فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 28، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد کشوری، آرش شیردل، مسعود طاهری میرقائدی، علیرضا یوسفی* صفحات 349-360
  مقدمه
  مدیریت بهینه منابع انسانی به عنوان یکی از اساسی ترین مبانی مدیریت در خدمات سلامت مدنظر است. چراکه نیروی انسانی از مهم ترین منابع سازمانی به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی چالش های مدیریت بهینه منابع انسانی در بیمارستان بود.
  روش
  در این پژوهش کیفی، محیط پژوهش را بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران و جامعه پژوهش را کارشناسانی که بیشترین اطلاعات از نحوه ی اجرای برنامه های مدیریت منابع انسانی داشتند، تشکیل دادند. 19 شرکت کننده با روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. جهت تحلیل داده از تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید.
  یافته ها
  تجزیه وتحلیل داده ها منجر به تولید سه درون مایه اصلی «عوامل سازمانی، انگیزشی و دانشی» گردید. عوامل سازمانی «به روز نبودن شرح وظایف، استخدام از سوی دانشگاه و محدودیت بیمارستان در انتخاب و گزینش کارکنان، فقدان فرهنگ کار تیمی و فرهنگ نگرش فرآیندی، عدم استقرار کامل سلامت شغلی و نقص در سیستم ارزشیابی»، عوامل انگیزشی «فقدان سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد، عدم برقراری ارتباط بین ارزیابی و سیستم تشویقی و فقدان انگیزه و بی اعتمادی کارکنان درزمینه رفع مشکلات» و عوامل دانشی «وجود نیروهای قدیمی و مقاومت در برابر تغییر، ضعف دانشی کارکنان و یادگیرنده نبودن محیط بیمارستان» را در برگرفتند.
  نتیجه گیری
  شفاف سازی شرح شغل، پیاده سازی فرهنگ پویای سازمانی، شرایط محیطی ایمن و سیستم پرداخت بر مبنای عملکرد، هدایت بیمارستان ها به سمت سازمان های یادگیرنده نقش بسزایی در کاهش چالش های مدیریت بهینه منابع انسانی دارد.
  کلیدواژگان: چالش، مدیریت، منابع انسانی، بیمارستان
 • عرفانه رحمانیان، محمود نکویی مقدم، محمد مردانی* صفحات 361-371
  مقدمه
  آینده پژوهی سازمانی، آگاه ساختن مدیران سازمان از آینده است که نشان می دهد، مدیر در شکل بخشیدن به آینده مطلوب سازمان چه نقشی را می تواند ایفا کند و در این مسیر با چه چالش هایی روبه رو خواهد بود؛ در این راستا مطالعه حاضر با هدف تعیین مولفه های موثر بر آینده پژوهی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر به روش کیفی و با استفاده از تحلیل محتوا انجام گردید و در آن 10 نفر از مدیران و صاحب نظران آینده پژوه که به صورت گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند، شرکت نمودند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گردید و داده ها با استفاده از روش تحلیل چارچوبی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  6 محور اصلی شامل «رهبری، مدیریت، آموزش، سیاست گذاری، خلاقیت و نوآوری و رقابت» به عنوان مولفه های موثر بر آینده پژوهی مورد شناسایی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نامعلوم بودن آینده و لزوم استمرار حیات هر سازمان به خصوص در حوزه سلامت، ضروری به نظر می رسد که توجه ویژه ای به آینده پژوهی صورت گیرد. در مسیر ترویج آینده پژوهی، ایجاد بسترهای فکری و فرهنگی مورد نیاز، در قالب دوره های آموزشی مناسب و عمل نمودن به دانسته ها جزء ارکان اصلی برای تحقق هر نوع فعالیت آینده پژوهی در بخش سلامت کشور می باشد.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، بیمارستان، مطالعه کیفی
 • آذر درویش پور، نازیلا جوادی پاشاکی* صفحات 372-382
  مقدمه
  با توجه به اهمیت شناخت ویژگی های مطلوب یک مدرس، جهت تعیین ویژگی های استاد خوب از روش های گوناگونی ازجمله بهره مندی از نظرات دانشجویان استفاده می شود. مطالعه حاضر باهدف شناخت ویژگی های یک استاد بالینی خوب از دیدگاه دانشجویان پرستاری انجام شد.
