فهرست مطالب

پژوهش در نظام های آموزشی - پیاپی 42 (پاییز 1397)
 • پیاپی 42 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد مجتبی زاده*، عباس عباس پور، حسن ملکی، مقصود فراست خواه صفحات 7-24
  هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت، متناسب با مختصات بافتی نظام آموزش عالی ایران بود. در این پژوهش، روش پژوهش کیفی با رویکرد نظریه زمینه ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان آموزش عالی بودند، که 36 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند جهت مصاحبه نیمه ساختارمند انتخاب شد. در مرحله اول کدگذاری باز، 2027 مفهوم به دست آمد. داده های مرحله دوم کدگذاری باز، در قالب 1262 مفهوم و 157 مقوله عمده طبقه بندی شد. در مرحله کدگذاری محوری، در قالب کدگذاری نظری، 25 مقوله نظری تعیین شد. سپس، برحسب ویژگی های شرایطی، تعاملی/فرایندی و پیامدی طبقه بندی شد. در مرحله کدگذاری انتخابی، مقوله گفتمان کیفیت، بیم و امید، به عنوان مقوله مرکزی انتخاب شد. از نظر خبرگان آموزش عالی، چالش های موجود کیفیت دانشگاهی در ایران ناشی از چالش گفتمان بود، و نه چالش شکلی و ماهوی؛ و حتی معرفت شناختی. با توجه به درک و تفسیر خبرگان، کیفیت دارای دو بعد بیم و امید بود. بر این اساس، در یک چشم انداز کلی، بینش دوگانه و تقابل گرایانه ای از گفتمان کیفیت به نام های گفتمان کیفیت نظارتی به عنوان بیم و گفتمان کیفیت مشارکتی به منزله ی امید در دانشگاه های کشور گونه شناسی و طبقه بندی شد. همچنین، الگوی طراحی شده در پژوهش حاضر، داری مفهومی پیچیده و چندبعدی بود. این الگو در صورتی کارکرد مثبت خواهد داشت، که بسان یک کلیت واحد به تمامی ابعاد آن به طور یکسان توجه شود.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، اعتبارسنجی، تضمین کیفیت
 • کتایون حمیدی زاده*، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، گلنار مهران صفحات 25-38
  پژوهش حاضر باهدف تحلیل آموزش چندفرهنگی در ایران صورت گرفته است. به همین منظور از روش پژوهش ترکیبی استفاده شده است. بدین ترتیب که ابتدا در یک پژوهش کیفی معیارهای آموزش چندفرهنگی مطلوب استخراج شد که این معیارها در 4 عنصر اصلی (هدف، محتوا، روش های تدریس، ارزشیابی) و 9 عنصر فرعی و 50 زیر محور از میان مصاحبه با صاحب نظران و معلمان برجسته در آموزش چندفرهنگی به دست آمدند. سپس معیارهای استخراج شده در یک پرسشنامه ی نظرسنجی قرار داده شدند که روایی آن توسط 5 نفر از متخصصان آموزش چندفرهنگی مورد تایید قرار گرفت. به وسیله ی این پرسشنامه فاصله ی میان وضعیت مطلوب آموزش چندفرهنگی و وضعیت موجود این آموزش در ایران سنجیده شد. بدین گونه که 150 معلم مقطع متوسطه دوم در سال 1396 در استان مرکزی با روش نمونه گیری خوشه ای، 60 کارشناس و مولف کتاب درسی مقطع متوسطه با روش نمونه گیری تصادفی و 16 صاحب نظر تعلیم و تربیت چندفرهنگی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند.نتایج نشان می دهد که هر سه گروه معتقدند وضعیت برنامه ی درسی چندفرهنگی در ایران در هر 4 عنصر اصلی و عناصر فرعی موردبررسی نسبت به وضعیت مطلوب برنامه درسی چندفرهنگی از حد متوسط نیز پایین تر است؛ اما نظر معلمان و مولفین کتاب های درسی در ابعاد هدف، محتوا و روش تدریس متفاوت از متخصصان تعلیم و تربیت چندفرهنگی است. تحلیل داده ها نشان می دهد معلمان و مولفین کتاب های درسی مقطع متوسطه در ابعاد هدف، محتوا و روش تدریس نگرش مثبت تری به وضع موجود در مقایسه با متخصصان تعلیم و تربیت چندفرهنگی دارند.
