فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 29 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجید جشیره *، ناصر ناستی زایی صفحات 7-18
  زمینه و هدف
  مدیران سازمانی به دنبال راه کارهایی برای بهبود تعاملات رهبر عضو و افزایش درگیری شغلی کارکنان می باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین رهبری اخلاقی با درگیری شغلی با میانجی گری تعامل رهبر عضو انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که روی 162 نفر از دبیران مقطع دوم متوسطه، مدارس ناحیه 2 شهر زاهدان انجام شد. نمونه گیری به شیوه طبقه ای تصادفی انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد رهبری اخلاقی، درگیری شغلی و تعامل رهبر عضو استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار SPSS 21 و لیزرل بهره گرفته شد.
  یافته ها
  بین رهبری اخلاقی با درگیری شغلی، رهبری اخلاقی با تعامل رهبر عضو و تعامل رهبر عضو با درگیری شغلی همبستگی معنی داری وجود داشت(0/01>p). اثر مستقیم رهبری اخلاقی بر درگیری شغلی (β=0/19, t=1/54) معنی دار نبود. اثر مستقیم رهبری اخلاقی بر تعامل رهبر عضو (β=0/44, t=2/69) و اثر مستقیم تعامل رهبر عضو بر درگیری شغلی (β=0/24, t=2/13) معنی دار بود. اثر غیر مستقیم رهبری اخلاقی بر درگیری شغلی با نقش میانجی تعامل رهبر عضو (β=0/105) نیز معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  به کارگیری سبک رهبری اخلاقی می تواند زمینه را برای بهبود تعاملات رهبر عضو و افزایش درگیری شغلی کارکنان فراهم نماید. پیشنهاد می شود، به منظور افزایش درگیری شغلی کارکنان، مدیران هنجارها و منش های اخلاقی مانند صداقت، انصاف، تعهد و مسوولیت پذیری را در تعامل با کارکنان رعایت نمایند.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، درگیری شغلی، تعامل رهبر عضو
 • محمد تابان *، رضا علی پور، سیدمهدی ویسه، یسرا پناه صفحات 19-30
  زمینه و هدف
  امروزه واژه تعالی به طور افزاینده ای در ادبیات مدیریت به منظور بهبود مستمر کسب وکار استفاده می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر ارزش های اخلاقی و مسوولیت پذیری اجتماعی کارکنان بر تعالی منابع انسانی در محیط کار انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی همبستگی روی 170 نفر از کارکنان دانشگاه ایلام در سال 1397 انجام شد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برآورد و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد مسوولیت اجتماعی، ارزش های اخلاقی و تعالی منابع سازمانی استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل الگویابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بیشترین میانگین مربوط به متغیر تعالی منابع انسانی (1/61±4/04) و کم ترین میانگین مربوط به متغیر مسوولیت اقتصادی (2/21±3/59) بود. در بین مولفه های مسوولیت اجتماعی سازمان، بیشترین میانگین مربوط به بعد مسوولیت نوع دوستانه (1/91±4/01) و کم ترین میانگین مربوط به بعد مسوولیت اقتصادی (2/21±3/59) بود. ارزش های اخلاقی و مسوولیت پذیری اجتماعی کارکنان اثر معنی داری بر تعالی منابع انسانی داشتند. همچنین ابعاد مسوولیت قانونی، اقتصادی، اخلاقی و نوع دوستانه به ترتیب بیشترین همبستگی را با تعالی منابع انسانی داشتند (0/05≥P). نقش معنی دار میانجی متغیر مسوولیت پذیری اجتماعی در ارتباط بین ارزش های اخلاقی و تعالی منابع انسانی مشاهده شد (p=0/001).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد که ارزش های اخلاقی، از طریق توسعه دامنه مسوولیت پذیری اجتماعی در سازمان بر تعالی منابع انسانی تاثیر می گذارد. بنابراین نهادینه نمودن ارزش های اخلاقی در سازمان توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تعالی، ارزش های اخلاقی، مسوولیت پذیری اجتماعی، منابع انسانی
 • میثم غلام پور *، هادی پورشافعی، عباس قاسمیان، هادی غلامرضایی صفحات 31-41
  زمینه و هدف
