فهرست مطالب

پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) - سال سی و یکم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال سی و یکم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مهدیس ابراهیم زاده*، مهری مهرابی صفحات 756-768
  گیاهان دارویی منحصر به فرد ترین منابع حیات بخش درمانی برای اکثر مردم جهان می باشند. کشت بافت گیاهی می تواند به طور معمول با استفاده از جداکشت های گیاهی نظیر برگ، ساقه، ریشه و غیره، تحت شرایط سترون و به منظور دستکاری گیاهان و نیز استخراج متابولیت های ثانویه، راه اندازی گردد. گیاهان تیره سیب زمینی، نظیر سرده بنگ، به عنوان منابع غنی از تروپان آلکالوئیدهایی مورد توجه هستند. در پژوهش حاضر، گونه H.arachnoideus Pojark مورد بررسی قرار گرفت. دو نوع جداکشت (برگ و ریشه) که از دانه رست های این گونه به دست آمدند، بر روی محیط کشت MS حاوی 3% سوکروز و 5/7 گرم آگار کشت داده شدند. اثرات غلظت های مختلف یون کلسیم(Ca2+)، نیترات(NO-3) روی محیط کشت MS حاوی 3% سوکروز و 5/7 گرم آگار، در جداکشت های برگ و ریشه با چهار غلظت از اکسین NAA(0، 5/0، 1، 2 میلی گرم بر لیتر)، در مقابل محیط کشت MS حاوی 3% سوکروز و 5/7 گرم آگار، به عنوان گروه شاهد، بررسی شد تا اثر این عوامل را بر مقدار زی توده کالوسی و محتوای آلکالوئید تام تعیین نماییم. یافته های ما نشان داد که افزایش غلظت یون کلسیم دارای اثرات مثبتی بر مقدار زی توده کالوسی و محتوای آلکالوئید تام می باشد. از طرف دیگر، نیترات، دارای اثرات متفاوتی بر مقدار زی توده و محتوای آلکالوئید تام کالوس بود، اما در برخی موارد مقدار زی توده را افزایش و محتوای آلکالوئید را کاهش داد.
  کلیدواژگان: بنگ، تنظیم کنند رشد، Ca2+، NO3، آلکالوئید تام
 • زینب یوسفی، مریم کلاهی*، احمد مجد، پریسا جنوبی صفحات 769-781
  کادمیوم یکی از سمی ترین فلزات سنگین است که اثرات مخرب و پایداری بر اکوسیستم ها وارد می کند. این فلز از طریق خاک وارد گیاه شده و دامنه وسیعی از تغییرات در سطح ماکرو تا سطوح سلولی را سبب می شود. در این پژوهش گیاهچه های نیشکر حاصل از کشت درون شیشه به مدت 14 روز در شرایط 16/8 ساعت روشنایی/تاریکی و دمای 25 درجه سانتی گراد در غلظت های مختلف کادمیوم 500،250،100،0 میکرومولار بر لیتر قرار گرفتند. پس از نمونه برداری، ویژگی های مورفومتری و میزان رنگیزه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. برش های دستی از نمونه ها تهیه شد و لام ها با میکروسکوپ نوری مشاهده شدند. نتایج حاصل پس از اندازه گیری ویژگی های مورفومتری نشان دهنده ی کاهش شاخص متوسط برگ سبز، کاهش وزن تر، کاهش طول ریشه و کاهش ارتفاع می باشد. سنجش میزان کلروفیل نشان داد که با افزایش غلظت کادمیوم میزان کلروفیل a, b و کلروفیل کل به طور معنی دار کاهش یافت، اما میزان کارتنوئیدها افزایش پیدا کرد. تیمار کادمیوم سبب افزایش ابعاد دهانه ی آوند های چوب، سلول های غلاف آوندی و ضخامت در برگ و همچنین افزایش سطوح سلول های آوندی، آندودرم، اگزودرم و سلول مغز و پوست در ریشه شد. کادمیوم با تغییر در روابط آبی گیاه و به دنبال آن اثر بر فتوسنتز، تعرق و تنفس، بر ویژگی های ریختی و میزان رنگیزه های گیاهی نیز موثر است. همچنین این فلز به علت القای تمایز زودرس سلول های گیاه به ویژه ریشه سبب تغییرات تشریحی در گیاه نیشکر می شود.
  کلیدواژگان: مورفومتری، نیشکر، کادمیوم، ساختار تشریحی
 • فرزاد نظری*، ابراهیم رحیمی صفحات 794-805
  در این پژوهش اثر تنظیم کننده رشد ایندول بوتیریک اسید (IBA: صفر، 2000 و 4000 میلی گرم در لیتر) و کند کننده رشد پاکلوبوترازول (PBZ: صفر، 250 و 500 میلی گرم در لیتر) به تنهایی و در ترکیب با هم بر ریشه زایی و رشد شاخساره قلمه های چوب نرم فیکوس معمولی (Ficus elastica) بررسی شد. نتایج نشان داد کاربرد IBA به تنهایی در هر دو غلظت2000 و 4000 میلی گرم در لیتر سبب افزایش درصد ریشه زایی در قلمه ها می شود، ولی کاربرد PBZ به تنهایی تفاوت معنی داری در آن در مقایسه با تیمار شاهد ایجاد نکرد. بیشترین تعداد، طول، حجم، وزن تر و خشک ریشه و شاخساره و نیز طول ساقه اصلی در تیمار 2000 میلی گرم در لیتر IBA به دست آمد. بیشترین تعداد شاخه جانبی، قطر ساقه اصلی و کلروفیل برگ در تیمار 500 میلی گرم در لیتر PBZ مشاهده شد. به طور کلی تاثیر تیمار 2000 میلی گرم در لیتر IBA بر شاخص های ریشه زایی و تیمار 4000 میلی گرم در لیتر IBA+500 میلی گرم در لیتر PBZ بر رشد شاخساره موثرتر بود.
  کلیدواژگان: اکسین، تکثیر رویشی، ریشه زایی، کلروفیل، کند کننده رشد
 • مهین رفیعی پور، منصور غلامی*، حسن ساریخانی صفحات 806-817
  خشکی یکی از تنش های محیطی عمده است که فتوسنتز، رشد و تولید گیاه را کاهش می دهد. کم آبیاری که در آن کمتر از 100 درصد تبخیر و تعرق گیاه توسط آبیاری جایگزین می شود، می تواند برای کاهش نیاز آب آبیاری مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سه تیمار آبیاری (آبیاری کامل، کم آبیاری ملایم و کم آبیاری شدید) روی سه رقم توت فرنگی (دارسلکت، السانتا و سوناتا) انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی صورت گرفت. نتایج نشان داد که رقم السانتا سطح و وزن برگ بیشتر و سوناتا سطح و وزن برگ کمتری داشت. السانتا راندمان تعرق بالا ولی کمترین راندمان مصرف آب را نشان داد. سوناتا راندمان تعرق کم و راندمان مصرف آب بالایی داشت. السانتا و سوناتا به ترتیب کمترین و بیشترین عملکرد را داشتند. میوه های السانتا بالاترین شاخص طعم را داشتند. همبستگی منفی معنی داری بین وزن تر برگ با عملکرد میوه وجود داشت. همچنین راندمان مصرف آب با سطح و وزن تر برگ و وزن خشک کل در پایان آزمایش همبستگی منفی و با عملکرد همبستگی مثبت داشت. بر اساس نتایج بدست آمده تنش اثرات منفی روی سطح برگ، وزن خشک کل و عملکرد میوه داشت و در کل پاسخ سوناتا به دلیل عملکرد بیشتر، مطلوبتر از دو رقم دیگر بود.
