فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 29 (بهار 1398)
 • پیاپی 29 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • جواد شکرخواه*، سینا عنایت الهی، احمد موید فرد صفحات 1-11
  بازارهای سهام یکی از مهم ترین اجزاء اقتصاد هر کشوری محسوب می شوند که شناخت عوامل موثر بر آنها به داشتن اقتصاد پویا و با شاخص های مطلوب یاری می رساند. همچنین بررسی روابط بین بور س های مختلف از سویی به شناخت بهتر جریان سرمایه و از سویی دیگر به تصمیم گیری بهتر در مورد سیاستگذرای و سرمایه گذاری در بازار سرمایه منجر می شود. در این مقاله به ارتباط بین بورس های تهران و استانبول با استفاده از داده های روزانه و در دوره 13 مارس 2001 تا 6 نوامبر 2015 پرداخته شده است. آزمون علیت گرنجر برای بررسی رابطه علیت و آزمون همگرایی یوهانسون برای بررسی رابطه هم جمعی و بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه علیت یک طرفه از بورس استانبول به بورس تهران می باشد به این معنی که تغییرات بورس استانبول بر بورس تهران اثرگذار بوده و نه بالعکس. آمارهای توصیفی نیز وجود یک همبستگی بالا بین این دو بورس را نشان می دهد. در پایان نیز نتایج آزمون همگرایی یوهانسون وجود بردار همگرایی بین این دو بورس و وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت را تائید نمی کند.
  کلیدواژگان: بورس تهران، بورس استانبول، علیت گرنجر، آزمون همگرایی یوهانسون
 • علی عسکری نژاد امیری*، محمد اسماعیل فدایی نژاد، غلامحسین اسدی صفحات 13-29
  در این تحقیق بتای پرشی و بتای پیوسته به عنوان دو شاخص برای ریسک سیستماتیک بنگاه ها در نظر گرفته شدند و تاثیر عوامل اقتصادکلان و نیز رویداد های شرکتی بر شاخص های ریسک سیستماتیک بررسی شد. در نتیجه مشخص شد که تاثیرگذاری عوامل اقتصادکلان بر تغییرات بتای پیوسته بیشتر از تاثیرگذاری بر بتای پرشی است. درحالیکه نرخ تورم تاثیر محسوسی بر تغییرات بتای پرشی و پیوسته ندارد، افزایش نرخ رشد باعث افزایش هر دو نوع بتا شده و افزایش نرخ ارز موجب کاهش هر دو نوع بتا می شود. این کاهش در بتای پرشی تقریبا چهار برابر بتای پیوسته است. در نتیجه بررسی رویدادهای شرکتی مشاهده شد که دو یا سه هفته قبل از تصویب افزایش سرمایه، کاهش قابل ملاحظه ای در بتای پرشی ایجاد شده و یک هفته قبل از افزایش سرمایه افزایش محسوسی در بتای پیوسته روی می دهد. همچنین دریافتیم که اخبار مربوط به تعدیل مثبت زودتر از اخبار تعدیل منفی به بازار می رسد. اعلان سود به صورت تعدیل مثبت موجب اندکی افزایش در بتای پیوسته در هفته سوم یا چهارم قبل از رویداد شده و تعدیل منفی موجب کاهش قابل ملاحظه در بتای پیوسته حول زمان رویداد می شود. این درحالی است که اعلان سود تاثیر محسوسی بر بتای پرشی نمی گذارد.
  کلیدواژگان: ریسک سیستماتیک، بتای پرشی، داده های پرفراوانی، رویداد پژوهی، مدل قیمتگذاری
 • سیدحجت وکیلی، امیرعباس نجفی*، سیدبابک ابراهیمی صفحات 31-44
  تحلیل تکنیکال یکی از روش های پیش بینی جهت حرکت قیمت، با استفاده از وضعیت گذشته بازار است. همواره یکی از نقایص تحلیل تکنیکال بررسی امکان سرمایه گذاری در چهارچوبی خارج از سبد سهام می باشد. در بازارهای مالی این نکته مورد تایید است که سرمایه گذاری در قالب سبد سهام و تنوع بخشی به گزینه ها، یکی از راه های کاهش ریسک می باشد. مقاله حاضر با به کار بردن مبانی و اندیکاتور های مهم تحلیل تکنیکال و استفاده از الگوریتم ژنتیک به طراحی یک سیستم خبره پرداخته، تا بتواند سبد سرمایه گذاری مناسبی تشکیل و در صورت لزوم آن را در بازه های زمانی متفاوت بروزرسانی نماید. به جهت بررسی و اعتبارسنجی این سیستم از داده های 12 سهم در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 01/03/1392 تا 01/11/1394 که شاخص کل در طول این مدت سیر نزولی مشهودی داشته استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بازده به دست آمده با استفاده از این سیستم با احتساب هزینه معاملاتی به میزان قابل توجهی بیشتر از استراتژی خرید و نگهداری تمام دارایی ها، پرتفوهای پیشنهادی حاصل از حل مدل مارکویتز و حتی سود حساب سرمایه گذاری در سیستم بانکی می باشد.
  کلیدواژگان: سبد سهام، سیستم خبره، الگوریتم ژنتیک، تحلیل تکنیکال
 • محمد مشاری، حسین دیده خانی*، کاوه خلیلی دامغانی، ابراهیم عباسی صفحات 45-65
  هدف از این پژوهش ارائه یک مدل هوشمند جهت پیش بینی نقاط طلایی در نمودار قیمت سهام ،به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم می باشد.جهت انجام این پژوهش از داده های صنعت خودرو، و ساخت قطعات طی سال 1380 تا 1395 استفاده شده است.در این پژوهش ابتدا نتایج حاصل از به کارگیری مدل های مختلف پیش بینی مبتنی بر داده کاوی مقایسه قرار گرفت،در مرحله بعد متغیرهای پژوهش به وسیله الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شد و مجددا مدل سازی انجام پذیرفت.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نقاط طلایی با دقت قابل قبول پیش بینی پذیرند و بهینه سازی در همه مدل ها باعث افزایش دقت پیش بینینمی گردد اما خطای فاحش را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: بازارهای مالی، نقاط طلایی، پیش بینی مالی، بهینه سازی، داده کاوی
 • مژگان صفا، حسین پناهیان* صفحات 67-81
  نسبت قیمت به سود (P/E) یکی از ابزارهای قدیمی و عموما پر استفاده به منظور ارزش گذاری سهام است. هر چند محاسبه P/E بسیار ساده است؛ اما تفسیر آن عملا دشوار می نماید. در شرایط معینی این نسبت بسیار گویا و در زمان های دیگر کاملا بی معنا جلوه می کند. از این رو، غالبا سرمایه گذاران این اصطلاح را نادرست به کار می گیرند و در تصمیماتشان بیش از حد لازم به آن وزن می دهند. عوامل مهمی که می تواند به سرمایه گذاران در تحلیل این نسبت کمک نماید، توجه به معیارهای تایید شده توسط کارشناسان مالی است. براساس تجزیه و تحلیل نسبت های مالی، روش ها و تکنیک های مختلفی برای تعیین عوامل موثر بر نسبت قیمت به سود (P/E) سهام وجود دارد. یکی از این روش ها استفاده از متغیرهای کلیدی شرکت و تحلیل بنیادی آن می باشد. در این تحقیق، از الگوریتم فرا ابتکاری هارمونی سرچ (HS) به بررسی معیارهای موثر بر نسبت P/E استفاده شده است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 87 شرکت در طی یک دوره 10 ساله (1385-1394) از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. با مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیقات 27 متغیر مالی موثر بر نسبت P/E انتخاب گردید. خروجی های الگوریتم هارمونی سرچ نشان داد که بازده سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/BV) و نسبت فروش خالص به قیمت (P/S) به ترتیب بیشترین تاثیر و قیمت سکه کمترین تاثیر را بر نسبت (P/E) دارند.
