فهرست مطالب

پژوهش در نظام های آموزشی - پیاپی 43 (زمستان 1397)
 • پیاپی 43 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ابراهیم خلیلی، علی خورسندی طاسکوه*، سعید غیاثی ندوشن، حمیدرضا آراسته صفحات 7-24
  در بررسی و تحلیل ماهیت استقلال دانشگاهی در نظام های آموزش عالی، ارزیابی و تبیین رابطه میان دو نهاد دولت و دانشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به میزانی که دولت بر سیاستگذاری های آموزش عالی دخالت و کنترل دارد، به همان تناسب اصل استقلال دانشگاه با چالش روبرو می شود. پژوهش حاضر با هدف فهم و تبیین چگونگی حضور و اثرگذاری نهاد قدرت بر آموزش عالی ایران انجام شده است. روش شناسی این پژوهش متاثر از رویکرد نورمن فرکلاو، «تحلیل گفتمان انتقادی» می باشد. اسناد و متون مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه متون و منابع نوشتاری و گفتاری است که پیرامون شرایط استقلال دانشگاهی در ایران و در ابعاد چهارگانه استقلال سازمانی، علمی، مالی و استخدامی مطرح هستند. با توجه به رویکرد تحلیل گفتمان، روش عملی جمع-آوری داده ها، مرور اسناد است. یافته های پژوهش نشان می دهد، نهاد دولت از طریق عوامل معتنابهی بر هر چهار نوع استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران تاثیر می گذارد. این عوامل به سه دسته «نظارتی و کنترلی»، «اداری و حقوقی»، و «مالی و آموزشی» تقسیم و طبقه بندی شده اند. با استناد به یافته های این پژوهش، مطالبه صنفی و تلاش اجتماع علمی برای غلبه بر سیاست ها و رویه های کنونی اعمال قدرت از سوی نهاد دولت بر استقلال دانشگاهی در ایران اکیدا پیشنهاد می شود. علاوه بر آن، «تعدیل نگرش های سیاسی»، «بازنگری دیدگاه سنتی و دولت گرا در حکمرانی آموزش عالی» و «تلاش برای احیای استقلال استخدامی دانشگاه ها» سه راهبرد سیاستی اصلی در احیای استقلال دانشگاهی در ایران قلمداد می شود.
  کلیدواژگان: استقلال دانشگاه، تحلیل گفتمان انتقادی، دولت، رویکرد نورمن فرکلاو، قدرت
 • جواد مقدسی، کامران محمدخانی*، امیرحسین محمدداودی صفحات 25-39
  توسعه کارکنان به شناسایی و نیازسنجی ابعاد و مولفه ها خلاصه نمی شود بلکه روش های توسعه نیز در موفقیت این برنامه ها بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی انجام شد.این پژوهش ازنوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کارکنان منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1395 (3812 N=) و حجم نمونه 203 نفر براساس فرمول کوکران تعیین گردید که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرنباخ 96/0 استفاده شد. داده ها پس از گردآوری با روش "تحلیل عاملی اکتشافی" تحلیل گردید. یافته ها نشان داد پنج روش درتوسعه کارکنان موثر بوده و شامل: درون دانشگاهی، برون دانشگاهی، رسمی، غیررسمی و روش گروهی می باشد و در مجموع 625/67 از کل واریانس داده ها را تبیین می نمود. بیشترین قدرت تبیین مربوط به روش غیررسمی(02/18) و کمترین آن مربوط به روش رسمی(92/10) بود. به نظر می-رسد مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی لازم است به منظور توسعه کارکنان از روش های مختلف استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: توسعه کارکنان، آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • عباس صدری* صفحات 41-63
  این پژوهش با دو هدف اصلی شامل اقدامات صورتگرفته توسط دانشگاه ها در جهت استقرار مدیریت دانش و شناسایی مولفه هایی برای استقرار مدیریت دانش از طریق ارائه یک مدل است. تحقیق پیشرو از نوع کیفی و نظریه دادهبنیاد است. برای گردآوری داده ها سه روش مورد استفاده قرار گرفته است: پژوهش اسنادی، گروه های کانونی و مصاحبه عمیق. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید و متخصصان مدیریت دانش بودکه به صورت هدفمند و به شیوه موارد خاص یا یگانه، یک گروه کانونی متشکل از 6 نفر از اساتید دانشگاه انتخاب گردید. همچنین برای انجام مصاحبه عمیق، 4 نفر از اعضاء هیئت علمی و دو نفر از متخصصان حوزه مدیریت دانش به صورت هدفمند (موارد خاص و یگانه) انتخاب شدند. برای تحلیل داده های پژوهش از روش کوربین و اشتراوس برای کدگذاری استفاده شد که شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی است. یافته های پژوهش نشان میدهند که چالش های متعددی برای استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های ایران وجود دارد که در این پژوهش به 10 مورد اشاره شده است. بیشتر چالشها را میتوان به عدم وجود فرهنگ سازمانی مناسب، عدم وجود نیروی انسانی آموزشدیده، ضعفهای مدیریتی و عدم وجود زیرساختهای مناسب مربوط دانست. همچنین سه مولفه اصلی در استقرار مدیریت دانش شناسایی شد: مدیریت، فرهنگ سازمانی و زیرساخت (منابع انسانی و تجهیزاتی) که زیرمولفه های گوناگونی برای هر یک تدوین شد. برایند گروه کانونی در پژوهش، تدوین مدلی است که میتواند در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه ها راهگشا باشد. همچنین برنامه هایی پیشنهادی عنوان شدهاند که دانشگاه ها بنا به ماموریت خود میتوانند از این برنامه ها استفاده کنند.