  کلیدواژگان: عملکرد، راندمان مصرف آب، راندمان تعرق، همبستگی
 • صالح شهابی وند*، وحید طیب نیا، علی اصغر علیلو صفحات 812-825
  قارچهای مفید اندوفیت ریشه یک نقش مهمی در بهبود عملکرد گیاه داشته و در افزایش کارایی گیاه پالایی میزبان در خاکهای آلوده به فلزات موثرند. در این آزمایش اثرقارچ اندوفیت سرندیپیتا ایندیکا بر تجمع و انتقال سرب، برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و سیستم آنتی اکسیدان برگ در گیاه گلرنگ واریته سینا، بررسی شد. با افزایش میزان سرب در خاک، جذب سرب در ریشه و تجمع آن در ریشه و اندام هوایی بیشتر شد. در گیاهان تلقیح شده با اندوفیت، یک افزایش معنی دار در تجمع سرب در ریشه و یک کاهش معنی دار در تجمع سرب در اندام هوایی مشاهده شد. همچنین گیاهان تلقیح شده با قارچ دارای شاخص انتقال (TF) و شاخص تجمع زیستی ریشه (BFR) بالاتر ولی شاخص تجمع زیستی اندام هوایی (BFS) پایین تر نسبت به گیاهان فاقد تیمار قارچی بودند. حضور قارچ باعث افزایش پارامترهای رشدی، رنگیزه های فتوسنتزی، شاخص های فلورسانس کلروفیل و آنزیم های آنتی اکسیدان کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز تحت همه غلظت های سرب در خاک شد. در نظر گرفتن این قارچ برای فرایند تثبیت/بی حرکت سازی فلز سرب وابسته به قارچ در ریشه گیاه میزبان پیشنهاد می شود. همچنین نتیجه گیری شد که قارچ اندوفیت راهبردهای متفاوتی را برای کاهش سمیت سرب و بالا بردن عملکرد گیاه گلرنگ میانجی گری می کند.
  کلیدواژگان: سرب، سرندیپیتا ایندیکا، گلرنگ، تجمع فلز سنگین
 • اسماعیل خسروپور، پدرام عطارد*، انوشیروان شیروانی، ویلما بایرام زاده، لیلا حکیمی صفحات 829-841
  آلودگی های محیط شهری بر گیاهان تاثیر نامطلوبی دارند و گیاه برای مقابله با چنین تنش هایی از نظر آناتومیکی تغییراتی را در برگ های خود به وجود می آورند. مطالعه حاضر به منظور اندازه گیری تجمع عناصر کادمیم، سرب، روی، مس، نیکل و کروم در برگ درختان چنار و پاسخ آناتومیکی این گونه به آلودگی موجود در شهر تهران و مقایسه آن با پارک جنگلی چیتگر (منطقه کم آلوده) انجام شد. برای این منظور، 20 اصله درخت سالم و متقارن انتخاب و 3 برگ از جهت غربی تاج هر درخت نمونه برداری شد. برگ ها در اواخر تابستان 1394 جهت آنالیز عناصر سنگین (کادمیم، سرب، نیکل، کروم، روی و مس) و پارامترهای آناتومیکی (تراکم، طول و عرض روزنه، ضخامت لایه های کوتیکولی و اپیدرمی و ضخامت سلول های پارانشیمی) جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که غلظت کادمیم، سرب، نیکل و کروم در منطقه آلوده بیشتر از پارک جنگلی چیتگر بود. تراکم روزنه و ضخامت اپیدرم بالایی و پایینی در منطقه شهری به-طور معنی داری کمتر از پارک جنگلی چیتگر بود P≤0.05)). همچنین طول و عرض روزنه در منطقه شهری به طور معنی داری کمتر از پارک جنگلی چیتگر بود. تغییرات مشاهده شده استراتژی های آناتومیکی چنار برای مقابله با آلودگی محیط شهری در تهران است. چنار منبع مناسبی به منظور ذخیره آلاینده هاست و برای مقابله با این مقدار آلاینده، پارمترهای آناتومیکی برگ را در جهت تحمل تنش به طور معنی داری تغییر می دهد. پس می توان گفت که چنار به مقدار افزایش آلاینده حساس است که سریع از نطر آناتومیکی واکنش نشان داده است.
  کلیدواژگان: آلودگی شهری، آناتومی، عناصر سنگین، پارک جنگلی چیتگر
 • منصوره قوام*، سمیه دهداری، شاداب حسین پور صفحات 857-868
  آگاهی از خصوصیات اکولوژیکی و پراکنش جغرافیایی گیاهان دارویی یک منطقه کمک به فعالیت های مدیریتی، حفاظتی و بهره برداری پایدار از پتانسیل آنها خواهد نمود. این تحقیق در محدوده حوزه آبخیز تنگ بالنگستان با مساحت 1767 هکتار در استان خوزستان، شهرستان بهبهان واقع شده است، انجام پذیرفت. در این تحقیق به روش عملیات صحرایی در فاصله فروردین تا خرداد ماه 1392 تعداد 65 گونه گیاهی متعلق به 27 تیره شناسایی شد. که به ترنیب تیره Gramineae با 10 گونه وتیره Compositae با 9 گونه و تیره Papilionaceae با 8 گونه و تیره Brassicaceae با 6 گونه بیشترین تعداد گونه ها را به خود اختصاص داده اند که از میان گونه های شناسایی شده 7 گونه اندمیک و 3 گونه نادر بودند و اینکه فرم های تروفیت ها با 23/49 درصد و همی کریپتوفیت ها با 23/29 درصد از مهمترین گروه های ساختاری طیف زیستی منطقه به روش رانکیه بودند و در بررسی پراکنش جغرافیایی عناصر گیاهی براساس روش Zohary, Thakghtaja و Leonard نیز مشخص شد که 69/47 درصد گونه ها (31 گونه) به ناحیه رویشی ایران تورانی مربوط بوده وسایر گونه ها علاوه بر ناحیه رویشی ایران تورانی در سایر نواحی رویشی نیز یافت می شوند.
  کلیدواژگان: شکل زیستی، گیاهان اندمیک، نادر، حوضه، تنگ بالنگستان
 • ناصر نوروزی هارونی، بابک پیله ور* صفحات 863-877
  اقاقیا و ارغوان از جمله گونه هایی هستند که در جنگل کاری ها و برنامه های توسعه فضای سبز شهری به وفور مورد استفاده قرار می گیرند. پژوهش حاضر پاسخ فیزیولوژیکی نهال های گلدانی دو گونه اقاقیا و ارغوان معمولی را تحت تاثیر تنش شوری مورد بررسی قرار می دهد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در 4 تکرار (هر تکرار 4 گلدان) صورت گرفت. برای این منظور نهال های دو گونه طی آزمایشی با محلول سدیم کلرید به مدت 90 روز در مکان مسقف در چهار سطح شوری 0، 5، 10 و 20 دسی زیمنس بر متر آبیاری شدند. نتایج نشان داد با افزایش تنش شوری، کلیه فاکتورهای فیزیولوژیکی هر دو گونه کاهش معنی داری نشان دادند. نهال های آبیاری شده هر دو گونه با سطوح بالای شوری سدیم کلرید (10 و 20 دسی زیمنس بر متر) دارای کمترین میزان فتوسنتز، هدایت روزنه ای، تعرق و پتانسیل آبی ساقه بودند. همچنین نهال های هر دو گونه پاسخ مناسب از نظر پارامترهای مورد مطالعه تا سطح 10 دسی زیمنس بر متر به شوری را نشان دادند. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود تا در پروژه های احیاء و جنگل کاری در مناطق خشک و نیمه خشک همچنین برنامه های توسعه فضای سبز شهری که شوری آب و خاک پایین تر از 10 دسی زیمنس بر متر است، جهت جنگلکاری از دو گونه ارغوان و اقاقیا استفاده شود.