  کلیدواژگان: آموزش چندفرهنگی، برنامه ی درسی، عناصر برنامه ی درسی، مولفین کتاب های درسی
 • مهدی آقاپور، خدیجه ابوالمعالی الحسینی*، علی اصغر اصغر نژاد فردید صفحات 39-58
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی بر سازگاری تحصیلی انجام شده است. روش پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل و مرحله ی پیگیری یک ماهه بود. جامعه ی آماری شامل دانش آموزان پایه اول دبیرستان های دولتی دخترانه ناحیه 4 آموزش وپرورش شهر تبریز در سال تحصیلی 96-1395 بود. 60 دانش آموز با داشتن ملاک های ورود مشخص و به تصادف در 3 گروه 20 نفره (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. دو گروه آزمایش به ترتیب آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی را هرکدام در ده جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند، اما گروه کنترل در این مدت هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با استفاده از مقیاس سازگاری تحصیلی بیرز و گوسنز (2002) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره درون گروهی-بین گروهی استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی به صورت معناداری باعث افزایش سازگاری تحصیلی می شود، اما این دو روش نسبت به یکدیگر تفاوت معناداری ندارند. همچنین اثرات آموزش راهبردهای مقابله با استرس و کمک خواهی بر رضایت تحصیلی ماندگار بود. پیشنهاد می شود که روان شناسان و مشاوران از برنامه آموزش راهبردهای مقابله با استرس و کمک خواهی برای افزایش سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: راهبردهای کمک خواهی، راهبردهای مقابله با استرس، سازگاری تحصیلی
 • زهرا اسلامی*، رضوان حکیم زاده، علی اکبر صبوری صفحات 59-76
  هدف پژوهش حاضر، تبیین و مقایسه چارچوب ها و شاخص هایی برای ارزیابی کیفیت پژوهش در موسسات آموزش عالی ایران با برخی کشورهای پیشرو در جهان مانند انگلستان، استرالیا، هلند، ایتالیا و هنگ کنگ است. این پژوهش یک مطالعه تطبیقی بر اساس الگوی جان استوارت میل است که با روش تحلیل محتوا، توافق و تفاوت های شاخص های سنجش فعالیت های پژوهشی کشورهای مذکور را موردبررسی و مقایسه قرار داده است. نمونه کشورهای پیشرو و موفق در این حوزه به صورت هدفمند با توجه به دسترسی به مدارک و اسناد موجود انتخاب شدند. نتایج مطالعات تطبیقی حاکی از آن است که همه نمونه های موردمطالعه در دو ملاک «سنجش بروندادهای پژوهش» و «درآمدزایی» با هم توافق دارند، بدین ترتیب تمام دانشگاه های موردمطالعه به جز ایران به «تحلیل استنادی و داوری تخصصی» اهمیت بسزایی قائل هستند. «اثربخشی پژوهش» در دانشگاه های انگلستان و استرالیا، هلند و هنگ کنگ به عنوان یکی از مهم ترین ملاک های سنجش کیفیت به عنوان مشارکت و تاثیرگذاری علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بهداشت و محیط زیست در جهت افزایش کیفیت زندگی جامعه موردتوجه است. اسناد موجود در حوزه سنجش فعالیت های پژوهشی در آموزش عالی کشور نشان می دهد که شاخص ها و سنجه های جامع و مدونی برای ارزیابی کیفیت پژوهشی با توجه به حوزه های موضوعی مختلف به کار گرفته نشده است؛ بنابراین برای اندازه گیری اثرات و سودمندی پژوهش با نشانگرهای قوی و دقیق در داخل کشور، به تحقیقات گسترده ای نیاز داریم.
