فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 84، فروردین 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زهرا دشتی، غلامرضا شریفی راد، سید امیر حجازی، سیامک محبی* صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  مالتیپل اسکلروزیس، یک بیماری مزمن سیستم عصبی مرکزی است که با ایجاد عوارض و مشکلات زیاد، بیماران مبتلا را به سوی ناتوانی و وابستگی در زندگی سوق می دهد. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش خود مراقبتی بر کنترل عوارض جسمانی ناشی از بیماری در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی، 70 نفر از زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس شهر قم در سال 1395 به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و به روش مصاحبه فردی چهره به چهره تکمیل گردید. کلاس های آموزشی در طی دو جلسه برای گروه آزمون برگزار شد و پرسشنامه ها مجددا توسط هر دو گروه، سه ماه بعد تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، تی زوجی، کای دو، آزمون دقیق فیشر و من ویتنی تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره خود مراقبتی بیماران در گروه مداخله، بعد از مداخله افزایش معنی داری نشان داد؛ به گونه ای که میانگین نمره آن ها از 42/35 به 51/59 افزایش یافت (05/0>p). قبل از مداخله نیز میانگین نمره گرفتگی عضلات گروه مداخله، 4/3؛ خستگی، 14/4؛ یبوست، 17/3 و فراموشی، 25/3 بود، ولی پس از اجرای برنامه خود مراقبتی، این میانگین به 91/1، خستگی به 68/2، یبوست به 2/1 و فراموشی به 71/1 کاهش یافت (05/0>p).
  نتیجه گیری
  کاهش عوارض جسمانی بیماری MS در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، حاکی از تاثیر مثبت برنامه آموزشی اجراشده می باشد؛ لذا به نظر می رسد آموزش این بیماران و ترغیب آنان به انجام برنامه خود مراقبتی، می تواند نتایج سودمندی در پی داشته باشد.
  کلیدواژگان: خودمراقبتی، مالتیپل اسکلروزیس، آموزش، کارآزمایی بالینی تصادفی شده
 • سید محمد موسوی، علیرضا میلاجردی، مهدی شایان فر، احمد اسماعیل زاده* صفحات 11-20
  زمینه و هدف
  اطلاعات محدودی در زمینه ارتباط عوامل رژیم غذایی با خطر ابتلا به گلیوما وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی (DAL) و خطر گلیوما در بزرگسالان ایرانی صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد - شاهدی بر روی 128 بیمار مبتلا به گلیوما و 256 فرد سالم (همسان سازی شده از نظر سن و جنس) در ایران انجام شد. دریافت های غذایی شرکت کنندگان با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک معتبر مورد سنجش قرار گرفت. DAL با استفاده از پروتئین به نسبت پتاسیم (پروتئین/ پتاسیم) برآورد شد و گلیوما براساس آزمایش ها ی پاتولوژیک تشخیص داده شد. یک پرسشنامه دقیق شامل تعدادی مخدوش کننده غیرغذایی تکمیل گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه، افراد در بالاترین سهک DAL نسبت به افراد در پایین ترین سهک، شانس بالاتری برای ابتلا به گلیوما داشتند. (57/2-88/0 :CI 95% ،50/1 :OR). پس از تعدیل عوامل مخدوشگر، افراد در بالاترین سهک نسبت به افراد در پایین ترین سهک امتیاز DAL، به طور قابل توجهی از شانس بیشتری برای ابتلا به گلیوما برخوردار بودند (45/3-02/1 :CI 95% ،87/1 :OR). تعدیل بیشتر برای شاخص های دریافت گوشت و فرآورده های گوشتی، حبوبات و آجیل، میوه ها، چای و قهوه (03/0=p ،65/3-06/1 :CI 95% ،97/1 :OR) و نمایه توده بدنی (03/0= p،64/3-06/1 :CI 95% ،96/1 :OR)، تاثیر معنی داری روی این ارتباط نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد ارتباط مثبت معنی داری بین بار اسیدی رژیم غذایی با خطر گلیوما وجود دارد که براساس نسبت پروتئین به پتاسیم، در میان بزرگسالان برآورد شده است. انجام مطالعات بیشتر، به خصوص آینده نگر با پیگیری طولانی مدت، برای تایید این یافته ها ضروری است.