  کلیدواژگان: ارغوان، اقاقیا، تنش شوری، فتوسنتز، پتانسیل آبی
 • یونس خیری زاده آروق، رئوف سید شریفی*، راضیه خلیل زاده صفحات 869-882
  به منظور تعدیل اثرات تنش شوری در تریتیکاله با کاربرد کودهای زیستی و روی، آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل شوری خاک (عدم اعمال شوری، شوری 20، 40 و 60 میلی مولار)، کودهای زیستی (عدم کاربرد کود زیستی، کاربرد میکوریز، کاربرد توام باکتری های محرک رشد سودوموناس پوتیدا استرین 186 و ازتوباکتر کروکوکوم استرین 5، کاربرد توام میکوریز و باکتری های محرک رشد) و محلول پاشی با نانواکسید (عدم مصرف، مصرف 4/0 و 8/0 گرم در لیتر) بودند. نتایج نشان داد که تنش شوری Fv/Fm، محتوای کلروفیل، هدایت روزنه ای، محتوای نسبی آب و عملکرد دانه کاهش داد در حالی که هدایت الکتریکی و پروتئین دانه افزایش یافت. مقایسه میانگین ها نشان داد بالاترین عملکرد دانه، کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II، هدایت روزنه ای، محتوای نسبی آب و محتوای کلروفیل در حالت کاربرد توام باکتری های محرک رشد و میکوریز، محلول پاشی 8/0 گرم در لیتر نانواکسید روی و عدم اعمال شوری به دست آمد. اعمال شوری 20، 40 و 60 میلی مولار عملکرد دانه را به ترتیب9/8، 11/22 و 34/32 درصد کاهش داد و استفاده توام کودهای بیولوژیک و نانواکسید روی به ترتیب 17/40، 74/49 و40 درصد از این کاهش عملکرد را جبران کردند. بر اساس نتایج این بررسی، به نظر می رسد کاربرد کودهای بیولوژیک و محلول پاشی با نانواکسید روی می تواند برای سودمندی تولید تریتیکاله تحت شرایط شوری خاک توصیه شود.
  کلیدواژگان: شوری، عملکرد دانه، پروتئین دانه، هدایت الکتریکی، هدایت روزنه ای
 • معصومه عامریان* صفحات 877-888
  امروزه تکنیک های کشت بافت گیاهی به عنوان ابزار مفیدی برای ایجاد تنوع ژنتیکی به منظور بهنژادی محصولات کشاورزی و همچنین تولید گیاهان عاری از ویروس به کار می روند. هدف از این پژوهش ارائه یک روش موثر بر کالوس زایی و باززایی در گیاه سیب زمینی می باشد. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. در این تحقیق به منظور ایجاد کالوس، ریزنمونه های مختلف (ساقه، برگ و غده) سه رقم سیب زمینی (سانته، آگریا و مارفونا) روی محیط کشت MS حاوی غلظت های مختلف 2-4,D، NAA، IAA، IBA و پیکلورام به تنهایی و به همراه کینتین و BAP قرار داده شدند. محیط کشت MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر 2-4,D با غلظت های مختلف کینتین به عنوان بهترین محیط های کشت کالوس زایی انتخاب شدند. واکنش سه رقم سیب زمینی به محیط کشت القاء کالوس متفاوت بود بدین صورت که رقم مارفونا بیشترین و رقم سانته کمترین میزان کالوس زایی را در کلیه محیط های کشت القاء کالوس داشتند. کالوس ها به طور مطلوب روی محیط کشت MS حاوی 3 میلی گرم در لیتر 2-4,D و 5/0 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک باززا و در محیط حاوی 2 میلی گرم در لیتر IBA ریشه دار شدند.
  کلیدواژگان: 2-4، کالوس، کشت بافت و کینتین
 • رضا شیخ اکبری مهر* صفحات 878-891
  فرآیندهای جبر گرایانه و اتفاقی در سازماندهی اجتماعات گیاهی موثر است ولی اهمیت هرکدام به عوامل مختلفی از قبیل نوع اکوسیستم بستگی دارد. اکوسیستم های بیابانی از شکننده ترین اکوسیستم ها هستند. رویشگاه های مذکور مساحت بسیار وسیعی از استان قم را در بر می گیرند. نواحی شمالی، شرقی و جنوب شرقی این استان را نواحی بیابانی در بر گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی برخی از فاکتورهای اکولوژیکی موثر بر پوشش گیاهی و تعیین لیست فلورستیک منطقه بیابانی کوه نمک که از کانون های بحرانی فرسایش بادی استان قم بحساب می آید، می باشد. در این مطالعه تعدادی ترانسکت 100 متری با روش آمار برداری سیستماتیک تصادفی در منطقه ای با وسعت حدود 1500 هکتار پیاده شد و ضمن جمع آوری و شناسایی گیاهان بمنظور مطالعه فلورستیکی، نسبت گونه، تعداد افراد، و مساحت تاج پوشش گونه ها و پارامترهای آماری و درصد خطای نمونه برداری با فرمول ها و جداول آماری تعیین گردید. بر اساس نتایج حاصله از این تحقیق، 28 گونه گیاهی، متعلق به 11 خانواده شناسایی شد، که بیشترین سهم گونه ای از آن خانواده اسفناج می باشد. این یافته با نتایج اکثر مطالعات فلورستیکی مناطق بیابانی مطابقت دارد. نسبت گونه در هر ترانسکت بطور میانگین 7/2 بدست آمد (درصد خطای کمتر از %5). با توجه به شرایط ژئو مورفولوژی منطقه، میزان کم و نامناسب بارندگی، فاکتورهای مربوط به خاک و سایر عوامل اکولوژیک در این عرصه بیابانی، اجتماعات گیاهی توسعه کمی داشته و بیشترین فرم رویشی مربوط به کامفیت ها و تروفیت ها می باشد.
  کلیدواژگان: اکولوژی، قم، فلورستیک، فرم رویشی
 • رعنا فیروزه*، رمضانعلی خاوری نژاد، فرزانه نجفی، سارا سعادتمند صفحات 889-901
  تنش شوری یکی از عمده ترین موانع برای رشد و تولید موفق محصول در گیاهان است. عوامل هورمونی مانند جیبرلین به عنوان تنظیم کننده رشد گیاهی می تواند اثرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی متفاوتی در گیاهان تحت تنش شوری ایفا کنند. در پژوهش حاضر اثر غلظت های مختلف کلرید سدیم (صفر،30،60،90 و120 میلی مولار) و جیبرلین (صفر و 100 میکروگرم در لیتر) بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، پرولین، مالون دی آلدهید، فنل و فلاونوئید در گیاه مرزه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان کلروفیل های aو b با افزایش غلظت های شوری و کاربرد جیبرلین کاهش می یابد. در مقابل شوری میزان پرولین، فنل کل و فلاونوئید را در گیاهان مرزه تحت تنش به طور معنی داری نسبت به نمونه شاهد افزایش داد. در برهم کنش شوری و جیبرلین نیز میزان این ترکیبات نسبت به شاهد و تیمارهای ساده شوری افزایش معنی داری را نشان داد. میزان تجمع مالون دی آلدهید که میزان تخریب و پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی را نشان می دهد نیز با افزایش غلظت کلریدسدیم افزایش معنی داری نسبت به نمونه شاهد داشت ولی با اضافه کردن 100 میکروگرم در لیتر جیبرلین به تیمارهای شوری میزان تجمع آن کاهش یافت که این نشان می دهد جیبرلین آثار منفی نمک بر پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء را کم کرده و بدین ترتیب باعث افزایش مقاومت گیاهان به شرایط تنش شده است.
  کلیدواژگان: پرولین، جیبرلین، شوری، فلاونوئیدها، مرزه
 • فاطمه فدائی*، مهلا خلیلی، عباس قلی پور صفحات 892-904
  جنس گزنه با نام علمی Urtica L.از تیره Urticaceae، می باشد. در جدیدترین مطالعه مربوط به این جنس در ایران 3 گونه شامل U. dioica L.، U. urens L. و U. pilulifera L. گزارش شده است. مطالعه کنونی به منظور بررسی تنوع بین گونه ای و درون گونه ای بر اساس داده های ریخت شناسی در جمعیت هایی از گونه های این جنس در ایران به روش تاکسونومی عددی انجام گرفت. بدین منظور 13 جمعیت از 3 گونه بر اساس 60 صفت ریخت شناسی اندامهای رویشی و زایشی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و برای هر فرد جدول ویژگیهای ریخت شناسی و کدبندی صفات تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل آماری و ارزیابی تاکسونومی عددی بر روی داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS- VER. 16 انجام گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، کلید جدید شناسایی گونه و شرح های جدید گونه ها برای جنس گزنه در ایران تهیه گردیده که در آن علاوه بر تکمیل ویژگیهای ریخت شناسی ذکر شده در منابع و فلورهای پیش از این، از نتیجه مطالعه ریزریخت شناسی نویسندگان مقاله حاضر مربوط به دانه گرده و فندقه نیز بخوبی استفاده شده است، همچنین عدم حضور گونه U. cannabina L. در فلور ایران در این مطالعه نیز تائید شده است.
