فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی ایلام - سال بیست و ششم شماره 6 (پیاپی 113، بهمن 1397)
 • سال بیست و ششم شماره 6 (پیاپی 113، بهمن 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • لطیفه پورراکبر*، فروغ یوسف زایی، خلیل فرهادی صفحات 1-9
  مقدمه
  علاقه در استفاده از روش های دوستدار محیط زیست در سنتز نانوذرات بدون استفاده از مواد خطرناک برای محیط زیست و سلامت انسان رو به رشد بوده است. هدف از این مطالعه بیوسنتز نانوذرات نقره از صمغ درختان مختلف و بررسی سمیت نانوذرات و نمک های آن ها در برابر دو باکتری اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نانوذرات نقره(SNPs) از عصاره مان بلوط و صمغ گیلاس و زرآلود سنتز شد و فعالیت ضد باکتریایی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. نانوذرات نقره از احیاء نیترات نقره تهیه شد. نانوذرات مس توسط احیاء کلرید مس با L-آسکوربیک اسید تشکیل گردید. مشخصه های نانوذرات تهیه شده با استفاده از روش اولترا اسپکتروفتومتر و میکروسکوپ الکترونی گذاره تعیین گردید. فعالیت ضد باکتری نانوذرات در برابر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی مورد آزمایش قرار گرفت.
  یافته های پژوهش
  در مطالعه حاضر بیوسنتز و مشخصه های نانو SNPs با استفاده از صمغ گیلاس و زردآلو برای اولین بار گزارش گردید. طیف مخلوط واکنش نشان داد که ماکزیمم جذبی در طول موج 420 نانومتر بود. تصویر میکروسکوپ الکترونی گذاره نشان داد که نانوذرات تشکیل شده کروی شکل با اندازه 10 تا 30 نانومتر بود. باکتری های اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس حساسیت واضحی را نسبت به نانوذرات نقره و مس نشان دادند که اثر نانوذرات نقره نسبت به مس مشهودتر بود. آنالیز داده ها نشان داد که کلرید مس و نیترات نقره اثر بازدارندگی کمتری نسبت به نانوذرات داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج ما نشان داد که میکروارگانیسم ها در برابر نانوذرات مورد آزمایش حساس بودند. به هر حال باکتری اشریشیا کلی از حساسیت بیشتری نسبت به استافیلوکوکوس اورئوس به هر دو نانوذره نشان داد.
  کلیدواژگان: نانوذرات نقره و مس، فعالیت ضد میکروب، صمغ درختان
 • جلیل درخشان، ادیبه عبدی، سمیه یزدانی، محمد بابامیری*، سردار سعیدی، یاسر خالدی صفحات 10-22
  مقدمه
  صدای فرکانس کم حتی در ترازهای پایین آزار دهنده بوده و پارامترهای فیزیولوژیکی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از تفاوت های فردی مانند حساسیت به صدا می توانند تاثیر صدا بر پاسخ های فیزیولوژیکی بدن را کاهش یا افزایش دهند. هدف این تحقیق بررسی نقش حساسیت فردی به صدا بر پارامترهای فیزیولوژیکی بدن دانشجویان در حضور صدای فرکانس کم می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع مداخله ای می باشد. تعداد 120 نفر به روش نمونه گیری هدفمند(60 نفر حساسیت بالا و 60 نفر حساسیت پایین) انتخاب شدند. با شبیه سازی محیط واقعی هر یک از افراد مورد مطالعه با ترازهای صوت 50، 60 و 70 دسی بل معرض مواجهه قرار گرفتند. قبل و بعد مواجهه میانگین(دمای عمقی بدن، دمای سطح پوست، ضربان قلب، فشارخون و درصد اکسیژن بدن) اندازه گیری و ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS vol.21 و آزمون تی مستقل مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته های پژوهش
  نتایج نشان داد که صدای فرکانس کم پارامترهای فیزیولوژیکی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد و با افزایش تراز صوت از 50 به 70 دسی بل شاخص های فیزیولوژیکی افزایش می یابند(P<0.05). بررسی اثر توام میزان حساسیت افراد و جنسیت نشان داد که شاخص های فیزیولوژیکی در افراد با حساسیت بالا و زنان بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به این که فشارخون بالا در رابطه نزدیک با بیماری های قلبی-عروقی می باشد، بنا بر این به کار گیری افرادی که تحمل پذیرتر به صدا هستند(حساسیت فردی پایین) در جاهایی که مواجهه بیشتر از حد مجاز می باشد از بروز این عوارض جلوگیری به عمل آید.
  کلیدواژگان: صدای کم فرکانس، حساسیت فردی، پاسخ فیزیولوژیک
 • هادی عباس زاده قناتی*، امیر لطافت کار، علی عباسی صفحات 23-36
  مقدمه
  محدودیت های بالقوه حاضر در تمرینات پیشگیری از آسیب لیگامان صلیبی قدامی، شامل کمبود انتقال هوشیار و تکرار استراتژی های حرکتی بهینه در طول جلسات تمرینی جهت رسیدن به حرکات خودکار مورد نیاز فعالیت های ورزشی می باشد. استراتژی های آموزشی با تمرکز درونی توجه به صورت سنتی مورد استفاده قرار گرفته و در اکتساب کنترل مهارت های حرکتی پیچیده بهینه نبوده اند. برعکس، استراتژی های آموزشی با تمرکز بیرونی توجه می تواند اکتساب مهارت را به طور موثر تقویت کند و انتقال مهارت حرکتی بهبود یافته به فعالیت ورزشی را افزایش دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تمرینات فیدبکی با به کارگیری تمرکز بیرونی بر متغیرهای حداکثر زاویه فلکشن زانو، حداکثر نیروهای عکس العمل زمین در جهت عمودی و خلفی و پرش لی سه گام مردان فعال بود.
  مواد و روش ها
  بیست و چهار مرد فعال سالم با میانگین سن 77/2±83/24 سال، وزن 30/9±20/72 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 8/1±20/22 کیلوگرم/متر 2 برای انجام این پژوهش انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه تمرینات فیدبکی(12 نفر) و کنترل(12 نفر) تقسیم شدند. گروه فیدبکی تمرینات را به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته انجام دادند. هم چنین مدت تمرین در هر جلسه 45 دقیقه طول می کشید. با استفاده از دستگاه آنالیز حرکت، دستگاه صفحه نیرو و آزمون پرش لی سه گام به ترتیب حداکثر زاویه فلکشن زانو در حین انجام تکلیف فرود، نیروهای عکس العمل زمین در جهت عمودی و خلفی و عملکرد حرکتی آزمودنی ها اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری تی زوجی و مستقل و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.
  یافته های پژوهش
  نتایج تحلیل آماری نشان داد تمرین فیدبکی تاثیر معنا داری بر افزایش حداکثر زاویه فلکشن زانو(post=51.26±4.80, pre=44.88±4.89, P=0.001)، اندازه اثر: 266/1)، افزایش پرش لی سه گام آزمودنی ها(post=5.21±0.49, pre=5.11±0.51, P=0.006)، اندازه اثر: 911/0) و کاهش نیروی خلفی عکس العمل زمین (post=-271±45.83, pre=-303±55.39, P=0.011)، اندازه اثر: 887/0) داشته؛ اما بر حداکثر نیروی عمودی عکس العمل زمین (post=1884±328.18, pre=2076±426.79, P=0.134)، اندازه اثر: 612/0) تاثیر نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اندازه اثر بالای گزارش شده از تاثیرگذاری تمرینات بر حداکثر زاویه فلکشن زانو، حداکثر نیروی خلفی عکس العمل زمین و عملکرد حرکتی افراد، به مربیان و ورزشکاران پیشنهاد می شود به منظور پیشگیری از آسیب لیگامان صلیبی قدامی و افزایش عملکرد حرکتی ورزشکاران از تمرینات فیدبکی در طول جلسات تمرینی بهره مند شوند.
  کلیدواژگان: پیشگیری از آسیب، تمرکز توجه، فیدبک، کینماتیک، لیگامان صلیبی قدامی
 • عبدالصالح زر*، سیدعلی حسینی، خاطره دهقانی، سیده زهرا سپهری صفحات 37-45
  مقدمه
  سندرم پیش از قاعدگی یکی از مشکلات شایع زنان است و تغییراتی از جمله اختلالات عملکردی را در زنان به وجود می آورد. کیفیت پایین خواب تمام جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی با کیفیت خواب زنان معتاد سرپرستی شده در مراکز ترک اعتیاد شهر شیراز در سال 1396 هست.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی بر روی 70 زن معتاد سرپرستی شده در مراکز ترک اعتیاد شیراز در سال 1396 انجام شد. آزمودنی ها پس از تکمیل رضایت نامه، پرسش نامه های سندرم پیش از قاعدگی و کیفیت خواب پترزبورگ را تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده و سطح معنی داری P≤0.05 در نظر گرفته شد.
  یافته های پژوهش
  نتایج نشان داد 03/53 درصد دارای کیفیت خواب مطلوب و 70/47 درصد دارای کیفیت خواب نامطلوب می باشند. در مورد علائم سندروم پیش قاعدگی، 69/19 درصد در وضعیت خفیف، 96/46 درصد در وضعیت متوسط و 33/33 درصد در وضعیت شدید به سر می برند. بین نمره کلی کیفیت خواب با نمره کل سندروم پیش قاعدگی(P=0.04) و متغیرهای علائم روحی(P=0.03) و تاثیر بر زندگی(P=0.02) و هم چنین بین اختلال عملکرد صبحگاهی با نمره کل سندروم پیش قاعدگی(P=0.003) و متغیرهای علائم روحی(P=0.02) و تاثیر بر زندگی(P=0.01) رابطه معنی داری وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها می توان گفت که بین کیفیت خواب و سندروم پیش قاعدگی در زنان معتاد سرپرستی شده در مراکز ترک اعتیاد شهر شیراز رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: سندرم پیش از قاعدگی، کیفیت خواب، زنان معتاد، مراکز ترک اعتیاد
 • عبدالعلی بنایی فر*، سارا ابراهیم پور، حمید طباطبایی، مهرزاد عبادی قهرمانی صفحات 46-57
  مقدمه
  یکی از مهم ترین انتقال دهنده های گلوکز، ناقل 4 گلوکز(GLUT4) است که در بافت های حساس به انسولین از جمله بافت عضلانی، بیان می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر تمرین مقاومتی بر بیان ژن ناقل 4 گلوکز(GLUT4) در بافت عضله اسکلتی و تغییرات انسولین، گلوکز و مقاومت انسولین در موش های صحرایی نر مبتلا به دیابت بود.