  کلیدواژگان: گلیوما، نئوپلاسم، بیماری مزمن، بار اسیدی رژیم غذایی، مورد- شاهدی
 • عباس احمدی*، پریسا رحیمی صفحات 21-29
  زمینه و هدف
  نونیل فنل نوعی از مواد شیمیایی محیطی است که مانند هورمون آندروژن عمل کرده و مانع از فعالیت هورمون ها، سبب ایجاد اختلالات سیستم تولیدمثلی و القای استرس اکسیداتیو می شود. در این مطالعه اثر محافظتی مرزه خوزستانی بر روی لقاح داخل آزمایشگاهی موش سوری نر بالغ تیمارشده با نونیل فنل بررسی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، تعداد 24 عدد موش سوری نر بالغ 8 هفته ای، به طور تصادفی انتخاب و به سه گروه کنترل (دریافت کننده روغن ذرت)، گروه دریافت کننده نونیل فنل (دوز 250 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن) و گروه دریافت کننده نونیل فنل (دوز 250 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن) + اسانس مرزه خوزستانی (دوز 225 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن) تقسیم شدند (هرگروه 8 قطعه)، سپس به مدت 35 روز تیمار دهانی با گاواژ صورت گرفت. پس از اتمام دوره تیمار، حیوانات آسان کشی و نمونه اسپرم از دم اپیدیدیم گرفته شد. به ازای هر موش نر، 3 موش ماده در نظر گرفته شد. سپس به وسیله PMSG و HCG، تحریک تخمک گذاری جهت گرفتن تخمک صورت گرفت. با انجام لقاح در محیط کشت (4 میلی گرم BSA به اضافهHTF )، تخمک های لقاح یافته به مدت 120 ساعت انکوبه شدند و مراحل رشد جنینی در این مدت بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج بررسی درصد لقاح داخل آزمایشگاهی اسپرم ها، نشان از کاهش درصد لقاح، جنین های دوسلولی، کیفیت جنین و بلاستوسیست در گروه نونیل فنل نسبت به گروه های کنترل و تجربی، همچنین افزایش معنی دار این پارامترها در گروه تجربی نسبت به نونیل فنل داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد ساتوره جاخوزستانیکا به عنوان یک آنتی اکسیدانت می تواند باعث کاهش اثرات سمی نونیل فنل بر روی میزان باروری موش های نر بالغ شود.
  کلیدواژگان: نونیل فنل، اسپرماتوزوئیدها، بارورسازی آزمایشگاهی
 • بهنام فلاح بافکر لیالستانی، سیدکمال اسحاق حسینی، سمیه محمدی، محبوبه جعفری، طاهره افتخاری، محمد آقاعلی* صفحات 30-37
  زمینه و هدف
  لوسمی، شایع ترین نوع سرطان در کودکان بوده که از شایع ترین نوع آن در کودکان زیر 19 سال می توان به لوسمی لنفوبلاستیک حاد اشاره کرد. بقای کودکان مبتلا در مناطق مختلف، متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی بقای پنج ساله کودکان مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان کودکان قم صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش هم گروهی گذشته نگر و با استفاده از اطلاعات پرونده های کودکانی که در آن ها از سال 1396-1386 تشخیص لوسمی لنفوبلاستیک حاد داده شده بود، انجام شد. اطلاعات استخراج شده شامل: سن، جنس، سابقه خانوادگی لوسمی، سابقه رادیوتراپی و دریافت اشعه، سابقه تماس با مواد شیمیایی، شغل والدین، منطقه زندگی، گروه خونی و نوع لوسمی، آزمایش ها، همچنین معاینات اولیه بیمار بود. داده ها با استفاده از نمودار کاپلان مایر و آزمون بقای کاکس با در نظر گرفتن پیش فرض های آزمون ها تجزیه وتحلیل شدند. سطح معنی داری، کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، 97 بیمار بررسی شدند. میانگین سنی بیماران، 99/3±12/5 سال و 67/55% (54 نفر) پسر بودند. میزان بقای پنج ساله کودکان، 10/65% بود. از عوامل موردبررسی تنها سن زمان تشخیص و سابقه عود با بقای بیماران، ارتباط معنی داری داشت؛ به طوری که بقای بیمارانی که سن آن ها در زمان تشخیص، کمتر از یک سال و یا سابقه عود داشتند، کمتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد بقای کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد در استان قم، کمتر از دیگر مطالعات بوده است و بقای کودکان با متغیر سن ابتلا و سابقه عود در ارتباط می باشد.