  روش
  در مطالعه کیفی توصیفی حاضر که به روش تحلیل محتوی انجام شد، 18 دانشجوی سال چهارم کارشناسی پرستاری به صورت هدفمند وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. کدگذاری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2007 انجام گرفت. برای دستیابی به صحت و پایایی داده ها از معیارهای موثق بودن Lincoln و Guba استفاده شد.
  یافته ها
  تجزیه وتحلیل مصاحبه مشارکت کنندگان، منجر به استخراج 48 کد اولیه؛ و پدیدار شدن یک درون مایه به نام «صلاحیت حرفه ای» و 6 طبقه اصلی تحت عناوین «توانمندی علمی»، «مهارت بالینی»، «مهارت ارتباطی»، «مهارت ارزشیابی»، «ویژگی های شخصیتی» و «مدیریت آموزشی در محیط بالینی» گردید؛ و مشارکت کنندگان وجود آن را در یک استاد بالینی خوب موثر می دانستند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش ویژگی هایی از یک استاد بالینی خوب را از دیدگاه دانشجویان پرستاری مشخص نمود؛ که می تواند به مسئولین و متصدیان برنامه ریزی آموزشی در تدوین برنامه های آموزشی موفق تر و کارآمدتر کمک نماید.
  کلیدواژگان: استاد بالینی خوب، دانشجویان پرستاری، مطالعه کیفی
 • امید ابراهیمی*، اسکندر فتحی آذر، یوسف ادیب صفحات 383-394
  مقدمه
  بازی های رایانه ای به دلیل جذابیت و تنوع بسیار زیادی که دارند، بخش قابل توجهی از وقت و انرژی کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داده اند. این امر لزوم بررسی فواید و مضرات آن ها را ضروری ساخته است؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بازنمایی تجربه های دانش آموزان چهارم ابتدایی از پیامدهای بازی های رایانه ای بود.
  روش
  این پژوهش به روش کیفی؛ از نوع پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف با 10 نفر از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی مصاحبه عمیق صورت گرفت تا داده ها به اشباع رسید. داده ها به روش Smith و با کمک نرم افزار MAXQDA10 کدگذاری و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها مشتمل بر 4 مضمون اصلی «پیامد جسمانی، پیامد روانی، پیامد اجتماعی و پیامد تحصیلی» و 17 مضمون فرعی بود.
  نتیجه گیری
  بررسی تجارب دانش آموزان نشان داد که انجام بازی های رایانه ای در مدت زمان طولانی و بدون نظارت بزرگ ترها، پیامدهای ناگوار بسیاری به همراه دارد؛ که مدارس و خانواده ها می توانند تا حد زیادی با نظارت و برنامه ریزی از بروز چنین پیامدهایی جلوگیری نمایند.
  کلیدواژگان: تجارب دوران کودکی، بازیهای رایانهای، پدیدارشناسی
 • زهرا چراغی، سحرناز نجات*، پروین پاسالار، ولی بایگی، نگار سادات احمدی صفحات 395-406
  مقدمه
  دانشجویان به خصوص دانشجویان عضو استعدادهای درخشان، مشتریان اصلی و نیروی محرکه نظام آموزشی می باشند. هدف از اجرای این مطالعه تبیین شرایط ایده آل و انتظارات دانشجویان استعدادهای درخشان بود.
  روش
  این مطالعه به روش کیفی و از نوع آنالیز محتوای کلاسیک بود. مطالعه در نیمه اول سال 1395 و بر روی 23 نفر از دانشجویان داوطلب استعداد درخشان انجام شد. نمونه گیری به صورت حداکثر تنوع فرصت طلبانه؛ از طریق مرکز استعد ادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. در مطالعه حاضر، جمع آوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گردید و داده ها با استفاده از روش تحلیل چارچوبی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه کیفی در مجموع 23 مصاحبه انجام شد. پس از جمع بندی و ترکیب کدهای مشابه 118 تم، در 2 طبقه اصلی (عوامل موثر بر نارضایتی دانشجویان استعداد درخشان و راهکارهای حفظ نیروهای نخبه) جای گرفتند. در بحث مشکلات آموزشی؛ روش تدریس نامطلوب، ضعف منابع و امکانات آموزشی و همچنین در بحث مشکلات پژوهشی ضعف مدیریتی، کمبود اعتبارات و بودجه پژوهش بیش از سایر مشکلات توسط دانشجویان تاکید شده بود. ازنظر دانشجویان رسیدگی و اصلاح وضع آموزش و همچنین ساماندهی مدیریت نیروی انسانی از مهم ترین اولویت ها و راهکارهای حفظ نیروهای نخبه بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر که همگام با نتایج مطالعات داخلی و خارجی بود، بار دیگر لزوم توجه ویژه به نیازهای دانشجویان استعداد درخشان را بیش از پیش روشن کرد. دانشجویان علاوه بر مشکلات آموزشی، پژوهشی و خدمات رفاهی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی را زمینه ساز و علت موثر در نارضایتی نیروهای نخبه از وضع موجود و مهاجرت نخبگان می دانستند.