  مواد و روش ها
  بیست و هفت سر موش صحرایی نژاد ویستار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. موش ها به مدت 6 هفته در معرض رژیم غذائی پر چرب قرار گرفتند و سپس به طور تصادفی در سه گروه: دیابتی با تمرین مقاومتی(10=n)، کنترل دیابتی(10=n) و کنترل چاق(7=n) تقسیم شدند. شیوه القای دیابت نوع 2 به صورت تزریق یک دوز پایین استرپتوزوتوسین(STZ)(30 میلی گرم بر کیلوگرم) انجام گرفت. برنامه تمرینی مقاومتی به مدت 6 هفته و هر هفته 5 جلسه تمرین اجرا شد. غلظت گلوکز به روش آنزیمی رنگ سنجی با فن آوری گلوکز اکسیداز، انسولین سرم به روش الیزا و جهت بررسی بیان ژنGLUT4 از روش RT-Real time PCR استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده گردید. سطح معنی داری(α≤0.05) در نظر گرفته شد.
  یافته های پژوهش
  نتایج نشان داد، القای دیابت سبب کاهش بیان نسبی ژن GLUT4 در بافت عضله دوقلوی موش های کنترل دیابتی گردید(P=0.001). هم چنین میزان بیان ژن GLUT4 در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل دیابتی افزایش نشان داد(P=0.038). علاوه بر این نتایج نشان داد شش هفته تمرین مقاومتی سبب کاهش معنی دار گلوکز خون و مقاومت انسولین در موش های چاق دیابتی گردید(P=0.001).
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش، می توان اظهار کرد که بیان ژن GLUT4 در بافت عضله دوقلو موش صحرایی در وضعیت دیابتیک کاهش می یابد. هم چنین تمرینات مقاومتی توانست منجر به افزایش بیان ژن GLUT4 و بهبود سطح گلوکز و مقاومت انسولین در موش های دیابتی نوع 2 گردد که این امر می تواند ناشی از بهبود عملکرد ناقل گلوکز در اثر تمرین مقاومتی باشد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، موش های صحرایی نر، بیان ژن ناقل غشائی 4 گلوکز، مقاومت انسولین
 • مینو پرگل، شهره زارع کاریزی، مرتضی کریمی پور* صفحات 58-68
  مقدمه
  سرطان سلول ‏های غیرکوچک ریه(NSCLC) شایع‏ ترین نوع سرطان ریه و کشنده ‏ترین سرطان در سراسر جهان می‏ باشد. این بیماری اغلب در مراحل پیشرفته تشخیص داده می ‏شود. یکی از مکانیسم‏ های سیستم ایمنی برای مقابله با سلول‏ های سرطانی ریه، اتوفاژی می ‏باشد. اتوفاژی یک فرآیند کاتابولیکی حفاظت شده است که طی آن پروتئین ‏ها و اندامک ‏ها از طریق لیزوزوم حذف می‏ شوند. ‏microRNA ها، RNA های کوچک 22-19 نوکلئوتیدی بوده که به عنوان عوامل تنظیمی مهم در سلول، می ‏توانند به عنوان انکوژن یا سرکوبگر تومور در ایجاد سرطان ریه نقش داشته باشند. نقش miRNA ها در پیشرفت سرطان ریه با تنظیم ژن‏ های چندین پروتئین عملکردی مسیر اتوفاژی حائز اهمیت می ‏باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان بیان miR-204-5p و miR-20a موثر بر مسیر اتوفاژی در سرطان سلول‏های غیر کوچک ریه می‏باشد.
  مواد و روش ‏ها
  در این مطالعه میزان بیان miR-20a و miR-204-5p توسط تکنیک Real-Time PCR کمی در 30 بیمار مبتلا به سرطان سلول‏ های غیرکوچک ریه بررسی گردید. ابتدا استخراج RNA از بافت ‏های توموری و نرمال انجام شد، پس از طراحی پرایمر اختصاصی برای RNA مرجع و miRNA‏‏ های مورد مطالعه، سنتز cDNA با استفاده از پرایمرهای ساقه-حلقه(stem-loop) اختصاصی miR-20a و miR-204-5p انجام شد و نتایج آن با روش 2-∆∆CT آنالیز شد.
  یافته ‏های پژوهش
  بر اساس آنالیز نتایج حاصل از qRT-PCR مشخص گردید که در نمونه های بافت توموری میزان بیان miR-20a در بیماران مبتلا به NSCLC، در مقایسه با بافت نرمال افزایش بیان و miR-204-5p کاهش بیان نشان می‏دهد.
  بحث و نتیجه گیری
  این تغییرات میزان بیان، miR-20a را به عنوان انکوژن و miR-204-5p را به عنوان سرکوبگر تومور مطرح می ‏کند. بنا بر این اندازه گیری سطح بیان miRNA‏های مورد مطالعه می ‏تواند بیومارکری جهت تشخیص و پیشرفت سرطان ریه سلول ‏های غیرکوچک و هم چنین زمینه ‏ای برای درمان هدفمند این سرطان باشد.
  کلیدواژگان: میکرو RNA، اتوفاژی، سرطان ریه، بیومارکر
 • نوشین مهدیوند*، وحید نجاتی، غلامرضا نجفی، علی شالیزار جلالی، فاطمه رحمانی صفحات 69-78
  مقدمه
  هایپرترمی اسکروتومی به عنوان عامل ناباروری جنس نر شناخته شده است. تنش حرارتی در بیضه حتی برای یک دوره کوتاه می تواند باعث تخریب بافت بیضه و بروز اختلالات در روند اسپرماتوژنز شود. این مطالعه به منظور بررسی اثرات محفاظتی ژل رویال بر روی آسیب بیضه و اسپرماتوژنز پس از القاء تنش حرارتی در موش های صحرایی نر انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 48 رت نر به طور تصادفی به 8 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه 1: شاهد، گروه 2: ژل رویال(100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی)، گروه های 3، 4 و 5 به ترتیب تحت تنش حرارتی در دماهای 43، 39 و 37 درجه سانتی گراد به مدت 20 دقیقه در روز و گروه های 6، 7 و 8 به ترتیب تحت تنش حرارتی در دماهای 43، 39 و 37 درجه سانتی گراد به مدت 20 دقیقه در روز به همراه ژل رویال به میزان 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی روزانه دریافت کردند. تنش حرارتی به واسطه غوطه ورسازی اسکروتوم رت ها در حمام آب القاء گردید. پس از 48 روز، موش ها آسان کشی و بیضه های چپ جدا و تثبیت شدند. مقاطع بافتی 5 میکرومتری بیضه تهیه و با میکروسکوپ نوری مطالعه شدند.
  یافته های پژوهش
  نتایج نشان داد که قطر و ارتفاع اپی تلیوم زایای لوله های اسپرم ساز، ضخامت غشای پایه، تعداد سلول های اسپرماتوژنیک و سرتولی و وزن بیضه به میزان قابل توجهی(P<0.05) در گروه های تحت تنش حرارتی نسبت به گروه های شاهد و گروه ژل رویال کاهش یافت. تجویز هم زمان ژل رویال به غیر از گروه تنش حرارتی 43 درجه سانتی گراد+ژل رویال، فراسنجه های فوق را در تمام حیوانات مواجه شده با تنش حرارتی به شکل قابل ملاحظه ای(P<0.05) بهبود بخشید.
  بحث و نتیجه گیری
  تجویز ژل رویال می تواند از تغییرات بافتی بیضه و کاهش تعداد سلول های اسپرماتوژنیک در شرایط تنش حرارتی بیضه محافظت کند.
  کلیدواژگان: تنش حرارتی، ژل رویال، اسپرماتوژنز، بیضه، موش صحرایی
 • امیرحسین مومن*، سعید شالباف، صفورا صلاحی صفحات 79-85
  مقدمه
  یکی از مشکلات مهم محیط زیست در جامعه جهانی گسترش عناصر سنگین حاصل از توسعه صنایع می باشد. این عناصر نه تنها سلامت انسان را تهدید می نمایند بلکه وضعیت طبیعی اکوسیستم را با تغییراتی همراه می سازند. هدف از این تحقیق تاثیر عنصر سنگین آرسنیک بر فعالیت آنزیم لاکاز در سوش باکتری باسیلوس سوبتیلیس می باشد.
  مواد و روش ها
  باکتری باسیلوس سوبتیلیس، از فاضلاب صنعت کاغذ و خمیر استان هرمزگان از عمق 51 سانتی متری زیر سطح زمین جداسازی گردید و جهت غربالگری، سویه مورد نظر تحت آزمون های بیوشیمیایی و مورفولوژی قرار گرفت. پس از اندازه گیری شرایط بهینه رشد میزان فعالیت آنزیم لاکاز باکتری در غلظت های مختلف آرسنیک از 5، 10، 15 و 20 میلی گرم اندازه گیری شد. میزان فعالیت آنزیمی سویه های مورد نظر در هر غلظت با روش سینتیک و با استفاده از بافر سیترات 25 میلی مولار با 5/4 pH=به عنوان سوبسترا با استفاده از اسپکتوفتومتر در طول موج 634 نانومتر سنجیده شد. یافته های پژوهش: حداکثر فعالیت آنزیم لاکاز در سوش باکتری باسیلوس سوبتیلیس در غلظت 5 میلی گرم بر لیتر آرسنیک با حداکثر رشد باکتری در نمونه شاهد و حداکثر رشد باکتری در غلظت 20 میلی گرم بر لیتر تفاوت محسوسی نداشت. این در حالی است که با افزایش غلظت آرسنیک موجود در محیط کشت رشد باکتری در نمونه شاهد به استثنای حداکثر رشد آن در غلظت 20 میلی گرم بر لیتر با سایر غلظت ها تفاوت معنی داری(P≤0.05) را نشان می دهد.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد آرسنیک می تواند سبب کاهش روند رشد باکتری و هم چنین فعالیت آنزیم لاکاز در سوش باکتری باسیلوس سوبتیلیس شود.