  کلیدواژگان: زیرساخت، فرهنگ سازمانی، مدیریت، مدیریت دانش، منابع انسانی
 • مریم شایان*، نرگس یافتیان صفحات 65-94
  هدف تحقیق توصیفی - پیمایشی حاضر بررسی سواد ریاضی دانش آموزان و معلمان ریاضی بوده است. در این پژوهش جامعه آماری شامل دو گروه دانش آموزان پایه دهم و معلمان ریاضی متوسطه اول یکی از شهرستان های استان اصفهان بوده است. نمونه در دسترس شامل 56 دانش آموز و 14 معلم بود. ابزار اندازه گیری این پژوهش آزمونی محقق ساخته در حوزه فضا و شکل بود که روایی صوری و محتوایی این آزمون توسط کارشناسان آموزش ریاضی و معلمان مجرب ریاضی تایید شده است. بر اساس یافته های این تحقیق دانش آموزان، مسائل ریاضی را جدای از جهان پیرامون خود می دانند. بررسی نتایج معلمان نیز حاکی از آن است که هر چه سطح مسائل آزمون از مفاهیم کتب درسی دورتر می بود، عملکرد دبیران کاهش می یافت. در مجموع، با استفاده از آزمون t تک نمونه ای مشخص شد که نتایج عملکرد دانش آموزان و معلمان در آزمون مطلوب نبود. هم چنین نتایج آزمون t مستقل نشان داد در بعضی سوالات صحت پاسخ گویی دانش آموزان و صحت پاسخ گویی معلمان دارای تفاوت معناداری است. امید است یافته های این پژوهش، به بازنگری در منابع آموزشی دانش آموزان و شیوه تدریس معلمان بیانجامد.
  کلیدواژگان: سواد ریاضی، دانش آموزان پایه دهم، معلمان ریاضی متوسطه اول، پیزا
 • فریبا تابع بردبار*، مریم شفیعی سروستانی، سید روح الله موسوی پور صفحات 95-111
  یکی از وظایف اصلی مراکز آموزشی، تربیت نیروهای انسانی مجهز به دانش آینده است که علاوه بر حل مساله و رفع مشکلات روزمره زندگی بتوانند به نوآوری و اختراع نیز بیاندیشند. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سبک های یادگیری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان بر قابلیت آینده پژوهی آنان بود. بدین منظور تعداد 220 دانشجوی دانشگاه های دولتی شهر شیراز به شیوه خوشه ایانتخاب و از طریق پرسشنامه های سبک های یادگیری وارک(1998)، خودکارآمدی پژوهشی(صالحی، 1390) و قابلیت آینده پژوهی(پارسا و همکاران، 2011) مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. ضرایب همبستگی بدست آمده نشان داد که بین ابعاد سبک های یادگیری به عنوان متغیرهای برون زای مدل با خودکارآمدی پژوهشی و قابلیت آینده پژوهی همبستگی وجود دارد. سبک شنیداری و سبک خواندنی- نوشتنی تاثیر مستقیم و معنادار در افزایش قابلیت آینده پژوهی داشت. خودکارآمدی پژوهشی علاوه بر اثرات مستقیم توانست رابطه بین سبک های یادگیری و قابلیت آینده پژوهی را مورد واسطه گیری قرار دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سبک های یادگیری و خودکارآمدی پژوهشی می تواند پیامدهای یادگیری دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین شناسایی متغیرهای پیدا و پنهان در کلاس درس می تواند به ارتقاء سطح دانش و سوق یادگیرندگان به خلق دانش و پیش بینی آینده هدایت نماید.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، خودکارآمدی، سبک یادگیری
 • طالب زندی*، سید عدنان حسینی صفحات 113-130
  هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تلفیق الگوی طراحی انگیزشی کلر با آموزش درس علوم تجربی بر هیجان های تحصیلی دانش آموزان ابتدایی بود. روش تحقیق از نوع نیمه‏ تجربی با طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی مدارس دولتی ناحیه دو شهر سنندج در سال تحصیلی 97- 1396 بود که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای یک کلاس با 32 دانش آموز به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگری با 31 نفر به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سنجش هیجان های تحصیلی دانش آموزان ابتدایی(پکران و همکاران، 2007) استفاده گردید. برنامه آموزش با تلفیق عناصر الگوی انگیزشی کلر طی 8 جلسه‏ 45 دقیقه‏ای برای دانش‏آموزان گروه آزمایش برگزار گردید، درحالی‏که گروه گواه تحت آموزش با شیوه رایج در کلاس درس قرار داشتند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل‏کوواریانس چند متغیره و درسطح 05/0> p نشان داد بین دو گروه، از لحاظ متغیر وابسته ترکیبی(هیجان های تحصیلی کلاس) تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. نتایج تحلیل کوواریانس در متن مانکووا نیز نشان داد بین گروه های آزمایش و گواه، از لحاظ نمرات پس آزمون هیجان های مختلف کلاس درس تفاوت معنی دار وجود دارد و آموزش با تلفیق عناصر انگیزشی سبب افزایش هیجان مثبت لذت و کاهش هیجان های منفی اضطراب و خستگی در دانش‏آموزان شده است.