  کلیدواژگان: اثر پژوهش، ارزیابی پژوهش، اعضای هیئت علمی، کیفیت پژوهش
 • ناصر عصاری، سید علی سیادت*، یاسمین عابدینی، سید امیر حسن منجمی صفحات 77-96
  هدف از پژوهش حاضر تدوین یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب مدیران مدارس بر اساس معیارهای شایستگی مدیریتی بود. این پژوهش از نوع پژوهش های ترکیبی با رویکرد اکتشافی طبقه ای هدایت شده بوده است. ابتدا با مطالعه عمیق ادبیات موضوع و مصاحبه نیمه ساختاریافته با نمونه ای 25 نفره از اساتید و خبرگان مدیریت آموزشی در دانشگاه های سراسر کشور که با روش شبکه متخصصان انتخاب شده بودند، مدل اولیه شایستگی های مدیریتی تدوین و زیر معیارها تعیین شدند. پرسشنامه شایستگی در نمونه ای از مدیران مدارس اصفهان اجرا و پس از انجام تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه اصلاح گردید. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 368 نفر تعیین شد. نمونه ای با حجم 51 نفر از مدیران مدارس بر اساس روش هدفمند و معرف انتخاب شده و پرسشنامه دلفی فازی در اختیار آن ها قرار گرفت و بر اساس نتایج آن مدل نهائی تدوین گردید. ساختار سلسله مراتبی معیارهای شایستگی شامل معیارهای اصلی، فردی، شغلی و سازمانی و همچنین 12 معیار فرعی و 74 زیر معیار تعیین شد. سپس بر اساس روش سلسله مراتب فازی و نظر 15 نفر از خبرگان که از بین اساتید دانشگاه و شیوه شبکه متخصصان تعیین شده بودند، معیارها و زیرمعیارها رتبه بندی گردید. یافته ها نشان داد از بین معیارهای اصلی معیار شغلی و از بین معیارهای فرعی مهارت انسانی دارای بیشترین وزن هستند. در پایان مبتنی بر روش استنتاج فازی و به کمک 8 تن از خبرگان، پایگاه قواعد فازی تشکیل و با استفاده از خروجی آن مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب مدیران تدوین گردید.
  کلیدواژگان: شاخص های انتخاب مدیران، شایستگی های مدیریتی، مدل تصمیم گیری فازی
 • اکبر باشکوه*، محمدرحیم جعفرزاده صفحات 97-120
  هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت موانع استفاده از ابزارها و فن آوری های آموزشی در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران است. روش پژوهش حاضر از لحاظ روش جمع آوری داده ها، پیمایشی و از لحاظ ماهیت، توصیفی از نوع ارزشیابی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان و اساتید مراکز آموزش عالی الکترونیکی ایران در سال تحصیلی 96- 1395 بوده است. از این تعداد، 741 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین و به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و داده های پژوهش جمع آوری گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه هم بر اساس آلفای کرونباخ و هم بر اساس ضریب همبستگی درونی با استفاده از نرم افزار ایموس و روش تحلیل عاملی تاییدی، تایید گردیده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 867/0 به دست آمده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت موانع استفاده از ابزارهای آموزش در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران به طور معناداری مطلوب است. بااین حال، نگرش مثبت به استفاده از فن آوری، ترجیح استفاده از فن آوری در برقراری ارتباط و احساس آرامش و راحتی در استفاده از فن آوری از مهم ترین موانع استفاده از ابزارها و فن آوری های آموزش در نظام آموزش الکترونیکی ایران بود.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، ابزارهای آموزش، ارزیابی، موانع استفاده، یادگیری الکترونیکی
