فهرست مطالب

شیمی کاربردی - پیاپی 51 (تابستان 1398)
 • پیاپی 51 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/25
 • تعداد عناوین: 24
|
 • هادی کارگر*، امیر ادبی اردکانی، نورالله فیضی صفحات 9-19
  در این پژوهش، در اثر واکنش تراکمی 3،5-دی کلرو سالیسیل آلدهید با 2،1-اتان دی آمین (en)، 3،1-پروپان دی آمین (pn) و 4،1-بوتان دی آمین (bn)، یک سری از لیگاندهای باز شیف سالوفنی از نوع N2O2 سنتز و با طیف سنجی FT-IR، 1H NMR، 13C NMR، mass و تجزیه عنصری شناسایی شدند. همچنین کمپلکس های نیکل (II)، مس (II) و روی (II) آنها نیز سنتز و پس از شناسایی با تجزیه عنصری و طیف سنجی FT-IR، ساختار کمپلکس Zn(cspn) با استفاده از پراش اشعه ایکس تعیین گردید. در کمپلکس مورد نظر، یون Zn به وسیله اکسیژن های فنولی، نیتروژن های ایمینی و اکسیژن های 2 مولکول آب، کوئوردینه شده که دارای هندسه هشت وجهی تغییر شکل یافته است. علاوه بر این فعالیت ضد باکتریایی کلیه لیگاندها و کمپلکس های سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت ضد باکتریایی لیگاندها و کمپلکس های مربوطه بر روی باکتری های باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا و اشیریشیا کلی بررسی و مطالعه گردید. نتایج نشان داد که لیگاندها و کمپلکس های مربوطه دارای فعالیت ضد باکتریایی چشمگیری هستند و همچنین فعالیت باکتری های گرم مثبت از گرم منفی بیشتر است.
  کلیدواژگان: سنتز، باز شیف، ساختار بلوری، فعالیت ضد باکتریایی
 • نازپری میرزایی، ویدا، رضایی، بهزاد آیباقی* صفحات 21-33
  در این مقاله از اکسید گرافن به عنوان جاذب موثر در میکرواستخراج فاز جامد پخشی جهت پیش تغلیظ و اندازه گیری دیازپام استفاده شده است. کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا حهت اندازه گیری آنالیت بکار برده شد. جهت اندازه گیری آنالیت استفاده شده است. آنالیزهای پراش پرتو ایکس(XRD) میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی(FE-SEM) و FT-IR برای مشخصه یابی و تایید ویژگی های اکسید گرافن سنتز شده انجام شد. اثر متغیرهای مختلف بر پیش تغلیظ و اندازه گیری آنالیت مورد بررسی قرار گرفت و بهینه گردید. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در محدوده ng mL-1 100-1 خطی (ضریب همبستگی 9998/0) و حد تشخیص روش پیشنهادیng.mL-1 20/0 بدست آمد. مقادیر انحراف استاندارد نسبی (8n=) برای غلظت هایng mL-1 10 و 80 به ترتیب 6/3 % و 3/1 % بدست آمد. این روش به عنوان روشی مناسب برای اندازه گیری دیازپام در نمونه های دارویی و پلاسمای خون مورد استفاده قرار گرفت.
  کلیدواژگان: دیازپام، میکرواستخراج فازجامد پخشی، پیش تغلیظ، اکسید گرافن، HPLC
 • الهام عین افشار، علی حقیقی اصل*، محمد رمضانی، آزاده هاشم نیا، عظیم ملک زاده صفحات 35-50
  با وجود آنکه داروهای خوراکی بهترین انتخاب برای دارو رسانی است، ولی بسیاری از ترکیبات دارویی از جمله ضدسرطان ها با ساختار آروماتیک، محلولیت پایینی در آب و مایعات بیولوژیکی دارند، این امر موجب کاهش مقدار و سرعت جذب این مواد دارویی و در نهایت منجر به محدودیت استفاده از آن ها در درمان بیماری ها می شود. علم نانو با خصوصیات منحصر به فرد خود بسیاری از این محدودیت ها را کاهش داده است؛ به گونه ای که با کاربرد حامل های دارویی در مقیاس نانو، بسیاری از خواص دارویی مانند حلالیت و نیمه عمر ماده دارویی بهبود می یابد. در این بین گرافن و گرافن اکساید به دلیل ساختار دوبعدی مسطح، سطح بزرگ شیمیایی، پایداری شیمیایی و مکانیکی بالا، سمیت سلولی پایین و زیست سازگاری خوب موجب رویکرد امیدوارکننده به سوی سیستم های دارورسانی پیشرفته شده است. یکی از اهداف طراحی سیستم های دارورسانی افزایش تاثیر دارو از طریق تمرکز در محل مورد نظر است. در بین انواع نانوذرات مغناطیسی مورد بررسی، نانوذرات سوپر پارامغناطیس اکسیدآهن (SPION) به دلیل خصوصیات مغناطیسی عالی، زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری و قابلیت انتقال به محل های هدف یابی شده به کمک میدان مغناطیسی خارجی، توجه زیادی را به خود جلب نموده است. در این پژوهش از گرافن اکساید عامل دار شده با γ- سیکلودکسترین که از حلالیت آبی مناسبی برخوردار است، به عنوان حامل برای داروی SN38 و نانو ذرات مغناطیسی آهن استفاده گردید، که نتیجه حاصله نشان می دهد که اتصال دارو به صورت کووالانسی به پایه سیکلودکسترین- گرافن اکساید باعث افزایش انحلال آبی دارو شده و در اثر قرار گرفتن در برابر تشعشع لیزر با طول موج مشخص 808 نانومتر باعث افزایش دمای موضعی و بروز اثر هایپرترمیا گردید.
  کلیدواژگان: گرافن اکساید، سیکلودکسترین، دارورسانی، نور درمانی، شیمی درمانی، سرطان
 • پیمان معینی، احمد باقری* صفحات 51-62
  در کار حاضر به منظور بررسی و بهینه سازی دمای پراکنش ترکیب سیانو کربنی (اورتو کلروبنزیلیدین مالونونیتریل یا OCBM) ، سه روش آماده سازی نمونه با نام های میکرواستخراج فاز جامد، نمونه برداری با استفاده از تله خلاء دو جزئی و اسکن دمایی در پورت تزریق با دستگاه کروماتوگرافی گازی مورد استفاده قرار گرفته اند. از کاربردهای ترکیب سیانو کربنی OCBMبرای تست ماسک های محافظ عوامل شیمیایی بوده و بررسی ها نشان دهنده آن هستند که در بسیاری از مراکز به منظور پراکنده کردن این ترکیب در اتاقک های تست از قرار دادن آن به صورت پودر بر روی هیترهایی با دمای بالا استفاده می شود. فرض هایی مبنی بر اینکه این شیوه پراکنش در درجه حرارت های بالا ممکن است سبب تخریب ماده، تولید مواد سمی و یا ایجاد واکنش های ناخواسته شود وجود دارد. از این رو از دیگر اهداف مورد بررسی در این مقاله، آنالیز بخارات تولید شده از پراکنش ترکیب سیانو کربنی OCBM با شیوه مذکور و پاسخ به سوالات مطرح شده در این فرضیات بوده است. برای این منظور در ابتدا اطلاعات اولیه ای از اسکن دمایی ترکیب هدف در پورت تزریق دستگاه کروماتوگرافی حاصل شده، پس از آن برای ایجاد بیشترین مشابهت بین شرایط نمونه برداری و شرایط عملیاتی به کارگرفته در اتاقک های تست گاز، ترکیب بر روی هیتر قرار داده شده و با اعمال بیشترین دمای ممکن، ترکیب تبخیر و از آن نمونه برداری شده است. در بخش پایانی مقاله از روش میکرواستخراج فاز جامد به عنوان یک روش آماده سازی عاری از حلال آلی برای استخراج و تشخیص ترکیبات با غلظت ناچیز تولید شده در فرآیند پراکنش استفاده شده است.
