فهرست مطالب

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - پیاپی 47 (زمستان 1397)
 • پیاپی 47 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سمیرا زردویی*، عبدالحمید پاپ زن صفحات 3-14
  بخش کشاورزی، بزرگترین مصرف کننده ی منابع طبیعی و در عین حال بیشترین نقش را در حفظ آن بر عهده دارد. کشاورزی شهری شیوه ای برای کاهش آسیب پذیری جمعیت های شهری جهان در برابر تغییرات اکولوژیکی است .در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزشی چندرسانه ای کشاورزی شهری به منظور آموزش کشاورزی خانگی با استفاده از الگوی تحقیقات تجربی، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد و بدون استفاده از گزینش تصادفی استفاده گردید. جامعه آماری را 110 خانواده شهری کرمانشاه که دارای تجربه کاشت و پرورش گیاهان در خانه را داشته و در مسابقه ی فضای سبز خانگی در سال 1393شرکت کرده بودند، تشکیل دادند. حجم نمونه 60 خانواده بود که به دو گروه 30 نفری تقسیم شدند، گروه کنترل و آزمودنی. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شد و از پرسشنامه پیش آزمون- پس آزمون جهت جمع آوری داد ه ها استفاده شد، پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ 85 درصد و روایی آن با استفاده از نظر کمیته راهنما تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss21 و از آماره ی t student استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری از نظر دانش و مهارت گروه آزمودنی پس از اجرای روش آموزشی چند رسانه ای نسبت به گروه گواه حاصل شد. پیشنهاد می گردد در راستای تهیه نرم افزارهای دیداری کشاورزی در شهرها مسولین ذی ربط از جمله سازمان جهاد کشاورزی، پارک ها و فضای سبز، دانشگاه ها و موسسات و... اهتمام بیشتری در رابطه با کشاورزی شهری در جهت آگاهی شهرنشینان داشته باشند.
  کلیدواژگان: کشاورزی شهری، تاثیر آموزشی، چند رسانه ای، الگوی تحقیق تجربی
 • رضا موحدی، نسرین قادری مقتدر، حمید بلالی، مریم شیرخانی* صفحات 15-35
  این پژوهش با هدف بررسی عامل های موثر بر مهارت کشاورزان در استفاده ی بهینه از منبع های آب کشاورزی انجام شده است. جامعه ی آماری این تحقیق شامل همه ی کشاورزان شهرستان بهار استان همدان می باشد (1931N=) که 271 تن از آنان بر پایه ی فرمول کوکران به صورت تصادفی به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق، پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از نظر کارشناسان مربوطه و پایایی متغیرها با استفاده از آزمون آلفای ترتیبی (93/0-85/0α= ) تائید شد. یافته های آزمون من ویتنی نشان داد که دانش و مهارت استفاده ی بهینه از منبع های آب کشاورزی در کشاورزانی که در دوره های آموزشی مرتبط شرکت کرده بودند با کسانی که در این دوره ها شرکت نداشتند، دارای تفاوت معنی دار است. همچنین بر پایه ی یافته های آزمون کروسکال والیس بین مهارت بر پایه ی مالکیت زمین، منبع های کسب اطلاعات و منبع های تامین آب، تفاوت معنی داری وجود دارد. یافته های آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین مهارت و متغیر های دانش، نگرش و شمار قطعه های زمین رابطه ی مثبت و معنی دار و میزان تولید سالیانه، گستره ی زمین دیم و میزان کاربرد کودهای شیمیایی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد. افزون بر-این، نتایج رگرسیون ترتیبی نشان داد سه متغیر دانش، نگرش و شمار قطعه های زمین، 9/50 درصد از احتمال تغییر سطح متغیر مهارت کشاورزان در استفاده ی بهینه از منبع های آب کشاورزی را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: : مدیریت آب کشاورزی، دانش آب، نگرش آب، مهارت استفاده ی بهینه ی آب
