فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی - سال هشتم شماره 3 (پیاپی 31، پاییز 1397)
 • سال هشتم شماره 3 (پیاپی 31، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمدرضا اعتمادی، احمدرضا کسرایی* صفحات 1-19
  امروزه، با توجه به افزایش روزافزون رقابت میان سازمان ها استفاده از یک زنجیره تامین کارا، می تواند به عنوان مزیت رقابتی برای هر سازمانی به شمار آید. در این زمینه، یکی از راهکارها، تلفیق رویکرد ناب و زنجیره تامین است که سبب حذف اتلافها در زنجیره تامین می شود. از جانب دیگر براساس شرایط ایران و وجود منابع نفت و گاز فراوان، پیاده سازی رویکرد ناب در زنجیره تامین، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. هدف این مطالعه که در یکی از بزرگ ترین شرکت های فعال در بخش فراساحل نفت و گاز اجرا شده، ارائه مدل زنجیره تامین ناب در این حوزه می باشد. در این راستا، در ابتدا با مرور ادبیات و سپس نظرسنجی از خبرگان، 11 عامل اساسی که سبب ناب سازی زنجیره تامین در فراساحل صنعت نفت و گاز می شوند، شناسایی شدند. سپس با بهره گیری از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل تحقیق تدوین شد که بر اساس آن «رهبری و مدیریت»، «به اشتراک گذاری اطلاعات»، «تامین مالی» و «ارتباط با تامین کننده» به عنوان عوامل زیربنایی زنجیره تامین ناب شناخته شدند. در گام بعد، از بعد کمی با کمک تحلیل های آماری و نرم افزار smartPLS نسخه 2 و نیز بعد کیفی به اعتبار سنجی مدل پرداخته شد. نهایتا بر اساس پنج سطح مدل، پیشنهاداتی جهت ناب سازی فرایند تامین کالا در بخش فراساحل صنعت نفت و گاز ارائه گردید.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، رویکرد ناب، فراساحل نفت و گاز، مدل سازی ساختاری تفسیری، تحلیل مسیر
 • محمد امین باتمانی، جبار بابا شاهی *، حمیدرضا یزدانی، حسن زارعی متین، سید حسین اخوان علوی صفحات 21-44
  حرفه ای گرایی مفهومی کلیدی در جامعه شناسی کار، جامعه شناسی پیشه ها، جامعه شناسی حرفه ها، جامعه شناسی سازمان ها، جامعه شناسی نهادها، مدیریت، مدیریت دولتی، رفتار سازمانی و به طور کلی در مطالعه ی سازمان ها و جوامع در مقیاسی بزرگ است. شواهد پژوهشی نشان می دهدکه مدیران اجرایی و مدیران ارشد نگرش محدود و تنگ نظرانه ای نسبت به کارکرد منابع انسانی، دست اندرکاران منابع انسانی و متخصصین منابع انسانی و مدیران منابع انسانی دارند ولی امروزه واقعیت های جدید سازمان ها در مقیاس جهانی، تقویت جایگاه حرفه ای منابع انسانی در سراسر جهان را در کانون توجه قرار داده است. بنابراین هدف اساسی این پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذار بر حرفه ای گرایی منابع انسانی و ابعاد و شاخص های حرفه ای گرایی منابع انسانی در سازمان ها است. در راستای این هدف، این پژوهش با استفاده از روش کیفی فراترکیب انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات در پژوهش حاضر، اسناد و مدارک گذشته در این زمینه است که به طور کلی شامل 36 مقاله می شود. شیوه ی تحلیل داده ها براساس کدگذاری باز است. نتایج بیانگر این است که عوامل تاثیرگذار بر حرفه ای گرایی منابع انسانی را می توان بر اساس سه مقوله ی کلی (محیطی، سازمانی و فردی) و ابعاد شناسایی شده را می توان براساس نه بعد (مجمع ناظر، کد اخلاقی، استقلال و خودگرانی، صدور گواهینامه، جایگاه قانونی، کمک به جامعه، پیکره ی دانش، پایگاه پژوهشی، شناسایی) تحلیل کرد. در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادهای لازم ارائه شده است.
