فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الینا میرزازاده، شیوا خضری، سید میثم ابطحی فروشانی صفحات 1-15
  زمینه
  سال ها است که استفاده از گیاهان دارویی در کنترل بیماری های مختلف مرسوم می باشد. کوئرستین به عنوان یک عضو فلاونوییدی دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی است. این مطالعه به منظور تحقیق بر روی اثرات احتمالی سودمند کوئرستین در تخفیف علایم آنسفالومیلیت خودایمن تجربی (EAE) انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، EAE توسط نخاع هموژنیزه شده خوکچه هندی و ادجوانت کامل فروند در رت های نژاد ویستار القا شد. سپس رت ها در سه گروه 10 سر قرار گرفتند. درمان با کوئرستین (10 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه خوراکی) از روز 12 بعد از ایمن سازی زمانی که رت ها اولین نشانه ی علایم درمانگاهی را نشان دادند آغاز شد. نمونه های مغز و خون از حیوانات در روز 36 اخذ شده و جهت آزمایشات بعدی مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  درمان با کوئرستین منجر به بروز نتایج مناسبی در رت های مبتلا به EAE در مقایسه با رت های مبتلا بدون درمان شد. میزان آنزیم های میلوپراکسیداز و نیتریک اکساید سرمی و مالون دی آلدئید در بافت مغز رت های مبتلا نسبت به گروه کنترل سالم افزایش معنی دار داشت (05/0>P). میزان اسیداوریک در سرم رت های مبتلا نسبت به گروه کنترل سالم کاهش یافت (05/0>P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد درمان با کوئرستین می تواند به عنوان یک استراتژی سودمند جهت افزودن به پروتکل افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در نظر گرفته شود.


  کلیدواژگان: کوئرستین، آنسفالومیلیت تجربی خود ایمن، مالتیپل اسکلروز، استرس اکسیداتیو
 • مهدی صادقی، افسانه واحدی مقدم، علی موحد صفحات 16-28
  زمینه
  گیاه خرفه گیاه دارویی شناخته شده ای است که اثرات متعددی از قبیل اثرات ضد دردی و ضد التهابی به آن نسبت داده شده است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات ضددردی عصاره الکلی خرفه بر درد نوروپاتی مدل CCI (1988 Bennet & Xie model) و درد حاد حرارتی حاصل از Tail Flick می باشد.
  مواد و روش ها
  در این آزمایش از موش های صحرایی نر بالغ، نژاد ویستار با وزن 250-200 گرم استفاده شد. حساسیت به تحریکات مکانیکی (آلودینیای مکانیکی) و تحریکات دردناک حرارتی، به ترتیب توسط تارهای فون فری و تست Tail Flick اندازه گیری شد. در مطالعات مربوط به حیوانات نوروپاتیک، حیوانات به 5 گروه شامل: گروه شم، CCI، دو گروه CCI که عصاره را با دوز 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی دریافت نمودند و یک گروه نوروپاتی که نرمال سالین دریافت نمودند، تقسیم شدند. در این گروه ها آلودینیای مکانیکی در روز هفتم بعد از جراحی انجام شد. در مطالعات مربوط به بررسی درد حاد، حیوانات به سه گروه شامل: یک گروه دریافت کننده نرمال سالین و دو گروه دریافت کننده عصاره با دوز 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم، تقسیم شدند. در این گروه ها تست Tail Flick 30 تا 60 دقیقه بعد از تزریق عصاره یا نرمال سالین انجام شد. نتایج با نرم افزار SPSS ویرایش 25 و آزمون های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بستن عصب سیاتیک موجب ایجاد آلودینیای مکانیکی در موش های صحرایی شد و تزریق عصاره با دوز 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم توانست در موش های CCI شده آلودینیای مکانیکی را بعد از نوروپاتی کاهش دهد. همچنین عصاره خرفه با دوز 400 میلی گرم بر کیلوگرم توانست درد حاد حرارتی را نیز کاهش دهد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان می دهد که عصاره خرفه می تواند علائم رفتاری درد نوروپاتی و درد حاد را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: گیاه خرفه، درد حاد، درد نوروپاتیک، (CCI) chronic constriction injury
 • مریم نجفی اصل، شهریار عصفوری، رضا آذین، ساسان زائری صفحات 29-40
  زمینه
  امروزه به منظور حفظ محیط زیست و توسعه پایدار استفاده از منابع طبیعی و تجدیدپذیر اولویت صنایع می باشد. علاوه بر کارایی بالای مواد نانو- زیست سازگار، ساختار این مواد به دلیل پتانسیل خاص مرفولوژیکی، به شدت توجه محققین را به خود جلب کرده است. در این تحقیق با هدف ارتقا زیست سازگاری نانوالیاف پلی وینیل الکل و بررسی تاثیر عوامل محلول بر مرفولوژی نانوالیاف، پلیمر آلژینات که عموما از منابع دریایی همچون جلبک ها تهیه می شود به این ماده افزوده شد.
