فهرست مطالب

 • پیاپی 29 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محسن ایمنی، فریدون رهنمای رودپشتی، بهمن بنی مهد* صفحات 1-14
  امروزه اطلاعات نقش موثری در تصمیم گیری های اقتصادی دارد و بدون شک، کیفیت این قبیل اطلاعات، مبتنی بر صحت و دقت در تهیه آن است. در این بین سود یکی از مهم ترین اطلاعاتی می باشد که توسط شرکت ها اعلام می گردد. پژوهش حاضر در جهت بررسی رابطه مدیریت سود واقعی با مدیریت سود مبنی بر اقلام تعهدی با استفاده از رویکرد سیستم معادلات بازگشتی در بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته شده است. براین اساس 79 شرکت در بین بازه 6 ساله 1388 لغایت 1393 (474 مشاهده سال-شرکت) انتخاب شده است. لازم به ذکر است که برای جمع آوری بعضی از داده های پژوهش به اطلاعات سال های 1387 و 1394 نیاز بوده است. نتایج این پژوهش بیان کننده وجود رابطه معکوس بین مدیریت سود واقعی با مدیریت مبنی بر اقلام تعهدی است. بدین معنای که هرگاه مدیران میزان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی افزایش (کاهش) دهند، دستکاری فعالیت های واقعی به طور غیرمنتظره ای کاهش (افزایش) خواهد یافت که نتیجه پژوهش حاضر در راستای تحقیق ژانگ (2012) و ژی و همکاران (2017) می باشد.
  کلیدواژگان: دستکاری فعالیت های واقعی، مدیریت سود واقعی، مدیریت سود مبنی بر اقلام تعهدی، رویکرد سیستم های معادلات بازگشتی
 • بیتا مشایخی*، ایرج نوروش، رضوان حجازی، ابوالفضل مومنی یانسری صفحات 15-42
  نوشتار حاضر درصدد است تا به ارائه مدلی جهت تبیین فرآیند شکل گیری هویت حرفه ای حسابرسان داخلی در ایران بپردازد. به منظور دستیابی به توصیفی عمیق و غنی از تجارب، نگرش و ادراک شرکت کنندگان نسبت به این فرآیند، از روش پژوهش کیفی و به طور خاص از راهبرد نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده شد. برای این منظور با کمک روش نمونه گیری نظری و هدفمند با 14 نفر از افراد متخصص و صاحب نظر درزمینه حسابرسی داخلی به عنوان مطلعان کلیدی پژوهش، مصاحبه شد و نهایتا داده های گردآوری شده در قالب 13 مقوله محوری و یک مقوله هسته، کدگذاری و تحلیل شدند. یافته های پژوهش از وجود تصویر درک شده منفی و کلیشه ای از حسابرسان داخلی در سازمان حکایت دارد که این امر متاثر از برخی شرایط علی بوده و حسابرسان داخلی در مواجهه با این پدیده اقدام به اتخاذ دو راهبرد یعنی مقابله دفاعی و مقابله سازگارانه و انفعالی می نمایند. عدم وجود حمایت های قانونی کافی از حسابرسان داخلی، ضعف فرهنگ کنترل و نظارت در جامعه و مسائل مرتبط با ساختار اقتصادی کشور ازجمله عوامل زمینه ای موثر بر مقوله اصلی و راهبردها می باشند. همچنین ضعف نظام راهبری شرکتی و ضعف سیستم کنترل داخلی در سازمان ها شرایط مداخله گری می باشند که تصویر غلط موجود از حسابرسان داخلی در سازمان را تشدید می کنند. علاوه بر این مقوله اصلی پژوهش، متناسب با راهبرد اتخاذشده از سوی حسابرسان داخلی پیامدهای مثبت و منفی برای آنان به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: هویت حرفه ای، حسابرسان داخلی، نظریه داده بنیاد
 • مسعود صادقیان، حسین جهانگیرنیا*، رضا غلامی جمکرانی صفحات 43-56
  اخلاق نقش بسیار مهمی در جامعه ایفا می کند. بسیاری از مدل های اقتصادی فرض می کنند که اشخاص به لحاظ اقتصادی در شرایط منطقی قرار داشته و موقعیت هایی که فرد در آن ممکن است از منافع اقتصادی شخصی به نفع عموم صرف نظر نماید را نادیده می گیرند. این پژوهش مدل تعامل استراتژیک بین حسابرسان و مدیریت را تبیین نموده و به مدیر اجازه می دهد زمانی که نتایج اقتصادی غیر منطقی ناشی از رفتار اخلاقی در تضاد با منافع شخصی است را انتخاب نماید. یکی از فرض های این مدل این است که، درصد خاصی از مدیران خود را در استراتژی گزارشگری مالی متقلبانه درگیر نمی کنند چرا که انجام این کار را غیر اخلاقی می دانند. اگر رسوایی های اخیر حسابداری نشانگر بحران اخلاقی باشد، این مدل نوید آن را می دهد که افزایش درصد مدیران علاقه مند به اعمال اخلاقی منجر به کاهش گزارش های مالی متقلبانه می شود. مدل ارایه شده همچنین تاثیر افزایش پاداش برای ارتکاب تقلب (شامل گزینه های متعدد تصاحب سهام، ایجاد محدودیت در سهام و انگیزه های عملکردی مبتنی بر گزارشات حسابداری) و تاثیر افزایش مجازات برای کشف تقلب (مانند مجازات های سنگین در قانون ساربینز اکسلی) را نیز تبیین می نماید.