  کلیدواژگان: لوسمی لنفوبلاستیک حاد، بقا، کودکان
 • سید محمد موسوی، امید صادقی، عمار حسن زاده کشتلی، احمد اسماعیل زاده* صفحات 38-51
  زمینه و هدف
  مطالعات اندکی در زمینه رعایت رژیم مدیترانه ای در رابطه با سلامت روان شناختی، به ویژه در منطقه خاورمیانه انجام شده است. در مطالعه حاضر، رابطه پیروی از الگوی غذایی مدیترانه ای و اختلالات روان شناختی (شامل افسردگی، اضطراب و پریشانی روانی) در میان جمعیت بالایی از بزرگسالان ایرانی بررسی گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی بر روی 3172 فرد بزرگسال (سنین 55-18 سال) انجام شد. الگوی رژیم مدیترانه ای مبتنی بر روش Trichopoulou و همکاران استخراج گردید. ارتباط بین رژیم غذایی مدیترانه ای و اختلالات روانی با استفاده از رگرسیون لجستیک با سه مدل تعدیل شده بررسی شد. علاوه بر رژیم غذایی مدیترانه ای، برای آن دسته از الگوی غذایی که در ارتباط با اختلالات روان شناختی بودند، همان تحلیل انجام شد.
  یافته ها
  شرکت کنندگان با بیشترین پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای در مقایسه با کسانی که دارای کمترین پیروی بودند، شانس کمتری برای ابتلا به افسردگی (78/0-46/0 :CI 95% ،60/0 :OR)، اضطراب (86/0-42/0 :CI 95% ،61/0 :OR) و پریشانی روانی (79/0-45/0 :CI 95% ،60/0 :OR) داشتند. مصرف بالای میوه ها و سبزی ها با احتمال پایین تر افسردگی (میوه ها: 54/0-31/0 :CI 95% ،41/0 :OR، سبزی ها: 70/0-40/0 :CI 95% ،530/0 :OR)، اضطراب (میوه ها: 79/0-39/0 :CI 95% ،56/0 :OR، سبزی ها: 84/0-39/0 :CI 95% ،57/0 :OR) و پریشانی روانی (میوه ها: 63/0-36/0 :CI 95% ،47/0:OR، سبزی ها: 62/0-34/0 :CI 95% ،46/0 :OR) همراه بود. در مقابل، مصرف زیاد غلات با افسردگی (27/2-12/1 :CI 95% ،59/1 :OR)، اضطراب (82/2-11/1 :CI 95% ،77/1 :OR) و پریشانی روانی (45/2-16/1 :CI 95% ،69/1 :OR)، ارتباط مثبت داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد یک ارتباط معکوس بین پیروی از الگوی غذایی مدیترانه ای و شانس اختلالات روانی (از قبیل افسردگی، اضطراب و پریشانی روانی) وجود دارد.
  کلیدواژگان: رژیم مدیترانه ای، افسردگی، اضطراب، پریشانی روانی
 • علیرضا امیری مهرا، لیلا قنبری افرا، ساره ابراهیم کوچک، زهرا فرقدانی، زهرا علی اکبرزاده آرانی* صفحات 52-60
  زمینه و هدف
  بروز اشتباهات دارویی می تواند باعث مشکلات جدی در سیستم های سلامت شده و تهدیدی برای ایمنی بیمار محسوب گردد. این مطالعه با هدف بررسی انواع و علل اشتباهات دارویی، همچنین عدم گزارش دهی آن و ارتباط بین آنها صورت گرفت.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی بر روی پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی (ره) شهر قم در سال 1396 انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده بود و تعداد 200 نفر انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از یک پرسشنامه چهار قسمتی ( شامل: مشخصات دموگرافیک، انواع اشتباهات دارویی، علل اشتباهات و عدم گزارش دهی) جمع آوری شد. داده ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
  یافته ها
  بیشترین اشتباه دارویی توسط پرستاران در بخش اورژانس و جراحی و کمترین اشتباه دارویی در بخش اطفال رخ داده بود. همچنین بین انواع اشتباهات دارویی با علل اشتباهات باتوجه به عوامل مربوط به پرستار، بخش و مدیریت پرستاری و بین انواع اشتباهات دارویی با علل عدم گزارش دهی از نظر آماری، ارتباط معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، ممکن است عوامل تاثیرگذار دیگری در بروز اشتباهات دارویی پرستاران بیمارستان شهید بهشتی شهر قم وجود داشته باشد که این عوامل از اهمیتی بسیار بیشتر از علل ذکرشده در این پژوهش برخوردارند.