  مواد و روش ها
  نانوالیاف پلی وینیل الکل در غلظت های مختلف به منظور بررسی اثر غلظت، افزودن پلیمر آلژینات و ماده فعال سطحی تریتون ایکس-100 با روش الکتروریسی تولید شده و با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، دستگاه رئومتر و تنسیومتری کیفیت نانوالیاف و رفتار رئولوژیکی محلول های پلیمری، ارزیابی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با افزایش غلظت محلول پلیمری، قطر نانوالیاف و همچنین ویسکوزیته محلول افزایش یافته، به طوری که از محلول پلی وینیل الکل با غلظت 10 درصد وزنی نانوالیاف یکنواخت تری تولید شده است. در ابتدا، افزودن پلیمر آلژینات به محلول پلی وینیل الکل، موجب نقصان فرایند الکتروریسی گردید که با افزایش غلظت محلول پلی وینیل الکل به 10 درصد وزنی فرایند تولید نانوالیاف اصلاح گردید. همچنین نتایج نشان داد در اثر افزودن ماده فعال سطحی تریتون ایکس-100 به محلول پلیمری، مکانیزم غالب در الکتروریسی در غلظت های 6 و 10 درصد وزنی پلی وینیل الکل به ترتیب تحت تاثیر کاهش کشش سطحی و ویسکوزیته محلول می باشد.
  نتیجه گیری
  تحت شرایط بهینه شده ی عوامل محلول، نانوالیاف مناسب تولید خواهد شد که در بسیاری صنایع از جمله دارورسانی بسیار کاربردی خواهد بود.


  کلیدواژگان: نانوالیاف، زیست سازگار، مرفولوژی، آلژینات، الکتروریسی
 • زهرا زارعی چقابلکی، داریوش یاراحمدی، مصطفی کرم‍‍پور، علی اکبر شمسی پور صفحات 41-53
  زمینه
  لیشمانیازیس جلدی از مهم ترین بیماری های عفونی است هر ساله رخدادهای فروانی از آن ثبت می گردد. سه مولفه، انگل، مخزن و ناقل این بیماری تعیین کننده اصلی دینامیک زمانی و مکانی این بیماری می باشد که عوامل اقلیمی می توانند با تاثیرگذاری بر روی این مولفه ها، بروز بیماری را به صورت چشمگیری تغییر دهد.
  مواد و روش ها
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر رخدادهای سالانه بیماری لیشمانیازیس جلدی در شهر مشهد می باشند. برای تحلیل ارتباط بین بروز سالانه بیماری و نوسانات اقلیمی، ابتدا فازهای مختلف خشکسالی با استفاده از شاخص SPI شناسایی گردید و سپس به تحلیل فراوانی رخداد بیماری در این فازها با استفاده از تست ناپارامتریک کروسکال والیس و آزمون Dunn-Bonferroni، در سطح اطمینان 95 درصد پرداخته شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس روی رخداد بیماری در سه فاز خشکسالی تفکیک شده، بیانگر آن بود که تفاوت معنی داری بین میانگین های سالانه رخداد بیماری در فازهای مختلف اقلیمی وجود داشت، تست تعقیب مربوط به آزمون کروسکال والیس (Dunn-Bonferroni)، نشان داد که میانگین سالانه رکوردهای بیماری در سال های با خشکسالی شدید به صورت بارزی بیشتر از سال های با بارش نرمال بوده است، بالا بودن معنی دار میانگین رکوردهای سالانه رخداد بیماری در فازهای خشکسالی شدید را می توان با محدود شدن منابع غذایی در دسترس مخازن این بیماری که بیشتر جوندگان هستند مرتبط دانست.
