فهرست مطالب

 • پیاپی 24 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • امید احمدی، امین رضا کمالیان*، نورمحمد یعقوبی، محمد قاسمی، سید سعید جلالی صفحات 1-34
  زمینه و هدف
  اثربخشی و کارایی کارکنان از موضوعات مهم در نظریه های مدیریت منابع انسانی است و یکی از ملاک های ارزیابی عملکرد سازمانی به شمار می رود. با توجه به اهمیت و نقش عملکرد وزارت کشور در جامعه، هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی بهسازی عملکرد کارکنان در وزارت کشور است. روش شناسی: پژوهش حاضر برحسب هدف بنیادی و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی بوده و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. در این پژوهش، با استفاده از روش های نمونه گیری گلوله برفی، با 27 نفر از مدیران و کارشناسان خبره وزارت کشور با تجربه مدیریتی در سازمان مصاحبه ای عمیق صورت گرفت. داده ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که برنامه ریزی در زمینه بهسازی عملکرد کارکنان در وزارت کشور نیازمند الگو و فرآیندی است که بتواند سلامت سازمانی، بالندگی نیروی کار و خوش بینی سازمانی را به همراه داشته باشد. نتیجه گیری: الگوی رویکردی بهسازی عملکرد کارکنان از شرایط علی (عوامل فردی، عوامل بین فردی و گروهی، عوامل سازمانی و محیطی)، عوامل زمینه (اسناد بالادستی و جو سازمانی)، مقوله محوری (بومی سازی بهسازی عملکرد کارکنان)، متغیرهای مداخله گر (پایداری نظام موجود ارزیابی عملکرد، هنجارهای اجتماعی، توانمندی سازمان و شایستگی مدیریت)، راهبردها (طراحی سامانه چندگانه آموزش کارکنان، طراحی فرآیند نظام ارزیابی عملکرد چندگانه، نهادینه سازی فرآیند مدیریت استعداد کارکنان و نهادینه سازی نظام بهسازی عملکرد کارکنان) و پیامدها (سلامت سازمانی، بالندگی نیروی کار و خوش بینی سازمانی) برای وزارت کشور تشکیل شده است.
  کلیدواژگان: بهسازی، عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد، داده بنیاد
 • حامد رضایی، علیرضا علی احمدی*، محمدتقی امینی، زین العابدین رحمانی صفحات 35-58
  زمینه و هدف
  یکی از حوزه های دارای اهمیت در مدیریت، موضوع ارزیابی عملکرد سازمانی است. سازمان ها اقتضائات اختصاصی دارند که مانع از اثربخشی کامل الگو های موجود ارزیابی عملکرد سازمانی است. به همین علت، بسیاری از آن ها تلاش می کنند تا با بهره گیری از الگو های موجود، به الگویی بومی و اختصاصی دست یابند. هدف از این پژوهش ارائه الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان خرید یکی از ارگان های نظامی است که فرآیند های خرید، انبارداری و مدیریت توزیع را عهده دار است.
  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است. با استفاده از روش فراتلفیق (متاسنتز) در چارچوب کارت امتیازی متوازن، شاخص های ارزیابی احصاء شده و روش فراتلفیق در این پژوهش مبتنی بر الگوی هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو است. تمامی مولفه ها در مدلی توسعه یافته از «کارت امتیازی متوازن» دسته بندی شدند. به منظور سنجش اعتبار این بخش پژوهش نیز از شاخص کاپا کوهن استفاده شد. در ادامه، با مصاحبه از پنج نفر از خبرگان زنجیره تامین و سازمان مورد مطالعه، مولفه ها و شاخص ها متناسب با بوم سازمان تعدیل شد. سپس از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد تا نظر هشت نفر از خبرگان ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در خصوص مدل مشخص شود. به منظور اعتبارسنجی این بخش از پژوهش نیز از شاخص های CVI و CVR استفاده شد و در تمامی موارد، شاخص ها بالای 85/0 بودند که به معنای تایید نتایج پژوهش است.
