فهرست مطالب

اندازه گیری تربیتی - پیاپی 32 (تابستان 1397)
 • پیاپی 32 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سمیه پوراحسان*، محمدرضا فلسفی نژاد، علی دلاور، نورعلی فرخی، احمد برجعلی صفحات 1-15
  هدف از انجام این پژوهش، کاربست رویکرد چندسطحی درتعیین نقش مولفه های ناکارآمد فراشناختی مرتبط با گرایش به مصرف دانش-آموزان استان کرمان بود. روش این تحقیق همبستگی بود و برای انجام این تحقیق 1000 نفر از دانش آموزان استان کرمان با روش نمونه-گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های آمادگی اعتیاد زرگر، پرسشنامه فراشناختی ولز استفاده شد. نتایج رویکرد چندسطحی با استفاده از مدل آنووای یک راهه با اثرات تصادفی نشان داد که چهار مولفه (باورهای مثبت در مورد نگرانی، باورهای منفی در مورد نگرانی، اطمینان شناختی پایین و خودآگاهی شناختی) واریانس گرایش به اعتیاد را حدود 49 درصد در سطح مدرسه تبیین کرد. همچنین مدل عرض از مبدا تصادفی، 12 درصد از واریانس سطح دانش آموز را در گرایش به مصرف مواد تبیین می کنند، معناداری خی دو با مقدار 37/983 در سطح معناداری (P<0/001) در اینجا نشان دهنده تغییر معنادار مدل پوچ و مدل 1 است در پاسخ به این سوال که چقدر رابطه بین گرایش به سوءمصرف مواد و مولفه های سطح دانش آموزان در بین مدارس مشابه است از مدل کامل با متغیرهای سطح دانش آموز و مدرسه یعنی مدل 2 استفاده شد. در مدل 2 نتایج نشان داد که در سطح مدرسه میانگین باور مثبت و خودآگاهی شناختی با گرایش به سوءمصرف مواد رابطه معناداری دارد ولی میانگین اطمینان شناختی و باورمنفی با گرایش به سوءمصرف رابطه معناداری ندارد در حالی که در سطح دانش آموزان اطمینان شناختی و باورمنفی با گرایش به مصرف مواد رابطه معناداری در سطح (P<0/01) دارد. در مجموع می توان بیان داشت که در زمینه متغیرهای مرتبط با نمونه هایی که ماهیت آشیانه ای دارند، لزوم استفاده از همه سطوح در تحلیل داده ها الزامی است.
  کلیدواژگان: مولفه های ناکارآمد فراشناختی، گرایش به مصرف مواد، رویکرد چند سطحی
 • ریحانه رحیمی*، جلیل یونسی، مهران مکرمی صفحات 17-40
  هدف پژوهش حاضر تعیین مهارت های پایه آزمون خواندن و درک مطلب وتحلیل سوال های آزمون و درنهایت تعیین نقاط ضعف و قوت آزمودنی ها از طریق مدل های سنجش تشخیصی شناختی با تحلیل باز برازش بود. داده های مورد بررسی در این پژوهش شامل پاسخ نامه 3000 نفر از شرکت کنندگان در آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی بود که از بین 16044 نفرشرکت کننده به تصادف انتخاب شده بود. در ابتدا با کمک نظر متخصصین یک ماتریسQ که شامل روابط بین 20 سوال آزمون خواندن با 7 مهارت پایه بود تشکیل گردید و سپس با بکارگیری مدل G-DINA تجزیه و تحلیل نهایی انجام شد. در نهایت با استفاده از روش پسینی مورد انتظار در چهارچوب مدل G-DINA احتمال تسلط هر فرد بر هریک از مهارت ها با کمک بسته CDM در مجیط نرم افزار R محاسبه شد و با تعیین نقطه برش 6/0 برای حد تسلط، افراد مورد بررسی در هریک از مهارت ها به دو گروه مسلط و غیر مسلط تقسیم شدند. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که در هریک از مهارت ها بیشتر افراد به حد تسلط نرسیده اند، البته وضعیت افراد در مهارت SUM(تجزیه و تحلیل و ارزیابی اهمیت نسبی اطلاعات موجود در متن با کمک تفاوت قائل شدن بین ایده اصلی و جزئیات) نسبت به سایر مهارت ها بهتر بود و حدود نیمی از افراد در این مهارت به حد تسلط رسیده بودند. نتیجه ی نهایی گویای این مطلب بود که به طور کلی وضعیت آزمودنی ها در کاربرد راهبردهای شناختی برای رسیدن به پاسخ صحیح نامطلوب می باشد و باید این راهبردها در سرفصل های درسی مهارت خواندن و درک مطلب گنجانده شود.
