فهرست مطالب

فناوری آموزش - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 51، بهار 1398)
 • سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 51، بهار 1398)
 • 276 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • آزاده منتظری، محبوبه شمسی* صفحات 371-386
  هدف از این مطالعه بهبود عملکرد طبقه بندی روش های نوین، با استفاده از مدلی چند لایه به منظور کمک به تشخیص بیماری های شبکیه ی چشم است. این مدل از الگوریتم K-SVD پیشرفته، برای یادگیری ماتریس دیکشنری و الگو های پایه استفاده می کند تا بتواند با الگوپذیری از معماری چند لایه، ویژگی های بهتری را در تصاویر OCT شبکیه بیاموزد. همچنین در این معماری، علاوه بر استفاده از برچسب های کلاس داده های آموزشی، اطلاعات برچسب نیز در هر ستون پایه در ماتریس دیکشنری ترکیب می شود تا در کدگذاری تنک در طی فرآیند یادگیری دیکشنری بیشترین تبعیض اعمال شود که این منجر به موفقیت مراحل کدگزاری تنک و جمع بندی، در پیدا کردن نمایش موثر تری از داده به منظور طبقه بندی می گردد. برای اعتبار سنجی الگوریتم، از مجموعه داده های داک استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی این مقاله توانسته است با پیشی گرفتن از بسیاری از مدل های جدید یادگیری دیکشنری و نمایش تنک، بسیار خوب عمل نماید و با دقت خوبی منجر به طبقه بندی صحیح ٪95.85 برای تصاویر نرمال و صددرصد برای تصاویر بیمار (DME و AMD) شود.
  کلیدواژگان: یادگیری دیکشنری چند لایه، نمایش تنک، الگوریتم K-SVD، مقطع نگاری همدوسی شبکیه، طبقه بندی
 • سید محمد بهروز*، اسماعیل ضرغامی صفحات 387-401
  فرصتهای کودکان برای داشتن تجربه آزاد و مستقل (پیش نیاز اصلی یادگیری طبیعی) در فضاهای باز محیطهای شهری کاهش یافته است. پژوهشهای پیشین بر نقش ادراک والدین از ایمنی صحه نهاده اند. از سوی دیگر، شهرهای بزرگ شاهد جدایی بی سابقه ای از عناصر و فرایندهای طبیعی بوده اند. ویلسون باور دارد که ما تمایل ذاتی به نزدیکی به چیزهای طبیعی داریم. نیاز به دانش عینی دقیق تر درباره رفتار فضایی کودکان در فضاهای باز نسبتا طبیعی هست تا در برنامه ریزی سکونتگاه ها به کار گیریم. در این مطالعه، رفتار کودکان 3 تا 12 ساله در مدرسه طبیعت کاوی کنج (مرکز مراقبت از کودکان با فضای عمدتا باز و حال و هوای طبیعی/روستایی) «نگاشت» شد، و نتایج نگاشت با مصاحبه هایی با مراقبان کودکان تکمیل شد. مشاهدات ما الگوهایی از رفتارهای کودکان را بر مبنای سن آنها آشکار می کند؛ در حالیکه مصاحبه ها نشان دهنده آن است که «تخیل» رانه اصلی انتخابها و حرکات فضایی کودکان در این سنین است. ما بحث می کنیم که حق کودکان به فضاهای روزمره آنها باید بر مبنای ضرباهنگ های طبیعی آنها به رسمیت شناخته شود.
  کلیدواژگان: فضا، زیست گرایی، تحرک، یادگیری، کودکی
 • اسمعیل علی سلیمی*، محمد میثم صفرزاده صفحات 403-412
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش معلمان ایرانی زبان انگلیسی پیرامون پدیده جهانی-بومی سازی آموزش زبان از طریق پرسش نامه ی ابداعی برای نخستین بار صورت پذیرفت. شرکت کنندگان در مطالعه معلمان زبانی بودند که دارای پیشینه تحصیلاتی، سن، تجربه تدریس و جنسیت های متفاوت بودند. این مطالعه در دو مرحله انجام گرفت که در مرحله اول یک پرسش نامه طراحی و ساخته شد. در مرحله دوم مطالعه، پرسش نامه ابداعی به منظور جمع-آوری اطلاعات درباره نگرش معلمان به کار گرفته شد و روش تحلیل آماری توصیفی برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل از اطلاعات به دست آمده از پرسش نامه نشان داد که معلمان معتقدند که دیگر انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی تنها گونه های انگلیسی نیستند. گونه های مختلفی از زبان انگلیسی نیز وجود دارند که متناسب با نیازهای جهانی-بومی کاربران آنها دارای رشد مستقل و ویژگی های خاص خود هستند. همچنین معلمان بر این باورند که در فرآیند جهانی-بومی سازی می بایست نیازهای جهانی و بومی پوشش داده شوند. نکته مهم دیگر اینکه معلمان بر این باورند که آموزش زبان نباید تنها منعکس کننده فرهنگ و گونه ی زبانی انگلیسی زبانان باشد. یافته های حاصل از این تحقیق با کمک به معلمان در یافتن نقش واقعی و حرفه ای خود در آموزش زبان، بینش مناسب-تری را در طرح برنامه های آموزشی برای بافت ایران به دست می دهد.
  کلیدواژگان: جهانی- بومی سازی، آموزش زبان، ادراک معلم، پرسش نامه، روایی و پایایی
 • حسنی سادات شمس دولت آبادی*، فرهنگ مظفر، نیلوفر ملک، بهرام صالح صدق پور صفحات 413-423
  هدف این پژوهش ارائه اصول طراحی برای فضاهای باز مدرسه در دبستان مبتنی بر افزایش هوشمندی هیجانی و فرآیند یادگیری است. پژوهش بر روش تحقیق کیفی-کمی و استفاده از روش پیمایش اکتشافی دلفی استوار است. مرحله اول تحقیق، مصاحبه باز پاسخ با متخصیص در رشته های معماری و روانشناسی در حوزه ی هوش هیجانی را در برمی گیرد، سپس با کمک تکنیک کدگذاری باز و محوری و تشکیل جدول هدف-محتوی، پرسشنامه ی محقق ساخت شکل می گیرد که طی دو مرحله توسط متخصصان تکمیل شده است. نمونه گیری با استفاده از روش شبکه ای (گلوله برفی) و حجم نمونه با اشباع نظری که 17 نفر از متخصصین را شامل می شود، صورت گرفته است. در نهایت، نتایج براساس تحلیل عامل Qاستخراج شده است. تاثیرگذارترین عوامل بر هوشمندی هیجانی در فرآیند یادگیری کودکان عبارتند از؛ ابعاد فردی، اجتماعی، کالبدی، طراحی، مشارکت کودکان در طراحی و روانشناسی محیط بر فضاهای باز مدرسه در دوران ابتدایی..