 • سهیلا پورجاوید، بهمن خسروی پور*، امیرحسین علی بیگی صفحات 36-51
  این تحقیق علی- ارتباطی با هدف کلی تبیین سازوکارهای قابلیت ها و پیامدهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را همه ی اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشاورزی و منابع طبیعی دولتی کشور (خوزستان، گرگان و ساری) تشکیل دادند(305=N). حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه گیری بارتلت و همکاران، 130 نفر تعیین شد و برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه-ای (بنا بر دانشگاه محل خدمت اعضای هیئت علمی) استفاده شد. بنا بر یافته ها، دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشاورزی ایران در حد متوسطی از قابلیت های چابکی برخوردارند. یافته های تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار AMOS23، نشان دادند که متغیر پیش برنده های چابکی(000/0=p ,67/0=β)، بیشترین تاثیر را بر ارتقای قابلیت های چابکی دانشگاه داشته اند. پس از آن نیز به ترتیب، متغیرهایی چون بازدارنده های چابکی(000/0=p ,63/0=β) و آسان کننده های چابکی(000/0=p ,40/0=β)، بیشترین تاثیر را بر ارتقای قابلیت های چابکی دانشگاه می گذارند. در نهایت چابکی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشاورزی ایران، پیامدهای زیادی برای ذینفعان آن ها به دنبال خواهد داشت(000/0=p ,65/0=β). از این رو، توجه به تعیین کننده های چابکی یاد شده برای دست یابی به توانایی کسب اطلاعات لازم برای تصمیم گیری مدیران در موسسه های آموزش عالی کشاورزی ضروری است.
  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، دانشگاه چابک، الگوی چابکی دانشگاهی، آموزش عالی کشاورزی
 • مهدی شجاعی میاندرق، مسعود بیژنی*، مهناز امیر امینی خلف لو صفحات 52-65
  یکی از مهم ترین جنبه های کشاورزی فراسرزمینی جذب دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزی است. امروزه، کشورهای پیشگام با تولید و توسعه علم در زمینه ی کشاورزی، دانشجویان را از دیگر کشورها جذب کرده و دانش و تجربه خود را به اشتراک می گذارند. بر این پایه، با توجه به پیشرفت های اخیر ایران در زمینه های مختلف علمی و فنآوری، این موضوع هم اکنون به عنوان ضرورتی از کشاورزی فراسرزمینی مطرح است که البته، دارای قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهایی نیز هست که باید با در نظر گرفتن آن ها اقدام به جذب دانشجویان از دیگر کشورها کرد. هدف این پژوهش، شناسایی چالش های جذب دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران و ارایه ی راهبردهای لازم در این زمینه است. این پژوهش از نظر نوع تحقیق، کاربردی، از نظر دیدمان تحقیق، کیفی و از نظر روش تحقیق، توصیفی است که با استفاده از فن دلفی در سه مرحله انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه که به صورت هدفمند انتخاب شد، اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری کشاورزی بودند (18=n). در این راستا، مهم ترین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای جذب دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران از دیدگاه پاسخگویان شناخته شدند و میانگین امتیازهای چهار بخش، ماتریس SWOT محاسبه شدند. نقطه ی برآیند به دست آمده از تحلیل ماتریس SWOT در ناحیه WO (راهبرد محافظه کارانه) قرار دارد که بر این مبنا، مهترین راهبردها، ایجاد تعامل سازنده میان دانشکده های کشاورزی ایران و دیگر کشورها، سیاستگذاری بلندمدت برای کشاورزی فراسرزمینی و توسعه پذیرش اجتماعی برای پذیرش دانشجویان خارجی، به دست آمد.
