فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسعود باوان پوری*، محمدرضا عزیزی پور، نرگس لرستانی صفحات 1-12
  ادبیات مقاومت از مهم ترین سنگرهای فرهنگی ملت های تحت سلطه است که زشتی ها و پلشتی های بیداد داخلی یا تجاوزگر بیرونی در همه حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را با زبانی هنری و ادیبانه بیان می کند. این واژه همواره با ظلم ستیزی عجین شده و از پیشینه ای طولانی در طول تاریخ بهره مند است. انسان همواره موجودی آزادی خواه بوده و دربرابر عواملی که موجب سلب این آزادی شود به ستیزه و دفاع پرداخته، که این امر سبب شکل گیری ادبیات مقاومت شده است. ادبیات مقاومت بخش عظیمی از ادبیات معاصر عربی و به ویژه فلسطین را به خود اختصاص داده است. علی فوده، شاعر معاصر فلسطینی، در شعر خود توجه خاصی به وطن داشته و آن را بهشت دنیا دانسته و افسوس خود را بر زیبایی ازدست رفته آن اعلام کرده است. شاعر به عنوان یک انسان آزادی خواه، دربرابر سلطه ظالمان اعتراض کرده و مردم را به مبارزه دعوت نموده است. انتقاد از اوضاع پریشان سیاسی و توصیف فجایع و جنایت های اشغالگران، مانند قتل عام کفر قاسم، بخش دیگری از شعر فوده را به خود اختصاص داده است. افتخار به عرب بودن، امید به آینده روشن و تلاش برای بیدارساختن مردم، بن مایه های دیگر مقاومت در شعر علی فوده هستند. پژوهش حاضر بر آن است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای، به بررسی و تبیین جلوه های ادبیات مقاومت در شعر علی فوده بپردازد.
  کلیدواژگان: ادبیات معاصر، مقاومت، التزام، فلسطین، علی فوده
 • ابراهیم رنجبر، خدابخش اسداللهی*، الهام زینالی صفحات 13-24
  نمادگرایی یکی از روش های کاربردی برای انتقال مفاهیم است و این شیوه در زمینه ارائه آموزش به کودکان نقش مهمی دارد؛ زیرا برای انتقال مفهومی به ذهن کودکان، نیازمند ساده سازی و تجسم بخشیدن به مفاهیم انتزاعی هستیم. استمداد از نمادها برای ارائه مضامین پایداری، در ادبیات کودک و مخصوصا داستان های مورد بررسی، ازجمله اسم من پلاک است، سنگر چوبی، اسم من خاکریز است، من یک قاصدکم، آقای نویسنده و گرگ و بزغاله، خودکار قرمز بابا، یک دنیا پروانه، سجاده سبز، خورشید زمین و ماهی ها در آب زنده اند، به وفور دیده می شود. ملاک در انتخاب این داستان ها، احتمال وجود مفاهیم و شخصیت های نمادین در آن ها بوده است. نتیجه به دست آمده از پژوهش این است که نمادین بودن داستان های مورد بررسی از بارزترین مشخصه های آن هاست و در این میان، شخصیت های نمادین در این داستان ها بسامد و فراوانی قابل ملاحظه ای دارند و این، خود، نشان دهنده اهمیت و کارکرد مفید شخصیت های نمادین در زمینه انتقال مفاهیم ادبیات مقدس به ذهن مخاطب خاص است.