  کلیدواژگان: نسبت قیمت به سود (P، E)، نسبت های مالی، الگوریتم هارمونی سرچ (HS)، رتبه بندی
 • مهدی قلی پور خانقاه، شاهین رامتین نیا* صفحات 83-100
  در این مقاله با استفاده از 10125 داده استخراج شده از 225 شرکت با ماهیت غیر مالی و ارزش ویژه غیر منفی که طی سال های 1390 تا 1394 در تابلوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فعال بودند، شواهدی از تئوری قراردادها در رابطه با تاثیر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری روی سیاست های تامین مالی شرکت ها ارائه شده است. در این مطالعه برای دستیابی به نتایج قابل اعتماد و اجتناب از پیامدهای دوره های محدود زمانی، از رگرسیون داده های ادغام شده به عنوان مدل آماری استفاده شده است. برای کمی کردن مفهوم مجموعه فرصت های سرمایه گذاری و اختیارات واقعی مربوط به آن ها از نسبت ارزش بازاری به دفتری دارایی ها، نسبت ارزش بازاری به دفتری سهام، معکوس نسبت قیمت به عایدات و معیار استخراج شده از تحلیل عاملی استفاده شده است. سیاست تامین مالی نیز با استفاده از نسبت ارزش بازاری بدهی ها به حقوق صاحبان سهام استخراج شد. نتایج نشان می دهند که پس از کنترل تاثیرات اندازه شرکت ها و نیز قابلیت سودآوری آن ها، رابطه معکوس معناداری بین فرصت های سرمایه گذاری و رشد و استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی وجود دارد. نتایج به دست آمده با تبیین های تئوریک که در تئوری مجموعه فرصت های سرمایه گذاری و قراردادها فی مابین ذی نفعان در شرکت مطرح شده است سازگار می باشند.
  کلیدواژگان: مدیریت مالی، تئوری مجموعه فرصت های سرمایه گذاری، تئوری انعقاد قراردادها، اختیارهای واقعی، سیاست تامین مالی
 • مهدی برآسود*، غلامرضا زمردیان صفحات 101-114
  رفتارسرمایه گذاران به عنوان کسانی که دارای رفتارهای عقلایی می باشند به -دنبال بهینه سازی سود، همه چیز دان و بی نهایت منطقی می باشند؛ در دنیای واقعی به سختی قابل درک و فهم می باشد. حتی با فرض این که سرمایه گذاران واقف به همه چیز هستند، این واقعیت که آن ها ممکن است مجبور باشند در فرآیندهای جستجوی اطلاعات، تعامل داشته باشند و این که ممکن است دارای محدودیت عقلایی باشند، نادیده گرفته شده است. مطالعات انجام شده در کشور جهت تبیین رفتار ذی نفعان در بورس اوراق بهادار یا صرفا مالی کلاسیک و یا صرفا مالی رفتاری بوده و متغیرهای واسطه ای و تعدیل گر تاثیرگذار بر این رویکردها مورد بررسی قرار نگرفته اند. بنابراین خلاء پژوهش جامعی که سهم هر دو رویکرد را در تصمیم گیری تمامی ذی نفعان بورس به طور هم زمان بررسی کند، احساس گردید. هدف این پژوهش بررسی جایگاه دو رویکرد مالی رفتاری و مالی کلاسیک در نظام تصمیم گیری جهت انتخاب پرتفوی سهام می باشد، تا مشخص شود که بازیگران بازار سرمایه بیشتر بر اساس کدامین دیدگاه در این بازار رفتار می نمایند.
  جامعه آماری این پژوهش کلیه کارگزاران بورس اوراق بهادار، خریداران سهام اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تحلیل گران بازار سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس می باشند. برای آزمون فرضیه ها از آمار توصیفی و آزمون ویلکاکسون استفاده گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که هیچ کدام از سه گروه مورد بررسی، پیروی کاملی از رویکرد خاصی نداشته اند و در این در حالی است که رویکرد مالی کلاسیک دارای میانگین بالاتری بوده است.
  کلیدواژگان: مالی کلاسیک، مالی رفتاری، سرمایه گذاری، بورس اوراق بهادار تهران
 • مرضیه نوراحمدی* صفحات 115-135
  شبکه های مالی کانالی بالقوه برای انتشار شوک های بحران ها می باشند که به عنوان عامل اصلی برای ثبات سیستماتیک در نظر گرفته می شوند. اصطلاح آزمون استرس به تکنیک ها و روش های مختلف برای ارزیابی تاثیر حوادث یا ترکیبی از وقایع اشاره می نماید که ممکن است به طور معمول برای واحد های کسب و کار رخ بدهد. روش پژوهش حاضر به روش شناخت تاریخی و به شیوه کتابخانه ای و با هدف توسعه و ترویج دانش با استفاده از منابع علمی نظیر کتب و مقالات اجرا شده است. در این پژوهش ضمن بررسی پیشینه پژوهش های انجام شده در خصوص آزمون استرس، به کاربرد آزمون استرس در مدیریت ریسک پرداخته و مراحل طراحی پیاده سازی آزمون استرس را در قالب نمودار ترسیم نموده و انواع روش های مختلف آزمون استرس را معرفی می نماییم و بعد از آن مزایا و مشکلات آزمون استرس را بیان نموده و در نهایت به ارائه پیشنهادات در خصوص پیاده سازی این روش می پردازیم.