  کلیدواژگان: هوش، خودشکوفایی و فضا، EI در مدرسه، یادگیری محیطی
 • حامد احمدی*، الهام قنبری، سیدمحمود خراسانی کیاسری، فاطمه رحمانی صفحات 425-440
  هدف از این پژوهش امکان سنجش و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی است. در تحقیق حاضر براساس تحقیقات پیشین و نظر خبرگان عوامل موثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی از نظر فاکتورهای سنجش توسعه یادگیری الکترونیکی شامل فاکتورهای انسانی، فنی، اجتماعی،سازمانی شناسایی شدند. برای آزمون و تایید فرضیه های تحقیق از روش های آماری و برای رتبه بندی شاخص ها، از رتبه بندی AHPفازی استفاده شده است. به این منظور دو پرسشنامه تنظیم گردید؛ پرسشنامه شماره یک به منظور صحت فرضیه های تحقیق و پرسشنامه دوم که پرسشنامه زوجیست برای رتبه بندی شاخص ها می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان و اساتید دانشگاه واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 96-95 می باشد. حجم نمونه آماری مطابق فرمول کوکران، معادل384 نفر در نظر گرفته شد که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه ها بین 384 نفر توزیع گردید که از این تعداد 84 عدد از هر پرسشنامه به دلایل مختلف از جمله پاسخگویی اشتباه به سوالات و نبودن زمان کافی حذف و تعداد 300 عدد از هر پرسشنامه مورد قبول واقع شد.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، آموزش عالی، تصمیم گیری چند معیاره فازی، AHP فازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
 • سیما رضایی آشتیانی، جمال الدین مهدی نژاد* صفحات 441-458
  آموزش معماری از موضوعات مهم در جریان رشد معماری است. یکی از ارکان مهم آموزش، ارزیابی است. ارزیابی، رایج ترین روش بازخورد در معماری است. در تحقیقاتی که در مورد ارزیابی انجام شده، توجه کمی به احساس و دریافت دانشجویان از فرایند ارزیابی شده است، در حالیکه به عنوان یکی از بزرگترین نارضایتی های دانشجویان شناخته شده است. هدف از این تحقیق، درک نظرات دانشجویان از روش های رایج ارزیابی است تا ضمن بررسی روش های سنجش توان طراحی دانشجویان، ارزیابی طرح و فرآیند، به شیوه ای جهت قضاوت پروژه های معماری در جهت ارتقای کیفیت داوری و آموزش در این رشته بپردازد و الگویی را در خصوص روش صحیح سنجش و داوری مبتنی بر اهداف و فرآیند طراحی، با اتکای بر معیارهایی که بر اساس اهداف آموزشی است، ارائه دهد. نمونه های این تحقیق، 40 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده معماری دانشگاه سوره، به روش نمونه گیری خوشه ای، به صورت گروه های تمرکز است و از متخصصین برای وزن دهی به معیارها، به روش AHP استفاده شده است. درنهایت 5 معیار اصلی برای ارزیابی ارائه شد، از بین آنها توضیح انتقادی با وزن 38% از اهمیت بیشتری برخوردار است، بعد از آن توسعه ایده منتخب با 21%، کانسپت و راه حل طراحی، با 17% و 14% و در نهایت طرح نهایی با 10% کمترین اهمیت را از بین پنج معیار به خود اختصاص می دهد.
  کلیدواژگان: آموزش معماری، ارزیابی، فرآیند طراحی، آتلیه طراحی معماری، دانشجو
 • جلال الدین نصیری*، امیر محمود میر، سمیه فتاحی صفحات 459-469
  موفقیت تحصیلی دانشجویان از اهداف مهم در محیط های آموزشی است. یکی از عوامل مهم در تحقق این هدف، توجه به سبک یادگیری دانشجویان است. آگاهی از سبک یادگیری دانشجویان به طراحی یک روش مناسب آموزش کمک می کند. لحاظ کردن یک شیوه مناسب آموزش باعث بهبود عملکرد دانشجویان در محیط آموزشی می شود. در این مقاله، هدف ساخت یک مدل برای تشخیص خودکار سبک های یادگیری است. بدین منظور از یک محیط آموزش الکترونیکی متشکل از 202 دانشجو رشته مهندسی برق و کامپیوتر، دو مجموعه داده برای ایجاد مدل جمع آوری شده است. ویژگی های رفتاری از نحوه تعامل دانشجویان با سامانه آموزش الکترونیکی استخراج شده و سپس سبک های یادگیری با روش ماشین بردار پشتیبان دو قلو دسته بندی می شوند. ماشین بردار پشتیبان دو قلو گونه جدیدی از دسته بند های مبتنی بر مرز مانند SVM است که هدف آن بدست آوردن حاشیه ناموازی است. این دسته بند به دادگان نامتوزان حساس نمی باشد و سرعت آموزش آن بسیار سریع است. نتایج نشان می-دهد که روش پیشنهادی از سایر روش ها بهتر عمل کرده و با دقت 95 درصد سبک های یادگیری را تشخیص می-دهد.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، سبک یادگیری، ماشین بردار پشتیبان، MBTI، دسته بندی
 • غلامعلی احمدی*، هاله شیخ الاسلامی، علیرضا عصاره، ابراهیم ریحانی صفحات 471-483
  ااین مقاله به ارزشیابی برنامه درسی ریاضی دهم انسانی از دیدگاه دبیران این درس در شهر تهران می پردازد. این پژوهش بر اساس عناصر ده گانه برنامه درسی اکر و با تاکید بر رویکرد زمینه محور انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایش است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده و روایی آن با روش اعتبار محتوا مورد تایید قرار گرفته است. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که در این پژوهش برابر 0/910 بوده است. جامعه آماری این پژوهش دبیران ریاضی دهم انسانی دبیرستان های شهر تهران که درسال تحصیلی 95 -96 مشغول به تدریس بوده اند، می باشد. برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای استفاده شد. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. تفسیر نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که پاسخ به شش پرسش پژوهشی از دیدگاه دبیران منفی بوده است. یعنی در برنامه درسی ریاضیات دهم انسانی به عناصر برنامه درسی ریاضیات زمینه محور توجه نشده است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، برنامه درسی، رویکرد زمینه محور، ریاضیات، پایه دهم رشته انسانی
 • قاسمعلی بازآیی*، رضا شریفی، حسن اسدزاده صفحات 485-495
  سامانه یادگیری همراه تعاملی به عنوان ابزاری برای تحقق نظریه هیتاگوژی قابل طرح و بررسی است. این رویکرد به عنوان زنجیره ای از آندراگوژی مطرح است و نگاه فرآیندی دارد. با توجه به اهمیت ارتقاء ایمنی در بهره برداری راه آهن، تجهیزات متعددی در حوزه های تاسیسات زیربنایی، ناوگان و سیر و حرکت این وظیفه را بر عهده دارند. مسئله ای که راه آهن با آن روبرو است، ضعف در بهره برداری مطمئن از این تجهیزات و نگهداری و تعمیرات (نت) نامطلوب ناشی از عدم آموزش اثربخش است که می توان به عنوان یکی از عوامل ایجاد سانحه از آن نام برد. جامعه آماری این پژوهش لوکوموتیورانان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به تعداد 3000 نفر بودند که به روش خوشه ای340 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ضمن بررسی و مطالعه مدل ها و رویکردهای یادگیری، از طریق به کارگیری ابزارهای آماری، مدلی هوشمند برای حرکت از آموزش به سمت یادگیری همراه، مشارکتی، همه جا حاضر و زمینه آگاه، متناسب با راه آهن کشور و زیرساخت های موجود به وسیله نرم افزار SmartPLS طراحی و پیاده سازی شد. تاثیر استقرار این سامانه بر ایمنی و مولفه کاهش خطرات بالفعل محیط کار ، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد استقرار سامانه هوشمند یادگیری همراه تعاملی از طریق اثرگذاری بر قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی و عملکرد شخصی لوکوموتیوران، بر ایمنی تاثیر گذار است.