  کلیدواژگان: آرسنیک، آنزیم لاکاز، باکتری باسیلوس سوبتیلیس، فلزات سنگین
 • سمانه نوری، علیرضا کیاست، مریم کلاهی*، رویا میرزاجانی، منصور سیدنژاد صفحات 86-98
  مقدمه
  زردچوبه با نام علمی Curcuma longa L. متعلق به خانواده زنجبیل می باشد. نوع روش استخراج بر درصد و نوع ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره گیاه موثر است. هدف از این مطالعه بررسی فیتوشیمیایی عصاره سوکسله زردچوبه با استفاده از روش های دستگاهی مختلف و اندازه گیری محتوای فلاونوئیدی و فلاونولی در روش های مختلف عصاره گیری است.
  مواد و روش ها
  آزمون های فیتوشیمیایی به منظور تعیین متابولیت های ثانویه بر روی عصاره سوکسله اتانولی این گیاه انجام شد و روش های آنالیز دستگاهی مختلف به منظور تاییدی بر وجود کورکومینوئیدها بر روی این عصاره صورت گرفت. محتوای فلاونوئیدی و فلاونولی عصاره ها با روش های مختلف عصاره گیری (ماسراسیون، اولتراسونیک و سوکسله) با استفاده از استاندارد کوئرستین سنجیده شد.
  یافته‏ های پژوهش
  نتایج به دست آمده از بررسی فیتوشیمیایی، حضور ترکیبات آلکالوئیدی، فلاونوئیدی و گلیکوزیدی و عدم حضور ترکیبات تاننی و ساپونینی در عصاره ی سوکسله اتانولی را تایید می کند. یافته های IR، UV، GC و GC/Mass بیانگر وجود کورکومینوئیدها در عصاره ی زردچوبه به روش سوکسله می باشد. نتایج آزمون های آماری نشان داد که بیشترین محتوای فلاونوئیدی و فلاونولی مربوط به عصاره استخراج شده با دو حلال هگزان و اتانول است.
  بحث و نتیجه ‏گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که روش سوکسله علیرغم نیازمند بودن به دمای بالا و استفاده نمودن از حلال داغ، ساختار کورکومینوئیدها در این روش عصاره گیری حفظ شده است و این روش عصاره گیری می تواند یک روش مناسب جهت استخراج کورکومین از گیاه زردچوبه باشد. همچنین روش مناسب جهت استخراج ترکیبات فلاونوئیدی و فلاونولی، روش استخراج با دو حلال هگزان و اتانول می باشد. واژه‏های کلیدی:
  کلیدواژگان: استخراج، کورکومینوئید، فلاونوئید، فلاونول، Curcuma longa L
 • ابوذر رویین تن*، فاطمه فدایی نوبندگانی صفحات 99-110
  مقدمه
  آزول ها گروهی از ترکیبات ضد قارچ هستند که به دلیل پایین بودن سمیت، اثر بخشی بالاتر، دارای طیف گسترده ای از فعالیت می باشند. ارگسترول جزء اصلی غشای سلول قارچی است. مهار آنزیم لانسترول 14 آلفا دمتیلاز باعث کاهش سنتز ارگسترول می شود. ارگسترول نقشی مانند هورمون در سلول های قارچ بازی می کند که رشد قارچ را تحریک می نماید. کار موثر آزول ها مهار رشد قارچ می باشد. در این مقاله مطالعات داکینگ روی تعدادی از مشتقات آزول با اثر مهارکنندگی آنزیم لانسترول 14 آلفا دمتیلاز انجام و سپس خطر سمیت آن ها ارزیابی شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. برای بررسی نحوه اتصال مشتقات اکسیم اتر بنزایمیدازول به جایگاه فعال آنزیم، در ابتدا ساختار شیمیایی ترکیبات با استفاده از نرم افزار ChemBioDraw Ultra نسخه 14 ترسیم شد. سپس به منظور بهینه سازی انرژی، به نرم افزار Hyperchem انتقال یافت. مطالعات داکینگ به وسیله نرم افزار Auto Dock-Vina-1-1-2-win32.msi انجام شد و نتایج با استفاده از نرم افزار مولگرو مورد آنالیز قرار گرفت. در مرحه نهایی ارزیابی خطر سمیت ترکیبات به وسیله برنامه OSIRIS انجام گردید.
  یافته های پژوهش
  بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات داکینگ مهم ترین پیوندهای درگیر در اتصال دارو با گیرنده، کوئوردیناسیون حلقه آزول با پروتئین هم، پیوند هیدروژنی و اتصالات هیدروفوبیک می باشند. در میان تمام ترکیبات مورد مطالعه، بهترین نتایج داکینگ مربوط به ترکیب شماره 1 (ترکیب حاوی هتروسیکل ایمیدازول) است. در حقیقت این ترکیب با منفی ترین سطح انرژی اتصال(17/9- کیلوکالری بر مول) تمایل بیشتری برای اتصال به آمینو اسیدهای کلیدی جایگاه فعال آنزیم 51CYP دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  در پایان با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات داکینگ و ارزیابی خطر سمیت، می توان نتیجه گرفت که ترکیب شماره 1 (ترکیب حاوی هتروسیکل ایمیدازول) در مقایسه با ترکیب مرجع فلوکونازول می تواند به عنوان مهارکننده موثرتر آنزیم 51CYP مطرح شود.
  کلیدواژگان: داکینگ مولکولی، آزمون سمیت، مهارکننده های 51CYP، آزول ها
 • مهدی مسعودی کرهرودی، حسین هنری*، سید مسیح اعتمادایوبی، مسعود عبدالهی صفحات 111-121
  باکتری بورخولدریا سودومالئی عامل بیماری میلوئیدوزیس و باکتری شیگلا دیسانتری شایع ترین عامل اسهال است و تاکنون هیچ واکسن موثری علیه این دو باکتری تولید نشده است. پروتئین BLF1 باکتری بورخولدریا سودومالئی نقش مهمی در ایجاد بیماری زایی و عفونت دارد. STxB شیگلا دیسانتری یکی از فاکتورهای مهم در بیماری زایی است و هم چنین دارای نقش یاوری و حاملی است. ترکیب پروتئین BLF1 با STxB می تواند کاندیدای مناسبی برای واکسن باشد. در این مطالعه تیتر آنتی بادی پروتئین های BLF1-STxB وBLF1 در رت با یکدیگر مقایسه شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی وکتورهای pET28a(+)-blf1-stxB و pET28a(+)-blf1 به باکتری BL21(DE3) E. coli تراریخت و توسط PCR تایید شدند. بیان ژن های blf1-stxB و blf1 تحت القای Isopropyl-β-D-thiogalactoside انجام و بعد از تخلیص پروتئین با استفاده از ستون کروماتوگرافی تمایلی، پروتئین های حاصل در چهار نوبت به رت تزریق شد. آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در سرم رت ها اندازه گیری شد.
  یافته های پژوهش
  پروتئین های نوترکیب تولید شده به وسیله SDS-PAGE و لکه گذاری وسترن مورد تایید قرار گرفتند. نتایج الایزا نشان داد که آنتی بادی علیه آنتی ژن BLF1 تولید شده و با ترکیب STxB با BLF1 میزان تیتر آنتی بادی نسبت به تیتر آنتی بادی علیه آنتی ژن BLF1 افزایش یافته است.
  بحث و نتیجه گیری
  پروتئین BLF1-STxB تیتر آنتی بادی بیشتری نسبت به BLF1 داشت. به علت شباهت ساختاری زیر واحد STxB با همتای آن در باکتری اشرشیاکلی می تواند کاندیدای واکسن علیه بورخولدریا سودومالئی، شیگلا دیسانتری، باکتری اشرشیاکلی انتروهموراژیک(EHEC) و اشرشیا انترو توکسینوژنیک(ETEC) باشد.
  کلیدواژگان: بورخولدریا سودومالئی، شیگلا دیسانتری، میلوئیدوزیس، BLF1، STxB
 • محمد نوشاد*، بهروز علیزاده بهبهانی صفحات 122-132
  ترنج یا برگاموت با نام علمی Citrus bergamia متعلق به خانواده مرکبات است. هدف از این مطالعه، شناسایی ترکیبات فیتوشیمیایی، پتانسیل آنتی اکسیدانی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس ترنج بر تعدادی از سویه های عفونت زا در شرایط برون تنی بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تجربی، ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس ترنج با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنجی جرمی شناسایی شد. پتانسیل آنتی اکسیدانی اسانس ترنج به روش کاهش ظرفیت رادیکالی و بر اساس 50IC تعیین گردید. از روش های کربی-بوئر، انتشار در آگار(چاهک)، رقت سازی در مایع و پورپلیت(حداقل غلظت کشندگی) برای ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس ترنج استفاده شد.
  یافته های پژوهش
  نتایج حاصل از بررسی اجزای فیتوشیمیایی، تعداد 19 ترکیب در اسانس ترنج را اثبات نمود. ترکیبات Linalool (58/31 درصد) و Limonene (47/21 درصد) بخش عمده تشکیل دهنده اسانس بودند. فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس ترنج بر اساس 50IC برابر با 212 میکروگرم بر میلی لیتر بود. حداقل غلظت ممانعت کنندگی اسانس ترنج برای سویه های سودوموناس ائروژینوزا، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استرپتوکوکوس پیوژنز به ترتیب برابر با 4، 8، 2 و 2 میلی گرم بر میلی لیتر بود، در حالی که نتایج حداقل غلظت کشندگی اسانس برای باکتری های مذکور 8، 8، 4، 4 میلی گرم بر میلی لیتر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه تجربی نشان داد که اسانس ترنج دارای اثر ضد میکروبی بر سویه های عفونت زا به ویژه باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استرپتوکوکوس پیوژنز داشت. اگر چه پژوهش های بیشتری در این زمینه ضروری می باشد ولی می توان از اسانس ترنج به عنوان عوامل ضدمیکروبی جدید در صنایع داروسازی و غذایی بهره برد.