  کلیدواژگان: آزمون استرس، مدیریت ریسک، تحلیل سناریو
 • محمد صالحی فر*، فریدون رهنمای رودپشتی، حسن چهارمحالی صفحات 137-157
  در این مقاله به بررسی تئوری های بوم شناسی می پردازیم که در توضیح رفتارها در بازارهای مالی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. اگر چه تا به حال رفتار توده واری برای توضیح بازارهای مالی مطرح شده است (بازارهای روبه رونق و روبه رکود، رفتار گله ای)، اما معتقدیم بسیاری از تئوری های موجود در حوزه بوم شناسی هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته اند و تابه حال از آن ها چشم پوشی شده است. در این مقاله نشان می دهیم که پتانسیل قابل ملاحظه ای برای برقراری ارتباط بین تئوری های مطرح در بازارهای مالی و اصول علم بوم شناسی همچون تئوری جستجوگری بهینه، نظریه ارزش نهایی، آستانه اندازه شکار، شکار و خوراک جویی، مصون سازی شرط بندی، انتخاب طبیعی، رفتار حیوانی و رفتار آب وهوایی و فشارگونه های غیربومی وجود دارد.
  کلیدواژگان: مالی، بوم شناسی، جستجوی بهینه، انتخاب طبیعی، رفتار حیوانی
 • ولی نادی قمی*، نسیم سیف صفحات 159-170
  پدیده حباب در بازار سهام و به صورت کلی در تمام بازارها یک پدیده حقیقی است که می تواند باعث به وجود آمدن خسارت برای سرمایه گذاران شود. عمده ترین مساله ای که هریک از سرمایه گذاران در بازار سرمایه با آن مواجه هستند، تصمیم گیری برای انتخاب اوراق بهادار و دارایی های مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است. از این رو، از دیرباز مدل های ارزش گذاری سهام مورد استفاده محققان، اندیشمندان مالی و همچنین سرمایه گذاران بوده است. اهمیت امر ارزش گذاری، نیاز به تدوین مدلی جامع که به بهترین شکل بازده غیر عادی (مازاد) سهام را توضیح دهد، آشکار می سازد. در این مسیر اگرچه تلاش های بسیاری صورت گرفته و مدل های متفاوت و مختلفی ارائه شده است اما تا به حال، هیچ کدام از این مدل ها نتوانسته اند به طور کامل این بازده مازاد را شرح دهند. در این تحقیق یک مدل قیمت گذاری در شرایط حباب و بررسی عوامل اثرگذار برروی بازده سهام با استفاده از مدل تکمیل شده فاماو فرنچ ارایه شده است. بدین منظور نمونه مورد بررسی شامل 81 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 می باشد که به روش غربالگری انتخاب شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش آشکار می سازد که از بین 5 عامل بازار، اندازه شرکت، ارزش دفتری به قیمت، مومنتوم و حباب تنها 2 عامل مومنتوم و حباب بر روی بازده غیر عادی اثرگذارند.
  کلیدواژگان: حباب، قیمت گذاری دارایی ، مدل فاما و فرنچ، اندازه شرکت، مومنتوم
 • رضا تقی زاده*، امین ناظمی صفحات 171-188
  بررسی و تحلیل بازار سهام عاملی تاثیرگذار در پیش بینی رویدادهای آتی است. تحلیل شبکه، یکی از جدیدترین روش ها جهت تحلیل بازار سهام و در ادبیات علوم کمی مفهومی جدید برای نگاه کلان به کل بازار است. کمی ساختن ارتباط میان سهام مختلف موضوع مورد علاقه مطالعات علمی به لحاظ درک سیستم های پیچیده است. این قبیل کمی سازی بر مبنای مدل سازی نوسانات قیمتی سهام و اثرگذاری آن ها بر یکدیگر انجام می شود. از این رو این پژوهش به بررسی و تحلیل شبکه همبستگی قیمت سهام شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران در بازه زمانی 1394-1390 می پردازد و بر اساس نوع داده های جمع آوری و تحلیل شده، پژوهشی کمی از نوع تحلیل شبکه است. یافته های پژوهش نشان می دهد در سطوح همبستگی 75% و 80% به ترتیب شرکت های ایران دارو و داروسازی تولید دارو با داشتن بالاترین درجه به نوعی نقش مرکز شبکه همبستگی قیمت سهام را ایفا می کنند و در سطح 95% تنها شرکت های ایران دارو با داروسازی تولید دارو و دارو رازک با سرمایه گذاری دارویی تامین ارتباط دارند و بقیه شرکت ها در این سطح ایزوله هستند. در واقع، نتایج بررسی شبکه قیمت سهام در سطوح همبستگی درنظر گرفته شده (از 75% تا 95%) نشان می دهد شبکه موردنظر از چگالی و تمرکز بالایی برخوردار نیست و با افزایش مبنای همبستگی بی نظمی شبکه افزایش می یابد، افزایش بی نظمی ها نگرانی ها را بیشتر می کند. برای سرمایه گذارانی که به دنبال کاهش ریسک پرتفوی خود هستند رشد بی نظمی باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری آن ها می شود.
  کلیدواژگان: قیمت سهام، تحلیل شبکه، شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران
 • سعید مرادپور*، رضا تهرانی، سیدمجتبی میرلوحی، عزت اله عباسیان صفحات 189-205
  در پژوهش حاضر مساله اصلی مورد تحقیق مدلسازی نوسانات بازده بازار سهام در کشورهایی با بازارهای نوظهور است. در گام ابتدایی با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات و مدل گارچ (1،1) برای استخراج نوسانات چرخه های اقتصادی با استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلی اقتصاد های مورد نظر مدل سازی های لازم صورت گرفته و نتایج حاصله با استفاده از رگرسیون بر بازده بازارهای نمونه آماری شامل 24 کشور پیاده سازی شده است. بازه زمانی مورد مطالعه میان سالهای 1992 الی 2016 بوده است. نتایج حاصله بیانگر معنی داری و توانایی مدلهایی ارائه شده در مدلسازی نوسانات بازار سهام می باشد همچنین ارتباط میان چرخه های اقتصادی و بازده بازار سرمایه در برخی از کشورها تایید شده است.