  کلیدواژگان: یادگیری، همراه، تعاملی، ایمنی، راه آهن
 • رحیمه منصوری گرگر، علی حسینی خواه*، مینو عالمی، زهرا نیکنام صفحات 497-518
  همزمان با تغییرات گسترده در اجتماع، استفاده از فناوری نیز گسترش یافته است. برای آماده سازی و مقابله موثر دانش آموزان با تحولات قرن حاضر، نیازمند طراحی و تدوین برنامه های درسی ویژه هستیم. رباتیک تربیتی، فناوری آموزشی پیشرفته ای است که مستلزم توجه ویژه است. در دهه گذشته، رباتیک تربیتی به مثابه یک ابزار ارزشمند در راستای شکوفاسازی و پرورش مهارت های شناختی/ اجتماعی دانش آموزان و پشتیبانی از یادگیری موضوعات علوم، ریاضیات، زبان و فناوری توجه و علاقه پژوهشگران و معلمان را جلب کرده است. هدف این نوشتار، تبیین جهت گیری فلسفی و مبانی رباتیک تربیتی در دوره ابتدایی است تا سیاست گذاران، مهندسان و برنامه ریزان بر اساس آن، الگوهای درسی را برای اجرا تدوین کنند. در این پژوهش، رباتیک تربیتی با استفاده از روش سنتزپژوهی مورد تحلیل و ترکیب قرار گرفت. اسناد و پژوهش های معتبر چهار دهه اخیر با استفاده از فن نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شده و مورد واکاوی و دسته بندی قرار گرفت. یافته های سنتز حاکی از آن است که رباتیک در مدارس به دو صورت عمل می کند: الف) به منزله یک موضوع درسی مستقل؛ ب) یا به منزله یک توانمندساز آموزشی که در خدمت سایر موضوعات درسی است. توجیه منطقی رباتیک تربیتی، مبتنی بر نظریات سازنده گرایی شامل مبانی سه گانه معرفت شناختی (معرفت شخصی و چندرشته ای)، روان شناختی (توجه به انگیزش، خلاقیت و...) و جامعه شناختی (تعامل، آینده نگری و...) است.
  کلیدواژگان: رباتیک تربیتی، دوره ابتدایی، برنامه درسی، منطق برنامه، سازنده گرایی
 • شهرام رنج دوست* صفحات 519-527
  پژوهش باهدف بررسی نقش آزمونهای مجازی در کاهش استرس از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرند درسال تحصیلی1395-1396انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرند به تعداد1896می باشد(تعداد جامعه آماری دانشجویان1740 و اساتید156 نفردانشجو) می باشد.تعداد نمونه آماری دانشجویان بر اساس جدول مورگان293 نفرو تعداد نمونه آماری اساتید27 نفر می باشد. روش نمونه گیری برای هر دو گروه روش نمونه گیری طبقه ای نسبی می باشد.ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر، پرسشنامه می باشد.پژوهش حاضر از دو پرسشنامه بهره مند شده است. پرسشنامه اول ،پرسشنامه استاندارد آموزش مجازی و پرسشنامه دوم محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه ها حاضر توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفته است.در بررسی پایایی این آزمون، میزان همسانی درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است . پژوهشگر پرسشنامه استاندارد آموزش مجازی را91.0 و پرسشنامه محقق ساخته را 0.87 محاسبه نموده است.برای تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از نمودار، درصد وفراوانی ودر سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.از این مطالعه نتایج زیر حاصل شده است: برگزاری آزمونهای مجازی در کاهش نگرانی نقش دارد.
  کلیدواژگان: آزمونهای مجازی، استرس نگرانی، هیجان پذیری، واکنش های جسمانی
 • یزدان موحدی* صفحات 529-535
  خلاقیت، یکی از ویژگی های عالی تفکر انسانی می باشد. پژوهش حاضر با هدف تاثیر طراحی بهینه فضای آموزشی بر ارتقای خلاقیت انجام شد. مطالعه حاضر از نوع طرح های تحلیلی توصیفی بود که به روش رگرسیون یا پیش بین انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تبریز در سالتحصیلی 97-1396 بودند که تعداد 370 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسشنامه طراحی بهینه فضای آموزشی و خلاقیت در بین آنها توزیع شد و داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSSنسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که تنوع در جزئیات فضا، استفاده از مصالح طبیعی، تنوع در رنگ پردازی، تنوع در نورپردازی، فضای متنوع و انعطاف پذیر و وجود گل و گیاه با خلاقیت شناختی ارتباط معناداری دارد و این تفاوت در سطح P
  کلیدواژگان: طراحی، فضای آموزشی، خلاقیت، شناخت، فناوری آموزش
 • قاسم آذری آرانی، جلال رضایی نور* صفحات 537-552
  امروزه کشورها برای توسعه و پیشرفت دانش نیازمند مدیریت منابع دانشی و به طور مشخص خلق دانش و نواوری در حوزه ملی هستند. ادبیات زیادی در حوزه خلق دانش سازمانی وجود دارد و مدلهای مختلفی بدین منظور توسعه داده شده است؛ اما موضوع خلق دانش تاکنون در سطح سازمان و در مواردی فراسازمانی و در بین زیرمجموعه های داخلی یک سازمان اتفاق افتاده است و در حوزه خلق دانش در سطح ملی فعالیتهای اندکی صورت پذیرفته است. آنچه به عنوان نوآوری این مقاله میتوان به آن اشاره کرد این موضوع است که خلق دانش در سطح ملی با چه فرایندهایی تعریف میشود. بدین منظور پس از مرور ادبیات و تحلیل شکاف مطالعاتی، با استفاده از روش دلفی و نظرسنجی از خبرگان به شناسایی فرایندهای ممکن در خلق دانش ملی پرداخته شده است. پنل خبرگان شامل 7 تن از اساتید و متخصصان حوزه مدیریت دانش است که به صورت نظری و تجربی با این مفهوم آشنا هستند. نتایج حاصل از تکنیک دلفی نشان میدهد که فرایندهای اجتماعیسازی، بیرونیسازی، ترکیب، فرهنگسازی، کاربرد و درونیسازی را میتوان بعنوان فرایندهای خلق دانش در سطح ملی نام برد. با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری مشخص شد که فرایندهای اجتماعیسازی، بیرونیسازی و درونیسازی در سطح 1 ،فرایندهای فرهنگسازی و ترکیب در سطح دوم و فرایند کاربرد در سطح سوم مدل قرار دارند.