  کلیدواژگان: تاکسونومی عددی، تنوع ریختی، فلورایران، گزنه
 • ملیکا طبسی، احمد رضا محرابیان* صفحات 902-915
  زعفران بعنوان یک جنس شاخص از زیرخانوادهCrocoideae Burnett.  و متعلق به خانوادهIridaceae دارای حدود 100 گونه در دنیا می باشد. این جنس در ایران نیز دارای 8 گونه از دو زیربخش Crocus و Nudiscapus است. بدلیل اهمیت شواهد گرده شناختی و نقش آن ها در تمایز تاکسونومیکی این جنس و نیز فقدان مطالعات جامع در این حوزه در ایران، موضوع فوق مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های گرده ای این مطالعه با استفاده از میکروسکپ الکترونی نگاره (SEM) عکس برداری شدند. بر اساس ارزیابی های انجام شده، دانه های گرده ی این جنس در رده متوسط تا بزرگ طبقه بندی می گردند. علاوه بر این، انتشار دانه های گرده بصورت monad (منفرد) و شکل کلی آنها spheroidal (کروی) می باشد. همچنین الگوی منافذ spiraperture (شامل یک یا چند منفذ مارپیچی) از مارپیچی منفرد پیوسته تا چندین مارپیچ نامنظم و ناپیوسته متغیر و بوضعیت فرورفته و عمیق تا سطحی متنوع می باشند. دیواره ی دانه های گرده در تاکسون های مطالعه شده intectae (فاقد تکتوم) است و دارای تزئینات microechinate (ریزخاردار) می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که صفات گرده شناسی در تمایز بخش ها کارآمد است و در بسیاری از موارد می توانند در جدایی گونه ها و نیز تعیین مرز بین گونه ای موثر باشند. با این وجود، شواهد گرده شناسی غالبا" بعنوان صفات کمکی و تایید کننده محسوب می شوند. بنابراین بکار گیری آن ها همراه با سایر شواهد تاکسونومیکی، می تواند در تعیین محدوده ی گونه ای و نیز مرز گونه ها تاثیر گذار باشد.
  کلیدواژگان: گرده شناسی، زعفران، تاکسونومی، ایران
 • ایرج حسن زاد ناورودی*، تورج سفرکار صفحات 905-917
  برای بررسی وضعیت کمی و ترکیب تجدیدحیات گونه های درختی در جنگل های طبیعی منطقه آستارا، مناطق کمتردست خورده، واقع در حوضه یک آستارا، مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری به روش منظم تصادفی با قطعات نمونه دایره ای با مساحت یک آر انجام و داده های مربوطه در کل طبقات ارتفاعی (500-1700 متر از سطح دریا) با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که تعداد در هکتار تجدیدحیات کل گونه های درختی با افزایش ارتفاع از سطح دریا افزایش یافت و بین تعداد در هکتار زادآوری گونه های ممرز و راش و میانگین زادآوری کل گونه ها با ارتفاع از سطح دریا همبستگی معنی داری وجود دارد. بیشترین فراوانی تجدیدحیات در طبقه با ارتفاع کمتر از 30/1 متر و کمترین تعداد تجدیدحیات در طبقه قطری 5/2 - 5/7 سانتی متر مشاهده شد. در بین گونه های مورد بررسی، در ارتفاع 600 متر از سطح دریا، بیشترین فراوانی تجدیدحیات در طبقه قطری 0- 5/2 سانتی متر مربوط به ممرز و در طبقه با ارتفاع کمتر از 30/1 متر، متعلق به شیردار بود. در ارتفاع 1000 متر از سطح دریا، بیشترین فراوانی تجدیدحیات در طبقه با ارتفاع کمتر از 30/1 متر، متعلق به ممرز بود. در سایر موارد، گونه راش بیشترین فراوانی تجدیدحیات را داشت. بدین ترتیب بیش از 75 درصد تجدیدحیات متعلق به گونه راش و بیش از 10 درصد زادآوری مربوط به گونه ممرز بوده و در مجموع، گونه های راش، ممرز و توسکا بیش از 90 درصد ترکیب زادآوری منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: آستارا، ارتفاع از سطح دریا، تجدیدحیات، گونه های درختی
 • راهله احمدپور، نظام آرمند*، سعید رضا حسین زاده، گرشاسب ریگی صفحات 916-926
  کمپوست به عنوان محصول فرآوری زباله های شهری با خصوصیات فیزیکوشیمیایی مناسب، می تواند نقش موثری در رشد و نمو و همچنین کاهش اثرات منفی ناشی از تنش های مختلف محیطی بر گیاهان داشته باشد. در این راستا آزمایشی با هدف اثر کمپوست بر شاخص های فتوسنتزی در مراحل فنولوژیک گیاه عدس تحت تنش خشکی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سطح اطمینان معنی داری 95 درصد به اجراء درآمد. عوامل مورد بررسی شامل تیمارهای مختلف کمپوست و خاک با 5 سطح (100:0، 95:5، 85:15، 75:25 و 65:35 درصد وزنی) و تنش خشکی با 3 سطح شامل 100، 75 و 25 درصد ظرفیت زراعی (بدون تنش، تنش ملایم و تنش شدید) در نظر گرفته شد. نتایج در مرحله گیاهچه ای نشان داد که در شرایط تنش ملایم، افزودن کمپوست به خاک در سطح 25 و 35 درصد وزنی منجر به افزایش معنی دار محتوای کلروفیل کل (12% و 15% به ترتیب)، CO2 درون سلول (8% و 8%)، فتوسنتز (16% و 17%)، تعرق (14% و 15%) و عملکرد فتوسیستم II (4% و 4%) در مقایسه با شاهد شد، اما در شرایط تنش شدید سطح 35 درصد وزنی در مقایسه با دیگر سطوح افزایش معنی داری داشت. در مرحله گلدهی سطوح 25 و 35 درصد کمپوست در شرایط تنش ملایم و شدید در مقایسه با سطح شاهد منجر به افزایش معنی دار تمامی شاخص های مورد بررسی گردید. با توجه به نتایج این مطالعه می-توان کاربرد کمپوست را در جهت کاهش اثرات منفی تنش خشکی در گیاه عدس به ویژه در مراحل ابتدایی رشد پیشنهاد داد.
  کلیدواژگان: کود های ارگانیک، تعرق، فلورسانس کلروفیل، تنش کم آبی، محتوای کلروفیل
 • شهرام مهدی کرمی*، اکرم احمدی، فاطمه جعفری اصل صفحات 918-932
  گال نوعی تغییر شکل بافت های گیاهی است که توسط برخی از حشرات القا شده است و اغلب برای تغذیه و یا به عنوان پناهگاه از آن استفاده می کنند. یکی از مهم ترین میزبان های عوامل گال زا درخت بلوط ایرانی است. در این پژوهش تاثیر گال بر ترکیبات بیوشیمیایی با بررسی مقدار فعالیت آنتی اکسیدان، تانن متراکم، تانن کل، پروتئین کل، ترکیبات فلاونوئیدی، فنل کل قند نامحلول و قند محلول در نمونه برگ هایی که از سرشاخه های سالم و گال دار درختان بلوط ایرانی در منطقه بلوران شهرستان خرم آباد که به طور تصادفی نمونه برداری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی عناصر نشان داد که میزان مقدار فنل کل، تانن کل، تانن متراکم، آنتی اکسیدان، قند نامحلول و قند محلول در سرشاخه های گال دار افزایش معنی داری نسبت به سرشاخه های بدون گال داشتند و از لحاظ ترکیبات فلاونوئیدی و پروتئین هر چند در سرشاخه های گال دار نسبت به سرشاخه های بدون گال بیشتر بود اما تفاوت معناداری نداشتند. نتایج این مطالعه حاکی از تاثیر پذیری و تغییر ترکیبات ثانویه برگ درختان بلوط در اثر ایجاد گال می باشد.
