فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (پیاپی 92، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین آقاحسینی*، آسیه محمدابراهیمی صفحات 1-22
  تصاویر شعری، حاصل پیوند تجربه های عاطفی شاعر با پدیده ها و وقایع پیرامون او است. به بیان دیگر، احساسات و همچنین مفاهیمی که شاعر در صدد انتقال آنها به مخاطب است، ناگزیر در کالبدی از جنس واژگان و عبارات مطرح می شود و شاعر به مثابه یک هنرمند، با ورود عنصر تخیل، که برجسته ترین ویژگی کلام ادبی شناخته می شود؛ آن را چونان تابلو نقاشی عرضه می نماید. بدیهی است که این اثر فاخر می تواند با انبوهی از صناعات بلاغی، رنگی از تکلف و تصنع بگیرد و یا با عباراتی ساده و عاری از آرایه های ادبی بیان شود. بی شک تصویری که در عینیت بخشیدن به مضامین درونی و حسی شاعر موفق تر است، نسبت به تصویری که مانند یک عکس، به محاکات دقیق دنیای اطراف شاعر پرداخته و قادر نیست احساس و گاه مفاهیم انتزاعی شاعر را بیان نماید، هنری تر خواهد بود. بنابراین از یک سو میزان تصرف خیال انگیز شاعر در زبان و برجسته کردن آن از رهگذر هنجارگریزی و آشنایی زدایی و از سوی دیگر شیوه ی چیدمان کلمات در بیت و میزان نزدیکی مضامین شعری با تجربه ی شاعر، در زیبایی تصویر اهمیت زیادی دارد. این تصاویر بنابر شرایط گوناگون از قبیل: سبک فردی و تاریخی شاعر، مخاطبان، محتوا و نوع ادبی اثر، دارای ساختار ویژه ای است. در شعر غنایی، مضامین عاشقانه با پوششی از آرایه ها و بر مبنای احساس فردی شاعر مطرح می شود. در این گونه ی ادبی، ساختار تصاویر شعری به طور ویژه ای با تعریف تصویر در زبان ادبی قرابت دارد. این پژوهش کوشیده است ویژگی های تصاویر شعری و جایگاه آنها در شعر غنایی، با نگاهی به پنج منظومه ی عاشقانه تحلیل شود. این آثار عبارت است از: خسرو و شیرین نظامی، شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی، خسرو و شیرین هاتفی، فرهاد و شیرین وحشی بافقی و خسرو و شیرین شهاب ترشیزی.
  کلیدواژگان: بلاغت، تخیل، تصویر شعری، شعر غنایی، موسیقی، واژگان شعری
 • نگین بی نظیر* صفحات 23-42
  سرریزشدن بن مایه ها (Motiv) و بینش اساطیری، چه در قالب بازتولید و بازآفرینی اسطوره های کهن و چه در خلق اسطوره های مدرن، نشانگر ریشه داری اساطیر در ذهن و زبان و جان و جهان بشر و گریزناپذیری او از این حلقه ی ارتباطی است. جستار حاضر با تکیه بر اسطوره ی باروری و کهن الگوی خدای شهیدشونده -که یکی از موتیوهای بنیادین جهان اساطیر است-، تصویر قیام و شخصیت میرزا را در شعر شاعران گیلان تحلیل می نماید و نشان می دهد که چگونه قیام زمانمند و تاریخی میرزا در جهان شعر، در اسطوره ی باروری و در تبدیل میرزا به قهرمان- ایزد، از حصار زمان گذشته و مانا شده است. میرزا، ایزدی نباتی است که برضد استبداد و خفقان دوران عصیان می کند. قتل/ مرگ او انتخابی آگاهانه است برای بیداری جامعه؛ او در پیکره ی گیاه/ درخت هرسال متولد می شود و با خونش، جنگل های گیلان را سیراب می کند(باروری و باززایی).
