فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سید حبیب الله موسوی بهار، مائده محسنی* صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  حالب رتروکاوال اختلال مادرزادی نادری است. در صورت وجود تنگی عملکردی یا آناتومیک ترمیم جراحی ضرورت می یابد. در سال های اخیر تکنیک های مختلفی برای ترمیم لاپاروسکوپیک حالب رتروکاوال گزارش شده است. هدف از مطالعه حاضر، توصیف تجربه و تکنیک ما در پیلوپیلوستومی لاپاروسکوپیک به عنوان تکنیکی جدید در ترمیم حالب رتروکاوال در چهار بیمار است.
  مواد و روش ها
  یک زن و سه مرد با میانگین سنی 36/5 سال (با دامنه سنی 16 تا 48 سال) با تشخیص حالب رتروکاوال به بخش ارولوژی بیمارستان شهید بهشتی همدان ارجاع داده شدند. با رویکرد لاپاروسکوپیک ترانس پریتونئال، لگنچه متسع کلیه آزاد و در پایین ترین قسمت برش داده شد و حالب به قدام ورید اجوف تحتانی جابه جا شد. سلامت سگمان رتروکاوال با عبور کاتتر نلاتون شماره 10 بررسی و تایید شد. پیلوپیلوستومی با سوچورهای پیوسته روی کاتتر دبل جی انجام شد و کاتتر 4 هفته بعد خارج شد. بیماران 3 و 12 ماه پس از جراحی با کمک یوروگرافی داخل وریدی پیگیری شدند.
  یافته ها
  میانگین زمان جراحی 105 دقیقه (با دامنه 90 تا 120) بود. بهبودی در همه بیماران کامل و بی عارضه بود. پیگیری بیماران نشان دهنده آناستوموز نرمال و بدون تنگی براساس نتایج یوروگرافی داخل وریدی بود و همچنین بهبود چشمگیری در هیدرونفروز، همراه با برطرف شدن کامل علائم بیماران مشهود بود.
  نتیجه گیری
  پیلوپیلوستومی لاپاروسکوپیک بدون برداشت سگمان رتروکاوال روشی سریع، ایمن و مطمئن در درمان حالب رتروکاوال است و می تواند درمان جراحی انتخابی در مواردی باشد که سگمان رتروکاوال تنگی عمده ای ندارد.
  کلیدواژگان: حالب، لاپاروسکوپی، آناستوموز
 • مهناز یاونگی، محمد علی امیرزرگر*، حسین امیرزرگر، ابراهیم خوش رفتار، احمد مرادی، مه زاد روستایی صفحات 8-12
  زمینه و هدف
  درد زایمان با برخی عواقب نامطلوب همراه است که با تجربه زایمان بدون درد می تواند به طور چشمگیری کاهش یابد. در مطالعه حاضر، فرض بر این است که ازبین بردن درد زایمان، به طور موثری به گرفتن نتیجه مطلوب از روند زایمان در زنان با تجربه پیوند کلیه منجر خواهد شد.
  مواد و روش ها
  از بین گیرنده های کلیه در بیمارستان های اکباتان و شهید بهشتی همدان که عمل پیوند کلیه آنها بین سال های 1373- 1395 انجام شده بود، 17 زن 35 - 17ساله انتخاب شدند که حداقل یک سال پس از جراحی پیوند، تصمیم به بارداری گرفتند. از بین آنها 7 نفر سزارین و بقیه، زایمان بدون درد انجام دادند.
  یافته ها
  هیچ یک از افرادی که زایمان بدون درد انجام دادند، سابقه سقط جنین یا تهدید به سقط جنین را گزارش نکردند. همچنین هیچ یک از آنها با مسمومیت حاملگی مرتبط با بارداری روبه رو نشدند و تجویز داروهای سرکوب کننده ایمنی در این مدت افزایش نیافت. خون ریزی تمام بیماران حین زایمان طبیعی بود. در نوزادان هیچ ناهنجاری دیده نشد و افزایش وزن در آنها با میانگین5300 گرم جالب توجه بود. در طول یک سال پیگیری، هیچ یک از عوارض احتمالی مانند افزایش کراتینین سرم، عفونت ادراری یا فشارخون بالا ظاهر نشد و بقای کلیه پیوندشده، با شرکت کنندگان غیرباردار مشابه بود. درنهایت تمام شرکت کنندگان در مطالعه، از زایمان بی درد رضایت داشتند.
  نتیجه گیری
  زایمان بی درد با بی حسی اپیدورال، با عمل زایمان در افراد غیرپیوندی مشابه است.