  کلیدواژگان: طراحی انگیزشی کلر، تلفیق انگیزش با آموزش، هیجان های تحصیلی، درس علوم تجربی
 • سمیه هاشمی، زهرا هاشمی*، زهرا نقش صفحات 131-146
  هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای هیجانات پیشرفت در رابطه میان جو روانی- اجتماعی کلاس و فرسودگی تحصیلی در راستای ارائه یک مدل علی برای روابط بین متغیرهای پژوهش بود. جامعه پژوهشی شامل تمامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) تهران در سال تحصیلی 96-1395 بودندکه از میان آنها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای ، نمونه ای به تعداد 300 نفر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از نسخه کوتاه پرسشنامه هیجان های پیشرفت پکران، گوئتز و پری (2005)، پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس فریزر،گیدینگز و مک روبی(1995)، و سیاهه فرسودگی تحصیلی سالملا ییظآرو و همکاران،( 2009) استفاده شد. برای پردازش داده هاازروش تحلیل مسیر استفاده شد. شاخص های حاصل از نتایج، حاکی از برازش بسیار خوب در مدل بود.واثر مستقیم جو روانی اجتماعی کلاس مولفه همبستگی بر روی هیجان های منفی 13/0-و بر روی هیجان های مثبت15/0 و معنادار و مولفه اصطکاک بر روی هیجان های مثبت25/0- و بر روی هیجان های منفی 23/0 و معنادار و اثر مستقیم هیجان های مثبت بر روی فرسودگی 04/0- و هیجان های منفی بر روی فرسودگی 06/0 و اثر غیر مستقیم همبستگی بر روی فرسودگی تحصیلی با واسطه هیجان های مثبت و منف ی به ترتیب 04/0-و06/0- و اثر غیر مستقیم اصطکاک بر روی فرسودگی با واسطه هیجانات مثبت و منفی 07/0و 08/0 بدست آمد و و 42% واریانس فرسودگی تحصیلی و 36% واریانس هیجانات مثبت و 38% واریانس هیجانات منفی تبیین شد.
  کلیدواژگان: جو روانی- اجتماعی کلاس، هیجانات پیشرفت، فرسودگی تحصیلی
 • مهناز مسعودی تفرشی، ارسلان ایرجی راد* صفحات 147-163
  اشتراک هدفمند دانش در سازمان ها به یادگیری سریعتر فردی منجر گشته، خلاقیت را توسعه می دهد و در نهایت به بهبود عملکرد فرد در سازمان می انجامد. هدف از این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای اعتماد شناختی و تعهد عاطفی بر رابطه رضایتمندی شغلی و قصد اشتراک گذاری دانش بر کارکنان آموزش و پرورش منطقه 3 تهران در سال 1395 می باشد. جامعه آماری 200 تن از کارکنان سازمان آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران می باشند و با استفاده از فرمول کوکران 130 تن از آنان با روش تصادفی طبقه ای، انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه قصد اشتراک گذاری دانش چرجی(2001)، پرسشنامه رضایت مندی شغلی بلاستین (2008)، پرسشنامه تعهد عاطفی کیم، چوی، کوال و هان(2008) و سرانجام، پرسشنامه اعتماد ین (2009)، استفاده شده است. روایی (محتوی، همگرا و واگرا) و پایایی (بارعاملی، ضریب پایایی مرکب و صریب آلفای کرونباخ) پرسشنامه ها حاکی از آن بودند که ابرازهای اندازه گیری پژوهش از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند. نتایج تجزیه و تحلیلی به روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SMART-PLS نشان داد که هر سه متغیر برونزای رضایتمندی شغلی، اعتماد شناختی و تعهد عاطفی، تاثیر مثبت و معناداری بر قصد اشتراک گذاری دانش دارند. علاوه بر این، هر دو متغیر تعهد عاطفی و اعتماد شناختی، اثر میانجی بر رابطه بین رضایتمندی شغلی و قصد اشتراک گذاری دانش ایفا می کنند؛ ضمن اینکه تعهد عاطفی در مقایسه با اعتماد شناختی، تاثیر بیشتری به عنوان متغیر میانجی بر قصد اشتراک گذاری دانش دارد.