  کلیدواژگان: اسطوره ی باروری، خدای شهیدشونده، شعر معاصر، قیام میرزاکوچک
 • شهرام جلیلیان*، علی خلیلی، مختار ابراهیمی صفحات 43-68
  بهرام پنجم یا بهرام گور (420-438 م.) یکی از پادشاهانی است که یاد و خاطره ی زندگی و فرمانروایی او در منابع تاریخی و ادبی دوره ی اسلامی، با شاخ و برگ های داستانی و افسانه ای آمیخته شده است. بهرام، پادشاه تاریخ و افسانه هاست و داستان ها و افسانه های بسیاری درباره ی او بازگو می شود و گهگاه حتی چهره ی یک پادشاه افسانه ای یا پهلوانی جنگاور به خود می گیرد. یکی از شناخته شده ترین داستان ها درباره ی بهرام گور، داستان نبرد بهرام گور با شیرها و تاج ستانی اوست که هم در شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم فردوسی و هم در بسیاری از منابع تاریخی دوره ی اسلامی دیده می شود. در این پژوهش به مطالعه ی تطبیقی گزارش داستان تاج ستانی بهرام گور و نبرد او با شیرها در شاهنامه ی فردوسی با مهم ترین منابع تاریخی دوره ی اسلامی خواهیم پرداخت. این پژوهش نشان می دهد که به طورکلی، هسته ی اصلی گزارش شاهنامه ی فردوسی و مهم ترین منابع تاریخی دوره ی اسلامی درباره ی تاج ستانی بهرام گور و نبرد با شیرها یکی است و در مطالعه ی تاریخ ساسانیان باید همواره شاهنامه را به عنوان یک منبع تاریخی نگریست.
  کلیدواژگان: ساسانیان، یزدگرد یکم، بهرام پنجم، گور، تاج ستانی، نبرد با شیرها، شاهنامه ی فردوسی، منابع تاریخی دوره ی اسلامی
 • علی حیدری، محمدرضا حسنی جلیلیان، مریم یاراحمدی* صفحات 69-88
  یکی از مواردی که در متون ادب فارسی مورد توجه قرارگرفته و به شیوه های مختلف بازتاب یافته، آیین دادخواهی و تظلم است. زنجیرعدالت، قصه برداشتن، جامه ی سرخ پوشیدن، سر راه پادشاهان ایستادن، خاک بر سر کردن و... برخی از مشهورترین شیوه های دادخواهی بوده است. این شیوه های دادخواهی به دلایل مختلف از جانب حاکمان یا مردم ابداع شده است. برخی شیوه ها همچون زنجیر عدالت، علم داد و جامه ی سرخ، به وسیله ی حاکمان ابداع شده اند. در مقابل، متظلمان نیز از سر ناچاری و برای جلب توجه صاحبان قدرت، روش هایی خلق کرده اند. خاک بر سر کردن، دست در دامن زدن و سربرهنه کردن از این نوع اند. در ظاهر هرگاه کارکردهای یک شیوه، ضعیف و یا منسوخ می شده جای خود را به شیوه های جدیدتر می داده است. این شیوه ها در ادبیات فارسی بازتاب یافته و تا سال ها پس از کهنه شدن، به صورت های مختلف به حیات خود ادامه داده اند. برخی از شاعران با مقاصد تربیتی و اخلاقی به آن ها نگریسته اند؛ برخی به اصل آن آیین اشاره کرده اند و برخی دیگر آن ها را دست مایه ی مضمون سازی های شاعرانه قرار داده اند. بعضی از ملزومات آیین دادخواهی مانند تیرامان، انگشتری زینهار و... را که در ادبیات هم منعکس شده اند؛ می توان از فروعات و ملحقات این آیین و رسوم دانست.