  کلیدواژگان: آموزش عالی کشاورزی، دانشجویان خارجی، جذب دانشجو
 • امیر احمدپور*، فاطمه سلیلی، محمدرضا شهرکی صفحات 67-83
  با توجه به سیاست گذاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور مبنی بر کارآفرین نمودن دانشگاه ها و دانشجویان، رفتار نوآورانه در دانشجویان می تواند علاوه بر توسعه محیط دانشگاهی، در افزایش نرخ کارآفرینی دانشجویان و ایجاد زمینه اشتغال آن ها، موثر واقع شود. برای گام نهادن در این مسیر عوامل متفاوتی می توانند در رفتار نوآورانه دانشجویان تاثیرگذار باشند. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی عامل های تاثیرگذار بر رفتار نوآورانه دانشجویان آموزشکده کشاورزی در شهرستان ساری پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق را 433 نفر از دانشجویان آموزشکده کشاورزی ساری تشکیل دادند که 206 نفر از آن ها بر اساس جدول کرجسی مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان تایید گردید. همچنین بر پایه مقدار میانگین واریانس استخراج شده (923/0>AVE>830/0) و پایایی ترکیبی (620/0>CR> 500/0)، مدل اندازه گیری تحقیق دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود. همچنین با توجه به بزرگتر بودن مقدار میانگین واریانس استخراج شده از میانگین مجذور واریانس مشترک و حداکثر مجذور واریانس مشترک، مدل ساختاری تحقیق نیز روایی تشخیصی مناسبی داشت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش چند متغیره مدل سازی معادله های ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد که به این منظور نرم افزارSmart PLS به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که از میان نه عامل مورد بررسی، چهار عامل فرهنگ سازمانی (010/0= ρ و 296/0=β)، آموزشی (001/0=ρ و 330/0=β)، انگیزشی (006/0=ρ و 249/0=β) و شخصیتی (000/0=ρ و 447/0=β) دارای تاثیر مثبت و معنی دار و عامل های ساختار سازمانی، مدیریتی و فنی تاثیر منفی و معنی داری بر رفتار نوآورانه دانشجویان داشته است. از میان عامل های مذکور، عامل های شخصیتی، آموزشی و مدیریتی نسبت به سای
  کلیدواژگان: رفتار نوآورانه، آموزشکده کشاورزی، اشتغال فارغ التحصیلان
 • نعیمه زلالی*، سعید محمدزاده، مسعود برادران، شهرام مقدس فریمانی صفحات 84-107
  یکی از دلایل کارآیی پایین دانش آموختگان دانشگاه ها در بازار کار، ارائه ی آموزش های نظری بدون توجه به نیاز بازار کار در آموزش عالی است. به منظور رفع این مشکل، دانشگاه جامع علمی - کاربردی و در پی آن مراکز آموزش جهاد کشاورزی با هدف تربیت مهارت آموختگان شایسته مورد نیاز بازارکار ایجاد شد. لذا پژوهش حاضر، با هدف بررسی تطبیقی شایستگی های حرفه ای دانش آموختگان علمی-کاربردی گیاهان دارویی مرکز آموزش عالی امام خمینی با نیاز بازارکار به صورت آمیخته متوالی(کیفی-کمی) در سال1397 انجام شد. برای دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا از روش دلفی برای استخراج شایستگی های بازارکار بهره گرفته شد. جامعه آماری این بخش شامل فعالان بخش گیاهان دارویی و اعضای هیات علمی و مدرسان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی بودند(27 تن) که به روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند انتخاب شدند. پس از چهار مرحله پردازش، 11 شایستگی فردی(با 49 گویه)، 15 شایستگی کسب و کار(با 79 گویه) و 15 شایستگی تخصصی(با 48 گویه)، مورد تایید نهایی قرار گرفتند. در مرحله دوم وضعیت موجود دانش آموختگان با دیدگاه خبرگان از لحاظ این سه شایستگی مقایسه شد. جامعه ی آماری این مرحله از پژوهش شامل 380 تن از دانش-آموختگان گیاهان دارویی مرکز آموزش عالی امام خمینی در بازه ی زمانی سال 1388 تا 1395 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 181 تن از آنها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد سطح شایستگی های بازارکار دانش آموختگان از سطح انتظارات کارفرمایان پایینتر بود. لذا پیشنهاد می گردد به منظور همسو شدن شایستگی-های دانش آموختگان با نیاز بازار کار و افزایش اشتغال آنان، هنگام طراحی و تدوین سرفصل های دوره های این مراکز، با تعامل موثر با کارفرمایان، انتظارات و نیازهای آنان نیز لحاظ گردد.