  کلیدواژگان: اعتماد شناختی، تعهد عاطفی، رضایتمندی شغلی، قصد اشتراک گذاری دانش
 • سیدعلی مدنی، الهام کاویانی*، بهمن سعیدی پور، سوسن لایی صفحات 165-183
  باوجود آنکه درباره اهمیت نقش پویندگی و تحرک در آموزش عالی توافق کلی وجود دارد، اما الگویی که به صورت یکپارچه نقش و تاثیر تمامی کارکردهای پویندگی و تحرک بر دانشگاه ها را بسنجد ارائه نگردیده و تبیین نظری روشنی صورت نگرفته است. با عنایت به نقش محوری پویندگی و تحول در آموزش عالی، در چارچوب رویکرد کیفی و با بکارگیری روش تحقیق داده بنیاد در پی تبیین مدل پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی در دانشگاه ها هستیم. مصاحبه های نیمه ساختار یافته صورت پذیرفت و به منظور گردآوری اطلاعات و بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 18 نفر از خبرگان آشنا به مباحث آموزش عالی مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج نشان دهنده استخراج بالغ بر 390 کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه ها و نیزاحصاء 40 مفهوم و 23 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل توسعه ظرفیت ها و قابلیت های چندگانه آموزش عالی به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (کادر هیات علمی مجرب، تنوع برنامه های آموزشی وپژوهشی، گسترش پژوهش های کاربردی، ظرفیت آموزش ترکیبی ،تعامل دانشگاه با صنایع، برنامه درسی انعطاف پذیر وکاربردی)،عوامل زمینه ای (امکانات آموزشی متعدد، انگیزه اساتید، جذب دانشجو درتمامی مقاطع، ارتباطات مناسب اجتماعی، توسعه سامانه های آنلاین)، شرایط مداخله گر(جذب وارتقاء ،توانمندسازی دانشجویان،سیاست های توسعه ای، تصویر مناسب از دانشگاه ها)، راهبردها (دانشجویان خارجی،توانمندسازی منابع انسانی،ظرفیت های آموزشی جدید)، عوامل پس آیندی(در سطوح فردی-سازمانی) قرار گرفت.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، پویندگی، تحرک، نظریه داده بنیاد
 • ولی محمد درینی، احسان نامدار جویمی* صفحات 185-216
  این پژوهش به دنبال بررسی استراتژی های تدوین و اجرای سیاست های خصوصی سازی آموزش عالی است. ازاین رو استراتژی ها و برنامه ها و سیاست های این بخش( تدوین و اجرا) بر اساس مصاحبه و اسناد و مدارک( ادبیات و پیشینه پژوهش) مرور شد و برای هرکدام راهکارهای پیشنهادی و اصلاحی آورده شده است. این پژوهش، به صورت مروری (انتزاعی) و کتابخانه‎ای به همراه مصاحبه های نیمه ساختاریافته است که با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی (تحلیل محتوا) از نوع تحلیل مضمون انجام شده است. در این راستا ابتدا عوامل دخیل رشد خصوصی سازی(تدوین و اجرا) آموزش عالی در جهان و ایران شناسایی شد و در 22 محور دسته بندی شدند و برای هرکدام پیشنهاد ها و راهکارهایی اصلاحی آورده شده است. سپس الزامات خصوصی سازی آموزش عالی در ایران در بخش تدوین و اجرا آورده شد و در 8 محور کلی قرار گرفتند و متناسب با هر بخش الزامی در تدوین و اجرا (الزامات سیاست گذاری و راهبردی- الزامات قانونی- الزامات مالی و اقتصادی- الزامات آموزشی و پژوهشی- الزامات مدیریتی و سازمانی- الزامات اجتماعی و فرهنگی- الزامات زیرساختی- الزامات ارتباطی) بخشی به عنوان اجرا و پیشنهاد ها و راهکارهای اصلاحی اجرایی برای بخش تدوین و اجرا آورده شده است. در ادامه نیز موانع تدوین و اجرا در 6 محور(موانع قانونی- موانع اقتصادی- موانع سیاسی- موانع ساختاری اداری- موانع آموزشی- موانع فرهنگی و اجتماعی) دسته بندی شدند و پیشنهاد ها راهکارهای اصلاحی در جهت برخورد با موانع به تفکیک هر بخش آورده شده است.
