فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گرگان - سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 69، بهار 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 69، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مهسا صداقت*، محمد رشیدی صفحات 1-6
  زمینه و هدف
  کراتین به طور متداول در ورزشکاران مصرف شده و اثر مکانیسم های مولکولی و عوارض جانبی آن کمتر شناخته شده است. افزایش بیش از حد آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز به عنوان نشانگر آسیب سلولی در نظر گرفته می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر مصرف مکمل کراتین بر میزان آنزیم کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز متعاقب یک جلسه انقباض های شدید عضلانی در دختران ورزشکار انجام شد.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی دوسوکور 30 دختر دانشجوی ورزشکار از طریق تست 7 مرحله ای بروس برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه 15 نفری مداخله (مصرف مکمل کراتین 0.3 g/kg/bw در 4 وعده به مدت 7 روز) و کنترل (دارونما، پودر نشاسته) قرار گرفتند. نمونه گیری خون در شرایط قبل از مصرف مکمل و 24 ساعت پس از آزمون ورزشی Cunningham برای اندازه گیری لاکتات دهیدروژناز (Lactate Dehydrogenase: LDH) و کراتین کیناز (Creatine Kinase: CK) انجام گردید.
  یافته ها
  مقادیر CK (323±63 IU/L) و LDH (119±13 IU/L) پس آزمون گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل (به ترتیب با مقادیر 328±44 IU/L و 122±14 IU/L) اختلاف آماری معنی داری نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  مصرف یک دوره 7 روزه مکمل کراتین بر مقادیر لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز متعاقب متعاقب یک جلسه انقباض های شدید عضلانی در دختران ورزشکار اثری ندارد.
  کلیدواژگان: مکمل کراتین، CK، LDH، انقباض شدید عضلانی، ورزشکار
 • محمدرضا حامدی نیا، زینب فیروزه*، امیرحسین حقیقی، سعید رمضانی صفحات 7-14
  زمینه و هدف
  افزایش هزینه انرژی در پیشگیری و درمان چاقی و کاهش عوارض آن می تواند از طریق تحریک عوامل مرتبط با قهوه ای شدن بافت چربی سفید صورت گیرد که آیریزین و FGF21 ازجمله این عوامل هستند. این مطالعه به منظور تعیین اثر 12 هفته تمرینات تناوبی سنگین و سبک بر سطح آیریزین و عامل رشد فیبروبلاست 21 (FGF21) زنان چاق و دارای اضافه وزن انجام شد.
  روش بررسی
  این کارآزمایی بالینی روی 35 زن دارای اضافه وزن و چاق (سن 3.58±39.8 سال و شاخص توده بدن 3.37±27.1 کیلوگرم بر متر مربع) از بین شرکت کنندگان در فراخوان انجام شد. شرکت کنندگان به طور تصادفی ساده در سه گروه تمرین تناوبی سنگین (12نفر)، تمرین تناوبی سبک (12نفر) و گروه کنترل (11نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرینی شامل 12 هفته تمرینات تناوبی سنگین و سبک به مدت 25 تا 60 دقیقه در هر جلسه و سه جلسه در هفته بود. قبل و بعد از دوره تمرینی برای اندازه گیری شاخص های آیریزین و FGF21 سرمی از همه آزمودنی ها درحالت ناشتا خونگیری شد.
  یافته ها
  سطح FGF21 سرمی تنها پس از 12هفته تمرین تناوبی سنگین در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (P<0.05). در حالی که تغییری در سطح آیریزین سرمی متعاقب هر دو نوع تمرین تناوبی سنگین و سبک در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد. همچنین درصد چربی بدن، نسبت دور کمر به دور لگن و BMI آزمودنی های گروه های تمرین تناوبی سبک و سنگین در مقایسه با گروه کنترل کاهش آماری معنی داری یافتند (P<0.05). VO2max دو گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل افزایش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  12هفته تمرین تناوبی سبک و سنگین بدون تغییر در سطح سرمی آیریزین، تاثیر مطلوبی بر افزایش VO2max و بهبود ترکیب بدن داشت. همچنین تمرین تناوبی سنگین باعث افزایش معنی دار FGF21 می شود که می تواند از طریق قهوه ای کردن بافت چربی سفید در کاهش وزن موثر باشد.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی، چاقی، آیریزین، عوامل رشدی فیبروبلاست
 • سید مجید علوی مهر، امیرعلی جعفرنژادگرو*، مهدی مجلسی صفحات 15-22
  زمینه و هدف
  از شاخص عدم تقارن راه رفتن می توان برای درمان های کلینیکی استفاده کرد. این مطالعه به منظور تعیین اثر آنی و طولانی مدت ارتز پا بر شاخص عدم تقارن طیف فرکانس نیروهای عکس العمل زمین در کودکان دارای کف پای صاف حین راه رفتن انجام شد.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی 15 کودک 9 تا 12 ساله پسر دارای کف پای صاف به طور تصادفی در سه گروه عدم استفاده از ارتز، اثر آنی و طولانی مدت ارتز قرار گرفتند. برای ثبت داده های کینماتیکی و کینتیکی طی سه شرایط راه رفتن بدون ارتز، اثر آنی و طولانی مدت به ترتیب از سیستم تحلیل حرکتی و صفحه نیرو استفاده شد.
  یافته ها
  شاخص عدم تقارن مولفه داخلی - خارجی طیف فرکانس حین راه رفتن بدون ارتز، اثر آنی و طولانی مدت ارتز در متغیرهای فرکانس میانه و پهنای باند بیشتر از 4 درصد تعیین شد. هیچ اختلاف آماری معنی داری در شاخص عدم تقارن مولفه های طیف فرکانس نیروهای عکس العمل زمین، شاخص عدم تقارن تعداد هارمونی های ضروری، شاخص عدم تقارن مجموع توان هارمونی های ضروری و شاخص عدم تقارن شماره هارمونی پایه در سه محور عمودی، قدامی - خلفی و داخلی - خارجی بین سه شرایط راه رفتن بدون ارتز، اثر آنی و همچنین اثر طولانی مدت ارتز مشاهده نشد. با این حال شاخص عدم تقارن مجموع توان هارمونی های ضروری محور داخلی - خارجی اثر آنی ارتز حین راه رفتن با ارتز تمایل به کاهش را در مقایسه با راه رفتن بدون ارتز نشان داد که از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  علی رغم بالا بودن شاخص عدم تقارن مولفه داخلی - خارجی طیف فرکانس نیروی عکس العمل زمین حین راه رفتن بدون ارتز، اثر آنی و طولانی مدت ارتز در متغیرهای فرکانس میانه و پهنای باند، ارتز مورد استفاده اثر معنی داری را بر بهبود شاخص عدم تقارن مولفه های طیف فرکانس نیروی عکس العمل زمین نشان نداد.
  کلیدواژگان: ارتز پا، محتوی فرکانسی، کاهش قوس پا، شاخص عدم تقارن، کودک
 • محمد نصرتی، حمید سپهری* صفحات 23-30
  زمینه و هدف
  آتورواستاتین یک عضو چربی دوست خانواده استاتین است که جز داروهای ضدهیپرلیپیدمیک است. شواهد زیادی دال بر اثر محافظتی آتورواستاتین بر روی اعمال شناختی مغز وجود دارد. این مطالعه به منظور تعیین اثر آتورواستاتین بر حافظه فضایی موش های دریافت کننده رژیم غذایی پرچرب انجام گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی روی 35 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (سن 2±60 هفته) انجام شد. موش ها در 5 گروه 7 تایی تقسیم شدند. گروه ها شامل کنترل، کنترل- آتورواستاتین و شم (دریافت رژیم غذایی پرچرب برای 8 هفته) و گروه های دریافت کننده رژیم پرچرب + آتورواستاتین (با دوزهای 10 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت 4 هفته) بود. یادگیری و حافظه فضایی با استفاده از ماز آبی موریس در یک دوره شش روزه شامل 5 روز آموزش و روز آخر، روز آزمون (روز probe) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  رژیم غذایی پرچرب باعث کاهش یادگیری و عملکرد ضعیف حافظه در دوره آموزش و probe نسبت به گروه کنترل گردید و همچنین در روز probe نیز گروه پرچرب مدت زمان کمتری را در ربع هدف سپری نمود (P<0.05). تیمار با آتورواستاتین بعد از دریافت رژیم غذایی پر چرب باعث بهبود حافظه نسبت به گروه پرچرب گردید (P<0.05).