  کلیدواژگان: برآورد پسینی مورد انتظار، تحلیل باز برزاش، سنجش تشخیصی شناختی، ماتریسQ، مدل G-DINA
 • معصومه استاجی*، نگار بابانژاد کفشگر صفحات 41-62
  این مطالعه قصد داشت تا در آزمون بزرگی چون کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در ایران، سوالاتی که حاوی کنش افتراقی جنسیتی باشند را با استفاده از دو نمونه از کاربردی ترین و مفیدترین روش ها (رگرسیون لجیستیک و منتل-هنسزل) پیدا کند. به علاوه، یک تحلیل محتوایی از سوالات پیدا شده ی حاوی کنش افتراقی انجام شد تا منابع زبانی چنین سو گیری هایی مشخص شوند. داده ها از پایگاه داده های سازمان سنجش ایران به دست آمد. پاسخ نامه های 2217 زن و 735 مرد در کنکور سال 2015 برای یافتن سوالاتی که حاوی رفتارهای انحرافی بودند بررسی شدند. نتایج حاصل از روش رگرسیون لجستیک نشان داد که هشت سوال شامل کنش افتراقی بودند. چهار سوال از این سوالات به نفع آقایان و چهار سوال هم به نفع خانم ها سو گیر بودند. یازده سوال توسط روش منتل-هنسزل به عنوان سوالات حاوی کنش افتراقی شناخته شدند که شش مورد از آن ها به نفع آقایان و پنچ مورد به نفع خانم ها سو گیری داشتند. تحلیل محتوایی سوالات حاوی کنش افتراقی، هیچ دلیل زبانی خاصی را برای رفتار افتراقی سوالات نشان نداد.
  کلیدواژگان: سو گیری جنسیتی، کنش افتراقی سوال، رگرسیون لجیستیک، منتل-هنسزل، کنکور کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی
 • محمد عسگری*، فاطمه عموعموها صفحات 63-84
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر استفاده ازسنجش کارپوشه بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرنهاوند در سال تحصیلی 92-1391 بود. برای این منظور، نمونه ای به حجم 100 نفر شامل (2 کلاس دختر و2 کلاس پسر)، به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب؛ پس از آن، یک کلاس( دختر و پسر) به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس( دختر و پسر) به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. گروه های آزمایشی در طول یک سال تحصیلی سنجش کارپوشه دریافت کردند، اما گروه های کنترل، سنجش به شیوه متداول را دریافت کردند. برای گردآوری داده ها در پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس(1970) و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متفیره(MANOVA ) برای نمرات افتراقی نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دو گروه سنجش کار پوشه و سنجش متداول تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی دانش آموزانی که سنجش به شیوه کار پوشه دریافت کرده بودند، نسبت به دانش آموزان گروه سنجش به شیوه متداول پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت بالاتری داشتند. بعلاوه، سنجش کار پوشه بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سوم ابتدایی تاثیر معنی دار داشت، سنجش کار پوشه بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر سوم ابتدایی تاثیر معنی دار داشت، اما بر پیشرفت تحصیلی آنها تاثیر معنی دار نداشت. تعامل نوع سنجش و جنسیت نیز معنی دار بود.