 • منیژه احمدی*، سیدعلی قریشی، فاطمه گودرزی صفحات 121-137
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی مشکلات چند فرهنگی در مدارس ابتدایی شهر ساوه و ارائه راهکارها است. روش پژوهش ترکیبی؛ کیفی-کمی بود. جامعه آماری؛ 15178 نفر دانش آموز و 1400 معلم در سال تحصیلی 97-1396 که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای، 260 معلم و 373 دانش آموز انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کمی پرسشنامه فرهنگی-اجتماعی کوهن و رسمن (2014) و در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 معلم و تحلیل محتوا بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و آزمون رتبه ای فریدمن و t مستقل که یافته ها نشان داد مشکلات یاددهی، یادگیری، محتوایی و محیطی از لحاظ آماری در سطح 05/0 معنادار است. همچنین یادگیری، محتوای آموزشی، عدم آشنایی معلمان با فرهنگ های مختلف و احساس حقارت دانش آموزان لهجه دار با مشکلات آموزشی مدارس چندفرهنگی رابطه مستقیم و معناداری دارد. از سوی دیگر توجه برنامه ریزان به محتوای آموزشی، آشنایی معلمان با فرهنگ های مختلف، ارائه خدمات مشاوره در این مدارس برای مقابله با احساس خجالت و کمرویی دانش‏آموزان، مشارکت آن ها در فعالیت های گروهی، اهمیت دهی به فرهنگ های مختلف در متون کتاب های درسی، جمعیت کم کلاس ها، تعامل بیشتر با خانواده ها، عدم تبعیض و توجه خاص به فرهنگ ها، تاکید بر نقاط مشترک فرهنگ ها، تشکیل گروه های آموزشی با دانش‏آموزان فرهنگ های مختلف منجر به کاهش مشکلات آموزشی این مدارس خواهد شد.
  کلیدواژگان: راهکارهای آموزشی و تربیتی، مدارس ابتدایی شهر ساوه، مشکلات چند فرهنگی
 • آزیتا سلاحقه*، مهران فرج الهی، محمدرضا سرمدی، نعمت الله موسی پور صفحات 139-156
  پژوهش حاضر با هدف ارائه دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل مدیران، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دکتری برنامه ریزی آموزش از دور در سال تحصیلی 95-96 است. ابتدا با مطالعه ادبیات و نظرسنجی از خبرگان؛ مولفه های تاثیرگذار بر بین المللی سازی آموزش معرفی و جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که برای تایید اعتبار مولفه ها با آزمون تی مستقل از 100 نفر خبره و برای روش دلفی جهت تایید شاخص ها از 20 نفر خبره یا روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس و برای اجرای تحلیل عاملی 250 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. بر اساس اعتبارسنجی مولفه ها با توجه به اینکه پی مقدار سطح کفایت مطلوب در تمامی مولفه ها بیشتر از 05/0 است فرض صفر مورد تایید قرار گرفت و 13 مولفه به عنوان ابعاد موثر معرفی شدند، سپس با استفاده از روش دلفی 41 شاخص با ضریب توافق کندال 58/0 معرفی شدند که از طریق تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفتند و در انتها بر اساس داده های گردآوری شده؛ شاخص ها و مولفه های بین المللی سازی ارائه شد. در این پژوهش، سعی شده است زمینه ای فراهم شود تا با تدوین شاخص های غالب، گامی در جهت تحقق بین المللی سازی آموزش باز و از دور برداشته شود.