  نتیجه گیری
  درمان کوتاه مدت (4 هفته) با آتورواستاتین در موش های صحرایی دریافت کننده رژیم غذایی پرچرب می تواند حافظه فضایی آنها را بهبود ببخشد.
  کلیدواژگان: آتورواستاتین، حافظه فضایی، ماز آبی موریس، رژیم غذایی پرچرب، موش صحرایی
 • مسعود معتبر رودی، مریم طهرانی پور*، نسترن امین طاهری صفحات 31-37
  زمینه و هدف
  حافظه حفظ و انبار کردن دانش به دست آمده و یادگیری فرایند تغییرات سازشی در رفتار فرد است که بر اثر کسب تجربه صورت می گیرد. گیاه ارزن حاوی پروتئین ها، مواد معدنی، ویتامین ها و آنتی اکسیدان های مورد نیاز برای حفظ حیات و سلامت سلول های بدن پستانداران است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره های الکلی دانه گیاه ارزن پروسو (Panicum miliaceum L.) بر حافظه فضایی موش سفید آزمایشگاهی نر انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 24 سر موش سوری نر به 4 گروه 6 تایی در گروه های کنترل و سه گروه تیمار تقسیم شدند. عصاره الکلی دانه گیاه ارزن پروسو به روش سوکسله تهیه شده و به سه گروه تیمار به ترتیب با دوزهای 25، 50 و 75 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به روش داخل صفاقی، به مدت 21 روز تزریق شد. گروه کنترل نرمال سالین دریافت نمود. پس از سپری شدن یک ماه از اولین تزریق، رفتارهای یادگیری و تست های حافظه روی موش ها اجرا شد. برای بررسی حافظه فضایی از ماز آبی موریس و برای یادگیری اجتنابی غیرفعال از شاتل باکس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مقایسه حافظه احترازی غیرفعال بین گروه های مورد مطالعه با استفاده از دستگاه شاتل باکس نشان داد که زمان تاخیر در هر سه گروه تیمار شده با عصاره الکلی دانه گیاه ارزن پروسو در دوزهای 25 ، 50 و 75 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن افزایش آماری معنی داری نسبت به گروه کنترل داشتند (P<0.05). میانگین زمان پیدا کردن سکو در ماز آبی موریس در گروه تیمار شده با عصاره الکلی دانه گیاه ارزن پروسو در دوز 75 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در مقایسه با گروه کنترل کاهش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  عصاره الکلی دانه گیاه ارزن پروسو در دوز 75 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن سبب بهبود یادگیری و افزایش حافظه فضایی در موش سفید آزمایشگاهی گردید.
  کلیدواژگان: دانه گیاه ارزن، حافظه فضایی، شاتل باکس، ماز آبی موریس
 • سیدعلی حقیقت جو، مهرداد شریعتی*، مختار مختاری، داوود مقدم نیا صفحات 38-45
  زمینه و هدف
  حشره کش دیازینون کنترل کننده قوی استیل کولین استراز در پایانه های عصبی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر دیازینون بر آزمون های عملکردی و تغییرات بافتی کبد موش صحرایی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه های تجربی اول، دوم و سوم به ترتیب مقادیر 50 ، 100 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن دیازینون را به صورت خوراکی به مدت 21 روز دریافت کردند. گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکرد و گروه شاهد حلال دارو را دریافت نمود. در روز 22، نمونه خونی از همه گروه ها تهیه و آنزیم های کبدی شامل آلانین ترانس آمیناز (ALT)، آسپارتات ترانس آمیناز (AST)، آلکالین فسفاتاز (ALP)، پروتئین تام، آلبومین و بیلی روبین اندازه گیری شدند. پس از بیهوشی حیوانات بافت کبد جدا و با رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  سطح آنزیم های ALT و AST در گروه های تجربی دریافت کننده مقادیر 100 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن دیازینون نسبت به گروه کنترل افزایش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). سطح آنزیم ALP در تمام گروه های دریافت کننده دیازینون نسبت به گروه کنترل افزایش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). سطح پروتئین تام در تمام گروه های دریافت کننده دیازینون نسبت به گروه کنترل کاهش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). سطح آلبومین در گروه تجربی دریافت کننده مقدار حداکثر دیازینون نسبت به گروه کنترل کاهش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). در گروه های تجربی در نمونه های بافتی تهیه شده با افزایش مقدار دارو نکروز بافتی بیشتری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که مصرف خوراکی دیازینون باعث افزایش سطح آنزیم های کبدی و کاهش سطح پروتئین تام، آلبومین و تغییرات نکروتیک در کبد موش های صحرایی می گردد.
  کلیدواژگان: دیازینون، آنزیم های کبدی، نکروز کبدی، موش صحرایی
 • حسین نوروزی*، علی کاظمی، مهسا شکری صفحات 46-51
  زمینه و هدف
  بیماری های قارچی در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی رو به افزایش است. از مهم ترین بیماری های قارچی آسپرژیلوزیس است. در ارتباط با اثر ملاتونین در بیماری های قارچی مطالعات اندکی انجام شده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر محافظتی ملاتونین و آمفوتریسین B در موش های صحرایی مبتلا به آسپرژیلوزیس انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی روی 40 سر موش صحرایی نژاد ویستار در محدوده وزنی 200 تا 250 گرم انجام شد. حیوانات به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه ها شامل گروه کنترل منفی (بدون دارو و عامل قارچی)، کنترل مثبت (ایجاد ضعف سیستم ایمنی با سیکلوفسفامید، سپس تلقیح با اسپور قارچی آسپرژیلوس)، گروه درمان شونده با ملاتونین 200 microgram/kg ، گروه درمان شونده با آمفوتریسین B و گروه دریافت کننده آمفوتریسین B توام با ملاتونین بودند. عامل اینترلوکین - 6 (Interleukin.6: IL.6) و TNFα (Tumor Necrosis Factor Alpha) در روزهای یک و 10 بعد از آلودگی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  مقادیر IL.6 و TNFα روز اول و دهم هر سه گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل مثبت، کاهش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). مقادیر IL.6 و TNFα روز اول و دهم در گروه تیمار شده با آمفوتریسین B توام با ملاتونین در مقایسه با دو گروه تیمار شده دیگر، به میزان بیشتری کاهش نشان داد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  مصرف ملاتونین همراه با آمفوتریسین B باعث افزایش و تقویت سیستم ایمنی در موش های مبتلا به آسپرژیلوس می گردد.