  کلیدواژگان: مراکز علمی کاربردی، شایستگی فردی، شایستگی تخصصی، شایستگی کسب و کار، دانش آموختگان
 • نادر نادری، صبا امیری* صفحات 108-127
  آموزش کارآفرینی نقش کلیدی در توسعه ی نگرش کارآفرینانه دارد. هدف این پژوهش علی- ارتباطی، بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسب وکار در هنرستان های کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود. جامعه ی آماری، هنرجویان هفت هنرستان کشاورزی شهرستان کرمانشاه به شمار 175 تن بودند که بر مبنای جدول کرجسی و مورگان، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب 118 تن گزینش و بررسی شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته که روایی آنها با نظرسنجی از متخصصان و پایایی آنها با انجام آزمون پیش آهنگ و محاسبه ضریب تتا (94/0 و 81/0) با نرم افزار R تایید و استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS پردازش شدند. یافته ها نشان دادند آموزش کارآفرینی شامل هشت مولفه ی ویژگی های شخصیتی هنرجویان، ویژگی های مربیان، فضا و تجهیزات آموزشی، شیوه های آموزش، محتوای آموزش، سبک رهبری تحولی، مشاوره تحصیلی و شغلی، و الگوهای تربیتی هنرجویان در خانواده که بنابر ادبیات و پیشینه پژوهش تبیین شده بودند، دارای همبستگی مثبت و معنادار با متغیر نگرش به کسب وکار بودند. بر پایه ی آزمون کروسکال والیس، میان نگرش های هنرجویان در گرایش های تحصیلی مختلف هنرستان های کشاورزی شهرستان کرمانشاه تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه ی رگرسیون لجستیک نشان داد مدل ارایه شده تا 8/82 درصد قادر به تفکیک دو گروه هنرجویان با نگرش مثبت یا نگرش منفی به کسب و کار است و بر پایه نسبت بخت (Exp β)، «سبک رهبری تحولی»، بیش ترین توان پیش بینی کنندگی را در مدل لوجیت دارد. در نهایت، پیشنهادهای کاربردی برای بهبود آموزش کارآفرینی در هنرستان های کشاورزی ارایه شد.
  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، هنرجویان کشاورزی، کاردانش، نگرش به کسب وکار
 • محسن صبا*، مهران فرج اللهی، محمود اکرامی، فروزان ضرابیان صفحات 128-138
  گستردگی جامعه روستایی و کم بود منبع ها، دسترسی نهادهای مسئول در آموزش روستاییان را دشوار ساخته است. در این راستا، به کارگیری بهینه ی فناوری های آموزشی و آموزش به وسیله تلفن همراه می تواند جایگزینی در آموزش کشاورزان باشد. از این رو، این تحقیق با هدف بررسی عامل های موثر در به کارگیری تلفن همراه در آموزش کشاورزی با دیدمان کمی و از نوع علی- ارتباطی انجام گرفت. برای این منظور، آمیزه ای از مدل های نظری، مبنای مفهومی این پژوهش قرار گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش، کشاورزان دهستان افرینه در شهرستان پلدختر (589=N) بودند که مشخصات و شماره تماس آنان در سامانه مرکزهای جهاد کشاورزی ثبت شده بود. حجم نمونه طبق جدول مورگان 149 نفر برآورد شد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و تحلیل عاملی تاییدی نوع اول تایید شد (50/0 AVE >) و پایایی آن نیز با استفاده از تتای ترتیبی بررسی شد (60/0 θ>). آزمون های آماری پژوهش شامل ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل عاملی تاییدی بود. برای برازش مدل و تحلیل داده ها در قالب مدلسازی معادله های ساختاری از نرم افزار AMOS20 استفاده شد. یافته ها نشان دادند که دو متغیر اصلی هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بر قصد پذیرش یادگیری موبایلی تاثیر دارند.