  کلیدواژگان: آموزش از دور، آموزش باز، اعتبارسنجی، بین المللی سازی، دانشگاه پیام نور
 • تورج فلاح مهنه، محمد یمینی*، حسین مهدیان صفحات 157-172
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رویکرد محتوایی آموزش فلسفه برای کودکان (P4C) بر باورهای فراشناختی و تفکر انتقادی دانش آموزان و به روش تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایشی و کنترل انجام گرفته است. جامعه ی آماری عبارت بود از کلیه ی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر تربت حیدریه شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 95-96، که از میان آنان با روش نمونه گیری خوشه ایو پس از غربالگری، 50 دانش آموز به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل دسته بندی شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه فراشناخت های کودکان (MCQ_C) (بکاو و همکاران، 2009، اصلاح شده توسط قادری و همکاران، 1394) و سنجش تفکر انتقادی ساسو (2013) بوده است. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد سپس برای گروه آزمایشی 10 جلسه 1 ساعته، p4c با رویکرد فرآیندی تدارک دیده شد و گروه کنترل در این مدت آموزش خاصی نداشتند، در پایان مجددا از هر دو گروه پس آزمون اخذ گردید، اطلاعات از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره و به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از رویکرد محتوایی P4C با احتمال 95 درصد بر باورهای فراشناختی و تفکر انتقادی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد، به طوری که میانگین نمرات باورهای فراشناختی دانش آموزان گروه آزمایشی بعد از اعمال آموزش فلسفه به طور معناداری کاهش و نمرات تفکر انتقادی آنان افزایش داشته است. درصورتی که در گروه کنترل تغییرات معناداری رخ نداده است، بنابراین فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، تفکر انتقادی، فلسفه برای کودکان، رویکرد محتوایی
 • محبوبه خسروی* صفحات 173-191
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگویی برای ارزیابی کیفیت خدمات آموزش در موسسه ها و دانشگاه های مجازی ایران در سال 1395 انجام گرفته است. در این پژوهش از روش ترکیبی شامل روش دلفی و روش پیمایش استفاده شده است. در روش دلفی ابتدا با مطالعه مدل های مختلف کیفیت خدمات به طورکلی و کیفیت خدمات آموزشی به شکل خاص (مدل هایی مثل مدل سروکوال، سروپرف، کانو) الگوی پیشنهادی برای ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در موسسات آموزشی مجازی ارائه شده است. پس از ارزیابی و تحلیل نظرات خبرگان، پرسشنامه در میان 246 نفر از دانشجویان رشته MBA یکی از دانشگاه مجازی به شکل الکترونیک توزیع شد. برای تایید مدل اندازه گیری پیشنهادی، داده های پرسشنامه از طریق نرم افزار AMOS و با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس مدل تایید شده می توان ادعا کرد که برای ارزیابی کیفیت خدمات آموزش می توان از چهار محور کیفیت آموزش ارائه شده، کیفیت رفتار متولیان آموزش مجازی، کیفیت سیستم ارائه خدمات، کیفیت پشتیبانی ادراک شده استفاده کرد.
  کلیدواژگان: دانشگاه های مجازی ایران، کیفیت آموزش ارائه شده، کیفیت خدمات آموزشی، کیفیت پشتیبانی ادراک شده، کیفیت سیستم ارائه خدمات
|
 • Mohammad Mojtabazadeh *, Abbas Abbaspour, Hasan Makeki, Maghsoud Farasatkhah Pages 7-24
  The aim of this study is to design an accreditation and quality assurance model, appropriate to underlying condition and   contextual features Iran's higher education system. The study was conducted using qualitative research with the Grounded Theory approach. The study population had higher education experts, which 36 persons by purposive sampling for semi-structured interview were selected. In addition to interview, 3 other sources were used to collect data, which are, observing, taking notes and documents. After that, we act the first to open coding, then, to have axial and selective action. In the first phase open coding, in 2027 the concept was obtained. The second phase of open coding data, in 1262 concept and 157 major categories were classified. In axial coding stage, 25 theoretical codes were determined. Then, in terms of condition, interactive / process and outcome characteristics was classified. In selective coding, category of quality discourse, fear and hope, as the central category where selected. In the opinion of higher education experts, Existing challenges in academic quality in Iran are due to the challenge of discourse, and no challenge in nature in and shape and even epistemological. Due to the understanding and interpretation of the experts, quality has two dimensions of fear and hope. accordingly, in a general perspective, dual and conflict vision of quality discourse, in the name of the discourse of regulatory quality as fear, and discourse of cooperative quality as  hope was typified and classified.in the universities of Iran. Also, the model designed in this study is a complex and multidimensional concept. In case this model will have a positive function, which like a unit totality should be considered in every aspect of it alike.