  کلیدواژگان: انگیزش پیشرفت، پیشرفت تحصیلی، سنجش کارپوشه
 • عبدالله امیدی، سعید اردستانی*، حمیدرضا حسن آبادی صفحات 85-101
  درمان پذیرش و تعهد (ACT) در تلاش است تا زندگی ارزش مدار را تسهیل کند؛ هرچندکه، مقیاس معتبری در زبان فارسی برای سنجش این سازه وجود ندارد. آیتم های پرسشنامه ی ارزش گزینی (VQ) که از متون ACT گرفته شده اند و در زبان انگلیسی به خوبی اعتباریابی شده اند، در این مطالعه پس از ترجمه و بررسی روایی صوری توسط متخصصین ACT به عنوان ابزار پژوهش بکار گرفته شد. تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای بررسی ساختار دو عاملی شامل پیشرفت (در زندگی ارزش مدار) و انسداد (برای ارزش مداری زندگی) در دانشجویان (502=N) با زیرنمونه های300=N برای تحلیل عاملی اکتشافی و 202=N برای تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد دو عامل با مجموع 17/54 واریانس کل را تبیین می کنند. در تحلیل عاملی تاییدی نیز از شاخص های CIMIN/df، NFI، CFI، RMSEA به عنوان شاخص های برازش استفاده شد که پس از اعمال شاخص های اصلاح به ترتیب 93/1، 06/0، 95/0، 90/0 و 87/0 بدست آمد؛ با توجه به آن مدل پیشنهادی با مدل اولیه ی حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی مطابقت داشت. همچنین در بررسی اعتبار همسانی درونی پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ برای مقیاس پیشرفت 79/0=α و برای مقیاس انسداد 77/0=α بدست آمد که نشان دهنده اعتبار مناسب مقیاس ها است. پرسشنامه ارزش گزینی به عنوان جایگزین ابزارهای نشانه محور امکان ارزیابی سریع، معتبر و قابل اتکایی را به پژوهشگران و درمانگران می دهد.
  کلیدواژگان: اعتبار، پرسشنامه ارزش گزینی، تحلیل عاملی، روایی، درمان پذیرش و تعهد
 • محمدمهدی دری، ابوالفضل رفیع پور* صفحات 103-126
  زمینه
  نوع خاصی از بدفهمی های اعداد گویا، ناشی از گرایش به اصول و قوانین اعداد طبیعی است. در ادبیات پژوهشی به سه جنبه ی اصلی «چگال بودن»، «اعمال حسابی» و «اندازه عددی» اشاره شده است که در آن ها، دانش اعداد طبیعی باعث بروز بدفهمی در اعداد گویا می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی سوالات ابزار آزمون «گرایش اعداد طبیعی» است.
  روش شناسی
  نمونه ی سوالات شامل 62 سوال بود که از ادبیات پژوهشی حوزه ی بدفهمی اعداد گویا اخذ گردید. 181 دانش آموز پایه هفتم و نهم از سطح شهر کرمان که به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند، نمونه ی آزمون دهندگان را تشکیل دادند. از نظریه سوال-پاسخ برای بررسی ویژگی های روان سنجی سوالات آزمون، استفاده شد. روش پژوهش توصیفی بود و در مرحله ی اول، تک بعدی بودن سوالات با استفاده از برازش مدل دو ارزشی راش مورد بررسی قرار گرفت. سپس، دشواری سوالات در سه جنبه از اعداد گویا، اندازه گیری و با هم مقایسه شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون نیکویی برازش نشان داد که پس از حذف 7 سوال، بقیه سوالات تک بعدی هستند. بدفهمی اعداد گویا در هر سه جنبه شامل چگال بودن، اعمال حسابی و اندازه عددی وجود داشت. بیشترین سطح دشواری برای سوالات جنبه ی «چگال بودن» و کمترین دشواری برای سوالات جنبه ی «اندازه عددی» برآورد گردید. سوالات جنبه ی «اعمال حسابی» در تمام مقیاس پراکنده بودند. نتایج تحلیل عملکرد دانش آموزان نشان داد که اکثر آزمون دهندگان در قسمت بالای مقیاس سوالات آزمون قرار دارند.