  کلیدواژگان: آموزش کشاورزی، رفتار برنامه ریزی شده، یادگیری با موبایل
 • حمید کریمی*، رها زارعی، ناصر ولی زاده صفحات 139-155
  کاهش فرسودگی تحصیلی و افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان همیشه به عنوان یکی از مشکلات نظام‏های آموزش عالی بوده است. از این روی، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل تاثیر متغیرهای هوش هیجانی، هوش معنوی و سلامت روان بر فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کشاورزی بود. این پژوهش، از نوع پژوهش‏های کاربردی است که با استفاده از روش میدانی انجام گرفت. جامعه‎ی آماری همه‏ی دانشجویان دانشکده‎های کشاورزی دانشگاه‏های دولتی در سال تحصیلی 9796 بودند (236973=N). حجم نمونه بنا بر جدول کریجسی و مورگان، 386 تن برآورد شد. برای نمونه‎گیری از روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای با انتساب متناسب استفاده شد. ابزار انداره گیری پرسشنامه‏ بسته‏پاسخ بود که روایی آن با استفاده از نظرسنجی از متخصصان تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب تتای ترتیبی محاسبه شد (89/0-74/0=θ) و اعتماد پرسشنامه را برای انجام پژوهش قابل قبول نشان داد. یافته‏های تحلیل مسیر نشان دادند که متغیرهای مستقل توانستند، 3/69 درصد از تغییرهای واریانس عملکرد تحصیلی، 3/42 درصد از تغییرهای واریانس فرسودگی تحصیلی و 3/30 درصد از تغییرهای واریانس سلامت روان را پیش‎بینی کنند.
  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، فرسودگی تحصیلی، سلامت روان، هوش هیجانی، دانشجویان کشاورزی
 • بیژن ابدی* صفحات 156-167
  بررسی دانش گلخانه‎داران پیرامون ابعاد مختلف مدیریت سامانه‎های گلخانه‏ای، مبنایی را برای شناسایی شکاف‎‎های دانشی موجود و اعمال اقدام‏های آموزشی لازم برای دستیابی به سطوح مطلوب کمی و کیفی تولید را ایجاد می‎کند. به همین دلیل، این پژوهش به بررسی دانش موجود و مطلوب گلخانه‏داران شهرستان یزد، پیرامون مدیریت تنظیم و نظارت، استانداردسازی و بهزراعی می‎پردازد. در این بررسی، از 2073 واحد گلخانه‏ای، 322 واحد با نمونه گیری طبقه ای متناسب، انتخاب و با ابزار پرسشنامه پیمایش شدند (2073= N). برای تایید روایی صوری پرسشنامه، دو تن از اعضای هیات علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی و بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی دانشگاه شیراز آن را بازبینی کردند و برابر نظرها و پیشنهادهای آنان، اصلاح‏های لازم انجام گرفت. پایایی شاخص های تحقیق نیز با انجام یک مطالعه راهنما، با روش ضریب تتا سنجیده و تایید شد (87/0-74/0 = θ). نتایج به دست آمده از آزمون رتبه ای ویلکاکسون نشان می‏دهد که تفاوت معنی‏داری بین دانش موجود و مطلوب گلخانه‏داران پیرامون زمینه‏های مدیریت تنظیم و نظارت، استانداردسازی و بهزراعی وجود دارد که اندازه تاثیر 87/0 نیز آن را تایید میکند. در بخش نتیجه گیری، پیشنهادهای کاربردی برای برنامه‎ریزی و تصمیم گیری‏های اجرایی در زمینه آموزش گلخانه‎داران، برای پر کردن شکاف دانشی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: دانش، گلخانه، نظارت، استانداردسازی، بهزراعی
|
 • Abdulhamid Papzan Pages 3-14
  The agricultural sector is the largest consumer of natural resources and at the same time plays a big role in preserving them as well. Urban agriculture is a method for decreasing the vulnerability of the urban population of the world against ecological changes.This study investigates multimedia measurement of the effectiveness of urban agriculture for the purpose of home agricultural education using empirical research model Pretest-posttest control group without the use of random selection. The population of the study is 110 urban families in the city of Kermanshah who have had the experience of planting and growing plants at home and participated in Green Domestic Spaces Competition in 2014. The sample included 60 families which were divided in two 30 member groups, control and test groups. Sampling was conducted in the form accessibility and pre- and post-test questionnaires were used to collect the data. The reliability of the test was reported to be 85% using Cronbach's alpha and its validity was confirmed by supervisor Committee. SPSS 21.0 and t-test were used for the analysis of the data. Since any change in views takes a lot of time, this study has only focused on the areas of knowledge and skill. The results indicated that there is a significant difference between knowledge and Skills of test groups after the implementation of multimedia training methods and those of the control group.