  کلیدواژگان: آیین دادخواهی، ادبیات فارسی، تظلم، عدل و داد
 • اسماعیل ذاکری، زهره ملاکی* صفحات 89-112
  استعاره ی مفهومی مبحثی در زبان شناسی شناختی است که با کمک آن می توان نظام فکری و ساختار ذهنی اهل زبان را به خوبی شناخت و محتوای بینش کلی ملت ها را در بستر تجربه مشخص کرد. کاربرد این نظریه در ادبیات سبک شخصی شاعران و منابع الهام و میزان نوآوری ها و در نهایت جایگاه شعری آنان را نشان می دهد. این مقاله با استفاده از این رهیافت اشعار سلمان هراتی را بررسی کرده و با استخراج انواع استعاره های مفهومی و ترسیم نگاشت های مربوط به آنها به این نتیجه دست یافته است که در اشعار ایشان نوآوری در استفاده از استعاره های قراردادی و خلق استعاره های غیرقراردادی برجستگی خاصی دارد و پیوند بین سه مقوله ی (عناصر طبیعت و ایدئولوژی و حوادث اجتماعی و فرهنگی و سیاسی) موجب خلق استعاره های به هم پیوسته و منسجم شده است. پیوند این سه مقوله، مثل یک نخ نامرئی این استعاره ها را به هم متصل کرده است که حاصل آن، نگاشت های اصلی و بنیادین «هستی طبیعت است»، «زندگی حرکت است» و «زندگی مبارزه است» شده است. این نگاشت های استعاری مثل یک رشته ی مفهومی، تمام اجزای اشعار هراتی را به هم پیوند زده و موجب انسجام درونی اشعار او شده است.
  کلیدواژگان: استعاره ی مفهومی، سلمان هراتی، شعر، نوآوری
 • سید منصور سادات ابراهیمی*، امیر سلطان محمدی صفحات 113-136
  خاقانی شروانی یکی از بزرگ ترین و خاص ترین شاعران فارسی زبان است. پیچدگی و چندلایگی اشعار این شاعر یکی از وجوه ممتاز و خاص بودن شعر اوست. گواه دشواری اشعار او، وجود انواع شروح متقدم چون شادی آبادی و شروح متاخر معروف است. دریافت اشعار خاقانی به توغل در انواع علوم قدیمی مثل نجوم، طب، تاریخ و اساطیر، قرآن و حدیث، فنون بلاغت و جامعه شناسی اثر نیاز دارد که بی توجهی به آنها مخاطبانش را به بیراهه می برد. در این مقاله، تکیه بر ابیاتی است که از نظر پژوهشگران به دلایل مذکور به غلط شرح شده است؛ همچنین ضمن اشاره به شرح و نظر شارحان، شرح آنان بررسی و نقد شده و در نهایت برای هر بیت معنایی که درست به نظر می رسد، با توجه به دلایل درون متنی، برون متنی و پیرامتنی به دست داده شده است. در پایان مقاله نیز نحوه ی قرائت یک کلمه ی جغرافیایی (ابهر) که تاکنون در شعر خاقانی مغفول مانده، بررسی شده است.
  کلیدواژگان: شعر، خاقانی، نقد شروح، شرح تازه ی ابیات
 • اردشیر سنچولی جدید*، مریم صالحی نیا صفحات 137-158
  اندیشه های ایران باستان از خاستگاه های مهم و اصلی نظام فکری و اندیشه ای نظامی گنجوی است. او به ایران باستان و زبان پهلوی دلبستگی خاصی داشت و برخی داستان هایش نیز در فضای ایران پیش از اسلام رقم می خورد. مطالعه و بررسی آثار وی نشان می دهد که او بسیار تحت تاثیر این نوع اندیشه ها قرار دارد و این اندیشه ها باعث شده است تا استعاره های درباری متنوعی در خمسه ی نظامی شکل بگیرد؛ استعاره هایی که به دلیل انسجامی که در متن خمسه ایجاد کرده، به یکی از شاخصه های سبکی برجسته و قابل توجه در سطح بلاغی خمسه تبدیل شده است. با توجه به همین موضوع و اهمیت نقش استعاره های درباری در خمسه، این پژوهش تلاش دارد با مبنا قرار دادن نظریه ی استعاره ی شناختی، به بررسی نقش اندیشه های ایران باستان در شکل گیری استعاره های درباری بپردازد و از رهگذر تحلیل برخی از استعاره های مهم درباری، تاثیر این نوع اندیشه ها را بر ذهن و روان نظامی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد، کاربرد استعاره هایی نظیر محمد شاه است، خورشید شاه است، شاه نور است و خورنق آرمانشهر است در خمسه ی نظامی، حاکی از این است که اندیشه-هایی همچون اندیشه ی ایرانشهری و برخی از مولفه های آن مانند اعتقاد به شاه آرمانی و آرمانشهر و همچنین باورهای مربوط به فره ایزدی و آیین میتراییسم نقش به سزایی در شکل گیری برخی از مهم ترین استعاره های درباری نظامی داشته اند.