  کلیدواژگان: OCBM، سیانو کربنی، کروماتوگرافی گازی، میکرواستخراج فاز جامد، تله خلاء دو جزئی
 • ساسان گنجه ای، احمد قلی زاده*، سید احمد کتابی، مهدی کلاگر صفحات 63-73
  در این مقاله پنج پلیمر سوپر جاذب با استفاده از پراکندگی پودر پوست هندوانه و پودر پوست خیار (WSP-CSP)، ترکیب پودر پوست هندوانه و بنتونیت (WSP-B)، ترکیب پودر پوست خیار و بنتونیت (CSP-B)، زئولیت (Z) و بنتونیت (B) درون پلی (آکریل آمید-آکریل اسید) (P) حل شده در سیستم آبی به وسیله روش شیمیایی اتصال عرضی به ترتیب با نام های P-WSP-CSP، P-WSP-B، P-CSP-B، P-Z، P-B تهیه شد. کامپوزیت-های پلیمری از طریق اتصال عرضی شیمیایی با روش پلیمریزاسیون با استفاده از N,N متیلن بیس آکریل آمید به عنوان اتصال دهنده عرضی و پتاسیم پرسولفات به عنوان آغازگر در یک شرایط محیطی ساده سنتز شده است. این کامپوزیت های پلیمری سوپرجاذب به صورت تحلیلی با استفاده از آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM)، طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) و پراش پرتو ایکس (XRD) ارزیابی شدند. همچنین میزان جذب و واجذب آب این کامپوزیت های پلیمری سوپرجاذب مطالعه شده است. یافته های این کار نشان داد که نرخ جذب بالای آب و نرخ واجذب پایین P-CSP-B در مقایسه با نمونه های دیگر به سطح بسیار متخلخل مشاهده شده در تصویر FE-SEM مرتبط است. نتایج نشان می دهد پلیمرهای سوپرجاذب با پایه CSP ظرفیت جذب آب و قابلیت حفظ آب بسیار بالایی را دارند که این سوپر جاذب ها را برای کاربردهای فناوری مناسب می سازد.
  کلیدواژگان: سوپرجاذب، نانوکامپوزیت، روش شیمیایی اتصال عرضی، ویژگی های ساختاری و سطحی، جذب و واجذب آب
 • مجید امیری، مصطفی فضلی*، داوود عاجلو، غلامحسین گریوانی صفحات 75-88
  در این پژوهش ابتدا برهم کنش کمپلکس های باز شیف اکسو وانادیم حاصل از مشتقات سالیسیلیدین، با DNA تیموس گوساله (ct-DNA) به وسیله روش های طیف سنجی ماورای بنفش- مرئی و فلورسانس مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نتایج حاصل از این مطالعات تجربی، مکانیسم اتصال بین دو مشتق کلرو و مشتق برمو از کمپلکس های فلزی باز شیف با DNA، ثابت اتصال لیگاند به DNA و تعداد جایگاه اتصال (n) مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر ثابت اتصال (kb) و (kf) به دست آمده به ترتیب از مطالعات طیف سنجی ماورای بنفش- مرئی و طیف سنجی فلورسانس برای مشتق کلرو بزرگتر از مشتق برمو بوده، که این نشان دهنده وجود برهم کنش های بیشتر بین کمپلکس کلرو با DNA می باشد. سپس اثر ضد میکروبی کمپلکس های باز شیف وانادیل، روی باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس آرئوس و باکتری گرم منفی اشرشیاکلی، مورد مطالعه قرار گرفت و با مواد آنتی باکتریال استاندارد مقایسه شد. بر اساس نتایج به دست آمده، هر دو کمپلکس باز شیف وانادیل مورد مطالعه به مقدار تقریبا برابری دارای فعالیت ضد باکتریای خوبی می باشند، با این تفاوت که مشتق حاوی گروه عاملی کلر دارای فعالیت ضد باکتری بیشتری نسبت به مشتق حاوی گروه عاملی برم در برابر باکتری گرم منفی می باشد. از این مشاهدات می توان این طور نتیجه گیری کرد که فعالیت ضد باکتری این کمپلکس ها به حضور استخلاف Cl و Br مربوط است.
  کلیدواژگان: کمپلکس شیف باز، DNA، طیف سنجی، فعالیت ضد باکتریایی
 • علی حسنی، میلاد دئفه جعفری، زهرا هجری*، مریم امیدوار صفحات 89-101
  تصفیه پساب واحدهای تولید الیاف به دلیل داشتن COD بالا امری ضروری می باشد. در این پژوهش کاهش COD پساب کارخانه خاوران الیاف پارسیان توسط سیستم ترکیبی جذب سطحی بر روی کربن فعال مغناطیسی و غشا بررسی شده است. کربن مورد استفاده در این تحقیق از پوست پسته تهیه شده و بعد از فعال سازی شیمیایی با فسفریک اسید، به روش همرسوبی مغناطیسی شد. کربن فعال مغناطیسی تولید شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی مادون قرمز(FTIR) ، آزمون BET و مغناطیس سنج ارتعاشی (VSM) مشخصه یابی گردید. بر اساس نتایج حاصل، سطح کربن فعال مغناطیسی دارای خلل و فرج مناسب با توزیع یکنواخت بوده و ذرات دارای ساختار کروی شکل و متوسط قطر nm 70-40 می باشند. آنالیز سطح BET نشان داد که سطح ویژه و حجم کل منافذ به ترتیب برابر با m2g-1 59/479 و cm3g-1 665/0 بوده و در آزمونVSM پذیرفتاری مغناطیسی کربن فعال مغناطیسی شده نیز برابر با emu g -1 615/4 تعیین شد. همچنین، اثر پارامترهای pH و مقدار جاذب بر کاهش COD پساب مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین کاهش COD در محیط خنثی و با غلظت 17 گرم بر لیتر از کربن فعال مغناطیسی شده اتفاق افتاد.
  کلیدواژگان: اکسیژن خواهی شیمیایی، کربن فعال مغناطیسی، غشا، پساب
 • علی غفاری نژاد*، مهدی قائد رحمتی، راضیه صلاح اندیش صفحات 103-119
  الکترود پلاتین اصلاح شده توسط فیلم NiAlLDH (Pt/NiAlLDH)به منظور اندازه گیری آمینواسید ال- سیستئین (L-Cys) مورد استفاده قرار گرفت. Pt/NiAlLDHبرای اکسایش L-Cysفعالیت کاتالیستی خوبی نشان داد. اکسایش L-Cys در پتانسیل های خیلی کمتر از الکترود پلاتین اصلاح نشده، در حدود 500 میلی ولت رخ می دهد. جریان پیک اکسایش به غلظت L-Cys وابسته است، گستره ی خطی غلظت به دست آمده برای اندازه گیری L-Cys توسط این حسگر برابر 7-10×1 تا4-10×5/2 مولار و حد تشخیص تجربی به دست آمده برابر 7-10×1مولار است. الکترود پیشنهادی برای اندازه گیری L-Cys در نمونه دارویی مورد استفاده قرار گرفت. این الکترود اصلاح شده ارزان است و به صورت سریع و آسان تهیه می شود.
  کلیدواژگان: NiAlLDH، دارو، ال- سیستئین، الکتروکاتالیزگر
 • حمیدرضا کلهر*، محسن رضایی صفحات 121-133
  واکنش های بیواورتوگونال به واکنش هایی گفته می شود که بدون تداخل با فرآیندهای عادی شیمیایی سیستم های زنده انجام می گیرد. از جمله شرایط اصلی برای واکنش های بیواورتوگونال، انجام پذیری در آب به عنوان حلال، pH بیولوژیک، دمای محیط، غلظت پایین و غیر سمی بودن واکنش گرها را می توان نام برد. یکی از ساده ترین راه های اطمینان از انجام پذیری واکنش های بیواورتوگونال اتصال یک ترکیب فلوئورسنت از طریق پیوند کوالانسی به پروتئین است. در این پروژه دو مشتق جدید فلوئورسین شامل 5(6)آسیل کلرید فلوئورسین و 5(6)تیوفنول فلوئورسین سنتز شدند و واکنش پذیری پروتئین آلبومین سرم گاو (BSA) و لیزوزیم با این ترکیبات در شرایط بیولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. از مزایای این مشتق ها می توان به گزینش پذیری بالا نسبت به آمینو اسید لایسین، سرعت بالا و غلظت پایین واکنشگر اشاره کرد. پروتئین متصل شده به ترکیب فلوئورسنت با دو روش کروماتوگرافی اندازه طردی و دیالیز از مولکول های متصل نشده مشتق فلوئورسین جداسازی شد. انجام واکنش با استفاده از ژل الکتروفورز پلی اکریل آمید بررسی گردید. پروتئین های متصل شده در دستگاه gel documentation تصویر سازی گردید و با رنگ آمیزی کماسی آبی مقایسه گردید. همچنین برای اطمینان از واکنش گروه آمین پروتئین، واکنش پذیری ترکیب 5(6) تیوفنول فلوئورسین درpH=7 و pH=9 با پروتئین BSA بررسی شدند.