  کلیدواژگان: پرستاران، اشتباهات دارویی، ایمنی بیمار
 • فریبا پرویزی*، غلامرضا شریفی راد، نسیم رسولی صفحات 61-69
  زمینه و هدف
  عفونت ادراری، از شایع ترین بیماری دستگاه ادراری و یکی از عفونت های شایع در نوزادان و کودکان است. یکی از عوامل خطر مطرح شده در ابتلا به عفونت ادراری در کودکان، عدم رعایت بهداشت پوشک می باشد. در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین عوامل مرتبط با بهداشت پوشک و ابتلا به عفونت ادراری در کودکان پرداخته شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مورد - شاهدی بر روی 150 کودک بستری در بخش های بیمارستان آموزشی فوق تخصصی کودکان در سال 1395 انجام شد. گروه مورد از بیماران مبتلا به عفونت ادراری بستری در بیمارستان و گروه شاهد از بخش های مختلف بیمارستانی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای متشکل از سه بخش شامل: بخش اول مربوط به اطلاعات دموگرافیک مادر؛ بخش دوم عوامل مرتبط با کودک و بخش سوم عوامل مربوط به بهداشت پوشک بود. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، جنس و نوع مراقبت از کودک، درآمد و میزان تحصیلات مادر، نوع پوشک (001/0=p) و مدت زمان تعویض آن (001/0>p) با ابتلا به عفونت ادراری مرتبط بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد رعایت بهداشت مربوط به پوشک می تواند با ابتلا به عفونت ادراری در ارتباط باشد. با توجه به شیوع بالای عفونت ادراری در کودکان زیر سه سال، مداخلات آموزشی در جهت افزایش دانش و رفتارهای پیشگیری کننده پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: عفونت دستگاه ادراری، کودکان، پوشک
 • فاطمه شریفی فرد، مهسا حاجی محمدحسینی، ولی الله اکبری، رقیه صادقی، سعید یعقوبی کوپایی، علیرضا شعوری بیدگلی*، حمید آسایش صفحات 70-77
  زمینه و هدف
  تمایل به ترک حرفه پرستاری می تواند کمبودهای موجود در زمینه تامین نیروی کار پرستار را تشدید کند که در نهایت، اثرات منفی بر کیفیت ارائه خدمات سلامت در پی خواهد داشت. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت تمایل به ترک حرفه پرستاری در مراکز آموزشی درمانی شهر قم صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی در بین پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. نمونه ها پس از تهیه لیست پرستاران شاغل، به تعداد 207 پرستار از شش مرکز آموزشی - درمانی به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. ابتدا شرکت کنندگان پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک را تکمیل کردند، سپس تمایل به ترک حرفه پرستاری به عنوان یک سوال مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و رگرسیون لجستیک تحلیل شدند.
  یافته ها
  میزان تمایل به ترک حرفه پرستاری در بین شرکت کنندگان، 6/54% بود. میزان تمایل به ترک حرفه در بین پرستاران مرد، 5/2 برابر بیش از زنان بود (31/6-03/1CI: 95%، 55/2=OR). همچنین تحلیل چندمتغیره رگرسیون لجستیک نشان داد کارکردن در شیفت ثابت صبح بخش های داخلی - جراحی، سابقه کاری کمتر از 10 سال و داشتن اضافه کاری، به میزان معنی داری سبب افزایش تمایل به ترک حرفه پرستاری می شود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، میزان تمایل به ترک حرفه پرستاری در مراکز آموزشی درمانی شهر قم قابل توجه است؛ بنابراین با در نظر گرفتن متغیرهای موثر بر افزایش این پدیده در بین پرستاران، باید برنامه جامعی برای بهبود این متغیر و پیامدهای آن ارائه گردد.