  کلیدواژگان: تکنیک دلفی، خلق دانش سازمانی، خلق دانش ملی، مدلسازی ساختاری تفسیری، مدیریت دانش
 • گودرز علی بخشی*، محمد زینلی، مرتضی بختیاروند صفحات 553-560
  این تحقیق به بررسی تاثیر وایت بوردهای هوشمند بعنوان یک وسیله مفید آموزش بر یادگیری افعال دو کلمه ای و انگیزه یادگیری زبان آموزان سال چهارم در شهرستان خرمشهر، ایران پرداخته است. از میان کلاس های سال چهارم دبیرستان یکی از دبیرستان های خرمشهر دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب شده است. و از هر کلاس 15 نفر که علاقه مند به شرکت در کلاس فوق العاده زبان انگلیسی بودند به صورت هدفمند انتخاب شدند تعداد کل دانش آموزان 30 نفر بوده است. برای انجام پژوهش از طرح پژوهشی اندازه گیری مکرر استفاده شده است. فراگیران ابتدا پبش آزمون افعال دو کلمه ای و پرسشنامه انگیزه را دریافت نمودند. سپس طی هشت جلسه افعال دو کلمه ای بوسیله ابزاز برد هوشمند آموزش داده شد. سپس پس آزمون ها برگزار گردید. و بعد از سه هفته آزمون های پی گیری برگزار شد. داده های بوسیله آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بونفری تحلیل شد. نتایج نشان داد که استفاده از برد هوشمند تاثیر مثیت معنادار بر یادگیری مداوم افعال دو کلمه ای و افزایش انگیزه فراگیران دارد.
  کلیدواژگان: برد، افعال، انگیزه، زبان آموزان، نگرش
 • مژگان اسمعیل نیا، حسینعلی کوهستانی*، علی معقول صفحات 561-580
  هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبار یابی الگوی بهبود کیفی آموزش های مجازی به روش آمیخته است. در بخش کمی 608 نفر دانشجو و استاد به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در بخش کیفی با 18 استاد مصاحبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کمی از روش های آمار توصیفی و در بخش کیفی از راهبرد مبتنی بر تئوری داده بنیاد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از کد گذاری باز و محوری استفاده شد. در نهایت 14 مقوله اصلی شامل بهبود کیفی آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان به صورت موجبات علی، راهبردها، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدها بررسی شد. نتایج نشان داد که فعالیت یاددهی، یادگیری و کنشگران انسانی تاثیر مثبت و معناداری روی بهبود کیفیت و راهبردهای استقرار دارند؛ همچنین راهبردهای استقرار بر روی بهبود کیفیت تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ ویژگی های زمینه ای تاثیر مثبت و معناداری روی راهبردهای استقرار و بهبود کیفیت دارد؛ همچنین راهبردهای استقرار و بهبود کیفیت بر پیامدهای فردی، سازمانی و فراسازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: آموزش، مجازی، تئوری داده بنیاد، دانشگاه فرهنگیان، بهبود کیفیت
 • سیداحسان بلادی ده بزرگ، محمدهادی کابلی*، علی اکبر حیدری صفحات 581-592
  چکیده خلاقیت، حلقه ی گمشده ی آموزش ‏های معاصر در رشته معماری است. این موضوع در دروس عملی با رویکرد خلق اثری بدیع بیشتر است . با این حال به نظر می رسد که نحوه آموزش در این گونه دروس، می تواند به رشد خلاقیت آنها کمکشایانی کند. با این هدف در این پژوهش دو شیوه آموزش معماری مبتنی بر استاد و دانشجو را مدل های پایه در نظر گرفته و با بررسی تاثیر آن بر درس درک و بیان محیط در طی ترم، به مقایسه میزان خلاقیت دانشجویان پس از اتمام ترم در این دو شیوه پرداخته است. بدین منظور تعداد 80 دانشجو ترم اول معماری دانشگاه آزاد تهران غرب به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و با استقرار آنها در دو آتلیه (هر آتلیه شامل 40دانشجو)، با دو شیوه استاد محور و دانشجو محور در طول یک ترم به تدریس درک و بیان محیط برای آنها پرداخته شد. در انتهای ترم با برگذاری آزمون تورنس، به سنجش میزان خلاقیت آنها پرداخته و آزمون های آنوا و F برای سنجش میزان معناداری نتایج بهره گرفته شد. نتایج حاکی از آن بود که بین دو شیوه ی «استاد محور» و «دانشجو محور»، شیوه‏ی دانشجو محور در ارتقاء سطح خلاقیت دانشجویان درس درک و بیان محیط موفق تر بود.