  کلیدواژگان: بلوط، ترکیبات بیوشیمایی، گال، استان لرستان
 • رسول نریمانی، محمد مقدم*، سید حسین نعنتی، عبدالله قاسمی پیربلوطی صفحات 927-938
  به منظور ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در بادرشبی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل شوری در چهار سطح (0، 50، 100 و 150 میلی مولار)، اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در سه سطح (0، 100 و 200 میلی گرم در لیتر) بود. صفات رویشی گیاه از قبیل طول شاخه فرعی، طول سنبله و صفات مربوط به ریشه با افزایش میزان تنش شوری کاهش معنی داری نسبت به شاهد نشان دادند و کاربرد اسید هیومیک در هر دو سطح و اسید آسکوربیک (عمدتا سطح 200 میلی گرم در لیتر) سبب بهبود این صفات نسبت به شاهد گردید. محتوای نسبی آب برگ نیز تحت تاثیر تنش شوری به شدت کاهش یافت و کاربرد 100 و 200 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک و اسید آسکوربیک (تاحدودی) توانست سبب جبران این خسارت شود. همچنین نشت الکترولیت به شدت تحت تنش شوری افزایش یافت و کاربرد اسید هیومیک سبب بهبود این صفت گردید. فعالیت آنتی اکسیدانی و فنول کل نیز در تنش 50 میلی مولار کاهش یافتند و با افزایش سطح شوری به 100 و 150 میلی مولار میزان آنها افزایش یافتند. مقدار پرولین در سطوح مختلف تنش (50، 100 و 150 میلی مولار) بیشتر از شاهد (عدم شوری) بود و کاربرد اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در سطوح بالا (200 میلی گرم در لیتر) موجب کاهش پرولین گردید. این نتایج می تواند گویای اثر تعدیل کننده تخفیف دهنده ها بویژه کاربرد سطوح بالای آن ها (200میلی گرم در لیتر) بر فرآیندهای فیزیولوژیک و صفات رویشی بادرشبی تحت تنش شوری باشد.
  کلیدواژگان: تنش شوری، اسید هیومیک، اسید آسکوربیک، فعالیت آنتی اکسیدانی، بادرشبی
 • سجاد قنبری*، کیومرث سفیدی صفحات 933-945
  با توجه به حساسیت حضور گونه ی آردوج (.Juniperus foetidissima Willd) در رویشگاه جنگلی ارسباران و خاص بودن حضور این گونه در منطقه، بررسی ساختار توده های آردوج با استفاده از شاخص های مرتبط با ساختار می تواند به مدیریت بهتر این گونه کمک نماید. هدف اصلی این تحقیق بررسی ساختار مکانی این گونه به منظور بررسی وضعیت کمی ساختاری گونه-ی آردوج در منطقه ارسباران می باشد. هشت قطعه نمونه یک هکتاری با دو روش صددرصد و روش فاصله ای با نزدیکترین همسایه آماربرداری شد. مشخصه هایی از قبیل قطر برابر سینه، ارتفاع، فاصله و زاویه درختان از یکدیگر و از درخت شاهد داده-برداری شدند. شاخص های ساختاری از قبیل شاخص زاویه یکنواخت، فاصله همسایگی، تمایز قطری و تمایز ارتفاعی محاسبه شد. نتایج نشان داد که گونه ی آردوج به صورت توده خالص ظاهر شده است. میانگین مقادیر شاخص زاویه یکنواخت، 24/0 و فاصله همسایگی برابر با 6/4 متر برآورد شد. همچنین میانگین شاخص تمایز قطری و ارتفاعی به ترتیب برابر با 01/0 و 07/0 بدست آمد. در قطعات نمونه مطالعه شده، حدود 53 درصد از درختان میانگین فاصله بین درختان کمتر از چهار متر بود. در دو شاخص تمایز قطری و ارتفاعی، حدود 90 درصد درختان در منطقه مورد مطالعه، اختلاف قطری و ارتفاعی کمتر از 3/0 نسبت به درختان همسایه دارند. می توان نتیجه گیری نمود که توده ی مورد مطالعه یک توده خالص، همگن و نسبتا جوان می باشد. چنین اطلاعاتی به عنوان پیش نیازی برای مدیریت بهتر اکوسیستم و انجام اقدامات احیایی و حفاظتی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: آردوج (.Juniperus foetidissima Willd)، نزدیکترین همسایه، شاخص زاویه یکنواخت، جنگل های ارسباران
 • علیرضا قنبری*، مرتضی آقاپور، عادل پیرایش بیگباغی صفحات 946-955
  فندق یکی از مهمترین میوه های خشک تجاری است. بررسی تنوع ژنتیکی فندق، جهت گزینش ژنوتیپ های برتر و استفاده در برنامه های اصلاحی لازم می باشد. در این مطالعه با استفاده از 34 صفت کیفی و 22 صفت کمی تنوع ژنتیکی 28 ژنوتیپ گزینش شده از منطقه فندقلوی اهر ارزیابی شدند. بر اساس نتایج حاصله، برخی از صفات مثل کلروفیل کل، طول شاتون، وزن پوشینه، وزن پوسته سخت و وزن 100 عدد میوه دارای ضریب تغییرات بالایی بودند. ضرایب همبستگی نشان داد بین برخی از صفات اندازه گیری شده از قبیل برگ، ابعاد و وزن میوه و مغز همبستگی معنی داری وجود دارد. تجزیه کلاستر و برش دندروگرام، ژنوتیپ ها را در فاصله ژنتیکی 4 تا 25، به دو گروه اصلی تقسیم کرد. تجزیه به عامل ها، متغیرهای مورد ارزیابی را به 6 عامل اصلی کاهش داد که در مجموع 65/85 درصد واریانس کل را توجیه نمودند. میوه ژنوتیپ ها به سه فرم گرد، دوکی و پهن تقسیم شد که اکثر ژنوتیپ ها دارای میوه گرد بودند. زمان رسیدن میوه ها از نیمه دوم ماه مرداد تا نیمه اول شهریور متغیر بود و باهم اختلاف معنی داری داشتند. تمامی ژنوتیپ ها پروتاندر بودند. باز شدن گل های نر و شروع گرده افشانی از اواسط بهمن تا اواخر بهمن و زمان ظهور کلاله ها از اوایل اسفند تا اواسط اسفند متغییر بود. نتایج حاصل بیان گر وجود تنوع زیاد در اکثر صفات مورد بررسی بود. در این بین وزن و ابعاد میوه در تمایز ژنوتیپ ها نقشی اساسی داشتند. در کل نتایج نشان داد که صفات مورفولوژیکی می تواند به عنوان یک ابزار مهم برای شناسایی و ارزیابی ژنوتیپ های فندق باشد.
  کلیدواژگان: جنگل فندقلو، تنوع مورفولوژیکی، صفات کمی و کیفی، میوه خشک
|
 • Mahdis Ebrahimzade *, Mehri Mehrabi Pages 756-768
  Medicinal plants are the most exclusive source of life saving drugs for majority of the world’s population. Plant tissue cultures can be established routinely under sterile conditions from explants, such as plant leaves, stems, roots, etc. Both for multiplication and extraction of secondary metabolites. Solanaceous plants, such as genus Hyoscyamus, are regarded as rich sources of tropane alkaloids. Present study, H.arachnoideus Pojark, were investigated. Three types of explants (leaf, root) derived from seedlings, were cultured on Murashige and Skoog’s medium supplemented with 3% sucrose, 0.75% (w/v) agar. We investigated the effect of different concentrations of Ca2+, NO-3 on Murashige and Skoog’s medium supplemented with 3% sucrose and 0.75% (w/v) agar in two explant types (leaf and root) of H.arachnoideus with four concentration levels of auxin naphthalene acetic acid(0, 0.5, 1, 2 mg/l), in compare with Murashige and Skoog’s medium supplemented with 3% sucrose, 0.75% (w/v) agar as control, In order to determine callus biomass and total alkaloid content. Our findings showed that, increased concentrations of Ca2+ was found to have positive effect on callus biomass and total alkaloid content. NO-3 had different effects on callus biomass and alkaloid production, but increased concentrations of NO-3 could enhance callus biomass and decrease alkaloid content, in some cases.