  نتیجه گیری
  محدودیت منابع غذایی در سال های خشک باعث می شود جوندگان که مخازن اصلی این بیماری هستند برای جستجوی منابع غذایی بیشتر در معرض خونخواری پشه خاکی ها قرار گیرند و رخداد بیماری افزایش یابد.


  کلیدواژگان: خشکسالی، نوسانات آب و هوایی، لیشمانیازیس جلدی، مشهد
 • محمدرضا فرزانه، مجتبی حسن پور، محمد داغ باشی، محمدی باغملایی صفحات 54-61
  جابه جایی دو طرفه کروموزومی، به خصوص بازآرایی های متعادل یکی از عوامل اصلی سقط مکرر به شمار می رود. در این گزارش روی زنی با سابقه دو بار سقط و همسرش آنالیز سیتوژنتیکی و بالینی انجام شد. مطالعات بالینی زوج جوان نرمال بود. اما مطالعه سیتوژنتیک نشان دهنده یک جابجایی دوطرفه متعادل (q11;q24)(2;14)t در زن جوان بود. بر اساس مقالات برای اولین بار است که همراهی جابجایی دو طرفه (q11;q24)(2;14)t با سقط مشاهده شده است. لذا تست های سیتوژنتیک زودهنگام به زوج هایی با سابقه دو بار سقط یا بیشتر توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سقط مکرر، جابه جایی متعادل، (2، 14)
 • مریم نکوئی، ماریا ظهیری، سیدمحمد شفیعی صفحات 62-76
  بیماری استئوپروز یا پوکی استخوان یکی از بیماری های رایج استخوان می باشد که به علت عدم تعادل بین تخریب و تشکیل استخوان ایجاد می شود. بدون تردید فاکتورهای تغذیه ای در پیشگیری از این بیماری نقش مهمی دارند. درمان های مختلفی برای استئوپروز وجود دارد که شامل بیس فسفونات ها، تجویز هورمون هایی مانند پاراتیروئید و استروژن تراپی و غیره می باشند. این درمان ها دارای عوارض جانبی متعددی هستند. در تلاش به دنبال یافتن درمانی مناسب با حداقل میزان عوارض، توجه محققین به مواد طبیعی برگرفته از موجودات دریایی از جمله جلبک ها معطوف شده است. در این مقاله مروری، اثرات جلبک های دریایی بر بیماری استئوپروز بررسی شده است. جلبک دریایی دارای فواید سلامتی زیادی است که یکی از آن ها تاثیر مطلوب آن بر متابولیسم استخوان می باشد. ترکیبات فعال جدا شده از جلبک ها، از جمله ترکیباتی که خواص ضد سرطانی، ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و غیره دارند در درمان بیماری های گوناگون موثر می باشند. یافته ها نشان می دهند که جلبک ها می توانند متابولیسم استخوان را بهبود بخشند به دلیل اینکه جلبک ها منبع غنی از عناصر معدنی ضروری از جمله کلسیم، منیزیم و دیگر عناصر حمایت کننده استخوان نظیر اسیدهای آمینه و فاکتورهای رشد هستند. لذا با توجه به اینکه ترکیبات حاصل از جلبک های دریایی از نظر سازگاری زیستی با بدن مناسب می باشند و عوارض جانبی برخی از داروهای سنتزی را ندارند، می توان از آن ها جهت درمان بیماری هایی از جمله استئوپروز استفاده نمود.


  کلیدواژگان: استخوان، استئوپروز، جلبک دریایی، سیتوکاین
|
 • Elina Mirzazadeh, Shiva Khezri, Seyed Mesam Abtahi Froushani Pages 1-15
  Background
  Medicinal herbs have been used for managing various diseases for many years. Quercetin is a member of flavonoid family with antioxidant and anti-inflammatory properties. This study aimed to
  investigate the beneficial potential of quercetin in ameliorating experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE).