  کلیدواژگان: خلاقیت، درس درک و بیان محیط، استاد محور، دانشجو محور، آموزش مهندسی معماری
 • فهیمه رضایی، راحیل حسینی*، مهدی مزینانی صفحات 593-602
  اختلال یادگیری از اختلال های شایع دوران کودکی است. مهمترین اختلال یادگیری، اختلال خواندن که به مهارتهای مبتنی بر خواندن اشاره دارد. این پژوهش یک مدل هایبریدی فازی-ژنتیکی جهت مدیریت عدم قطعیت جهت تشخیص اختلال خواندن ارایه می نماید. بدین منظور از مدل های طبقه بندی در فرآیند تشخیص اختلال استفاده شده است. در سیستم فازی، دانش مورد نیاز جهت طراحی سیستم از گروهی از افراد خبره شامل معلمان و متخصصان استخراج می شود. سیستم فازی پیشنهادی با قابلیت مدیریت عدم قطعیت در دانش، از مدل یادگیری تکاملی الگوریتم ژنتیک استفاده می کند. جامعه آماری، شامل 260 دانش آموزان دختر دبیرستان دوره اول متوسطه مدرسه غیردولتی معرفت واقع در استان البرز در سال تحصیلی 95-94 است. به منظور ارزیابی کارایی سیستم از تحلیل منحنی ROC استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کارایی مدل طبقه بندی فازی بعد از یادگیری قوانین توسط الگوریتم ژنتیک به %51/98 افزایش یافته است. سیستم طبقه بندی فازی پیشنهادی قادر به تشخیص صحیح اختلال خواندن با درجه اطمینان بالا است و جهت مدیریت نایقینی در تشخیص اختلال خواندن و بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان می تواند موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: اختلال خواندن، طبقه بندی، مدل فازی، الگوریتم ژنتیک، مدیریت عدم قطعیت
 • خیرالله سربلند* صفحات 603-614
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل یادگیری الکترونیک بر رضایت مندی اساتید از یادگیری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل است. تحقیق حاضر در دو مرحله پیمایشی و دلفی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را در مرحله اول، اساتید حق التدریس و اعضای هیات علمی و در مرحله دوم، اعضای هیات علمی رشته مدیریت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل تشکیل می دادند تعداد نمونه در مرحله اول 136 نفر و در مرحله دوم 20 نفر بودند. روش نمونه گیری در مرحله اول، تصادفی طبقه ای و در مرحله دوم، مبتنی بر هدف بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته یادگیری الکترونیکی بود. تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل اندازه گیری ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی) و برای تعیین یادگیری الکترونیکی از روش سه دوره ای دلفی استفاده شد. یافته های تحقیق شامل 77 متغیر آشکار و 8 مفهوم اساسی (زیرساخت های فناوری اطلاعات، کیفیت سیستم آموزشی، خودیادگیری، حمایت از یادگیرندگان، شناسایی و ثبت نیازهای آموزشی، مدیریت ارزش ها، مواد آموزشی، آموزش مبتنی بر جامعه) بود در مرحله اول، برازش مدل تایید شد و نشان داد که سازه ها در سطح رضایت بخش روایی قرار دارند. در مرحله دوم؛ کیفیت سیستم آموزشی، زیرساخت های فناوری اطلاعات، خودیادگیری و حمایت از یادگیرندگان، به عنوان ابعاد یادگیری الکترونیکی شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیک، رضایت مندی، اعضای هیات علمی، سیستم آموزشی، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
 • حشمت الله سعدی، خلیل میرزایی*، مرجان سپه پناه صفحات 615-623
  هدف اصلی این تحقیق، مقایسه نظرات اعضاء هیات علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در خصوص موانع و راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش، با استفاده از روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه تهیه شده است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن برای 46 گویه پرسشنامه اعضاء هیات علمی 0.84 و برای 46 گویه پرسشنامه دانشجویان 0.85 می باشد. جامعه نمونه تحقیق، شامل 63 نفر از اعضاء هیات علمی دانشکده که به صورت تمام شماری و 280 نفر از دانشجویان که به شیوه نمونه گیری تصادفی در چند مرحله انتخاب شده اند. در فرایند تحقیق از روش تحلیل عاملی و آزمون های من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. به منظور مقایسه نتایج حاصله و اظهار نظرات دو گروه اعضای هیات علمی و دانشجویان، از آزمون آماری ویلکاکسون استفاده شد که نتایج مقایسه نشان می دهد که پاسخ اعضاء هیات علمی و دانشجویان مورد مطالعه در، 37 گویه از 46 گویه موجود در دو پرسشنامه، با یکدیگر منطبق بوده و 9 گویه با یکدیگر مغایرت دارند. به بیانی دیگر، (80.43 درصد) پاسخ گویان در مورد سوالات، نظرات تقریبا مشابهی داشته و (19.57 درصد)، دارای نظراتی متفاوتی می باشند.
  کلیدواژگان: شکاف دیجیتالی، فناوری های آموزش، یاد دهی-یادگیری، کیفیت آموزش، یادگیری ترکیبی
 • محسن زارعی*، اسماعیل زارعی زوارکی، خدیجه علی آبادی، علی دلاور صفحات 625-638
  هدف از این پژوهش تدوین الگوی شبکه اجتماعی مجازی برای مدارس ایران بود. این پژوهش به شیوه آمیخته؛ کمی و کیفی، و با طرح اکتشافی اجرا گردید. در مرحله کیفی جامعه پژوهش، شامل اسناد و مدارک در دسترس فارسی و انگلیسی، مکتوب و الکترونیکی که از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. حجم نمونه 45 سند در حوزه شبکه های اجتماعی است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه و فیش برداری و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا از نوع استقرایی استفاده شد. در مرحله کمی روش پیمایشی بکار گرفته شد. جامعه پژوهش عبارت بودند از متخصصین تکنولوژی آموزشی کشور که تعداد 30 نفر از اساتید و دانشجویان دکتری تکنولوژی آموزشی به عنوان نمونه، به شکل در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن با نظر متخصصان و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 86. تعیین شد. به کمک آزمون t تک نمونه ای داده ها تحلیل گردید. یافته های پژوهش منجر به شناسایی چهار مولفه اصلی: یادگیری شبکه ای، تسهیل گری شبکه ای، مدیریت شبکه ای، فناوری شبکه ای و شانزده زیر مولفه که از نظر عملکردی و معنایی مشابهت بالایی با مولفه های اصلی داشتند، گردید. همچنین نتایج نشان داد که الگوی استخراج شده، از اعتبار درونی بالایی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، یادگیری شبکه ای، معلم شبکه ای، دانش آموز شبکه ای، مدرسه شبکه ای
|
 • Azadeh Montazeri, Mahboubeh Shamsi * Pages 371-386
  The purpose of this study is to improve the classification of new methods using a multi-layered model to address retinal diseases diagnosis. This paper presents a multi-layer dictionary learning method for classification tasks. Our multi-layer framework uses a label consistent in K-SVD algorithm to learn a discriminative dictionary for sparse coding in order to learn better features in retinal optical coherence tomography images. In addition to using class labels of training data, we also associate label information with each dictionary item (columns of the dictionary matrix) to enforce discrimination in sparse codes during dictionary learning process. In fact, it relies on a succession of sparse coding and pooling steps in order to find an effective representation of data for classification. Moreover, we apply Duke dataset for validating our algorithm. Our classifier leads to a correct classification rate of 95.85% and 100.00% for normal and abnormal (DME and AMD). Experimental results demonstrate that our algorithm outperforms compared to many recent proposed supervised dictionary learning and sparse representation techniques.