  کلیدواژگان: مقایسه درد زایمان، زایمان بدون درد، سزارین، زنان با تجربه پیوند کلیه
 • عباس علی پور، فاطمه یساری، سهیلا خداکریم، ابوالقاسم شکری* صفحات 13-19
  زمینه و هدف
  نارسایی مزمن کلیوی یاchronic renal failure(CRF) نقص برگشت ناپذیر در عملکرد کلیه ها است. هدف این مطالعه مشخص کردن الگوی اپیدمیولوژیک مبتلایان به این بیماری و عوامل مرتبط با ابتلا در بیماران همودیالیزی بیمارستان شهید آیت الله اشرفی اصفهانی شهر تهران در سال 1395 است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه هم گروهی تاریخی روی 359 نفر از بیماران مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان شهید آیت الله اشرفی اصفهانی انجام شد که حداقل سه ماه تحت درمان همودیالیز دائم بودند. اطلاعات لازم از طریق تاریخچه پزشکی مندرج در پرونده بیماران بخش همودیالیز گردآوری شد و در صورت لزوم برای جمع آوری داده های بیشتر با بیماران مصاحبه شد. داده ها با نرم افزار STATA نسخه 14 و همچنین آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از 359 بیمار حاضر در مطالعه، 230 (64/07درصد) بیمار مرد با میانگین و انحراف معیار سنی (1/09±58/04) بودند که 86/49درصد آنها محدوده سنی بالاتر از 60 و 3/90درصد سن کمتر از 30 سال داشتند. 193 نفر (53/76درصد) از بیماران بی سواد و 233 تن (64/90درصد) شاغل بودند. فراوانی (درصد فراوانی) برحسب شایع ترین علل شناخته شده بیماری به ترتیب، فشارخون 91 نفر (25/35درصد)، همراهی فشارخون و دیابت به صورت مشترک 84 نفر (23/40درصد) و دیابت 78 نفر (21/73درصد) بوده است. برای 106 نفر (29/53درصد) از بیماران، عوامل دیگری به عنوان علت بیماری تشخیص داده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه فشارخون بالا و دیابت، علل اصلی نارسایی مزمن کلیه ها است، می توان با استفاده از روش های مناسب پیشگیری از ابتلا به این دو بیماری، از پیشرفت آن به مراحل انتهایی بیماری کلیوی جلوگیری کرد و برای افزایش طول عمر افراد مبتلا اقدامات مناسبی انجام داد.
  کلیدواژگان: نارسایی مزمن کلیوی، همودیالیز، فشارخون بالا، دیابت، بیمارستان شهید آیت الله اشرفی اصفهانی
 • عباس علی پور، ابوالقاسم شکری*، فاطمه یساری، سهیلا خداکریم صفحات 20-26
  زمینه و هدف
  کافی نبودن دیالیز از عوامل تعیین کننده ناتوانی و میرایی بیماران همودیالیز است. با توجه به نامشخص بودن کفایت دیالیز در مراجعان همودیالیزی بیمارستان شهید آیت الله اشرفی اصفهانی شهر تهران و از آنجا که تاکنون مطالعه مشابهی درباره این موضوع در این مرکز صورت نگرفته است، این مطالعه با هدف بررسی کفایت دیالیز در بیماران تحت همودیالیز این بیمارستان در سال 1395 انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی است که در آن تمام بیمارانی که در حال حاضر در مرکز یادشده همودیالیز می شدند و بیش از سه ماه از انجام همودیالیز آنها می گذشت، به صورت سرشماری انتخاب شدند و در قالب جامعه آماری وارد مطالعه شدند. داده ها از طریق چک لیست و پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد. کفایت دیالیز از طریق پارامترهای KT/V و نسبت برداشت اوره محاسبه و سپس داده ها با نرم افزار STATA نسخه 14 و سطح معنی داری 0/05 تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  نزدیک به پنجاه درصد بیماران حاضر در مطالعه، همودیالیز کافی نداشتند؛ به طوری که فقط در 48 نفر (22/75درصد) از بیماران شاخص KT/V بیش از 1/2 و در 41 نفر (19/43درصد) شاخص URR بیش از 65درصد بود که نشان دهنده کفایت مطلوب همودیالیز بوده است. میانگین شاخص KT/V، 96/29±0/0 و کمترین و بیشترین آن به ترتیب 0/07 و 1/69 و میانگین شاخص URR در نمونه ها 0/13±0/53 و کمترین و بیشترین آن به ترتیب 0/14 و 0/82 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شاخص دیالیز، درصد زیادی از بیماران این بیمارستان همودیالیز ناکافی دارند و این روند به بررسی و اصلاح نیاز دارد.