  کلیدواژگان: ادبیات پایداری، ادبیات کودک، دفاع مقدس، نمادپردازی
 • فرهاد کاکه رش*، رقیه قلیزاده صفحات 25-36
  ادبیات نمایشی بستر مناسبی جهت تبیین جایگاه فرهنگ ایثار است و در بررسی مضامین ایثار و فداکاری و شهادت در ادبیات نمایشی، آذربایجان غربی یکی از الگوهای درخور توجه بوده و سهم بسزایی در بازآفرینی حوادث و ارزش های ایرانی و اسلامی دارد. در نمایشنامه نویسی دفاع مقدس، مفاهیم ایثار و فداکاری که مفاهیمی خاص به شمار می روند، همواره مورد توجه نمایشنامه نویسان بوده است و جهان بینی و شناخت نمایشنامه نویس هم از جنگ و دفاع، در بروز این مفاهیم تاثیرگذار بوده و نقد و تحلیل این آثار در شناخت نقاط ضعف و قوت آن ها نقش فزاینده ای داشته و دارد. در این مکتوب، نگارندگان تلاش کرده اند با معرفی سه اثر نمایشی «بدریه، ما ادری»، «برادرها می میرند» و «خاکی میان آسمان»، نحوه نمودهای ایثار در آن ها را بررسی کرده و با الگویی از این گونه آثار، به واکاوی علل و عوامل موثر در تجلی ایثار در این متون نمایشی بپردازند. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی و به صورت پژوهش موردی بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. توجه نویسنده به موضوعات ملی، خانوادگی، دینی و عاشقانه نیز منعطف بوده و حضور زن و مرد به نسبت تقریبا برابر قابل توجه است. هدف اصلی از مقاله حاضر «تحلیل نمایشنامه ها و تعیین جایگاه ایثار در آن ها»ست. یافته های پژوهش نشان می دهد، درمجموع نود مرتبه در نمایشنامه مورد نظر به مولفه های ایثار توجه شده است. همچنین توجه نویسنده به موضوعات ملی، خانوادگی، دینی و عاشقانه نیز منعطف بوده است. حضور زن در این عرصه می تواند به عنوان ویژگی اصلی نمایشنامه های استان آذربایجان غربی محسوب شود.
  کلیدواژگان: ادبیات نمایشی، ایثار، دفاع مقدس، تحلیل مضمون
 • احمد فروزانفر*، اسماعیل محمدپور صفحات 37-52
  از دید شفیعی کدکنی، برجسته سازی در قلمرو موسیقایی و زبانی تعریف می شود که می توان آن را به دو گروه موسیقایی و زبانی تقسیم کرد. جفری لیچ، زبان شناس انگلیسی، معتقد است که فرایند برجسته سازی یا به شیوه هنجارافزایی و اعمال قواعدی اضافی بر قواعد زبان هنجار یا به شیوه هنجارکاهی یا گریز از قواعد حاکم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگی صورت زبانی انجام می پذیرد. در این مقاله، تلاش شده هنجارکاهی در اشعار مقاومت و پایداری گیلکی، برمبنای نظریه لیچ بررسی شود. مسئله اصلی آن تبیین انواع هنجارکاهی در اشعار پایداری گیلکی است که با فیش برداری از پانصد واحد شعری، از سی شاعر مطرح گیلکی سرا، به روش اسنادی و توصیفی تحلیل شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که در اشعار انتخاب شده، بیشترین هنجارکاهی ها به ترتیب مربوط به هنجارکاهی های آوایی، واژگانی و معنایی است و هنجارکاهی نوشتاری در جامعه آماری مورد مطالعه ما مطلقا وجود نداشت
  کلیدواژگان: شعرگیلکی، برجسته سازی، هنجارکاهی، جفری لیچ
 • زهرا حبیبی زاده*، غفار برج ساز صفحات 53-64
  ادبیات شناسنامه و هویت هر دوره ای است که می توان در پرتو آن به واقعیات روزگار مولف و رویدادهای اجتماعی و سیاسی عصر وی دست یافت. به گواهی تاریخ، دوره مغول از پر التهاب ترین و بحرانی ترین دوره ها در تاریخ ایران به شمار می آید. هجوم لشکر تاتار از یک سو و روی کار آمدن و قدرت گیری طبقاتی از امرا و حاکمان بیدادگر و نالایق داخلی از سوی دیگر، سبب گردید تا آثار این دوره غالبا رنگ و بوی انتقاد و اعتراض به خویش بگیرد. در حقیقت ادبیات به عنوان آیینه تمام نمای هر عصر و ادیبان در مقام حامیان و سخنگویان مردم، با افشاگری و روشنگری از درد و رنج مردم ستمدیده و تبعات ناشی از بیدادگری حاکمان جور سخن گفتند. شهاب الدین محمد خرندزی زیدری نسوی از نویسندگانی است که در «نفثه المصدور»، ضمن خاطره گویی های شخصی، به تشریح اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه خویش می پردازد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و نتیجه حاکی از آن است که حسرت بر گذشته آرمانی، از مهم ترین مضمون های نفثه المصدور بوده است و نویسنده توانسته با بهره گیری هوشمندانه از شگردهای زبانی ویژه، عاطفه و اندیشه قوی، بازتاب دهنده جلوه های پایداری عصر خویش باشد.