  Keywords: Multi-layer Dictionary Learning, Sparse Representation, K-SVD Algorithm, Optical Coherence Tomography, Classification
 • Sseyed Mohammad Behrooz *, Esmaeil Zarghami Pages 387-401
  Children’s opportunities to have free and independent experience (the main prerequisite of natural learning) in outdoor space have declined in urban environments. Former research acknowledges the role of parents’ perception of safety. On the other hand, large cities have witnessed an unprecedented isolation from natural elements and processes. Wilson [50} believes that we have an innate tendency to affiliate with natural things. There is a need for more thorough objective knowledge about children’s spatial behavior in outdoor natural spaces to apply to settlements planning. In this study, 3 to 12 years old children’s behavior was mapped in a Kavikonj Nature School, and the results were elaborated with staff interviews. Our observations revealed some patterns of children’s behavior; while interviews revealed that children’s “imagination” is the foremost driver of their spatial choices and movements. We argue that children’s right to their everyday spaces should be acknowledged based on their own natural rhythms.
  Keywords: outdoor, biophila, mobility, Learning, childhood
 • Esmaeel Ali Salimi *, Mohammad Meisam Safarzadeh Pages 403-412
  The present study, using a one-of-a-kind questionnaire, investigated Iranian English language teachers’ attitudes toward the phenomenon of language education glocalization for the first time. The study was conducted in two phases in the first of which a validated questionnaire was designed and developed. In the second phase, the questionnaire was employed to collect the information regarding the attitudes of the teachers. The results of the questionnaire data analysis revealed that the teachers believe that there is no more only American or British English. There are, however, also varieties of English which have their own independent growth and special features according to the needs of their users. Furthermore, they think that the glocal needs of the users must be met in the process of English language education glocalization. Likewise, the teachers are for the idea that language education should not only be at the service of reflecting the native speaker English variety and culture, but it should serve all cultures to play their equal role in intercultural communication. Helping teachers to find their real role in their profession, the findings of the study increases the perception of language education glocalization leading to a more appropriate education program planning.
  Keywords: Language glocalization, Teacher perception, Language education, questionnaire, Validity, reliability
 • Hosna Sadat Shams Dolatabadi *, Farhang Mozaffar, Niloufar Malek, Bahram Saleh Sedghpour Pages 413-423
  The aim of the study is to provide guidelines to design children’s open spaces in primary school based on promotion of learning and Emotional intelligence. An exploratory research is conducted based on both qualitative-quantitative methods, using Delphi in the primer part. Consequently, professionals were interviewed in an unstructured way in the field of landscape architecture and Psychology (emotional intelligence). Then, with the techniques of open and axial coding the content table is created. The questionnaire is also organized in two rounds. Network sampling method (snowball) on the sample size of 17 professionals is used. The data were analyzed using Q factor analysis. At the end, the most affecting elements on the Emotional Intelligence in process of learning in open primary school spaces are consist of; personal, social, design, physical spaces, Child Participation in design of their spaces and environmental psychology dimensions.
  Keywords: Intelligence, Self-actualization, space, EI in school, Environmental learning
 • Hamed Ahmadi *, Elham Ghanbari, Seyed Mahmoud Khorasani Kiasari, Fateme Rahmani Pages 425-440
  The purpose of this study is to evaluate and rank the effective factors in developing electronic learning in higher education. In this study, the effective factors in developing electronic learning in higher education were identified in terms of measuring factors of e-learning development including organizational, social, technical and human factors, based on previous researches and the opinion of experts. Statistical methods were used to test and confirm the research hypotheses and fuzzy AHP ranking method was used to rank the indicators. To this purpose two questionnaires were prepared. The first one is for evaluating the accuracy of the research hypotheses and the second one which is a pairwise questionnaire is for rating the indicators. The statistical society of the research is all students and professors of electronic unit of Islamic Azad University in academic year of 95-96. The statistical sample size was considered 384 individuals based on Cochran formula which were selected through the random sampling method. The questionnaire were distributed among 384 individuals from which, 84 questionnaires were omitted due to different reasons such as wrong answers to the questions and the lack of enough time, and 300 questionnaire were accepted.
  Keywords: e-Learning, Higher Education, fuzzy multi-criteria decision making, fuzzy AHP, Islamic Azad university of Electronic unit
 • Sima Rezaei Ashtiani, Jamal, e, Din MahdiNejad * Pages 441-458
  Architecture education is one of the most important issues in the development of architecture. One of the important pillars of education is evaluation. The crit is the most common assessment method and having feedback in architecture. In research on the crit, little attention was paid to the sense and reception of students from the process of evaluation, while being recognized as one of the greatest student's dissatisfaction.The purpose of this research is to understand the students' viewpoints about the current methods of the crit, in addition of studying student designing capability, evaluate the design and process, in a way to judge architectural projects to improve the quality of arbitration and education in this field, And provides model for judgment method, based on goals, relying on criteria which are based on educational objectives. In this research, 40 undergraduate and postgraduate students at Sure university school of architecture were selected through cluster sampling as focus groups. Among them, critical explanation with weight of 38% is more important, after that the development of the chosen idea with 21%, the concept and design solution, with 17% & 14% eventually the final design with 10% is the least important of the five criteria.
  Keywords: Architecture training, Evaluation, Design process, Architectural design studio, Student
 • Jalal A. Nasiri *, Amir Mahmoud Mir, Somayeh Fatahi Pages 459-469
  Students’ success is one of the prominent goals in the learning environments. In order to achieve this goal, paying attention to students’ learning style is essential. Being aware of students’ learning style helps to design an appropriate education method which improves student’s performance in the learning environments. In this paper, the aim is to create a model for automatic prediction of learning styles. Therefore, two real datasets collected from an e-learning environment which consists of 202 electrical and computer engineering students. Behavioral features were extracted from users’ interaction with e-learning system and then learning styles were classified using twin support vector machine. Twin support vector machine is an extension of SVM which aims at generating two non-parallel hyperplanes. This classifier is not sensitive to imbalanced datasets and its training speed is fast. The results reveal that proposed method performs better than other used learning algorithms and it predicts learning styles with 95 percent accuracy.
  Keywords: e-Learning, Learning style, Support vector machine, MBTI, Classification
 • Gholamali Ahmady *, Haleh Sheikholeslami, Alireza Assareh, Ebrahim Reyhani Pages 471-483
  This paper evaluates the curriculum of 10th grade mathematics from the perspective of the respective teachers working in Tehran, Iran. The research is based on Aker’s curriculum elements and it also has emphasis on the mathematics context-based approach. The method is descriptive background study. The tool for the research is a self-constructed questionnaire which has been validated with the content validation method. The Cornbach’s alpha test has been utilized to test the consistency of the questionnaire which resulted in value equal to 0.910. The statistics sample size is equal to people all of which has been working as teachers throughout the 2017 academic year. To attain samples, we utilized multistage cluster sampling that carried out on a sample of 111 respective teachers. One sample t-test was used to answer the research question. The results reveal that the answer to the 6 research question were negative. That is, in curriculum of 10th grade mathematics have not been noticed to the context-based mathematical curriculum elements.