  کلیدواژگان: بیو اورتوگونال، فلوئورسین، واکنش استگلیش، لیزوزیم، آلبومین گاوی، ژل الکتروفورز
 • افسانه امیرحسینی، کبری زارعی* صفحات 135-146
  پیل های سوختی ابزارهای الکتروشیمیایی برای تبدیل مستقیم انرژی شیمیایی موجود در سوخت به الکتریسیته با کارایی بالا هستند که نیاز به کاتالیزوری با بازدهی بالا دارند در این تحقیق، ابتدا گرافن اکساید کاهش یافته به روش الکتروشیمیایی بر روی الکترود مغز مداد نشانده شد و سپس نانو ذرات کبالت با احیاء الکتروشیمیایی بر روی گرافن اکساید احیا شده، قرار گرفتند و نهایتا نانو ذرات حفره دار پلاتین از طریق جابجایی گالوانی با نانو ذرات کبالت بر روی الکترود ایجاد گردیدند. بهینه سازی اجزاء الکترود به روش طراحی ترکیب مرکزی انجام شد. به منظور بررسی ساختاری و ریز ساختاری الکتروکاتالیست سنتز شده از تکنیک میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی و میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده شد. تصاویر الکترونی به دست آمده بیانگر پراکندگی یکنواخت نانوذرات بر روی الکترود مغز مداد است. نتایج بدست آمده از تست های ارزیابی الکتروشیمیایی بیانگر کارایی مناسب سطح کاتالیستی و پایداری بسیار زیاد آن به عنوان الکترود کار در واکنش آزادسازی هیدروژن، در سیستم سه الکترودی می باشد.
  کلیدواژگان: پیل سوختی، الکتروکاتالیست، نانو ذرات پلاتین حفره دار، واکنش آزادسازی هیدروژن
 • رسول مختاری، سید شهاب الدین آیت اللهی* صفحات 147-162
  تزریق آب های هوشمند درون مخازن نفتی، یکی از روش های جدید ازدیاد برداشت نفت می باشد که به تازگی مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. علیرغم تلاش های بسیاری که در زمینه بررسی رفتار بین سطحی آب هوشمند و نفت خام شده است، به علت عدم توجه به تاثیر نوع یون های موجود در آب بر انتقال اجزای قطبی و انحلال پذیر نفت به آب، عدم قطعیت های فراوانی در این زمینه وجود دارد. در این مطالعه سعی شده است تا با در نظر گرفتن حلالیت برخی از اجزای قطبی موجود در نفت خام و تاثیر نوع یون های موجود در آب بر ایجاد قطبیت سطح مشترک دو فاز در طول مدت 45 روز که آب و نفت در تماس با یکدیگر قرار گرفته اند، و با طراحی آزمایش هایی مدون، به شناختی کامل تر از پدیده های بین سطحی رسیده و تاثیر آن را بر تغییر خواص بین سطحی فازها مشخص نماییم. اندازه گیری pH آب های هوشمند، تاثیر شدید زمان تجانس و نوع یون های موجود در آب را بر میزان انحلال اجزای اسیدی نفت به درون آب های هوشمند را نشان داد. با افزایش یون های دو ظرفیتی انحلال پذیری اسیدهای نفتنیک در آب بیشتر شد. برای بررسی این یافته مهم و تایید انحلال اجزای قطبی نفت در آب، آزمایش اسپکتروفوتومتری در طول موج ماورابنفش-مرئی انجام شد. آزمایش کشش بین سطحی بر روی نمونه های آب هوشمند و نفت خام برای بررسی تاثیر انحلال اجزای قطبی نفت بر روی خواص بین سطحی، انجام پذیرفت. این نتایج نشان داد که یون سولفات علاوه بر اینکه بیشترین تاثیر را بر انحلال اجزای قطبی نفت در آب دارد، باعث کاهش کشش بین سطحی آب-نفت می شود. البته حضور یک کاتیون (مانند منیزیم) برای بهبود عملکرد یون سولفات ضروری می باشد. همچنین وجود یون های تک ظرفیتی در آب به نگه داشتن اجزای قطبی نفت بر روی سطح تماس دو فاز و کاهش کشش بین سطحی کمک می کند.
  کلیدواژگان: آب هوشمند، اجزای قطبی نفت، انحلال پذیری، کشش بین سطحی
 • محبوبه محمد طاهری، ضحی وطنی*، حسین عیسی زاده صفحات 163-176
  پلی آنیلین و نانوکامپوزیت های آن به روش پلیمریزاسیون اکسایشی شیمیایی مونومر آنیلین به کمک اکسیدانت پتاسیم یدات سنتز شده اند. در این پژوهش مورفولوژی و ساختار شیمیایی نانو کامپوزیت های سنتز شده پلی آنیلین/پلی استیرن و پلی آنیلین/پلی وینیل کلراید مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین توانایی انها به عنوان جاذب برای جداسازی کاتیون های فلزی سرب و روی از محلول آبی بررسی شده است. به منظور جذب سطحی یونهای فلزی از محلول آبی از یک سیستم اختلاط کامل ناپیوسته (Batch) استفاده شده و پارامترهای مختلفی از قبیل pH محلول، زمان تماس و غلظت آلاینده های کاتیونی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بیشترین درصد جذب برای کاتیون های روی و سرب توسط جاذب پلی آنیلین/پلی وینیل کلراید به ترتیب 86/95 و4/93 محاسبه شده است. شرایط بهینه جذب کاتیون سرب به کمک جاذب پلی آنیلین/پلی وینیل کلراید 7 pH، غلظت کاتیون 100 میلی گرم بر لیتر و زمان تماس 30 دقیقه بدست آمده است. همچنین بررسی معادلات ایزوترم جذب نشان داده است که معادله فرندلیچ با داده های آزمایشگاهی سازگاری بهتری نشان داده است.
  کلیدواژگان: کاتیون های فلزی، پلی آنیلین، پلی وینیل کلراید، پلی استیرن، جذب سطحی
 • مهین بشیری، اسماعیل تماری*، فاطمه گنجه ای زاده روحانی صفحات 177-191
  در این پژوهش اکسیداسیون الکتروشیمیایی مزالازین در حضور و عدم حضور بنزن سولفینیک اسید و 5 - تولوئن سولفینیک اسید به عنوان نوکلئوفیل با استفاده از ولتامتری چرخه ای و کولومتری در پتانسیل ثابت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دهنده شرکت کینون ایمین حاصل از اکسایش مزالازین در واکنش با آریل سولفینیک اسیدها از طریق واکنش افزایشی مایکل با مکانیسم ECC می باشد. به منظور تایید مکانیسم پیشنهادی، سنتز الکتروشیمیایی اکسایش مزالازین در حضور بنزن سولفینیک اسید انجام شد و محصول به دست آمده توسط طیف FTIR و طیف سنجی جرمی شناسایی شد. ثابت های سرعت همگن ظاهری واکنش کینون ایمین تولید شده با آریل سولفینیک اسید ها با استفاده از شبیه سازی ولتاموگرام های چرخه ای تخمین زده شد.
  کلیدواژگان: ولتامتری چرخه ای، مکانیسم و سینتیک الکتروشیمیایی، مزالازین، آریل سولفینیک اسید
 • سعید معصوم*، ناصر صمدی، بهاره مهرآرا، مهرداد اخگری صفحات 193-210
  برگ گیاه گردو به دلیل اثرات گوناگون در دارو درمانی و طب سنتی شناخته شده است. این گیاه دارای خواص ضداکسیدانی و ضدمیکروبی خوبی می باشد. در این مطالعه، عصاره ی برگ گیاه گردو از مناطق مختلف ایران به وسیله ی دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا-طیف سنجی جرمی مورد تجزیه قرار گرفت. نمونه ها از نظر فعالیت بازداری رادیکال آزاد، به وسیله ی سنجش 2، 2-دی فنیل 1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) مورد آزمایش قرار گرفته و با استفاده از چندین روش کالیبراسیون چندمتغیره ی خطی، شناسایی پیک های مسئول خاصیت ضداکسیدانی از پیک های کروماتوگرافی صورت پذیرفت. از بین روش های مورد مطالعه روش رگرسیون اجزای مستقل به دلیل سادگی و تفسیرپذیری ضرایب رگرسیون، برای نشان دادن ترکیبات مسئول فعالیت ضداکسیدانی در نمونه ها ترجیح داده می شود.
