فهرست مطالب

 • سال پنجاه و یکم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله علمی پژوهشی
 • شیما ابراهیمی، گلشن شکیبایی، رضا پیش قدم* صفحات 1-26
  «سرمایه» یکی از مفاهیم مهم جامعه شناسی است که نشان می دهد چگونه ساختارهای عینی جامعه (قواعد اجتماعی، هنجارها، نقش ها، نهادها و ابزارهای فرهنگی) می توانند بر ساختارهای ذهنی افراد و رفتارهای اجتماعی آنان تاثیر بگذارند. مهم ترین سرمایه های مطرح شده عبارت اند از سرمایه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی که می توانند بر انگیزه، توجه، رفتار، نگرش و اعتقادات زبان آموز تاثیر بگذارند. از آن جایی که حواس دروازه ورود به درک جامعه زبانی است و با توجه به ارتباط تنگاتنگ حواس و میزان هیجان زبان آموز، به نظر می رسد یکی از سرمایه هایی که می توان به سرمایه های دیگر افزود، سرمایه هیجانی-حسی باشد. هدف از جستار حاضر معرفی سرمایه هیجانی-حسی و بررسی رابطه آن با انواع سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی در زبان آموزی موفق است. نتایج نشان می دهند برخورداری بیشتر از هر یک از سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی منجر به افزایش سرمایه هیجانی-حسی در زبان آموز شده که این امر باعث فهم میان ذهنی و تسهیل یادگیری خواهد شد. مدرس می تواند با به کارگیری این سرمایه ها در تدریس، حواس زبان آموز را بیشتر درگیر کرده و با رساندن وی به مرحله درون آگاهی میزان هیجان مثبت، توجه و انگیزه را در او افزایش دهد. به نظر می رسد با استفاده از این شیوه، مطالب در ذهن زبان آموز نهادینه خواهد شد و او تمایل بیشتری به ارتباط و مشارکت فعال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: سرمایه، هیجان، حواس، سرمایه هیجانی- حسی، هیجامد، فهم میان ذهنی
 • ملیحه امینی، مهرنوش فخارزاده* صفحات 27-50
  تبادلات بین المللی ترجمه، دارای ساختار مرکز حاشیه است. برخی زبان ها در مرکز و برخی دیگر در حاشیه این ساختار جای می گیرند. ترجمه ادبیات در سراسر جهان غالبا از زبان های مرکزی به زبان های حاشیه ای در جریان است. شمار زیادی از پژوهش ها، در بررسی جایگاه زبان های متفاوت در نظام بین المللی ترجمه، به جریان ترجمه ای را از زبان های مرکزی به زبان های حاشیه ای پرداخته اند. بنابراین جای بررسی جریان ترجمه ای از زبان های حاشیه به زبان های مرکزی، همچون روسی، در ادبیات این حوزه خالی است. لذا پژوهش پیش رو در پی آن است تا با استفاده از رویکرد سری زمانی، به تحولات جریان ترجمه ای از سال 1997 تا 2010 بپردازد. علت استفاده از رویکرد سری زمانی توان آن در آشکارسازی الگوهای پنهان در دل داده های زمان مند است. با استفاده از دادگان موجود در سایت یونسکو، یافته ها نشان دادند که در مجموع روند نزولی بر جریان ترجمه از فارسی به روسی حاکم بوده است. ضمنا، تحلیل ها بیانگر دو الگوی معنادار بودند؛ یک روند کاهشی در دهه نود و یک دوره افزایش-کاهش در بین سال های 2003 تا 2009. نگارندگان پس از دستیابی به این یافته ها، با استفاده از عوامل موثر در نظام جهانی ترجمه، در صدد تبین این الگوها بر آمدند.
  کلیدواژگان: جریان ترجمه ای، فارسی، روسی، سری زمانی
 • مقالات علمی پژوهشی
 • مصطفی امیری، ضرغام قپانچی، بهزاد قنسولی* صفحات 51-74
  مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین عملکرد زبان آموزان ایرانی در بخش خواندن آزمون تافل با راهبردهای تست زنی و نیز آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن می بپردازد. شصت و دو دانشجوی رشته زبان انگلیسی به طور تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون بسندگی دانش زبانی نلسون نمونه، بخش درک و مطلب، آزمون تافل، پرسش نامه راهبردهای تست زنی و پرسش نامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن ((MARSI استفاده شد. داده ها از طریق آمار توصیفی و آزمون های آماری همبستگی و تی تست مستقل با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 مورد تحلیل شد. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین استفاده از راهبردهای تست زنی و بخش خواندن آزمون تافل همبستگی منفی (13/0-) و بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن با بخش خواندن آزمون تافل همبستگی پایینی (17/0) وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که دانشجویان بیشتر از مولفه راهبردهای استدلالی خواندن استفاده می نمایند. به علاوه، تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین سطح بسندگی زبان انگلیسی و نمرات دانشجویان در بخش خواندن آزمون تافل رابطه معناداری وجود دارد (r =0.74، (p< 0.001 . در پایان، پیشنهادهایی برای استفاده از راهبردهای پاسخ به سوالات خواندن آزمون تافل ارائه می شود.