  Keywords: Evaluation, curriculum, context base math approach, Mathematics, math curriculum for the 10 grade of high school
 • Ghasemali Bazaee *, Reza Sharifi, Hassan Asadzadeh Pages 485-495
  Interactive Mobile Learning System can be designed as a tool for implementing the Heutagogy. This approach is considered as a chain of Andragogy, and it has a process. Considering the importance of improving safety in the operation of Railway, there are many facilities in the areas of infrastructure, fleet and operation of this task. The problem that Railway has been faced, is the weakness in the safe operation of these equipment and the maintenance caused by the lack of effective training that can be identified as one of the major contributing factors to the disaster. In this research, size of a population is 3000 drivers of Iran Railways and 340 were selected as sample size. In addition to by studying models and learning approaches through the use of statistical tools, an intelligent model for moving from Training to learning, participatory, ubiquitous and informed, appropriate to the Railway and existing infrastructure by SmartPLS software, validation and implemented. The impact of this system on Safety and the reduction of the actual workplace environmental hazards has been studied. The results of this study indicated that the establishment of interactive mobile learning system effects on safety by influencing Reliability, Accessibility and performance of drivers.
  Keywords: Learning, Mobile, Interactive, Safety, Railway
 • Rahimeh Mansouri Gargar, Ali Hoseini Khah *, Minoo Alemi, Zahra Niknam Pages 497-518
  As widespread changes have occurred in the community, the use of technology has also expanded. To effectively prepare for and cope with evolving of this century we need to design and develop special curricula. Educational robotics is an advanced technology that requires special attention. In the past few decades robotics has attracted the attention of researchers and teachers as a valuable tool in developing cognitive / social skills of students and in supporting the learning of subjects in science, mathematics, language, and technology. The purpose of this paper is to explain the philosophical orientation and educational robotics foundations at the primary school level so that policymakers, engineers and curriculum developers can formulate curriculum models for implementation. In this research, educational robotics was analyzed and synthesized using the synthesis research method. Valid documents and research from the last four decades have been selected and categorized using a criterion-based purposive sampling technique. Synthesis findings indicate that robotics in schools work in two ways as an independent subject and as an educational enabler serving other topics. Logical justification of it is based on constructivist, including epistemological (personal and multidisciplinary), psychological (attention to motivation, creativity and etc.) and sociological foundations (interaction, predictability and etc.).
  Keywords: Educational Robotics, primary school, curriculum, Curriculum rationale, Constructivism
 • Shahram Ranjdoust * Pages 519-527
  The goal of this study is to evaluate the relationship between virtual testsand reduced stress from viewpoints of masters and students in Payamnur University in year 2016-17. This study is applied one based on goal and is descriptive-survival base on nature and is field study based on research method. Study population is masters and students of Marand PayamNur university (n=1896, 1740 students and 156 masters). Sampling method in both groups is relational stratified sampling method. Data collection tool is questionnaire. Two questionnaires are used in this study. The first one is standard questionnaire of virtual education adoptee from and the second one is an author-made questionnaire. The validity of this questionnaire is approved based on professional’s opinions. In examining the reliability of this test, the level of internal coordination was calculated using Cronbach''s alpha method. TheCronbach''s alpha for the standard questionnaire for virtual education was 0.91 and the researcher-made questionnaire was 0.87, respectively. For analyzing the data at the descriptive statistics level, the graph, percent and frequency has been used and the Pearson correlation test has been used for the level of inferential statistics. The following results have been generated: Virtual tests are associated with reduced concern.
  Keywords: Virtual Tests, Stress, Excitement, Physical Reactions
 • Yazdan Movahedi * Pages 529-535
  Creativity, is one of the great features of human thinking. The purpose of this study was to determine the optimal design of the educational environment for the promotion of creativity. The present study was a correlational design that was carried out using a precondition method. The statistical population of this study was all high school students in Tabriz during the academic year of 1966-97. 370 of them were selected as the sample and the questionnaire of optimal design of educational space and creativity was distributed among them. Data were collected using SPSS software version 19 cases were analyzed. The findings showed that there is a significant relationship between variation in space detail, the use of natural materials, variability in coloration, variety in lighting, flexible and flexible space, and the existence of flower and plant with cognitive creativity. This difference is significant at P <./ .1 is meaningful. Based on the findings of this study, educational providers are recommended to consider environmental components and external education in students' creativity, and take into account students' and students' environments.
  Keywords: design, educational space, Creativity, cognition, Training technology
 • Ghasem Azari Arani, Jalal Rezaeenour * Pages 537-552
  Today, countries need management of knowledge resources and, in particular, the knowledge creation for knowledge development. There are lots of literature in the field of organizational knowledge creation and so various models have been developed for this purpose. But, the important point is the creation of knowledge has so far been at the organizational level and in some cases cross-organization and among the subset of a parent organization. The contribution of this article is to identify the process of knowledge creation at national level. For this purpose, based on the literature review and analyzing the research gap, using the Delphi method and a survey of experts, possible processes at the national knowledge creation has been addressed. The panel of experts includes seven professors and experts in the field of knowledge management, who are both theoretically and experimentally familiar with this concept. The results of Delphi technique shows that the processes of socialization, Externalization, combination, culture creation, application, and internalization can be referred to the processes of national knowledge creation. Using interpretive structural modeling, it was revealed that the processes of socialization, internalization and Externalization are at level 1, the processes of culture and combination are in the second level and the process of application is at the third level of the model.