  کلیدواژگان: برگ گیاه گردو، کالیبراسیون چندمتغیره خطی، ترکیبات مسئول خاصیت ضداکسیدانی، رگرسیون اجزای مستقل
 • سامی سجادی فر*، زینب ارزه گر، سبحان رضایتی صفحات 211-220
  در این مقاله با روشی ساده و ملایم ترکیبات 5،1-بنزودی آزپین با استفاده از تراکم مشتقات اورتو فنیلن دی آمین و کتون های خطی یا حلقوی در مجاورت مقادیر کاتالیزوری از چارچوب فلز-آلی نانوحفره Zn3(BTC)2 در حلال اتانول و دمای50 درجه سانتیگراد سنتز شدند. تمام محصولات با بازده های بالا (%95-86) بهدست آمدند. چارچوب فلز-آلی نانوحفره Zn3(BTC)2 به کار برده شده، دارای مزایایی از جمله غیرسمی بودن، پایدار بودن در حلال ها و شرایط سخت، سنتز آسان، فعالیت بالا و جداسازی آسان توسط صاف شدن از مخلوط واکنش می باشد.در این کار قابلیت استفاده مجدد چارچوب فلز-آلی نانوحفره Zn3(BTC)2 تا 5 مورد بررسی قرار گرفت و کاهش چشمگیری در بازده واکنش مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: 5، 1-بنزودی آزپین، چارچوب فلز-آلی، Zn3(BTC)2، اورتوفنیلن دی آمین ها، کتون ها
 • محمدعلی کامیابی*، سارا نیازی، زهره عسگری صفحات 221-235
  در این مقاله حسگر جدیدی برای اندازه گیری انسولین معرفی می گردد. برای این منظور ابتدا الکترود کربن شیشه ای با نانو لوله کربنی اصلاح گردید. این اصلاح الکترود با جذب فیزیکی نانولوله ی کربن بر سطح الکترود کربن شیشه ای حاصل شد سپس فیلم پلیمری از کمپلکس تریس(10-1 فنانترولین)کبالت(II) روی سطح الکترود قرار داده شد. اصلاح سطح الکترود با فیلم پلیمری از طریق روش ولتامتری چرخه ای داخل محلول بافر فسفات 05/0 مولار با 4/7= pHحاوی 5 میلی مولار از کمپلکس تریس(10-1 فنانترولین)کبالت(II) و با اعمال 10 چرخه با سرعت روبش V/S05/0 و محدوده ی پتانسیل3/0- تا 85/0 ولت نسبت به الکترود مرجع Ag/AgCl، انجام گردید. سپس از این الکترود اصلاح شده برای اندازه گیری غلظت انسولین در محلول های مختلف از جمله سرم خون انسان استفاده گردید.در این پژوهش دو گستره ای خطی در بازه های 0654/ 0تا 0019/0 میکرو مولار و 0741/0تا 167/0 میکرو مولار، حدتشخیص معادل با 0083/0میکرومولار و حساسیتA/μMμ 648/6 به دست آمد. الکترود اصلاح شده از تکرار پذیری وتکثیر پذیری خوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: نانولوله کربن، انسولین، الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده
 • محسن چهرقانی، مصطفی نجفی* صفحات 237-248
  اورانیوم عنصری سمی و رادیواکتیو است و معمولا در طبیعت به صورت حالت های اکسایش U4+ و U6+ وجود دارد. پایدارترین گونه شیمیایی آن در محلول های آبی تحت شرایط اکسیدی یون اورانیل (UO22+) است. در این کار تحقیقاتی یک حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر گرافن اکسید احیاشده برای تعیین یون اورانیل تهیه شده است. رفتار الکتروشیمیایی و تعیین یون اورانیل در سطح الکترود خمیر گرافن، در دمای اتاق و دامنه پتانسیلی 8/0- تا 8/0+ ولت با استفاده از روش های ولتامتری چرخه ای و ولتامتری پالس تفاضلی بررسی شد. همچنین اثر برخی متغیرها مانند pH و سرعت اسکن بررسی گردید. پاسخ حسگر یک تغییر خطی در دامنه غلظتی 1 تا 600 میکرومولار اورانیل را نشان داد. حد تشخیص (3=S/N) اورانیل 7/0 میکرومولار محاسبه گردید. انحراف استاندارد نسبی 9/0% برای 6 بار اندازه گیری نشان دهنده تکرارپذیری خوبی برای حسگر بود. حسگر برای تعیین اورانیل در نمونه های آب و خاک با موفقیت به کار گرفته شد
  کلیدواژگان: یون اورانیل، رفتار الکتروشیمیایی، ولتامتری، الکترود خمیر گرافن
 • زینب انصاری اصل*، زینب نیسی، طاهره صداقت، ولی الله نوبخت صفحات 249-263
  کامپوزیت های پلی آنیلین/چارچوب فلز-آلی کبالت (PANI/x%Co-MOF) به روش سنتز هیدروترمال چارچوب فلز-آلی کبالت(II) در حضور پلی آنیلین تهیه شده از پلیمریزاسیون شیمیایی به دست آمدند. کامپوزیت های حاصل با استفاده از تکنیک های پراش اشعه ی ایکس پودری (PXRD)، طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز نقشه ای EDSعنصر کبالت بررسی شدند. الگوی پراش اشعه ایکس این ترکیبات حفظ ساختار بلوری چارچوب فلز-آلی در کنار بستر پلیمری را تایید می کند. نتایج آنالیز نقشه-ای EDS پراکندگی یکنواخت عنصر کبالت در بستر پلیمر را نشان می دهد. خواص الکتروشیمیایی ترکیبات تهیه شده با استفاده از روش-های ولتامتری چرخه ای و شارژ/ دشارژ گالوانوستاتیک در سیستم سه الکترودی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد کامپوزیت PANI/50%Co-MOF دارای بیشترین ظرفیت ویژه، F g-1 144، در دانسیته ی جریان A g-1 1 درون الکترولیت KNO3 است. کامپوزیت-های تهیه شده به دلیل اثر سینرژیک پلی آنیلین و چارچوب فلز-آلی کبالت ظرفیت بیشتری نسبت به مواد اولیه ی خود نشان داده اند.
  کلیدواژگان: چارچوب فلز-آلی، کامپوزیت، پلیمر هادی، پلی آنیلین، خواص الکتروشیمیایی
 • قدرت محمودی* صفحات 265-273
  در این کار تحقیقاتی کمپلکس ها و پلیمر کئوردیناسیونی دو بعدی از منگنز(II) با استفاده از لیگاند آلی دارای اتمهای اتصال دهنده O,N به همراه آنیون تیوسیانات به عنوان لیگاند کمکی تهیه و تبدیلات بلور به بلور آن مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز مادون قرمز به همراه آنالیز عنصری نشان دهنده تشکیل ترکیت مورد نظر بود. تعین ساختار تک بلورهای تهیه شده به وسیله بوسیله بلور نگاری اشعه ایکس نشان دهنده ساختار هشت وجهی انحراف یافته اطراف اتم منگنز است. با توجه به حضور همزمان همزمان گروه پذیرنده و دهنده پیوند هیدروژنی بر روی اتصال دهنده آلی اثر بر همکنشهای ضعیف و پیوند هیدروژنی در پایداری ساختار نهایی مشهود است.
  کلیدواژگان: پیوند هیدروژنی، پلیمرهای کئوردیناسیونی، تبدیلات بلور به بلور، منگنز (II)
 • مهدی موسوی کمازانی* صفحات 275-284
  امروزه استفاده از گیاهان دارویی به دلیل کاهش اثرات و عوارض جانبی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. گیاه اسپند از دیرباز برای ضدعفونی کردن رواج داشته است. این مطالعه به هدف بررسی اثر نانوذرات نقره بر قدرت ضد میکروبی گیاه اسپند روی باکتری اشریشیاکلای صورت گرفته است. ابتدا نانوذرات نقره با روشی جدید و سبز تهیه و سپس برای تولید نانوکامپوزیت نقره/عصاره اسپند به کار گرفته شدند. فرایند آنتی باکتریال با استفاده از روش دیسک گذاری دیفیوژن بر محیط کشت مولرهینتون صورت گرفت. با توجه به هاله ی عدم رشد اطراف دیسک ها که بیانگر اثرات آنتاگونیستی نانوذرات نقره و عصاره الکی گیاه اسپند می باشد، قدرت ضد میکروبی نانوکامپوزیت حاصل در مقایسه با هر کدام از نانوذرات نقره و گیاه اسپند به طور جداگانه بیشتر است. با توجه به نتایج می توان از این ترکیب در ساخت مواد ضدعفونی کننده بهره برد.