  کلیدواژگان: تمایل به ترک حرفه، پرستاری، پرستاری - آموزش، پرستاری - درمان، قم، ایران
 • فاطمه تویسرکانی، احمد حرمتی، حسین مرادی، فاطمه علی اصل* صفحات 78-86
  زمینه و هدف
  امروزه از گیاه خار مریم (با نام علمی (Silybum marianum، برای پیشگیری و درمان اختلالاتی همچون نارسایی کبد، کبد چرب غیرالکلی، دیابت، بیماری های عفونی، خونی و پوستی استفاده می شود. در این مطالعه مروری، به بررسی دیدگاه های طب سنتی ایرانی درخصوص این گیاه و بررسی تطبیقی آن با مطالعات جدید پرداخته شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مروری ابتدا در زمینه گیاه خار مریم و کاربردهایش در منابع طب ایرانی جستجو شد، سپس در پایگاه های اطلاعاتی مانند PubMed, Google scholar and SID، اثرات درمانی آن با عباراتی مانند دیابت، بیماری های کبدی و کلیوی، سرطان و پوست بررسی گردید؛ سپس به مقایسه کاربردهای این گیاه در طب جدید و ایرانی پرداخته شد.
  یافته ها
  در طب سنتی، گیاه خار مریم با عنوان «حرشف بری» معرفی شده و در درمان بیماری های کبد، صفرا و اختلالات پوستی، ورم ، تقویت هضم مورد استفاده است؛ امروزه در مطالعات بسیاری، اثرات این گیاه بررسی شده است و خواصی همچون درمان بیماری های کبدی، کلیوی، پوستی، کنترل قند خون و متابولیسم چربی ها، تقویت سیستم ایمنی و اثرات ضدسرطان آن به اثبات رسیده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد برخی خواص گیاه خار مریم مانند محافظت و کمک به درمان بیماری های کبد، درمان اختلالات پوستی و اثرات ضدسرطان که در مطالعات نوین به اثبات رسیده، در متون طب سنتی به آن اشاره شده است؛ لذا به نظر می رسد آمیزه های طب سنتی می توانند در مداخلات پزشکی نوین سودمند باشند.
  کلیدواژگان: طب، سنتی، خارمریم، بیماری کبد چرب غیر الکلی
|
 • Zahra Dashti, Gholamreza Sharifirad, Amir Hejazi, Siamak Mohebi* Pages 1-10
  Background and Objectives
  Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease of central nervous system, which causes a lot of complications and problems for patients and leads to their disability and dependency in life. The aim of this study was to determine the effectiveness of self-care training program on controlling disease-related complications in women with multiple sclerosis.  
  Methods
  In this interventional study, 70 women with multiple sclerosis were selected by simple random sampling. The selected subjects were randomly assigned to two groups of intervention and control. Data were collected using a researcher-made questionnaire and completed by structured interview. The training classes were held in two sessions for the test group and the questionnaires were completed again by both groups three months later. Data were analyzed using independent t-, paired t-, Chi-square, Fisher exact, and Mann-Whitney tests.  
  Results
  The mean score of self-care of the patients in the intervention group significantly increased after the intervention; so that their mean score increased from 35.42 to 59.51 (p<0.05). Moreover, Before the intervention, the mean score of muscle cramp of the intervention group, was 3.4; fatigue, 4.14; constipation, 3.17; and amnesia, 3.25; But after self-care training program, this mean decreased to 1.91, fatigue to 2.68, constipation to 1.2, and amnesia to 1.71 (p<0.05).  
  Conclusion
  Reduction in MS physical complications in the intervention group, as compared to the control group, was indicative of the positive effect of the training program. Therefore, it seems that training these patients and encouraging them to perform the self-care program can have beneficial results.
  Keywords: Self-Care, multiple sclerosis, education, A Randomized Clinical Trial
 • Seyed Mohammad Mousavi, Alireza Milajerdi, Memhdi Sshayanfar, Ahmad Esmaillzadeh* Pages 11-20
  Background and Objectives
  Limited data are available on the relationship between dietary factors and risk of glioma. The current study was conducted to investigate the association between dietary acid load (DAL) and risk of glioma in Iranian adults.  