  Keywords: Delphi Technique, Interpretative Structural Modeling, knowledge management, National Knowledge Creation, Organizational Knowledge Creation
 • Godarz Ali Bakhshi *, Mohammad Zeinali, Morteza Bakhtiarvand Pages 553-560
  The use of smart boards in teaching English as a foreign language has been of much concern to English language teachers since a couple of years ago. However, the impact of smart boards on learning phrasal verbs and attitudes of Iranian learners of English language has not been appropriately investigated. The present study aimed at investigating the impact of smart boards on learning phrasal verbs and motivation of language learners for learning a foreign language. In doing so, 30 EFL learners at a high school in Khoramshahr were selected through convenience sampling. They received instruction on phrasal verbs through smart board within 8 weeks. The participants' scores on pretest, posttest, and follow up tests on motivation and phrasal verbs were submitted to two different repeated measures ANOVA. The results showed that there was a significant difference between the participants' scores on pretest and posttest of both phrasal verbs and motivation test. Therefore, it could be argued that the use of small boards can significantly contribute to the learners' motivation and learning of phrasal verbs. The results can be implied by language teachers
  Keywords: smart, phrasal, motivation, learners, attitude
 • Mozhgan Esmaeilnia, Hoseinali Kouhestani *, Ali Maghul Pages 561-580
  The purpose of this study is to design and validate a quality improvement virtual learning model using a mixed method. In the quantitative section, 608 students and professors were using stratified random sampling method. In the qualitative section, 18 professors were interviewed. The quantitative data was analyzed using descriptive methods and the grounded theory was used for the analysis of the qualitative data. The data analysis was based on open and pivoted coding. Finally, 14 main categories including quality improvement of virtual education at the University of Farhangian were investigated as strategies, background conditions, intervening conditions and outcomes. Results suggested that learning-educating activities and human actors had a positive and significant effect on improving quality and deployment strategies. Moreover, deployment strategies exerted a positive and significant impact on quality improvement. Background features also affected deployment strategies and quality improvement in a positive and significant way. The effect of deployment strategies and quality improvement on individual, organizational and transactional outcomes was also significant.
  Keywords: Education, Virtual Learning, Grounded Theory of data analysis, Farhangian University, quality improvement
 • Seyed Ehsan Beladi Dehbozorg, Mohammad Hadi Kaboli *, Ali Akbar Heidari Pages 581-592
  Abstract Creativity is the missing link of contemporary tutorials in architecture. This topic in practical lessons, with an approach to creating an exquisite work, is more. Nevertheless it seems the method of teaching in such courses could help them to grow their creativity. Given this goal in this research, two methods of teaching architecture Based on teacher and student considered as base models and By examining its impact on the lessons of understanding and expressing the environment(UAEE) during one semester, Comparison of student creativity after completing the semester by these two ways are been done. For this purpose, eighty of first semester students of Islamic Azad University, Tehran West Branch, were Selected as a statistical society of research And they were deployed in two studios (each studio containing 40 students), with two methods " teacher-centered ' and "student-centered”, during the course of one semester, were taught (UAEE)for them. At the end of the semester, with the Torrance test, their creativity was assessed and ANOVA and F tests were used to measure the significance of the results. The results indicated the student-centered approach to raise the students' creativity was the most successful way of (UAEE)through both methods.
  Keywords: Creativity, Course of understanding, expressing the environment, Master-centered, Student-centered, Education of architectural engineering
 • Fahimeh Rezaee, Rahil Hosseini *, Mahdi Mazinani Pages 593-602
  Learning disability is very common in childhood. The most important disability is reading disorder which is related to reading skills. This research represents a hybrid scoring model using genetic algorithm and fuzzy set theory to manage uncertainty in diagnosis of reading disability. For this, fuzzy classification models were applied for diagnosis of the reading disability. In the fuzzy system, the knowledge was extracted from a group of experts who were teachers and specialists. In the proposed model, the knowledge of experts was automatically extracted using the learning process of the Genetic algorithm. A dataset of 260 girl students was collected from the Marefat High school in the Alborz province in the years of 1394 and 1395. The performance of the proposed model was investigated using the ROC curve analysis. The results show efficiency of the fuzzy classification model was increased to 98.51% after the rule learning with the Genetic algorithm. The proposed fuzzy classifier models uncertainty in the knowledge of expert to improve students’ progress.
  Keywords: Dyslexia, Fuzzy Modeling, Classification, Genetic Algorithm, Modelling Uncertainty
 • Kheyrollah Sarboland * Pages 603-614
  The purpose of this study is to provide e-learning model on teachers' satisfaction from learning in branches of Ardabil Islamic Azad University. The present study was conducted on the basis of Delphi and survey models of research. In the first stage, participants of this study were the lecturers and faculty members, and in the second stage, were the faculty members of management in all branches of Ardabil Islamic Azad University. Samples of the first stage were 136 subjects and in the second stage 20 subjects. Sampling method in first stage was random-stratified and in the second atage it was purposive sampling. Data collection tools were e-learning researcher-made questionnaire. For data analysis Structural Measurement Model (Confirmatory Factor Analysis) was used and for specifiying e-learning, Delphi three-staged method was used. Findings included 77 concrete variables and 8 basic concepts(IT infrastructures, quality of educational system, self-learning, learners' support, identifying and recording educational needs, management of values, educational materials,society-based learning). In the first stage, the appropriacy of model was approved and showed that the structures were in satisfactory level of validity, and in the second stage, quality of educational system, IT infrastructures, self-learning and learners' support, were identified as the dimensions of e-learning.
  Keywords: e-Learning, satisfaction, Faculty members, education system, Islamic Azad University units
 • H. Saadi, Khalil Mirzaei *, Marjan Sepahpanah Pages 615-623
  The purpose of this study is to compare the views of faculty members and graduate students (MA and PhD) Concerning the barriers and strategies for developing e-learning in the College of Agriculture, Bu-Ali Sina University. The required data for this study has been developed using a survey method using questionnaire technique. In order to determine the reliability of the questionnaire, Cronbach''s alpha coefficient was used. The amount of it for the 46 items of the faculty members of College of Agriculture'' questionnaire was 0.84 and for the 46 items of the graduate students (MA and PhD)’ questionnaire is 0.85. Population samples of this research were the 63 faculty members that were totally analyzed and 280 graduate students which were selected by multistage random sampling with appropriate assignment. To identify of the barriers of developing e-learning in Faculty of Agriculture,
  Keywords: Digital Divide, Training technologies, Teaching-learning, Quality of training, Combined learning
 • Mohsen Zarei *, Esmaeil Zaraii Zavaraki, Khadije Ali Abadi, Ali Delavar Pages 625-638
  The purpose of this study was to compile a model for desiging a virtual social network for Iranian schools. This reseach utilized a mixed– quantitative and qualitative – method, and it was carried out with an exploratory design. The study population in the qualitative phase included the accessible 45 written and electronic documents in English and Persian selected by using purposive sampling. Data collection and analysis were done using inductive content analysis method. The quantitative phase was performed using a survey. The study population included the educational technology specialists of Iran from which a sample of 30 educational technology professors and Ph.D. Candidates were selected on an accessible basis. To collect data, a researcher-made questionnaire was used, the validity and reliability of which was determined by professional assessment and by Cronbach’s alpha (0.86), respectively. To analyze the data, a single-sample t-test was employed. The findings of the study led to the identification of four main features: network learning, network facilitation, network moderation, network technology, as well as sixteen sub-features, which were functionally and semantically similar to the main features. The results also showed that the extracted model has a high internal validity.
  Keywords: social networking, network learning, Network teacher, network student, network school