  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، عصاره اسپند، ضد میکروبی، اشریشیاکلای
 • قباد منصوری*، بهروز نوتاش، سامی سجادی فر صفحات 285-294
  کمپلکس تری کلرو (استونیتریل) بیس (پیریدین) رودیم (III)، [Rh(py)2(CH3CN)Cl3], ( py= pyridine ) تهیه و بوسیله تجزیه عنصری، طیف سنجی مادون قرمز و فرابنفش/ مرئی شناسایی شد. ساختار بلوری کمپلکس بوسیله پراش پرتو ایکس تعیین گردید و نشان داد که آرایش هندسی اطراف یون رودیم (III) هشت وجهی منحرف شده است. این کمپلکس دارای سیستم بلوری مونوکلینیک (Z=4) و گروه فضایی P21/c با مقادیر بلوری: c = 7.712 (15) Å a = 7.626 (15) Å, b= 27.525(6) Å, و 14.07(3)° β= می باشد. مدل مولکولی کمپلکس با استفاده از روش تئوری بررسی شد و تطابق خوبی بین نتایج تئوری و نتایج حاصل از پراش پرتو-X وجود داشت. در طیف الکترونی این ترکیب انتقالات درون لیگاندی و انتقال الکترون از فلز به لیگاند دیده شد. فعالیت ضد باکتریایی کمپلکس بر روی باکتری های گرم مثبت ( استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس ) و گرم منفی( سودوموناس آئروژینوزا، اشریشیا کولی ) مورد ارزیابی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: کمپلکس رودیم (III)، ساختار بلوری، طیف الکترونی، مدل مولکولی، فعالیت ضد باکتریایی
 • حسن کی پور*، محمدحسن زبرجدیان، مجید رضایی والا، صادق صالح زاده صفحات 295-308
  با استفاده از دو لیگاند پلی آمین جدید شش دندانه ی 7،4- بیس(2-پیریدیل متیل)-7،4- دی آزا آندکان- 10،1- دی آمین (L5) و 8،5- بیس(2-پیریدیل متیل)-8،5- دی آزا دودکان- 12،1- دی آمین (L6)، شش کاتیون کمپلکس های بزرگ حلقه ی باز شیف[MSb1]2+ و [MSb2]2+ از واکنش تراکمی تمپلیت پلی آمین های فوق با 2-هیدروکسی-5-متیل ایزو فتالدهید در حضور یون های فلزی منگنز(II)، روی(II) و کادمیم(II) در متانول تهیه گردیدند. همه ی کمپلکس های به دست آمده با استفاده از تکنیک های IR، طیف سنج جرمی (دراکثر موارد)، تجزیه ی عنصری و هدایت مولی و در مورد کمپلکس های روی و کادمیم با استفاده از اسپکتروسکوپی 13C NMR،1H مورد شناسایی قرار گرفتند. فعالیت ضد باکتری کمپلکس های سنتز شده، در برابر Escherichia coli (PTcc 10009)، Bacillus cereus (ATCC 7064)، taphylococcus subrogation (Lio) و Staphylococeus aureus (ATCC 6633) مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات تئوری یون کمپلکس های فوق با استفاده از انرژی های ترجیحی مربوطه در فاز گاز مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا ساختارهای مولکولی کمپلکس های مربوطه با استفاده از روش تابع دانسیته ی چگالی بر پایه ی روش BP86و سری پایه ی SVP و با استفاده از نرم افزار گوسین 03 بهینه سازی شدند. نتایج نشان داد که در هر سه مورد، تشکیل کمپلکس-های]1+1[ با انرژی ترجیحی قابل ملاحظه ای محتمل تر می باشد.
  کلیدواژگان: 2-هیدروکسی-5-متیل ایزو فتالدهید، لیگاند پلی آمین، کمپلکس بزرگ حلقه بازشیف، مطالعات تئوری، خواص ضد باکتری
 • ندا اینانلو، محمد بیات*، منیره رضایی صفحات 309-322
  پیرازول ها و مشتقات آن ها یک دسته مهم از ترکیبات فعال بیولوژیکی در صنعت داروسازی هستند و به عنوان ساختار اصلی بسیاری از ترکیبات فعال بیولوژیکی به شمار می روند. در این مقاله یک روش تک ظرفی کارآمد برای سنتز ترکیبات هتروسیکل پیرانو پیرازولی جدید از طریق واکنش سه جزئی 2-پیرازولین-5-اون ها، دی متیل باربیتوریک اسید و آلدهیدهای آروماتیک تحت شرایط بازروانی در حلال اتانل و بدون استفاده از کاتالیزور ارائه شده است. از مزایای این واکنش می توان انجام واکنش در شرایط ملایم، زمان کوتاه واکنش، بازدهی بالا، جداسازی آسان بدون استفاده از روش کروماتوگرافی را نام برد. ساختار محصولات سنتز شده با استفاده از داده های طیف های رزونانس مغناطیس هسته هیدروژن و کربن و طیف زیر قرمز شناسایی شده است.
  کلیدواژگان: 1-متیل-3-پروپیل-2-پیرازولین-5-اون، واکنش سه جزئی، 1، 3-دی متیل باربیتوریک اسید، آلدهیدهای آروماتیک
 • محمد نیک پسند*، لیلا زارع فکری صفحات 323-334
  در این تحقیق، سنتز ده ماده رنگزای آزو جدید از خانواده 9-آریل-1H-زانتن-8،1(2H)-دیون ها با استفاده از یک هم ارز سالیسیل آلدهید های دارای پل دی آزو و دو هم ارز دی مدون در مایع یونی′3،3-(بوتان4،1-دی ایل)بیس(2،1-دی متیل-1H-ایمیدازول-3-اوم) هیدروژن سولفات ([BDBDMIm]HSO4) با بازده بالا و زمان کوتاه واکنش، گزارش شد. در این تحقیق از آلدهید های دارای اتصال آریل دی آزو حاوی استخلاف های الکترون کشنده (مانند نیترو و هالوژن) و یا آریل دی آزو های با استخلاف های الکترون دهنده (نظیر متیل و متوکسی) استفاده شد. این واکنش ها با بازده بالا % 95-82 و زمان کوتاه انجام شدند و زانتن های متناظر را تولید کردند. این روش دارای چندین مزیت است که از آن جمله می توان به، دوستدار محیط زیست بودن، شرایط ملایم انجام واکنش، واکنش در دمای اتاق، عدم نیاز به کاتالیزگر و حلال آلی و سادگی روند جداسازی محصول اشاره کرد.. ساختار همه ترکیبات با طیف سنجی زیر قرمز ، 1HNMR ، 13CNMR و تجزیه عنصری تعیین شد.
  کلیدواژگان: واکنش چند جزئی، دی مدون، زانتن، مایع یونی
|
 • Hadi Kargar *, Amir Adabi Ardakani, Nourollah Feizi Pages 9-19
  In this research, through the condensation reaction of 3,5-dichlorosalicylaldehyde with 1,2-ethanediamine (en), 1,3-propanediamine (pn) and 1,4-butanediamine (bn), a serious of new N2O2 salophen type Schiff base ligands (csen = 6,6'-((1E,1'E)-(ethane-1,2-diylbis(azanylylidene))bis(methanylylidene))bis(2,4-dichlorophenol), cspn = 6,6'-((1E,1'E)-(propane-1,3-diylbis(azanylylidene))bis(methanylylidene))bis(2,4-dichlorophenol) and csbn = 6,6'-((1E,1'E)-(butane-1,4-diylbis(azanylylidene))bis(methanylylidene))bis(2,4-dichlorophenol)) were synthesized and characterized using FT-IR, 1H NMR, 13C NMR, mass spectroscopy and elemental analysis. Also, their Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes were synthesized and after characterization by elemental analysis and FT-IR spectroscopy, the structure of Zn(cspn) was determined by X-ray crystallography. The Schiff base ligand coordinated to the zinc ion through the phenolic oxygens, the azomethine nitrogens and the oxygens of two water molecules. Thus, the geometry around the central zinc ion was distorted octahedral. The in vitro antibacterial activities of the ligands and their complexes were evaluated against Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli. The results showed that ligands and their complexes exhibited significant antibacterial activities, and also the gram-positive bacteria are more active than gram-negative bacteria.