  کلیدواژگان: نفثه المصدور، زیدری، حسرت، پایداری، کلید واژه: نفثه المصدور، زیدری، حسرت، پایداری
 • الهام زارع*، نعمت الله ایرانزاده، شیرزاد طایفی صفحات 65-76
  روایت شناسی علمی است که به ساختار روایت می پردازد. از دیدگاه روایت شناسی ساختارگرا، تحلیل و بررسی روشمند آثار ادبی باعث کشف روش های تولید معنا در این آثار خواهد شد. یکی از بزرگ ترین نظریه پردازان علم روایت شناسی ژرار ژنت فرانسوی است. او برای تحلیل متن روایی از سه عامل زمان دستوری، وجه یا حال وهوا و لحن بهره برده است. با وجود اینکه روایت پهنه ای گسترده دارد، پژوهشگران بیشتر به تحلیل آن در آثار داستانی می پردازند. این مقاله بر آن است تا با بررسی عنصر روایت در خاطره نوشته دختر شینا، از دیدگاه ژرار ژنت ، گامی در راه تحلیل روایت شناسی نوع ادبی خاطره بردارد. نتایج نشان می دهد با توجه به اقتضای نوع ادبی خاطره نوشته ، نوع روایت در این ژانر عموما کلاسیک و خطی است. در بخش هایی از این اثر که همسر راوی حضور دارد، از عنصر «صحنه نمایشی» استفاده شده و این مسئله منجر به جذابیت و استناد بیشتر اثر شده است. از میان انواع بسامد، «بسامد مفرد» جایگاه نخست را در این روایت دارد. حضور کم رنگ راوی و ارائه جزئیات، فاصله دو سطح داستان و روایتگری را کاسته است؛ درنتیجه روایت واقع گرایانه تر شده است. این اثر از دیدگاه اول شخص مفرد روایت شده است. انتخاب این زاویه دید با نوع ادبی خاطره هماهنگی دارد و آن را باورپذیرتر کرده است. درضمن، نویسنده اثر محدودیت های این نوع راوی را نیز رعایت کرده است.
  کلیدواژگان: روایت شناسی، ژرارژنت، خاطره نوشته، دخترشینا
 • علیرضا شیخی، محسن محمدی* صفحات 77-92
  ایستادگی و مقاومت دربرابر ظلم و استبداد از بن مایه های اصلی ادبیات پایداری است که از دیرباز نویسندگان بسیاری را به خود مشغول داشته و در آثار منثور و منظوم آنان بازتابی نظرگیر یافته است. محمود شقیر، نویسنده فلسطینی، ازجمله داستان نویسانی است که توانسته است با بهره گیری از شیوه جدید در پرداخت روایت های خویش، به پایداری مفهومی تازه بخشد. او مخاطب را در دل داستان تنها می گذارد تا خودش به تنهایی گفت وگوی شخصیت های داستان را به داوری بنشیند و از جزءجزء وقایع داستان نتیجه گیری کند؛ لذا با ارائه تصاویری از ظلم، رفتار ضدبشری اسرائیل، بی هویتی مردم و... در مجموعه داستان انا و جمانه، کوشیده است به صورت غیرمستقیم، مخاطب را در اعتراض به اشغالگری و نامشروع دانستن موجودیت اسرائیل با خود همراه نماید. این مقاله سعی دارد با بررسی مجموعه داستان انا و جمانه، نگاه طنزگونه و ضداشغالگری نویسنده را از منظر ادبیات پایداری که در این داستان درحقیقت در قالب مبانی سیاسی و اجتماعی ارائه نموده است، تحلیل نماید.