  Keywords: Urban agriculture, Educational impact, Multimedia, Empirical research pattern
 • Reza Movahedi, Nasrin Ghaderi Moghtader, Hamid Balali, Maryam Shirkhani * Pages 15-35
  This study has aimed to analyze the farmers’ skills on optimal use of agricultural water resources; since the skills are a reflection of knowledge, attitude, and facilities. The target population of this study was all farmers from Bahar County, Hamedan province (N=1931) that 271 of them were selected by random sampling according to Cochran formula. The data collection instrument was a questionnaire which its validity confirmed by a group of relevant experts and the reliability of the variables was calculated using ordinal alpha coefficient (α=0.85-0.93). There were significant differences between Knowledge and skills about optimal use of agricultural water resources of Farmers that participated in related training courses and those didn’t participate, according to the results of Mann-Whitney test. Also farmers categorized based on the land ownership, information resources and water supplies were significantly different in terms of their water management skills, according to the results of Kruskal-Wallis test. According to the results of Spearmans’ correlation tests, there were positive significant relationships between skills with variables of knowledge, attitude, and number of land plots; while this variable was negatively and significantly correlated with the amount of the annual production, total hectares of rainfed lands, and the amount of using chemical fertilizers. Moreover, based on the result of ordinal regression, 50.9% of the skills variations could be explained by three variables as the farmers' knowledge and attitude and number of land plots.
  Keywords: Agricultural water management, Water’s knowledge, Water’s attitude, skills on optimal use of water
 • Soheila Pouravid, Bahman Khosravipour *, Amirhossein Alibaygi Pages 36-51
  This case study was comdmcted to investigate Effective factors in the agility of Iranian agricultural higher education. The statistical population of the study is all faculty members at Campus of Agriculture and natural Resources who are in the specialized universities of the Ministry of Science, Research and Technology (N =305). from whom 130 agricultural teachers were selected applying stratified random sampling technique.. According to the findings, universities and institutes of higher agriculture education have a moderate degree of agility capabilities. path analysis using AMOS23 showed that The variables of agility stimuli (β= 0.67, p=0/000) have the most impact on the agility capabilities of the university. Afterwards, the variables such as agility barriers (β= 0.63, p=0/000) and agility facilitators (β= 0.40, p=0/000), had the most impact on Improve the agility capabilities of the university. Finally, the agility of Iranian agriculture higher education will have many consequences for their customers (β= 0.65, p=0/000). Hence, attention to agility determinants is necessary to achieve the ability to obtain information necessary for decision making by managers in higher education institutions.
  Keywords: Organizational Agility, Agile University, Academic agility model, Higher agricultural education
 • Mahdi Shojaei, Miandoragh, Masoud Bijani *, Mahnaz Amir Amini Khalafloo Pages 52-65
  One of the most important aspects of overseas agriculture is the admitation of foreign students in the agricultural higher education system. Today, the developed countries with the production and development of science in the field of agriculture, attract students from other countries and share their knowledge and experience. Accordingly, given the recent advances in various fields of science and technology in Iran, this issue is now considered an overseas agricultural issue as a necessity, which, of course, has strengths, weaknesses, opportunities and threats which should be considered by them, began to attract foreign students. The purpose of this study was to identify the challenges to attract foreign students in Iran's agricultural higher education system and presenting the necessary strategies in this regard. This applied descriptive research in terms of research methodology paradigm is a qualitative inquiry, was conducted using a classic Delphi technique in three stages. The research sample whose were chosen by purposive sampling method are faculty members and Ph.D. students with agriculture majors in Iran (n=18). In this way, the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats were known as perceived by respondents and all four rates averages were calculated with SWOT matrix. The results revealed that the resulting point of the SWOT analysis was located in the area of WO (conservative strategy, based on this, the most imprtant strategies were obtained including providing constructive interaction between Iranian colleges of agriculture and other countries, long-term policy making for overseas agriculture, and developing social adaptation for admitting foreign students.