  Keywords: Hyoscyamus, Growth regulator, Ca2+, NO3-, Total alkaloid
 • Maryam Kolahi * Pages 769-781
  Dangerous heavy metal cadmium as an environmental pollutant that has harmful effects on ecosystems and the sustainability of imports. This metal enters into the plant through the soil and causing a wide range of changes at the macro level to cell levels. Sugarcane plantlets from in vitro culture for 14 days in a 16/8 hour light / dark and temperature of 25 °C cultured at concentrations of cadmium were 0,100, 250, 500µM. After sampling, morphometric parameters and amount of pigments was evaluated. After preparing the manual cutting of roots and leaves, dyeing with Carmmin and Metylen blue was prepared slides were observed with a microscope. The results of 49 features of morphometric data showed index average green leaves, wet weight, root length and height of plant is reduced. Measurement of chlorophyll showed that with increasing cadmium concentration of chlorophyll a, b and total, while the amount of carotenoids increased significantly. Cadmium-treatment increased xylem and the thickness of the bundle sheath cells in leaves as well as increased levels of vascular cells, endoderm, exoderm and was at the root cortex and pit cells. Cadmium with changes in plant water relations are the effects on photosynthesis, transpiration and respiration on morphological characteristics and the amount of pigments of plants. The metal is also due to the induction of premature differentiation of cells of plants especially the root causes anatomical changes in the sugarcane.
  Keywords: Morphometric, Sugercane, Cadmium, anatomical structure
 • Ebrahim Rahimi Pages 794-805
  In this present study the effects of different concentrations and combinations of indole butyric acid (IBA: 0, 2000 and 4000 mg L-1) and paclobutrazol (PBZ: 0, 250 and 500 mg L-1) alone and in combination on rooting and shoot growth of F. elastic soft wood cuttings were investigated. The results showed that the application of IBA alone in both concentrations 2000 and 4000 mg L-1 increased rooting percentage, but the use of PBZ alone there was no significant difference in it compared to control treatment. The highest number, length, volume, fresh and dry weights of root and shoot as well as main stem length were obtained in treatment of 2000 mg L-1 IBA. The highest number of lateral shoots, principal stem diameter and leaf chlorophyll content were observed in treatment with 500 mg L-1 PBZ. In general, the effect of 2000 mg L-1 IBA on rooting indices and the treatment of 4000 mg L-1 IBA + 500 mg L-1 PBZ on shoot growth was more effective.
  Keywords: Auxin, Vegetative propagation, Rooting, Chlorophyll, Growth retardant
 • Mahin Rafeipour, Mansour Gholami *, Hasan Sarikhani Pages 806-817
  Drought is one of the leading environmental stresses decreasing plant photosynthesis, growth and production. Deficit irrigation, where less than 100% crop evapotranspiration is replaced by irrigation, can also be used to reduce the demand for irrigation water. The objectives of this study were to characterise the impact of three irrigation treatments (full irrigation, mild deficit irrigation and severe deficit irrigation) on three different strawberry cultivars (namely Darselect, Elsanta and Sonata). A factorial experiment was performed based on completely randomized design with 10 replications. Results showed Elsanta and Sonata developed more and less leaf area and mass, respectively. Elsanta showed more transpiration efficiency and the least water use efficiency. Sonata had less transpiration efficiency and more water use efficiency. Elsanta and Sonata had the lowest and highest yield, respectively. Elsanta fruits had the most flavor index. There was a negative significant correlation between leaf fresh mass and fruit yield. Also water use efficiency was negatively correlated with leaf area and fresh mass and total dry mass at the end of the experiment. Water use efficiency was correlated positively with yield. According to the results, stress had negative effects on leaf area, total dry mass and yield and generally, Sonata for more yields was better than the other two varieties.
  Keywords: Transpiration efficiency, Water use efficiency, Yield, Correlation
 • Saleh Shahabivand *, Vahid Tayebnia, Ali Asghar Aliloo Pages 812-825
  The beneficial root endophytes play a crucial impact in improving plant performance, and participate in enhancing phytoremediation efficiency of host in metal-polluted sites. This experiment investigated the influence of root endophyte fungus Serendipita indica on lead (Pb) accumulation and translocation, some physiological attributes, and antioxidant system of leaf in Carthamus tinctorius L. (safflower) cv. Sina in soil contaminated with different levels Pb (0, 400, 800 and 1200 mg Pb/kg soil). By increasing Pb levels in soil, Pb uptake by root, and Pb accumulation in root and shoot were significantly elevated. A significant increase on Pb accumulation in root and a significant reduction on shoot Pb amount were observed under fungal symbiosis. Also, S. indica-inoculated plants had lower translocation factor (TF) and bioaccumulation factor of Pb in shoot (BFS), whereas higher bioaccumulation factor of Pb in root (BFR), in compare to non-inoculated ones. Presence of S. indica yielded in greater growth parameters, photosynthetic pigments, chlorophyll fluorescence parameters, and antioxidant enzymes activities of CAT, APX and SOD, under all levels Pb in soil. We suggest the consideration of this endophyte for fungus-assisted phyto-stabilization/immobilization of Pb in host roots. Also, we concluded that S. indica mediated different tolerance strategies to mitigate Pb toxicity and higher performance of safflower.
  Keywords: Lead, Serendipita indica, Carthamus tinctorius, Heavy metal accumulation
 • Esmaeeel Khosropour, Pedram Atarod * Pages 829-841
  Urban pollutions have adverse effects on plants, which results in changing the anatomical properties of leaves. The present study aimed at studying the cadmium (Cd), lead (Pb), zinc (Zn), copper (Cu), nickel (Ni) and chromium (Cr) accumulation in plane (Platanus orientalis) leaves and its anatomical response to urban pollutions in the center of Tehran (most polluted area) as compare to Chitgar Forest Park (CFP) (lowest polluted area). For this purpose, 20 healthy trees, each location 10, were selected to investigate the stomatal density, width and length of stomata, mesophyll parenchyma as well as epidermis and cuticle thickness in summer of 2014. The results showed that the concentration of Cd, Pb, Ni, Cr, and Cu in Tehran was more than those in CFP. Stomatal density in the urban area and CFP were measured 211.9 and 224.7 per mm2, respectively, and the length and width of stomata in urban area was significantly less than those in CFP. The thickness of upper and lower epidermis in urban area was less than that in CFP. The changes observed in anatomical properties are the strategies to resist the stress induced by urban pollution. Plane trees are an appropriate sink for heavy metals, but they rapidly respond to the commutation of heavy metals by changing their anatomical properties. Hence plane trees are sensitive to such value of pollution.