  یافته ها و
  نتایج
  میزان اهمیت مولفه های مختلف ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مبتنی بر ادبیات پژوهش مشخص شد. از این میان، بهره وری (با محوریت هزینه و زمان)، مشتری و رضایت او و هم چنین انعطاف پذیری مهم ترین مولفه های ارزیابی عملکرد سازمانی تشخیص داده شد. هم چنین مبتنی بر سایر مولفه ها، مدلی برای ارزیابی سازمان مورد مطالعه ارائه داده شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، زنجیره تامین، متاسنتز، فرا ترکیب، فراتلفیق، کارت امتیازی متوازن
 • پروانه گلرد*، الهه حسنی، حسین محمودی، مرتضی شریفی صفحات 59-82
  زمینه و هدف
  افراد در سازمان های یادگیرنده دارای آرمان مشترکی هستند که با تمام وجود به آن اعتقاد دارند و همین امر سبب هم سویی انرژی و توان افراد شده و نهایتا به تحقق اهداف اصلی دانشگاه منجر می شود. در این پژوهش، تلاش شد که پیرامون تاثیر سازمان های یادگیرنده بر هوش سازمانی  با نقش متغیر میانجی سرمایه فکری (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)، شناخت کسب شود و بر اساس چارچوب و مدل مفهومی مورد نظر مورد تحلیل قرار گرفته است.
  روش شناسی: جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب که بالغ بر 120 نفر هستند، تشکیل داده اند و حجم نمونه بر اساس سرشماری 120 نفر محاسبه شده است. هم چنین در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از سه پرسش نامه استفاده شده است که روایی آن مورد تایید کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  87 درصد مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه وتحلیل داده ها  از نرم افزار اس. پی. اس و لیزرل استفاده شده است که تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسش نامه، در دو سطح تجزیه وتحلیل توصیفی و تجزیه وتحلیل استنباطی، انجام گرفته است.
  نتایج و یافته ها:  طبق نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری، سازمان های یادگیرنده بر هوش سازمانی با نقش متغیر میانجی سرمایه فکری تاثیر دارد. محیط یادگیری بر هوش سازمانی  با نقش متغیر میانجی سرمایه فکری تاثیر دارد. فرآیند یادگیری بر هوش سازمانی با نقش متغیر میانجی سرمایه فکری تاثیر دارد. تقویت یادگیری از سوی رهبری بر هوش سازمانی با نقش متغیر میانجی سرمایه فکری تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، هوش سازمانی، سازمان های یادگیرنده، محیط یادگیری، فرآیند یادگیری
 • احمدرضا اسماعیلی، میر علی سیدنقوی*، غلامرضا معمارزاده طهران، ناصر حمیدی صفحات 83-110
  زمینه و هدف
  با تغییرات شکل گرفته در حوزه اجتماعی و اقتصادی، ایجاد تعادل در بین کار و زندگی کارکنان به موضوعی پیچیده و مهم در سازمان های امروزی بدل شده است. این پیچیدگی و اهمیت در سازمان های انتظامی با توجه به ماهیت ماموریت ها مضاعف است. بنابراین هدف این پژوهش، تدوین الگوی کیفی تعادل کار و زندگی کارکنان ناجا مبتنی بر الگوی معماری منابع انسانی است.
  روش شناسی: با توجه به تدوین الگویی جدید مبتنی بر الگوهای قبلی، این پژوهش از نوع پژوهش های توسعه ای است و روش اجرای پژوهش، کیفی از نوع تحلیل مضمون است. روش گردآوری داده و اطلاعات، جامعه آماری پژوهش شامل روش کتابخانه ای با ابزار فیش نویسی و میدانی با ابزار مصاحبه است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان انتظامی است که در حوزه مطالعات تعادل کار و زندگی فعالیت علمی و تحقیقاتی انجام داده بودند و همچنین افرادی که در حوزه سیاست گذاری آن دخیل بوده اند.
  یافته ها و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش و بر حسب ترکیبی از منحصر به فردی و ارزش راهبردی افراد سازمان، چهار نوع تعادل در الگوی نهایی این پژوهش شناسایی شد. در این چهار تعادل، دو عامل تنوع و هزینه برنامه ها و همچنین گستره برنامه های تعادل نیز تعیین کننده برنامه های تعادل کار و زندگی کارکنان ناجا بوده است. تعادل آرمانی، تعادل مستمر، تعادل مقطعی و تعادل نمایشی چهار حالت تعادلی موجود در سازمان بر حسب معماری منابع انسانی را تشکیل می دهند.