  کلیدواژگان: ملاتونین، آمفوتریسین B، آسپرژیلوزیس، IL، 6، TNFα
 • اکرم اصفهانی نیا*، حبیب اصغرپور، مهدی احمدیان صفحات 52-59
  زمینه و هدف
  افزایش سن سبب کاهش شاخص های عملکرد اتونوم قلبی از قبیل پاسخ ضربان قلب به فعالیت ورزشی و ریکاوری ضربان قلب متعاقب فعالیت بدنی می گردد. این مطالعه به منظور تعیین اثر فعالیت مجدد اعصاب پاراسمپاتیک پس از فعالیت ورزشی بالاتنه در مردان جوان و میانسال انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه شبه تجربی 24 مرد فعال به صورت غیرتصادفی در دو گروه 12 نفری با توجه به محدوده سنی 30 تا 35 سال (جوان) و 55 تا 60 سال (میانسال) قرار گرفتند. شرکت کنندگان به انجام فعالیت ورزشی بالاتنه با کارسنج دستی مونارک پرداختند. در طول آزمون، ضربان قلب به طور پیوسته توسط الکتروکاردیوگرام ثبت شد. همچنین، ضربان قلب شرکت کنندگان بعد از اتمام آزمون به مدت 10 دقیقه ثبت شد. به منظور اندازه گیری متغیرهای حیطه زمان شامل PNN50 و RMSSD تغییرپذیری ضربان قلب، یک دقیقه فواصل متوالی موج های RR جمع آوری شده در 5 دقیقه و 10 دقیقه بعداز اتمام آزمون، برای تجزیه و تحلیل به نرم افزار اندازه گیری تغییرپذیری ضربان قلب انتقال داده شد. همچنین ریکاوری ضربان قلب در یک دقیقه و 2 دقیقه پس از آزمون از طریق اختلاف بین حداکثر ضربان قلب در حین آزمون با ضربان قلب در یک و 2 دقیقه بعد از اتمام آزمون اندازه گیری شد.
  یافته ها
  تفاوت آماری معنی داری بین PNN50 در دقیقه 5 و 10 پس از تست در مردان جوان سال یافت شد (P<0.05). همچنین مردان جوان دارای مقادیر بالاتری از RMSSD در دقیقه 5 و 10 در مقایسه با مردان میانسال بودند. ریکاوری ضربان قلب در دقیقه 2 پس از تست نسبت به دقیقه یک پس از تست به طور معنی داری در هر دو گروه بالاتر بود (P<0.05).. ریکاوری ضربان قلب در افراد جوان نسبت به افراد میانسال در 5 و 10 دقیقه اثر فعالیت ورزشی بالاتنه به دلیل عقب نشینی سریع تر اعصاب سمپاتیک بالاتر بود.
  نتیجه گیری
  تغییرات در سیستم عصبی اتونومیک به نوع و مدت فعالیت و سن آزمودنی ها بستگی دارد.
  کلیدواژگان: تغییر پذیری ضربان قلب، ریکاوری ضربان قلب، سن، سیستم عصبی اتونومیک، فعالیت ورزشی
 • سوده عباس نیا، علیرضا سنگانی، رضا دنیوی، نسیبه عباس نیا، الهه رضایی فرد، سید محمد موسوی* صفحات 60-68
  زمینه و هدف
  تمامی ارگانیسم ها برای مدیریت رفتارها، نیازمند بهره برداری از الگوهای شناختی دستگاه عصبی مرکز و پیرامونی هستند. این مطالعه به منظور مقایسه باورهای فراشناختی و تحمل ابهام مبتلایان به افسردگی و اضطراب با افراد سالم انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی روی تمامی مراجعین مبتلا به افسردگی و اضطراب به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان زارع شهر ساری طی بهار 1396 در مقایسه با افراد سالم انجام شد. تعداد 120 نمونه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند که از این تعداد 40 نفر مبتلا به افسردگی و 40 نفر مبتلا به اضطراب و 40 نفر سالم بودند. از پرسشنامه تحمل ابهام لین، فراشناخت ولز، اضطراب بک و افسردگی بک استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار تحمل ابهام در گروه های مبتلا به افسردگی و اضطراب در مقایسه با گروه شاهد افزایش آماری معنی دار نشان داد (P<0.05). میانگین و انحراف معیار باورهای نگرانی مثبت در گروه مبتلا به افسردگی در مقایسه با گروه شاهد کاهش آماری معنی داری داشت (P<0.05). میانگین و انحراف معیار باورهای فراشناخت منفی در مورد افکار و معیار خود آگاهی شناختی در گروه مبتلا به افسردگی در مقایسه با گروه شاهد کاهش آماری معنی داری یافت (P<0.05).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که اختلال اضطراب و افسردگی می تواند سبب کاهش تحمل روانشناختی در افراد گردد.
  کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، تحمل ابهام، افسردگی، اضطراب
 • آرمین طالبی، حسین کرمی، محمدرضا رافتی*، راضیه آوان، فاطمه طاهری صفحات 69-75
  زمینه و هدف
  مصرف غیرمنطقی فرآورده های خونی بیماران را در معرض عوارض ناخواسته قرار می دهد و بار مالی اضافه بر جامعه و بیماران تحمیل می کند. این مطالعه به منظور تعیین الگوی مصرف گلبول قرمز فشرده (Packed Red Blood Cells: PRBC) در نوزادان و کودکان بستری انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی توصیفی - تحلیلی آینده نگر بر روی 80 نوزاد (کمتر مساوی 4 ماه) و 36 کودک (بیش از 4 ماه تا 16 سال) دریافت کننده PRBC در بیمارستان بوعلی سینا ساری انجام شد. مشخصات دموگرافیک بیماران و متغیرهای فرآورده خونی ثبت شد و با معیارهای استاندارد مقایسه گردید.
  یافته ها
  در طول مدت مطالعه، 116 واحد تزریق PRBC (28.5%) مورد بررسی قرار گرفت. در کل مصرف PRBC در 24 درصد از بیماران از گایدلاین پیروی نشد و این فرآورده در 12 درصد از بیماران با هموگلوبین بیشتر از 12 گرم در دسی لیتر و نیز 12 درصد بیماران با هموگلوبین بیشتر از 10 گرم در دسی لیتر، نامناسب تجویز شده بود. حجم مصرفی نسبت به وزن و سرعت تزریق فرآورده در گروه سنی کمتر مساوی 4 ماه به طور معنی داری بیشتر از کودکان با سن بیش از 4 ماه تعیین شد (P<0.05). بیشترین موارد در سندرم زجر تنفسی نوزادان (62.1%) و سرکوب مغز استخوان (14.7%) مصرف شده بود.
  نتیجه گیری
  درصد قابل توجهی از بیماران PRBC را خارج از توصیه های گایدلاین دریافت نمودند. به نظر می رسد برای مصرف منطقی تر PRBC در کودکان و نوزادان بایستی گایدلاین های موجود به منظور کاهش هزینه و عوارض جانبی مدنظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: گلبول قرمز فشرده، سرعت انفوزیون، گایدلاین، هموگلوبین، نوزاد، کودک
 • سمیه فتاحی، مصطفی قربانی، لیلا آزادبخت* صفحات 76-86
  زمینه و هدف
  بار اسیدی رژیم غذایی تعادل اسیدیته بدن را تحت تاثیر قرار می دهد که ممکن است با خطر اضافه وزن، چاقی و همچنین با نمایه کیفیت رژیم غذایی (dietary quality index international: DQI-I)، میانگین نسبت کفایت مواد مغذی (mean adequacy ratio: MAR) و دانسیته انرژی رژیم غذایی مرتبط باشد. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بار اسیدی رژیم غذایی با وضعیت وزنی،کیفیت رژیم غذایی (DQI-I)، میانگین نسبت کفایت مواد مغذی (MAR) و دانسیته رژیم غذایی در بین زنان تهرانی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی - مقطعی - تحلیلی به صورت تصادفی روی 306 نفر از زنان 50-20 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی مناطق جنوب شهر دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. بار اسیدی رژیم غذایی با استفاده از نمایه های بار اسیدی شامل اسیدهای انباشت کلیه (potential renal acid load: PRAL)، اسید خالص درونزاد (net endogenous acid production: NEAP) و بار اسیدی رژیم غذایی (dietary acid load: DAL) محاسبه شد. امتیازهای DQI-I، MAR و دانسیته انرژی رژیم غذایی برای افراد محاسبه شد.