  کلیدواژگان: راهبردهای تست زنی، آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن، بسندگی زبان انگلیسی، عملکرد دانشجویان، آزمون تافل، آزمون نلسون
 • مهسا ندری، زهرا ظهوریان، پوریا بقایی مقدم* صفحات 75-90
  پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نقش توانایی های شناختی (توجه شنیداری /دیداری، سرعت پردازش، هوش سیال) و بسندگی عمومی زبان خارجه در درک شنیداری بپردازد. در مجموع 103 دانشجوی مقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی در این پژوهش شرکت کردند. آزمون های توجه شنیداری و دیداری، سرعت پردازش، هوش سیال کلامی و غیرکلامی، بسندگی کلی زبان انگلیسی، و درک شنیداری به شرکت کنندگان داده شد. نتایج نشان داد که مقیاس بسندگی زبان انگلیسی دارای بالاترین همبستگی با آزمون شنیداری بود و پس از آن توجه و سرعت پردازش بالاترین همبستگی را داشتند. تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که 16 درصد از واریانس درک شنیداری با عوامل شناختی توضیح داده می شود. با افزودن بسندگی زبان دوم به مدل رگرسیون در مرحله دوم، 19 درصد دیگر به مجموع واریانس توضیح داده شده افزوده شد. به عبارت دیگر، بسندگی زبان خارجی، پس از کنترل توانایی های شناختی، می تواند 19 درصد واریانس درک شنیداری را تبیین کند. یافته های حاصل نشان می دهد که توانایی های شناختی تقریبا به اندازه بسندگی زبان خارجی در درک شنیداری موفق حائز اهمیت اند.
  کلیدواژگان: درک شنیداری، سرعت پردازش، توجه شنیداری، توجه دیداری، هوش سیال
 • نگار کلالی، طاهره خامنه باقری، نگار مزاری* صفحات 91-112
  جوامع بشری در طی ادوار متمادی با مطالعه علمی رفتارهای اجتماعی سعی در شناخت فرایندهای ذهنی و درک روان شناسانه الگوهای رفتاری دارند. در این میان پیوند اسطوره با تخیل و کارکردهای ذهن بشر، توجه روان شناسان را به خود معطوف کرده است. نمادهای اسطوره ای یا همان آرکتیپ ها، الگوها یا قالب های رفتاری از پیش تعیین شده ای هستند که بر شخصیت ما تاثیر بسزایی دارند. از منظر یونگ، مضامین اسطوره ای ریشه در ناخودآگاه جمعی انسان ها دارند و درک مفهوم آرکتیپ ها به شناخت روان ناخودآگاه جمعی می انجامد. بنابراین، یونگ برای تحلیل تفاوت های شخصیتی انسان ها به مطالعه ضمیر ناخودآگاه جمعی و بررسی تاثیر آنیما و آنیموس بر کهن الگوی مسلط بر روان انسان ها می پردازد. در این پژوهش با بهره از نظریات روان شناسی یونگ به مطالعه کهن الگوهای مسلط بر روان شخصیت های زن کتاب گاوالدا می پردازیم. مطالعه این کهن الگوها که تحت تاثیر جامعه و فرهنگ تجلی می یابند یا برای همیشه سرکوب می شوند، به ما امکان درک واکنش های شخصیت های زن داستان در موقعیت های مختلف را خواهد داد. شناخت ایزدبانوان مسلط بر قهرمانان زن داستان و تعامل آن ها با الگوهای فرهنگی جامعه، به ما در درک رفتارهای اجتماعی آنان کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: ایزدبانو(ان)، اسطوره، گاوالدا، روان شناسی یونگ، کهن الگو
 • احمدرضا اقتصادی صفحات 113-137
  در این پژوهش که با استفاده از رویکرد آمیخته انجام شده، وضعیت انگیزشی و دلایل بی انگیزگی برخی دانشجومعلمان زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان مشهد بررسی شده است. در ابتدا و با استفاده از رویکرد کیفی نظریه داده بنیاد، با 17 دانشجوی دختر و پسر مصاحبه شد. نتایج نشان داد که از جمله عوامل موثر بر بی انگیزگی دانشجویان، عدم علاقه اولیه به معلمی، عدم آشنایی با دوره دبیری یا آموزش زبان انگلیسی قبل از انتخاب رشته، محیط و فضای دلسردکننده، امنیت شغلی، ویژگی های خاص دانشگاه از قبیل عدم وجود امکانات کافی و محدودیت های مقررات و سخت گیری استادان است. سپس براساس یافته های مرحله کیفی، پرسش نامه ای تهیه شد و پس از اعتبارسازی، بین تمامی دانشجومعلمان زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان مشهد توزیع شد. نتایج مرحله کمی نیز نتایج کیفی را تایید می کند و نشان می دهد که برای ایجاد فضای انگیزشی برای دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان، توجه ویژه ای باید صورت گیرد.