  کلیدواژگان: معماری منابع انسانی، معماری سازمانی، تعادل کار و زندگی، تعادل آرمانی، تعادل مقطعی، تعادل مستمر، تعادل نمایشی
 • حسین بازرگانی، محمدرضا فتحی، میلاد آقایی*، مصطفی خواجه نادری صفحات 111-136
  زمینه و هدف
  هدف اصلی این پژوهش یکپارچه سازی مسائل مسیریابی، مکان یابی و موجودی کالا زنجیره تامین مراکز خدمات رسانی وسائل نقلیه رده های ستادی یک سازمان نظامی است. روش شناسی: این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی توسعه ای و از لحاظ ماهیت توصیفی است. داده های مورد نیاز در این پژوهش از طریق مراجعه حضوری و بررسی مستندات گردآوری شده اند. در این مقاله یک مدل دو مرحله ای تدوین شده است. در مرحله اول، این ساختار در پی مکان یابی مراکز خدماتی از بین نقاط پیشنهادی و مسیریابی وسایل نقلیه به این مراکز در پنجره های زمانی مختلف است. نتیجه های حاصل از مدل اول به عنوان عوامل مدل دوم هستند. در مدل دوم یک مدل غیرخطی موجودی است. در این مدل میزان سفارش تجهیزات در هر مرکز خدماتی به دست آمده است.
  یافته ها
  پس از اجرای مدل با داده های در دسترس در برش های مختلف α، جواب بهینه به دست آمد. با انتخاب سطح برش 75/0α= که محافظه کارانه ترین جواب به دست آمده از برش ها بود، تعیین شد که مراکز در نقاط 2 و 4 از بین نقاط کاندید برای راه اندازی در سطح 2 انتخاب شوند. سپس با اجرای مدل سفارش دهی، میزان سفارش بهینه به دست آمده است. نتیجه گیری: در این تحقیق پس از طراحی شبکه زنجیره تامین خدمات خودرویی با استفاده از روش بهینه سازی استوار فازی برای رده های ستادی سازمانی نظامی، مقدار بهینه کل هزینه های سفارش دهی شامل هزینه خرید و سفارش دهی تجهیزات به دست آمد.
  کلیدواژگان: مسیریابی، مکان یابی، موجودی مواد، استوار فازی
 • فرزاد غفوری*، حبیب هنری، جعفر علی قادری صفحات 137-162
  زمینه و هدف
  افسران پلیس می توانند با افزایش ورزش و فعالیت بدنی، سلامت جسمی، روانی و آمادگی جسمانی خود برای فائق آمدن بر وظایف دشوار را افزایش دهند. بررسی مطالعات انجام یافته در این حوزه می تواند ضمن آشکار کردن نقاط ضعف و قوت، سندی برای برجسته سازی نیاز به تغییر رویکرد در زمینه سیاست گذاری در این حوزه باشد. روش شناسی: روش پژوهش به صورت آمیخته بود؛ یعنی به صورت کیفی و کمی انجام گرفت. در بخش کیفی از گروهی 20 نفره از متخصصان آگاه به امر ورزش ناجا مصاحبه انجام شد و عوامل شناسایی شده بخش کیفی در بخش کمی مورد سنجش قرار گرفتند. بخش کمی پژوهش از نوع توصیفی و هم بستگی بود که به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی و به لحاظ روش، جمع آوری میدانی بود. برای ابزار اندازه گیری از پرسش نامه پژوهشگرساخته بخش کیفی با طیف لیکرت 7 ارزشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش مدیران تربیت بدنی فرماندهی انتظامی استان ها و شهرستان ها، اساتید و مربیان و کارشناسان ورزشی ناجا و متخصصان علوم ورزشی که با اجرای طرح های پژوهشی در حوزه مدیریت ورزش در محیط های نظامی و انتظامی آشنا بودند، است. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی در دسترس انجام گرفت. 220 پرسش نامه توزیع شد، ولی تعداد 196 پرسش نامه قابل تحلیل بود. روایی محتوایی پرسش نامه بر اساس روایی سنجی لاوشه مورد تایید (85/0=CVR) و پایایی پرسش نامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ (82/0=α) به دست آمد که با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی پرسش نامه ها تحلیل شدند. یافته ها و
  نتایج
  براساس نتایج پژوهش، شاخص KMO برابر با 746/0 بود که نشان دهنده کفایت حجم نمونه است. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی 7 مولفه اصلی که عبارتند از منابع انسانی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل اقتصادی، امکانات و زیرساخت ها، عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل فردی و  38 گویه موثر بر توسعه ورزش ناجا شناسایی شد که بعد از تحلیل عاملی تاییدی تعداد گویه ها به 37 تقلیل پیدا کرد. در مجموع توان پیشگویی مدل توسعه ورزش ناجا براساس مجموع درصد واریانس تجمعی عامل ها برابر با 288/70 درصد بود.