  یافته ها
  شانس ابتلا به چاقی (95% CI= 0.97-5.50, OR=2.33, P=0.04) و چاقی شکمی (95% CI=1.21-4.50, OR=2.4, P=0.005) به طور معنی داری در طول سهک های DAL (بار اسیدی رژیم غذایی) افزایش یافت. در حالی که حتی بعد از تعدیل مخدوشگرها سایر نمایه های بار اسید رژیم غذایی ارتباط معنی داری با چاقی، اضافه وزن و چاقی شکمی نشان ندادند. با افزایش بار اسیدی رژیم غذایی در طول سهک های امتیازهای بار اسیدی رژیم غذایی، نمایه های DQI-I و MAR به طور معنی داری کاهش و دانسیته رژیم غذایی به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05).
  نتیجه گیری
  بار اسیدی رژیم غذایی با شانس ابتلا به چاقی و چاقی شکمی ارتباط داشت. PRAL، NEAP و DAL نمایه های خوبی برای تعیین کیفیت رژیم غذایی بودند.
  کلیدواژگان: بار اسیدی رژیم غذایی، کیفیت رژیم غذایی، اضافه وزن، چاقی، زن
 • آناهیتا خدابخشی کولایی، فاطمه انتخابی، محمدرضا فلسفی نژاد، اکرم ثناگو* صفحات 87-93
  زمینه و هدف
  پرستاری یکی از مشاغل تنش زا است و یکی از سندرم های رایج ناشی از تنش در بین پرستاران تاب آوری پایین است. بالا بردن ظرفیت تاب آوری یکی از عوامل موثر در برخورد با تنش ها است. این مطالعه به منظور تعیین رابطه خوشبینی و شوخطبعی با تاب آوری زنان پرستار بیمارستانهای شهر اصفهان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی توصیفی - تحلیلی روی 230 زن پرستار شاغل در بخش های عمومی بیمارستان های شهر اصفهان طی سال 1395 انجام شد. ابتدا از میان بیمارستان ها، به شیوه نمونه گیری خوشه ایسه بیمارستان انتخاب شد. تعداد پرستاران بخش های درمانی مختلف در این بیمارستان ها 600 نفر بود و در نهایت با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان سال 1970، تعداد 235 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شوخ طبعی لفکورت و مارتین (Sense of Humor Questionnaire: SHQ)، پرسشنامه خوش بینی جهت گیری زندگی کارور و شیرر (Life Orientation Test-Revis: LOT-R) و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (The Connor-Davidson Resilience Scale: CD-RISC) استفاده شد.
  یافته ها
  بین خوش بینی و تاب آوری رابطه آماری معنی دار و منفی وجود داشت (P<0.05). همچنین بین شوخ طبعی و تاب آوری رابطه معنی دار و مثبت یافت شد (P<0.05). علی رغم این که تمامی زیرمولفه های شوخ طبعی قادر به پیش بینی تاب آوری است. خنده از سایر زیرمولفه های دیگر بیشترین اثر را بر تاب آوری داشت.
  نتیجه گیری
  خوش بینی سبب کاهش تاب آوری و شوخ طبعی باعث افزایش تاب آوری زنان پرستار شاغل در بیمارستان می گردد.
  کلیدواژگان: خوش بینی، شوخ طبعی، تاب آوری، پرستار
 • احسان الله کلته، ایوب صوفی زاده*، عبدالحلیم یاپنگ غراوی، قربان محمد ازبکی، حمیدرضا کمالی نیا، علی باقری، جلال سارلی صفحات 94-100
  زمینه و هدف
  بیماری لیشمانیوز یکی از مهم ترین بیماری های ناقل زاد است که توسط پشه خاکی ها به انسان و دیگر حیوانات منتقل می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر کنترل جوندگان صحرایی در کاهش لیشمانیوز جلدی نوع روستایی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، عملیات کنترل جوندگان با استفاده از سم فسفردوزنگ 2.5% در ماه های اردیبهشت، تیر و شهریور سال 1395 در 45 روستای شهرستان گنبدکاووس استان گلستان انجام گردید. مراحل اجرای عملیات در هر یک از روستاها امتیاز بندی شد. به طوری که به هر یک از مراحل لانه کوبی (یک مرحله) و طعمه گذاری (سه مرحله) 25 امتیاز در نظر گرفته شد. بروز بیماری گزارش شده در هر یک از روستاها نیز استخراج شد. در نهایت ارتباط بین امتیاز جونده کشی در هر یک از روستاها با بروز بیماری مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  لانه های فعال جوندگان در اطراف 45 روستا وجود داشت. پس از اتمام عملیات کنترل جوندگان، هفده روستا امتیاز صفر تا 25، هشت روستا امتیاز 26 تا 50، شانزده روستا امتیاز 51 تا 75 و چهار روستا امتیاز 76 تا 100 را کسب کردند. میانگین میزان بروز بیماری در این روستاها به ترتیب 3466.9±2473.5، 2828±1929.1، 4515.4±3478.4 و 636.3±546.6 تعیین شد. بین اجرای عملیات جونده کشی و بروز بیماری سالک ارتباط آماری معنی دار یافت شد. به طوری که بروز بیماری در روستاهای دارای امتیاز جونده کشی 76 تا 100 نسبت به روستاهای دارای امتیاز 51 تا 75 و 26 تا 50 کاهش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به کاهش بروز بیماری لشمانیوز جلدی در روستاهای با امتیاز بالای جونده کشی در شهرستان گنبدکاووس، اجرای عملیات کنترل جوندگان صحرایی به صورت اصولی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کنترل جوندگان، لیشمانیوز جلدی، گنبد کاووس، استان گلستان
 • آیدا بابازاده ناصری، محمدمهدی سلطان دلال* صفحات 101-107
  زمینه و هدف
  لیستریا مونوسیتوژنز یک پاتوژن داخل سلولی منتقله از غذا است که باعث مننژیت، مننگوانسفالیت و سقط جنین می گردد. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی آلودگی نمونه های غذایی به گونه های لیستریا به ویژه لیستریا مونوسیتوژنز، تعیین سروتایپینگ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی 150 نمونه غذایی از سوپرمارکت ها، فروشگاه ها و غذاهای آماده در مناطق مختلف تهران طی فروردین لغایت شهریور 1397 تهیه گردید. همه جدایه های مشکوک از نظر تست های بیوشیمیایی مورد آزمایش قرار گرفتند. جدایه های لیستریا مونوسیتوژنز با استفاده از آزمون های حساسیت ضدمیکروبی و سروتایپینگ ارزیابی شدند.
  یافته ها
  از مجموع 150 نمونه مورد بررسی، 30 نمونه (20درصد) از نظر گونه های لیستریا و 9 نمونه (6درصد) از نظر لیستریا مونوسیتوژنز (سبزی 4جدایه 44.44%، پنیر 2 جدایه 22.22% و گوشت 3 جدایه 33.33%) مثبت بودند. از 9 جدایه لیستریا مونوسیتوژنز، 5 جدایه (55.55%)،3 جدایه (33.33%) و یک جدایه (11.11%) به ترتیب متعلق به سرووارهای 4b، 1/2b و 1/2a بودند. لیستریا مونوسیتوژنزهای جدا شده به آنتی بیوتیک های تری متوپریم، سولفامتوکسازول، تتراسایکلین، استرپتومایسین، کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین مقاوم بودند؛ به پنی سیلین G، جنتامایسین، استرپتومایسین و آمپی سیلین حساس بودند و نسبت به سیپروفلوکساسین مقاومت بینابینی داشتند.