  کلیدواژگان: بی انگیزگی، دانشجومعلم، نظریه داده بنیاد، تحقیق آمیخته
|
 • Shima Ebrahimi, Golshan Shakeebaee, Reza Pishghadam* Pages 1-26
    "Capital" is an important sociological concept, which shows how the objective structures of any given society (social rules, norms, roles, institutions, and cultural instruments) can influence the mental structures of individuals and their social behaviors. The most important capitals are economic, cultural, social, and natural capitals that can influence the learners’ motivation, attention, behavior, attitudes, and beliefs. Since the senses can be considered as a gateway to understanding the linguistic community and due to a close connection between them and the level of learner's emotions, the present study aimed to introduce emo-sensory capital and investigate its relationship with other forms of capitals in successful language learning. The results showed that using social, cultural, and natural capitals will increase the emo-sensory-capital in learners, which consequently leads to inter-subjectivity and facilitates learning. Therefore, instructors can use such capitals to engage the learners’ senses more deeply and increase their positive emotions, attention, and motivation. It is assumed that in this way, the content will be internalized and the learner will be more inclined to be more engaged in an active communication.
  Keywords: Capital, Emotion, Emo-Sensory Capital, Emotioncy, Inter-Subjectivity, Sense
 • Mehrnoosh Fakharzadeh*, Malihe Amini Pages 27-50
  The international circulation of translation has a core-periphery structure, where literary texts travel mostly from the core to the periphery. The unequal literary translation flows between linguistic groups result from the position a linguisitc group occupies at world level. While various studies have attempted to examine this unequal flow of translation from the central languages to the peripheral ones, few have dealt with the flows in the opposite direction. This study aimed to examine the literary translation flow from Persian to Russian as a semi-central language with a time series approach. This approach is sophisticated enough to reveal hidden patterns in a timed series of data. The data which were derived from the Index Translationum produced by UNESCO, were related to a time span of 30 years, starting in 1979 and ending in 2010. The total number of books translated from Persian to Russian was about 210. Time series analysis revealed a general downward trend in the number of books translated from Persian to Russian over the time span. Another downward trend was found in 1990s, and a cyclical component emerged between 2003 and 2009. A decline in the cultural relations between two countries as a result of the Iranian Revolution and adopting an anti-imperialism view towards Russia, the dissolution of the Soviet Union in 1991 with its socioeconomic consequences, the revival of the Russian literary tradition, and having access to the Western literary movements could be responsible for the downward trends in the data. The cyclical pattern can be attributed to Russia’s Eurasian perspective in the late 1990s and also the constructive diplomatic relations with other states during the presidency of Khatami.
  Keywords: Persian, Russian, Time Series, Translation Flow
 • Mostafa Amiri, Zargham Ghapanchi, Behzad Ghonsooly* Pages 51-74
  This study investigated the relationship between the Iranian EFL learners’ performance in the reading subsection of TOEFL and their awareness of metacognitive reading strategies and test-taking strategies. Sixty-two students majoring in teaching English and English literature were randomly selected from Ferdowsi University of Mashhad, Hakim Sabzevari University, and Imam Reza International University. To collect data, the following instruments were employed: Nelson English proficiency test (form 300D), the reading subsection of a TOEFL form 0401, the metacognitive awareness of reading strategy inventory (MARSI), and a test-taking strategy questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics, correlation, and independent sample t test utilizing SPSS (version 19). The results showed a negative correlation between test-taking strategies and the students’ scores in the reading subsection of TOEFL (r = -0.13), and a low correlation between MARSI and the reading subsection of TOEFL (r = 0.17). However, the correlation between Nelson proficiency test and the students’ scores in the reading subsection of TOEFL was significant (r = 0.74, p < 0.001). Moreover, the results showed that in test-taking strategies questionnaire, the students employed Reasoning subskill, Strategies for Vocabulary subskill, Guessing subskill, and Personal Knowledge and Experience subskill in order. Also, the results revealed that from the MARSI subskills, the students had used Problem-solving strategies first, and secondly, Global and Support strategies. The role of test-taking strategies is somewhat downgraded indicating that most of its subskills should not be emphasized. Conversely, awareness of metacognitive reading strategies should be considered in teaching. The suggestions and implications are discussed.