  بحث و نتیجه گیری
  از تک بعدی بودن آزمون نتیجه می شود که توانایی مهار دانش اعداد طبیعی در مسائل اعداد گویا، عمدتا تحت تاثیر یک عامل است. تحلیل راش، در مجموع نشان دهنده ی سادگی آزمون «گرایش اعداد طبیعی» برای دانش آموزان دوره متوسطه اول بود. با توجه به توانایی های برآورد شده ی آزمون دهندگان، می توان برای آن ها سوالاتی متناسب با توانایی شان انتخاب کرد.
  کلیدواژگان: بدفهمی اعداد گویا، گرایش اعداد طبیعی، تک بعدی بودن، مدل راش
 • حسن جعفری، سمانه محمدپور*، عزت الله قدم پور، مسلم قبادیان صفحات 127-141
  تشخیص و ارزیابی بدرفتاری روان شناختی، یک فرآیند بسیار مهم و دشوار در روان شناسی بالینی و تربیتی است، زیرا این پدیده نتایج رفتاری و روان شناختی متعددی بر قربانیان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان شناختی در ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود. در این مطالعه 300 نفر از بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب و روان صدیق شهرستان خرم‏آباد از آبان تا اسفند ماه سال 1393 به روش دردسترس انتخاب شدند. جمع‏آوری داده‏ها با استفاده از نمونه برگ جمعیت‏شناختی، مقیاس بدرفتاری روان‏شناختی (AMI-24) و مقیاس خودگزارشی کودک آزاری (CASRS) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی به روش مولفه های اصلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که پرسشنامه بدرفتاری روان شناختی از پایایی و روایی لازم برخوردار بود. همچنین، ساختار عاملی نشان داد که 23 ماده و 5 عامل به خوبی بدرفتاری روانشناختی را ارزیابی می کنند. بنابراین، با توجه به این که پرسشنامه بدرفتاری روان شناختی ابزار مناسبی برای ارزیابی و اندازه گیری سابقه بدرفتاری روان شناختی در دوران کودکی است، می‏توان پیشنهاد داد که از این پرسشنامه در پژوهش های شیوع شناسی در رابطه با بدرفتاری روان شناختی دوران کودکی و غربالگری های بالینی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: بدرفتاری روان شناختی، ویژگی های روانسنجی، ساختار عاملی
 • محسن نیازی*، محمد عقیقی، محمد سلیمان نژاد، هادی رازقی مله صفحات 143-161
  هدف این تحقیق، بررسی ترجیحات انتخاب رشته دانش آموزان بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در بین دانش آموزان پایه دهم متوسطه است. داده ها به وسیله ی پرسشنامه مقایسه زوجی، از بین نمونه ای 30 نفری از متخصصان تعلیم و تربیت گردآوری شده است. اعتبار پرسشنامه بر اساس نظرات افراد متخصص و اساتید دانشگاه صورت گرفته است. برای تعیین چارچوب نظری تحقیق از دیدگاه های جامعه شناسان و صاحب نظران تعلیم و تربیت استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی انجام گردیده و برای مقایسات زوجی، هریک از معیارهای عوامل مدرسه ای، توانایی و علایق شخصی، فرصت های شغلی آینده، نظر والدین و عوامل اجتماعی با رشته های موجود در دبیرستان ها و هنرستان های دوره متوسطه شامل ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، فنی و حرفه ای و کار و دانش دو به دو باهم مقایسه گردیده اند. نتایج نهایی نشان می دهند به ترتیب رشته های علوم تجربی، ریاضی و فیزیک، فنی و حرفه ای، کار و دانش و علوم انسانی دارای ارجحیت و اولویت برای انتخاب و ادامه تحصیل هستند. همچنین نتیجه فرایند مقایسه زوجی معیارها و عوامل حاکی از این است که توانایی و علایق شخص با 46 درصد در اولویت اول بوده، پس از آن فرصت های شغلی آینده با 22 درصد و عوامل مدرسه ای، عوامل اجتماعی و درنهایت نظر والدین به ترتیب با 11، 4 و 4 درصد قرار دارند.