  کلیدواژگان: تئوری بازی، گزارشگری مالی متقلبانه، حسابداری اخلاقی
 • یاسمن پزشک، زهرا پورزمانی* صفحات 57-70
  در این پژوهش، کنش کیفیت افشاء و فصلی بودن حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی به صورت تجربی تحلیل گردید. کیفیت افشاء با استفاده از امتیازهای امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، فصلی بودن حسابرسی با توجه به سال مالی شرکت ها و حق الزحمه حسابرسی با استفاده از لگاریتم طبیعی حق الزحمه پرداخت شده توسط شرکت بابت خدمات حسابرسی مستقل اندازه گیری شد. نمونه آماری پژوهش شامل تعداد 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1388 تا 1395 است. در این پژوهش از آمار توصیفی شامل جداول و نمودارها، شاخص های گرایش مرکزی، پراکندگی، توزیعی جهت توصیف نمونه موردبررسی و از روش رگرسیون مبتنی برداده های ترکیبی جهت تحلیل داده های مرتبط به جنبه های تحقیق استفاده شد. برای استخراج داده ها از نرم افزار اکسل و برای انجام آزمون های آماری از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. و از آزمون چاو برای بررسی این که آیا داده های ترکیبی جهت برآورد تابع مورد نظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، و برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره فیشر استفاده شده است. همچنین برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای توضیحی مدل رگرسیون از آماره تی استیودنت و از آزمون دوربین-واتسون برای بررسی عدم خودهمبستگی باقیمانده های مدل استفاده شده استنتایج نشان داد بین کیفیت افشاء و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. همچنین، بین کیفیت افشاء و حق الزحمه حسابرسی در فصل شلوغ حسابرسی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. اما در فصول خلوت میان این دو متغیر ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: حق الزحمه حسابرسی، کیفیت افشاء، فصلی بودن حسابرسی
 • مریم اکبریان فرد، حمیدرضا وکیلی فرد*، هاشم نیکومرام صفحات 71-90
  نگرش های محافظه کارانه حسابرسان در ارائه نظر در راستای موضوع استقلال حسابرس می تواند نکته قابل تاملی در عملکرد حسابرسی باشد. عوامل متعددی بر صدور گزارش مقبول حسابرسان موثر است که از جمله عرضه اولیه سهام می باشد زیرا این تلاش بالقوه برای بازاریابی حسابرسی و به تصویر کشیدن مطلوبیت خدمات حسابرسی در جهت اهدافی همچون اعتباربخشی و اعتماد سازی برقرار است. در همین راستا، هدف این پژوهش تبیین تاثیر عرضه اولیه سهام بر اظهارنظر حسابرس و حق الزحمه حسابرسی است. به منظور نیل به این هدف 1408 سال-شرکت (128 شرکت برای یازده سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت حسابرسی در سال عرضه اولیه سهام افزایش می یابد و حق الزحمه حسابرسی در سال عرضه اولیه رابطه معنی دار و مثبتی با حق الزحمه حسابرسی سال پس از عرضه اولیه دارد. در حالی که، کیفیت حسابرسی در سال پس از عرضه اولیه سهام و دو سال پس عرضه اولیه سهام با کیفیت حسابرسی سال عرضه اولیه سهام تفاوت معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: عرضه اولیه سهام، کیفیت حسابرسی، اظهارنظر حسابرس، حق الزحمه حسابرسی
 • فاطمه قشقایی*، شهناز مشایخ صفحات 91-118
  ابزارهای فناوری اطلاعات، بازوهای توانمند واحد حسابداری در جمع آوری، پردازش و گزارشگری اطلاعات هستند و این واحد را قادر می سازند تا مسئولیت های خود را با صحت بیشتر و کیفیت و سرعت بالاتر انجام دهد. یکی از پیش شرط های اصلی لازم برای استقرار سیستم های اطلاعاتی در واحد حسابداری، وجود فرایندهای منظم و ساختار یافته ای است که بستر مناسب را برای استقرار آن ها فراهم آورد. باید توجه داشت که صرف وجود ابزارهای پیشرفته ی فناوری اطلاعات ، تضمین کننده ی بالا رفتن کیفیت عملکرد واحد حسابداری نیست، بلکه چگونگی استفاده از این ابزارها در عمل و میزان بهره برداری از آن ها، عامل اصلی تعیین کننده ی بلوغ واحد حسابداری در این حوزه است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تدوین مدل بلوغ فرایندپذیری و فناوری اطلاعات برای واحد حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ی ایران است. جامعه ی آماری پژوهش، شامل مدیران مالی، حسابرسان داخلی، تحلیلگران سیستم های مالی، شرکای موسسات حسابرسی، و مدیر عامل شرکت ها است که با روش گلوله برفی، 27 نمونه انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه انجام شد. سپس داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. تم های استخراج شده، در قالب مدل بلوغ CMMI، طبقه بندی شدند و مدل پژوهش تدوین گردید. به منظور اعتباربخشی به مدل نیز از روش های اجماع داده ها، کنترل اعضا، و معیارهای مقبولیت کوربین و استراوس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که بلوغ فرایندپذیری در واحد حسابداری دارای پنج سطح (1) فرایندهای غیررسمی، (2) توسعه رسمی سازی فرایندها، (3) یکپارچه سازی و خودکار کردن فرایندهای اصلی، (4) همراستا کردن فرایندها با استراتژی ها، مدیریت فرایندهای غیررسمی و استثناها، و (5) بهبود مستمر فرایندها (از خوب به عالی) است. بلوغ فناوری اطلاعات نیز طی دارای پنج سطح (1) نرم افزارهای حسابداری مالی یا دفترداری، (2) راه کارهای نرم افزاری مالی، اداری، و بازرگانی، (3) راه کارهای نرم افزاری یکپارچه (4) راه کارهای مبتنی بر نگرش ERP، و (5) راه کارهای نرم افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) است.