  کلیدواژگان: خمسه ی نظامی، استعاره های درباری، استعاره ی شناختی، اندیشه های ایران باستان
 • خسرو قاسمیان، ساناز مجرد* صفحات 159-180
  از میان غزل سرایان معاصر، «فاضل نظری» یکی از شاعرانی است که در غزل، نامی برآورده است. شعر فاضل نظری از یک سو زیر نفوذ سبک هندی قرار دارد؛ اما از سوی دیگر، دارای ویژگی هایی است که می توان آن را پلی میان سنت و نوآوری دانست و امضای شاعر را در پای آن شناخت. از نظری تاکنون پنج مجموعه ی شعر به نام های گریه های امپراطور، اقلیت، آن ها، ضد و کتاب چاپ شده است. در این پژوهش، پس از بررسی های آماری تمام غزل ها، ویژگی های سبکی و محتوایی شعرهای او بررسی و طبقه بندی شده است. شعر نظری به سبب جمع کردن مجموعه ای از ویژگی های ساختاری، مانند توجه ویژه به شمار ابیات، ردیف پردازی های خاص و وزن های آرام و همچنین مضمون سازی های ویژه که قابلیت مثل شدگی دارند و استفاده از اسلوب معادله یا استدلال های شاعرانه و پرداختن به محتواهایی چون تلفیق عشق و عرفان و گرایش های اجتماعی حافظ گونه، زمینه ی اقبال خوانندگان معاصر را فراهم آورده است.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: غزل معاصر، فاضل نظری، گریه های امپراطور، اقلیت، آن ها، ضد، کتاب
 • علی نظر نظری تاویرانی*، سید احمد پارسا صفحات 181-198
  علی رغم اهمیت هجو در مطالعات روان شناسی، جامعه شناسی و ادبیات، این نوع ادبی هنوز به گونه ای بایسته، مورد توجه واقع نشده است. نگاهی اجمالی به پژوهش های انجام شده درباره ی آن، در مقایسه با سایر گونه های ادب غنایی، به خوبی مبین این مساله است. موضوع پژوهش حاضر، بررسی نوآوری های یغمای جندقی در هجوسرایی است. معرفی هجو و اهمیت آن، شناساندن شگردها و نوآوری های یغما در هجوسرایی و فراهم آوردن زمینه ی آشنایی بیش تر با یغما، از اهداف پژوهش حاضر محسوب می شود. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است؛ داده ها با روش کتابخانه ای و سندکاوی، گردآوری شده و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل شده اند. نتیجه نشان می دهد که یغما با به کارگیری ساختار و قالب تعزیه در هجو، استفاده از واژه های عامیانه و به کار بردن افتنان، به نوآوری پرداخته است. یکی دیگر از شگردهای نوآوری او، استفاده از وزن و بحر و لحن روایی شاهنامه در هجو است؛ به گونه ای که می توان آن را نوعی حماسه ی مسخره (بورلسک) نامید که در ادب فارسی مسبوق به سابقه نیست.