  کلیدواژگان: انتخاب رشته، مقایسه زوجی، علایق شخصی، فرصت شغلی، عوامل خانوادگی
 • محسن یزدان فر*، منیجه شهنی ییلاق، علیرضا حاجی یخچالی، سیروس عالی پور بیرگانی صفحات 163-218
  تحلیل بعدیت (dimensionality analysis) یا مشخص کردن تعداد خصیصه های مکنون زیربنایی تاثیر گذار بر داده های حاصل از اجرای یک مقیاس یا آزمون و بررسی فرضیه های استقلال موضعی (local independence) و یکنوایی (monotonicity)، از پیش فرض های مهم اعمال یک مدل سوال-پاسخ بر مجموعه ای از داده ها می باشند. در این پژوهش، پس از توضیح مختصر شاخص های وابستگی موضعی (local dependence) و مدل های آن، به منظور مدل سازی ساختار توانایی های شناختی بر اساس داده های حاصل از اجرای مقیاس سنجش توانایی های شناختی روی یک نمونه 1105 نفری از دانش آموزان پایه نهم تحصیلی شهر اهواز که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شده بودند، پس از بررسی فرضیه استقلال موضعی از طریق شاخص های وابستگی موضعی، فرضیه یکنوایی و برآورد پارامترهای دو مدل تک بعدی و دو بعدی و مقایسه آن ها باهم، بعدیت ساختار توانایی های شناختی مشخص شد. نتایج نشان داد مدل وابستگی های مشاهده شده بین سوال ها، مدل وابستگی موضعی اساسی می باشد و مقایسه شاخص های برازش مدل های تک بعدی و دوبعدی پاسخ مدرج (graded response) سیم جیما (Samejima) با داده ها نشان داد که مدل دو بعدی نسبت به مدل تک بعدی از برازش بهتری با داده ها برخوردار می باشد . در ادامه از طریق به کار گیری مفهوم بعدیت فضای عاملی، نوعی مقایسه بین دو نظریه کلاسیک آزمون (CTT) و نظریه سوال-پاسخ چند بعدی (MIRT) ایجاد و نوعی همگرایی در نتایج به دست آمد. نتایج نشان داد که شاخص های برازش نظریه کلاسیک به تنهایی قادر به مشخص کردن ساختار توانایی های شناختی نمی باشند و روش های مبتنی بر نظریه سوال-پاسخ در این زمینه می توانند راهگشا باشند. نتایج تحلیل بعدیت نشان داد که ساختار توانایی های شناختی دو بعدی است؛ بعد اول شناخت غیر اجتماعی و بعد دوم شناخت اجتماعی نام گذاری و مشاهده شد این نتایج با نتایج موجود در حوزه علوم عصب شناختی همگرایی دارد.