  کلیدواژگان: توسعه ورزش ناجا، ورزش قهرمانی، ورزش آموزشی، ورزش همگانی، ورزش حرفه ای
 • محمدعلی عامری*، علی اصغر طاهری صفحات 163-184
  زمینه و هدف
  امروزه داشتن کارکنان انعطاف پذیر، ماهر و چندمهارته شاید برای هر سازمانی و به طور کلی برای هر نظامی یک آرزو باشد و فرصتی برای توسعه مهارت و ایجاد انگیزش فراهم آورد. از جمله راهکارهایی که در حوزه منابع انسانی برای داشتن نیروهای ماهر، با انگیزه و خلاق مطرح می شود، گردش شغلی کارکنان است. این پژوهش با هدف تبیین رابطه گردش شغلی و عملکرد کارکنان ستادپلیس مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن کارکنان شاغل در پلیس مبارزه با مواد مخدر است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، ابزار آن فیش برداری و روش گردآوری داده ها، میدانی و ابزار آن پرسش نامه استاندارد گردش شغلی و عملکرد با مقدار الفای کرونباخ 844/0 است. تجزیه وتحلیل داده ها و تایید آزمون فرضیه ها از تحلیل عاملی تاییدی و از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که گردش شغلی به میزان تقریبا 62 درصد از تغییرات متغیر نوآوری را به طور مستقیم تبیین می کند و از سوی دیگر متغیر گردش شغلی به طور مستقیم، به میزان تقریبا 52 درصد بر متغیر رضایتمندی و به میزان تقریبی 56 درصد بر متغیر کیفیت کار تاثیر دارد.
  نتایج
  نتایج پژوهش حاکی از معنی دار بودن تاثیر مستقیم گردش شغلی بر متغیرهای عملکرد (نوآوری، رضایتمندی و کیفیت) است.
  کلیدواژگان: گردش شغلی، نوآوری، رضایتمندی، کیفیت کار، عملکرد
 • روح الله سالار، کامران محمد خانی*، امیرحسین محمد داودی صفحات 185-210
  زمینه وهدف
  کیفیت تدریس در دانشگاه ها مسئله مهمی است که در سالیان اخیر بدان تاکید شده است. هدف این پژوهش تدوین مدلی برای کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها آمیخته است. جمع آوری اطلاعات از طریق متون، نظریه ها، مدل ها و پژوهش های مرتبط و مصاحبه اولیه و تشکیل گروه کانونی به استعداد 6 نفر و سپس از طریق نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاه خواسته شده تا درباره میزان اهمیت ابعاد، مولفه ها وشاخص های شناسایی شده و ابعاد، مولفه ها و شاخص های مطرح نشده را در سئوال بازبیان کنند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دوروش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شده است. داده ها از طریق میانگین و آزمون تی تک نمونه ای بررسی و بر اساس نرم افزار مکس کیودی 2018 مدل نهایی تدوین شد. یافته ها و
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد مدل پیشنهادی کیفیت تدریس در دانشگاه علوم انتظامی دارای 4بعد، طراحی تدریس، اجرای تدریس، ارزشیابی و ویژگی های فردی مدرس، 12 مولفه و 63 شاخص است. در بین مولفه ها، تدوین طرح درس و ویژگی اخلاقی مدرس (میانگین07/9) و در بین شاخص های کیفیت تدریس، علاقه مندی به تدریس (میانگین33/9) ارزشیابی تکوینی (میانگین27/9)، استفاده از فناوری آموزشی، تجربه مدرسان، تعامل دانشجویان با مدرسان (میانگین 13/9) بیشترین ضریب اهمیت را داشته اند.
  کلیدواژگان: کیفیت، کیفیت تدریس، هیئت علمی، دانشگاه علوم انتظامی امین
 • سعید بختیاری*، بهزاد لک صفحات 211-236
  زمینه و هدف
  با افزایش استفاده از سامانه های سازمانی، بررسی بیشتر امنیت این سامانه ها، اهمیت زیادی یافته است. اگرچه در حال حاضر پژوهش های گسترده ای در ارتباط با محرمانگی این سامانه ها وجود دارد، بر خلاف انتظار، پژوهش های اندکی در حوزه کلان امنیت صورت پذیرفته است. در این مقاله، جنبه های امنیت سامانه های سازمانی و نحوه بهبود آنها و مولفه های تاثیرگذار بر امنیت سامانه های مدیریت منابع انسانی ناجا بررسی می شود.
  روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است و هدف آن کاربردی و ابزار تحقیق نیز پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان فناوری اطلاعات و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی در حوزه مدیریت و امنیت انتظامی در ناجا است که به تعداد 40 نفر شناسایی شده و پرسشنامه میان آنها به شکل تمام شمار توزیع شده است. در روش تجزیه و تحلیل از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده و در انتها نکویی برازش مدل نهایی نیز گزارش شده است.
  یافته ها
  بررسی ها نشان می دهد مولفه های سیاست گذاری های امنیتی، قانون و مقررات امنیتی، معماری امنیتی و آموزش های امنیتی، عوامل تاثیرگذار در افزایش امنیت سامانه های منابع انسانی ناجا هستند.
  نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد چهار مولفه ی مطرح شده اهمیت بسیاری در امنیت سامانه های اطلاعاتی منابع انسانی ناجا نظیر سامانه اطلاعاتی منابع انسانی و سامانه منابع انسانی الکترونیکی دارند که مدیران و کارشناسان امنیتی ناجا باید در تصمیمات خود برای ایجاد، نگهداری یا ارتقای چنین سازمان هایی چهار مولفه سیاست گذاری، قوانین و مقررات، معماری و آموزش امنیتی را مدنظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: سامانه اطلاعاتی منابع انسانی، امنیت اطلاعات، محرمانگی اطلاعات، سیاست های امنیتی
 • صیاد درویشی، عبدالرحمن میرزاخانی* صفحات 237-258
  زمینه و هدف
  امروزه ضرورت توجه سازمان ها بر بهبود عملکرد، اثربخشی و رضایت ذی نفعان، به ویژه در سازمان های خدماتی هم چون پلیس، یک اصل بسیار مهم به شمار می رود، در این میان منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه سازمان ها بیشترین نقش را در راستای تحقق اهداف و رسالت سازمانی بر عهده دارد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان تاثیر ساختار سازمانی بر اثربخشی کارکنان با نقش میانجی اعتماد سازمانی در سازمان پلیس است.
  روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر داده ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت، روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مسئولان سطح یک پلیس های تخصصی و نیروی انسانی ناجا و تهران بزرگ در نیمه اول سال 1397 تشکیل می دهند. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 102 نفر حجم نمونه را تشکیل می دهد. ابزار سنجش را پرسش نامه 51 سوالی پژوهشگرساخته بر اساس مبانی نظری تشکیل می دهد. اعتبار ابزار به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 81/0 و برای بررسی روایی کل مولفه های این پرسش نامه از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های میانگین و مدل معادلات ساختاری به منظور انجام رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
  یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که ساختار سازمانی بر اثربخشی کارکنان به طور مستقیم 61/0 درصد تاثیر مستقیم و 41/0 درصد از طریق اعتماد سازمانی اثر غیرمستقیم دارد. هم چنین ساختار سازمانی 71 درصد تغییرات اعتماد سازمانی را می تواند پیش بینی کند.
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان داد، میزان تاثیر مستقیم و غیر مستقیم ساختار سازمانی بر اثربخشی کارکنان پلیس، مبین این مطلب است که برای ارتقای اثربخشی کارکنان پلیس در انجام وظایف قانونی خود، نه تنها مولفه ها و شاخص های ساختاری را باید تقویت کرد، بلکه تقویت متغیر هایی مانند اعتماد سازمانی که در این مطالعه به عنوان متغیر میانجی وارد شد، مورد توجه، بازنگری و تقویت قرار گیرند؛ چرا که با تقویت شاخص های اعتماد سازمانی می توان اثر غیر مستقیم ساختار و هم چنین اثر مستقیم اعتماد سازمانی بر اثربخشی کارکنان را افزایش داد.
  کلیدواژگان: ساختار سازمانی، اعتماد سازمانی، اثربخشی، کارکنان پلیس
|
 • Omid Ahmadi, Amin Reza Kamalian *, Noor Mohammad Yaghoobi, Mohammad Ghasemi, Seyyed Saeid Jalali Pages 1-34
  Background and Objective
  Effectiveness and efficiency of employees are important issues in human resources management theories and is one of the criteria for evaluating organizational performance. Considering the importance and role of the Ministry of the Interior, the main goal of this research is to design a model for improving the performance of employees in the Ministry of the Interior.
  Method
  The present research is based on the fundamental purpose of collecting qualitative information and using the grounded theory method. In this research, the snowball sampling method was used, to run deep interviews with 27 managers and experts of the Ministry of the Interior with managerial experience. Data were collected by semi-structured interviews. In order to obtain reliability and validity of the data, two methods of reviewing the participants and reviewing non-contributing experts were used.