  کلیدواژگان: حرفه ای گرایی، حرفه، حرفه ای، فراترکیب، حرفه ای گرایی منابع انسانی
 • میثم جعفری اسکندری*، مینا استاد اکبری صفحات 45-61
  بانکداری الکترونیکی نوع جدیدی از بانکداری است که خدمات بانکی در آن با استفاده از محیط های الکترونیکی ارائه می شود. این گونه فعالیت بانکی از سال 1991 در تمامی دنیا رواج پیدا نمود. با افزایش خدمات بانکداری الکترونیکی و ارائه ابزارهای مختلف برای انجام تراکنش های بانکی، مشتریان در حال مهاجرت از بانکداری سنتی به بانکداری نوین هستند. بر همین اساس بررسی میزان پیشروی بانک ها در این ابزارها و میزان استقبال مشتریان دارای اهمیت می شود. این مطالعه با بررسی تراکنش های مشتریان در شعبه، خودپرداز، اینترنت بانک و موبایل بانک ابتدا تحلیل از میزان استقبال مشتریان از این ابزارها را ارائه میدهد که این بررسی را برای صدهزار مشتری انجام داده است. پس از تحلیل اولیه از میزان استفاده از ابزارها، مشتریان با استفاده از روش کا میانگین و رقابت استعماری با نرم افزار متلب خوشه بندی گردیده و در هفت خوشه، گروه بندی شدند و ویژگی های هر خوشه بررسی شده و استراتژی هایی برای هر خوشه ارائه شده است. در مرحله نهایی استراتژی های پیشنهادی استخراج شده را به کمک رویکرد تئوری بازی مبتنی بر ارزش شاپلی ارزش گذاری و مهمترین استراتژی های پیشنهادی را مورد تحلیل قرار دادیم. در مرحله نهایی استراتژی های پیشنهادی استخراج شده را به کمک رویکرد تئوری بازی مبتنی بر ارزش شاپلی ارزش گذاری و مهمترین استراتژی های پیشنهادی را مورد تحلیل قرار دادیم.
  کلیدواژگان: خوشه بندی، بانکداری الکترونیک، رقابت استعماری، کا میانگین، مدیریت ارتباط مشتری
 • مهدی دهقانی سلطانی، داود فیض*، علیرضا موتمنی، اسداله کرد نائیج، عظیم زارعی صفحات 63-85
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نوآوری بازاریابی و بازارگرایی بر عملکرد برند با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم مدیریت برند می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش شرکت های فعال صادرکننده در صنایع غذایی کشور بوده و حجم نمونه 222 شرکت است که برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ و برای روایی آن از روایی صوری استفاده شد. همبستگی میان متغیرهای پژوهش نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسن بررسی شد. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که نوآوری بازاریابی و بازارگرایی به صورت مستقیم بر سیستم مدیریت برند و عملکرد برند تاثیر مثبت معناداری دارند؛ این در حالی است که سیستم مدیریت برند در تاثیرگذاری دو متغیر بازارگرایی و نوآوری بازاریابی بر عملکرد برند نقش میانجی ایفا می کند. از طرفی نوآوری بازاریابی نیز بر بازارگرایی تاثیر مثبت معناداری داشته و تاثیر مثبت معنادار سیستم مدیریت برند بر عملکرد برند نیز مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: سیستم مدیریت برند، عملکرد برند، بازارگرایی، نوآوری بازاریابی، صنعت غذایی
 • مجتبی عزیزی، محمد حسین صبحیه*، محمدرضا آراستی، امیر البدوی صفحات 87-107
  امروزه تقاضا برای یادگیری قابلیت های مدیریت پروژه به عنوان یکی از منابع اصلی ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ها، به شدت رو به افزایش است. یکی از راه های یادگیری قابلیت مدیریت پروژه، یادگیری از دیگر افراد یا سازمان ها است. سازمان هایی که در حال همکاری و مشارکت با یکدیگر هستند، دانش خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و از هم یاد می گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند یادگیری بین سازمانی قابلیت های مدیریت پروژه و عوامل موثر بر آن انجام شده است. بدین منظور، پس از انجام مطالعات اکتشافی، مدل نظری یادگیری بین سازمانی قابلیت های مدیریت پروژه تدوین و فرضیه های پژوهش حاضر مبتنی بر این مدل طراحی گردید. سپس داده های بدست آمده از 34 واحد سازمانی فعال در زمینه مدیریت پروژه در دو کنسرسیوم بین المللی صنعت نفت ایران تجزیه