  Keywords: Agricultural higher education, Foreign students, Admitting student
 • Amir Ahmadpour *, Fatemeh Salili, Mohamad Reza Shahraki Pages 67-83
  Given the policies adopted by the Ministry of Science, Research and Technology to make the universities and students entrepreneurs, innovative behavior in students can help the development of academic environment and, at the same time, it can be effective in motivating entrepreneurship amongst the students and lay the ground for their employment. In this respect, various factors can influence students’ innovative behavior. This study aims to explore the factors underpinning students’ innovative behavior in the Faculty of Agriculture in Sari, Iran. The statistical population was composed of 433 students, out of which 206 students were selected through simple randomization on the basis of Krejcie and Morgan table. Data were collected with a self-designed questionnaire whose face and content validity was confirmed by a panel of experts. Also, the average derived variance (0.830 < AVE < 0.923) and combined reliability (0.500 < CR < 0.620) showed that the research measurement model had convergent reliability and appropriate validity. Also, the research research structual model was found to have diagnostic validity since the average derived variance was greater than the average shared squared variance and maximum shared squared variance. Data were analyzed by multivariate method of structural equations modeling using partial least squares method with the Smart PLS software package. The results revealed that out of nine studied factors, four factors including organizational culture (β = 0.296 and ρ = 0.010), education (β = 0.330 and ρ = 0.001), motivation (β = 0.249 and ρ = 0.006) and personality
  Keywords: innovative behavior, faculty of agriculture, Graduates Employment
 • Saeed Mohammadzadeh, Masoud Baradaran, SHAHRAM MOGHADDAS FARIMANI Pages 84-107
  One of the reasons for the low efficiency of university graduates in the Work Market is to provide the theoretical training regardless of the Work Market requirement in the Higher Education. In order to solve this problem, the Applied Scientific University and following of that ‘the training centers of Jihad-e-keshavarzi were created with the aim of training qualified skills graduates who the Work Market require them .Therefore, the present research was conducted with the aim of comparative study of professional competencies of Applied Scientific graduates in medicinal plants course of Imam Khomeini Higher Education with the needs of Work Market in a consecutive mixed method in 2018 . To achieve the research goal, at first ,the Delphi method was used to extract Work Market competencies. The statistical community of this section included the activists of the Medicinal Plants Department and faculty members and instructors of Applied Scientific Higher Education Centers (n=27) who were selected through a targeted random sampling method. The statistical community of this stage of research included 380 Medicinal Plants graduates during 2009-2016 that 181 students of them were selected by random sampling based on Krejcie and Morgan table. The results showed that the level of competencies of the Work Market for graduates was lower than employers' expectations. It is suggested that, in order to aligning the graduates' competencies with the Work Market requirement and increasing their employment, when designing and compiling the courses of these centers, effective interaction with the employers, their expectations should be considered.
  Keywords: Applied science centers, Individual competencies, business competencies, specialized competencies, Graduates
 • Nader Naderi, Saba Amiri * Pages 108-127
  Entrepreneurship education plays a role to develop entrepreneurial attitude. The purpose of this cause-correlational study was to investigate the impact of entrepreneurship education on students' attitude towards business in agricultural high schools of Kermanshah. The statistical population was 175 students from seven agricultural high schools. Based on Morgan sampling table, 118 students were selected by stratified random sampling method with proportional allocation. To gather data, two researcher-made questionnaires were used when their validity was confirmed by a panel of experts and their reliability was confirmed by a pre-test and ordinal coefficient theta (θ = 0.94 and 0.81) through R software. Data was analyzed by SPSS. The results showed entrepreneurship education included eight components: personality characteristics of students, coaches' characteristics, space and educational equipment, teaching methods, educational content, transformational leadership style, educational counseling, and occupational counseling, educational patterns of students in the family, which were based on literature and research background, have a positive and significant correlation with the attitude toward Business, and based on Kruskal Wallis statistic, there is no significant difference between students' attitudes toward different educational trends in agricultural high schools in Kermanshah. The result of logistic regression showed that the proposed model was able to differentiate between two groups of students with a positive or negative attitude towards agricultural business, and 82.8% of the students, and according to the Exp (β), the "transformational leadership style" has the highest predictive power in the logit model. Finally, practical suggestions were made to improve entrepreneurship education in agricultural high schools.