  کلیدواژگان: پتانسیل آنتی اکسیدانی، اسانس ترنج، باکتری های بیماری زا، ترکیبات فیتوشیمیایی
 • ریحانه شالی، علی نعمتی*، پوران اردلان صفحات 133-142
  مقدمه
  استفاده نانوذرات نقره به عنوان یک مهارکننده بالقوه در درمان سرطان به تازگی توجه زیادی را به خود جلب نموده است. نانوذرات نقره اثرات سینرژیک و هم چنین یک اثر سیتوتوکسیک بر زنده بودن سلول ها داشته که نقش اصلی در اثرات ضد تومور و ضد سرطانی آن را توجیه می کند. هم چنین اثرات آنتی اکسیدانی نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز با استفاده از عصاره های گیاهی کاربرد این نانوذرات را در پزشکی وسعت بخشیده است. لذا در این بررسی اثر سمیت سلولی نانوذره نقره سنتز شده از ریشه انجبار بر سلول های سرطان کبد(HepG2) در مقایسه با سلول های نرمال پوست(HDF) مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه توان مهار رادیکال های آزاد ABTS و DPPHتوسط نانوذره با استفاده از تست های رنگ سنجی ارزیابی گردید.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی سمیت سلولی ابتدا سلول های سرطانی و نرمال به صورت جداگانه کشت داده شدند و سپس به پلیت های 96 چاهکی منتقل گردیدند. در ادامه با غلظت های مختلف نانوذره تیمار شدند و نهایتا با استفاده از تست MTT میزان بقا سلول ها ارزیابی گردید. توان آنتی اکسیدانی نانوذره نقره با توجه به میزان مهار رادیکال های آزاد ABTS و DPPH ارزیابی شد.
  یافته های پژوهش
  نتایج نشان داد که نانوذره سلول های سرطانی را با IC50 در حدود 3 میکروگرم بر میلی لیتر مهار نموده حال آن که در این غلظت بر سلول های نرمال(IC50:50μg/ml) بی اثر می باشد. مهار رادیکال های آزاد(IC50:15μg/ml) ABTS و DPPH (IC50:20μg/ml) اثرات آنتی اکسیدانی نانوذره را تایید نمود.
  بحث و نتیجه گیری
  پتانسیل بالای نانوذره سنتز شده بر علیه سلول های سرطانی در مقایسه با سلول های نرمال و هم چنین فعالیت قوی آنتی اکسیدانتی این نانوذره استفاده از آن را در درمان بسیاری از بیماری های ناشی از استرس اکسیداتیو و دیگر کاربردهای زیست پزشکی ارزشمند می سازد.
  کلیدواژگان: نانوذره نقره، آنتی اکسیدانت، گیاه انجبار، سرطان
 • تورج محمدزمانی، احمدرضا موحدی*، الهه عرب عامری صفحات 143-155
  مقدمه
  استرس پریناتال موجب تغییرپذیری مغز شده و اثرات طولانی مدتی بر ساختار و عملکرد آن بر جای می گذارد. پارکینسون یک بیماری مخرب عصبی پیشرونده است و یکی از عوامل مستعدکننده پارکینسون استرسپریناتال است. پرداختن به فعالیت ورزش روشی مناسب برای پیشگیری این بیماری می باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان اثر بخشی ورزش اجباری بر بافت جسم سیاه در رت های پارکینسونی دارای استرس پریناتال انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت تجربی انجام گرفت. تعداد 48 موش نر نژاد ویستار که نیمی از آن ها تحت استرس پریناتال و به دنبال آن پرداختن به فعالیت ورزشی اجباری قرار گرفته بودند در 8 گروه 6 تایی؛ با استرس(کنترل، شم، پارکینسونی، پارکینسون+ورزش اجباری) و بدون استرس(کنترل، شم، پارکینسونی، پارکینسون+ورزش اجباری) تقسیم شدند. پس از 8 هفته، حیوانات جراحی استریوتاکس گردیدند، سه هفته بعد علائم پارکینسون با استفاده از آزمون آپومورفین Rotation test و Wire grasping بررسی گردید. تعداد نورون ها جسم سیاه مغز با استفاده از میکروسکوپ شمارش و داده های با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل گردید.
  یافته های پژوهش
  یافته ها نشان داد که در گروه های با و بدون استرس، تعداد نورون های جسم سیاه گروه ورزش اجباری با گروه پارکینسون تفاوت داشتند و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود(P=0.000) و بین میانگین تعداد نورون های جسم سیاه گروه ورزش اجباری در دو گروه با و بدون استرس تفاوت معنی دار بود(P=0.014).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج به اثرات ورزش اجباری در حفاظت بهتر تعداد نورون های جسم سیاه اشاره می کند و پیشنهاد می نماید ورزش می تواند به عنوان یک عامل سودمند در کاهش دژنره شدن نورون های دوپامینرژیک بیماری پارکینسون موثر باشد و نیز استرس پریناتال باعث کاهش اثرات سودمند ورزش می گردد.
  کلیدواژگان: ورزش اجباری، استرس پریناتال، جسم سیاه، پارکینسون
 • محمد شکرزاده، عباس محمدپور، مهدی عباسی روشن، مهران رجبی صحنه سرایی، مصطفی دریایی* صفحات 156-163
  مقدمه
  دیابت نوع 2 یک گروه ناهمگن پیچیده ای از شرایط متابولیکی است که با افزایش سطح قند خون به علت اختلال در عملکرد انسولین و یا ترشح انسولین توصیف می شود. ژن TCF7L2 به عنوان یکی از ژنهای عمده مستعد ابتلا به دیابت در نظر گرفته شده است. پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs7903146 واقع در اینترون شماره 3 این ژن می باشد که به طور قابل توجهی با دیابت نوع 2 موثر است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مورد - شاهدی ، 141 فرد بیمار و 86 فرد سالم حضور یافتند. 5cc از خون محیطی افراد دیابتی در لوله های حاوی EDTA جمع آوری شد. DNA ژنومی با استفاده از روش Salting-out استخراج شد و با استفاده از روش PCR-RFLP بررسی ژنوتیپی پلی مورفیسم انجام شد.
  یافته های پژوهش
  فراوانی ژنوتیپ و آلل پلی مورفیسم rs7903146 به طور معنی داری بین بیماران دیابتی نوع 2 و افراد غیر دیابتی متفاوت بود(به ترتیب: 0/0468p= و 0/0474p=). فراوانی آلل T در گروه دیابت نوع 2 ، 5/54% و در افراد غیر دیابتی 5/39% بود و این آلل به طور قابل توجهی با خطر ابتلا به دیابت نوع 2 ارتباط داشت (OR=1/8333 , 95%CI=1/0456 - 3/2144)
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج ما ارتباط بین پلی مورفیسم rs7903146 ژن TCF7L2 و افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در غرب مازندران را تایید می کند.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، TCF7L2، PCR-RFLP، پلی مورفیسم rs7903146
 • زهرا کرم پور قبچاق*، فرح فرخی صفحات 164-175
  مقدمه
  دیابت قندی موجب افزایش استرس اکسیداتیو و کاهش فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی می شود. با توجه به اهمیت تشدید استرس اکسیداتیو در بروز اختلالات ناباروری و آسیب تخمدان در بیماری دیابت، این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات تجویز سولفات روی بر شاخص های استرس اکسیداتیو بافت تخمدان موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی روی 24 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار با وزن تقریبی 150-120 گرم انجام شد. موش ها به چهار گروه: کنترل سالم، کنترل دیابتی و دو گروه دیابتی تحت تیمار با سولفات روی(15 و 30 میلی گرم بر کیلوگرم) تقسیم شدند. سولفات روی یک هفته بعد از تزریق استرپتوزوتوسین به مدت 28 روز(از طریق گاواژ، روزانه) تجویز شد. در پایان آزمایش، وزن بدن و قند خون حیوانات اندازه گیری و با میزان وزن و قند خون اندازه گیری شده در هفته قبل از بررسی مقایسه گردید. هم چنین سطح مالون دی آلدهید(MDA)، فعالیت آنزیم کاتالاز(CAT) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام(TAC) به عنوان شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت تخمدان اندازه گیری شد. در پایان داده های گروه ها با نرم افزار SPSS و آزمون های ANOVA و Tukey’s تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته های پژوهش
  هیپرگلیسمی مزمن کنترل نشده(گلوکز خون بالای mg/dl 300) سطح MDA حیوانات دیابتی را در مقایسه با حیوانات سالم به طور معنی داری افزایش داد(P<0.05). هم چنین هیپرگلیسمی موجب کاهش فعالیت آنزیم کاتالاز و سطح ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) حیوانات دیابتی گردید(P<0.05). تجویز سولفات روی با افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز، سطح MDA بافت تخمدان حیوانات دیابتی را در مقایسه با گروه کنترل دیابتی کاهش داد ولی نتوانست بر میزان TAC به صورت معنی داری موثر باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  تجویز 4 هفته ای سولفات روی به صورت وابسته به دز موجب کاهش اثرات اکسیداتیو در بافت تخمدان موش های دیابتی گردید.
  کلیدواژگان: سولفات روی، دیابت قندی، استرس اکسیداتیو، تخمدان، موش صحرایی
 • ایرج شهرامیان، محمدحسن محمدی، غلامرضا کلوندی*، علیرضا سرگزی، عباس ستوده صفحات 176-182
  مقدمه
  بیماری سلیاک بیماری خود ایمنی است که علاوه بر عوارض گوارشی، عوارض خارج روده ای نظیر تظاهرات نورولوژیک نظیر تشنج، انسفالوپاتی، آتاکسی دارد، این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع سلیاک در کودکان مبتلا به تشنج انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی بر روی 100 کودک مبتلا به تشنج در طی سال 1395 انجام شده است. از این افراد نمونه خون تهیه و سطح ترانس گلوتامیناز بافتی IgA در آن ها بررسی شد. سپس تمامی افرادی که دارای سطوح افزایش یافتهTTgIGA بودند تحت آندوسکوپی و بیوپسی جهت تایید تشخیص بیماری سلیاک قرار گرفتند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 به صورت میانگین، توزیع فراوانی و با آزمونT-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته های پژوهش
  در این مطالعه 100 کودک و نوجوان 2 تا 18 ساله مبتلا به تشنج مورد بررسی قرار گرفت. میانگین سنی این افراد 12/1±8/16 سال بود. 54 درصد بیماران به تشنج جنرالیزه تونیک کلونیک و 46 درصد نیز به تشنج پارشیال کمپلکس مبتلا بودند. 3 نفر از افراد مبتلا به تشنج جنرالیزه تونیک کلونیک و 2 نفر از افراد مبتلا به تشنج پارشیال کمپلکس دارای IgAtTg- مثبت بودند. شیوع سلیاک در میان افراد مبتلا به تشنج 5 درصد بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به همراهی سلیاک با تظاهرات نورولوژیک بهتر است بیمارانی که دارای علائم نورولوژیک به همراه علائم گوارشی هستند از نظر سلیاک مورد بررسی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: شیوع، سلیاک، تشنج، کودکان، نوجوانان
 • مهدیه انوش*، مریم افروغ صفحات 183-193
  مقدمه
  با توجه به شیوع نسبتا بالای وابستگی فیزیولوژیک و روانی به مورفین به عنوان یک ضد درد اپیوییدی قوی از سویی و بروز تحمل به اثرات ضد دردی آن از سویی دیگر، یافتن راهکارهایی جهت کاهش این پیامدها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. داروهای مختلفی نظیر ضد تشنج ها و ضد سایکوزها تاکنون برای این منظور مطالعه شده اند. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات کتورولاک بر بروز تحمل و وابستگی به اثرات ضد دردی مصرف مزمن مورفین در موش های سوری نر می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 9 گروه موش های سوری نر بالغ استفاده شد. به منظور بررسی تحمل، مورفین و کتورولاک در 5 روز متوالی یا به صورت تک دوز در روز پنجم به موش ها تزریق شدند. سپس جهت بررسی درد حاد حرارتی از تست صفحه داغ استفاده شده و زمان های شروع پاسخ، ثبت گردید. جهت بررسی درد شیمیایی، از تزریق فرمالین به کف پا استفاده شد و نمرات درد، ثبت گردید. نهایتا جهت سنجش وابستگی از تست تزریق نالوکسان در روز پنجم، استفاده گردید و علایم سندرم ترک، به ثبت و بررسی شد.
