enhance the productivity of human resources, business intelligence, innovation in the market and the analysis of the status of competitors, in order to easily adapt to environmental changes.Certainly identifying the dimensions and components of organizational innovation in these companies can be a guarantee for the fulfillment of the above cases. For this purpose, in this research, for identifying the dimensions and components of organizational innovation in active dairy cooperative companies with using a qualitative method based on library studies and the predecessor of the research and survey of experts, through the provision and distribution of a questionnaire and performing a fuzzy Delphi test, 32 components Organizational innovation was identified. After completing the phase of fuzzy Delphi, 23 components were selected which earned a score above 7.71, and ranked in four dimensions of product innovation, administrative innovation, process innovation, and marketing innovation. Finally, the status of the components of the research variables was verified aspect of being normal, using the Kolmogorov-Smirnov test.
  Keywords: Innovation, organization innovational, fuzzy delpy
 • Somayeh Mahmoudsanii, Muhammad Reza Mahboobi *, Abdolvahab Ghezel Pages 25-51
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of extension agronomic techniques using the societal experimentation evaluation model in the Peyvand rural production cooperative in the Aqqala Township in the Golestan province. The population included N=345 of farmers who were members in the cooperative as well as N=1104 of farmers who were not members. The sampling method was multi-stage random sampling, in which n=220 of farmers’ member in cooperative and n=200 of farmers’ non-member in cooperative were selected as the sample of the study. The data gathering tool was a questionnaire whose face validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha for attitude and skill dimensions 0.92 and 0.84, respectively. The results showed that extension agronomic techniques improved the attitude of farmers’ member in land preparation and planting, growing and crop harvest and increased their knowledge and skills in this field. The results of the mean comparison showed that there was a significant difference between the two groups of farmers’ member and farmers’ non-member in cooperative in terms of knowledge, attitude and skill in land preparation and planting, growing and harvesting of agricultural products and in addition, extension agronomic techniques could improve farmers’ attitudes about land preparation and planting operations, and also could improve their knowledge and skills. The results of Friedman test showed that extension agronomic techniques had the most effect on knowledge and had the least impact on the field of land preparation and planting, growing and harvesting operations, on farmers’ member in cooperative.
  Keywords: Effectiveness, Rural Production Cooperative, Extension of agronomic techniques, Societal experimentation evaluation model
 • Ebrahim Anvari *, Edres Mahmodi Pages 51-71
  The purpose of this study was to identify the factors affecting the acquisition of competitive advantage of cooperative companies in Khuzestan province for the development of cooperative markets. The statistical population of this research was all managers of companies and employees of production cooperatives in Khuzestan province. Using Morgan table and random sampling method, 267 samples were estimated. After distributing the questionnaire and reviewing the returned questionnaires, 147 questionnaires could be used. The data gathering tool was a questionnaire whose validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed using structural equation modeling tests by partial least squares method. The results of this research show that, on one hand, factors of the effectiveness of HRM, organizational reputation, technology status, and quality are the most important factors of competitive advantage of production cooperatives. On the other hand, advertising, customer orientation, and innovation did not have a role in creating the competitive edge. A review of the side effects of the research showed that sales was one of the main challenges of the production cooperatives, which was highly influenced by the competitive advantage factors discussed in this study and the success in which can be affect business sustainability.Therefore, having a competitive advantage could have a significant effect on this important and functional variable
  Keywords: Competitive advantage, Effectiveness of Human Resource Management, production cooperatives, Khuzestan Province
 • Mohammad Bagher Arayesh * Pages 71-102
  Today, the common belief is that farmers must be organized in a variety of local and regional groups to achieve food security and the development of local communities. But this requires changing the attitude of some farmers towards membership in cooperatives, creating and strengthening their motivation and satisfying some of their needs through agricultural cooperatives. The purpose of this study was to identify and analyze the Barriers to membership of wheat farmers of Ilam Province to join agricultural production cooperatives by investigating the Participants' Minds using Q Methodology. The philosophical framework of this research is a kind of interpretive – positivism paradigm. Participants of study included 12 distinguished farmers, specialist and experts with knowledge in agricultural production cooperative matters. The Concourse of study was compiled from two main sources of literature review and in-depth interviews.  Forty-nine Phrases were selected as Q Phrase.  The distribution analysis showed that six distinct mental patterns can be identified among the participants which explains (86.08) percent of the total variance. The most explained variance was related to the first mental pattern with score (19.73). Barriers of the willingness of wheat farmers to join agricultural production cooperatives were identified and prioritized according to six distinct mental patterns. Finally, the mental models were named and interpreted metaphorically and, respectively, with the titles believers in the absence of infrastructure- politics (19.73),  believers in economic-motivational challenges (18.99), believers in the absence of educational-cultural structures (18.44),  believers in the lack of entrepreneurial spirit in agricultural cooperatives (10.81),  believers in the absence of management – supportive structures (9.049) " and believers in individual parameters (personality) (9.046).