  Keywords: Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory (MARSI), Nelson, Proficiency, Reading Comprehension, Test Performance, Test-Taking Strategies, TOEFL
 • Mahsa Nadri, Zahra Zohoorian, Purya Baghaei* Pages 75-90

  The present study aimed to investigate the relationship between a number of cognitive abilities (auditory/visual attention, processing speed, and fluid intelligence) and listening comprehension. A total of 97 undergraduate EFL students participated in the study. Tests of auditory and visual attention, processing speed, verbal and nonverbal fluid intelligence, overall English language proficiency, and listening comprehension were administered to the participants. The results indicated that the measure of English proficiency had the highest correlation with the listening test followed by measures of attention and processing speed. Hierarchical regression analysis indicated that 17% of the variance in listening comprehension was explained by the cognitive factors. The addition of second language proficiency to the regression model in the second step added another 25% to the total variance explained. That is, foreign language proficiency, after controlling for cognitive abilities, can explain 25% of the variance in listening comprehension. These findings suggest that understanding when listening in L2 involves cognitive information processing skills in addition to proficiency in that language. Although correlations are not indicative of causality, future research should investigate the impact of targeted interventions on listening comprehension. Interventions that focus on supporting attention, reasoning, and processing speed may be essential to minimize the adverse consequences of poor cognitive abilities on listening comprehension. Likewise, effective teaching techniques for reducing cognitive loads in listening activities, like simplifying complex tasks by reducing speech rate and repeating tasks, may also help learners overcome their cognitive failures. In addition, teaching and facilitating learners’ use of listening strategies can mitigate the adverse consequences of cognitive failure in listening comprehension.
  Keywords: Auditory Attention, Fluid Intelligence, Listening Comprehension, Processing Speed, Visual Attention
 • Negar Kalali, Tahereh Khamneh Bagheri, Negar Mazari* Pages 91-112
  Anna Gavalda is a contemporary French author whose works have been translated into multiple languages. The protagonists of her novels are mainly women, and the main theme of her works is structured around the events happening within the family and society. The novels enjoy a clear and vivid writing style. Therefore, readers can understand them without any substantial literary knowledge. Chloé who is the protagonist of Someone I Loved (Gavalda, 2008) is an introvert. Gavalda illustrates the status of women in her society through the image and reflection of Chloé. An understating of the goddess archetype of Chloé—as the heroine of the story—could unearth the causes of her behaviors and attempts in life. This study attempts to examine the goddesses ruling Chloé’s psyche and the dominant types and forms in the society enforcing particular roles and behaviors on the women. The other aim of the research is to advance our understating of how some of Chloé’s behaviors are promoted and some other behaviors are repressed, of what effects the social factors have on Chloé’s behaviors, of whether the changes in goddess archetypes and Chloé’s behaviors are influenced by the collective unconscious mind. Jung’s theories and the goddess archetypes and their influences upon the female characters of the story helped us to uncover what made each character react differently under certain conditions of life. This also offered insights as to how the society and culture contributed to forming and shaping the characters’ fate.
  Keywords: Archetypes, Gavalda, Goddess, Jungian Psychology, Myth
 • Ahmad Reza Eghtesadi Pages 113-137
  Trying to investigate the reasons for demotivation among some Iranian ELT student teachers, the researchers used a mixed methods approach in this study. Initially, qualitative grounded theory approach was used and 17 male and female students were interviewed. The results indicated factors such as lack of initial interest, unfamiliarity with the ELT course prior to selecting the major, demotivating atmosphere, lack of job security, practicum and university characteristics such as lack of facilities and restricting regulations, and professors’ strictness were among the possible demotivating factors. Then, based on the findings of the qualitative phase, a questionnaire was developed and after being validated, the questionnaire was administered to all ELT student teachers at Farhangian University of Mashhad. Results of the quantitative phase also confirmed the qualitative findings and indicated that special attention needs to be given to creating motivational atmospheres for student teachers in Farhangian University.
  Keywords: Demotivation, Grounded Theory, Mixed-Methods, Student Teachers