  کلیدواژگان: انتظارات، دانشجویان استعدادهای درخشان، فرار مغزها، مطالعه کیفی
 • فاطمه ابراهیمی صدرآبادی، مسعود میرزایی* صفحات 407-417
  مقدمه
  بیماری دیابت از شیوع بالایی در جهان و ایران برخوردار است. با وجود پیشرفت شیوه های پزشکی برای کنترل دیابت، اطلاعات اندکی از تجربه زندگی با دیابت در ایران وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با شیوه های مقابله ای در سازگاری با بیماری دیابت بر اساس تجربه بیماران صورت گرفت.
  روش
  این مطالعه با رویکرد کیفی گراندد تئوری انجام شد. نمونه گیری بر اساس روش هدفمند و تئوریک صورت گرفت. در این مطالعه با 15 بیمار (8 زن و 7 مرد) با حداقل پنج سال سابقه ابتلا به دیابت مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. داده ها هم زمان با جمع آوری، به روش گراندد تئوری کدگذاری و تحلیل گردید.
  یافته ها
  73 کد اولیه، 22 طبقه اولیه و 7 طبقه در فرآیند راهبردهای مقابله با بیماری دیابت استخراج گردید؛ که عبارت اند از مفاهیم: «مشکل درک شده»، «اعتماد به توصیه های درمانی»، «قابلیت پیش بینی آینده»، «جستجوی حمایت»، «نظریه شخصی»، «اولویت ها» و «رویدادهای زندگی» بود.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که فرآیند راهبردهای مقابله با بیماری دیابت مفهومی پویا، پیچیده، مداوم، همبسته و متاثر از عوامل موثر بر بیمار و بیماری دارد؛ از یک سو اعتماد به توصیه های درمانی و قابلیت پیش بینی آینده و از سوی دیگر درک مشکلات واقع شده و جستجوی حمایت در راهبردهای مقابله با بیماری دیابت تاثیرگذار هستند. یافته های این پژوهش، می تواند به طراحی مداخلات کنترل دیابت و ارائه برنامه های آموزشی مقابله با دیابت به منظور دستیابی به نتایج بهتر درمانی کمک کند.
  کلیدواژگان: دیابت، رفتار مقابله ای، ایران
 • ادیبه برشان*، سعید صفایی موحد، ولیاللهفرزاد، علیرضا کیامنش، علی مقدم زاده صفحات 418-427
  مقدمه
  در دوره های آموزشی ضمن خدمت، همیشه تمام آنچه که آموخته می شود به محیط کار انتقال نمی یابد؛ و بخشی از آن تحت تاثیر عواملی به کار برده نمی شود. مطالعه حاضر باهدف تعیین عوامل موثر بر شکل گیری یادگیری زائد در آموزش های ضمن خدمت انجام شد.
  روش
  این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوی انجام شد. داده ها از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. جامعه پژوهش شامل کارکنان و کارگران صنایع مس منطقه کرمان بود؛ که با توجه به سطح اشباع داده ها، 16 نفر از آن ها به صورت هدفمند با راهبرد نمونه گیری ملاک محور انتخاب شدند. داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی مورد بررسی قرار گرفتند. روایی یافته های پژوهش با استفاده از روش های بررسی توسط اعضاء و چند سویه نگری منابع داده ها تضمین گردید.
  یافته ها
  عوامل موثر بر شکل گیری یادگیری زائد در سه طبقه، عوامل فردی (شامل ابعاد نگرش، آمادگی یادگیرنده، اخلاق حرفه ای و انگیزه)، عوامل سازمانی (شامل ابعاد حمایت سازمانی، شرایط محیط کار) و عوامل آموزشی (نیازسنجی و ارزشیابی، استراتژی های آموزشی و محتوای دوره) قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  در نظر نگرفتن نگرش، انگیزه و اخلاق حرفه ای شرکت کنندگان، عدم توجه به میزان آمادگی آنان برای یادگیری، عدم ارائه حمایت های لازم، نبود امکانات و تجهیزات، عدم توجه به نیاز کارکنان و نتایج ارزشیابی ها از مهم ترین عواملی هستند که زمینه عدم کاربرد آموخته ها را در محیط کار به وجود می آورند.