  کلیدواژگان: مدل بلوغ، واحد حسابداری، فناوری اطلاعات، فرایندپذیری
 • مهران جوادپور، محسن حمیدیان*، نسرین آخوندی صفحات 119-134
  تصمیم گیری برای قبول یا رد سفارشاتی که قیمت پیشنهادی آنها کمتر از قیمت فروش محصول و یا حتی کمتر از بهای تمام شده آن است از معضلاتی است که شرکت های تولیدی را با چالش بزرگی روبرو می سازد. تصور غالب این است که فروش محصول به قیمتی کمتر از بهای تمام شده، شرکت را با زیان مواجه می سازد، اما موضوع، جنبه های دیگری دارد که نباید از نظر پنهان بماند. این پژوهش به منظور بررسی تصمیم گیری در خصوص پذیرفتن و یا رد سفارشاتی که بهای پیشنهادی آنها کمتر از قیمت تمام شده است با کمک مدل های ABC و TOC انجام گرفته است. برای انجام پژوهش، شرکت تولید محصولات لبنی هموطن در سال 1395 انتخاب شده است. با محاسبه بهای تمام شده و حاشیه فروش خالص محصولات تولیدی شرکت مورد مطالعه به کمک مدل های TOC و ABC و مقایسه نتایج به دست آمده از طریق مدل آماری آزمون t زوجی دو جامعه وابسته این نتیجه حاصل شد که مدل TOC در کوتاه مدت و برای سفارشات خاص، نتایج مربوط تری ارائه می کند. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل های TOC و ABC در تصمیم گیری های فروش مکمل یکدیگر محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: تئوری محدودیت (TOC)، هزینه های ثابت، هزینه های متغیر، هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)، هزینه یابی سنتی
 • چسبندگی هزینه و اینرسی هزینه: مدل دو محرک هزینه ای از رفتار نامتقارن هزینه ها
  شکراله خواجوی*، محمد صادق زاده مهارلویی، محمد جوکار، رضا تقی زاده صفحات 135-148
  با توجه به مدل رفتار نامتقارن هزینه، مدیران نقشی فعال در تعیین رفتار هزینه با افزودن یا حذف منابع همزمان با تغییرات در حجم فعالیت دارند. مدل های رفتار نامتقارن هزینه در پژوهش های پیشین، چگونگی رفتار هزینه ها با تغییرات در فروش را به عنوان محرکی برای تغییر در حجم فعالیت در نظر گرفته اند. این پژوهش با معرفی و بکارگیری مفهوم اینرسی هزینه در تبیین رفتار نامتقارن هزینه ها سعی در بسط مبانی نظری و پژوهش های پیشین در این موضوع را دارد. این مورد با افزودن محرک تغییرات در اموال، ماشین آلات و تجهیزات به مدل اندرسون و همکاران (2003) انجام شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1382 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که مدل بسط یافته دارای توان توضیح دهندگی بیشتری در چسبندگی هزینه ها نسبت به مدل پیشین است. افزون بر این، فرضیه ی بیشتر بودن اینرسی هزینه نسبت به چسبندگی هزینه در مدل بسط یافته تایید نشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که روند تغییرات فروش سال های قبل در شکل گیری انتظارات مدیران تاثیرگذار است به گونه ای که با توجه به روند صعودی (نزولی) فروش سال های قبل دیدگاه مدیران نسبت به سطح عملکرد دوره آتی خوش بینانه (بدبینانه) می شود و انتظار دارند که روند صعودی (نزولی) شامل عملکرد دوره آتی نیز شود. در شرایط خوش بینانه (بدبینانه) مدیران تمایل بیش تری (کمتری) به نگهداری منابع مازاد، حتی در صورت کاهش عملکرد دوره جاری، نشان می دهند و در نهایت باعث ایجاد چسبندگی (ضد چسبندگی) هزینه ها می شود.
  کلیدواژگان: چسبندگی هزینه، اینرسی هزینه، رفتار نامتقارن هزینه ها، مدل دو محرکه هزینه
 • طاهر اسکندرلی صفحات 149-160
  شرایط مبهم و اشتباهات شناختی که در روان شناسی انسان ریشه دارد باعث می شود سرمایه گذاران اشتباهاتی در شکل دهی انتظارات خود داشته باشند و درنتیجه موجب می شود سرمایه گذاران رفتارهای ویژه ای در موقع تصمیمات سرمایه گذاری در بازارهای مالی از خود بروز دهند. هدف این پژوهش، مطالعه اینکه اقلام تعهدی چگونه بر ناهمگونی باورهای سرمایه گذاران اثرگذار بوده و تعامل این دو متغیر چگونه بر بازده سهام شرکت تاثیرگذاراست. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی به شمار می رود. داده های مربوط به 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1395-1388 با استفاده از داده های ترکیبی و تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی چند متغیره موردبررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان اقلام تعهدی بر سطح ناهمگونی باورهای سرمایه گذاران اثر مثبت معناداری دارد و ناهمگونی باورهای سرمایه گذاران بر بازده سهام تاثیرگذار است، همچنین نتایج نشان می دهد ناهمگونی باورهای سرمایه گذاران بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: ناهمگونی باورهای سرمایه گذاران، اقلام تعهدی، بازده سهام
 • هادی مشهدی قره قیه، بهمن بنی مهد، کامبیز فرقاندوست حقیقی، مهدی مرادزاده فرد صفحات 161-174
  مقاله حاضر تاثیر پول پرستی ، فرهنگ مشتری مداری بر ماکیاولیسم و سپس تاثیر همه این متغیرها را بر خرید اظهارنظر حسابرسی از سوی صاحبکار ، مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. ماکیاولیسم یکی از ویژگی های شخصیتی افراد است. در پژوهش حاضر، مبانی نظری پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. فرضیه تحقیق بر اساس روش تحلیل مسیر و از طریق آزمون رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این تحقیق شامل 120 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد خرید اظهارنظر حسابرسی از سوی صاحبکار ، تحت تاثیر ویژگی های ماکیاولیسم و فرهنگ مشتری مداری حسابرسان است. ماکیاولیسم نیز متاثر از پول پرستی و فرهنگ مشتری مداری است. در نهایت پول پرستی نیز تاثیر معنی دار و مثبتی بر فرهنگ مشتری مداری و هم چنین ماکیاولیسم دارد.