  Keywords: accreditation, Quality Assurance, Higher education
 • Katayoon Hamidizadeh *, Kourosh Fathi Vajargah, Mahbubeh Arefi, Golnar Mehran Pages 25-38
  The purpose of this study was to analyze multicultural education in Iran. For this purpose, the combined research method has been used. Firstly, in a qualitative research study, the criteria for optimal multicultural education were extracted. These criteria were categorized into four main elements (goal, content, teaching methodology, evaluation) and 9 sub-elements and 50 sub-axes among the interviewees with outstanding scholars and educators Multiculturalism was achieved. Then, the criteria were extracted in a questionnaire and confirmed by five multicultural education specialists. By this questionnaire, the gap between the optimal situation of multicultural education and the status of this education in Iran was measured. Thus, 150 second-grade teachers in 2012 in Markazi province, with cluster sampling method, 60 experts and writers in high school with random sampling method and 16 multi-purpose education multi-purpose educators selected by targeted sampling method and responded to questionnaire questions. The results show that all three groups believe that the multicultural curriculum situation in Iran is lower than the average for each of the four main elements and the additional elements compared to the desired multicultural desirability of the program. But the views of teachers and authors of the book are in terms of purpose, content and teaching methods different from those of multicultural education. Data analysis shows that teachers and writers of middle-level textbooks are more positive in terms of goals, content, and teaching methods than they are in comparison with multi-cultural education professionals.
  Keywords: Multicultural Education, Curriculum, Elements of Curriculum, authors
 • Mahdi Aghapour, Khadijeh Abolmaali Alhosseini *, Aliasghar Asgharnezhadfarid Pages 39-58
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of teaching stress coping strategies and helping strategies on educational adaptability and comparing the effectiveness of these two methods. The method of this study was semi-experimental with control group. The two experimental groups, each of whom were 20, received training on coping strategies and helping strategies, respectively, while the control group did not receive any interventions during this period. Both groups were evaluated in pre-test and post-test using educational adjustment scale and the results were analyzed using multivariate analysis of covariance. The findings showed that there was a significant difference between the two groups in the pre-test, so that the training of stress coping strategies and helplessness strategies significantly increased educational adaptability, but these two methods did not correlate with each other There were no significant differences. Therefore, the stress and coping strategies training curriculum can be considered as interventions at the level of target groups and the general population of counseling centers in schools, thereby helping students increase the productivity of the educational environment.
  Keywords: Stress coping strategies, helping strategies, educational adaptability
 • Zahra Eslami *, Rezvan Hakimzadeh, Ali Akbar Saboury Pages 59-76
  The purpose of this study is to explain and compare the frameworks and indicators for assessing the quality of research in higher education institutions of Iran with some of the leading countries in the world such as England, Australia, the Netherlands, Italy and Hong Kong. This research is a comparative study based on the John Stuart Mill's Pattern that compares the similarities and differences between the indicators of research activities in these countries with Iran. Leading and successful countries in this area were targeted in terms of access to existing documents. The results of comparative studies indicate that all of the studied samples agree on the two criteria of "assessment outcomes of research" and "income generation", In this way, all the studied universities except Iran paid attention to "citation analysis and peer review". "The effectiveness of research" in the universities of England and Australia, the Netherlands and Hong Kong is considered as one of the most important criteria for measuring quality as Scientifically, economic, social, cultural, political, health and environment to improving the quality of life of the community. Existing documents show that comprehensive indicators and metrics are not used to evaluate the research quality according to different subject areas. Therefore, we need extensive research to measure the research impact with strong and accurate indicators within the country.