  Keywords: Barriers Factors_Farmers desire_ Membership_ Q Method_Agricultural production cooperatives
 • Sayyedeh Zohreh Mohammadi *, Saeed Mohammadzadeh, Masoud Yazdanpanah Pages 103-137
  The purpose of this study was comparison power of theories of planned behaviorand norm-activation modelin predicting palm owners’ behavior in Dashtestan Township and determination of factors affecting on water conservation. In this research, data have been collected with questionnaire and through survey research.  Validity was gained by a panel of expert approved and its reliability was confirmed through coefficient (Cronbach’s) alpha (0.70-0.86). Population consisted of palm owners’ who were Dashtestan Township by using multistage random sampling technique, 300 individuals palm owners’ were selected Dashtestan Township. The findings showed that the variables norm-activation theory with predicting 24 percent of palm owners’ behavior in relation to water conservation than the variables planned behavior theory with predicting 45 percent of palm owners’ behavior in relation to water conservation was less powerful.
  Keywords: norm-activation theory, Theory of Planned Behavior, Water Conservation Behavior, cooperative production member, palm owners’
 • Pejman Rezaee * Pages 137-166
  The purpose of this research was to investigate the performance and to understand the effects of the formation of this system on the economic and social characteristics in the Township of Kiyar in Chaharmahal and Bakhtiari province. This study included 28 cooperative companies and 126 operators. The study objective was applied and research method is descriptive – analytical. Single-sample T-test, Chi-square and Pearson correlation. The required information has collected on the basis of documentary methods and field study. results showed fragmentation of agricultural land was one of the most important problems in our case study and all of the 28 agricultural cooperatives companies have divided lands between their beneficiaries (The average area of land was 3 hectares and its distribution was 5 points). Water resources productivity was not favorable for cooperatives, and only 15% of cooperatives used modern irrigation practices. In terms of economic satisfaction, the indicators of employment improvement, land quality, satisfaction with water distribution and land division satisfaction were higher than average (2.5). On the contrary, in terms of optimal use of water resources, satisfaction of incomes and expenses, damages and, responses were less than the average (2.5). In the social context, the performance of cooperatives was relatively appropriate, so that the indicators of land acquisition by qualified individuals, increasing social solidarity, preventing immigration and were higher than the average (2.5) And female employment indicators, financial participation of cooperative members was close to the average. In physical indicators, such as distance from cooperatives to village, co-location locator, access satisfaction and were well-evaluated and responses were higher than the average (2.5). In total, the average of social indicators is 3.2, the average of economic indicators was 2.3 and the average physical indicators were 1.3.
  Keywords: : Rural economy, Agricultural cooperatives companies, Kiar county
 • Mohsen Mousaei *, Ayatolah Mohammadi Mofrad Pages 167-198
  The purpose of this study was to identify factors affecting the performance of rural cooperatives in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces. Research was applied in terms of its purpose and in terms of its nature, descriptive-analytical. The population consisted of all members of rural production cooperatives in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province (N=7644). To determine the sample size, the Cochran formula was used and based on this, the sample size was (n=365). A researcher-made questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaire was determined through a panel of experts including the faculty members of the Agricultural Management Department of Gachsaran branch. The reliability of the Coranbach Alpha test was estimated to be (0.88). In order to analyze the data in the descriptive statistics section, mean, median, mode and percent frequency were used. In the inferential statistics, the Kolmogorov test, Pearson correlation test and multivariate regression were used.The results of correlation coefficient showed that there was a significant relationship between social responsibility variables, social solidarity at the level of 99% and the variables of social participation, social trust at 95% level. Also, there was a positive and significant relationship between the soil management variables at the level of 99% and the variables of water management and management of chemical inputs at the 95% level. The results of multivariate regression test showed that the components of social factors, social responsibility, social solidarity, social participation, social trust, soil management, water management and management of chemical inputs in total 66 percent of changes in dependent variable of research
  Keywords: Rural Production Cooperative, Environmental Factors, Social factors, Kohgiluyeh, Boyer Ahmad Province