  کلیدواژگان: یغمای جندقی، نوآوری، هجو، تعزیه، بورلسک
 • محمد صادق خاتمی* صفحات 199-204
  یکی از زمینه های پژوهشی درباره ی جنگ ها و سفینه ها، بررسی انتساب های اشعار در برخی از آنهاست که گاه به اشتباه آمده و سبب شده است تا محققان و پژوهشگران حوزه ی تاریخ ادبیات به سفینه ها و بیاض ها با دید احتیاط بنگرند و چندان به انتساب های جنگ پردازان اعتماد نکنند. هرچند این انتقاد را می توان تا حدودی درباره ی بیشتر سفینه ها صادق دانست و بایسته است با احتیاط به انتساب های اشعار در جنگ های متاخر و حتی کهن نگریست؛ با این حال نمی توان از برخی انتساب ها در این بیاض ها درباره ی اشعار سخنوران گمنام و حتی مشهور چشم پوشید. زیرا از رهگذر برخی از این انتساب ها، -بدان شرط که با دیگر منابع معتبر سازگار باشند- گاه می توان در پژوهش های شعرشناسی، گوینده ی واقعی شعری را شناخت که در نتیجه سخن تمامی منابع و حتی تذکره های معتبر در مورد یک انتساب منسوخ خواهد شد. نگارنده در این نوشتار، با استفاده از دو سفینه ی کهن و متاخر و نیز نسخ دیوان کمال الدین اسماعیل(568؟-635 ق.)، نشان داده است که قطعه ای در دیوان کمال الدین، در تذکره ی دولتشاه (تالیف: 892 ق.) به اشتباه به فرخاری، -از شاعران سده ی پنجم هجری- منسوب شده که این اشتباه به تذکره ها و منابع معاصر نیز راه یافته است.
  کلیدواژگان: تذکره الشعراء، شعر، کمال الدین اسماعیل، فرخاری، سفینه
|
 • Hosain Aghahosaini * Pages 1-22
  Poetry images are the result of a link between the emotional experiences of the poet and the phenomena and events surrounding him.So the emotions and also the concepts that the poet intends to transfer to the audience, inevitably arises in the form of words and phrases, and the poet as an artist, by entering the imaginary element, the most prominent feature of the literary word, It serves as a painting board. Obviously, this exuberant work can be expressed in a bunch of rhetorical, colorful, spectacular, or articulate artistic expressions. Undoubtedly, an image that is more successful in pre-empting the poet's inner and sensual themes, will be more artistic than the image depicting a poem as a picture of the precise truths of the world around the poet and unable to express the feelings and sometimes abstract concepts of the poet. Therefore, the amount of poet's capture in the language and highlighting it through the norm of escaping and recognizing is very important in the beauty of the image, as well as the way in which words are arranged in bits and the extent of poetry with poetry experience that play an important role in influencing the effect. Slowly These images have a special structure under various circumstances such as the individual and historical style of the poet, audience, content and literary style of the work. This research has tried to analyze the characteristics of poetic images and their position in Ghana's poetry, with a look at five love circles.
  Keywords: rhetoric, imagination, poetic image, lyric poetry, music, poetry vocabulary
 • Negin Binazir * Pages 23-42
  Abstract The overthrowing of motives and mythical vision whether in the form of reproduction and recreating old myths or in creating modern myths indicates the roots of myths in minds, language, soul, and world of man and the inevitability of this communicative circle. The present study by emphasizing on fertility myth and the archetype of martyring god – which is one of the fundamental motives in mythical world- analyses the image of Mirza’s revolt and character in the poems of Guilan’s poets. And the article shows how the temporal and historical revolt of Mirza in the world of poetry, in fertility myth, and in transforming Mirza to hero-god has moved away from time fence and became eternal. Mirza is a vegetal god, who revolts against the tyranny and suffocation of the time. His murder/death is a conscious choice for awakening of the society. He is born again in plant/ tree body every year and with his own blood, he waters Guilan’s jungles (fertility and rebirth). Keywords: Fertility Myth, Martyring God, Mirza Kouchak Revolt, Contemporary Poetry.