  کلیدواژگان: یادگیری زائد، دوره های آموزشی ضمن خدمت، کارکنان، صنایع مس کرمان، پژوهش کیفی
 • دانا محمد امین زاده، سمیه کاظمیان*، معصومه اسمعیلی صفحات 428-440
  مقدمه
  روابط اجتماعی، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء بهداشت روان دارد و بر سلامت جسمانی و بهزیستی روان شناختی افراد تاثیر می گذارد؛ به طوری که افراد از طریق آن به ایجاد هویت می پردازند و خود را با جامعه ادغام می کنند. بر همین مبنا پژوهش کیفی حاضر با هدف تبیین طرح واره های هیجانی در روابط اجتماعی دانش آموزان کم توان جسمی موردبررسی قرار گرفت.
  روش
  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی انجام شد. شرکت کنندگان شامل 15 نفر از دانش آموزان کم توان جسمی مقطع متوسطه بود که در مدرسه صیاد شیرازی مشغول به تحصیل بودند. جمع آوری داده ها به روش نمونه گیری هدفمند بود و تا اشباع داده ها؛ یعنی زمانی که کدها و طبقات جدید به دست نیامد، فرآیند جمع آوری داده ها ادامه یافت. اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با رعایت محرمانه بودن اطلاعات و امکان ترک مطالعه در هر زمان که مایل بودند، جمع آوری شد، در مجموع 15 مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام گرفت. مصاحبه ها ضبط گردید و پس از پیاده سازی با روش تحلیل محتوا کیفی مرسوم، تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  تجزیه وتحلیل داده ها درنهایت منجر به شکل گیری 14 مضمون فرعی و 4 مضمون اصلی شامل «راهبردهای مقابله ای هیجان محور درون شخصی»، «راهبردهای مقابله ای هیجان محور بین شخصی»، «راهبردهای مقابله ای شناخت محور درون شخصی» و «راهبردهای مقابله ای شناخت محور بین شخصی» شد.
  نتیجه گیری
  تجربه دانش آموزان کم توان جسمی شرکت کننده در این مطالعه بیانگر آن بود که این افراد در روابط و تعاملات خود با دیگران از راهبردهای مقابله ای هیجان محور و شناخت محور به صورت درون شخصی و بین شخصی جهت برقراری روابط استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: طرح واره های هیجانی، روابط اجتماعی، دانش آموزان، کم توان جسمی، تحقیق کیفی
|
 • Mohammad Keshvari, Arash Shirdel, Masoud Taheri Mirghaedi, Ali Reza Yusefi* Pages 349-360
  Introduction
    Optimal management of human resources is considered as a basic and most fundamental principle of management of the health services because manpower is the most important organizational resources. The aim of this study was to identify the challenges in the optimal management of human resources in hospitals.
  Method
  This qualitative study was conducted in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences and all experts who had sufficient knowledge of the human resources management programs were included. Nineteen participants were selected using non-probability purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews. Qualitative content analysis was used to analyze the data.
  Results
    Three major themes emerged: organizational, motivational, and knowledge-related factors. Organizational factors included lack of up-to-date job descriptions, staff recruitment through university and hospital constraints in the selection of employees, lack of the culture of team working and process attitudes, incomplete establishment of occupational health and safety, and deficiencies in the evaluation system. Motivational factors included absence of a performance-based pay system, lack of communication between evaluation and incentive systems, and lack of motivation and confidence of the staff in solving problems. Knowledge-related factors included old human resources and resistance to change, lack of knowledge, and non-learner hospital environment.
  Conclusion
    Clear job description, implementation of dynamic organizational culture, safe environmental conditions, performance-based pay system, and directing hospitals towards becoming learning organizations play an important role in reducing the challenges of human resources management.
  Keywords: Challenge, Management, Human resources, Hospital
 • Erfaneh Rahmanian, Mahmood Nekoei, Moghadam, Mohammad Mardani* Pages 361-371
  Introduction
  Organizational futures studies is to inform managers in organizations about the future. This shows that a manager plays a pivotal role in shaping the ideal future for an organization and the challenges they face in this regard. This study aimed to identify factors that affect the futures studies in hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences.