  کلیدواژگان: بعدیت، بعدیت فضای عاملی، نظریه سوال-پاسخ چند بعدی، شاخص های وابستگی موضعی، توانایی های شناختی
|
 • Somayeh Pourehsan *, Mohammadreza Falsafinejad, Ali Delavar, Noorali Farokhi, Ahmad Borjali Pages 1-15
  The main goal of this research was to apply the multi-level in determining the role of metacognitive components associated with drug abuse among adolescents of Kerman Province. The method used in this research was correlation type. In order to conduct this research 1000 school students of Kerman Province have been selected by using multistage cluster sampling method. For data collection in this research, ZARGAR drug addiction preparation Questionnaire and Wels’s Metacognitive Questionnaire (MCQ30) have been used. The results of multi-level approach using One-way random effects Anova showed that the four components (positive beliefs about worries, negative beliefs about worries, low cognitive trust and cognitive self-awareness) explained about 49% of the variance of addiction tendency at school level. Moreover, the random intercept model explained 12% of the student-level variance of drug abuse tendency. Here, the significance of qi-square with the value of 37.983 at the significant level (P <0.0001) reflects the significant change of the null model and model 1. In response to the question that how much the relationship between the tendency to drug abuse and student-level components is similar among schools, a comprehensive model with both student-level and school-level variables (model 2) was used. In model 2, the results showed that at the school level, the mean of positive beliefs and cognitive self-awareness about drug abuse tendency have a significant relationship, but the mean of cognitive trust and negative beliefs has not a significant relationship with the tendency to drug abuse. At the students level, there is a significant relationship between cognitive trust and negative beliefs with drug abuse tendency (P <0.01). In total, it can be said that for variables related to samples with a nesting nature, it is necessary to use all levels in data analysis.
  Keywords: Keywords: inefficient metacognitive componenets, tendency to drug use, multilevel approach
 • Reyhane Rahimi *, Jalil Younesi, Mehran Mokarami Pages 17-40
  The purpose of this study was to determine the basic skills of reading and comprehension and analyze the test questions, and finally, strengths and weaknesses of subjects through cognitive diagnostic assessment models were fitted with retrofit analysis. The data examined in this study included responses from 3,000 participants in the graduate entrance examination for English language field, which were selected from among 16044 people randomly. At first, with the help of experts, a matrix Q, consisting of the relationship between 20 questions of reading test with 7 basic skills was formed and then, using the G-DINA model, last analysis was performed. Finally, using a posteriori expected method within the framework of the G-DINA model, probability of domination of every single person on each skill was calculated by CDM package skills in software R, and by determining the cut-off point 0.6 for dominance, investigated participants in each skill, divided into two dominant and non-dominant groups. The results showed that in each of the skills, most people have not reached to dominance, Although the situation in the SUM skill (Analyzing and evaluating the relative importance of the information contained in the text, by differentiating between the main idea and details) was better than other skills, and about half of those got dominant in the skill. The final result suggests that, in general, the participant's situation in the application of cognitive strategies to achieve the correct answer is unsatisfactory and these strategies must be included in the curriculum of reading skills and comprehension.
  Keywords: Cognitive Diagnostic Assessment, G-DINA Model, Matrix Q, Posteriori Expected Estimate, Retrofit Analysis
 • Masoomeh Estaji *, Negar Babanezhad Kafshgar Pages 41-62
  The current study was aimed at exploring Differential Item Functioning (DIF) items in Iranian TEFL MA Entrance Exam employing two beneficial and valuable statistical methods Logistic Regression (LR) and Mantel-Haenszel (MH). Besides, the founded DIF items were gone through a content analysis in order to explore the potential linguistic resources of such biases. To this end, the answer sheets of 2217 female and 735 male examinees in 2015 were analyzed to find items containing DIF. The findings of LR technique determined eight items as DIF containing items. Half of the items were advantageous to the men and the other half of the items favoured women. MH procedure explored eleven items as DIF flagging items. Out of these items, six items favoured male test takers and five items showed tendency toward female test takers. No particular linguistic source for such deviated behaviour of items was proposed through the content analysis of the DIF items.