  Keywords: Keywords: Fertility Myth, Martyring God, Mirza Kouchak Revolt, Contemporary Poetry
 • Shahram Jalilian *, Ali Khalili, Mokhtar Ebrahimi Pages 43-68
  Bahram V or Bahram the Gur (438-420 A.D) is one of the kings that memories of his life and his rule have intermingled with stories and legends in historical and literary sources of the Islamic era. He is the king of history and legends and many stories and legends are retold about him and occasionally he is portrayed as a legendary king or a warrior champion. One of the well-known stories about Bahram the Gur is the story of his battle with the lions and coronation which is mentioned in Ferdowsi’s Shahnameh as well as in many historical sources of Islamic Era. This research aims at studying the story of Bahramʼs coronation and his battle with the lions comparatively in Ferdowsi’s Shahnameh and in the most important historical sources of Islamic era. Based on the results of this research, in general the main themes of accounts of Ferdowsi’s Shahnameh and the most important historical sources of Islamic era about coronation of Bahram the Gur and his battle with the lions are the same and in the study of Sasanid history, Shahnameh should be regarded as a historical source along with other historical sources.
  Keywords: Sasanids, Bahram V, Gur, battles with the lions, Ferdowsi’s Shahnameh, historical sources in Islamic era
 • Ali Heidary, Mohammad Reza Hassanijalilian* Pages 69-88
  Abstract One of the subjects which have been reflected in Persian Literary texts in different ways and considered from different shapes is the ritual of Lawsuit. Justice chain, to Elevate the complaint text, wearing the red robes, Standing on the way of the king, pouring the soil over one's head and etc. have been the Famous ritual of lawsuits. Some of the lawsuits were invented on different reasons, By Kings or People. Some ways such as justice chain, justice flag, and red cloth, were invented by kings and in contrast, some of the methods created by plaintiffs necessarily and to attract the attention of Governors. Pour the soil over one’s head, the fueling and head bearing of these kinds. Whenever functions of one method methods. These methods have reflected in Persian Literature and maintain to their live, years and Some poets have seen them based on educational and moral purposes. some of them have pointed to the ritual and some of them have reflected in poetic views. And some procedural requirements for litigation the immune firing, ring of security and ... that sometimes reflected in literature can only be considered as derivatives and Accessories of this rituals and customs.
  Keywords: Keywords: Persian Literature, complain ritual, to complain, Justice
 • Smail Zakeri, Zohreh Mallaki * Pages 89-112
  Conceptual metaphor is a subject in cognitive linguistics by which you may be able to understand the intellectual system and mental structure of the language speakers and determine nations’ general visions through experience. This theory’s application can determine poets’ personal style, inspirational sources, amount of innovation and finally their poetical position. According to this approach, this study has analyzed Salman Harati, the contemporary poet, works and figured out that in Harati’s works, innovation in using conventional metaphors and creating unconventional metaphors have an important role and the link between Nature’s elements, Ideology and Social, Cultural and Political events has led to the creation of cohesive metaphors. The link between these three items has acted like an invisible string connecting metaphors to each other whose results are these fundamental facts that “Nature is Being”, “Life is Moving” and “Life is Fighting”. These metaphorical facts; like a conceptual string have linked all the components of Harati’s poetry and have resulted in his poetry’s coherence.
  Keywords: : Conceptual Metaphor, poetry, innovation, Salman Harati
 • Mansoor Sadat Ebrahimi *, Amir Soltanmohamadi Pages 113-136
  Summery: Khaqani Shirwani is one of the biggest and the most especial poets of Persian language. One of his specialties is the complication and intricacy of his poems. The proof for difficulty of his poems is the existence of many earlier interpretations like Shadi Abdi and Maamoori and later well-known interpretations. To understand Khaqani Shirvani poems one shall need complete dominance on antique sciences (Astronomy, medicine, history and mythology, Quran and Hadis), art of rhetoric, and sociology of the work which obliviousness of these could mislead the readers. In this article couplets that from the opinions of authors have been misinterpreted because of the aforementioned reasons are reanalyzed and finally for each couplet the meaning which seems right based on the intertextual, extratextual, and paratextual reasons is given. Also in the end is focused on the pronunciation of a geographical word (Abhar) which until now has stayed out of attention.