  کلیدواژگان: پول پرستی، ماکیاولیسم، مشتری مداری و خرید اظهار نظر
 • محمد محمودی* صفحات 175-186
  اصولا مدیران دارای شهرت و شناخته شده بدنبال بهتر نمودن کارنامه عملیاتی خود و عملکرد مناسب می باشند و به منظور افزایش اعتماد و اعتبار بخشی بیشتر در بازار جهت انتخاب حسابرس با کیفیت تلاش بیشتری خواهند نمود، بطوریکه در جهت افزایش اعتبار نسبت به عملکرد خود به نوعی سهامداران را نسبت به انتخاب مناسب، جدای از صرفا وجود ارتباطات ترغیب می نمایند. بر این اساس، در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر حسن شهرت اعضای هیئت مدیره بر انتخاب حسابرس با کیفیت (شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) می پردازیم. بدین منظور ازجامعه آماری این پژوهش که شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1394 می باشد، از طریق روش غربالگری تعداد 121 شرکت به عنوان نمونه آماری، انتخاب گردید. گفتنی است با طراحی مدلهای رگرسیونی چند متغیره به آزمون فرضیه های تدوین شده پرداخته شد. نتایج بررسی ها نشان داد که حسن شهرت اعضای هیئت مدیره ی شرکتهای نمونه با انتخاب حسابرسان با کیفیت در سه حوزه تخصص حسابرس در صنعت، اندازه حسابرس و رتبه حسابرس (اعلام شده توسط جامعه حسابداران رسمی)، رابطه مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: شهرت هیئت مدیره، انتخاب حسابرس، کیفیت حسابرسی
 • محمدرضا نیکبخت، محمدرضا مهرگان، حسین صفری، جواد مسعودی* صفحات 187-202
  ارائه اطلاعات سودمند جهت اخذ تصمیمات اقتصادی هدف حسابداری است. از این رو حسابداران دارای مسئولیت خطیری در برابر جامعه هستند. برجستگی متمایز حرفه حسابداری پذیرش وظیفه نسبت به جامعه و داشتن درجه بالایی از وظیفه شناسی و صداقت است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر توسعه رفتار اخلاقی بر وظیفه شناسی، پشتیبانی از منافع عمومی و صداقت حسابداران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر داده های پژوهش پیمایشی - توصیفی است. جامعه آماری پژوهش اساتید حسابداری، مدیران ارشد مالی، حسابداران رسمی و دانشجویان حسابداری مقطع دکتری و کارشناسی ارشد بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و همچنین مدل معادلات ساختاری تحلیل گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد توسعه رفتار اخلاقی در حسابداری به ترتیب دارای تاثیر 13/0، 68/0 و 73/0 بر متغیرهای وظیفه شناسی، پشتیبانی از منافع عمومی و صداقت است. حرفه حسابداری نیازمند الگویی است که بتواند به اهداف ارتقاء رفتار اخلاقی در این رشته منجر شود؛ بنابراین ضرورت دارد یک برنامه آموزشی در این زمینه به منظور افزایش آگاهی اخلاقی و توسعه دانش تمامی برنامه ریزان حسابداری در سطح کشور توسط دانشگاه ها و انجمن های حرفه ای تدوین گردد.
  کلیدواژگان: آموزش اخلاق حسابداری، توسعه رفتار اخلاقی، وظیفه شناسی، پشتیبانی از منافع عمومی، صداقت حسابداران
 • یحیی حساس یگانه*، محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، فرشید علاسوند، علی دلاور صفحات 203-214
  نوع شرکت هایی(خدماتی، تولیدی و بازرگانی) که اظهار نامه های مالیاتی خود را در موعد مقرر به مناطق شش گانه امور مالیاتی شهر تهران (شمال، جنوب،شرق، غرب، مرکزو مودیان بزرگ ) تسلیم نموده اند در میزان تمایل به پرداخت مالیات دخیل بوده و پژوهش حاضر در راستای شناسایی نوع کارکرد شرکتها در میزان تغییرات چهار عامل اقتصادی ، ساختاری ، رفتاری و قانون در تمایل به پرداخت مالیات تدوین گردید. طی پژوهشی کیفی کمی، ابتدا ضمن مصاحبه با صاحب نظران و خبرگان امر در حوزه مربوطه، عوامل موثر در تمایل به پرداخت مالیات در قالب 4 عامل مذکور شناسایی و پرسشنامه 108 گویه ای محقق ساخته در دو بخش عمومی و تخصصی طراحی گردید. روایی ابزار طی روش های روایی صوری و محتوایی مورد بررسی و ابزار محقق ساخته آماده اجرا بر روی گروه نمونه شد؛ جامعه آماری شامل مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت ها) و از میان مناطق ششگانه شهر تهران در سال 1394 انتخاب گردید. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 382 انتخاب و روش مناسب نمونه گیری، تصادفی طبقه ای نسبی می باشد. پس از گردآوری داده ها جهت سنجش همسانی درونی از آلفای کرونباخ استفاده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کروسکال والیس و یومان ویتنی به عنوان آزمون تعقیبی استفاده شد. نتایج حاکیست که تنها در عامل اقتصادی تمایل به پرداخت مالیات در میان مودیان مالیاتی به تفکیک نوع شرکت تفاوت معنی داری وجود دارد و این تفاوت در بین شرکتهای خدماتی با شرکتهای تولیدی و بازرگانی است (05/0>p)..