  Keywords: gender bias, differential item functioning, Logistic regression, Mantel-Haenszel, TEFL MA University Entrance Exam
 • Mohammad Asgari *, Fatemeh Amoamoha Pages 63-84
  The purpose of this study was to determine the effect of using the portfolio evaluating on the motivation and academic achievement of students in the third grade elementary school in the city of Nahavand in the academic year 2012-2013. For this purpose, a sample of 100 individuals (2 girls and 2 boy's classes) was selected randomly in a multi-stage method; then, a class (male and female) as an experimental group and a class (male and female) Was selected as the control group. The experimental groups received a course in a portfolio evaluating, but control groups received standardized measurements. For data collection in pre-test and post-test, Hermann's motivation questionnaire and researcher-made academic achievement test were used. Data analysis using multivariate analysis of variance (MANOVA) for differential scores showed that there is a significant difference between motivation and academic achievement in two groups of measurement and portfolio assessment. That is, students who had received a portfolio assessment had a higher degree of motivation and academic achievement than control groups who received standardized measurements. In addition, the portfolio assessment on the motivation and academic achievement of elementary school-boy students has a significant effect; and on the motivation achievement of female students in the third elementary school has a significant effect, but on the academic achievement of female hasn't a significant effect. Measurement-gender interaction was also significant.
  Keywords: motivation, Academic Achievement, portfolio assessment
 • Abdollah Omidi, Saeid Ardestani *, Hamidreza Hassanabadi Pages 85-101
  Acceptance and commitment therapy is trying to facilitate a valued living; although, there is not a valid scale for assessment of this concept. The items of questionnaire that are taken from ACT texts and well validated in English; items were translated and afterward three ACT experts checked out formal validation of translated Valuing Questionnaire (VQ). Exploratory and confirmatory factor analysis made for tow factor (1st factor= progress (in valued living), 2nd factor= obstruction (for valued living)) in student publication (N=502) with one subsample (N=300) for exploratory factor analysis and another (N=202) for confirmatory factor analysis. Results of exploratory factor analysis showed tow factor with 54.17 percent of whole variance. Indices of CIMIN/df، NFI، CFI، RMSEA used for fit indices, after effect of modification indices respectively 1.93, 0.06, 0.95, 0.90, 0.87 were received; as regards proposed model was fit with model of exploratory factor analysis. Also in study of reliability by method of Cronbach's alpha for Progress scale α= 0.79 and for Obstruction scale α=0.77 were received that show a good reliability for scales. Valuing Questionnaire (VQ) as a scale for substitution with symptom oriented scales, allow researcher and therapists a rapid, reliable and valid assessment.
  Keywords: Acceptance, Commitment therapy, factor analysis, reliability, Valuing Questionnaire, validity
 • Mohammad Mehdi Dorri, Abolfazl Rafiepour * Pages 103-126
  A big source of Rational number misconception is the "natural number bias". This term refers to the Interference of natural number knowledge in rational numbers. The research literature points at three main aspects where natural number knowledge are inappropriately Interfered in rational numbers tasks: "density", "operations", and "size". The overall goal of this study was to assess the psychometric properties items of "natural number bias test". To achieve this goal, a comprehensive test was constructed to test 7 and 9 graders’ natural number bias. This test had 62 tasks which administered on 181 secondary school students at Kerman in a pencil-and-paper form. After of pilot administration of test, data was collected and were analyzed by item response theory modeling. Data analyzing by R software has shown acceptably fitting whit dichotomous rash model. After removing 7 Item, the test had high diagnostic value in its purpose. Results showed that a natural number bias could be found on secondary student in all three aspects. The most difficulty was for "density" items and least difficult was for "size" items. "operations" items were scattered across the Rash scale. Most students were in the top questions test scale. Researchers can choose Items for participants based on their ability.