  کلیدواژگان: خصوصی سازی، نظام آموزش عالی، تدوین سیاست خصوصی سازی، اجرای سیاست خصوصی سازی، راهکارهای اصلاحی
 • محسن باقری*، سمیه عبدلی بزچلویی، سعید موسوی پور صفحات 217-231
  این پژوهش، با هدف بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی موج وار بر مهارت های حل مسئله دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه اراک صورت گرفته است. بدین منظور، از روش تحقیق شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شد. جامعه ی تحقیق، شامل 170 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی- گرایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک، در سال تحصیلی 96-1395 بود که از بین آن ها 30 نفر که درس آموزش مبتنی بر سیستم ها را برگزیده بودند، به صورت هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی، در دو گروه آزمایش، 15 نفر و کنترل، 15 نفر جای گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ی حل مسئله ی هپنر و پترسون (1982) بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. یافته های آماری نشان داد که روش آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی موج وار بر مهارت حل مسئله ی دانشجویان تاثیر معنادار نداشته است (0.05<p). با="" این="" حال="" گروه="" آزمایش="" درمتغیر="" مهارتهای="" حل="" مسئله="" نسبت="" به="" کنترل="" نسبتا="" بهتر="" عمل="" کردند.<="" td="">
  کلیدواژگان: طراحی آموزشی، مدل موج وار، مهارت های حل مسئله
 • جواد کیهان*، سارا محمد مرادی نقده صفحات 233-249
  هدف پژوهش حاضر مطالعه عوامل موثر بر استفاده وپذیرش فناوری رایانه توسط معلمان در امر تدریس با استفاده از نقشه های شناختی فازی می باشد. طرح پژوهش حاضر کیفی بوده که به با توجه ساختار پیچیده ومبهم عوامل موثر بر استفاده وپذیرش فناوری رایانه توسط معلمان، بر اساس نقشه های شناختی فازی صورت گرفت. با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق، این روش در برگیرنده نظرات خبرگان در مورد یک واقعیت ذهنی است. بر این مبنا، نمونه پژوهشی تحقیق را 30 نفر از معلمان متخصص دوره دوم متوسطه شهر ارومیه بر اساس اصل اشباع داده ها تشکیل دادند. برای گردآوری داده ها، از ابزار مصاحبه استفاده شد. بنابراین از معلمان خواسته شد که روی یک کاغذ پدیده اصلی وعوامل موثر بر آن را در مرکز صفحه به صورت دایره ترسیم کرده ومسیرهایی را برای نحوه تاثیرگذاری این عوامل بر پدیده ومثبت ومنفی بودن آن را مشخص کنند. نقشه های طراحی شده تبدیل به ماتریس شدند که با نرم افزارFCMmapper مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده معلمان از فناوری رایانه ای در کلاس درس بیشترین مرکزیت را دارد. آموزش معلمان در زمینه رایانه بیشترین درجه بیرونی وپس از آن به ترتیب مهارت رایانه معلمان، استفاده از رایانه در امر تدریس، سودمندی رایانه در امر تدریس بیشترین تاثیر گذاری را داشتند. نتایج این تحقیق تلویحات مهمی در زمینه توجه به عوامل موثر بر استفاده و پذیرش فناوری رایانه توسط معلمان در تدریس وانجام اقدامات لازم به منظور پیشرفت معلمان در استفاده از رایانه در تدریس جهت پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان در عصر اطلاعاتی کنونی را به دنبال دارد.
  کلیدواژگان: استفاده از رایانه، پذیرش فناوری اطلاعات، تدریس با کمک رایانه، نقشه های شناختی فازی
|
 • Ebrahim Khalili, Ali Khorsandi *, Saeed Ghiasi, Hamid Reza Arasteh Pages 7-24
  In examining and analyzing the nature of university autonomy in higher education systems, evaluation and explanation of the relationship between the two institutions of government and university is of particular importance. As the government interferes and controls the policies of higher education, the university is faced with the challenge of the autonomy of the university. The purpose of this study was to understand and explain how the power institution is present and effective on Iran's higher education. The methodology of this research is influenced by Norman Fairclough approach, "Critical Discourse Analysis". The documents and texts of this study consist of all texts and written and spoken literature on the conditions of university autonomy in Iran. Given the discursive analysis approach, the practical way of collecting data is to review documents. The findings of the research show that the state institution influences all four types of university autonomy in Iran's higher education system through its significant factors. These factors are classified and categorized into three categories: "regulatory and control", "administrative and legal", and "financial and educational". Based on the findings of this study, the demands of the trade union and the efforts of the scientific community to overcome the current policies and procedures of exercising power by the state institution on academic autonomy in Iran are strongly suggested. In addition, "moderating political attitudes," "revising the traditional and state-based view on higher education governance," and "efforts to revive university autonomy", are three main strategies for restoring university autonomy in Iran.