  Method
  This qualitative study was undertaken using a content analysis method. Participants consisted of 10 managers and experts of futures studies and they were selected through purposive and snowball sampling. Data were collected through semi-structured interviews. The interviews were transcribed verbatim and analyzed with framework analysis method for theme development.
  Results
  Data analysis led to the development of six main themes, namely, “leadership”, "management", "training", "Policymaking", "creativity and innovation" and "organizational competition".
  Conclusion
  Given the uncertainty of the future and the necessity of sustaining the life of any organization, especially in the field of health, it seems essential that special attention be given to futures studies. On the way to promoting futures studies, required intellectual and cultural contexts in the form of designing appropriate training programs and actions based on knowledge are the essential elements in order to meet any sort of futures studies activities in the health sector.
  Keywords: Futures studies, Hospital, Qualitative study
 • Azar Darvishpour, Nazila Javadi, Pashaki* Pages 372-382
  Introduction
    As knowing the characteristics of a good teacher is important, various methods like students' perspectives are used to determine these characteristics. This study aimed to identify the characteristics of a good clinical instructor from the perspective of nursing students.
  Method
  This descriptive qualitative study was conducted using conventional content analysis. In this study, 18 senior nursing students were selected through purposive sampling. Data were collected using a semi-structured interview. Coding and data analysis were performed using MAXQDA 2007. To achieve the reliability and accuracy of the data, the Lincoln and Guba authenticity criteria were used.
  Results
    After analysis of the recorded interviews, 48 basic codes were obtained. Also, one theme called "professional competence" and six main categories including academic ability, clinical skills, communication skills, evaluation skills, personality, and educational management in the clinical setting were considered as characteristics of a good clinical instructor based on the participants’ perspectives.
  Conclusion
  The results of this study identified the characteristics of a good clinical instructor from the perspective of nursing students, which can help the authorities in successful and efficient educational planning
  Keywords: Good clinical instructor, Nursing students, Qualitative research
 • Omid Ebrahimi*, Eskandar Fathiazar, Yousef Adib Pages 383-394
  Introduction
    Due to the Attraction and enormous diversity of computer games, children and adolescents allocate a notable part of their time and energy to play these games. This necessitates the study of their Advantages and disadvantages. Therefore, the aim of this study was to represent the outcomes of playing computer games in the fourth grade students.
  Method
  This is a qualitative and phenomenological study. In this study, 10 students were selected from the forth grade elementary students using purposive sampling and interviewed in-depth until data saturation was achieved. Data were coded and analyzed manually using Smith and MAXQDA 10 software.
  Results
    The findings were categorized into four main themes: "physical outcomes, psychological outcomes, social outcomes, and educational outcomes" and 17 sub-themes.
  Conclusion
    Students' experiences showed that playing computer games for a long time and without parental supervision, has various adverse outcomes, therefore, schools and families can significantly prevent such outcomes by supervision and planning.
  Keywords: Childhood experiences, Computer games, Phenomenology
 • Zahra Cheraghi, Saharnaz Nedjat*, Parvin Pasalar, Vali Baygi, Negar Sadat Ahmadi Pages 395-406
  Introduction
    Gifted and talented students are the main customers and driving force of the education system, therefore, the existence of a permanent mechanism based on their demands, expectations, and problems seems necessary to improve the education system.
  Method
  This qualitative study was done using conventional content analysis. The participants were 23 gifted and talented students of Tehran University of Medical Sciences, Tehran, in 2016. Sampling was performed using convenience sampling by the brilliant talent center of Tehran University of Medical Sciences, Tehran. Data were collected using a semi-structured questionnaire.
  Results
  In this study, 23 interviews were conducted. Finally, 118 themes remained in two main categories (factors affecting talented students' satisfaction and the ways to prevent brain drain). Poor teaching methods and lack of educational resources were the most important educational problems. Weak management and lack of research funding were the most important research problems. In the students' point of view, improvement of teaching status and organization of human resources management are the most important priorities for the preservation of the elite forces.
  Conclusion
  The results of this study that are consistent with the results of domestic and International studies, emphasize the importance of paying special attention to the expectations and demands of gifted and talented students. In addition to the educational, research and welfare services problems, socio-economic problems were also identified as a cause of brain drain.