  Findings
  The findings of the research show that planning for improving the performance of employees in the Ministry of the Interior requires a model and process that can have organizational health, labor force growth and organizational optimism.
  Results
  The approach of improving the performance of employees from the causal conditions (individual factors, interpersonal and group factors, organizational and environmental factors), background factors (upstream and downstream documents and organizational climate), domain orientation (internalization of staff performance improvement), interventional variables (sustainability of the existing system Performance evaluation, social norms, organizational capability and management competence), strategies (designing a multiple employee training system, designing the process of multiple performance evaluation systems, institutionalizing employee talent management process, and institutionalizing employee performance improvement) and outcomes (organizational health, labor force growth and Huh Shbyny organization) has been formed for the Interior Ministry.
  Keywords: Improvement, employee performance, Performance evaluation, data base
 • Hamed Rezaei, Alireza Ali Ahmadi *, Mohammad Taghi Amini, Zein Al, Abedin Rahmani Pages 35-58
  Background and objectives
  One of the most important areas in management is the issue of evaluating organizational performance. Organizations have specific requirements that prevent the full effectiveness of existing organizational performance evaluation models. For this reason, many of them try to achieve a native and specific pattern using existing patterns. The purpose of this study is to provide an organizational performance evaluation model for the purchasing organization of a military organization that processes procurement, warehousing and distribution management processes.
  Method
  This research is descriptive in terms of nature, and applied in terms of objective. Using the meta-information system in the framework of a balanced scorecard, the evaluation indices and the multi-disciplinary method in this study are based on the Seven-step model of Sandlowski and Barroso. All components were classified into a "balanced scorecard" in a developed model. The Kappa Cohen index was used to measure the validity of this research section. Subsequently, by interviewing five of the experts in the supply chain and the organization under study, the components and indices were adjusted in accordance with the organization. A semi-structured interview was then used to identify the views of eight experts in supply chain performance assessment regarding the model. In order to validate this part of the research, CVI and CVR indices were used and in all cases, the indices were above 0.85 which means confirmation of the results of the research.
  Findings and
  Results
  The significance of different components of supply chain performance evaluation based on literature was determined. Among them, productivity (with a focus on cost and time), customer and its satisfaction, as well as flexibility, were identified as the most important components of organizational performance evaluation. Also based on other components, a model for evaluating the study organization was presented.
  Keywords: Performance evaluation, Supply Chain, Meta Combination, Balanced Scorecard
 • Parvaneh Gelard *, Elaheh Hasani, Hossein Mahmoodi, Morteza Sharifi Pages 59-82
  Background and Objective
  In learning organizations, there is a common goal in the learning organizations that they believe in, and this leads to a balance between the energy and the ability of individuals and ultimately leads to the achievement of the main goals of the university. In this research, we tried to understand the impact of learning organizations on organizational intelligence with the role of mediating intellectual capital (studied by Islamic Azad University, Tehran South Branch) and was analyzed based on the framework and conceptual model.
  Method
  The statistical population of the study consisted of all employees of the Islamic Azad University of Tehran's south branch, with 120 people. In this study, three questionnaires were used to collect data. Its validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by 87% Cronbach's alpha. To analyze the data SPSS and Lizrerl have been used. The analysis of data collected through a questionnaire has been done in two levels of descriptive and inferential analysis.
  Results and
  findings
  According to the results of statistical analysis, learning organizations have an impact on organizational intelligence with the role of mediating intellectual capital. The learning environment affects organizational intelligence with the mediating role of intellectual capital. The learning process affects the organizational intelligence with the role of the mediating variable of intellectual capital. The strengthening of leadership learning has an impact on organizational intelligence with the role of the mediating variable of intellectual capital.
  Keywords: Intellectual capital, Organizational Intelligence, Learning Organizations, Learning Environment, Learning Process
 • Ahmadreza Esmaeili, Mir Ali Seyed Naghavi *, Gholamreza Memarzadeh Tehran, Naser Hamidi Pages 83-110
  Background and Objective
  With the changes in the social and economic spheres, creating a balance between work and life of employees has become a complex and important issue in today's organizations. This complexity and importance in law enforcement agencies are doubled according to the nature of missions. Therefore, the purpose of this study is to develop a quality model of work-life balance of Iran police staff based on the pattern of human resources architecture.