  Materials and Methods
  In this experimental study, EAE was induced in male Wistar rats by guinea pig spinal cord homogenate and complete Freund’s adjuvant. Then, the rats were allocated into three equal groups (n=10). Quercetin administration (10 mg/kg daily) initiated on day 12 post-immunization, when the rats developed a disability score. The brains and blood samples were collected on day 36 and used for next experiments.
  Results
  Quercetin therapy led to a better outcome in EAE rats compared to EAE rat without treatment. Myeloperoxidase activity and nitric oxide levels in the sera and the lipid peroxidation level in the brain tissues of EAE rats were significantly increased in EAE rats compared to normal control rats (P<0.05). Serum level of uric acid insignificantly decreased in EAE rats compared to normal control rats (P<0.05).
  Conclusion
  It appears that quercetin is a promising strategy to be added to the treatment protocol of MS patients.
  Keywords: Quercetin, Experimental Autoimmune Encephalomyelitis, Multiple Sclerosis, Oxidative stress
 • Mehdi Sadeghi, Afsaneh Vahedi Moghadam, Ali Movahed Pages 16-28
  Background
  Portulaca Oleracea is a medicinal plant with many effects including analgesic and anti-inflammatory properties. This study aimed to investigate the effect of alcoholic extract of Portulaca Olerecea on CCI model of neuropathic pain (Bennet & Xie model) and acute thermal pain induced by Tail Flick.
  Materials and Methods
  Adult male Wistar rats weighing 200-250 g were used. Sensitivity to mechanical stimuli (mechanical allodynia) and noxious thermal stimuli were evaluated by Von Frey filaments and Tail Flick, respectively. In neuropathic pain studies, animals were randomly assigned to five groups of sham, CCI, two groups subjected to CCI and injected with extract (200 and 400 mg/kg, i.p.) and a group subjected to CCI and injected with normal saline. In these groups, mechanical allodynia was assessed on day 7 after surgery. In acute pain studies, animals were divided to three groups of a group that received normal saline and two groups that received extract (200 and 400 mg/kg, i.p.). In these groups, Tail Flick was measured 30 minutes after normal saline or extract administration. Data were analyzed by SPSS and appropriate statistical tests.
  Results
  All of the rats that had experienced CCI, exhibited mechanical allodynia after neuropathy.Portulaca oleracea could reduce the development of mechanical allodynia after CCI at 200 and 400 mg/kg doses. Thermal acute pain was reduced by 400 mg/kg of the extract.
  Conclusion
  Our findings indicate that Portulaca Oleracea extract can reduce behavioral symptoms of
  neuropathic and acute pain.
  Keywords: Portulaca oleracea, acute pain, chronic constriction injury (CCI), neuropathic pain
 • Maryam Najafiasl, Shahriyar Osfouri, Reza Azin, Sasan Zaeri Pages 29-40
  Background
  Nowadays, in order to preserve the environment and sustainable development, the use of natural and renewable resources is a priority for industries. High performance and specific structure of nano-biocompatible materials has attracted researchers. In this research, alginate polymer, which is
  generally obtained from marine sources such as algae, was added to polyvinyl alcohol nanofibers in order to improve their biocompatibility and investigate the effect of solution parameters on their morphology.
  Materials and Methods
  Polyvinyl alcohol nanofibers were produced in different concentrations by electrospinning to investigate the effect of concentration, adding alginate polymer and Triton x-100 surfactant. The quality of nanofibers and rheology behavior of polymer solutions were evaluated using scanning electron microscopy, rheometry and tensiometer.
  Results
  The results showed that increasing the concentration of polymer solution increased the diameter of nanofibers, as well as the viscosity of the polymer solution, such that a polyvinyl alcohol solution with 10wt.% concentration produced more uniform nanofibers. At first, adding alginate to the polyvinyl alcohol solution deteriorated electrospinning, however, production of nanofibers was improved by increasing polyvinyl alcohol solution to 10wt.%. Also, the results showed that adding Triton x-100 surfactant to the polymer solution affected the dominant mechanism in electrospinning by reducing surface tension and viscosity of the solution at polyvinyl alcohol solution 6wt.% and 10wt.%, respectively.