  Keywords: university autonomy, critical discourse analysis, government, Norman Fairclough approach, power
 • Javad Moghadasi, Kamran Mohammadkhani *, Amirhossein Mohammaddavudi Pages 25-39
  Not only identify and classify dimensions and components of Staff development is important but also identify methods. This study aimed to identify methods of staff development in higher education system. This study was descriptive survey. The study population included all staff of Islamic Azad University in Region 8 in 2016(N=3812) .The sample size were 203 individuals base on Cochran formula by using classified random sampling. The data was collected via researcher-made questionnaire. Cranach's alpha coefficient was used to determine reliability (0.96). The data were analyzed using factor analysis. The findings showed that 5 methods influence on staff development such as Inter-university, extra-University, formal, informal and group method which factors can be explained 67.625% of total variance. The most power to explain was related to informal method (18.02%) and the least power to explain was related to formal methods (10.92%). Higher administrators need to use several methods such as informal, group development, Inter-university, extra-University methods influence.
  Keywords: staff development, Higher education, Islamic Azad University
 • Abbas Sadri * Pages 41-63
  This study is preliminary based on two main goals. One study on what has happen to Institutionalizing of knowledge management and secondly considering element for to Institutionalizing of knowledge management to a model. This study was conducted through Appling is on the basis of qualitative and grounded theory of research. For achieving such goals, we have used three different techniques: documentary method, focus group and interview. Statistical society of this study comprises faculty members of universities and talented expertise from related field. the focus group including 6 faculty members from universities and we selected 4 faculty members and two expertise in order to conduct deeply consideration through interviews. We have applied the purposive samling. In order to analyses data gained through interview we used Strauss method for coding the data that it was comprises of open coding, axial coding and selective coding. The findings show that Institutionalizing of knowledge management is faced with challenges that we point out 10 crucial challenges and the reason behind of such challenges are due to lack of appropriate organizational culture, lack of specialized bodies, insufficient managerial capabilities and inadequate infrastructures. Subsequently we could identify 3 different captions for Institutionalizing of knowledge management as follow: 1) management 2) organizational culture 3) infrastructure (human resources and supplies and equipment’s). accordingly, we have provided subtitles for each caption. Such model can play a crucial role in Institutionalizing of knowledge management in Iranian universities. Based upon such model we develop a program for implementation of knowledge management.
  Keywords: infrastructure, Organizational Culture, Management, Knowledge Management, human resources
 • Maryam Shayan *, Narges Yaftian Pages 65-94
  Studying ML of students in grade 10 and math teachers in first high school is the purpose of this descriptive-survey research. Statistical society of this research are the students of grade 10 and math teachers in first high school of one of the country of Isfahan and the sample available are 56 students and 14 teachers. In this paper a researcher made test is used as measuring tools that it's formal and content validity are confirmed by expert in mathematical education and mathematical teachers . In PISA framework, mathematics are divided into four content categories: Quantity, Uncertainly and data, Change and relationship and Space and shape. This paper is done in Space and shape category. According to the results of this research that based on One sample T test, students and teachers don't have desirable operation in ML assessment. I wish the results of this paper make changes in educational resources and teaching method to raised student's ML.
  Keywords: Mathematical Literacy, students of grade 10, math teachers in first high school, PISA
 • Friba Tabe Bordbar *, Maryam Shafiei Sarvestani, Seyyed Rohallah Mousavi Poor Pages 95-111
  One of the main tasks of the educational centers is the training of human resources equipped with future knowledge, who, in addition to daily life problem solving can also think of innovation and invention. The purpose of this study was to investigate the direct and indirect effects of learning styles and research self-efficacy of students on their future research capability.To this end, 220 students of public universities in Shiraz were selected by cluster sampling method and evaluated by Wark's learning styles questionnaire (1998), research self-efficacy (Salehi, 2011) and future research capability (Parsa et al., 2011). Correlation coefficients showed that there is a correlation between dimensions of learning styles as the exogenous variables of the model with research self-efficacy and future research capability. Moreover, among learning style dimensions, auditory and reading-writing styles had direct and significant effects in increasing the capability of future research. In addition to direct effects, research self-efficacy could interfere with the relationship between learning styles and future research capability. The results of this research show that learning styles and research self-efficacy can affect students' learning outcomes. Therefore identifying obvious and hidden variables in the classroom can lead to raising the level of knowledge and the learner's capability to create knowledge and predict the future.