  کلیدواژگان: کفایت دیالیز، همودیالیز، نسبت برداشت اوره، KT، V، بیمارستان شهید آیت الله اشرفی اصفهانی
 • ویدا شیخ، ادریس رستمی، عارفه بشیری، روناک حمزه ای*، سارا زبرجدی صفحات 27-36
  زمینه و هدف
  نارسایی حاد کلیوی به حالتی اطلاق می شود که درنتیجه کاهش ناگهانی و تقریبا کامل عملکرد کلیه مواد زائد ناشی از متابولیسم سلولی مانند اوره و کراتینین، در بدن تجمع می یابند. این بیماری سالانه با مرگ ومیر بالایی در سراسر دنیا همراه است. در این مطالعه بیماران مبتلا به نارسایی حاد کلیه که طی سال های 1392-1396 در بیمارستان شهید بهشتی همدان بستری شده اند، از نظر علت و نیز اپیدمیولوژی بررسی شدند.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی است که طی آن پرونده بیماران AKI ، ARF،GN ATN، AIN، Pre renal و Post renal بررسی شدند. اطلاعات لازم در چک لیست های مربوطه وارد و سپس داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران برابر با 76/34 ± 65/82 سال بود. 64/8 درصد بیماران مرد و 32/5 درصد زن بودند. به ترتیب ازوتمی رنال 55/2درصد، ازوتمی پره رنال 22درصد و ازوتمی پست رنال 22درصد فراوانی را به خود اختصاص داد. شایع ترین ریسک فاکتور بین متغیرهای بررسی شده، افزایش فشارخون در بیماران بود؛ به گونه ای که 165 نفر (41/2درصد) افزایش فشارخون داشتند. بین نارسایی حاد کلیه با سابقه بیماری های سنگ کلیه، بزرگی پروستات، بیماری قلبی و بیماری تنفسی ارتباط معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بهتر است کسانی که دارای بیماری های زمینه ای ازجمله فشارخون، سنگ کلیه، بیماری قلبی، دیابت و... هستند، به صورت سالانه برای بررسی های کلیوی به مراکز درمانی مراجعه کنند.
  کلیدواژگان: اتیولوژی، اپیدمیولوژی، نارسایی حاد کلیه
|
 • Seyed Habib Mousavi, Bahar, Maede Mohseni* Pages 1-7
  Background & Objective
  Retrocaval ureter is a rare congenital abnormality. Surgical repair would be necessary in the setting of functional or anatomic stenosis. Various techniques for laparoscopic repair of RCU were reported recently. The aim of present study is to describe our experience and techniques during laparoscopic pyelopyelostomy, as a new challenging technique, for Retrocaval ureter in 4 cases.
  Methods
  One woman and three men with the mean age of 36.5 years (range 16 to 48) referred to our department with the diagnosis of Retrocaval ureter. With transperitoneal laparoscopic approach, dilated renal pelvis was mobilized and transected at distal portion; ureter was replaced anterior to inferior vena cava. Patency of the retrocaval segment was confirmed by passing a 10Fr Nelaton catheter. Pyelo-pyelostomy was performed in running manner with intracorporeal suturing, over an antegrade inserted Double-J stent that was removed 4 weeks later. Follow up intravenous urography was performed 3 and 12 months after operation.
  Results
  Mean operative time was 105 minutes (range 90 to 120). Recovery was uneventful in all patients. Follow up intravenous urography revealed patent anastomosis without stenosis and also significant improvement in hydronephrosis that accompanied by complete resolution of patient’s symptoms.
  Conclusions
  Laparoscopic pyelo-pyelostomy without excision of retrocaval segment is a safe, reliable and less time-consuming technique in management of Retrocaval ureter and can be the procedure of choice if retrocaval segment is not grossly stenotic.
  Keywords: Ureter, Laparoscopy, Anastomosis
 • Mahnaz Yavangi, Mohammad Ali Amirzargar*, Hossein Amirzargar, Ebrahim Khoshraftar, Ahmad Moradi, Mahzad Roostaei Pages 8-12
  Background and Objective
  Labor pain has some adverse effects, which can be significantly reduced after delivery without pain. In the present study, we assumed that the elimination of labor pain effectively leads to favorable pregnancy outcome in women with kidney transplantation.
  Methods
  Among the kidney recipients in Ekbatan and Shahid Beheshti hospitals in Hamadan, whose kidney transplantation was carried out from 1994 to 2016, 17 women were selected, aged 17-35, who decided to get pregnant at least one year after surgery. 7 cases were cesarean delivery and other painless deliveries.
  Results
  None of the people who had painless labor had history of abortion or the risk of it. Either of them was exposed to pregnancy toxicity. Administration of immunosuppressive drugs did not increase during this period. All patients had normal bleeding during labor. There were no abnormalities in the newborns. Weight gain in infants with an average of 5300 grams was significant. During one year of follow up, none of the expected complications including increased serum creatinine, urinary tract infection, or high blood pressure occured, and the survival of the kidney transplant was similar to that of other non-pregnant participants. In general, all participants were reluctant to give birth.
  Conclusion
  Relaxation delivery is based on epidural anesthesia, like delivery in non-transplanted individuals.