  نتیجه گیری
  میزان آلودگی نمونه های گوشت، به ویژه سبزی و پنیر به لیستریا مونوسیتوژنز به علت مصرف خام حایز اهمیت است. باتوجه به پتانسیل آلودگی نمونه های مورد بررسی به لیستریا ضرورت پایش مستمر و تدوین یک برنامه دقیق برای شناسایی این باکتری در تهران و کل کشور وجود دارد.
  کلیدواژگان: لیستریا مونوسیتوژنز، نمونه غذایی، سروتایپینگ، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • سکینه یوسفوند، راضیه پوراحمد*، سعدالله هوشمند صفحات 108-112
  زمینه و هدف
  سیپروفلوکسازین در برابر طیف گسترده ای از باکتری ها به ویژه در برابر انتروباکتریاسه موثر است. با این حال مطالعات نشان داده که مقاومت باکتری اشریشیاکلی به سیپروفلوکسازین افزایش یافته است. آویشن یکی از گیاهان دارویی است که اسانس آن دارای اثر ضدمیکروبی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر اسانس آویشن های بومی به تنهایی و ترکیب با سیپروفلوکسازین بر روی سویه موتان اشریشیاکلی با مقاومت متوسط انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی 10 نمونه گیاه آویشن از استان لرستان در سال 1395 جمع آوری شد. آویشن های جمع آوری شده متعلق به گونه Thymus eriocali بود. اسانس گیاه به روش تقطیر توسط دستگاه کلونجر استخراج گردید. خواص ضدمیکروبی آویشن بومی با تعیین حداقل غلظت مهاری (minimum inhibitory concentration: MIC) با روش رقت های متوالی به تنهایی و به صورت ترکیب با سیپروفلوکسازین (رقت ماکرو و میکرو) بر روی سویه های اشریشیاکلی بررسی شد. میزان حداقل غلظت کشندگی (Minimum Bactericidal Concentration: MBC) از طریق کشت دادن تعیین شد. میانکنش اسانس و سیپروفلوکسازین با محاسبه شاخص غلظت مهاری (Fractional inhibitory concentration index: FICI) تعیین گردید.
  یافته ها
  MIC اسانس برای سویه تیپ وحشی MG1655 و سویه موتان RE6 به ترتیب 8 و 10 میکرولیتر بر میلی لیتر بود. مقدار MBC مشابه با MIC تعیین شد. مقدار 0.4mg/ml از اسانس در سویه موتان باعث کاهش 45 برابری MIC سیپروفلوکسازین و ایجاد اثر سینرژیستی شد (FICI=0.06).
  نتیجه گیری
  اسانس آویشن بومی در غلظتی کمتر از MIC خود، در ترکیب با سیپروفلوکسازین از طریق میانکنش سینرژیسمی موجب کاهش MIC آنتی بیوتیک و کاهش مقاومت آنتی بیوتیکی می گردد.
  کلیدواژگان: مقاومت دارویی، باکتری اشریشیاکلی، گیاه آویشن، حداقل غلظت مهاری، حداقل غلظت کشندگی
 • زهرا شریفی، قربان عسگری، عبدالمطلب صیدمحمدی* صفحات 113-122
  زمینه و هدف
  ترکیبات آلی حلقوی از جمله آلاینده های رایجی هستند که در خروجی تصفیه خانه فاضلاب بسیاری از صنایع در غلظت های پایین تا صدها میلی گرم در لیتر مشاهده شده اند. فنل به مقدار زیاد در صنایع مصرف داشته و از طریق پساب این صنایع وارد محیط زیست می شود. این مطالعه به منظور حذف فنل از محلول های آبی با استفاده از پرسولفات فعال شده با آهن دوظرفیتی در حضور امواج فرابنفش انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی فتوکاتالیستی در مقیاس آزمایشگاهی و در سیستم ناپیوسته با استفاده از یک واحد راکتور با حجم 2.5 L مجهز به لامپ جیوه ای کم فشار 55 واتی در طول موج 254 نانومترانجام شد. تاثیر پارامترهای بهره برداری نظیر pH محلول ( 3 تا 10)، غلظت پرسولفات (10 تا 75 میلی مول بر لیتر)، غلظت آهن (5 تا 30 میلی مول بر لیتر)، غلظت اولیه فنل (10 تا 100 میلی گرم بر لیتر) بر عملکرد فرایند مورد بررسی قرار گرفت. غلظت فنل با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 500 نانومتر اندازه گیری شد.
  یافته ها
  با افزایش pH محلول از 3 تا 10 حذف فنل کاهش یافت. بیشترین میزان حذف فنل در زمان 45 دقیقه در pH 3 برابر با 82 درصد بود. همچنین کارایی فرایند در حذف فنل به غلظت اولیه پرسولفات و آهن بستگی داشت. نتایج بیانگر آن بود که تجزیه فنل از معادلات درجه اول کاذب تبعیت نمود. در شرایط بهینه بهره برداری میزان کاهش TOC در زمان 45 دقیقه 61 درصد تعیین شد.
  نتیجه گیری
  فرایند توام پرسولفات / آهن دوظرفیتی / اشعه فرابنفش توانایی حذف مقادیر مختلف فنل را دارا است. لذا امکان استفاده از این فرایند در حذف فنل به تنهایی یا به عنوان پیش تصفیه در تصفیه فاضلاب صنایع وجود دارد.
  کلیدواژگان: امواج فرابنفش، آهن دوظرفیتی، فعال سازی پرسولفات، فنل، فاضلاب
|
 • Mahsa Sedaghat*, Mohammad Rashidi Pages 1-6
  Background and Objective
  Creatine is one of the most important and commonly used supplements athletes, although the molecular mechanisms of creatine and its side effects are less understood. The high level of the ceratin kinase enzyme and lactate dehydrogenase enzymes are considered to be a sign of cell damage. This study was done to determine the effect of creatine monohydrate supplementation on creatine kinase (CK) and lactate dehydrogenase (LDH) enzymes following a severe muscle contraction in female athletes.
  Methods
  In this double-blind clinical trial study, 30 female athletes were randomly divided into intervention (creatine supplementation 0.3 grams per body weight for 4 times duing 7 days and control (placebo, starch powder) groups. Blood sample was collected before supplementation (pre-test) and 24 hours after Cunningham exercise test (post-test) to measuring CK and LDH in each subject.
  Results
  After intervention, the level of CK (323±63 IU/L) and LDH (119±13 IU/L) in intervention group had no significant difference in compared to control group (CK: 328±44 IU/L and LDH: 122±14 IU/L).
  Conclusion
  The usage of a 7-day course of creatine supplement did not significantly change the CK and LDH levels following a severe muscle contraction in female athletes.
  Keywords: Creatine supplement, Creatine kinase, Lactate dehydrogenase, Severe muscle contraction, Athlete
 • Mohammad Reza Hamedinia, Zeynab Firozeh*, Amir Hossein Haghighi, Saeid Ramezani Pages 7-14
  Background and Objective
  Increasing the cost of energy in obesity preventing and treating and reducing its complications can be achieved by stimulating the factors including Irisin and FGF21 associated with browning of the white adipose tissue. The aim of this study was to determine the effect of 12 weeks of light and heavy interval exercises on the level of irisin and FGF21 in obese and overweight women.