  کلیدواژگان: چرخه های اقتصادی، نوسانات بورس اوراق بهادار، مدل گارچ، بازارهای نوظهور
 • محمد حسن ابراهیمی سروعلیا*، یحیی حساس یگانه، محمد رجایی باغ سیایی، فرشید علاسوند صفحات 207-224
  پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و انجام مصاحبه با صاحبنظران (روش دلفی) عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات (عامل اقتصادی، ساختاری ،رفتاری و قوانین و مقررات) را شناسایی و در ادامه پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش چهار عامل مذکور طراحی گردید. بررسی پایایی به روش همسانی درونی و آلفای کرونباخ و روایی به روش های صوری، محتوایی و سازه حاکی از مناسب بودن ابزار اندازه گیریست .جامعه آماری شامل اظهارنامه های تسلیمی مودیان اشخاص حقوقی به مناطق ششگانه شهر تهران می باشد. حجم نمونه به صورت تصادفی طبقه ای نسبی برابر 382 انتخاب گردید. پس از اجرای پرسشنامه با استفاده از روش کمی (تحلیل عامل اکتشافی) نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل (توصیفی و استنباطی) قرار گرفت. در قسمت توصیفی جداول توزیع فراوانی و شاخصهای مرکزی و نمودار برای هر متغیر تهیه و در بخش استنباطی پس از بررسی توزیع متغیرها با استفاده از روش های آماری ناپارامتریک و آزمون کروسکال والیس به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در تمامی عامل ها میانگین رتبه اظهارنامه های مستقر در مرکز تهران بالاتر بوده و این میانگین برای عاملهای قانون ، رفتاری، ساختاری و اقتصادی به ترتیب برابر 48/164 ، 15/158، 2/159 و 98/154 می باشد . نتایج نشان می دهد میانگین رتبه تمام عاملها در مورد اظهارنامه های مالیاتی مستقر در مرکز تهران به صورت معناداری(01/0 >p) بالاتر از سایر مناطق است.
  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت مالیات، عامل رفتاری، عامل ساختاری، عامل اقتصادی، عامل قانون و مقررات
 • سامان حقیقی*، نیلوفر کوکلان صفحات 225-240
  در چند دهه اخیر، با پشت سر نهادن چندین بحران مالی در سراسر جهان و پدیدآمدن این نگاه که مدل های اقتصادی کمی مبتنی بر عوامل بنیادی بعضا در پیش بینی این نوسان ها ضعیف عمل می کنند، مطالعه رفتار بازارها بیش از پیش جایگاه خود را در فضای مطالعات کاربردی و پژوهشی مستحکم کرده است. در این حوزه از مطالعات رفتاری، همواره یکی از قدیمی ترین موضوعات قابل بحث، پژوهش های سماوی و بررسی آثار متغیرهای طبیعت محور و بعضا فرازمینی بر رفتار بازارهای مالی بوده است. در پژوهش حاضر، با نگاهی به ادبیات تحقیقی مطالعات این چنینی و با بهره مندی از مدل آماری تی گارچ، که در فضایی با واریانس ناهمسان (مانند بازدهی اوراق بهادار) کاربرد دارد، به بررسی تاثیر موقعیت قرار گیری اجرام آسمانی و فعالیت فیزیکی آن ها بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. در این مطالعه از داده های روزانه در بازه 23 ساله (1371 تا 1394) استفاده شد و اطلاعات مربوط به اجرام آسمانی از سایت داده پردازی ناسا و سایت رسمی مطالعات خورشیدی گردآوری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که زاویه مابین موقعیت زحل و مریخ (از دید مشاهده گر زمینی) رابطه منفی معناداری با بازدهی بورس اوراق بهادار تهران دارد. این رابطه اما با اثر گذاری بیشتر، برای زاویه مابین موقعیت زحل و مشتری (از دید مشاهده گر زمینی) نیز وجود داشت. یافته ها همچنین نشان داد که رابطه مثبت و معناداری میان بازدهی بورس اوراق بهادار تهران و قرارگیری ماه در حالت هلال کامل وجود دارد. در خصوص نقاط تاریک روی سطح خورشید (فعالیت های خورشیدی) نتایج نشان داد که این متغیر رابطه مثبت و معناداری با بازدهی بورس اوراق بهادار تهران دارد. در این میان، آزمون علیت گرنجر هم انجام پذیرفت که نتایج آن حاکی ازین بود که تمامی متغیرهای مدل این مقاله از نظر اقتصادسنجی به طور هم زمان علت تغییرات متغیر وابسته هستند.
  کلیدواژگان: اجرام آسمانی بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مدل TGARCH
 • عبدالمجید دهقان، محسن فرهادی شریف آباد*، علیرضا فهیمی صفحات 241-256
  در این مقاله به بررسی ارتباط میان ریسک اعتباری بانک های فعال در بورس اوراق بهادار تهران و ریسک و بازده سهام آن ها پرداخته شده است. بدین منظور برای اندازه گیری متغیر ریسک اعتباری از نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات اعطایی استفاده گردیده است. داده های تحقیق در بازه زمانی 1387 تا 1394 گردآوری شده است و شامل 16 بانک و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی می باشد که سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران معامله می شود. برای محاسبه ریسک بانک ها از 2 معیار بتای سنتی و بتای نامطلوب استفاده شده است که تاثیرگذاری ریسک اعتباری بر آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ریسک اعتباری بانک ها تاثیر منفی و معنی داری بر بازده سهام بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران داشته است و میان ریسک اعتباری بانک ها و متغیرهای ریسک ( بتای سنتی و بتای نامطلوب) رابطه مثبت و معنی دارای وجود دارد.
  کلیدواژگان: ریسک اعتباری بانک، مطالبات مشکوک الوصول، بازده سهام، بتای سنتی، بتای نامطلوب
 • محمود لاری دشت بیاض، شعبان محمدی*، نادر نقش بندی صفحات 257-273
  هدف این پژوهش بررسی مدل پرتفوی سهام بر مبنای میانگین-آنتروپی در محیط فازی با هزینه های معامله بر پایه تئوری اعتبار برای 10 سهام از بورس اوراق بهادار تهران در سال1396 است. پژوهش حاضر تنها مبتنی بر مدل های بر مبنای میانگین-آنتروپی نیست، بلکه آنالیز حساسیت درباره ضرائب تابع هدف و ضرائب محدودیت بویژه در حداکثرسازی مدل بازگشتی و مدل ریسک مینیمم را انجام داده است. از آنتروپی و آنالیز حساسیت برای اندازه گیری میزان ریسک و ضرائب تابع هدف و محدودیت استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد زمانی که ضرایب در محدوده مقادیر تغییر می کند یا جواب بهینه شده یا مقادیر ثابتی از تابع هدف بدست می آید. نتایج پژوهش به سرمایه گذاران کمک می کند تا بتوانند با اطمینان بیشتر انتخاب خود راانجام دهند.