  یافته های پژوهش
  پس از انتخاب دوز بهینه از هر دو دارو(mg/kg 5 مورفین و mg/kg 2 کتورولاک)، در بررسی تحمل، تفاوت معناداری(P<0.05) بین مصرف تک دوزمورفین و مصرف مزمن مورفین، هم چنین بین مصرف مزمن مورفین و کتورولاک با مورفین بدون کتورولاک در موش های وابسته، مشاهده شد. اما مصرف تک دوز مورفین با مصرف مزمن کتورولاک در موش های وابسته تفاوت معناداری نداشت(P>0.05). در بررسی وابستگی نیز بین مصرف مزمن مورفین ومصرف مزمن مورفین همراه کتورولاک تفاوت معنادار وجود داشت(P<0.05). به علاوه اثر ضد دردی و نیز کاهندگی تحمل نسبت به مورفین در مدل درد شیمیایی اثبات شد.
  بحث و نتیجه گیری
  کتورولاک علاوه بر دارا بودن اثر کاهندگی در درد شیمیایی، تحمل به اثر ضد دردی مورفین را به طور معنی داری کاهش می دهد و از طرفی نیز علایم سندرم ترک ناشی از تجویز نالوکسان را می کاهد.
  کلیدواژگان: مورفین، کتورولاک، تحمل، وابستگی
 • اردشیر شیری، علی یاسینی*، نسیم ساعتی صفحات 194-204
  مقدمه
  در سالیان اخیر پژوهش ها در حوزه سوء رفتار افزایش یافته است. در این میان، یکی از مفاهیمی که توجه صاحب نظران سازمانی را به خود جلب نموده است بی نزاکتی محل کار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر ارتکاب بی نزاکتی بر رفتارهای غیر مولد شغلی کارکنان بیمارستان اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به جهت ماهیت، توصیفی -همبستگی و شیوه گردآوری داده ها به روش میدانی می باشد. جامعه پژوهش شامل 3224 نفر از کارکنان بیمارستان های شهرستان خرم آباد در سال 1395 می باشد که از میان آنان 344 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل مقیاس ارتکاب بی نزاکتی، پرسش نامه های خودپایشی، کانون کنترل، رفتار شهروندی اجباری، رفتار ضد شهروندی و رفتارهای غیر مولد بودند که پایایی و روایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ و روایی محتوا تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار PLS پردازش شده و آزمون آن ها از روش معادلات ساختاری(SEM) در دو بخش تحلیل عاملی تاییدی و بررسی فرضیه ها انجام گرفت.
  یافته های پژوهش
  نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتکاب بی نزاکتی، رفتارهای غیر مولد کارکنان را به طور مثبت و معنادار(t>1.96) تحت تاثیر قرار می دهد و در این میان رفتار شهروندی اجباری و رفتار ضد شهروندی(t>1.96) نقش میانجی گری را بر عهده دارند. هم چنین نقش تعدیلگری کانون کنترل و خودپایشی به صورت معکوس(0> ضریب مسیر) و معنادار(t>1.96) تایید شد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به آثار مخرب بی نزاکتی بر سازمان، لازم است تدابیر مدیریتی شفاف و دقیق، بهبود شرایط محیط کاری و آموزش های لازم در حیطه رفتار در میان کارکنان بیمارستان اندیشیده شود.
  کلیدواژگان: بی نزاکتی محل کار، رفتارهای غیر مولد، رفتار شهروندی اجباری، کانون کنترل
 • علیرضا علی همتی، حمیرا حاتمی*، نازلی خواجه نصیری صفحات 205-214
  مقدمه
  بیماری مالتیپل اسکلروزیس(MS) نوعی بیماری سیستم عصبی مرکزی است که در آن میلین رشته های عصبی تخریب می شوند. استرس اکسیداتیو به عنوان یکی از عوامل دخیل در پاتوژنز بیماری MS شناخته شده است، خاصیت آنتی اکسیدانی 17-بتا استرادیول نیز کاملا مشخص است. از این رو در این پژوهش اثر 17- بتا استرادیول بر پارامترهای استرس اکسیداتیو در مدل تجربی MS مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  چهل و نه سر موش صحرائی نر نژاد ویستار پس از کانول گذاری در ناحیه CA1 هیپوکامپ به طور تصادفی به هفت گروه هفت تایی تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه شاهد، گروه MS، گروه های دریافت کننده استرادیول، گروه های MS+استرادیول. MS با تزریق داخل هیپوکامپی اتیدیوم بروماید القاء می شود و استرادیول بنزوات به صورت پیش تیمار و به مدت 5 روز تزریق گردید. بیست و چهار ساعت پس از اتمام دوره آزمایش، میزان پارامترهای استرس اکسیداتیو در این ناحیه با سنجش MDA، محتوای گلوتاتیون و آنزیم های آنتی اکسیدانی(گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتازو کاتالاز) مشخص شد.
  یافته های پژوهش
  ریز تزریق سم اتیدیوم بروماید موجب افزایش معنی دار ظرفیت اکسیدانی و کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی شد(P<0.05). پیش تیمار 17-بتا استرادیول از افزایش ظرفیت اکسیدانی و کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی نشات گرفته از اتیدیوم بروماید به طور معنی دار ممانعت کرد(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  17-بتا استرادیول به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی احتمالا از طریق حذف گونه های فعال اکسیژن و پاکسازی بافت از رادیکال های آزاد، از افزایش شاخص های استرس اکسیداتیو در مدل تجربی MS جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، اتیدیوم بروماید، ریز تزریق، استرس اکسیداتیو، 17-بتا استرادیول، هیپوکامپ، موش صحرائی
|
 • Latifeh Porakbar*, Forough Yosefzaei, Khalil Farhadi Pages 1-9
  Introduction
  There has been growing interest in using environmentally friendly methods of synthesizing nanoparticles without using substances risky to the environment and human health. The aims of this study were biosynthesis of silver nanoparticles using different tree gum extracts and evaluation of the toxicity of nanoparticles and their salts against two bacteria: Escherichia coli and Staphylococcus aureus.  
  Materials & Methods
  In this study, silver nanoparticles (SNPs) synthesized from manna of Quercus, Cerasus avium, and Prunus armeniaca gum extracts were investigated for their antibacterial activity. Silver nanoparticles were prepared from the reduction of silver nitrate. Copper nanoparticles (CuNPs) were formed by reduction of CuCl2 with L-ascorbic acid. Prepared nanoparticles were characterized by ultraviolet-visible spectroscopy and TEM techniques. Antibacterial activities of the nanoparticles were tested against Staphylococcus aureus and Escherichia coli.
  Findings
  In the present study, biosynthesis and characterization of SNPs using Cerasus avium and Prunus armeniaca gum extracts is reported for the first time. The spectrum of the reaction mixture showed a strong absorption peak at 420 nm. TEM image showed that Ag-NPs (SNPs) formed were well dispersed with a spherical structure and 10 to 30 nm particle size range. Bacteria (E. coli and S. aureus) showed clear hypersensitivity to silver and copper nanoparticles, and the effects of SNPs were more notable than those of CuNPs. Data analysis showed that CuCl2 and AgNO3 nanoparticles had a lower inhibitory effect.  
  Discussion & Conclusions
  Our results showed these microorganisms had sensitivity against the tested nanoparticles; however, E. coli showed higher sensitivity than S. aureus to both nanoparticles.
  Keywords: Silver, copper nanoparticles, Antibacterial activity, Tree gum
 • Jalil Derakhshan, Adibeh Abdi, Somayeh Yazdani, Mohmmad Babamiri*, Sardar Saiedi, Yaser Khaledi Pages 10-22
  Introduction
  Low-frequency noise, even at low levels, is annoying and affects the physiological function of individuals. Some individual differences, such as sensitivity to noise, can reduce or increase the effect of noise on physiological parameters. The purpose of this study was to investigate the effect of individual sensitivity on physiological parameters in the presence of low-frequency noise.  
  Materials & Methods
  This is an interventional study. 120 subjects were selected through targeted sampling (60 high sensitivity and 60 low sensitivity). By simulating the real environment of each person, they were exposed to 50, 60, and 70 dB of noise. Before and after exposure, the mean body temperature, skin temperature, heart rate, blood pressure, and oxygen content was measured and recorded. Data were analyzed using the SPSS20 software package, independent t-test, and paired T-test. Code of ethics: IR.umsha.REC.1395.457  
  Findings
  The results showed that low-frequency noise negatively affects physiological parameters and increases physiological parameters by increasing the noise level from 50 to 70 dB (P<0.05). Investigating the combined effect of individual sensitivity to noise and gender showed that physiological parameters are more affected in women and people with high sensitivity (P<0.05).  
  Discussion & Conclusions
  Considering that high blood pressure is closely related to cardiovascular disease, the use of people who are more tolerant to noise (low sensitivity) in areas where exposure to noise is higher than the safe limit can prevent cardiac complications.
  Keywords: Low-frequency noise (LFN), Individual sensitivity noise, Physiological parameter
 • Hadi Abbaszadeh Ghanati*, Amir Letafatkar, Ali Abbasi Pages 23-36
  Introduction
  A potential limitation of current ACL injury prevention training may be a deficit in the transfer of conscious, optimal movement strategies rehearsed during training sessions to automatic movements required for athletic activities. Instructional strategies with an internal focus of attention have traditionally been utilized, but may not be optimal for the acquisition of the control of complex motor skills. Conversely, external-focus instructional strategies may enhance skill acquisition more efficiently and increase the transfer of improved motor skills to sports activities
  Objective
  The purpose of the current study was investigation of the effect of feedback training utilizing external focus of attention on kinetic, kinematic, and functional factors of active subjects.