  Methods
  This clinical traial study was done on 35 overweight and obese women (39.8±3.85 years old and body mass index 27.1±3.37 kg/m2). The subjects were divided randomly into three groups of interval exercises including Heavy (n=12), light (n=12), and control (n=11) groups. The training program included 12 weeks of heavy and light interval exercises for 25 to 60 minutes per session and three sessions per week. Before and after the training period, irisin and FGF21 serum indices were measured for each subject.
  Results
  Serum level of FGF21 increased only after 12 weeks of heavy interval training (P<0.05). However, there was no change in serum irisin levels after both heavy and light interval exercises. Body fat percentage, waist to hip ratio, and BMI Subjects of light and heavy interval exercises reduced and VO2max increased significantly compared to control group (P<0.05).
  Conclusion
  12 weeks of low and heavy interval training without altering serum levels of irisin have a beneficial effect on increasing VO2max and improving body composition. Also, heavy interval training has a significant increase in FGF21, Which can be effective in weight loss through the browning of white adipose tissue.
  Keywords: Interval training, Obesity, Irisin, Fibroblastic growth factors
 • Seyed Majid Alavi Mehr, Amir Ali Jafarnezhadgero*, Mahdi Majlesi Pages 15-22
  Background and Objective
  The asymmetry index during walking can be used for clinical treatment. This study was done to determine the immediate and long-term effects of foot orthoses on asymmetry of ground reaction forces frequency spectrum in male children with flat foot during walking.
  Methods
  This clinical trial study was done on fifteen children with flat foot. Subjects were randomly divided into without foot orthoses, immediate and long term usage of foot orthoses groups. The kinematic and kinetic data during three without foot orthoses, immediate and long term use of foot orthoses conditions were recorded by the motion analysis and force platform systems, respectively.
  Results
  Asymmetry index of medio-lateral frequency spectrum component during walking without foot orthoses, immediate and long term use of orthoses in median frequency and band width were greater than 4 percent. There were not any significant differences in asymmetry index of ground reaction force frequency spectrum components, asymmetry index of essential harmony numbers, asymmetry index of essential harmony total powers, and asymmetry index of fundamental harmony number in vertical, anterior-posterior,  and medio-lateral axes between without foot orthoses, immediate and long term use of foot orthoses conditions. However, asymmetry index of essential harmony total power in medio-lateral axis during immediate use of foot orthoses tend to be reduced than that walking without foot orthoses. However, this difference was not significant.
  Conclusion
  Despite the high asymmetry index of the ground reaction force frequency spectrum in the medio-lateral component during walking without foot orthoses, immediate and long-term effects of foot orthoses in the median and bandwidth frequency variables, the acute or long term use of foot orthoses did not show any significant effect on improvement of asymmetry index of ground reaction force frequency spectrum components.
  Keywords: Foot orthoses, Frequency content, Low arch feet, Asymmetry index, Child
 • Mohammad Nosrati, Hamid Sepehri* Pages 23-30
  Background and Objective
  Atorvastatin is a member of the statin family with lipophilic character and anti-hyperlipidemic effect. There is many evidence that atorvastatin has protective effect on cognitive function. This study was done to evaluate the effect of atorvastatin on spatial memory in rats following a high-fat diet.
  Methods
  This experimental study was performed on 35 male Wistar male rats. Animals were randomly allocated into 5 groups including control, control plus atorvastatin and sham (received high-fat diet for 4 weeks) and high-fat diet plus atorvastatin (10 and 50 mg/kg, for 4 weeks). Learning and spatial memory were measured using Morris water maze for a 6-day period including 5 days training and the last day, test day (probe day).
  Results
  High-fat diet reduced learning and poor memory performance during training and probe compared to the control group, and also on the probe day, the high-fat group spent less time in the target quarter (P<0.05). Administration of atorvastatin after a high-fat diet improvement spatial memory in compared to high-fat group (P<0.05).
  Conclusion
  Short-term treatment (4 weeks) with atorvastatin in high-fat dietary rats can improve spatial memory.
  Keywords: Atorvastatin, Spatial memory, Morris Water Maze, High-fat diet, Rat
 • Masoud Motabar Rody, Maryam Tehranipour*, Nastaran Amintaheri Pages 31-37
  Background and Objective
  Learning is the acquisition of information that makes this possible, and memory is meant to store this information. Millet contains proteins, minerals, vitamins and antioxidants needed to preserve the life and health of mammalian cells. This study was conducted to determine the effect of alcoholic extracts of seed of millet (Panicum miliaceum L.) on spatial memory in mice.
  Methods
  In this experimental study, 24 male rats were randomly allocated into 4 groups. Hydrochloric extract of Prossu millet was prepared by Soxhlet method and injected into three treatment groups with doses of 25, 50 and 75 mg/kg/bw by intraperitoneal injection for 21 days. Animals in control group were received normal saline. After one month from the first injection, learning behaviors and memory tests were performed. Mauritius water maze was used to evaluate the spatial memory. Also, shuttle box method was used to determine passive avoidance of spatial memory.
  Results
  The results showed that the mean time for finding the platform between the control group and alcoholic treatments in doses of (75 mg/kg/bw) was significantly different (P<0.05). Also, the mean time of training and test time in control and treatment groups receiving alcoholic extract showed a significant difference, indicating that this extract had a significant effect.
  Conclusion
  Alcoholic extract of millet seed with dosage of 75 mg/kg/bw improves the learning and spatial memory of male mice.
  Keywords: Millet grain, Space memory, Shuttle Box, Maze Maurice
 • Seyyed Ali Haghightjoo, Mehrdad Shariati*, Mokhtar Mokhtari, Davood Moghadamnia Pages 38-45
  Background and Objective
  The diazinon insecticide is a strong acetylcholinesterase controller at the nerve terminals. This study was conducted to determine the effect of diazinon on functional tests and tissue alterations in rat liver.
  Methods
  In this experimental study, 40 adult male Wistar rats were allocated into 5 groups including the first, second and third experimental groups were received 50, 100 and 150 mg/kg/bw of diazinon, respectively, orally during 21 days. The control group did not receive any medication and the sham group received solvent. At the end of study, blood samples were obtained from animals and Alanine transaminase (ALT), Aspartate transaminase (AST), Alkaline phosphatase (ALP) hepatic enzymes, total protein, albumin and bilirubin were measured. After anesthesia the liver of animals were removed and evaluated by hematoxylin eosin histological staining methods.
  Results
  The level of AST and ALT enzymes in the experimental groups receiving 100 and 150 mg/kg/bw doses of diazinon significantly increased in compared to the control group (p<0.05). The level of ALP of animals in all groups receiving diazinon was significantly higher than the control group (P<0.05). Total protein level significantly reduced in all groups receiving diazinon compared to the control group (P<0.05). The level of albumin in the experimental group receiving 150 mg/kg/bw dose of diazinon significantly reduced in comparision with controls. In the experimental groups, tissue samples showed more necrosis with increasing doses of diazinon.
  Conclusion
  Diazinon increases level of liver enzymes and decreased total protein and albumin level and causes the histological alterations in rat liver.
  Keywords: Diazinon, Liver Enzymes, Liver Necrosis, Rat
 • Hossein Nowrozi*, Ali Kazemi, Mahsa Shokri Pages 46-51
  Background and Objective
  Fungal diseases are increasing in immunocompromised patients. One of the important fungal disseases is Aspergillosis. Few studies have been conducted on the effects of melatonin on fungal diseases. This study was performed to determine the protective effect of melatonin and Amphotericin B in Aspergillosis in rat model.
  Methods
  This experimental study was done on 40 Wistar rat with weight ranging from 200 to 250 grams. Animals were allocted in five groups. The first group was positive control (immunocompromised condition with cyclophosphamide and inoclusion of Aspergillus spore). The second groupe was negative control (without drug and inoclusion of Aspergillus spore) and the third group was treated by melatonin (200 μg/kg). The forth group was treated by Amphotericin B and fifth group was treated by melatonin plus Amphotericin B, IL.6 and TNFα were measured in the first and tenth days after contamination.