  Keywords: Rational numbers' misconceptions, Natural number bias, Unidimensionality, Rasch Model
 • Hasan Jafari, Samaneh Mohamadpour *, Ezatallah Ghadampoor, Moslem Ghbadian Pages 127-141
  Diagnosing and assessing of psychological maltreatment is a critical and difficult process in clinical and educational psychology, because this phenomenon has numerous negative behavioral and psychological consequences on victims. The aim of present study was investigate psychometric properties of psychological maltreatment inventor. This research was a cross-sectional descriptive study. In this study, 300 patients with major depression disorder attending to Sediq Psychiatry Center in Lorestan Province were selected by convenience sampling in November to February 2013. Data was collected using a demographic questionnaire, Psychological maltreatment Inventory (AMI-24) and child abuse self-report scale. Confirmatory factor analysis in principal component method was used for data analysis. The results showed that psychological maltreatment inventor has sufficiently reliability and validity. Also, factor analysis showed that 23 items and 5 factors were best question for assessing psychological maltreatment. Thus, Considering that psychological maltreatment inventor is an appropriate instrument for assessing and measuring psychological maltreatment during childhood are recommended using of this inventory for epidemiological research on psychological maltreatment during childhood and clinical screening.
  Keywords: psychological maltreatment, Psychometric properties, factor structure
 • Mohsen Niazi *, Mohammad Aghighi, Mohammad Soleymannejad, Hadi Razegh Imela Pages 143-161
  The purpose of this study is to study the preferences of student selection based on Hierarchical Analytic Method (AHP) among high school students. The data were collected by a pair of paired questionnaires from among 30 sampled educators. The validity of the questionnaire was based on the opinions of experts and university professors. To determine the theoretical framework of the research, the views of sociologists and educators have been used. The data were analyzed using descriptive statistics and for each pair of comparisons, each of the criteria of the school's factors, personal abilities and interests, future job opportunities, parents' opinion and social factors with the courses in high schools, including mathematics and physics, Empirical sciences, humanities, Technical and professional, and work and knowledge two to two are compared. The final results show that the fields of experimental science, mathematics and physics, technical and vocational, work and knowledge and humanities have Preference and Priority to choose and continue education. Also, the result of the paired comparison of the criteria and factors suggests that the person's ability and interests were 46% in the first priority, then the future job opportunities with 22% and the school's factors, social factors and, ultimately, the parent's views with 11, 4% and 4% respectively are located.
  Keywords: Field Selection, Pair Comparison, Personal Interest, Job Opportunity, family factors
 • Mohsen Yazdanfar *, Manijeh Shehni Yailagh, Ali Reza Haji Yakhchali, Sirous Alipour Birigani Pages 163-218
  Dimensionality analysis or specify the number of latent traits that affect the data from the implementation of a scale or test and the study of local independency and monotonicity assumptions is of the important presuppositions to apply a item response theory model on a set of data. In this research, after a brief explanation of the local dependency indices and its models, In order to modeling the structure of cognitive abilities based on the data obtained from the implementation of the scale of cognitive abilities on a sample of 1105 students from the 9th grade students of Ahwaz selected by proportional stratified random sampling, after examining the hypothesis local independency through local dependency indices, monotonicity hypothesis and estimation of parameters of two one-dimensional and two-dimensional models and their comparison, The dimensionality of cognitive abilities was determined. The results showed that the dependency model observed between the data is perfectly locally dependent and Comparison of fitness indices of one-dimensional and two-dimensional model of Samejima graded response model showed that the two-dimensional model has better fit to the data than the one-dimensional model. In the following, using the concept of dimensionality factor space, a kind of comparison between the two classical test theories (CTT) and multidimensional item response theory (MIRT) was created and a kind of convergence in the results was obtained. The results showed that the fitness indices of classical theory alone were not able to characterize the structure of cognitive abilities, and methods based on item response theory in this field can be solved. The results of dimensionality analysis showed that the structure of cognitive abilities was two-dimensional; the first dimension of non-social cognition and the second dimension of social cognition were named and it was observed that these results converge with the results in the field of neuroscience.
  Keywords: dimensionality, Dimensionality of factor space, Multidimensional item response theory, Local dependency indices, Cognitive Abilities