  Keywords: Future research, self-efficacy, Learning Style
 • Taleb Zandi *, Adnan Hosseini Pages 113-130
  The main goal of this study was to examine the effectiveness of teaching of science course with combining Keller's motivational design model on achievement emotions of elementary students. The study had a quasi-experimental design with pre-test, post-test and control group. Research population was included all of the Fourth grade male students of the elementary schools in sanandaj during the academic year of 2016-17, witch among them a fifth grade class with 32 students as a experimental group and another class with 31 students as control group were selected using a multi stage cluster sampling method. Achievement emotions questionnaire – elementary school was used as research tool. The teaching program with combining four elements of Keller's motivational design model was conducted for students in the experimental class during 8 sessions (each 45 min) and 2 sessions per week while the control group was trained without teaching by combining elements of motivational design in the classrooms. Data analyzed done with covariance analysis method. The results of multivariate covariance showed that there is a significant difference between two groups in the dependent variable (classroom emotions). The results of one way covariance analysis in the text of mancova also showed that there is a significant difference between the two groups in the post-test scores of different classroom emotions and by combining elements of motivational design has been able to increase the students' positive emotion of enjoyment and reduce the negative emotions of anxiety and boredom in the experimental group in the classroom situation (P>0/05).
  Keywords: Keller's motivational design, combining motivation with teaching, Achievement emotions, Science Course
 • Somayyeh Hashemi, Zahra Hashemi *, Zahra Naghsh Pages 131-146
  The aim of this study was to investigate the mediatory role of the achievement emotions in relationship with class psychosocial climate, and academic burnout to illustrate the relationship between research variables in the causal model.these data gathering were: a short version of the achievement Emotions Questionnaire (PEGQ), Goetz & Perry (2005), the Questionnaire of Joe Psychosocial class of Fraser, Giddings and McBurray (1995), and the Academic Burnout Questionnaire (Salmela Arrow et al., 2009). The validity of the questionnaires were confirmed by statistical factor analysis. To examine reliability of the measures, Cronbach alpha coefficient was used. Two hypothetical models were tested by path analysis. The indicators of the results showed that the goodness of fit statistics are very suitable in both models.both models are well supported by the empirical data and the mediatory role of positive and negative of the achievement emotions in the relationship between exogenous and endogenous variables was verified. The findings of the path analysis showed that the direct effects of adaptive and non-adaptive the class psychosocial climate (solidarity and friction), on the positive emotions, and the direct effect of the positive and negative progressive emotions on the academic burnout were significant. The non-direct effects of adaptive and non-adaptive the class psychosocial climate (solidarity and corruption), on the academic burnout were significant. In the mediating model, positive emotional was 39% of academic burnout and 36% for positive emotional variance and negative emotion was mediated by 42% of variance of academic burnout and 38% of negative emotion variance.
  Keywords: Class psychosocial climate , Achievement emotions, Academic burnout
 • Mahnaz Masoudi Tafreshi, Arsalan Irajirad * Pages 147-163
  The purposeful sharing of knowledge in organizations leads to faster individual learning, develops creativity, and ultimately leads to improved individual performance in the organization. The purpose of this study was to investigate the mediating role of cognitive trust and emotional commitment on job satisfaction and intention to share knowledge on education staff in District 3 of Tehran in 1395. The statistical population of this study is 200 employees of Education Organization of District 3 of Tehran. Using Cochran''s formula, 130 of them were selected by stratified random sampling method. In order to collect data, a questionnaire including the intention to share the knowledge of Charghi (2001), Blasttin job satisfaction questionnaire (2008), Kim''s emotional commitment questionnaire, Choi, Kualahan and Han (2008), and finally the trust trust questionnaire (2009) Is. Validity (content, convergence and divergence), and reliability (Cronbach''s alpha, compound, and composite reliability coefficients) of the questionnaires indicated that the research measure expressions had a good validity and reliability. The analytical results by structural equation modeling using SMART-PLS software showed that all three exogenous variables of job satisfaction, cognitive trust and emotional commitment have a significant and significant effect on the intention to share knowledge. In addition, both the variables of emotional commitment and cognitive trust play an intermediary effect on the relationship between job satisfaction and the intention to share knowledge, while emotional commitment, as compared with cognitive trust, has a greater impact as a mediator variable on the intention to share knowledge.