  Results
  The level of the IL.6 and TNFα in three interventional treated groups significantly reduced in compared to positive control group in first and tenth days (P<0.05). The level of the IL.6 and TNFα in melatonin plus Amphotericin B group significantly reduced in comparison with Amphotericin B and melatonin treated groups in first and tenth days (P<0.05).
  Conclusion
  Melatonin with Amphotericin B increases immune competent system in rats affected with Aspergillosis.
  Keywords: Melatonin, Amphotericin B, Aspergillosis, IL.6, TNFα
 • Akram Esfahani Nia*, Habib Asgharpour, Mehdi Ahmadian Pages 52-59
  Background and Objective
  Aging reduces cardiac autonomic function parameters such as heart rate response to exercise and heart rate recovery after physical activity. This study aimed to determine the parasympathetic nerves reactivation after upper body exercise among young and middle-aged men.
  Methods
  In this quasi-experimental study 24 active men based on their age were divided into two groups including 30-35 (young) and 55-60 years old men (middle-aged). Participants performed upper body exercise on a Monark arm ergometer. During the test, heart rate was recorded continuously by electrocardiogram. Also, participants' heart rate was recorded for 10 minutes after completion of the test. In order to measure the time domain parameters of heart rate variability (PNN50 and RMSSD), one-minute successive RR waves intervals collected in 5 minutes and 10 minutes after the completion of the test and then were transmitted to the heart rate variability software for analysis. Also, heart rate recovery was measured in one minute and two minutes after the test by the difference between the maximum heart rate during the test with heart rate in one and two minutes after the completion of the test.
  Results
  There was a significant difference between PNN50 in minutes 5 and 10 after the test in young men (P<0.05). Young men also had higher values of RMSSD in minutes 5 and 10 compared to middle-aged men. The heart rate recovery in the 2 minutes after test was significantly higher than 1 minute after test in both groups (P<0.05). Heart rate recovery was higher in young people than in middle-aged people at 5 and 10 minutes after high-intensity exercise due to faster withdrawal of sympathetic nerves.
  Conclusion
  Changes in the autonomic nervous system is dependent on the type, duration of activity, and the age of the participants.
  Keywords: Heart rate variability, Heart rate recovery, Age, Autonomic nervous system, Exercise training
 • Sodeh Abbasnia, Alireza Sangani, Reza Donyavi, Nasibeh Abbasniya, Elaheh Rezaeefard, Seyyed Mohammad Moosavi* Pages 60-68
  Background and Objective
  All organisms for managing behaviors require to use of cognitive patterns of the central and peripheral nervous system. This study was done to compare the metacognitive beliefs and tolerance of ambiguity in depressed, anxious and normal people.
  Methods
  This descriptive-analytic study was done on 120 depressed, anxious and normal people depressed, anxious and normal people in psychiatric clinic of Zare hospital in Sari city north of Iran during 2017. To measure ambiguity in depressed, anxious and normal people the tolerance for ambiguity scale of lane, wells metacognitive scale, Beck anxiety inventory (BDI) and Beck depression inventory (BDI) were used in this study.
  Results
  Tolerance of ambiguity significantly increased in depressed and anxious groups in comparison with controls (P<0.05). Positive worry beliefs significantly reduced in depressed group in comparison with controls (P<0.05). Negative meta-cognitive beliefs about the thoughts and metacognitive beliefs significantly reduced in depressed group in compared to control group (P<0.05).
  Conclusion
  This study emphasized the extent of anxiety and depression disorders in relation to in- effective metacognitive problems. These ineffective beliefs can cause a decrease in psychological tolerance.
  Keywords: Metacognitive beliefs, Tolerance of ambiguity, Depressed, Anxious
 • Armin Talebi, Hossein Karami, Mohammad Reza Rafati*, Razieh Avan, Fatemeh Taheri Pages 69-75
  Background and Objective
  Irrational consumption of blood products leads to unwanted side effects in patients and imposes additional financial burdens on society and patients. This study was done to determine the pattern of consumption of packed red blood cells (PRBC) in hospitalized newborns and children.
  Methods
  This prospective descriptive-analytic study was conducted on 80 newborn (less than 4 months age) 36 children (more than 4 months to 16 years old) who used PRBC in Sari Bu-Ali Sina hospital, north of Iran. Demographic characteristics of patients and parameters of blood product were recorded and compared with standard guideline.
  Results
  During the study period, administration of 116 units of PRBC (28.5%) was studied. Totally, in 24 % of cases PRBC consumption did not follow the guideline. PRBC consumption was inappropriately prescribed for patients with hemoglobin higher than 12 g/dL (12%) and for patients with hemoglobin higher than 10 g/dL (12%). Both of the consumption volume to weight ratio (P<0.05) and rate of infusion (P<0.05) were significantly higher in children less than or equal to 4 months, than in children older than 4 months. The most commonly indications were respiratory distress syndrome in neonates (62.1%) and bone marrow suppression (14.7%).
  Conclusion
  A significant percentage of patients were received PRBC out of guideline recommendations.  It seems, for rational use of PRBC in children and neonates the existing guidelines should be more considered to reduce the cost and side effects.
  Keywords: Packed red blood cells, Infusion rate, Guideline, Hemoglobin, Infant, Child, Newborn
 • Somaye Fatahi, Mostafa Qorbani, Leila Azadbakht* Pages 76-86
  Background and Objective
  Dietary acid load affects acid–base homeostasis, which may be associated with overweight and obesity as well as dietary quality index international (DQI-I), mean adequacy ratio (MAR), energy density (ED). This study was done to determine the association between dietary acid load with weight status and dietary quality indices among women.
  Methods
  This descriptive-analytic study was randomly performed on 306 women aged 20 to 55years. Dietary acid load was calculated by potential renal acid load (PRAL), net endogenous acid production (NEAP) and dietary acid load (DAL). DQI-I, MAR, ED were estimated for the participants.
  Results
  The probability of obesity (95% CI=0.97-5.50, OR=2.33, P=0.04), as well as abdominal adiposity (95% CI=1.21-4.50, OR=2.4, P=0.005) was significantly increased with tertile of DAL (P<0.05). While even after control of confounder variables, other dietary acid load indices (PRAL and NEAP) showed no significant association between dietary acid load and obesity, overweight or abdominal obesity. Also ,with increasing dietary acid load scores, DQI-I and MAR significantly decreased whereas energy density showed a significant increased across tertile categories of dietary acid load indices (P<0.05).
  Conclusion
  DAL was associated with increased risk of obesity and abdominal obesity. PRAL, NEAP and DAL were good indicators of diet quality indices.
  Keywords: Dietary acid load, Diet quality, Overweight, Obesity, Woman
 • Anahita KhodabakhshiKoolaee, Fatemeh Entekhabi, Mohammad Reza Falsafinejad, Akram Sanagoo* Pages 87-93
  Background and Objective
  Nursing is one of the most stressful occupations and one of the common stress-induced syndromes among nurses is low resilient. Raising resilience is one of the effective factors in dealing with tensions. This study was done to determine the relationship between optimism and humor with resilience in female nurses.
  Methods
  This descriptive-analytic study was carried out on 230 female nurses who worked in Isfahan, Iran during 2016. The number of nurses in different departments in these hospitals was 600; finally, 235 people were randomly selected using the Morgan table. In order to collecting data, sense of humor questionnaire by Lefcourt & Martin (SHQ), life orientation optimism questionnaire Carver & Scheier (LOT-R), and Conner and Davidson resilience questionnaires were used.