  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت مالیات، مودیان مالیاتی، تمکین مالیاتی، فرار مالیاتی، اظهار نامه مالیاتی
 • محمدرضا پورفخاران، قدرتاللهطالب نیا*، حمیدرضا وکیلی فرد صفحات 215-228
  در پژوهش حاضر به نقش حسابرسی صورتهای مالی در بهبود رتبه تجاری بنگاه اقتصادی در چارچوب نظریه قرارداد، با تاکید بر نقش تعدیل کننده سیاست پولی دولت پرداخته شده است. پرسش پژوهشی تحقیق حاضر این است که آبا حسابرسی صورتهای مالی (نوع حسابرس، کیفیت حسابرسی، اظهار نظر مقبول حسابرس)، بر رتبه تجاری بنگاه اقتصادی تاثیر دارد یا خیر. جامعه آماری در تحقیق حاضر شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 الی 1395 می باشد. که با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 172 شرکت بعنوان نمونه از این جامعه آماری انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه حداقل مربعات تعمیم یافته و الگوی پانل استفاده شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان میدهد که کیفیت حسابرس مستقل و کیفیت حسابرسی صورتهای مالی موجب ارتقای رتبه تجاری بنگاه اقتصادی می گردد اما اظهار نظر مقبول حسابرس تاثیری بر ارتباط میان کیفیت حسابرس و کیفیت حسابرسی با رتبه تجاری ندارد. یافته های بیشتر نشان می دهد که متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، نسبت بدهی، جریان نقد عملیاتی نرخ بازده دارای بر رتبه تجاری بنگاه اقتصادی تاثیر دارند.

  کلیدواژگان: رتبه تجاری، کیفیت حسابرسی، نظریه قرارداد
 • ندا جعفری نسب کرمانی*، مهناز ملانظری، علی رحمانی، مسعود عزیزخانی، موسی بزرگ اصل صفحات 229-242
  هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه حسابرسان در مورد موضوع های کلیدی حسابرسی طبق استاندارد بین المللی حسابرسی 701 است. پاسخ های دریافت شده از پرسشنامه توزیع شده میان حسابداران رسمی نشان می دهد که ارزیابی حسابرس از مفروضات اساسی مبنای شناخت و افشای اقلام صورت های مالی در گزارش حسابرس، نحوه مواجهه حسابرس با ریسک های مختلف شرکت، حساب هایی با بالاترین ریسک تحریف با اهمیت (ریسک ناشی از تقلب) در گزارش حسابرس، ارزیابی حسابرس از رویدادها و معاملات عمده و نیز مواردی که بر اساس قضاوت حرفه ای حسابرس در حسابرسی صورت های مالی دارای بیشترین اهمیت هستند، باید به عنوان موضوع های کلیدی حسابرسی شناسایی شوند. از دید حسابرسان افشای موضوع های کلیدی حسابرسی منجر به افزایش ارزش اطلاعاتی و کاهش یکنواختی گزارش حسابرس، افزایش مسئولیت حرفه ای و قانونی حسابرس، بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران، بهبود کیفیت حسابرسی و بهبود گزارشگری مالی خواهد شد. موضوع های کلیدی حسابرسی در هر صنعت و صنایع مختلف متفاوت هستند. هم چنین از نظر حسابرسان، افشای موضوع های کلیدی حسابرسی می تواند منجر به برداشت استفاده کنندگان مبنی بر اظهارنظر جداگانه در خصوص موضوع های کلیدی حسابرسی و عدم پذیرش اظهارنظر مقبول حسابرس، متفاوت بودن موضوع های کلیدی حسابرسی به دلیل اعمال قضاوت حرفه ای حسابرسان، افزایش هزینه های حسابرسی، تاثیر منفی بر رابطه صاحبکار و حسابرس و افزایش فشار از سوی صاحبکار، تلقی استفاده کنندگان از حسابرس به عنوان منبع اصلی اطلاعات گردد. حسابرسان به لزوم وجود رهنمود برای شناسایی و افشای موضوع های کلیدی حسابرسی اشاره نموده اند و از دید آنها این موضوع ها باید در نزدیک ترین محل به ارائه بند اظهارنظر حسابرس افشا و برای طبقه بندی هر موضوع از عنوان مناسبی استفاده شود.