  Materials and Methods
  Twenty-four males (aged 24.83±2.77 years, BMI 22.20±1.8 kg/m2, and weight 72.20±9.30 kg) were randomly assigned to feedback (n=12) and control (n=12) groups. The Feedback group completed training 3 times a week for 8 weeks; training lasted 45 min in each session. Peak knee flexion angle was measured using 3D motion analysis during landing, peak vertical and posterior ground reaction force was measured using force plate set, and functional movement was measured using triple hop test. For data analysis repeated measures analysis of variance, independent-sample, and paired t tests were used.
  Findings
   Results revealed that feedback training caused significantly increased peak knee flexion angle (p=0.001, pre=44.88±4.89, post=51.26±4.80, effect size=1.266), increased functional movement of subjects (p=0.006, pre=5.11±.51, post=5.21±.49, effect size=0.911), and decreased peek posterior ground reaction force (p=0.011, pre=-303±55.39, post=-271±45.83, effect size=0.877). There was no significant effect in peak vertical ground reaction force (p=0.134, pre=2076±426.79, post=1884±328.18, effect size=0.612 ).
  Conclusion
  Given the reported significant effect of training on peak hip abduction moment and functional movement of participants, coaches and athletes recommended that to reduce the risk factors associated with anterior cruciate ligament injury and increase athletic functional performance, feedback training should be used during training sessions.
  Keywords: Injury prevention, Focus of attention, Feedback, Kinematic, Anterior cruciate ligament
 • Abdosaleh Zar *, seyedAli Hosseini, Khatereh Dehghani, seyedZahra Sepehri Pages 37-45
  Introduction
  Premenstrual syndrome is one of the most common female problems and causes changes such as functional disorders in women. Low quality sleep can affect every aspect of life. The aim of the present study was to investigate the relationship between the premenstrual syndrome with sleep quality in women sponsored by the drug addiction treatment centers in Shiraz in 2017.  
  Materials & Methods
  This descriptive study was carried out on 70 women sponsored by the drug addiction treatment centers in Shiraz in 2017. After completing the consent form, participants completed the premenstrual syndrome and the Petersburg sleep quality questionnaires. The data were analyzed using the Spearman correlation coefficient and the results were considered statistically significant at P≤0.05.  
  Findings
  The results showed that 53.03% had good sleep quality and 47.70% had undesirable sleep quality. The symptoms of the premenstrual syndrome were mild in 19.69%, moderate in 46.96%, and severe in 33.33% of the women. There are significant relationships between the total score of sleep quality, the total score of premenstrual syndrome (P = 0.04), and psychological symptoms (P = 0.03) and impact on life (P = 0.02) variables. Also, there were significant relationships between dysfunction in the morning, the total score of premenstrual syndrome (P = 0.003), and psychological symptoms (P = 0.02) and impact on life (P = 0.01) variables. Code of ethics: IR.MIAU.REC.1395.112  
  Discussion & Conclusions
  Based on our findings, we can say that there is a significant relationship between sleep quality and premenstrual syndrome in women sponsored by the drug addiction treatment centers in Shiraz.
  Keywords: Premenstrual syndrome, Sleep quality, Addicted women, Addiction treatment centers
 • Abdolali Banaeifar*, Sara Ebrahimpor, Hamid Tabatabaie, Mehrzad Ebadi Ghahremani Pages 46-57
  Introduction
  One of the most important glucose transporters is glucose transporter 4 (GLUT4), which can be expressed in insulin-sensitive tissues such as skeletal muscles. The purpose of this study was to investigate the effects of resistance training on GLUT4 gene expression and glycemic index in rats with type 2 diabetes.
  Materials & Methods
  Twenty-seven Wistar rats were selected; the rats were fed a high-fat diet for 6 weeks and then randomly divided into three groups: diabetic with resistance training (n=10), diabetic control (n=10), and obesity control (n=7). Type 2 diabetes was induced by injection of a low dose of Streptozotocin (STZ) (30 mg/kg). The resistance training program was performed for 6 weeks, five days per week. The glucose concentration was measured by glucose oxidase enzyme technology, serum insulin by the ELISA method, and real-time PCR was used to test the GLUT4 gene expression. For data analysis, independent t-test and one-way analysis of variance were used (α=0/ 05).
  Findings
  The results indicated that induction of diabetes reduced the GLUT4 gene expression in the gastrocnemius muscle tissue of diabetic rats (P=0.001). Also, GLUT4 gene expression increased in the diabetic training group compared with the diabetic control group (P=0.038). In addition, blood glucose and insulin resistance decreased significantly. The content of GLUT4 gene expression was increased in the training group compared with the diabetic control group (p=0.001).
  Discussion & Conclusions
  Based on the findings of this study, it can be stated that the GLUT4 gene expression in rat gastrocnemius muscle tissue is reduced in diabetic rats. Also, resistance training could increase the GLUT4 gene expression and improve glucose transport and insulin resistance in type 2 diabetic rats. This could be due to improvement in the performance of glucose transporters by resistance training.
  Keywords: Resistance training, Insulin resistance, GLUT4 gene expression, Rats
 • Minoo Pargol, Shohreh Zare Karizi, Morteza Karimi Pour* Pages 58-68
  Introduction
  Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the most common type of lung cancer and the most lethal cancer worldwide. It is often diagnosed at advanced stages. One of the mechanisms of the immune system to fight lung cancer cells is autophagy. Autophagy is a conserved catabolic process in which proteins and organelles are deleted by lysosomes. microRNAs are small RNAs containing about 19–22 nucleotides that function as important regulatory elements in the cell and as oncogene or tumor suppressors in lung cancer. The role of miRNAs is important in lung cancer progression by regulating autophagy genes of several proteins. The aim of this study was to evaluate the expression of miR-204-5p and miR-20a expressions involved in the autophagy pathway in non-small cell lung cancer.  
  Materials & Methods
  In this study, miR-204-5p and miR-20a expression levels were studied, using the quantitative Real-Time PCR technique, in 30 patients with non-small cell lung cancer. RNA was extracted from tumor and adjacent normal tissue of NSCLC patients. cDNA was synthesized using specific stem-loop for miR-20a, miR-204-5p, and RNU44 reference gene. Finally, the expression levels of miRNAs were assessed by Real-Time PCR and the data were analyzed using the 2-∆∆CT method. Code of ethics: sbmub.REC.1394.112  
  Findings
  Based on the results of the qRT-PCR analysis it was revealed that miR-20a and miR-204 were upregulated and downregulated in tumor tissues, respectively.   Discussion &
  Conclusions
  These changes in the expression level, suggest that miR-20a and miR-204-5p are oncogenes and tumor suppressors, respectively. So, measuring the expression level of miR-20a could be a biomarker for the diagnosis and progression of non-small cell lung cancer as well as a platform for the targeted treatment of cancer.
  Keywords: MicroRNA, Autophagy, Lung cancer, Biomarker
 • Noushin Mahdivand*, Vahid Nejati, Golamreza Najafi, Ali Shalizar Jalali, Fatemeh Rahmani Pages 69-78
  Introduction
  Scrotal hyperthermia has been known as a cause of male infertility. Testicular heat-stress even for a single short period can induce destruction in testicular tissue and spermatogenesis disturbances. This study was conducted to determine the protective effects of royal jelly (RJ) against testicular damage and spermatogenesis following heat-stress induction in male rats.  
  Materials & Methods
  In this experimental study, 48 male rats were randomly divided into 8 groups (n=6( including: 1- Control, 2- RJ (100 mg/kg BW/day; PO), 3 , 4 and 5 heat-stressed  (43, 39, and 37 for 20 min per day, respectively) and 6, 7 and 8 heat-stressed along with RJ (43, 39, and 37 for 20 min per day, respectively plus RJ at a dose of 100 mg/kg BW/day; PO). Heat-stress was induced through immersion of experimental rat scrotums in a water bath. After 48 days, the animals were sacrificed and left testes were removed and fixed. Five-micrometer testicular tissue sections were prepared and studied using a light microscope.  
  Findings
  The data revealed that diameter and germinal epithelium height of the seminiferous tubules, thickness of basement membrane, number of spermatogenic and Sertoli cells, and testicular weight decreased significantly (p<0.05) in heat-stress groups compared to control and RJ groups. Interestingly, RJ co-administration significantly (p<0.05) ameliorated above-noted parameters in all heat-stress-exposed animals except in 43  heat-stress + RJ group. 
  Discussion & Conclusions
  RJ administration can protect testicular tissue changes and prevent reduction of spermatogenic cell counts in testicular heat stress conditions.
  Keywords: Heat Stress, Royal Jelly, Spermatogenesis, Testis, Rat
 • Amir Hoseyn Momen*, Saied Shalbaf, Safora Salahi Pages 79-85
  Introduction
  One of the important environmental problems in the international community is contamination with heavy metals from industrial development. Not only do these elements threaten human health but they also make changes in the natural state of the ecosystem. The purpose of this study was to investigate the effect of the heavy arsenic element on lactate enzyme activity in the Bacillus subtilis bacteria.  
  Materials & Methods
  Bacillus subtilis bacteria were isolated from the wastewater of paper and pasteboard industry of Hormozgan province from a depth of 51 cm below the surface of the soil and the strain was subjected to biochemical and morphological tests for screening. After determining the optimum growth conditions, the activity of the bacteria laccase enzyme in different concentrations of arsenic was measured from (5, 10, 15, and 20 mg.) was measured. The enzymatic activity of the strains was measured by the kinetic method at each concentration using a spectrophotometer at 634 nm using a 25 mM citrate buffer with pH 4.5 as a substrate.  
  Findings
  Maximum laccase enzyme activity in Bacillus subtilis bacteria was not significantly different at concentration of 5 mg/L of arsenic from maximum growth of bacteria in control sample and maximum growth of bacteria at concentration of 20 mg/L. However, by increasing the concentration of arsenic in the culture medium, the growth of the bacteria in the control sample, with the exception of its maximum growth in concentration of 20 mg/L, showed a significant difference with other concentrations (P<0.05(.   Discussion &
  Conclusions
  The results show that arsenic can decrease bacterial growth rate and lactate enzyme activity in Bacillus subtilis bacteria.