  Keywords: Synthesis, Schiff base, Crystal structure, antibacterial activity
 • Nazpari Mirzaei, Vida Rezaei, Behzad Aibaghi * Pages 21-33
  Graphene oxide (GO) has a great potential to use as an adsorbent in sample preparation procedures. In this research, GO was used as an effective adsorbent in a simple GO-based dispersive micro-solid phase extraction technique coupled with high-performance liquid chromatography-UV detector (HPLC-UV) for the determination of diazepam. The prepared GO was characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy and scanning electron microscope (SEM) techniques. Various experimental parameters affecting the extraction recovery were investigated and optimized. Under the optimized conditions, a linear response was obtained in the concentration range of 1–100 ng mL−1 with a detection limit of 0.20 ng mL−1. It also showed reproducible results with relative standard deviation of 3.6 and 1.3 % for 10 and 80 ng mL−1 of Zn (II), respectively. The method was successfully applied to the diazepam analysis in biological and pharmaceutical samples.
  Keywords: Diazepam, Dispersive solid phase microextraction, preconcentration, Graphene Oxide, HPLC
 • Elham Einafshar, Ali Haghighi Asl *, Mohammad Ramezani, Azadeh Hashemnia, Azim Malekzadeh Pages 35-50
  Although oral drug delivery is the best choice, many pharmaceutical drugs such as anticancer have aromatic structure and so low solubility in water and biological fluid, which reduce the amount and rate of adsorption of these drugs and hence limits on their use in treatment. Nanoscience with unique characteristics has eliminated many of these problems. As with the use of nanoscale drug carries, many properties of drug such as solubility and half-life of the drug can be improved. Graphene and graphene oxide (GO) sheets have promising candidates to advance drug delivery platforms due to its two-dimensional structure, high chemical surface area, high chemical and physical stability, lower toxicity, and biocompatibility. One of the aims of designing drug delivery platform is to increase the effectiveness of the drug by focusing on the target tissue. Among the various type of magnetic nanoparticles, superparamagnetic iron oxide nanoparticles SPION due to its excellent magnetic properties, biocompatibility, biodegradability, and mobility in targeted area using external magnetic field, attracted a lot of attention. In the current study, we benefited from the use of graphene oxide Functionalized with γ-cyclodextrins, as carrier for SN38 and superparamagnetic iron oxide, which result shows covalent attachment of active drug molecule (SN38) to cyclodextrin-graphene oxide, increase the solubility of the drug and increase local temperature and hyperthermia following laser irradiation with a wavelength at 808 nm
  Keywords: Graphene Oxide, Cyclodextrin, Drug Delivery, Phototherapy, Chemotherapy, Cancer
 • Peymnan Moeini, Ahmad Bagheri * Pages 51-62
  Abstract In this work, in order to investigate and optimize the dispersion temperature of the cyanocarbon compound(O-Chlorobenzylidene Malononitrile or OCBM), three methods of preparation of the sample with solid phase micro extraction, sampling using two-component vacuum traps and temperature scanning in the injection port using the gas chromatography apparatus used are located. The use of the OCBM cyanocarbon compound for testing chemical masks has been tested and tests have shown that in many centers, in order to disperse this compound in test chambers, it is placed in powder form on heaters with temperature high is used. There are assumptions that this dispersal technique at high temperatures may cause material damage, producing toxic substances, or creating unwanted reactions. Therefore, the other objectives of this paper were to analyze the vapors generated by the distribution of the OCBM produced by the cyanocarbon in the country with the above-mentioned method and the answer to the questions posed by these assumptions. For this purpose, preliminary information was obtained from the objective target temperature scan at the chromatography injection port, and then, in order to create the most similarity between the sampling conditions and the operating conditions used in the gas test chambers, the combination was placed on the heater. The mixture is evaporated and sampled using the highest possible temperature. In the final section of the paper, the solid-state micro-extraction method is used as an organic solvent-free preparation method for the extraction and detection of low-concentration compounds produced in the dispersion process.
  Keywords: Cyanocarbon OCBM, Gas Chromatography, Solid Phase micro extraction, Two-component vacuum trap
 • Sasan Ganjehie, Ahmad Gholizadeh *, S. Ahmad Ketabi, Mehdi Kalagar Pages 63-73
  In this paper, five superabsorbent polymers prepared by dispersing watermelon shell powder (WSP) and cucumber shell powder (CSP), mixture bentonite and WSP, mixture bentonite and CSP, zeolite (Z) bentonite (B), into poly(acrylamide-co-acrylic acid) (P) backbone in an aqueous medium through a chemical cross-linking method named as P-WSP-CSP، P-WSP-B، P-CSP-B، P-Z، P-B have been investigated. Polymeric nanocomposites have been synthesized through chemical cross-linking by polymerization technique using N,N-methylenebis acrylamide as a cross-linker and potassium persulfate as an initiator in a simple aqueous environmental conditions. These superabsorbent polymeric nanocomposites were characterized by X-ray diffraction, Fourier transform infrared and field emission-scanning electron microscope measurements. The water absorption and desorption of the superabsorbent polymer nanocomposites have also been studied. Our findings show that very high water absorption and lower drying rate of P-CSP-B are attributed to higher porous surfaces observed in FE-SEM images. The results show the superabsorbent polymers based on CSP represent very high water absorbency capacity and water retention ability that make them suitable for technology applications.
  Keywords: Superabsorbent, Nanocomposite, chemical cross-linking method, Structural, surface properties, Water absorption, retention
 • Majid Amiri, Mostafa Fazli *, Davood Ajloo, Gholamhossein Grivani Pages 75-88
  In this study, the interaction of Schiff base Exo-Vanadium Complexes from salicylidine derivatives with cytomegalovirus DNA (ct-DNA) was investigated by ultraviolet-spectroscopy and fluorescence spectroscopy. Using the results of these empirical studies, the coupling mechanism between the two chlorine derivatives and the bromo derivative of the schiff base complexes with DNA, the constant binding of the ligand to the DNA, and the number of binding sites (n) were investigated. The fixed binding values ​​(kb) and (kf) obtained from ultraviolet-light spectroscopy studies and fluorescence spectroscopy for Chromine derivatives are larger than the Barmox derivative, which suggests further interactions between the chlorine complex and DNA. The antimicrobial activity of the Schiff base Vanadil Complex, on the gram-positive bacteria of Staphylococcus aureus and the worm-negative bacteria of Escherichia coli, was studied and compared with the standard antibacterial materials. Based on the results, both schiff base vanadium complexes of the study are approximately equal to the amount of good antibacterial activity, with the difference that the derivative contains a functional group of chlorine has more antibacterial activity than the derivative containing the bromine functional group against the bacteria Is negative. From these observations, it can be concluded that the antibacterial activity of these complexes is related to the presence of Cl and Br substituents.
  Keywords: Schiff base complex, DNA, Spectroscopy, Anti-bacterial Activity
 • Ali Hasani, Milad Defe Jafari, Zahra Hejri *, Maryam Omidvar Pages 89-101
  Treatment of the fiber factories wastewater, due to the high amount of COD, is essential. This research involves COD reduction from the wastewater of Parsian Khavaran fibers factory, using hybrid system of adsorption onto magnetic activated carbon and membrane. The magnetic activated carbon was derived from pistachio nut shell through chemical activation process (with phosphoric acid) and co-precipitation method. Scanning electron microscopy (SEM), fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, BET analysis and vibrating sample magnetometer (VSM) were used for magnetic activated carbon characterization. According to the results, the surface of the magnetic activated carbon was uniformly porous, including spherical particles of diameter 40-70 nm. The BET surface analysis showed that the specific surface area and the total pore volume were 479.59 m2g-1 and 0.665 cm3g-1, respectively, and considering the VSM analysis, the magnetization of the magnetic activated carbon was determined equal to 4.615 emu g-1. Moreover, the effect of pH and adsorbent concentration on COD reduction were discussed. Consequently, the maximum reduction of COD took place in neutral condition with the concentration of 17 g/l of magnetic activated carbon.
  Keywords: chemical oxygen demand (COD), magnetic activated carbon, Membrane, wastewater
 • Ali Ghaffarinead *, Mehdi Ghaedrahmati, Razieh Salahandish Pages 103-119
  L-Cysine (L-Cys) is one of the most important amino acids in the body and plays an important role in the immune system. In this study, the platinum electrode was modified by a Ni-Al double-layer hydroxide film (Pt /NiAlLDH) and used to measure L-Cys. Pt/NiAlLDH showed good catalytic activity for the oxidation of L-Cys. On this electrode, the oxidation of L-Cys occurs at a potential very lower than an unmodified platinum electrode, which occurred at about 500 mV. The catalytic oxidation peak currents depend on the L-Cys concentration with a logarithmic linear relation in the concentration range of 1×10-7 to 2.5×10-4 M and an experimental detection limit of 1×10-7 M. The proposed electrode was used for determination of L-Cys in a drug sample. This modified electrode is cheap and is quickly and easily prepared.