  Keywords: Labor pain, Cesarean section, Outcome, Satisfaction
 • Abbas Alipor, Fatemeh Yasari, Soheila Khodakarim, Abolghasem Shokri* Pages 13-19
  Background & Objective
  Chronic renal failure (CRF) is an irreversible violation of renal function. The aim of this study was to determine the epidemiologic pattern of patients with this disease and related factors in hemodialysis patients of Shahid Ayatollah Ashrafi Esfahani Hospital in Tehran in 2017.
  Methods
  This retrospective cohort study was conducted on 359 patients referring to the hemodialysis department of Shahid Ayatollah Ashrafi Esfahani Hospital who had undergone continuous hemodialysis for at least three months. Information was gathered through the medical history contained in the patient records of the hemodialysis department, and, in cases where necessary, additional interviews were conducted. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics using Stata software version 14.
  Results
  Of 359 patients in the study, 230 (64.07%) were male with mean and SD (58.04 ± 1.09), of which 49.86% were in the age range> 60 years old and only 3/90% of the patients were under the age of 30 years. 193 (53.76%) were illiterate and 233 (64.90%) were employed. Frequency (percentage of frequency) in terms of the most commonly known possible causes of the patients were respectively: hypertension 91 (25.35%), hypertension and diabetes combined 84 (23.40%) and diabetes 78 (21.73%). 106 (29.53%) patients, were diagnosed with other types of illnesses.
  Conclusion
  Considering the hypertension and diabetes as the main causes of chronic renal failure, using appropriate methods can prevent the occurrence of the two diseases; the course of these patients will prevent the end stages of renal disease and will work to increase their longevity.
  Keywords: Chronic renal failure, Hemodialysis, Hypertension, Diabetes mellitus, Shahid Ayatollah Hospital Ashrafi Esfahani
 • Abbas Alipor, Abolghasem Shokri*, Fatemeh Yasari, Soheila Khodakarim Pages 20-26
  Background &Objective
  The inadequacy of dialysis is one of the determinants of inability in hemodialysis patients. Due to the lack of clarity of the adequacy of dialysis in hemodialysis patients in Shahid Ayatollah Ashrafi Esfahani Hospital in Tehran, and since there has not been a similar study in this area, this study was the first study to evaluate the adequacy of dialysis in patients undergoing hemodialysis in the hospital. It was conducted in 2016.
  Methods
  This is a descriptive cross-sectional study. In which all patients who were already hemodialysis at the center and who had been undergoing hemodialysis for more than three months were chosen using non-sampling method and entered the study. Data were collected through a checklist and researcher-made questionnaire. Dialysis adequacy was calculated through KT/V parameters and (URR) urea reduction ratio. The data were then analyzed using Stata software version 14.
  Results
  Approximately fifty percent of the patients in the study had incomplete hemodialysis. As only 48(22.75%) of patients with KT/V index were more than 1.2 and in 41 (19.43%) of patients with URR index more than 65%, indicating good hemodialysis adequacy. The mean KT/V index was 0/0±96/29  and the lowest and highest were respectively 0.07 and 1.69 respectively. The mean URR index in the samples was 0/53±0/13 and the lowest and the highest was 0.14 and 0.82.
  Conclusion
  According to the dialysis index, a high percentage of patients in this hospital have inadequate hemodialysis, which needs to be reviewed and corrected.
  Keywords: Dialysis adequacy, Hemodialysis, (URR) Urea Reduction Ratio, KT, V, Shahid Ayatollah Ashrafi Esfahani Hospital
 • Vida Sheikh, Edris Rostami, Arefeh Bashiri, Ronak Hamzehei*, Sara Zebarjadi Pages 27-36
  Background and Objective
  Acute Kidney Injury is a state which is defined as the accumulation of all waste products of metabolism, such as Urea and Creatine which causes an increase in mortality every year. In this study, etiology and epidemiology of AKI in patients who hospitalized were investigated from 2013 to 2017 in Shahid Beheshti hospital.
  Methods
  This research is analytical, descriptive and cross-sectional in which patients with AKI  , ARF, GN, ATN, AIN, Pre-Renal, Post-Renal Azotemia were studied. After a complete study of the mentioned cases, all essential data are recorded in the checklists, and analyzed using SPSS 16.
  Results
  The mean age of patients was 65.82 ± 34.76 years. 64.8% were male and 32.5% were female. The percentage of prerenal and postrenal azotemia was 55.2, 22%, and 22%, respectively. The most common risk variables was hypertension. There was a significant correlation between acute renal failure and the history of previous disease of kidney stones, prostate enlargement, heart disease and respiratory disease.
  Conclusion
  It is better that everyone with underlying medical conditions such as hypertention, kidney stones, heart disease and diabetes to be evaluated for renal function annually.
  Keywords: Etiology, Epidemiology, Acute Kidney Injury