  کلیدواژگان: موضوع های کلیدی حسابرسی، استاندارد بین المللی حسابرسی 701، گزارش حسابرس
|
 • Mohsen Imeni, Fraydoon Fereydoon Rahnama Roodposhti, Bahman Banimahd * Pages 1-14
  Today, information is a key role in economic decision-making and no doubt the quality of such information is based on accuracy in the preparation of it. Among the profit of one of the most important information that will be announced by the companies. The present study was to investigate the relationship between Real Activities Manipulation with Accrual-Based Earnings Management using Recursive Equation Systems approach in the Tehran Stock Exchange (TSE). Accordingly, a sample 79 companies selected for the 6-year period 2009 to 2014 (474 firm-year observations). It should be noted that information was collected in 2008 and 2015 to collect some research data. The results are expressing the inverse relationship between real activities manipulation with accrual-base earnings management. This means that managers increase (decrease) the extent of accrual-based earnings management when real activities manipulation turns out to be unexpectedly low (high). The result of this study is consistent with research by Zhang (2012) and Jie and et.al (2017).
  Keywords: Real Activities Manipulation, Real Earning Management, Accrual-Based Earnings Management, Recursive Equation Systems Approach
 • Bita Mashayekhi *, Iraj Noravesh, Rezvan Hejazi, Abolfazl Momeni Yanesari Pages 15-42
  The Present study aims to propose a conceptual model for explaining Iranian internal auditors’ professional identity formation process. A qualitative approach and the grounded theory strategy were used to obtain a profound and rich description of the experiences, attitudes and perceptions of research participants about this process. For this purpose, using theoretical and purposeful sampling method, 14 experts in the field of internal auditing were interviewed as the key informants of the research, finally, the gathered data were coded and analyzed into 13 axial categories and one core category. Findings indicated the existence of negative and stereotypical perceived image of internal auditors in organization, and this image was affected by some causal conditions. In the face of the mentioned phenomenon, internal auditors are adopting two strategies: defensive, adaptive and passive strategies. Lack of adequate rules supporting internal auditors, weakness of control and supervision culture in Iranian society, and the problems related to economic structure were among contextual factors affecting core category and related strategies. Poor corporate governance as well as weak internal control systems among organizations are intervening conditions that exacerbate negative image of the internal auditors in the organization. Moreover, core category of this research, according to strategies adopted by internal auditors, will have positive and negative consequences for them.
  Keywords: Professional Identity, Internal Auditors, Grounded Theory
 • Masoud Sadeghian, Hossein Jahangirnia *, Reza Gholami Jamkarani Pages 43-56
  Ethics play a very important role in society. Many economic models assume that individuals are economically in a logical situation and ignore the situations in which one may ignore public interest economic interests. This research explains the model of strategic interaction between auditors and management and allows the manager to choose when it comes to unreasonable economic results from ethical behavior in conflict with personal interests. One of the assumptions of this model is that they do not involve a particular percentage of their directors in a fraudulent financial reporting strategy because they see it as "unethical." If recent accounting scandals indicate a moral crisis, this model promises that the increase in the percentage of managers who are interested in moral practices will reduce fraudulent financial reports. The proposed model also explains the effect of increased rewards for committing fraud (including multiple options for taking stock, creating stock constraints, and performance incentives based on accounting reports), and the effect of increasing penalties for fraud detection (such as heavy penalties in the Sarbanes-Ellis Act).
  Keywords: Game theory, Fraudulent Financial Reporting, ethical accounting
 • Yasaman Pezeshk, Zahra Pourzamoni * Pages 57-70
  This study empirically investigates the impact of disclosure quality and audit seasonality on audit fees. Disclosure quality measured by disclosure scores maintained by each firm from Tehran security and stock exchange, seasonality measured by firm’s fiscal year ends and audit fees measured by natural logarithm of fees paid by clients to auditors. The sample consists of 125 firms that accepted in Tehran stock exchange during 1388 – 1395. According to the requirements of the statistical section, the data of 120 companies in the 5-year period were analyzed. In this research, descriptive statistics including tables and charts, central tendencies, dispersion, distributions for describing the sample, and combined regression method were used to analyze the data related to the research aspects. The Excel software was used to extract the data and the Eviews software was used to perform statistical tests. And the Chow test was used to determine if the combined data is more efficient to estimate the desired function, and Fisher's statistic was used to examine the significance of the regression model. Also, t-Student statistic was used to examine the significance of the coefficients of the explanatory variables of regression model and Durbin-Watson test was used to investigate the non-self-correlation of model residuals. The results show that there is a significantly negative relation between disclosure quality and audit fees. Also the results show that this significant relation holds for busy season, not in off-season.
   
  Keywords: Audit fees, Disclosure Quality, Audit Seasonality
 • Maryam Akbaryan, Hamidreza Vakilifard *, Hashem Nikoumaram Pages 71-90
  Conservative attitudes of auditors in presenting their views about the independence of the auditor can considered as a remarkable point in the audit function. There are several factors which are effective in issuing auditors' pertinent reports, including initial public offerings (IPO). It is a potential attempt to audit marketing and reveal the utility of audit services for purposes such as validating and building trust. In this regard, the aim of this study is to investigate the effect of the initial public offerings on the auditor's opinion and the audit fees. For this purpose, the data of 128 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2006 to 2016 were evaluated. The results indicated that the audit quality increases in the year of initial public offerings. The results also demonstrated that there is a significant and positive relationship between the audit fees in the year of initial public offerings and the audit fees in the year after the initial public offerings. However, there is not a significant difference between the audit quality in the year following the initial public offerings and two years after the initial public offerings with the audit quality of the year of the initial public offerings.