  Methods
  This case-control study was carried out on 128 patients with glioma and 256 healthy subjects (Matched for age and sex) in Tehran, Iran. A validated detailed food frequency questionnaire (FFQ) was used to assess dietary intakes of the participants. DAL was estimated using the protein to potassium ratio (Pro/K) and Glioma was diagnosed based on pathological tests. A detailed questionnaire including several non-dietary confounders was also completed.  
  Results
  In this study, the participants in the highest tertile of DAL score had a non-significant higher risk of developing glioma as compared to those in the lowest tertile (OR: 1.50; 95% CI: 0.88-2.57). After adjusting the confounding factors, those in the highest tertile of DAL score, were significantly more likely to develop glioma than those in the lowest tertile (OR: 1.87; 95% CI: 1.02-3.45). No significant effect was observed after further adjustment for dietary intakes of meats and processed meats, grains and nuts, fruits, tea, and coffee (OR: 1.97; 95% CI: 1.06, 3.65; p=0.03) and body mass index (OR: 1.96; 95% CI: 1.06, 3.64; p=0.03).  
  Conclusion
  The results of this study was indicative of a significant positive association between dietary acid load, as estimated by Pro / K ratio, and risk of developing glioma among adults. Further studies, especially prospective cohorts with long-term follow up, are required to confirm these findings.
  Keywords: Glioma, Neoplasms, Chronic disease, Dietary acid load, Case-control study
 • Abbas Ahmadi*, Parisa Rahimi Pages 21-29
  Background and Objectives
  Nonylphenol (NP), is a type of environmental chemicals, which is thought to act as androgenic hormones, inhibit the actions of hormones, and induce reproductive abnormalities and oxidative stress. In this study, the protective effect of Satureja khuzistanica (SJKH) on in vitro fertilization of adult male mice treated with nonyl phenol (NP), was investigated.  
  Methods
  In this experimental study, 24 adult male mice (8 weeks of age), were randomly divided into three groups (n=8), including control group receiving corn oil, group receiving NP (250mg/kg bw), and group receiving NP+SJKH essential oil group (250 and 225mg/kg bw, respectively) orally by gavage for 35 consecutive days. At the end of the treatment period, animals were sacrificed and sperm sample was taken from caudal epididymis. For each male mouse, 3 female mice were considered. Then, ovulation was induced by PMSG and hCG to collect oocyte. In vitro fertilization was performed in the culture medium (HTF+4mg/ml BSA), the fertilized oocytes were incubated for 120 hours and embryo development stages were studied.
  Results
  The results of in vitro fertilization rate of sperms indicated decreased fertilization rate, percentage of 2-cell embryos, and quality of blastocyst and embryo in NP group compared to the control and experimental groups and also a significant increase in these parameters in the experimental group compared to the NP group.
  Conclusion
  The result of this study revealed that SJKH as an antioxidant can decrease the toxic effects of NP on the fertility rate of adult male mice.
  Keywords: Nonyl phenol, Spermatozoa, in vitro fertilization
 • Behnam Fallah Bafekr Lialestani, Seyed Kamal Eshagh Hoseini, Somayeh Mohammadi, Mahbobeh Jafari, Tahere Eftekhari, Mohammad Aghaali* Pages 30-37
  Background and Objectives
  The most common type of cancer in children is leukemia, and most common type of which in children under the age of 19 years is acute lymphoblastic leukemia. The survival of the affected children varies from region to region. The aim of this study was to determine the five-year survival of children with acute lymphatic leukemia and its related factors in Qom Children Hospital.  
  Methods
  This historical cohort study was carried out using data obtained from children’s records that were diagnosed with acute lymphoblastic leukemia from 2007 to 2017. The extracted data included age, gender, family history of leukemia, history of radiation therapy and radiation, history of contact with chemicals, parental occupation, living area, blood type and type of leukemia, tests, and initial examinations of the patient. Data were analyzed using Kaplan Meier charts and Cox survival analysis. The level of significance was considered less than 0.05.  