  Keywords: Arsenic, Laccase enzyme, Bacillus subtilis bacteria, Heavy metals
 • Samaneh Noori, Alireza Kiyasat, Maryam Kolahi*, Roya Mirzajani, Mansor Seydnejad Pages 86-98
  Introduction
  Turmeric as the scientific name of Curcuma longa L. belongs to Zingiberaceae family. Extraction method is effective on the percentage and type of chemical compounds present in the extract. The aim of this study was phytochemical surveying of turmeric soxhelt extract by using instrumental analysis and determination of flavonoids and flavenols contents in different extraction methods.
  Materials & Methods
  Phytochemical tests were done on ethanolic soxhelt extract to determine secondary metabolites and different instrumental analysis methods in order to verify the existence of curcuminoids on it extract took place. The content of flavonoids and flavonol extracts were measured by different extraction methods (maceration, ultrasonic and soxhlet) using quercetin as a standard.
  Findings
  The results of phytochemical studies have confirmed the presence of alkaloid, flavonoids and glycosides compounds and the absence of tannins and saponins in the ethanolic soxhelt extract. The results of IR, UV, GC and GC / Mass indicate the presence of curcuminoids in turmeric extract by soxhelt extraction. The results of statistical tests indicated that the highest content of flavonoids and flavenols belongs to the extraction with hexane and ethanol.
  Discussion & Conclusion
  In soxhelt method despite requiring high temperature and using of hot solvent, the curcuminoids structure was retained and this extraction method may be a suitable method for curcumin extraction from turmeric plant. Also suitable method for extracting flavonoids and flavonoid compounds is extraction with two solvent “ethanol and hexane“.
  Keywords: Curcuma longa L, Extraction, Curcuminoid, Flavonoid, Flavanol
 • Abozar Roeintan*, Fatemeh Fadaei Nobandegani Pages 99-110
  Introduction
  The azole class of compounds is the most popular among the antifungal classes because of its lower toxicity, higher efficacy, and a broad spectrum of activity. Ergosterol is the main component of the fungal cell membrane. Inhibition of the 14α-demethylase enzyme will result in decreased ergosterol synthesis. Ergosterol plays a hormone-like role in fungal cells, which stimulates growth. The net effect of azoles is inhibition of fungal growth. In this research, a group of azole derivatives with CYP51 inhibitory activity was subjected to a docking study, followed by toxicity risk assessment.  
  Materials & Methods
  This research is a descriptive-analytic study. In order to investigate the mode of the benzimidazole oxime ether derivatives coupling with the enzyme active site, at first, the chemical structures of all compounds were designed using the ChemBioDraw Ultra14.0 software. Then to maximize energy efficiency, they were exported into the HyperChem software package. Docking study was performed using the Auto Dock Vina program. Then the results were analyzed utilizing the Molegro Virtual Docking software. At the final stage, the toxicity risk assessment of compounds was performed using the OSIRIS program.  
  Findings
  According to docking study results, the main bonds in drug-receptor interactions are azole-heme coordination, the hydrogen bond, and hydrophobic interactions. Among all studied compounds, the best docking results are related to combination No.1 (imidazole heterocycle-pathic compound). In fact, this compound had the most negative ΔGbind (-9.17 Kcal/mol), which indicated favorable interactions with the key amino acid residues at the active site of CYP51.  
  Discussion & conclusions
  According to the results of docking studies and the evaluation of toxicity risk, it can be concluded that combination No. 1(imidazole heterocycle-pathic compound) in comparison with fluconazole reference compound might be considered a more effective inhibitor of the CYP51 enzyme.
  Keywords: Molecular docking, Toxicity test, CYP51 inhibitors, Azoles
 • Mehdi Masoudi Kerahroudi, Hosein Honari*, Seyed Masih E'temad Aubi, Masoud Abdollahi Pages 111-121
  Burkholderia pseudomallei causing Melioidosis and Shigella dysenteriae is the most common cause of diarrhea, and so far no effective vaccine has been produced against these two bacteria. The BLF1 protein of Burkholderia pseudomallei bacteria plays an important role in pathogenesis and infection. Shigella dysentery STxB is one of the most important factors in pathogenesis and also has an adjuvant role. Binding the BLF1 protein with STxB can be a good candidate vaccine. In this study, the antibody titers of BLF1-STxB and BLF1 proteins produced in rats were compared.   
  Materials & Methods
  In this experimental study, pET28a (+) - blf1-stxB and pET28a (+) - blf1 vectors were transformed into E. coli BL21 (DE3) and confirmed by PCR. The expression of blf1-stxB and blf1 genes was induced by IPTG and the proteins were injected into rats four times after purification of the protein by using an affinity chromatography column. Polyclonal antibodies produced in the serum of rats were measured.   The produced recombinant proteins were approved by SDS-PAGE and Western blotting. ELISA results showed that antibody was produced against the BLF1 antigen and the antibody titer level increased by STxB binding to BLF1, compared with the antibody titer against the BLF1 antigen.  
  Discussion & Conclusions
  The BLF1-STxB protein had higher antibody titer than BLF1. Due to the structural similarity of STxB subunit with its counterpart in E. coli, it can be a vaccine candidate against Burkholderia pseudomallei, Shigella dysenteriae, enterohemorrhagic E. coli, and enterotoxigenic E. coli.
  Keywords: Burkholderia pseudomallei, Shigella dysenteriae, Melioidosis, BLF1, STxB
 • Mohammad Noshad*, Behrooz Alizadeh Behbahani Pages 122-132
  Introduction
  Bergamot (Citrus bergamia) belongs to the Rutaceae family. The purpose of this study was to identify the phytochemical compounds and antioxidant activity of Bergamot essential oil as well as investigating the effect of its antimicrobial activity on some pathogenic strains causing infection using in vitro.  
  Materials & Methods
  In this experimental study, phytochemical compounds of Bergamot essential oil were identified using gas chromatography–mass spectrometry. Antioxidant potential was evaluated by radical scavenging capacity assay (IC50). The antimicrobial effect of Bergamot essential oil was tested through Kirby-Bauer, agar diffusion (well), broth microdilution susceptibility assay, and pour plate (minimum bactericidal concentration) methods.  
  Findings
  Phytochemical analysis of the essential oil confirmed the presence of 19 constituents in Bergamot. The main constituents were Limonene (31.58%) and Linalool (21.47%). The Antioxidant activity (IC50) of Bergamot essential oil was equal to 212μg/ml. The minimum inhibitory concentration of Bergamot essential oil for Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis and Streptococcus pyogenes was 4, 8, 2 and 2 mg/ml, respectively. The minimum bactericidal concentration for bacteria was 8, 8, 4 and 4 mg/ml, respectively.  
  Discussion & Conclusions
  This study revealed the considerable inhibitory effects of Bergamot essential oil on the pathogenic strain causing infection, including Gram-positive bacteria (Staphylococcus epidermidis and Streptococcus pyogenes). Although more research is needed in this field, Bergamot essential oil can be used as a new antimicrobial agent in the pharmaceutical and food industries.
  Keywords: Antioxidant potential, Bergamot essential oil, Pathogenic bacteria, Phytochemical compounds
 • Reyhaneh Shali, Ali Neamati*, Pouran Ardalan Pages 133-142
  Introduction
  The use of nanoparticles to inhibit the growth and proliferation of cancer cells is one of the achievements of the nanotechnology science. Studies have shown that silver nanoparticles have cytotoxic effects on the growth of cancerous cells. On the other hand, the antioxidant properties of this nanoparticle have been proven in many studies. Therefore, in this investigation, antioxidant capacity and cytotoxicity effects of silver nanoparticles synthesized from Root of Persicaria bistorta L (Bi/Ag-NPs) on liver cancer cells (HepG2) compared with normal skin cells (HDF) were studied. In addition, ABTS and DPPH free radical scavenging capacity of Bi/Ag-NPs was evaluated using colorimetric tests.  
  Materials & Methods
  In order to evaluate the cytotoxicity effects, first the cancerous and normal cells were cultured and treated with various concentrations of Bi/Ag-NPs and finally, the cell survival rate was estimated using the MTT assay. The antioxidant activity of Bi/Ag-NPs was evaluated according to the amount of ABTS and DPPH free radicals inhibition.  
  Findings
    The results showed that Bi/Ag-NPs inhibited cancer cells with an IC50 value of about 3 μg/ml, while at this concentration they were ineffective on normal cells (IC50: 50 μg/ml). The scavenging of ABTS (IC50: 15 μg / ml) and DPPH (IC50: 20 μg/ml) free radicals confirmed the antioxidant properties of Bi/Ag-NPs.  
  Discussion & Conclusions
  The cytotoxic and antioxidant results show that Bi/Ag-NPs can be used as auxiliary agents for treating many diseases that are caused by oxidative stress and other biomedical applications.
  Keywords: Antioxidant, Silver nanoparticles, Persicaria bistorta, Cancer
 • Toraj Mohammad Zamani, Ahmadreza Movahedi*, Elahe Arab Ameri Pages 143-155
  Introduction
  Prenatal stress causes brain alteration and prolongs effects on structure and function. Parkinson's is a progressive neurodegenerative disease And one of the factors motive Parkinson's is the Prenatal stress. Exercising activity is a good way to prevent the disease. The aim of this study was to investigate the effect of mandatory exercise on Substantia nigra tissue in Perinatal Parkinson's rats.  
  Materials & Methods
  A Laboratory research method was used. 48 Wistar male rats, half of them under prenatal stress And followed up on compulsory sports activities. Were divided into 8 groups of 6, with stress (control, sham, Parkinson, Parkinson + compulsory exercise) and without stress (control, sham, Parkinson, Parkinson + compulsory exercise). the animals received Stereotaxic Surgery after 8 weeks, Three weeks later, Parkinson's symptoms were evaluated using Apo morphine rotation test and Wire grasping. The number of substantia nigra neurons in the brain is counted using a microscope; Data were analyzed using One-Way ANOVA and Tukey's Post Test. Ethics code: IR.IAU.SRB.REC.1396  
  Findings
  In groups with and without stress, the number of substantia nigra neurons compulsory sports group was different from that of the control group and this difference was statistically significant (P=0.0000). The average number of substantia nigra neurons compulsory sports group in both groups with and without stress difference was low, but statistically significant (P=0.014).  
  Discussion & conclusions
  The results refer to the effects of compulsive exercise on the better protection of Substantia nigra neurons and suggests that exercise can be effective as a beneficial factor in reducing the degeneration of dopaminergic neurons in Parkinson's disease. Prenatal stress also reduces the beneficial effects of exercise.