  کلیدواژگان: آنالیز حساسیت، آنتروپی، هزینه های معامله، فازی
 • جمال بحری ثالث*، محمدرضا عبرتی صفحات 275-296
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر رقابت بازار محصول در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395-1390 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. برای اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام از دو شاخص ضریب منفی چولگی بازده ماهانه سهام و نوسان رو به بالای بازده ماهانه سهام استفاده گردید. نتایج نشان داد که ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر مثبت دارد. بدین معنا که مدیران از طریق ذخیره اخبار بد و عدم انتشار آن وضعیت شرکت را مساعده جلوه می دهند، این رفتار مدیران در بلند مدت منجر به سقوط قیمت سهام می گردد. همچنین شرکت های مورد بررسی از طریق رقابت بازار محصول به دو گروه شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا و پایین تفکیک شدند و یافته ها نشان داد که تاثیر مثبت ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت هایی با رقابت بازار محصول پایین، شدیدتر است.
  کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، خطر سقوط قیمت سهام، رقابت بازار محصول
 • احسان قدردان* صفحات 297-313
  تصمیمات مربوط به تامین مالی یکی از تصمیماتی است که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می نمایند. این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین، تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن است. از این رو هدف پژوهش، بررسی نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر رویکرد ترازنامه ای تامین مالی شرکت ها می باشد. روش پژوهش، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، و تعداد 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1395 بررسی شد. جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین تمرکز مالکیت و اندازه هیات مدیره با رویکرد ترازنامه ای تامین مالی خارجی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و با افزایش میزان تملک مالکیت و تعداد اعضای هیئت مدیره، تامین مالی از منابع خارج از شرکت افزایش می یابد. ولی بین سرمایه گذاران نهادی و استقلال هیئت مدیره با تامین مالی خارجی رابطه معناداری مشاهده نشد؛ و این دو متغیر نتوانستند تامین منابع مالی برون سازمانی را تحت تاثیر قرار دهند. همچنین، بین سرمایه گذاران نهادی و اندازه هیات مدیره با رویکرد ترازنامه ای تامین مالی داخلی رابطه معناداری برقرار است. به عبارتی، حضور این دسته از سرمایه گذاران و تعداد اعضای هیئت مدیره توانسته است تامین مالی از منابع داخل شرکت را افزایش دهد. ولی بین تمرکز مالکیت و استقلال هیات مدیره با تامین مالی داخلی رابطه معناداری یافت نشد.
  کلیدواژگان: رویکرد ترازنامه ای تامین مالی، سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره
 • علیرضا حیدرزاده هنزائی*، لیلا براتی صفحات 315-331
  شرکت های با منافع دوگانه، موسساتی هستند که در آنها حداقل یکی از سهامدارانش همزمان طلبکار (بستانکار) شرکت باشد. با توجه به وجود اختلاف بین حق رای دادن و حقوق جربان های نقدی، انتظار می رود که وجود منافع دوگانه در ساختار مالکیت باعث عدم تقارن اطلاعاتی در این شرکت ها شود. این امر نشان می دهد که احتمالا محیط اطلاعاتی در شرکت های با منافع دوگانه ضعیف تر بوده و لذا مدیران این شرکت ها انگیزه بالاتری برای کنترل و گسترس اطلاعات دارند. از طرفی به نظر می رسد که در شرکت های با منافع دوگانه به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و کیفیت پایین تر اطلاعات داخلی، انگیزه بالاتری برای مدیریت سود فرصت‎طلبانه دارند. جامعه آماری این پژوهش شامل 186 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1396 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت‎های با منافع دوگانه، محیط اطلاعاتی ضعیف تر است. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت سود بر محیط اطلاعاتی تاثیر معنادار و معکوس دارد. به عبارتی، مدیریت سود، کیفیت محیط اطلاعاتی را کاهش می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که منافع دوگانه تاثیر معناداری بر ارتباط بین مدیریت سود و محیط اطلاعاتی ندارد.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، محیط اطلاعاتی، منافع دوگانه، عدم تقارن اطلاعاتی، اقلام تعهدی اختیاری
 • هاشم کارگر، محسن قدمی* صفحات 333-353
  هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی یک مدل بومی شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان های دولتی ایران با مطالعه موردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است تا بتوان با این مدل نیازها و تغییرات را پیش بینی کرد. در این پژوهش ابعاد اصلی استراتژی شامل 3 بعد (محتوایی، مفهومی و فرایندی) و نوآوری سازمانی شامل 7 مولفه می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش، آمیخته اکتشافی (کمی و کیفی)؛ از نظر نوع کاربردی، از نظر زمانی مقطعی و از نظر نحوه اجرا کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه (مدیران کل، معاونین مدیر کل و مدیر کل) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تعداد 570 نفر می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب تعداد 230 نفر جهت جمع آوری داده ها انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته کیفی و در نهایت توزیع پرسشنامه در بین جامعه آماری استفاده شده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای لیزرل، پی ال اس و اس پی اس اس[i]و به روش تحلیل عاملی تاییدی تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین ابعاد اصلی استراتژی و مولفه های منابع جدید ارزش، مدل های نوین کسب و کار، مشتریان توانمند و دانشگر، هم افزایی زنجیره عرضه و تقاضا وساختارهای متکی بر شبکه های مجازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ولی مولفه های یکپارچگی انسان فکری و مجازی و مالکیت نوین سرمایه به دلیل نبود زیر ساخت های مناسب ساختاری و انسانی در سازمان ثبت مورد تایید قرار نگرفت. در نهایت مدل بومی شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان های دولتی ایران طراحی شد.
  کلیدواژگان: ابعاد اصلی استراتژی، اقتصاد نوآوری، استراتژی های نوآوری، سازمان ثبت اسناد و املاک
|
 • Javad Shekar Khah *, Sina Enayatollahi, Ahmad Moiedfard Pages 1-11
  Stock markets are one of the most important parts of each economy. Identifying the effective factors on them helps to have an economy with good indicators. Identifying these factors leads to better policymaking and investment in the capital market. This paper evaluates the relationship between Tehran Stock Exchange and Istanbul Stock Exchange during March 13, 2001 to November 6, 2015 by daily data. Granger causality method and Johansen cointegration test were used for investigating the causality and cointegration between two stocks respectively. The result showed that there was a unidirectional Granger causality from Istanbul Exchange Stock to Tehran Stock Exchange. Also, the descriptive statistics showed the high correlation between two stocks. Finally, the result of Johansen cointegration test didn't confirm the existence of cointegration vector and long-run relationship between two stocks.