و تحلیل و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری روابط میان متغیرهای تحقیق بررسی شده است. شاخص های برازش مدل و ضرایب تاثیر بین متغیرها بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، اکثرا نشان از برازش بسیار خوب و رابطه بسیار قوی بین مولفه های مدل دارد. در نهایت ضمن ارائه نتایج و دستاوردهای تحقیق، پیشنهاداتی جهت استفاده صنایع پروژه محور کشور به منظور ترغیب یادگیری بین سازمانی قابلیت های مدیریت پروژه به همراه پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: یادگیری بین سازمانی، قابلیت های مدیریت پروژه، مدل سازی معادلات ساختاری، کنسرسیوم های بین المللی، صنعت نفت ایران
 • فرشته منصوری موید*، مجید سمیاری، مسعود سمیاری صفحات 109-126
  با توجه به اهمیت سبک های تصمیم گیری خرید، در این مقاله سعی شده است تا بر اساس مدل اسپرولز و کندال سبک های تصمیم گیری خرید در بین گروه های سنی مختلف مصرف کنندگان ایرانی که از فروشگاه های مواد غذایی بزرگ در سطح شهر تهران خرید می کنند، شناسایی و اولویت بندی شوند. برای دسترسی بهتر به جامعه آماری، بخش مرکز شهر تهران با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر انتخاب شد. سپس بر اساس فرمول کوکران 2100 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق با استفاده از نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه حضوری است. نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس، جهت شناسایی سبک های تصمیم گیری خرید در بین گروه های سنی مختلف مصرف کنندگان ایرانی بیانگر آن بود که شش سبک از هشت سبک در بین گروه های سنی مختلف مصرف کنندگان ایرانی تفاوت معناداری وجود دارد و در دو سبک تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل تکنیک تاپسیس، جهت اولویت بندی سبکهای تصمیم گیری خرید در بین گروه های سنی مختلف مصرف کنندگان ایرانی بیانگر این موضوع است که سبک ایده آل خواهی و آگاهی به کیفیت کالا اولویت اول گروه های سنی نوجوانان، جوانان، میانسالان و بزرگسالان و سبک آگاهی به قیمت و ارزش مورد تبادل اولویت اول گروه سنی سالمندان می باشند.
  کلیدواژگان: رفتار مصرف کننده، سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کننده، مدل اسپرولز و کندال، گروه های سنی مختلف
 • آرش نسترن، علی رجب زاده قطری*، محمود البرزی صفحات 127-141
  هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی نوین در سنجش بلوغ فناوری اطلاعات به جهت استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران می باشد. این مطالعه از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی به شمار می رود. روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران ارشد و کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد می باشد که 27 نفر به صورت غیرتصادفی و به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه (شامل 24 مولفه اصلی و 64 سوال) استفاده شده است که برای تهیه آنیک مدل نوآورانه ترکیبی از مدل های بلوغ فناوری اطلاعات ایجاد و در یک سازمان دولتی به کار گرفته شد همچنین برای تایید روایی پرسشنامه از نظر اساتید و صاحبنظران استفاده شده است و جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور تحلیل پرسشنامه از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. همچنین از آزمون t تک نمونه ای به منظور مقایسه میانگین مولفه ها (سوال ها) با میانگین داده ها استفاده شده است. این آزمون با اطمینان 95 درصد و خطای 5 درصد انجام شده است. بر اساس نتایج این آزمون مولفه ها به سه دسته کمتر از میانگین (معنادار)، در حدود میانگین (بی معنا) و بیش از میانگین (معنادار) دسته بندی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سازمان ثبت اسناد از نظر بلوغ در سطح دو (آگاهی) قرار دارد. این سطح نشانگر این است که سازمان از وضعیت فناوری اطلاعات و نیازهای خود در این حوزه آگاه بوده و در حال برنامه ریزی در راستای اعتلای خود می باشد.