  کلیدواژگان: ادبیات پایداری، فلسطین، محمود شقیر، انا و جمانه
 • رضا موسی آبادی*، مهدی نوروز، بتول فخراسلام صفحات 93-111
  ادبیات مقاومت در عصر مشروطه، درخت تناوری است که در دامان فرهنگی انقلاب مشروطه، علیه استبداد و استعمار بیگانگان روییده است. این شاخه ادبی برپایه ستیز با بیدادگران و ترسیم چهره آنان و به منظور دفاع از هویت ایرانی در مقابل تاخت وتاز بیگانگان ظهور کرده است. پدیده استعمار از پدیده هایی است که همواره کشورها و ملت های مشرق زمین با آن مواجه بوده اند؛ لذا انسان های آگاه و توانمند، به ویژه هنرمندان و ادیبان، با سلاح شعر به مبارزه با استعمار و استعمارگران می پرداختند. با توجه به اینکه شگردهای استعمار گوناگون و مختلف است، لذا شگردهای مبارزه با آن نیز بایستی گوناگون و مناسب باشد. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی تطبیقی دیدگاه های محمدتقی بهار و سید اشرف الدین حسینی در باب پدیده استعمارستیزی در دیوان اشعار آن ها پرداخته می شود. پژوهش های صورت گرفته در این مقاله نشان می دهد که هر دو شاعر، به شکل های گوناگون به معرفی پدیده استعمار پرداخته اند و برای مبارزه با آن، شگردهای مشابهی نیز داشته و راهکارهایی نیز ارائه نموده اند که مهم ترین آن ها عبارت است از: آگاه کردن مردم و غفلت زدایی؛ دعوت به اتحاد و مقابله با استعمار؛ تحقیر استعمار با زبان طنز، نکوهش و محکوم نمودن استعما رگران؛ برانگیختن مردم و بازگشت به هویت اصیل فرهنگ اسلامی.
  کلیدواژگان: استعمارستیزی، وطن، مقاومت، نسیم شمال، بهار
|
 • Masod Bavan *, Mohammadreza Azizi, Narghes Lorestani Pages 1-12
  Resistance literature is an important cultural weapon of the oppressed nations against the oppressors. This term has always been associated with anti oppression movements. This genre is enjoying a long historical background with Abel and Cain as its most primitive example. Men of letter and poets felt deep sorrows due to the miseries and pains of their nations and, along with their people, have given voice to these agonies in their works. This literary style has an eminent status in Palestinian literature and has functioned as a medium to reflect the issues of Palestine in its contemporary poetry. Ali Foudeh is among the poets who have paid due attention to Palestine. Loving the motherland, the honor of being Arab, inviting to resistance and trying to alerting the people is among the recurrent themes of his poetry. The present research is intended to shed light on aspects of resistance literature in Ali Foudeh’s poem collections through a textural analysis of his poems.
  Keywords: Resistance literature, Ali Foudeh, Palestine, reflections of resistance literature
 • Ebrahim Rangbar_Kh A * Pages 13-24
  Abstract Bart And investigated stories of "My name plaque", "wooden barricades," "My name is dike," "I have a Qasdkm", "Mr. author and wolves and lambs", "red pen Daddy" "a butterfly world", "green Sjadh Y", "sun-earth" and "water Zndh And Mahy Ha." Our criteria for selecting the Dastan Ha, likely symbolic concepts and characters were in them. The obtained result of the study is to examine the symbolic stories of the most striking features of N Hast and in the meantime, the symbolic characters in this Dastan Ha the frequency and prevalence is significantly and show-broadly useful function characters symbolically important and sacred literature in the field of conveying information to a specific audience. Keywords: children's literature of Sacred Defense, symbolism, symbolic characters, a children's audience. The purpose of this paper is to assess the impact of symbolic stories on sustainable growth and conveying the teachings of Holy Defense literature in the minds of children and adolescents. Keywords: children's literature of Sacred Defense, symbolism, symbolic characters, a children's audience.