  Results
  In this study, a total of 97 patients were studied. The mean age of the patients was 5.12±3.99 years, and 55.67% (54 subjects) were male. The five-year survival rate of children was 65.10%. Among the studied factors, only the age of diagnosis and history of recurrence was significantly associated with the survival of patients, so that the survival was lower in the patients who had less than one year of age or had a history of recurrence.  
  Conclusion
  The findings of the present study showed that the survival of children with acute lymphoblastic leukemia in Qom province is lower than that in other studies. Moreover, the survival of children was associated with age of developing the disease and history of recurrence variables.
  Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, Survival, Children
 • Seyed Mohammad Mousavi, Omid Sadeghi, Ammar Hassanzadeh Keshteli, Ahmad Esmaillzadeh* Pages 38-51
  Background and Objectives
  Few studies have been performed on the adherence to the Mediterranean diet in relation to psychological health, particularly in the Middle East region. In the present study, the association between adherence to Mediterranean dietary pattern and psychological disorders (including depression, anxiety, and psychological distress), was investigated among a large population of Iranian adults.  
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 3172 adults (aged 18-55 years). The Mediterranean regimen model, was derived from the Trichopoulou et al. method. To investigate the relationship between Mediterranean diet and mental disorders, logistic regression was used with three modified models. In addition to the Mediterranean diet, the same analysis was performed for that pattern of food associated with psychological disorders.  
  Results
  The participants with the highest adherence to the Mediterranean diet had lower risk for depression (OR: 0.60, 95% CI: 0.46-0.78), anxiety (OR: 0.61, 95% CI: 0.42-0.86), and psychological distress (OR: 0.60, 95% CI: 0.45-0.79) compared to those with the lowest adherence. high intake of fruits and vegetables was associated with a lower risk of depression (Fruits: OR: 0.41; 95% CI: 0.31-0.54 and vegetables: OR: 0.53; 95% CI: 0.40-0.70), anxiety (Fruits: OR: 0.56; 95% CI: 0.39-0.79; vegetables: OR: 0.57; 95% CI: 0.39-0.84), and psychological distress (Fruits: OR: 0.47; 95% CI: 0.36-0.63; vegetables: OR: 0.46; 95% CI: 0.34-0.62). In contrast, high intake of grains was positively associated with depression (OR: 1.59, 95% CI: 1.12-2.27), anxiety (OR: 1.77, 95% CI: 1.11-2.82) and psychological distress (OR: 1.69, 95% CI: 1.16-2.45).  
  Conclusion
  The findings of this study indicated an inverse association between adherence to Mediterranean dietary pattern and risk of psychological disorders (such as depression, anxiety, and psychological distress).
  Keywords: Mediterranean diet, depression, Anxiety, Psychological distress
 • Alireza Amiri Mehra, Leila Ghanbari Afra, Sareh Ebrahim Kuchak, Zahra Farghadani, Zahra Aliakbarzadeh Arani* Pages 52-60
  Background and Objectives
  Medication errors can cause serious problems in health systems and is considered as a threat for patient safety. The purpose of this study was to investigate the types and causes of medication errors as well as their non-reporting and their relationship in nurses.  
  Methods
  The present investigation was performed as a descriptive analytical study on nurses working in Shahid Beheshti Hospital of Qom city in 2017. Sampling was done by simple random method and 200 subjects were selected. The data collection tool was a four-part questionnaire (demographic characteristics, types of medication errors, causes of mistakes and failure to report). The data were analyzed by Pearson correlation coefficient.  
  Results
  The most common errors was occurred by nurses in the emergency and surgical ward and the lowest errors occurred in the pediatric ward. Also, there was no statistically significant relationship between the types of medication errors and the causes of errors due to the nurse related factors, department, and nursing management, and no significant relationship was seen between different types of medication errors and causes of statistical non-reporting.  
  Conclusion
  Based on the results of this study, it is possible that there are other factors affecting the medication errors of nurses in Shahid Beheshti Hospital of Qom city, which are much more important than the factors mentioned in this study.
  Keywords: Keywords: nurses, medication errors, patient safety
 • Fariba Parvizi*, Gholamreza Sharifirad, Nassim Rasouli Pages 61-69
  Background and Objectives
  Urinary tract infection is one of the most common diseases of the urinary tract and is one of the common infections in infants and children. One of the risk factors for urinary tract infection in children is lack of diaper hygiene. Therefore, in the present study, the relationship between diaper hygiene related factors and urinary tract infection in children, was investigated.  