  کلیدواژگان: حاکمیت فناوری اطلاعات، مدل بلوغ فناوری اطلاعات، سازمان های دولتی
|
 • Ahmadreza Etemadi, Ahmadreza Kasraei* Pages 1-19
  Today, due to the ever-increasing competition between organizations and uncertain environments that have been created by many changes in customer needs, using an efficient supply chain can be considered as a competitive advantage for any organization. In this regard, one solution is lean approach. Lean approach helps to eliminate waste in the supply chain. On the other hand, based on the state of Iran and the abundance of oil and gas resources, the implementation of lean approach in the supply chain of the organizations operating in this field is very important. In order to conduct this study that has been carried out in one of the largest companies operating in the offshore sector and the aim of this research is to provide a lean supply chain model in offshore oil and gas industry and accordingly, executive solutions can be presented.  First, by reviewing the literature and opinion poll at the experts, the 11 factors that lead to lean supply chain were identified. Then, using fuzzy analytical heararchy process and interpretive structural modeling approach, the research model was developed and based on it, the factor: “leadership and management”, “information sharing”, ‘financing” and “supplier contact” identified as the most influential and “minimizing the delivery time” was identified as the most influential factor. In the next step, the model was validated in quantitative and statistical analyzes as well as qualitative. Finally, some suggestions were made to achieve lean procurement process in the offshore sector of the oil and gas industry.
  Keywords: Supply Chain, Lean approach, Oil, Gas Industry, Interpretive Structural Modeling, Path Analysis.
 • Jabbar Babashahi * Pages 21-44
  Professionalism is a key concept in the sociology of work, the sociology of occupations, the sociology of professions, management, public administration, Organizational Behavior and in general, organizations and societies at large. Research evidence suggests that executives and top managers have limited attitudes toward human resource function and human resource practitioners, experts and human resource managers but today, new realities of organizations in the global level have put the emphasis on professional status of human resources around the world. Therefore, the main objective of this research is to identify influencing factors on HR professionalism and the dimensions and components of human resource professionalism in organizations. In order to achieve this goal, this research has been carried out using a qualitative method (Meta-analysis). The tool for collecting data and information in this study is the past documents in this field, which generally consists of 36 articles. The method of data analysis is based on open coding. The results indicate that the factors affecting the professionalism of human resources can be based on three general categories (environmental, organizational and individual) and identified dimensions can be analyzed on nine dimensions (governing body, ethical code, independence, certification, legal status, contribution to Society, the body of knowledge, research base, identification). Finally, based on the findings of the study, suggestions are presented.
  Keywords: Professionalism, profession, professional, meta-synthesis, human resource professionalism.
 • Meisam Jafari Eskandari*, Mina Ostad Akbari Pages 45-61
  E-Banking is a new type of banking service where banking services are provided using -environments. This kind of banking activity has spread throughout the world since 1991. Customers are migrating from traditional banking to modern banking with the increase of e-banking services and the provision of various tools for banking transactions. Accordingly, it is important to examine the progress of banks in these tools and the level of customer satisfaction. This study first analyzes the extent of customer satisfaction with these tools by examining customer transactions in Branch, ATM, Internet Bank and Mobile Bank Which has conducted this survey for a hundred thousand customers. After an initial analysis of the use of tools, Customers were clustered using k-Mean Method and Imperialist Competitive Algorithm with MATLAB software and grouped into seven clusters. Then the characteristics of each cluster are examined and strategies for each cluster are presented. In the final stage, we analyzed the strategies proposed by the Shapely value-based game theory approach and the most important strategies proposed.
  Keywords: clustering, e-banking, k-Mean Method, Imperialist Competitive Algorithm, customer relationship management.