  Method
  Given the development of a new model based on previous patterns, this research is a kind of developmental research, and the research method is a qualitative type of thematic analysis. The statistical population of the study consisted of law enforcement experts who were involved in scientific and research work in the field of work-life balance studies as well as those involved in policy-making.
  Findings and
  Results
  According to the results of the research and based on the combination of the unique and strategic value of the organization, four types of balance were identified in the final model of this research. In these four equilibrium, the two factors of the diversity and cost of the programs as well as the range of balance programs also determine the work-life balance programs of Iran police staff. Ideal balance, continuous balance, cross-sectional balance and dramatic balance are the four balance states in the organization in terms of human resources architecture.
  Keywords: Human Resource Architecture, Organizational architecture, work-life balance, Ideal Balance, Cross-Sectional Balance, Continuous Balance, Demo Balance
 • Hossein Bazargani, Mohammad Reza Fathi, Milad Aghaee *, Mostafa Khajeh Naderi Pages 111-136
  Background and Objectives
  The main objective of this research is to integrate the routing, location and inventory of the supply chain of service centers of the military vehicles of the headquarters of a military organization.
  Method
  This research is applied and developmental with a descriptive nature. The data needed in this study were collected through field study and reviewing the documents. In this paper, a two-stage model is developed. Firstly, this structure seeks to locate service centers from the proposed points and route vehicles to these centers in different time windows. The results of the first model are the second model factors. In the second model, there is a nonlinear inventory model. In this model, the order of equipment is obtained at each service center.
  Results
  After performing the model with available data in different sections of α, the optimal answer was obtained. By choosing the cutting surface of α = 0.75 which was the most conservative solution obtained from the slices, it was determined that the centers at points 2 and 4 were selected from the candidate points for launch at level 2. Then, by executing the ordered model, the optimal order quantity is obtained.
  Conclusion
  In this research, after designing a car supply chain network, using the fuzzy optimization method for a military organization, the optimal amount of total ordered costs including purchasing and ordering equipment was obtained.
  Keywords: Routing, location, material inventory, fuzzy solidification
 • Farzad Ghafouri *, Habib Honary, Jafar Ali Ghaderi Pages 137-162
  Background and Objective
  Police officers can increase their physical, mental, and physical fitness to overcome difficult tasks. A review of the studies conducted in this area can reveal weaknesses and strengths and necessitates highlighting the need to change the policy approach in this area.
  Method
  The research method was mixed, ie qualitative and quantitative. In the qualitative section, a group of 20 experts from the field was interviewed and the identified factors of the qualitative section were measured in a quantitative section. The quantitative part of the research was a descriptive and correlational type, which in terms of its purpose was field-based. For the measuring instruments, a researcher-made questionnaire with 7-value Likert scale was used. The statistical population of this study is the managers and command and control departments, professors, trainers and sports experts of Iran police, and sports experts who were familiar with the implementation of research projects in the field of sports management in military and law enforcement environments. 220 questionnaires were distributed, and the final 196 questionnaires were analyzed. The content validity of the questionnaire was based on Lavosh's validation (CVR = 0.85) and reliability of the questionnaire was based on the Cronbach's alpha coefficient (α = 0.82) which were analyzed using exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. Findings and
  Results
  According to the results, the KMO index was 0.746, indicating the adequacy of the sample size. Using the exploratory factor analysis, seven main components including human resources, management factors, structural factors, economic factors, facilities and infrastructure, cultural and social factors, and individual factors and 38 effective factors on the development of Iran police sports, were identified after factor analysis. Then the number of items was reduced to 37. In total, the predictive power of the development model of Iran police was 70.288% based on the total percentage of aggregation factor variance.
  Keywords: Development of Iran police sports, Championship sport, Educational exercise, Professional sport
 • Mohammad Ali Ameri *, Ali Asghar Taheri Pages 163-184
  multidisciplinary staff can be a wish for any organization and in general for each military and can provide an opportunity to develop skills and motivation. Personnel recruitment is one of the most promising and creative human resources solutions available in the field of human resources. The purpose of this study was to explain the relationship between job rotation and the work of the staff of the Anti-Narcotics Police.
  Method
  The present study is a descriptive survey and the statistical population is the staff working in the anti-narcotics police. The method of collecting data is library, field and a questionnaire with Cronbach's alpha value of 0.884. Analyzing the data and verifying the hypothesis test is confirmed by a factor analysis and using structural equation method.
  Findings
  The findings of this study indicate that job rotation clarifies approximately 62% of the change in the variable of innovation, and on the other hand, the job rotation variable affects approximately 52% on the satisfaction variable and approximately 56% on the quality variable.