  Keywords: Sustainability Literature, Child Literature, sacred defense, Symbolism
 • Farhad Kakerash *, Roghaieh Hagian Pages 25-36
  Playwriting in war, certain concepts are concepts of sacrifice and dedication that in this concept has the effect of critiquing and analyzing the works, to identify the strengths and weaknesses of the role has become increasingly. In this paper, the authors have tried to present three dramatic and "Badriya, I did not know", "brother die" and "the heaven on earth", with an example of how expressions of devotion to review these works, to analyze the causes and Factors affecting the expression of devotion in their text. The study was qualitative and case study for the content analysis method was used to analyze data. Made according to the latest national, familial, religious and richness Attention was also a significant presence of male and female ratio is approximately equal to the original aim of the paper "Analysis of the plays and position devotion in them," The the present study show The result, In total, 90 times depending on the play of devotion components is considered. The author also draws attention to issues of national, family, religion is also flexible. The presence of women in this field can be considered as the main feature plays in Western Azerbaijan province.
  Keywords: dramatic literature, sacrifice, holy
 • Elham Zare *, Nematollah Iranzade, Shirzad Tayefy Pages 65-76
  The narratology is a science that studies the structure of narration. Based on the structuralistnarratology, the methodical investigation of the literaryworks would lead to the discovery of meaning production methods in these works. Gérard Genette is one of the greatest narratology theorists in France.He has used three factors of tense, aspect or mood and tone to analyze narrative text. Although narration has an extensive space for analysis, the researchers mainly focus on the fictional works. The current study aims at investigating the narrative element in memoir of the Daughter of Sheena based on Gérard Genette to start the focus on analyzing the narratology in memoir genre.The results indicate that the narration type in this memoir genre is classic and linear.The scene element has been used in some parts of this work, where the author’s spouse is present, making it more attractive and cited. The single frequency is the main frequency type employed in this narration. the underrepresentation of the narrator with providing the details hasdecreased the distance between fiction and narration levels, resulting in themore realistic narration. The narration was performed according tothe first-person singular point of view, which is in line with the memoir genre making it more believable.
  Keywords: Narratology, Gérard Genette, Memoir, Daughter of Sheena
 • Mohsen Mohamadi *, Alireza Sheykhi Pages 77-92
  Resistance to oppression and tyranny is one of the main sources of sustainability literature that has long been the source of many writers and reflects on their prose and poetic works. Mahmoud Shaghir is a Palestinian writer, a novelist who has been able to redefine a new way of paying his narratives to sustainability. He leaves the audience in the heart of the story alone, so that he alone can sit the conversation of the characters of the storyAs part of the story, he concludes that by presenting images of injustice, the humanitarian anxiety of Israel, the unidentiality of the people and ... in the story of "Ana and Jomaneh", he has tried indirectly to challenge the occupation and illegally knowing Existence of Israel with you. This article attempts to analyze the author's humorous and anti-occupation style from the standpoint of perseverance literature, which in fact presents it in the form of political and social foundations, by analyzing the collection of the story "Ana and Jumana".
  Keywords: Resistance Literature, literature of Palestine, Mahmoud Shqyr, Anna, Jmanh
 • Reza Musabadi *, Mahdi Novrooz, Batul Fakhreslam Pages 93-111
  The resistance literature in the Constitutional Revolution is a tree of unity that has emerged in the cultural context of the Constitutional Revolution against tyranny and colonialism of aliens. This literary arena has emerged on the basis of the struggle against the oppressors and their faces and in order to defend Iranian identity against the invasion of foreigners. Therefore, knowledgeable and capable people, especially artists and literati, are poetic weapons to fight colonialism and colonialism. Due to the fact that colonial practices are diverse and different; therefore, the struggles against it should be diverse and appropriate. In this article, using descriptive-analytical method, a comparative study of the views of Mohammad Taghi Bahar and Seyed-Ashoor-al-Din-Husseini on the colonial phenomenon in their poems is discussed. The researches carried out in this article show that both poets have introduced various phenomena of colonialism in different forms and have similar approaches to fight it, and have presented some solutions that are important- Most of them are: Informing people and neglecting them; inviting to unite and confront colonialism; humiliating colonialism with the language of satire, condemning and condemning oppressors; provoking people and returning to the identity of the Islamic culture.
  Keywords: Colonialism, Homeland, Resistance, Nasim Shomal, Bahar