   
  Keywords: Initial Public Offering, Audit Quality, Auditor Opinion, Audit fees
 • Fatemeh Ghashghaei *, Shahnaz Mashayekh Pages 91-118
  Information system tools are powerful arms of accounting department in gathering, processing, and reporting of information and make this department able to do its responsibilities with more accuracy, quality, and speed. One of the main and necessary prerequisites for establishment of the information systems in accounting department is the existence of the structured and well organized processes that provide the appropriate situation for establishment of information system. It should be regarded that the existence of the advanced accounting information systems by itself doesn’t guarantee producing high quality information. In fact, the level of the usage of this tools and their utilization is the main factor of maturity of the information system in accounting department. The main purpose of this paper is developing process ability and information system maturity Model In accounting department. Data were gathered by doing interviews with CFOs, CEOs, audit firm’s partners, internal auditors and other related experts. We did 27 interviews. Interview’s data were analyzed by using thematic analysis. With regard to CMMI-SVC model research model was developed. Finally, some experts who participated in the study were asked about research model which was developed. Findings showed that process ability maturity in accounting department has five levels: (1) unstructured process, (2) structured process, (3) integrating and automation of the main process, (4) aligning the process with management strategies, and (5) continues improvement of the process. Information system maturity has five levels: (1) accounting or book keeping software, (2) financial and administrative software, (3) integrated software, (4) ERP systems, (5) artificial intelligence based software.
  Keywords: processability, information system, maturity Model, Accounting department
 • Mehran Javadpour, Mohsen Hamidian *, Nasrin Akhondi Pages 119-134
  Deciding to accept or reject orders whose bid prices are different from the product sales prices of the company and in some cases lower than the usual selling price of the company is a problem that poses a huge challenge to the manufacturing companies. This research has been conducted to consider and compare the ABC and TOC models for pricing products produced by Hamvatan Company in 2016. In order to provide theoretical foundations of the research, library resources, journals and authoritative internet databases were used. The research hypothesis test was performed using paired t-correlated model using SPSS software. By calculating the cost and net contribution margin of the company's products, using the TOC and ABC models and comparing the results, we conclude that the TOC model in the short run provides more relevant results, and it is better to use ABC model for long-term decisions. Therefore, the results of this study indicate that the TOC and ABC models are considered complementary in sales decisions.
  Keywords: Theory of Constraint (TOC), Fixed Costs, Variable Costs, Activity Based Costing (ABC), Traditional Costing
 • Cost Stickiness and Cost Inertia: Two Cost Driver Model of Cost Asymmetric Behavior
  Shokrollah Khajavai *, Mohammad Sadeghzadeh Maharluie, Mohammad Jokar, Reza Taghizadeh Pages 135-148
  with respect to asymmetric cost behavior, managers have an active role in determining the cost behavior with decisions they make about increasing or decreasing the resources in alignment with the activity level. This research with introducing and applying the cost inertia concept in explaining the asymmetric cost behavior tries to expand the theoretical background and previous researches in this subject. this has done with adding the change in property, plant and equipment driver to the Anderson et al.'s (2003) model. The research sample includes 130 companies for the period from 2003 to 2016 which are listed on the Tehran Stock Exchange. The results of the testing the hypotheses posit that the extended model has more explanatory power than the previous model in cost stickness. Moreover, the research results show that sale trends in past years shape the expectations of managers. This causes managers be optimist or pessimist with regard to increase or decrease in sale respectively. In turn, they expect this trend continues in forward year. In optimistic (pessimistic) situation, managers tend more (less) to maintain surplus resources even in the condition of decrease (increase) in current year performance. This leads to the cost stickness (anti stickness).
  Keywords: Cost Stickness, Cost Inertia, Asymmetric Cost Behavior, Two Cost Driver Model
 • Taher Eskandarli Pages 149-160
  The vague conditions and cognitive mistakes that are rooted in human psychology make investors mistakes in shaping their expectations and, as a result, display special behaviors when investing in financial markets. The purpose of this study is to study how accruals affect the heterogeneity of investor beliefs on the value of a company and the effect of the interaction of these two variables on the stock returns of the company. This research is a descriptive-correlative research in terms of purpose and application. Data from 151 companies for the seven-year period (2009 - 2017) were analyzed using combined data and multivariate linear regression analysis. The research findings showed that accrual items have a significant positive effect on investors' beliefs heterogeneity, investors' beliefs heterogeneity is affected by stock returns, and the results also show that the heterogeneity of investors' beliefs is affected by the relationship between accruals and stock returns.
  Keywords: Heterogeneity of investors' Beliefs, accruals, Stock Returns
 • Hadi Mashhadi Gharaghaya, Bahman Banimahd, Kambiz Forqandoost Haqiqi, Mehdi Moradzadehfard Pages 161-174
  The present paper investigate the impact of love of money, consumerism culture on   Machiavellianism, and then investigate the effect all of these variables on opinion shopping. Machiavellianism is a personality characteristics. In this research, theoretical foundations are collected by archival method and research data are gathered by questionnaire. Research hypothesis is analyzed on the base of path analysis by using multivariate regression. Statistical sample of this study is included 120   practitioner auditors in private audit firms. The results of this research show that   opinion shopping is effected by auditor's  love of money, consumerism culture and   Machiavellianism. Meanwhile,   Machiavellianism is impacted by auditor's  love of money, consumerism culture. Other results of this study show that auditor's love of money has a significant and positive effect on consumerism culture and   Machiavellianism.
  Keywords: Love of Money, Machiavellianism, consumerism, opinion shopping
 • Mohammad Mahmoudi * Pages 175-186
  Principally, well-known executives seek to improve their operational record and function properly.
  And will strive to increase the credibility and confidence of the quality auditor In order to increase the credibility of their performance, they tend to encourage shareholders to choose the right choice, apart from the mere existence of political connections. So, The main purpose of this research is to investigate the effect of the Board member reputation on the quality of the auditors Choice (evidence from companies accepted in the Tehran Stock Exchange). The statistical population of this research includes all companies accepted in Tehran Stock Exchange from 2011 to 2015, and the sample was selected through a systematic method of elimination from the statistical population. According to the specified conditions, 121 companies were selected as the statistical sample of this study. It should be noted that the design of the multivariate regression models was designed to test the hypotheses. The results of the research show that the company's board reputation lead to the selection of high qualified auditors.