  Conclusion
  Under optimized conditions of solution parameters, suitable nanofibers will be produced, which will be applicable in many industries, such as drug delivery.
  Keywords: Nanofiber, Biocompatible, Morphology, Alginate, Electrospinning
 • Zahra Zarei Cheghabalaki, Daruish Yarahmadi, Mostafa Karampour, Ali Akbar Shamsipour Pages 41-53
  Background Cutaneous Leishmaniasis (CL) is an important infection with a high incidence rate. The
  spatiotemporal dynamics of this disease is mainly determined by three main components of parasite,
  reservoir and vector. Climatic factors can significantly affect its incidence through their impact on these components.
  Materials and Methods
  The present study aimed to assess the effects of climatic changes on the incidence rate of CL in Mashad, Iran. To this end, first different phases of drought were identified through Standard Precipitation Index (SPI). Then the relationship between the incidence of CL and these phases was analyzed with non-parametric Kruskal-Wallis test and Dunn-Bonferroni test at a significance level of 95%.
  Results
  The results of the non-parametric Kruskal-Wallis test on the incidence of CL in the three phases of drought showed a significant relationship between them. Dunn-Bonferroni test showed that the incidence of CL was significantly higher during the years with severe drought as compared to years with normal rainfall. The significant increase in the mean incidence of CL during severe drought can be attributed to limited food sources available to the vectors, which are mostly rodents.
  Conclusion
  Scarcity of food sources during drought makes rodents, as the main vector of the disease, to seek food and be more exposed to sandflies. That is how the incidence of CL increases.
  Keywords: Drought, Climatic Variation, Cutaneous Leishmaniasis, Mashhad
 • Mohammadreza Farzaneh, Mojtaba Hasanpour, Mohammad Daghbashi, Esmat Mohammadi Baghmollaei Pages 54-61
  Reciprocal chromosome translocations, especially balanced rearrangements are known to be one of the main causes of recurrent miscarriage. In this case report, we performed the clinical and cytogenetic analysis on a young couple with two pregnancy losses. Though the couple had a normal clinical study, the cytogenetic analysis revealed a balanced reciprocal translocation of t(2;14)(q11;q24) whereas the husband has a normal karyotype of 46,XY. Indeed based on the literature, this is the first report of t(2;14)(q11;q24) related to pregnancy loss. Therefore, cytogenetic tests are recommended for couples with a history of miscarriage more than twice.
  Keywords: Recurrent miscarriage, Balanced translocation, t(2, 14)
 • Maryam Nekooei, Mariya Zahiri, Seyed Mohammad Shafiee Pages 62-76
  Background
  Osteoporosis is a prevalent bone disease caused by an imbalance between bone formation and resorption.  Nutritional factors are involved in the preven tion of osteoporosis. Several treatments exist for osteoporosis including bisphosphonates, parathyroid hormone, estrogen therapy, and hormone therapy, which have their own side effects. In the quest for an appropriate treatment for osteoporosis, researchers are now turning toward the nature-based medications such as marine algae (seaweed). The aim of the present review is to investigate the effects of algae on osteoporosis.
  Materials and Methods
  We examined articles indexed in PubMed, Science Direct and Google Scholar databases. It should be noted that human studies on the beneficial effects of seaweed on osteoporosis are rare.
  Results
  Seaweeds have several health benefits including their effect on bone metabolism. Active ingredients of algae have anti-cancer, anti-inflammatory, and antioxidant properties in addition to other features that heal various diseases. Research has shown that algae improve bone metabolism because they are a rich source of essential minerals such as calcium, magnesium, other bone-supporting elements, amino acids and growth factors.
  Conclusion
  The extracted compounds from algae are biocompatible, and do not have the side effects of synthetic medications; therefore, they can be used for osteoporosis treatment.

  Keywords: Bone, marine algae, osteoporosis, therapeutic effects