  Results
  There was a significant negative relationship between optimism and resilience (P<0.05). Also, there was a significant and positive correlation between humor and resilience (P<0.05). The fact that all the sub-scales of humor can predict resilience, laughter has the greatest effect on resilience.
  Conclusion
  This study showed that with increasing humor, resilience is rising in female nurses.
  Keywords: Optimism, Humor, Resilient, Nurse, Iran
 • Ehsan Allah Kalteh, Aiuob Sofizadeh*, Abdol Halim Yapng Gharavi, Ghorban Mohammad Ozbaki, Hamid Reza Kamalinia, Ali Bagheri, Jalal Sarli Pages 94-100
  Background and Objective
  Leishmaniasis is one of the most important vector-borne diseases which transmitted by sand flies to humans and other animals. This study was conducted to determine the effect of wild rodents control in decreasing zoonotic cutaneous leishmaniasis (ZCL) in Golestan province, north of Iran during 2016.
  Methods
  In this descriptive-analytic study, rodent control operation was conducted using Zinc phosphide 2.5% in May, July and September 2019 in 45 villages of Gonbad Kavous County in Golestan province, north of Iran during 2016. The stages of operation in each of the villages were scored, as we considered 25 score for each stage of destruction of nests (one stage) and baiting in nests (three stages). Also, incidence rate which is reported in each of the villages was extracted. Finally, the relationship between rodenticide scores in each village with the incidence of disease was compared.
  Results
  There were rodent’s active burrows around 45 villages. After the end of rodents control operation, 17 villages got 0-25 scores, 8 villages 26-50, 16 villages 51-75 and 4 villages 76-100. The mean incidence rate in these villages was determined 3466.9±2473.5, 2828±1929.1, 4515.4±3478.4 and 636.3±546.6, respectively. There was a significant relationship between the implementation of  rodents control operation and incidence rate of ZCL, so that in villages with a score of between 76-100, the incidence rate was significantly lower than in the villages with a score of between 51 -75 and 26-50 (P<0.05).
  Conclusion
  Regarding the reduction of the incidence of cutaneous leishmaniasis in villages with high scores in Gonbad-e Kavus County, north of Iran, the implementation of rodents control operation seems to be necessary.
  Keywords: Rodents control, Cutaneous leishmaniasis, Golestan Province, Iran
 • Aida Babazadeh Naseri, Mohammad Mehdi Soltan Dallal* Pages 101-107
  Background and Objective
  Listeria monocytogenes is an important food-borne intracellular pathogen which can transmit to human through contaminated foods and causing meningitis, meningoencephalitis and abortion. This study was done to determine the frequency, antimicrobial susceptibility and serotyping of Listeria monocytogenes isolated from food samples in Tehran, Iran.
  Methods
  This descriptive was carried on 150 food samples including vegetables, cheese and meat were collected from supermarkets, open-air markets, and delicatessens in different regions of Tehran, Iran since April to September 2018. The presumptive isolates were characterized biochemically. All L. monocytogenes isolates were further analyzed by serotyping and antimicrobial susceptibility tests.
  Results
  Out of 150 samples, Listeria spp. was detected in 30 (20%) samples in which 9 (6%) were positive for L. monocytogenes [vegetables (n=4, 44.44%), cheese (n=2, 22.22%) and meat (n=3, 33.33%)]. of the 9 L. monocytogenes isolates, 5 (55.55 %), 3 (33.33 %), and 1 (11.11%) belonged to serotypes 4b, 1/2b, and 1/2a, respectively. The most L. monocytogenes isolates were resistant to Trimetoprime, Sulfamethoxazole, Tetracycline, Streptomycin, Chloramphenicol, and Ciprofloxacin while were sensitive to Penicillin G, Gentamicin, Streptomycin, and Ampicillin, and were intermediately resistant to Ciprofloxacin.
  Conclusion
  The rate of Contamination of vegetable, cheese and meat samples with L. monocytogenes is important in Tehran, Iran. Due to the potential contamination samples to Listeria, there is necessity need for continuous monitoring and the development of a precise program for identifying this bacterium in Tehran and the whole country.
  Keywords: Listeria monocytogenes, Food samples, Serotyping, Antibiotic resistance
 • Sakineh Yousofvand, Razieh Pourahmad*, Saadollah Houshmand Pages 108-112
  Background and Objective
  Ciprofloxacin is effective against a wide range of bacteria, particularly Enterobacteriaceae. However, studies have shown that the resistance of Escherichia coli to ciprofloxacin is enhanced. Thyme is one of the medicinal plants whose essential oil has anti-microbial effects. This study was aimed to investigate the antimicrobial properties of local Thyme essential oil alone and in combination with ciprofloxacin on Escherichia coli mutant strain with intermediate resistance.
  Methods
  In this descriptive laboratory study, Thyme plants (10 samples) were collected from Lorestan Province, west of Iran during 2016. Theses samples belonged to T. eriocali species. Plant essential oil was extracted by distillation method with Clevenger equipment. The antimicrobial properties of local thyme were determined by measuring minimum inhibitory concentration (MIC) of it alone and in combination with ciprofloxacin using sequential dilution method (macrodilution and microdilution methods) in Escherichia coli strains. Minimum bactericidal concentration (MBC) was measured by cultivation method. The interaction between essential oil and ciprofloxacin was determined by calculation of fractional inhibitory concentration index (FICI).
  Results
  MIC of essential oil for wild type strain MG1655 and mutant strain RE6 was 8 and 10 µl/ml, respectively. MBC was equal to MIC. 0.4 µl/ml of essential oil decreased 45 fold the MIC of ciprofloxacin in mutant strain and produced synergistic interaction (FICI=0.06).
  Conclusion
  Thyme essential oil in concentration less than its MIC in combination with ciprofloxacin via synergistic interaction reduces antibiotic MIC and antibiotic resistance.
  Keywords: Drug resistance, Escherichia coli, Thyme plant, MIC, MBC
 • Zahra Sharifi, Ghorban Asgari, Abdolmotaleb SeidMohammadi* Pages 113-122
  Background and Objective
  Organic aromatic compounds as common environmental pollutants can be existing in the effluent of different industries in concentrations ranging from trace quantities to hundreds of milligrams per liter. Phenol compounds extremely have been used in pharmaceutical, wood industry and paper and dyes industries which introduced to environment via effluents. This study was done to evaluate the efficacy of persulfate activated by Fe2+ in the present of UV for removal of phenol from aqueous solutions.
  Methods
  This photocatalytic degradation experiment was performed in batch mode using a 2.5 L cylindrical reactor equipped with low-pressure Hg vapor lamp of 55 W for wavelength production of 253.7 nm. The effects of operating parameters such as pH of the solution (pH: 3-10), different initial persulfate concentration (10-75 mmol/l), initial Fe2+ concentration (5-30 mmol/l) and initial phenol concentration (10-100 mg/l). Concentration changes of phenol were determined using UV–VIS spectroscopy at the wavelength of 500 nm.
  Results
  Degradation of phenol was significantly decreased with increasing of pH from 3 to 10, whereas the highest phenol removal rate was 82% at pH=3 in 45 min contact time. Also, the phenol removal rate is depending on initial persulfate and Fe2+ concentration. The degradation of phenol by this photocatalytic followed first order rate decay kinetics (R2>98%(. Under optimum operational conditions, the removal of TOC was obtained to be 61% in 45 min contact time.
  Conclusion
  This study indicated that activation of persulfate by Fe2+ in the present of UV process could serve as a novel treatment technique for removal of phenol in aqueous solution.
  Keywords: Ultraviolet, Fe2+, Persulfate activation, Phenol, Wastewater