  Keywords: NiAlLDH, drug, L-cysteine, Electrocatalyst
 • Hamid Reza Kalhor *, Mohsen Rezaei Pages 121-133
  Bioorthogonal reactions are known as types of chemical reactions without the interference from biological reactions within the living systems. The requirements for such reactions include activities in aqueous environment, mild temperature, and physiological pH. One of the facile ways, for detecting bioorthogonal reactions, is covalently attaching a florescent compound to biomolecules such as proteins. In this work, two novel derivatives of fluorescein, 5(6)acylchloride fluorescein and 5(6)thiophenol fluorescein, were synthesized. The products were confirmed using 1H NMR. Subsequently, the reactions of the synthesized derivatives of with Bovine Serum Albumin (BSA) and Hen Egg white lysozyme (HEWL), under physiological conditions, were investigated. The advantages of reactions of the derivatives with proteins can include selectivity towards lysine, high kinetics of reactions, and low concentrations of reactants.The fluorescein-attached proteins were purified using size-exclusion chromatography and dialysis. The success of covalent attachments to proteins was confirmed using SDS-poly acrylamide gel electrophoresis. The reactivity of 5(6)thiophenol fluorescein towards BSA was investigated at pH 7 and pH 9.
  Keywords: Bioorthogonal, fluorescein, Steglich reaction, Lysozyme, Bovine serum albumin. gel electrophoresis
 • Afsaneh Amirhosseiny, Kobra Zarei * Pages 135-146
  Fuel cells are the electrochemical devices for the direct conversion of the chemical energy in the fuel into high-efficiency electricity, which requires a high-efficiency catalytic converter. In this study, graphene oxide was first reduced by electrochemical method on the pencil graphite electrode, and then the Cobalt nanoparticles were deposited on the reduced graphene oxide with electrochemical deposition method. Finally, the hollow platinum nanoparticles were created by the Galvani displacement reaction of platinum ions with nanoparticles of cobalt. Optimization of the electrode components was done by the central composition design method. In order to investigate the structure and microstructure of synthesized electrocatalyst, the techniques of field emission scanning electron microscopy and transmitted electron microscopy were used. The obtained electronic images represent the uniform dispersion of nanoparticles on the pencil graphite electrode. The results of the electrochemical tests indicate the proper performance of the catalytic surface and its high stability as a working electrode in the reaction of hydrogen evolving in a three-electrode system.
  Keywords: fuel cell, Electrocatalyst, Hollow platinum nanoparticles, Hydrogen evolving reaction
 • Rasoul Mokhtari, Shahab Ayatollahi * Pages 147-162
  Smart water flooding is an enhanced oil recovery (EOR) technique which has gained more attention in research activities, recently. Despite many efforts on the study of fluids interaction in this process, most of the presented results are sparse, as they are not probing to the basics of transport phenomena between the involved phases. This work is aimed to bring new understanding of fluid-fluid interaction during smart water flooding through a series of organized experiments in which a crude oil sample with known properties was preserved in contact with different smart water composition for 45 days. Measuring brine pH illustrates the strong effect of the contact time and brine composition on partitioning of crude oil polar components. By increasing the concentration of divalent ions the dissociation of Naphthenic Acids (NAs) increase. To verify this important finding, ultraviolet-visible (UV-Vis) spectroscopy on aged brine samples were performed. Besides, the interfacial tension (IFT) measurements were conducted to identify the impact of the dissociation of crude oil polar components on interfacial interactions. Results show that the sulfate ion has the maximum effect on not although dissociation of polar components, but also on smart water-crude oil IFT reduction. Presence of a divalent cation is necessary for improving the effect of sulfate ion. Also the results show that presence of monovalent ions may affect the adsorption of polar components toward the interface, hence reduces the brine-crude oil IFT.
  Keywords: Smart water, Crude oil polar components, Dissociation, Interfacial tension
 • Mahboobeh Mohammad, Taheri, Zoha Vatani *, Hossein Eisazadeh Pages 163-176
  Polyaniline and their nanocomposites were prepared by using chemical oxidative polymerization method in the presence of potassium iodate as oxidant. In this research, morphology and chemical structure of polyaniline/polystyrene and polyaniline/polyvinyl chloride was studied. Also, the capability of these nanocomposites to removal of zinc & lead cations from aqueous solution was studied. In order to adsorption of metal cations from aqueous solution, batch system was used & various experimental parameters such as ph, cationic pollutants dosage and contact time was evaluated. Results indicated that the highest adsorption rate for zinc and lead cations by polyaniline/ polyvinylchloride adsorbent was calculated 95.86 and 93.4, respectively. The optimum condition for lead cation adsorption were achieved using a polyaniline/polyvinyl chloride adsorbent at pH 7, a cation concentration of 100 mg/L and contact time of 20 minutes. Also, the study of adsorption isotherm equations has shown that the Freundlich equation is better compatibility with experimental data.
  Keywords: Metal Cations, Polyaniline, Polyvinyl chloride, Polystyrene, Surface Adsorption
 • Mahin Bashiri, Esmail Tammari *, Fatemeh Ganjeizadeh Rohani Pages 177-191
  In this research, the electrochemical oxidation of mesalazine was investigated in presence and absence of benzenesulfinic acid and 4-toluenesulfinic acid as a nucleophile using cyclic voltammetry and controlled-potential coulometry. The results indicate that quinoneimine generated by oxidation of mesalazine, participates in reaction with arylsulfinic acids via Michael addition reaction in a ECC electrochemical mechanism pattern. To approve the proposed ECC mechanism, electrochemical synthesis of oxidation of mesalazine was also performed in the presence of benzenesulfinic acid and the obtained product, was identified by of FT-IR and mass spectrometry spectra. Homogenous rate constants (kobs) of Michael addition reaction for quinoneimine generated by oxidation of mezalasine with arylsulfinic acids, were estimated by cyclic voltamogram digital simulation method.
  Keywords: Cyclic voltammetry, electrochemical mechanism, kinetics, Mesalazine, Aryl sulfinic acid
 • Saeed Masoum *, Naser Samadi, Bahare Mehrara, Mehrdad Akhgari Pages 193-210
  The leaves of Juglans regia L. (walnut) is known for its diverse effects in drug therapy and traditional medicine.This plant has good antioxidant and antimicrobial properties. In this study, extract of leaves of walnut from different regions of Iran was analyzed by high performance liquid chromatography-mass spectrometry. Samples were tested for their free radical scavenging activity using 2,2 -diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay and by numerous linear multivariate calibration techniques to identify the peaks potentially responsible for the antioxidant activity from chromatographic fingerprints. From the studied techniques, independent component regression (ICR) was preferred to exhibit the potential antioxidant active compounds in samples because of its high repeatability, simplicity, and interpretability of the regression coefficients.
  Keywords: Leaves of Juglans regia L. (walnut), Linear multivariate calibration, Potentially antioxidant compounds, Independent component regression
 • Sami Sajjadifar *, Zeinab Arzehgar, Sobhan Rezayati Pages 211-220
  In this work, with a simple and mild method, 1,5-benzodiazepine compounds were synthesized using the condensation of o-phenylenediamine derivatives and liner and cyclic ketones in the presence of the metal-organic framework Zn3(BTC)2 in ethanol at 50 °C. All products with excellent yields (86-94%) were obtained. Nanoparticles Zn3(BTC)2 have the advantages such as non-toxic, stable in solvents and harsh conditions, easy synthesis, high activity, easy separation from the reaction mixture by filtering and recyclable without losing its activity. In this work, with a simple and mild method, 1,5-benzodiazepine compounds were synthesized using the condensation of o-phenylenediamine derivatives and liner and cyclic ketones in the presence of the metal-organic framework Zn3(BTC)2 in ethanol at 50 °C. All products with excellent yields (86-94%) were obtained. Nanoparticles Zn3(BTC)2 have the advantages such as non-toxic, stable in solvents and harsh conditions, easy synthesis, high activity, easy separation from the reaction mixture by filtering and recyclable without losing its activity.
  Keywords: 1, 5-Benzodiazepine, Metal-organic framework, Zn3(BTC)2, o-phenylenediamine, Ketones
 • Mohammadali Kamyabi *, Sara Niazi, Zohre Asgari Pages 221-235
  Modification of a glassy carbon electrode with multiwall carbon nanotube and a thin film of polyPoly[Co(Phen)3] was proposed as an electrochemical insulin sensor. For electropolymerization of Poly[Co(Phen)3]2+, 10 cyclic voltammetry were applied with scanning speed 0.5 V/S and range of potential -0.3 and 0.85 V relative to the reference electrode Ag / AgCl in phosphate buffer solution 0.05M, pH=4/7. The modified electrode showed an excellent selectivity and sensitivity toward insulin with a wide linear range 1.67-0.741 and 0.099-.654 µM and a very low detection limit of 8 nM. The proposed method is accurate, simple, cheap and could be used for determination of insulin in real samples such as blood samples.