  Keywords: Board member reputation, Auditor Selection, Audit Quality
 • Mohammad Reza Nikbakht, Mohammad Reza Mehregan, Hossein Safari, Javad Masoudi * Pages 187-202
  The purpose of accounting is to provide useful information for economic decisions making. Therefore the accountants have a great responsibility to society. A distinguishing feature of the accountancy profession is acceptance of duty towards society and a having a high degree of deontology and honesty.  This study is aimed to investigate the effects of development of ethical behavior on duty, support of the public interest and the accountants’ integrity.
  Methods
  This study in terms of purpose is considered as an applied research and in terms of data collection is considered as a survey- descriptive study. The statistical population of the study consisted accounting professors, CFOs, CPAs and accounting doctoral and master's students. Data collection tools were researcher-made questionnaires. The Spearman correlation tests were used for analyzing data. The results showed that the betterment of ethical behavior in accounting have an impact of %13/0, %68/0 and %73/0 respectively on deontology, support of the public interest and integrity. The finding suggest that the accounting profession needs a model that could lead to the goal of promoting ethical behavior in the field; therefore, it is necessary to develop a training program for the purpose of increasing the ethical awareness by universities and professional associations.
  Keywords: Accounting ethics education, deontology, development of ethical behavior, integrity, and public interest
 • Yahya Hasas Yeganeh *, Mohammad Hasan Ebrahimi Sarveolia, Farshid Alasvand, Ali Delavar Pages 203-214
  The type of company (service, manufacturing and commercial) submitting tax return transcripts within the specified time in the six Tehran’s tax affairs districts (north, south, east, west, center and large tax payers) influences the rates of intention-to-pay tax and the present study tries identifying the companies’ function in terms of changes in four (economic, structural, behavioral and regulatory) factors influencing tax payment. As a qualitative-quantitative research, interviews were seminally made with the corresponding experts and elites and factors influencing the intention-to-pay tax, including the four abovementioned factors, were explored. A questionnaire was next designed by the researcher in two parts, general and specialized, containing 108 items. The instrument validity was investigated based on face and content validity tests. The study population included legal tax payers (companies) in the six tax paying districts in Tehran in 2016 and 382 companies were selected based on Morgan’s table and relative stratified random sampling. After collecting the data, internal consistency test was conducted using Cronbach’s alpha method. Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U-test was applied as a follow-up test to analyze the data. The results indicated that there is only a significant difference in terms of economic factor between the tax payers, in separate by company type, and that there is also a significant difference between service, manufacturing and commercial companies (P<0.05).
  Keywords: intention-to-pay tax, tax payers, tax obedience, tax evasion, tax return transcript
 • Mohammad Reza Pourfakharan, Ghodratollah Taleb Nia *, Hamid Reza Vakili Fard Pages 215-228
  In the present study, the role of auditing financial statements in improving the company's business credit in the framework of contract theory has been discussed. The research question of the present research is that audit of financial statements (auditor's type ˛audit quality ˛ auditor's opinion) ˛ affects the firm's firm rank or not . The statistical population in this research is all companies accepted in Tehran Stock Exchange. According to the criteria and systematic deletion, 172 companies have been selected as the sample in this research. In order to test the hypotheses of the research, multiple linear regression model based on generalized least squares and panel template has been used. The result of testing the research hypotheses shows that the quality of the independent auditor and the quality of the audit of the financial statements improve the company's Commercial Credit, Further findings indicate that the audited opinion is not affected by the company's corporate credibility. Further findings show that the controlling variables include the firm size ˛Leverage ˛ operating cash flow ˛ return on asset are effective on company's Commercial Credit.
  Keywords: business Rank, Audit Quality, Contract Theory
 • Neda Jafari Nasab Kermani *, Mahnaz Molanazari, Ali Rahmani, Masoud Azizkhani, Mosa Bozorgasl Pages 229-242
  The purpose of the present research is to investigate the outlook of auditors on key auditing matters according to ISA 701. Responses to questionnaires distributed among members of the CPA, indicate that evaluations made by auditors of the basic assumptions that form the basis for recognition and disclosure of financial statement items in the auditor report, the approach taken by the auditor when faced with various risks in the company, accounts with the highest risks of significant fraud including risks of fraud in the auditor report, auditor evaluation of significant events and transactions during the fiscal period as well as matters that hold the highest significance in the financial statements based on the auditor’s judgment have to be identified as key audit matters. From the auditor’s point of view, disclosure of KAM results in enhancement of the informational value of the auditor report and reduction of its uniformity, an increase in professional and legal accountability of the auditor, enhancement of investor decision making, and promotion of audit and financial reporting quality. KAMs differ in and across various industries. Furthermore, auditors believe that disclosure of  KAM results in user perception of a piecemeal opinion issued by the auditor on these matters as well as unacceptability of the unmodified audit opinion issued, diversity in Key Audit Matters due to the differing professional judgments applied by auditors, increase in audit fees, negative impact on the client-auditor relationship, increased pressure by client on the auditor and user perception of the auditor as the original source of information. Auditors have also expressed the necessity of guidelines for the identification and disclosure of KAMs and believe that these matters must be disclosed in paragraphs closest in proximity to the auditor opinion and an appropriate heading must be given to each category.
  Keywords: Key Audit Matters, International Audit Standard 701, Audit Report