  Keywords: Tehran Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, and Johansen Cointegration Test, Granger Causality Test
 • Ali Askarinejad Amiri *, Mohammad E. Fadaeinejad, Gholamhossein Assadi Pages 13-29
  We suppose jump beta and continuous beta as two indexes of systematic risk, then studying macroeconomics variables and corporate events effects on them. The results shows that macroeconomics variables effect on continuous beta is greater than its effect on jump beta. While inflation rate has no sensible effect on both betas, growth rate increase causes increase in both and exchange rate increase causes decrease in both betas. The decrease is for times greater in jump beta. According to event study, two or three weeks before capital increase, considerable decrease in jump beta and a week before capital increase, sensible increase in continuous beta are seen. As observed about profit announcement event, news of positive adjustments reach sooner to market than negative adjustments. Positive adjustment cause a little increase in continuous beta, three or four weeks before event and negative adjustment cause considerable decrease in continuous beta around event, while profit announcement has no effect on jump beta.
  Keywords: systematic risk, jump beta, event study, high-frequency data, pricing model
 • Seyed Hojat Vakili, Amir Abbas Najafi *, Seyed Babak Ebrahimi Pages 31-44
  Technical analysis is a methods to predict price movements which is used widely in financial markets. Theoretical and experimental result shows that investing on different assets as a portfolio cause to risk reduction. One of the deficiencies of technical analysis is lack of attention to make an appropriate diversification on assets. This paper is trying to design an automated trading system which can make an appropriate portfolio and rebalance it whenever needed. This system will be designed by the use of genetic algorithm, technical analysis basis and indicators. In order to assess the efficiency of this expert system twelve stocks were chosen from Tehran securities exchange market and the system has been run for the period of 330 days. Result shows that the return of the expert system is significantly larger than buy and hold strategy of equal weighted portfolio, variance and semi-variance portfolios of Markowitz model and risk free rate of return in Iran.
  Keywords: Expert system, Genetic algorithm, Portfolio, Technical Analysis
 • Mohammad Moshari, Hosein Didehkhani *, Kaveh Khalili Dameghani, Ebrahim Abbasi Pages 45-65
  The purpose of this research is to provide an intelligent model for prediction of golden points on stock price chart as a decision support system. For conduction of this research, the data of the automotive and parts manufacturing industry during 2001 through to 2016 were used. First, the obtained results from application of different forecasting models based on data mining were compared with each other. Next, the research variables were optimized by genetic algorithm and remodeling took place. The results indicated that the golden points could be predicted with reasonable accuracy and optimization did not enhanced accuracy in all these models, yet it significantly reduced gross error.
  Keywords: financial markets, forecasting, stocks golden points, data mining
 • Mozhgan Safa, Hossein Panahian * Pages 67-81
  The price to Earnings ratio (PE) is one of the oldest and most commonly used tools for stock valuation.  Although P / E calculation is very simple, its interpretation is practically difficult. In certain circumstances, this is a very rational ratio, and at other times it is completely meaningless. Hence, investors often use this term incorrectly and in their decisions weigh too much. The important thing that can help investors analyze this ratio is to pay attention to the criteria approved by financial experts. Based on the analysis of financial ratios, there are various methods and techniques for determining the factors affecting the price / profit ratio (P / E) of stocks .One of these methods is to use the key variables of the company and its fundamental analysis .In this research, the Harmonic Cross-Innovative Algorithm (HS) has been used to examine the effective measures on the P / E ratio .For this purpose, a sample of 87 companies during the 10-year period (2006-2015) was selected from listed companies in Tehran Stock Exchange . By studying theoretical fundamentals and research background, 27 financial variables that were effective on the P / E ratio were selected. The outputs of the Harmonic Ranking algorithm showed that stock returns, P / B and P / S ratios had the highest impact and coin prices had the least effect on P / E ratios, respectively.
  Keywords: price to earnings ratio (P, E), Financial ratios, HS (Harmony) algorithm (HS), Ranking
 • Mahdi Gholipour Khaneghah, Shahin Ramtinnia * Pages 83-100
  In this paper, the evidence of contract theory regarding the effect of investment opportunities on financing policies is provided using 10125 data collected from 225 companies with non-financial nature and non-negative equity which were active from 2011 to 2015 in the firms list of the Tehran Stock Exchange. In order to achieve reliable results and avoid the consequences of limited periods of time, regression of the integrated data was used as the statistical model. The ratio of properties market to book value, the ratio of stock market to book value, the inverse ratio of price to income, and the criterion derived from factor analysis were used to quantify the concept of investment opportunities and their real options. Financing policy was extracted using the ratio of market value of debts to equities. The results showed that after controlling the effects of companies’ size and their profitability, a significant inverse relationship existed between investment opportunities and development and use of debt in the structure of capital of the surveyed companies. The obtained results are compatible with theoretical explanations in the theory of investment opportunities and contracts between stakeholders in the studied companies.
  Keywords: Financial management, Theory of investment opportunities set, Theory of contracts, Real options, Financing policy
 • Mahdi Barasoud *, Gholamreza Zomorodian Pages 101-114
  Investor’s behavior is hardly comprehensible as people who have rational behavior and they are after profit optimization, all knowing, and extremely reasonable in the real world. Even by the assumption that investors are omniscient and they know everything, this fact that they may have to interact in the process of searching for information and, they may have rational limits, has been ignored. The studies that have been done in the country to explain the behavior of stakeholders in stock exchange or classic finance or just behavioral finance and mediating and intermediate variables and moderating influence on these approaches have not been studied and analyzed. Therefore, lack of Comprehensive research that simultaneously investigate and consider the allotments of both approaches on decision making of all stakeholder’s stock, had been sensed. The aim of this study is to check and investigate the position and the place of both approaches of behavioral finance and financial Classic in decision-making system to choose stock portfolio to be determined much more the fund’s market players according to which view they should behave in the market. All brokers of stock exchange, buyers stock including real, legal people, analysts of capital market and investment companies which are active in exchange, are the statistical community of this study. To test and examine the hypothesis, descriptive Statistics and Wilcoxon test had been used. The results showed that none of the three groups haven’t completely followed the specific approach while classic financial approach had a higher level of average approach.
  Keywords: Classic financial, Behavioral financial, Investment, Stock Exchange
 • Marziyeh Nourahmadi * Pages 115-135
  Financial networks are potential channels for the propagation of crises shocks which are considered as the main factor for systematic stability. The term stress test refers to different techniques and methods used to assess the impact of events or combinations of events, which may occur normally for business units. The methodology of this research is based on historical cognitive method through library method and aimed at knowledge development using scientific resources such as books and articles. In this study, after a short review on the application of stress tests in different researches, we will study the different aspects of the application of stress tests, then we deal with the steps to apply stress tests in risk management using different charts and diagrams. Then we will introduce variety of different methods to run stress tests and will explain the advantages and disadvantages of stress tests, and finally we will offer some recommendations regarding the implementation of this method.