  Keywords: insulin, Glassy carbon electrode, Carbon nano tube
 • Mohsen Chehreghani, Mostafa Najafi * Pages 237-248
  Uranium is a radioactive and toxic element and commonly exists in the environment in the U(VI) and U(IV) oxidation states. The most stable chemical species in aqueous solution under oxic conditions is the uranyl ion UO22+. In this research an electrochemcal sensor based on chemically reduced graphene oxide (RGO) for sensetive determination of UO22+ was prepared. The electrochemical behavior and determination of uranyl ion on surface of graphene paste electrode in the potential range of -0.8 to 0.8 (v) was studied by cyclic and differential pulse voltammetery. The effects of various parameters such as pH and scan rate were investigated. The response of the sensor was found to be linear in the range of uranyl concentrations from 1.0 to 600 M. The detection limit (S/N=3) is calculated 0.7 M. A sensor shows a good repeatability (RSD of 0.9% (n=6)). The sensor was successfully applied for determination of uranyl in water and soil samples.
  Keywords: Uranyl ion, Electrochemical behavior, Voltammetry, Graphene paste electrode
 • Zeinab Ansari, Asl *, Zeinab Neisi, Tahereh Sedaghat, Valiollah Nobakht Pages 249-263
  Polyaniline/Co(II) metal-organic framework composites (PANI/x%Co-MOF) were synthesized by hydrothermal preparation of Co(II) metal-organic framework in the presence of as-prepared polyaniline. The composites were characterized using powder X-ray diffraction (PXRD), fourier-transform infrared (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM), and Co elemental EDS-mapping. Crystal stability of Co(II) metal-organic framework in the composites was confirmed by powder X-ray diffraction. The Co elemental EDS-mapping shows that the cobalt is uniformly dispersed in the polymer matrix. Electrochemical properties of prepared composites were evaluated by cyclic voltammetry (CV) and galvanostatic charge/discharge methods in a conventional three-electrode system. The results of electrochemical studies showed that the PANI/50%Co-MOF composite has the highest specific capacitance, 144 F g-1, at 1 A g-1 current density in KNO3 (3 M) electrolyte. The composite electrodes have shown a higher capacity than pure polyaniline and Co(II) metal-organic framework, due to the synergistic effects.
  Keywords: Metal-organic framework, Composite, Conductive polymer, Polyaniline, Electrochemical properties
 • Ghodrat Mahmoudi * Pages 265-273
  In this work, a complex of two-dimensional coordination polymers of manganese (II) was prepared using an organic ligand containing attachment atoms, O, N and anion Tiocyanate as an auxiliary ligand and crystal to crystal transformation were investigate. Infrared analysis combined with elemental analysis indicated that the desired compound was formed. Determining the structure of single crystals prepared by X-ray crystallography represents a deformed octahedral structure around the manganese atom. Due to simultaneous presence of the hydrogen peroxide receptor group on the organic binding agent, the effect of weak interaction and hydrogen bonding on the stability of the final structure is evident.
  Keywords: hydrogen bonding, coordination polymers, crystal to crystal transformation, Mn(II)
 • Mehdi Mousavi, Kamazani * Pages 275-284
  Today, the use of medicinal plants has been considered by the researchers due to the reduction of side effects. Syrian rue has long been used to disinfect. The aim of this study was to investigate the effect of silver nanoparticles on the antimicrobial activity of Syrian rue against E. coli. First, silver nanoparticles were prepared by a new green method and then used to produce silver nanoparticles/Syrian rue extract composite. Antibacterial process was performed using diffusion method on Mullerinton medium. Due to the lack of growth around the discs, which shows the antagonistic effects of silver nanoparticles and the extract of Syrian rue, the antimicrobial activity of the nanocomposite is higher than that of each of the silver nanoparticles and Syrian rue plant separately.
  Keywords: silver nanoparticles, Syrian rue extract, Antimicrobial, Escherichia coli
 • Ghobad Mansouri *, Behroz Notash, Sami Sajadifar Pages 285-294
  The Rh(III) complex[Rh(py)2(CH3CN)Cl3], Where py is pyridine has been prepared and characterized by elemental analysis, IR, and electronic absorption spectroscopies, and X-ray crystallography. The crystal structure of [Rh(py)2(CH3CN)Cl3] shows that the coordination geometry around the Rh(III) is a distorted octahedron. The title complex crystallized in monoclinic, space group P21/c, Z = 4, a = 7.626 (15) Å, b= 27.525(6) Å, c= 7.712 (15) Å and β=14.07(3)°. Electronic spectrum of the complex show that ligand – centered ( LCT ) transitions and metal- to- ligand charge transfer ( MLCT ). The molecular modeling of the complex was studied using a theoretical method and there was a good agreement between the results of the theory and the results of X-ray diffraction. Antibacterial activity of the complex has also been studied against Gram-positive bacteria (Staphylococcus aureus and Bacillus cereus ) and Gram-negative bacteria ( Pseudomunas aeroginosa and Escherichia coli).
  Keywords: Rh(III) complex, Crystal structure, Eectronic spectroscopy: molecular modeling: Antibacterial activity
 • Hassan Keypour *, Mohammad Hasan Zebarjadian, Majid Rezaeivala, Sadegh Salehzadeh Pages 295-308
  Two new branched hexadentate amines, 4,7- bis (2-pyridylmethyl)-4,7-diazaundecane-1,10-diamine (L5) and 5,8-bis(2-pyridylmethyl)-5,8-diazadodecane-1,12-diamine (L6), have been synthesized. Condensation with 2-hydroxy-5-methylisophthalaldehyde in the presence of manganese(II), zinc(II) and cadmium(II) ions in methanol leads to produce six new Schiff base macrocyclic complexes [MSb1]2+ and [MSb2]2+ with two 2-pyridylmethyl pendant arms. The resulting compounds were characterized by IR, elemental analysis, Mass and by 1H and 13C NMR in the case of Cd(II) and Zn(II). These compounds are quite stable in air and can be stored in a desiccator for long periods without decomposition. The synthesized complexes were screened for their antibacterial activities against four bacterial; (Escherichia coli) PTcc 10009,) Bacillus cereus (ATCC 7064,) taphylococcus subrogation (Lio) و Staphylococeus aureus (ATCC 6633, strains and the complexes showed antibacterial effects.
  Keywords: 2-Hydroxy-5-methyl Isophthaldehyde, Polyamine Ligand, Schiff base complex, Theoretical Studies, Antibacterial properties
 • Neda Inanloo, Mohammad Bayat *, Monireh Rezaei Pages 309-322
  The pyranopyrazoles and their derivatives, are an important biological active compounds in pharmaceuticals, and used as major structure for a lot of bioactive products in organic synthesis. Herein, we report an efficient synthesis of a new class of pyranopyrazole derivatives via a catalyst free one-pot reaction in ethanol at reflux. We have prepared new pyrano[2,3-c]pyrazole derivatives by using catalyst-free one-pot reactions. The mild reaction conditions, short reaction times, good to high yields, simple workup procedure, and no need to chromatography are the significant advantages of this study. The structure of the synthesized compounds were recognized from their IR, 1H-NMR, 13C-NMR spectra data.
  Keywords: 1-Methyl-3-propyl-2-pyrazolin-5-one, 1, 3-Dimethylbarbituric acid, Three-component reactions, Aromatic aldehydes
 • Mohammad Nikpassand *, Leila Zare Fekri Pages 323-334
  The synthesis of ten novel azo dyes derived from 9-Aryl-1H-xanthene-1,8(2H)-dione derivatives from one equivalent of azo-linked salicylaldehydes and two equivalent of dimedone in the presence of 3,3'-(butane-1,4-diyl)bis(1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium)hydrogensulfate, as a green media, in short reaction time and high yield is reported. Azo-linked aldehydes containing electron withdrawing groups (such as nitro and halide) or electron releasing groups (such as methyl and methoxy group) were employed and reacted well to give the corresponding xanthenes in the yields ranging from 82 to 95%. This method provides several advantages such as environmental friendliness, solvent free, simple work-up, and mild reaction condition. All of synthesized compounds were characterized by FT-IR, 1HNMR and 13CNMR spectroscopy and elemental analyses.
  Keywords: Multicomponent reaction, Dimedone, Xanthene, Ionic liquid