  Keywords: Faculty Member, research quality, research impact, research assessment
 • Naser Assari, S.Ali Siadat *, Yasamin Abedini, S.Amirhasan Monadjemi Pages 77-96
  The present study was designed to develop a Fuzzy Multiple Attribute Decision Making model for choosing school principals based on Managerial Competency Criteria. This study has a combination exploratory design. An in-depth review of literature was carried out to extract the initial competency criteria. Semi-structured interviews were held with 25 professors and experts in education management, selected through network sampling from universities across the country, and the pre-model was accordingly modified and the sub-criteria were determined. Competency questionnaire was implemented in a sample of Isfahan school principals and then, the verification of the confirmatory factor analysis, the questionnaire was corrected. The sample size was determined based on the Cochran formula of 368 people. The questionnaire was distributed among a sample size of 51 school principals selected through purposive sampling from Isfahan Education Department by referral sampling, and the final model was thus developed. The hierarchical structure of the competency criteria, including the main individual, occupational and organizational criteria, 12 secondary criteria and, 74 sub-criteria was determined. The criteria and sub-criteria were ultimately ranked using the Fuzzy Analytical Hierarchy Process and based on the views of fifteen experts, selected through network sampling, the final model was developed. The findings demonstrated that occupational competencies were the core criterion, and human competencies ranked first among their sub-criteria. Eventually, based on the Fuzzy Inference Systems and according to opinions of eight experts, the Fuzzy rules database were formed and, using its outputs a model for choosing school principals were developed.
  Keywords: Management Selection Criteria, Managerial Competencies, Fuzzy Decision Making Model
 • Akbar Bashokooh *, Mohammad Rahim Jafarzadeh Pages 97-120
  The purpose of this Research, was to Analysis the state of Barriers to the use of Educational Tools and Technologies in Iran's electronic higher education system. The research method is survey in terms of data collection, and descriptive in terms of nature. The study population consisted of all teachers and students of higher education electronic institutions of Iran in the academic year 2016 - 2017 among which 741 were selected as the sample using the snowball sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The questionnaire reliability was confirmed by both Cronbach's alpha and internal correlation coefficients using the Amos software and Confirmatory Factor Analysis Method. Cronbach's alpha for whole questionnaire was obtained 0/867.The results suggest that the state of Barriers to the use of training tools in Iran's electronic higher education system is significantly favorable. However; positive attitude towards technology, preferred use of technology in communication and comfort feeling in the use of technology are most Barriers to the Use of Educational Tools and Technologies in Iran's Electronic Higher Education System. Moreover, the Analytical result of the state of Barriers to the use of training tools showed a significant difference in various subgroups in terms of training role, gender and school group variables.
  Keywords: Higher education, E-learning, Training Tools, Barriers to the Use, Assessment
 • Manijeh Ahmadi *, Sayed Ali Ghoreyshi, Fatemeh Gudarzi Pages 121-137
  The purpose of this study was to investigate multicultural problems in primary schools in Saveh and provide solutions using quantitative, quantitative research. The statistical population included 15178 students and 1400 teachers in the academic year of 2018-19. Cluster sampling method, 260 teachers and 373 students, students' tools in the quantitative section of the socio-cultural questionnaire of Cohen and Rasman (2014) and in the qualitative part of the semi-structured interview with 20 teachers and content analysis. The research method was descriptive-correlational and Friedman and independent t-test. Results showed that the ranking provided by students and teachers (teaching, learning, content and environmental problems) was statistically significant at the level of 0.05. Also, people's view of learning, educational content, teachers' lack of familiarity with different cultures, and feelings of humiliation of students due to their accent to the educational problems of multicultural schools has a direct and significant relationship. In fact, the attention of planners to the content of education, the familiarity of teachers with different cultures will reduce the educational problems of these schools. On the other hand, providing counseling services to students in multicultural students' schools to deal with the feeling of embarrassment and shyness, the importance of different cultures in the texts of textbooks, the participation of students in group activities, lowering the classroom population, engaging more with Families, non-discrimination and special attention to cultures, emphasize more on the common points of cultures and the formation of educational groups with students from different cultures by teachers from the research results.