  Keywords: Anatomical properties, Heavy metals, Plane, Urban pollution
 • Mansureh Ghavam *, Somayeh Dehdari, Shadab Hosseinpour Pages 857-868
  Knowledge of a regional ecological characteristics and geographical distribution of medicinal plants contribute to the activities of the management, conservation and sustainable use of their potential will be. The research within the catchment area of ​​1767 hectares in the province Balangestan tight, PA is located city was done. In this study, the method of Field Operations From March to June 1392 plant species belonging to 27 families were identified 65.and that forms Therophytes with 23/49 percent and 23/29 percent Hemicryptophytes with the whole structure of the most important groups of the region were Rankyh method and study the geographical distribution of plant elements based on Zohary, Thakghtaja and Leonard was also concluded that 69/47% of species (31 species) were related to other Irano Turan Turan other species in addition to Irano-growing regions are also found. Life forms of endemic and rare plants, narrow basin Balangestan Life forms of endemic and rare plants, narrow basin Balangestan
  Keywords: Life forms of endemic. rare plants, narrow, basin Balangestan
 • Naser Norouzi haroni, Babak Pilehvar * Pages 863-877
  Robinia pseudoacacia L. and Cercis siliquastrum L. are appropriate species for plantation and development programs in urban green spaces. This study was done to investigate the physiological response of potted seedling belongs to these species under salinity stress. The experiment was as completely randomized design with four replications (Per repetition 4 pots). For this purpose, in a research greenhouse, seedlings of both species (Black locust and Judas tree) were irrigated with sodium chloride solution in four levels of salinity (0, 5, 10 and 20 dsm) for a period of 90 days. The results indicated that all physiological factors of both species have been reduced with increasing salinity stress, respectively. The lowest values of stomatal conductance, photosynthesis, transpiration and stem water potential were belonged to seedlings irrigated in high levels of salinity. Also, suitable responses of studied parameters up to 10 dsm of salinity were obtained by both species. According to results, It is recommended to use these two species in plantation, afforestation and urban green space development programs, where the density of salinity is lower than10 dsm in soil and water resources (arid and semi- arid regions).
  Keywords: Judas tree, Black locust, salinity stress, Photosynthesis, water potential
 • Younes Kheirizadeh Arough, Raouf Sharifi *, Razieh Khalilzadeh Pages 869-882
  In order to study the alleviation of salt stress effects in triticale with bio fertilizers and zinc application, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications. Experiment factors were included soil salinity (non-salinity, salinity 20, 40 and 60 mM NaCl), biofertilizers (no bio fertilizers, application of mycorrhiza, application of Azotobacter chrocoocoum strain 5 + Psedomunas putida strain 186, both application PGPR + mycorrhiza) and nano zinc oxide (without nano zinc oxide, application of 0.4 and 0.8 g L-1). Results showed that salinity stress decreased photochemical efficiency of photosystem II ( ), chlorophyll content, stomatal conductance, relative water content and grain yield. Whereas, electrical conductivity and grain protein were increased. Means comparison showed that the highest of grain yield, photochemical efficiency of photosystem II, stomatal conductance, relative water content and chlorophyll content were obtained at application of PGPR+mycorrhiza, foliar application of 0.8 g L-1 nano zinc oxide and no-salinity. The highest of electrical conductivity was belonged at salinity of 60 mM, no bio fertilizers and without nano zinc oxide. Salinity of 20, 40 and 60 mM NaCl decreased 8.9%, 22.11% and 32.34% respectively from grain yield and application of biofertilizers and nano zinc oxide compensated 40.17%, 49.74% and 40% respectively from yield reduction. Based on the results, it seems that application of biofertilizers and nano zinc oxide can be recommended for profitable triticale production under soil salinity condition.
  Keywords: Salinity, Grain yield, Grain Protein, Electrical Conductivity, Stomatal Conductance
 • Massomeh Amerian * Pages 877-888
  Plant tissue culture techniques are a useful tool to increase the genetic diversity, crop production and production of plants virus free. The purpose of this study was reached to a useful method for callus induction and regeneration in potato plant. The experiment was set up based on factorial experiment and completely randomized design (CRD) with 3 replications. In this study, in order to induce callus, different explants (stem, leaf and tuber) of three potato (Sante, Agria and Marfona) were placed on MS medium containing various concentrations of 2,4-D, NAA, IAA and pikloram alone or combined with kinetin and BAP. MS medium containing 2 mg L-1 2,4-D with different concentrations of kinetin was selected as the best callus-inducing medium. Response of three cultivars potato to medium callus induction was different so that the Marfona highest and Sante lowest callus induction were in all callus induction media. The calluses were regenerated in media containing 3 mg L-1 BAP combined with 0.5 mg L-1 GA3. Regenerated shoot were transferred to root-inducing media containing 2 mg L-1 IBA and, plantlets with roots were transferred to pots containing sterilized soil four weeks after culture.
  Keywords: Callus, Kinetin, Tissue culture, 2, 4- D
 • Reza Sheikhakbari, Mehr * Pages 878-891
  Plant communities' organization is influenced by deterministic and stochastic processes so that, importance of them depends on various factors, such as type of ecosystem. Desert ecosystems are very fragile and delicate. Aim of this study is investigation on some ecological factors that affect on plant communities' mixture and determination of flora in saline mountain desert area in Qom. In this research 47 transects with 100 meters long were landed at a randomly systematic inventory method, in 1500 hectares ambit of area studied. Afterwards, plant species were collected and identified in order to determination of floristic situation, species ratio, number of individuals, vegetative coverage. Statistics parameters and sampling error percentage were presented using appropriate statistical formulas and tables. Results of gathering data are followings: 2.7 mean of species ratio in transect on region with less of 5% error, floristic study revealed 28 species belonging to 11 families. Family Chenopodiaceae showed the most number of species than others. According to area geomorphology and geology, low precipitation, soil factors, our results revealed low-rich plant communities in the area studied. The most prevalent vegetative life-forms were pertaining to Chamaephytes and Therophytes.
  Keywords: Floristic, ecology, Qom, Life form
 • Rana Firoozeh *, Ramazanali Khavarinejad, Farzaneh Najafi, Sara Saadatmand Pages 889-901
  Salinity is one of the main obstacles to the successful growth and production of plants. Hormonal factors such as gibberellin as plant growth regulators can have different physiological and biochemical effects in plants under salt stress. In present research, the effects of different concentrations of sodium chloride (0, 30, 60, 90 and 120 mM NaCl) and gibberellin (0 and 100 µg L-1) on photosynthetic pigments, proline, malondialdehyde, phenol and flavonoid contents were studied. Results showed that with addition levels of salinity and application of gibberellin, rate of chlorophylls a and b also decreased. In the other hand, different concentrations of NaCl caused significant increase in contents of proline, phenol and flavonoid in comparison with control. In interaction of salinity and gibberellin also contents of these compounds increased significantly in comparison with control and individual treatments of NaCl. The accumulation of malondialdehyde that shows the rate of degradation and peroxidation of membrane lipids were significantly increased by salt treatments, while combined application of GA3 and NaCl caused reduction in malondialdehyde (MDA) content. These results showed that gibberellin can reduce negative effects on lipids peroxidation and thus increases the resistance of plants to salt stress conditions.
  Keywords: Flavonoids, Gibberellin, Proline, Salinity, Savory
 • Fatemeh Fadaie *, Mahla Khalili, Abbas Gholipour Pages 892-904
  Urtica L. (Urticaceae) including U. dioica L., U. urens L. and U. pilulifera L. in Iran. The present study has been conducted for morphological investigations in Urtica populations concerning intra and inter-specific variation in Iran by using numerical taxonomy method. 13 populations from three species scrutinized based on 60 quantitative and qualitative morphological characters of vegetative and reproductive characteristics. The obtained data from morphometric characteristics table were statistically analyzed in terms of numerical taxonomy using software SPSS- VER. 16. Based on the obtained results, evaluation of phenetic relationships from the clustering, showed distinctness of the Urtica species. New key and new descriptions for species were prepared for Urtica L. in Iran, that in addition to completing the morphological characteristics mentioned in previous flora, the characteristics related to the nut and the pollen grain features have been also used as well for the first time. Based on this study U. cannabina L. species unaccepted for flora of Iran as previous recent study.