  Keywords: cognitive trust, Emotional Commitment, Job Satisfaction, Knowledge sharing intention
 • Seyed Ali Madani, Elham Kavyani *, Bahman Saeidipour, Susan Laei Pages 165-183
  Even though there is a general agreement on the importance of the role of Persistence in higher education, a model that uniquely assesses the role and impact of Dynamism and Persistence on universities has not been presented and no explicit explanation has been made. Considering the pivotal role of the Dynamism and Persistence of higher education in the framework of the qualitative approach and applying the research methodology of Grounded theory, we are going to explain the Dynamism and Persistence model of the higher education system in the universities. Semi-structured interviews were conducted in order to collect information and use a targeted sampling method with 18 experts familiar with the topics of higher education. Data analysis was performed in three stages: open coding, axial coding and selective coding. The results show that 390 codes or the initial concept of interviews, as well as 40 concepts and 23 categories, are presented in the form of a paradigmatic model, including the development of multiple capacities and capabilities of higher education as the core category and the causative conditions (qualified faculty, diversity Educational and research programs, development of applied research, combined training capacity, university interaction with industries, flexible and practical curriculum), underlying factors (multiple educational facilities, motivation of professors, student attraction at all levels, appropriate social communication, development of online systems ), Interventional conditions (attraction and promotion, student empowerment, Q. Development strategies, appropriate image of universities), strategies (foreign students, human resource empowerment, new training capacities), post-secondary factors (individual-organizational levels).
  Keywords: Higher education, Dynamism, Persistence, Grounded theory
 • VALI MOHAMMAD DARINI, Ehsan Namdar Joyami * Pages 185-216
  The research aimed to evaluate the design and implementation of higher education privatization policies. To this end, strategies, programs, and policies of this section (design and implementation) were received according to interviews and documents (literature and background), proposing strategies for each section. This review was conducted using laboratory method and semi-structured interviews applying thematic content analysis. In this regard, factors involved in the privatization of (design and implementation) of higher education in the world and Iran were recognized at first, which were then categorized in 22 areas and recommendations were provided for each factor. Following that, the requirements for privatization of higher education in Iran in the section of design and implementation were presented and placed in eight general areas. In compliance with any required section in the design and implementation (policy and strategic, legal, financial and economic, research and educational, management and organizational, social and cultural, infrastructural and communication requirements), a section was designed and implemented as executive corrective strategies and recommendations. In the next stage, barriers to the design and implementation of these sections were categorized into six fields (i.e., legal, economic, political, administrative structural, educational, and cultural and social barriers), and corrective strategies were recommended to deal with the mentioned barriers.
  Keywords: Privatization, Higher education system, Design of Privatization Policy, Implementation of the Privatization Policy, Corrective Strategies
 • Mohsen Bagheri *, Somayyeh Abdoli Bozchaloii, Saeed Mousavi Poor Pages 217-231
  The purpose of this study was to investigate the effect of applying Pebble-in-the-Pond instructional design model on the students’ problem-solving skills of Training Science department in Arak University. For this purpose, the quasi experimental method with the pre-post-test plan including the control group was used. The research population included 170 students of Bachelor degree in Training Science majoring at educational technology in Arak University in the academic year of 2016-2017 that 30 of them who had chosen the system-based instruction course were selected purposefully. Then, they were randomly assigned to an experimental and a control group each consisting of 15 subjects. The data gathering instrument was Hapner and Petterson problem-solving questionnaire (1982). In order to analyze the data,the multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used. The statistical findings showed that applying the instructional method based on the Pebble-in-the-Pond model did not affect the students’ problem-solving skills significantly, (P<. /05). Nevertheless experimental group performed relatively better than control group in problem-solving skills variable.
  Keywords: Instructional design, Pebble in the Pond Model, problem-solving skills
 • Javad Keyhan *, Sara Mohammad Moradi Naghadeh Pages 233-249
  The purpose of the present research was influential factor in use and computer technology acceptance by teachers in teaching by fuzzy cognitive maps. The present study was a qualitative study that was carried out based on fuzzy cognitive maps due to the complex and vague structure of factors. Given the nature of exploration, this approach involves expert opinions about a mental reality. So the research sample of the study consisted of 30 highly qualified teachers in the high school of Urmia, based on the principle of data saturation. The data were collected by using interviewing tools. In this regard, teachers were asked to draw on a paper the main phenomenon and the factors affecting it in the center of the page as a circle, and outlines ways to influence these factors on it, both positive and negative. Designed maps were transformed into matrices which were analyzed by FCMmapper software. The results showed that the use of classroom computer technology by teachers is most central. Teachers' training in the field of computer is the highest degree of exterior, followed by the computer skills of teachers, the use of computers and the usefulness of it in teaching, had the most impact on the desired phenomenon.These findings are important implications for the consideration of factors affecting the use and acceptance of computer technology by teachers in teaching, Carry out the necessary steps to enhance teachers' ability to use computers in teaching, Eliminating the existing gaps in the education system in educating teachers
  Keywords: Computer use, Computer aid instruction, Information technology acceptance, fuzzy cognitive maps