  Methods
  This case-control study was performed on 150 children hospitalized in different wards of specialized educational pediatric Hospital. The case group was selected from hospitalized patients with urinary tract infection and the control group from different hospital wards. The data collection tool was a questionnaire consisting of three sections, including: the first part related to the demographic information of mother, the second part was the factors related to the child, and the third part was the factors related to diaper hygiene. Data were analyzed using independent t-test and Chi-square test.  
  Results
  In this study, type of child care, income of mother, education level of mother, and type of the diaper (p=0.001) and time of diaper changing (p<0.001) were related to developing urinary tract infection.  
  Conclusion
  The results of this study showed that the hygiene of diaper could be related to urinary tract infection. Considering the high prevalence of urinary tract infection in children under three years of age, educational interventions are suggested to increase knowledge and preventive behaviors.
  Keywords: Urinary Tract Infections, Pediatrics, Infant Diapers
 • Fatemeh Sharififard, Mahsa Haji Mohammad Hoseini, Valiollah Akbari, Roghaie Sadeghi, Saeed Yaghobi Kopaie, Alireza Shouri Bidgoli*, Hamid Asayesh Pages 70-77
  Background and Objectives
  The tendency to leave nursing profession can exacerbate the shortage of nursing workforce and ultimately will have negative effects on the quality of health care provision. The aim of this study was to determine the tendency to leave nursing profession at the therapeutic and educational centers of Qom city.  
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on nurses working in therapeutic and educational centers affiliated to Qom University of Medical Sciences. After preparation of the list of nurses, 207 nurses were selected by simple random sampling method from 6 therapeutic and educational centers. First, the participants completed the demographic information questionnaire, then, the tendency to leave nursing profession was assessed as one question. Descriptive statistical indexes and multivariate logistic regression were used for data analysis.  
  Results
  The tendency to leave nursing profession among the participants was 54.6%. The rate of tendency to leave nursing profession among male nurses was 2.5 times higher than that of females (OR: 2.55, 95% CI: 1.03-6.31). Moreover, multivariate logistic regression analysis indicated that working in the fix morning shift in internal-surgical ward, having less than 10 years of work experience, and having overtime significantly increases the tendency to leave nursing profession.  
  Conclusion
  Based on the findings of the present study, tendency to leave nursing profession in therapeutic and educational centers of Qom city is significant; therefore, given the variables affecting the increase of this phenomenon among nurses, a comprehensive program should be designed to improve this variable and its consequences.
  Keywords: Intention to leave, Nursing, Education, Nursing- therapy, Qom, Iran.
 • Fatemeh Tooiserkani, Ahmad Hormati, Hosein Moradi, Fatemeh Ali Asl* Pages 78-86
  Background and Objectives
  Nowadays, Silybum Marianum (Milk thistle) is used for prevention and treatment of disorders, such as liver failure, non-alcoholic fatty liver disease, diabetes, and infectious, hematologic, and skin diseases. The aim of this review study was to investigate the view of Iranian traditional medicine on this plant and its comparative analysis with new studies.  
  Methods
  In this review study, at first Silybum Marianum and its therapeutic use, were searched in Iranian traditional medicine references. Then, its therapeutic effects were studied in databases, such as PubMed, Google scholar, and SID using terms, such as diabetes, liver and kidney disease, cancer, and skin ; then, the uses of this plant in new medicine and Iranian traditional medicine, were compared.  
  Results
  In traditional medicine, Silybum marianum has been introduced as "Harshfe Barry" and uses for the treatment of liver, gallbladder, and skin diseases, swelling, and strengthening digestion; Today, in many studies, the effects of this plant have been studied, and properties, such as treatment of liver, kidney, and skin diseases, blood glucose control and lipid metabolism, strengthening the immune system and its anticancer effects have been proven.  
  Conclusion
  The results of this study showed that some of the properties of Milk thistle, such as protection and the treatment of liver diseases, treatment of skin disorders, and anticancer effects that have been proven in recent studies are referred to in traditional medicine texts; therefore, it seems that traditional medicine combinations can be useful in modern medical interventions.
  Keywords: Medicine, Traditional, Milk Thistle, Non-alcoholic Fatty Liver Disease.