  Keywords: Flora of Iran, Morphological variation, Numerical Taxonomy, Urtica
 • Melika Tabasi, AhmadReza Mehrabian * Pages 902-915
  The saffron as a well-known genus of tribe Crocoideae Burnett. belonging to large family of Iridaceae including about 100 taxa in the world. Mentioned genus comprised of 8 species belonging to 2 sections as follow Crocus and Nudiscapus in Iran. The taxonomic value of palynology is well known in Iridaceae. Because of importance of these evidence as well lack of palynological studies on saffron, a detailed study on pollen grains seems to be necessary. Samples were photographed by SEM. Besides, pollen grains are classified in medium to large categories. Moreover shed in monad. Besides including continuous spiral apertures as well non continuous apertures. Moreover pollen grains showing shallow and deep furrows. Pollen wall is classified in intectate class and showing microechinate sculpturing. Our results showing that palynological characteristics are efficient in differentiation of sections. Regardless, recent evidence (pollen characteristics) dominantly, accompanied with other characters can be useful in delimitation of taxa.
  Keywords: Palynology, Saffron, taxonomy, Iran
 • Iraj Hassanzad Navroodi * Pages 905-917
  To evaluate the quantitative and composition status of the trees regeneration in natural forest stands of Astara region, were studied the less disturbed areas in Astara (watershed 1). After selecting the study areaو sampling was done by systematic random method. Sample plots were circle shape with area of 0.1 ha. The relevant data were analyzed in the total altitude classes. The results demonstrated that sapling density of total species and the number of tree regeneration per hectare increased with increasing of altitude from sea level. The results also showed that there are significant correlation between the number of beech, hornbeam and mean total tree regeneration with altitude from sea level. The maximum and minimum number of regeneration were observed at the classes of "tree height
  Keywords: Astara, Altitude, Regeneration, Tree species
 • Nezam Armand *, Saeed Reza Hosseinzadeh, Garshasb Rigi Pages 916-926
  Compost produced from municipal waste and has suitable chemical and physical properties, which plays an important role in reducing the negative effects of environmental stress in plants. In order to evaluate the effects of compost fertilizer on photosynthetic parameters of phonological stages of lentil under drought stress, a factorial experiment in completely randomized design was conducted with three replications (p≤0.05). Experiment were carried out with five ratios of compost to soil, i.e., 0:100, 5:95, 15:85, 25:75 and 35:65, and three levels of drought stress including non-stress, moderate and severe drought stress (100, 75, and 25% of field capacity, respectively). Results showed that,adding 25 and 35% compost to the soil at seedling stage under moderate stress, led to significant increase of total chlorophyll content (12 and 15%), intercellular CO2 (8 and 8%), net-photosynthesis (16 and 17%) and efficiency of PSII (4 and 4%), compared with the control. However, under severe stress, it was effective levels of 35% compared with other levels. At flowering stage, 25 and 35% compost levels under moderate and severe stress led to significant increase in all parameters compared with control group. According to the results, this study suggests that compost plays an important role in reducing the negative effects of stress on photosynthetic performance of lentil, especially in the early stages of growth.
  Keywords: Water stress, chlorophyll content, chlorophyll fluorescence, Organic fertilizer, Transpiration
 • Shahram Mehdi Karami *, Akram Ahmadi, Fatemeh Jafari asl Pages 918-932
  Gall is a type of plant tissue deformation induced by some insects that often use it as feeding or as a shelter. One of the most important hosts of Gall inducing factors is Persian Quercus persica tree. In this research, the effect of Gall inducing factors on Biochemical compounds were studied with investigating the amount of antioxidant activity, condensed tannin, total tannin, total protein, flavonoid compounds, total phenol, non-soluble sugar and soluble sugar in a leaf that were randomly sampled from healthy twigs and with Gall of oak trees in Iran in Blouran area, Khorramabad city. The results showed that the amount of total phenol, total tannins, condensed tannin, insoluble and soluble sugar in twigs with Gall had significant increase than twigs with no Gall. Also, there was no significant difference in flavonoids compound, antioxidants and protein even though in twigs with Gall it more than twigs without Gall. The results indicate the effectiveness of secondary compounds change of oak leaves due to Galls.
  Keywords: Quercus persica, Biochemical Compounds, Gall, Lorestan province
 • Rasuol Narimani, Mohammad Moghaddam *, seyedHossin Nemati Pages 927-938
  In order to evaluate adjusting salinity by using humic acid and ascorbic acid in Moldavian balm, factorial experiment in a completely randomized design with three replications was conducted. Experimental treatments included salinity at four levels (0, 50, 100 and 150 mM), humic acid and ascorbic acid in three levels (0, 100 and 200 mg/l). Growth characteristics of plant such as subshrub length, inflorence length and root traits showed a significant decrease compared to control by increasing salinity stress and application of humic acid and ascorbic acid at both levels (mainly levels of 200 mg/l) have been improved these characteristics in comparison with control plants. Relative water content also decreased by salinity stress and the application of 100 and 200 mg/l of humic acid and ascorbic acid (to some extent) could compensation this damage. Also Electrical conductivity increased significantly under salinity stress and the usages of humic acid improve this trait. Antioxidant activity and total phenol decreased in 50 mM stress and by increasing salinity levels to 100 and 150 mM increased them. Prolin in different stress levels (50, 100 and 150 mM) was more than control (no salinity) and application of humic acid and high levels of ascorbic acid (200 mg/l) was reduced proline. This result could indicate moderating effect of the mitigation on physiological processes and growth characteristics of Moldavian balm plant under salinity stress, especially in high levels of their usage (200 mg/l).
  Keywords: salinity stress, Humic acid, ascorbic acid, Antioxidant activity, Moldavian balm
 • SAJAD GHANBARI *, Kiomars Sefidi Pages 933-945
  Due to the sensitivity and specialty of the species presence of Juniper (Juniperus foetidissima Willd.) in Arasbaran forest site, the study of the structure of Juniper stands using structural indicators can help to better management of this species. The main objective of this research is to investigate the spatial structure of this species in order to investigate the quantitative status of the Arasbaran region. Eight samples of one hectare were inventoried with two methods; full callipering and the nearest neighbors. Some characteristics were computed such as diameter at breast height (dbh), height, distance and angle of trees from each other and reference tree. The Structural indices were computed such as uniform angle index, distance to neighbor (Di), diameter (TDi) and height differentiation (HDi). The results showed that the juniper species has formed a pure stand. The mean values of the uniform angle index and Di were 0.24 and 4.6 meters, respectively. Also, the mean TDi and HDi indices were estimated 0.01 and 0.07, respectively. At the sample plots, about 53% of the trees had an average tree distance of less than four meters. In two indices of TDi and HDi, about 90% of the trees in the study area had a difference of less than 0.3 relative to neighbor trees. It can be concluded that the studied stands are pure, homogeneous and relatively young. Such information can be used as a prerequisite for better ecosystem management and conservation activities.
  Keywords: Juniper (Juniperus foetidissima Willd.), nearest neighbor, Uniform angle index, Arasbaran forests
 • Alireza Ghanbari *, Morteza Aghapour, Adel Pyrayesh Pages 946-955
  Hazelnut is one of the most important and economical nut fruits. Evaluation of genetic diversity is necessary for selection of superior genotypes and using them in breeding programs. In this study, genotype diversity of 28 selected from the Fandoglu region of Ahar were evaluated by using 34 qualitative and 22 quantitative traits,. Results showed that some traits had high coefficient of variation, such as total chlorophyll, catkin length, husk weight, shell weight and 100 fruit weight. There was a significant difference between correlation coefficient of some measured traits like leaf, fruit size and weight and kernel weight. Cluster analysis and dendrogram with genetic distance of 4-25, divided all genotypes in two main groups. The factor analysis reduced the assessed traits into six main factors and justifying 85.65 percent of total variation. Fruits of the genotypes divided to three forms, round, spindle and flattened, that most of the them had round fruits. Fruit ripenning ranged from first of August to the first of September and there was a significat difference among genotypes. All of the genotypes were protanderous. Male flower opening and beganing of pollination occurred from first to late of february and stigma were shown from late of february to Middle of March. Resultes showed that there was a considerable variation in all traits, but fruit weight and size had a great important role in identification of genotypes. This studies showed that morphlogical traites can be a powerful tool for identification and evaluation of hazelnut genotypes.
  Keywords: Fandoglu forest, Qualitative, Quantitative traits, Morphological variation, Nut fruit