  Keywords: Stress test, management risk, Scenario analysis
 • Mohammad Salehifar *, Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Hassan Chaharmahali Pages 137-157
  In this paper we examine ecological theories in which could be applied explaining behaviors in financial markets. However animal behavior has been used to describe financial markets so far (Bull and Bear markets and herding behavior), we argue that many theories in ecology has not been studied yet and are overlooked. In this study we show there is a considerable potential to relate ecological principles such as optimal foraging theory, marginal value theorem, prey size threshold, predation and foraging, bet hedging hypothesis, natural selection, weather and animal behavior, and propagule pressure to financial markets theories.
  Keywords: finance, ecology, optimal Foraging, Natural selection, animal behavior
 • Vali Nadi Ghomi *, Nasim Seif Pages 159-170
  The bubble in the stock market and in general in all markets is a real phenomenon that can cause losses to investors. The main problem facing each investor in the capital market is the decision to select the securities for investing and creating an optimal portfolio of stocks. Hence, stock valuation models have long been used by researchers  and investors. Solving  valuation puzzle reveals  the need to develop a comprehensive model that  describes the abnormal return . In this regards, although many efforts have been made and various models have been developed, none of these models has been able to fully explain this abnormal return. In this research, a pricing model in bubble conditions and an evaluation of the effective factors on stock returns are presented using the Fama-French model. For this purpose, the sample included 81 listed companies in the Tehran Stock Exchange( TSE) between 2009 and 2013, which have been selected . The results of this study reveal that among the five factors of the market, firm size, book value to price, momentum and bubble, only two factors of momentum and bubble affect the abnormal returns.
  Keywords: Bubble, Asset Pricing, Fama, French Model, Firm Size, Momentum
 • Reza Taghizadeh *, Amin Nazemi Pages 171-188
  The analysis of stock market is a crucial factor in predicting future events. Network analysis is one of the newest method in analyzing of stock market. In quantitative science literature, network analysis is a new concept for a macro view to whole market. Quantifying the relationship between different stock market is a favorite issue for scientific studies in comprehension of complex systems. This kind of quantifying is done based on the volatility of stock price and their impact on each other. Therefore, this study aims to analyze the correlation of network analysis of pharmaceutical companies in the OTC and stock market in Iran from 2011 to 2016. This study is among the network analysis of quantitative research based on data gathering. Data was analyzed thorough network analysis with the use of SPSS and UCINET. The findings show that in levels of %75 and %80 correlation the Iran Daru and Tolid Daru corporations have the highest degree, and play as a center of network in stock price respectively. In %95 level, only Iran Daru with Tolid Daru and Razak Daru with Tamin Daru investment have relationship and other corporations in this level are isolated. In fact, the results of investigating the stock price network in the %75 to %95 correlation show that the considered network does not have density and consideration and by increasing the correlation, the network entropy raise up and in turn increase the concerns. For investors who are trying to reduce the risk of their portfolio, increase in entropy leads to increase in the risk of their investment.
  Keywords: Stock Price, Network Analysis, Listed Pharmaceutical Companies in the OTC, Stock Market of Iran
 • Saeed Moradpour *, Reza Tehrani, Seyed Mojtaba Mirlohi, Ezatolah Abbasian Pages 189-205
  In the present research, the main issue is the modeling of stock market volatility fluctuations in emerging markets. In the first step, by using Hadrik Prescott's filter and Garch model (1.1), for extraction of economic cycle, by using the GDP we are indicating business cycles of conteries, the desired economics of modeling are carried out and the results obtained using Regression has been implemented on the returns of sample markets in 24 countries. The study period was between 1992 and 2016. The results show the significance and ability of models presented in the modeling of stock market fluctuations, and the relationship between economic cycles and capital market returns has been confirmed in some countries.
  Keywords: Economic cycles, Stock Market Volatility, Garch model, Emerging markets
 • Mohamad Hasan Ebrahimi Sarveolia *, Yahya Hasas Yeganeh, Mohammad Rajaei Bagh Siaei, Farshid Alasvand Pages 207-224
  Based on a qualitative method and interviews with experts (Delphi method), the present study identifies (economic, structural, behavioral and regulatory) factors influencing intention-to-pay taxes. The questionnaire designed for assessing the aforementioned four factors. Reliability investigation based on internal consistency and Cronbach’s alpha method and validity examination based on face, content and construct validity tests demonstrated the measurement instrument’s suitability. Study population included tax return transcripts submitted by legal tax payers in six districts of Tehran. The study sample volume was set at 382 based on a relative stratified random method. After administering the questionnaire using a quantitative method (exploratory factor analysis), the results (descriptive and inferential) were analyzed. In descriptive part, frequency distribution and central indices were analyzed and diagram was drawn for each variable. In inferential part, the issue was investigated following investigating the variables’ distribution using nonparametric statistical methods and Kruskal-Wallis test. Study findings suggested that the tax return transcript in Tehran’s center is higher in all of the factors. Mean values obtained for regulatory, behavioral, structural and economic factors are 164.48, 158.15, 159.2 and 154.98, respectively. The results also indicated that the average ranks of all the factors are significantly higher considering tax return transcripts in Tehran’s center compared to the other districts (P<0.01).
  Keywords: intention-to-pay tax, behavioral factor, structural factor, economic factor, regulatory factor
 • Saman Haghighi *, Niloofar Kooklan Pages 225-240
  In the recent decades, several financial crises have arisen the world over and they have promoted the emergence of a new outlook holding that quantitative economic models based on fundamental factors tend to perform poorly in the prediction of fluctuations. Thus, the study of market behaviors has increasingly strengthen its position in the sphere of applied and research studies.
  Galactic studies and investigating the impacts of supernatural and extraterrestrial factors on the behaviors of finical markets have traditionally been one the topics which have attracted much attention and argument.
  Reviewing the research literature connected with these studies and using the TGARCH statistical model – which can be best used in heteroskedastic environments (like the returns of stocks and securities) – in this study we have investigated the impacts of the positions of heavenly bodies and their physical activities on the return of the Tehran Stock Exchange.
  Daily data for a period of 23 years (1992-2015) were used in this study, and information about heavenly bodies was collected from the NASA Data website and the official website of the World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number.
  The results obtained showed that the angle between the position of the Saturn and the Mars (as seen by an observer on the Earth) has a significant negative relationship with the return of the Tehran Stock Exchange.