 • Mahdi Dehghani Soltani, Davood Feiz*, Ali Reza Motameni, Azim Zarei Pages 63-85
  Despite the growing body of research acknowledging that strong brands are critical for firms' long - term competitiveness, little research examines how firms should manage their brands internally to maximize their value and the brand performance. The aim by present study is to examine the role the role of market orientation, brand management and marketing innovation in improving brand performance. Population of study consists of active firms in the country's food industry and size of sample is 222 obtained through stratified random sampling way. Data gathering toll is the standard questionnaire, for whose reliability Cronbach alpha was applied. Present study is an applied study in terms of purpose and in terms of collecting data it is regarded as a descriptive survey. Considered model was studied using structural equations modeling. The findings show that brand management system helps companies achieve brand performance better than competitors, and market orientation and marketing innovation are two of the key constituents of the system's development. In this study, the brand management system was considered as an intermediate variable for achieving better brand performance.
  Keywords: Brand Management System, Brand Performance, Market Orientation, Marketing Innovation
 • Mojtaba Azizi, Mohammad Hosein Sobhiyah*, Mohammad Reza Arasti, Amir Albadvi Pages 87-107
  The diversity of the skills required in project management and the demand for learning them as one of the main sources of competitive advantage in organizations is growing. One of the ways to learn project management capabilities is through other organizations and people. Inter-organizational learning is the way in which different organizations in an alliance collaborate, share knowledge, and learn from one another. This research focuses mainly on project management capabilities inter-organizational learning process and also on factors affecting it. By using explorative studies, a theoretical model for project management capabilities inter-organizational learning is developed and research hypotheses are formulated based on this model. The data collected from 34 organizational units responsible for different project management functions in two international consortiums of Iran petroleum industry is analyzed and then by using the structural equation modeling, the relationships between research variables are tested. Fitting indices of the model and impact factors between variables resulted from data analysis mostly shows acceptable fit and very strong relationship between components of the model. Finally, suggestions to be used by project based organizations as well as suggestions for future studies are presented along with research results.
  Keywords: Inter-organizational Learning, Project Management Capabilities, Structural Equation Modeling, International Consortiums, Iran Petroleum Industry.
 • Fereshteh Mansouri*, Majid Semiari, Masood Semiari Pages 109-126
  According to importance of purchasing decision style, current research have tried to be identified and prioritized styles of purchase decision making on the basis of  Sproles and Kendall’s model. So this is an applied research which was developed to investigate to demonstrate consumer purchase style among different ages of consumer in Tehran. The statistical population of this study is composed of consumers of different age groups who buy from well-known food stores in Tehran. Based on the Cochran formula 2100 individuals have been considered as the statistical sample. For data collection the standard questionnaires were applied. The validity and reliability of the questionnaires were tested and the required changed were applied. As the result show via  ANOVA indicated that there are significant differences between six buying styles of eight styles and there is not a significant difference between two styles .The results of data analysis by using Topsis technic for prioritizing styles of purchase decision making of Iranian consumers of different age groups indicated that buying styles of being perfectionistic and high quality conscious were the top priority of teenagers, youth, middle- aged and adults, and styles of being aware of prices and value of exchanged good were the top priority of elders.
  Keywords: Consumer behavior Consumer’s styles of purchase decision making Sproles, Kendall’s model Different age groups
 • Arash Nastaran, Ali Rajabzadeh Ghatari*, Mahmood Alborzi Pages 127-141
  Abstract This research aims at presenting the IT  maturity model in Iran's governmental organizations. This research is an applied one in terms of the objective and is correlational and descriptive in terms of the nature. The research has bad been conducted in a survey method. The statistical population of this research included senior managers and IT experts of organization, which 27 persons were selected non-randomly and by judgment sampling method. A questionnaire based on the combinational model (including 24 main components and 64 questions) has been used to collect information. The opinions of the professors and experts have been used in order to confirm the validity of the questionnaire and the Cronbach's alpha has been used to measure the reliability of the questionnaires. Descriptive statistics including mean and standard deviation have been used in order to analyze the questionnaire. Also, one-sample t-test has been used in order to compare the mean of components (questions) with the mean of data. This test has been performed with 95% confidence level and a 5% error rate. Based on the results of this test, the components have been classified into three categories less than the mean (significant), in the mean (insignificant) and more than the mean (significant). Research findings show that the registration documents organization is in the level 2(awareness) in terms of the maturity. This level also indicates that this organization is aware of the situation of IT and its needs in this area and is planning to improve it.
  Keywords: IT Organizational maturity, ITG, Governmental organization