  Keywords: Entrepreneurship education, trainees of agriculture, attitude towards business
 • Mohsen Saba *, Mehran Farajollahi, Mahmoud Ekrami, Forouzan Zaradian Pages 128-138
  Expanding the rural community and lack of resources has made access to institutions responsible for rural education difficult. In this regard, the optimum use of educational technology and education by mobile phone can be an alternative in farmers' education. So, the purpose of this research is investigating the Factors Affecting the use of Mobile Phones in Agricultural Education in Poldokhtar Township, based quantitative paradigm and descriptive method. To this end, a combination of theoretical models was the basis of the conceptual framework of this research. The statistical population of this research consisted of farmers in Apharineh district of Poldokhtar Township (N= 589) their characteristics and contact number were recorded in the Agricultural Jihad Center. The sample size is estimated to be 149 people according to Morgan table, which were selected by stratified random sampling method with proportional assignment. A questionnaire was used to data collection that its validity was confirmed by a panel of experts and confirmatory factor analysis (AVE >0/50), and its reliability was assessed by measuring the Theta coefficients (θ>0/60),. Statistical tests consist of Spearman's correlation coefficient, confirmatory factor analysis and mean extraction variance. For fitting the model and data analyzing in the form of Structural Equation Modeling (SEM), AMOS20 software was used. The results showed that the effect of two main variables of mental norms and perceived behavioral control on the intention to accept mobile learning is confirmed
  Keywords: Agricultural education, mobile learning, planned behavior
 • Hamid Karimi *, Raha Zarei, Naser Valizadeh Pages 139-155
  Eliminating academic burnout and increasing academic performance have always been one of the most critical challenges of higher education systems. From this perspective, identification and analysis of factors affecting them are of great importance. The main aim of this research was to analyze the effects of emotional intelligence, spiritual intelligence, and mental health to reduce academic burnout and to boost performance of agricultural Students. Present study is an applied research which was implemented using field survey. The statistical population was agricultural students of Iran public universities in 2018 (N=236973). 386 students were selected as a sample through stratified random sampling method. Research tool was a closed-ended questionnaire which its validity confirmed by a panel of experts. Ordinal theta coefficients demonstrated an acceptable reliability for the research tool (θ=0.74-0.89). The findings of path analysis revealed that independent variables predicted 69.3, 42.3 and 30.3 percent of variations in academic performance, academic burnout and mental health, respectively.
  Keywords: Academic performance, Academic burnout, Mental health, Emotional intelligence, Spiritual intelligence
 • Bijan Abadi * Pages 156-167
  Investigating the knowledge of greenhouse owners about the different aspects of the management of greenhouse systems makes a base through which it is possible to discern the existing knowledge gaps together with implementing the respective educational measures to provide the desirable quantitative and qualitative levels of production. Due to this, the present study was aimed at investigating the existing and desirable knowledge of greenhouse owners in Yazd City in reference to the management of control and prevention, standardization and crop improvement. Using the proportional stratified sampling, 322 greenhouse units were selected and surveyed in light of a self-implemented questionnaire (N = 2073). In order to confirm the face validity of the questionnaire, two faculty members of the Agricultural Extension and Education Department and the Department of Sociology and Planning of Shiraz University reviewed, thus according to their comments, the necessary amendments were achievable. The reliability of the research indices was also measured by a Cronbach’s alpha coefficient test (θ = 0.74-0.87). The results of Wilcoxon signed-rank test (a non-parametric statistical hypothesis test) show that there is a significant difference between the mean rank of the existing and the desired knowledge of greenhouse owners, the effect size of 0.87 also confirms the considerable impact. In conclusion, practical suggestions for planning and implementing executive decisions in the field of greenhouse owners education were delivered to fill the knowledge gap.
  Keywords: Knowledge, Greenhouse, control, standardization, crop improvement