  Such a relationship, however with further impacts, also exits for the angle between the position of the Saturn and the Jupiter (as seen by an observer on the Earth). Also, findings showed that there is a significant positive relationship between the return of the Tehran Stock Exchange and the position of the Moon when it is at the full.
  As to sun spots (solar activities), the results suggested that there is a significant and positive relationship between this factor and the return of the Tehran Stock Exchange. Meantime, the Granger causality test was performed and the results obtained indicated that all factors in the model discussed in this article are, in terms of econometrics, simultaneously the causes of changes in the dependent variables.
  Keywords: TGARCH model, heavenly bodies, Stock Return, Tehran Stock Exchange
 • Abdolmajid Dehghan, Mohsen Farhadi Sharif Abad *, Alireza Fahimi Pages 241-256
  This paper examines the relationship between the Default risk of banks operating in the Tehran Stock Exchange and the risk-return of their stocks.  In order to measure the Default risk the ratio of doubtful debt to total loans is used. Data is collected in the period of 2008 to 2014 and includes 16 banks and Default institutions under the supervision of the Iranian Central Bank, whose stocks are traded in Tehran Stock Exchange. In order to calculate the risk of banks, the two measures of traditional beta and downside beta was used on which the impact of Default risk is assessed. The results indicate that the Default risk of banks has a significant negative impact on stock returns of banks in Tehran Stock Exchange has. It was also demonstrated that there is positive relationship between the bank Default risk and the both variables of risk (traditional and Downside beta).
  Keywords: Bank Default risk, doubtful debt, Stock Return, Traditional beta, down
 • Mahmoud Lari Dashtbayaz, Shaban Mohammadi *, Nader Naghshbandi Pages 257-273
  The purpose of this study is to investigate the stock portfolio model based on the average entropy in a fuzzy environment with transaction costs based on the theory of credit for 10 stocks in Tehran Stock Exchange in 1396.The present study is not based on average-entropy based models but on the sensitivity analysis of the target function coefficients and the limiting coefficients, especially in maximizing the recursive model and the minimum risk model. Entropy and sensitivity analysis were used to measure the risk and the coefficients of the objective function and the limitations. The results show that when the coefficients change in the range of values, either the optimized answer or the fixed values of the objective function are obtained. The research results help investors to be more confident in their choices.
  Keywords: sensitivity analysis, entropy, transaction costs, fuzzy
 • Jamal Bahri Sales *, Mohammadreza Ebrati Pages 275-296
  The purpose of this study is to investigate the effect of political connections on stock price crash risk in 110 listed companies in Tehran Stock Exchange for the period 2011-2016. To test the research hypotheses, the panel data model was used. In order to measure the stock price crash risk, two indicators of the negative conditional return skewness and down-to-up volatility were used. The results showed that political connections has a positive impact on stock price crash risk. In the sense that executives show good face from position firms by hoarding bad news and, this behavior of managers in the long run will lead to a stock price crash. The companies also split through the advertising cost into two groups of companies with high and low information asymmetry, and the findings showed that the positive impact of political connections on stock price crash risk is more severe in companies with high information asymmetries.
  Keywords: Political Connections, Stock Price Crash Risk, Product Market Competition
 • Ehsan Ghadrdan * Pages 297-313
  Financing decisions are one of the decisions that managers of the economic unit make in order to maximize the wealth of shareholders. These types of decisions relate to the structure of capital, as well as the selection and selection of the best means of financing and its composition. Therefore, the purpose of the research is to investigate the role of corporate governance mechanisms on the corporate finance balance sheet approach. The research method is quasi-experimental with post-event design, and 98 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 1391-1395 were investigated. To test the hypotheses, multivariate regression technique has been used by panel method. The results of the research showed that there is a positive and significant relationship between the concentration of ownership and the size of the board with the external financing; as the amount of ownership and the number of board members increases, financing from outside sources increases. However, there was no significant relationship between institutional investors and the independence of the board of directors with external financing, and these two variables did not affect the outsourcing of financial resources. Also, there is a meaningful relationship between institutional investors and the size of the board with the financing. In other words, the presence of this group of investors and the number of members of the board has been able to increase funding from the company's resources. However, no significant relationship was found between the ownership concentration and the independence of the board with internal financing.
  Keywords: Balanced financial approach, Institutional investors, Ownership concentration, Board independence, Board size
 • Alireza Heidarzadeh Hanzaei *, Leila Barati Pages 315-331
  Companies with dual holdings are institutions in which at least one of their shareholders is a Creditor (debtor) at the same time. Given the discrepancy between franchising and the rights to cash compensation, it is expected that the existence of dual holdings in the ownership structure will result in information asymmetry in these companies. This indicates that the information environment is likely to be weaker in dual holdings companies, and therefore, the executives of these companies have a higher incentive to control and expand the information. On the other hand, it seems that in dual holdings companies, due to the higher information asymmetry and lower domestic information quality, there is a higher incentive for opportunistic earnings management. The statistical population of this research includes 140 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2013 to 2018. To test the research hypotheses, multiple linear regression has been used based on combined data. Findings of the research show that the information environment is weaker in dual holdings companies. In addition, the results of the research showed that there is a negative relationship between earnings management and information environment. In other words, earnings management reduces the quality of the information environment. The results showed that dual holdings do not have a significant effect on the relationship between earnings management and information environment.
  Keywords: Earning Management, Information Environment, Dual Holding, information asymmetry, Discretionary Accruals
 • Hashem Kargar, Mohsen Ghadami * Pages 333-353
  The main objective of the present research is to design a indigenous model of innovation economics based on the main dimensions of strategy in Iranian government organizations with the case control of the State Property Registration Organization, which can predict the needs and changes with this model. In this research, the main dimensions of the strategy are three dimensions (content, conceptual and process) and organizational innovation consisting of seven components. The present study is based on the method of exploratory mix (quantitative and qualitative). The statistical population consisted of all 570 individuals (general directors, deputy heads of general director and general manager). The sample was selected by random sampling of 230 members in order to collect data. Data collection was done  through previous studies and reviewing documents, deep and semi-structured interviews, and finally the distribution of questionnaires has been used. Data were analyzed using Liserl, PLS and SPSS software and through confirmatory factor analysis. The research findings show that there is a positive and significant relationship between the main dimensions of the strategy and components of new sources of value, new business models, powerful and knowledgeable customers, supply and demand chain complementarity, and structures based on virtual networks. The components of intellectual and virtual human integrity and the new ownership of capital were not approved by the organization for lack of adequate structural and human infrastructure. Finally, the indigenous model of innovation economy was designed based on the main dimensions of strategy in Iranian government agencies.
  Keywords: the main dimensions of strategy, the innovation economy, innovation strategies, the state organization for registration of deeds, properties