  Keywords: Key words: Poetry, Khaghani, Review of interpretations, Interpretation of Couplets
 • Ardeshir Sanchuli * Pages 137-158
  The thoughts of ancient Iranians are the main origin of the intellectual thinking of Nizami Ganjavi. His major interest was on ancient Iran and Pahlavi ancient language. He had applied pre-Islamic context of Iran in several of his poems. With his publications, one can understand that he is highly influenced by these ideas which have led to various court metaphors in Khamse. This had made Khamse a solid text which is one of prominent and notable rhetoric characteristics of Khamse. Keeping this in mind and duo to importance of role of court metaphors of Khamse, this paper studies effect of ancient thoughts on formation of court metaphors based on theory of cognitive metaphor. It also analyzes effect of these thoughts on Nizami Ganjavi through analysis of several major court metaphors. This suggests that the application of metaphors in Khamse, such as Mohammad is king, Khorshid is king, king is the light, and Khovarnegh is utopia, illustrates that thoughts such as the idea of Iranshahri and its components such as believe in The King of Armani and utopia, as well as believe in blessing of God and Mithraism ritual had played a significant role on formation of the most important court metaphors that were applied by Nizami Ganjavi.
  Keywords: : Nezami’s khamse, metaphors court, cognitive metaphor, ideas of ancient Persia
 • Khosro Ghasemian, Sanaz Mojarrad * Pages 159-180
  Fazel Nazai is one of the contemporary Poets who have high status and reputation for their sonnets. In one hand, Fazel in his works is under the influence of Indian style but on the other hand his works have some stylistic features that we can consider it as a connection between classic forms of poems and modern forms. So far, he has published five books entitled "Geryehaye Empratour" (Emperor’s Cries), "Aqaliyat" (Minority), "Anha" (Those) and "Zed" (Opposite), “ketab (a book). In this article, all the sonnets in his published books are studied statistically and the stylistic features and the most used subjects in his poems have been classified. Nazari’s poems gather some structural features like, the special notice to the number of the couplets, the special way of making refrains, the gentle rhymes. Also they contain some special meaning making techniques that add some allegory function to the couplets. The most used subjects are integrating love and enthusiasm for god and social issues that in this issue he is under the influence of Hafez. These stylistic features are the most important reasons that readers love about Nazar’s poems
  Keywords: &#039, Fazel Nazary&#039, “Geryehaye empratour”, “Aqaliyat”, “Anha”, “Zed” “ketab”
 • Alinazar Nazari Tavirani *, Ahmad Parsa Pages 181-198
  Yaghma Jandaghi (1196-1276 ) is one of the famous poets and famous writers of Qajar era. The collection of his works include letters and prose writings and poems. Most of his reputation, in addition to his sonnets and masnavi, is due to his lampoons, which so far have not been and may not be addressed. Yaghma has paid special attention to the new style and in his lampoons. In this paper, the sample size is his lampoons, which examines two of Yagma's innovations in lampoon. One of these innovations is the use of the Taazia template for lampoon, which the poet used in one of his works, "Moradiyeh". In another of his works, Sukuk-al-dalil, Yaghma also uses the new method in the lampoon, which we here refer to as innovation .In another of his works, Sukuk-al-dalil, Yaghma also uses the new method in the lampoon, which we here refer to as innovation .
  Keywords: Yaghma Jandaghi, lampoon, Taazia, innovation
 • Mohammad Sadegh Khatami * Pages 199-204
  One of the most important collections is investigated based on different ideas in the view that some poems are wrongly attributed to the other poets in some of them which causes that may researchers in literature history to view these collections cautiously and don’t rely on what is attributed to the poets of these collections. However this criticism can, to some extent, hold for majority of the collections and it is necessary to view these collections poems attribution cautiously, it is not possible to overlook some valuable attributions in these collections about the unknown and famous poets because investigating some of these attributions, provided that they are correlated with other reliable resources, can sometimes help identifying the true poetry type in poetry studying as a result of which all resources and even reliable biographies would be obsolete about an attribution. In this research, the author attempts to use two ancient collections and the Kamalodin Ismaiel’s collection and indicated that a poem in his collection is wrongly attributed to Farkhari, the fifth century poet, in Dowlatshah’s biography book. This error is extended to other biography books and contemporary resources, too.
  Keywords: TazkeratolShoara, poem, Kamalodin Ismaiel. Farkhari, poem collection