  Keywords: Compulsory sports, Prenatal stress, Substantia nigra tissue, Parkinson’s disease
 • Mohammad Shekarzadeh, Abas Mohammad Poor, Mehdi Abasi ROSHAN, Mehran Rajabi Sahneh Saraie, Mostafa Daryaie* Pages 156-163
  Introduction
  Type 2 diabetes mellitus is a complex heterogeneous group of metabolic conditions characterized by increased levels of blood glucose due to impairment in insulin action and/or insulin secretion. The TCF7L2 gene is considered as one of the major genes susceptible to diabetes.The single nucleotide polymorphism rs7903146 is located in intron 3 of this gene, which is significantly effective in type 2 diabetes.
  Materials and methods
  In this case-control study, 141 patients and 86 healthy subjects were present. 5cc peripheral blood of diabetics was collected in EDTA-containing tubes. Genomic DNA was extracted using salting-out method and polymorphism genotype was investigated using PCR-RFLP method.
  Findings
  Genotype and allele frequencies of the rs7903146 polymorphism differed significantly between type 2 diabetic patients and non-diabetic subjects (P = 0.0468 and P = 0.0474 , respectively). The frequency of T allele was 54.5% in type 2 diabetes group and 39.5% in non-diabetic subjects, and this allele was significantly associated with type 2 diabetes risk (OR = 1.8333, 95% CI 1.0456 – 3.2144).
  Discussion & Conclusion
  Our results confirmed the association between the rs7903146 polymorphism of the TCF7L2 gene and the increased risk of type 2 diabetes in the west-Mazandaran, Iran.
  Keywords: Type 2 diabetes mellitus, rs7903146 polymorphism, TCF7L2 gene, PCR-RFLP
 • Zahra Karampour Gebchag*, Farah Farokhi Pages 164-175
  Introduction
  Diabetes mellitus is accompanied with enhanced oxidative stress and reduced activity of the antioxidant defense system. Due to the significant role of enhanced oxidative stress in the development of ovarian damage in diabetics, this study was conducted to evaluate the effect of chronic administration of zinc sulfate on oxidative stress markers in ovarian tissue of diabetic rats.  
  Materials & Methods
  This experimental study was performed on 24 female Wistar rats weighing 120 -150 gr. The rats were divided into four groups: normal control (NC), diabetic control (DC), and two diabetic groups treated with zinc sulfate (15 and 30 mg/kg). Zinc sulfate was administered one week after streptozotocin injection for 28 days (via gavage daily). At the end of the experiment, the body weight and blood sugar of the animals were measured and compared with the weight and blood glucose measured in the week before the study. Also malondialdehyde levels (MDA), catalase activity (CAT), and total antioxidant capacity (TAC) as oxidative stress indices in ovarian tissue were measured. In the end, the data were analyzed statistically using the SPSS software, and ANOVA and Tukey’s tests were analyzed.  
  Findings
  Chronic uncontrolled Hyperglycemia (blood glucose greater than 300 mg/dl) significantly increased the levels of MDA in diabetic animals compared to normal animals (p<0.05). Also, hyperglycemia caused a decrease in the activity of the catalase enzyme and the levels of total antioxidant capacity (TAC) in diabetic animals (p<0/05). and Hyperglycemia reduced the activity of the catalase enzyme and ultimately the capacity The total antioxidant of the total antioxidant (TAC) of diabetic animals (p<0/05). Administration of zinc sulfate by increasing the activity of the catalase enzyme reduced the levels of MDA in diabetic animal ovary tissue in comparison with the diabetic control group, but could not significantly affect TAC.  
  Discussion & Conclusions
  Administration of zinc sulfate for four weeks in a dose-dependent manner reduces oxidative stress indexes in ovarian tissue of diabetic rats.
  Keywords: Zinc sulfate, Diabetes mellitus, Oxidative stress, Ovary, Rat
 • Iraj Shahramian, Mohmmad Hasan Mohammadi, Gholamreza Kalvandi*, Ali Reza Sargazi, Abas Sotodeh Pages 176-182
  Introduction
  Celiac is an autoimmune disease that in addition to gastrointestinal complications has extra-intestinal complications such as neurological manifestations including seizure, encephalopathy, and ataxia.  This study was conducted to determine the prevalence of celiac in children with seizure.  
  Materials & Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed on 100 children with seizure during 1395. Blood samples were taken from all patients to assay IgA tissue transglutaminase (IgA anti tTG). Then, all patients with elevated levels of TTgIGA were subjected to endoscopy and biopsy to confirm the diagnosis of celiac. The results were analyzed using the SPSS 21 software package and frequency distribution.
  Findings
  In this study, 100 children and adolescents aged 2 to 18 years with seizure were studied. The average age of these patients was 16.1±1.12 years. 54% of patients had generalized tonic-clonic seizures and 46% had paroxysmal seizures. Three people with generalized tonic-clonic seizures and 2 subjects with parasitic seizures tested IgA tTg-positive. The prevalence of celiac disease among patients with seizure was 5%.  
  Discussion & Conclusions
  Due to accompaniment of celiac with neurological manifestations, patients with neurological symptoms and gastrointestinal symptoms should be examined for celiac
  Keywords: Prevalence, Celiac, Seizures, Children, Adolescents
 • Mahdieh Anoush*, Maryam Afroogh Pages 183-193
  Introduction
  According to the high prevalence of pathologic and physiologic dependence to morphine as a strong opioid analgesics and tolerance to analgesic effects, it seems inevitable to find solutions to reduce these consequences. Previous studies addressed different types of drugs, such as anti-seizure drugs and anti-psychotics. This study aimed to investigate the effects of ketorolac on tolerance and dependence to the analgesic properties of the chronic use of morphine in male mice.  
  Materials & Methods
  In this study, adult male albino mice were divided into 9 groups. In order to investigate the analgesic tolerance, mice received morphine plus ketorolac either on 5 consecutive days or a single dose in the fifth day. The hot plate test was performed and latency times were recorded. For the evaluation of chemical pain, formalin subplantar injection was administered and the pain marks were recorded. Finally, dependence assessment was performed using naloxone hydrochloride injection on the fifth day, and the withdrawal symptoms were recorded.  
  Findings
  There was a significant difference (P<0.05) among the single dose of morphine, normal saline (as the negative control group), and chronic morphine administration; with no significant difference between taking a single dose of morphine or ketorolac in the addicted mice. Regarding the dependence, there was a significant difference (P<0.05) between the chronic use of morphine and chronic morphine plus ketorolac administration were reported.  
  Discussion & Conclusions
  It can be concluded that ketorolac have an anti-analgesic effect on chemical pain. It reduces tolerance to morphine anti-analgesic effect and it is capable of reducing the withdrawal syndrome symptoms induced by naloxone.
  Keywords: Morphine, Ketorolac, Tolerance, Dependence
 • Ardeshit Shiri, Ali Yasini*, Nasim Saati Pages 194-204
  Introduction
  In recent year, there has been a growing interest in the field of misbehaviors. Meanwhile, one of the concepts that attracted the attention of organizational experts is workplace incivility. The purpose of this study was to determine the effect of workplace incivility on the unproductive behaviors of hospital staff. Accordingly, the present study sought to reduce the scientific gap between the processes of workplace incivility behavior and to help managers avoid such behaviors, thereby enhancing citizenship behaviors, improving the efficiency and effectiveness of the organization and avoid the direct and indirect devastating effects of this phenomenon on the organization.  
  Materials & Methods
  This descriptive-correlational study was conducted on 344 employees of hospitals in Khorramabad, Lorestan, Iran, in 2017.  The participants were selected from the study population of 3224 employees using simple random sampling technique. The study instruments were workplace Incivility Behavior, Self-monitoring, Locus of Control, Compulsory Citizenship Behavior, Anti-Citizenship Behavior, and Counterproductive workplace behavior scales whose validity and validity was confirmed by Cronbach's alpha and content validity. The data were analyzed using PLS software and tested by structural equation method (SEM) in terms of confirmatory factor analysis and hypothesis testing parts.  
  Findings
  The results of the research show that workplace incivility behaviors affect the non-productive behaviors of the staff positively and significantly (t>1.96). In this regard, the variables of Compulsory Citizenship Behavior and anti-citizen behavior play a mediating role (t>1.96). Moreover, the moderating role of locus of control and self-monitoring was negatively significant (t>1.96; β<0).  
  Discussion & Conclusions
  Considering the destructive effects of incivility on the organization, it is necessary to consider transparent and precise management measures, improvement of the working environment, and the necessary training regarding hospital staff behavior.
  Keywords: Workplace Incivility, non-productive behavior, Compulsory citizenship behavior, Locus of Control
 • Ali Reza Ali Hemmati, Homeira Hatami*, Nazli Khajehnasiri Pages 205-214
  Introduction
  Multiple sclerosis (MS) is a disease of the central nervous system in which myelin is destroyed. Oxidative stress and subsequent apoptosis are recognized as factors involved in the pathogenesis of MS.  On the other hand, 17-β-estradiol is well known  for its anti-oxidant properties. Therefore, this study aimed to investigate the effect of 17-beta-estradiol on oxidative stress parameters in the experimental model of MS.  
  Materials & Methods
  This study was conducted on 49 Wistar male rats cannulating into the CA1 area of hippocampus. The rats were randomly divided into following groups (n=7): control group, sham group, MS group, estradiol groups, MS+estradiol groups. MS model was induced by intrahippocampal injection of ethidium bromide and estradiol was injected as a pretreatment for 5 days. At the end of experiments, the levels of oxidative stress parameters, such as MDA, Glutathione, and antioxidant enzymes (Glutathione peroxidase, Superoxide dismutase and Catalase)were measured in this study.  
  Findings
  The microinjection of ethidium bromide increased the oxidative capacity and reduced the antioxidant enzyme (SOD GPx and CAT) activity (P<0.05). The pre-treatment of 17-beta-estradiol prevented an increase in oxidative capacity and decreased the activity of antioxidant enzymes in the experimental groups (P<0.05).  
  Discussion & Conclu sions
  The 17-beta-estradiol, as a potent antioxidant, is likely to prevent the increase of oxidative stress indices in the experimental model of MS by removing reactive oxygen species and clearing the tissues from free radicals.
  Keywords: Multiple sclerosis, Ethidium bromide, Microinjection, Oxidative stress, 17-beta-estradiol, Hippocampus, Rat