  Keywords: Multicultural problems in schools, Educational Problems, Educational, training solutions
 • Azita Salajegheh *, Mehran Farajollahi, Mohammadreza Sarmadi, Nematollah Mosapour Pages 139-156
  The present study aims to provide the view of managers and specialists for the internationalization of open and distance education in Iran. This research is in terms of purpose, applied-development, in terms of method, descriptive-survey, and in terms of strategy, mix (quantitative and qualitative). In the first stage, by studying the literature and the experts´ opinion, the factors affecting the internationalization of education were introduced and a researcher made questionnaire was made then the factors validated by independent T-test (100 samples), the results of component validation showed that 13 components as effective dimensions in "Internationalization of Education", introduced. Then, by using Delphi method, 41 indicators were introduced as effective indicators (20 samples), and finally, with the implementation of structural models (250 samples), they were investigated and confirmed. Finally, the proposed indicators and dimensions were presented. In this research, it has been tried to provide a base for the development of these dominant indicators, a step towards the internationalization of Open and distance education. .
  Keywords: Internationalization, distance education, Open Education, Payame Noor University, Validation
 • Turaj Falah Mehneh, Mohammad Yamini *, Hosein Mahdian Pages 157-172
  The purpose of this study was to investigate the effect of the P4C content approach on the meta-cognitive beliefs and critical thinking of students and experimental method with pre-test, post-test design. The statistical population consisted of all sixth grade elementary school students in Torbat-e Heidariye city who studied in the academic year of 2016-2017, of whom through cluster sampling and after screening, 50 students   randomly divided into two experimental and control groups. Measurement tools included the Children's meta-cognition questionnaire (MCQ_C) (Bekaw et al., 2009, Modified by Qaderi et al., 2012) and the Sasu critical thinking Scale (2013). At first, both groups were tested. Then, for the experimental group, 10 sessions of 1 hour content approach of P4C was provided, and the control group did not receive any special training during this period. At the end, again from both groups received a post-test, Data were analyzed by SPSS software using multivariate covariance test and variance analysis, and the results showed that using content approach of P4C  with 95% probability with metacognitive and critical thinking  of students has a significant relationship, So that the average scores of meta cognitive beliefs in the experimental group after the practice of teaching philosophy have been significantly decreased, so average scores of critical thinking increased, if there is no significant change in the control group. Finally, the research hypothesis that the content approach of P4C has a significant effect on the meta-cognitive and critical thinking of male students in the sixth grade of elementary school students has been confirmed.
  Keywords: meta-cognitive beliefs, critical thinking, philosophy for children, content approach
 • Mahboubeh Khosravi * Pages 173-191
  The present study aimed to design and validate a model for assessing the quality of educational services in Iranian virtual universities and institutions. In this research, a combination method including Delphi method and survey method have been used. In the Delphi method, firstly, by studying different models of service quality in general models (such as Servqual, ServoProf, Kano) and the quality of educational services in particular, offer their own model for assessing the quality of educational services in virtual educational institutions. Then, by turning this template into a checklist, this checklist has been provided to 30 educational specialists in the universities, in two stages. After evaluating and analyzing the opinions of the experts in this model, the model was prepared. by turning the model into a questionnaire, a questionnaire was distributed among 246 MBA students of one of the virtual universities in electronic form. The analysis of collected data shows that the proposed model has been approved. To validate the proposed model, the data of the questionnaire were approved by AMOS software using structural equation modeling method. Based on the approved model, it can be claimed that the quality of the training provided, the quality of the behavior of the virtual training expert, the quality of the service delivery system, and the quality of the supported services can be used to assess the quality of the education services. also, content of the curriculum in the education quality section, security of the virtual education system in the quality of the education system, the responsiveness of the quality and the behavior of the virtual education expert and the coordination between the teacher and the student in the education services support section is most important.
  Keywords: Educational services quality, Quality of provided education, Quality of service delivery system, Perceived support quality, Virtual universities of Iran