  Results
  The results of the research indicate that the direct effect of job rotation on the variables of performance (innovation, satisfaction and quality) is significant.
  Keywords: Job rotation, Innovation, satisfaction, Job quality, performance
 • Rouhollah Salar, Kamran Mohammad Khani *, Amir Hossein Mohammad Davoudi Pages 185-210
  Background and Objective
  The quality of teaching in universities is an important issue that has been emphasized in recent years. The purpose of this research is to develop a model for teaching quality of faculty members of Amin Police University.
  Method
  This research is applied in terms of purpose and in terms of data type is mixed. The collection of data was through the texts, theories, models, and related researches and the initial interview and the formation of a focus group with 6 people. Semi-structured interview with 15 university experts was performed to discuss the importance of dimensions, Identify the components and indices, and to identify the dimensions, components, and indices not mentioned in the question. To prove the validity of the data, review of participants and review of non-participating experts in research have been used. The data were analyzed by means of one-sample t-test and based on Max-Kyodi 2018 software, the final model was developed. Findings and
  Conclusion
  The findings show that the proposed model of teaching quality in Police University has 4 dimensions of curriculum design, teaching, evaluation and individual characteristics of lecturer, 12 components and 63 indices. Among the components, syllabus design and the moral attributes of the teacher (average of 9/7) and among the indices of the quality of teaching, the interest in teaching (average of 33/9), developmental evaluation (mean 27/9), the use of educational technology, the experience of instructors, student interaction with the instructors (average 13.9), had the highest coefficient.
  Keywords: Quality, teaching quality, Faculty, Amin Police University
 • Saeid Bakhtiari *, Behzad Lak Pages 211-236
  Background and Objective
  With the increasing use of organizational systems, it is important to check the security of these systems. Though there is currently wide-ranging research on the confidentiality of these systems, few studies have been conducted in the macro-security field, contrary to expectations. In this paper, the security aspects of organizational systems and their improvement and factors affecting the security of HR management systems are reviewed.
  Method
  The research method is descriptive and of survey type and the research tool is a questionnaire. The statistical population of the research consisted of IT experts and faculty members of the Police University in the field of management and security in Iran Police. A total of 40 people were identified and the questionnaire was distributed among them in full scale. factor analysis has been used and the fitting of the final model has been reported.
  Findings
  The findings show that the components of security policy, law and regulations, security architecture and security education are factors that contribute to the security of the security systems of the Iran Police.
  Conclusion
  The results of the research show that the four components are of great importance in the security of human resources information systems and the electronic human resources system that Iran Police managers and security experts should take four components in their decisions to create, maintain or promote such organizations: Policymaking, laws and regulations, architecture and security education.
  Keywords: Human Resources Information System, Information security, Security Policies
 • Sayyad Darvishi, Abdolrahman Mirzakhani * Pages 237-258
  Background and Objective
  Nowadays, the importance of organizations' attention to improving the performance, effectiveness and satisfaction of stakeholders, especially in service organizations such as the police, is a very important principle. Human resources as the most important capital of organizations play the most important role in achieving the goals and mission of the organization. The purpose of this research is to identify the impact of organizational structure on the effectiveness of employees with the mediatory role of organizational trust in the police organization.
  Method
  The present study is an applied descriptive survey. The statistical population of the present study is the officials of the specialized police and human resources of Iran police in the first half of 2018. Based on stratified random sampling, 102 samples represent the sample size. The survey instrument consists of a researcher-made questionnaire with 51 items. The reliability of the tool was calculated by Cronbach's alpha and its value was 0.81. The validity of the components of this questionnaire was verified by confirmatory factor analysis. To test the hypotheses, mean and structural equation models were used for multivariate regression.
  Findings
  The findings of this study indicate that organizational structure has a direct effect (0.61%) and has an indirect effect on the employees' effectiveness through an organizational trust (0.41%). Also, organizational structure can predict 71% of organizational trust changes.
  Results
  The results of the research showed that the direct and indirect effects of organizational structure on the effectiveness of police personnel suggests that not only structural components and indices should be strengthened to enhance the effectiveness of police personnel in their legal tasks, but also to strengthen variables such as organizational trust that has entered into this study as an intermediary variable should be considered, revised and strengthened, because by reinforcing organizational trust indices, the indirect effect of the structure and the direct effect of organizational trust on the effectiveness of employees can be increased.
  Keywords: organizational structure, Organizational Trust, effectiveness, Police staff