  Keywords: Gifted, talented students, Qualitative study, Brain drain
 • Fatemeh Ebrahimi Sadrabadi, Masoud Mirzaei* Pages 407-417
  Introduction
  Diabetes mellitus (DM) is a chronic disease with high prevalence in the world and Iran. Uncontrolled DM puts financial pressure on health system and society. It also affects patients physically and mentally, and changes their social relationship with others. In spite of advances in DM control, there is only a little information regarding patients’ experience of living with DM and coping with this disease in Iran. This study aimed to explore diabetic patients’ experience of coping with DM.
  Method
    This qualitative study was conducted using grounded theory and semi-structured interviews in Yazd, Iran, in 2013. Fifteen diabetic patients (8 females and 7 males) were selected using purposive sampling. Recorded interviews were transcribed verbatim and analyzed using Strauss and Corbin method simultaneous with data collection. Guba and Lincoln criteria were used to ensure credibility of the findings.
  Results
  In this study, 73 primary codes, 22 primary categories, and 7 main categories for strategies of coping with DM were extracted. The categories include: perceived problem, trust in treatment recommendations, ability to predict prognosis, subjective theory, family support, comorbidities and life events. According to diabetic patients’ experience of living with DM, these factors have a key role in coping with diabetes.
  Conclusion
  According to the results, the coping strategy of diabetic patients is a correlated, dynamic, complex, and constant concept influenced by the factors affecting diabetic patients and the disease. On the one hand, trust in treatment recommendations and ability to predict prognosis, and on the other hand, life events and family support affect coping strategies for diabetes. The findings of this study can help health policy makers to introduce interventions and educational programs to improve DM control.
  Keywords: Diabetes, Coping behavior, Iran
 • Adibeh Barshan*, Saeid Safai Movahed, Vali Allah Farzad, Alireza Kiamanesh, Ali Moghadam Zadeh Pages 418-427
  Introduction
  In training courses, all the materials learned will not always be transmitted to the workplace because of some effective factors. The aim of this study was to determine the effective factors on the formation of scrap learning in in-service training.
  Method
  This descriptive qualitative study was conducted using conventional content analysis. Data were collected using semi-structured interviews. The participants were all employees and workers of the copper industry in Kerman province. According to the data saturation level, 16 of them were selected using purposive sampling. Data were analyzed using qualitative content analysis. The validity of the research findings was confirmed using assessment methods by members and multi-stratified data sources.
  Results
    The effective factors on the formation of scrap learning were classified into three categories: individual factors (attitude, learner readiness, professional ethics, and motivation), organizational factors (organizational support and working environment conditions), and educational factors (need assessment and evaluation, training strategies, and content of the course).
  Conclusion
    Regardless of the attitude, motivation, and professional ethics of the participants, the lack of attention to their readiness for learning, lack of necessary support, lack of facilities and equipment, lack of attention to the employees' needs, and the results of evaluations are the most important factors that prohibit the application of the materials learned in the workplace.
  Keywords: Scrap learning, In-service training courses, Employees, Kerman copper industry, Qualitative research
 • Dana Mohammad Aminzadeh, Somayeh Kazemian*, Masoumeh Esmaeily Pages 428-440
  Introduction
  Social relationship play an important role in improving the quality of life and promoting mental health and affects physical health and psychological well-being so that people through it, establish their identity and integrate themselves into society. Therefore, the aim of this study was to explain emotional schemas (ESs) on social relationship in students with physical disability.
  Method
  In this qualitative study, 15 high school students with physical disability were included. Data were collected using purposive sampling method and until data saturation, when the code and new classes were not obtained, the data collection process continued. Information were collected through semi-structured in-depth interviews in compliance with the confidentiality of information and participants have the right to withdraw from the study at any time. Totally, 15 semi-structured interviews were conducted. The interviews were recorded, and then, analyzed using thematic analysis.
  Results
  The findings were categorized into 14 sub-themes and 4 main themes including: intrapersonal emotion-focused coping strategies, interpersonal emotion-focused coping strategies, intrapersonal cognitive-focused coping strategies, and interpersonal cognitive-focused coping strategies.
  Conclusion
  According to the experience of the participants, it was revealed that these people use emotion-focused and cognitive-focused coping strategies, interpersonally and interpersonally, to communicate with others.
  Keywords: Emotional schemas, Social relationship, Students, Physical disability, Qualitative study