  پرستاران بزرگ ترین گروه کارکنان بهداشتی را تشکیل می دهند. در این میان توجه به صلاحیت های آن ها که تضمین کننده کیفیت خدمات ارائه شده توسط آن ها می باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو پژوهش حاضر با هدف توصیف و تفسیر تجارب پرستاران در زمینه صلاحیت های اخلاقی و بالینی آنان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر ازنظر رویکرد جزء تحقیقات کیفی و از لحاظ روش، مبتنی بر مطالعات پدیدارشناسانه می باشد. در این راستا پس از نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 18 نفر از پرستاران در سال 1397 انجام گرفت، برای کسب اعتبار داده ها از معیارهای Lincoln and Guba استفاده شد. داده ها بر اساس کدگذاری در سه سطح باز، محوری و منتخب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  صلاحیت های پرستاران در 3 بعد، 9 عامل و 22 مقوله؛ شامل بعد اخلاقی (رابطه با بیمار، اصول اجتماعی، تعهد دینی و تعهد حرفه ای)، بعد فردی (ویژگی های شخصیتی، انگیزش و توانایی ادراکی)، بعد تخصصی (دانش علمی و مهارت های تخصصی) پدیدار شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج صلاحیت های مورد نیاز یک پرستار را می توان در سه بعد فردی، اخلاقی و تخصصی قرار داد. از این رو برنامه ریزی آموزشی و مدیریتی برای ارتقای صلاحیت های اخلاقی و حرفه ای پرستاران مطابق با کدهای اخلاق پرستاری، در جهت نهادینه کردن این صلاحیت ها توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، صلاحیت بالینی، صلاحیت اخلاقی، پرستاری، پدیدارشناسی
 • مهدی غفوریان *، سهیلا صفایی، محمود عباسی صفحات 43-51
  زمینه و هدف
  تحلیل خودمختاری بیمار و کشف عناصر سازنده آن در ارتباط بین پزشک و بیمار دارای اهمیت ویژه ای است. هدف این مقاله تبیین محدوده خودمختاری بیمار به عنوان مولفه اصلی رضایت آگاهانه است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی، کتب و مقالات منتشره مرتبط به صورت هدفمند جستجو و تحلیل شده و سپس نقش و محدوده خودمختاری بیمار در رضایت آگاهانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  مهم ترین اقدامی که پزشک باید انجام دهد تا خودمختاری بیمار حفظ و رعایت گردد، ارائه اطلاعات به بیمار راجع به ماهیت بیماری و مداخلات درمانی مربوطه است. محققین از این اقدام مهم به «افشای اطلاعات» توسط پزشک و «فهم» توسط بیمار تعبیر کرده اند؛ در این خصوص، توجه و تاکید بر دو نکته حائز اهمیت است: اول این که هنگامی که از رابطه پزشک با بیمار سخن می گوییم، نباید آن را فقط به رابطه شخص پزشک با بیمار محدود کرد، بلکه منظور از پزشک، تیم درمان است که پزشک سرپرست آن است؛ دوم آنکه فهم و شناخت زیست جهان بیمار و مختصات دنیایی که در آن زیست می کند، برای انتخاب آگاهانه و خودمختار، از جایگاهی ویژه برخوردار است.
  نتیجه گیری
  تحقق رضایت آگاهانه، مستلزم افشای اطلاعات از طرف پزشک و فهم آن ها از طرف بیمار است. در اینجا اصل اساسی، همدلی پزشک با بیمار به معنای درک شرایط و دنیای ذهنی و روانی اوست تا بتواند بر اساس آن، اطلاعات مناسب و کافی را به بیمار انتقال دهد و به او برای انتخاب آگاهانه و آزادانه کمک نماید.
  کلیدواژگان: خودمختاری، رضایت آگاهانه، افشای اطلاعات، بیمار محوری
 • علی جوادی نژاد، علیرضا حیدری، فرح نادری، سعید بختیارپور *، فریبا حافظی صفحات 53-62
  زمینه و هدف
  هوش اخلاقی یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار در بسیاری از ویژگی های روانی از جمله بهزیستی روانشناختی است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر باغ ملک انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود که روی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دبیرستان های شهر باغ ملک در سال تحصیلی 97-1396 انجام شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه 54 سوالی بهزیستی روانشناختی (Ryff) بود. پس از انتخاب تصادفی دو دبیرستان دخترانه و پسرانه، از میان کسانی که تراز کم تر از میانگین را کسب نمودند، تعداد 60 نفر به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله هشت جلسه 90 دقیقه ای، آموزش گروهی هوش اخلاقی دریافت نمودند. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و به وسیله نرم افزار SPSS 22 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  آزمون تی مستقل تفاوت معنی داری را بین میانگین بهزیستی روانشناختی در مرحله پیش آزمون، بین گروه های مداخله (24/19±210/60) و کنترل (26/33±20580) نشان نداد (1/60=t و 0/05<P). میانگین و بهزیستی روانشناختی در مرحله پس آزمون، در گروه مداخله 20/63±235/60 و کنترل 35/20±211/06 بود. پس از آموزش، تفاضل میانگین نمره بهزیستی روانشناختی در گروه های مداخله و کنترل تفاوت معنی داری نداشت (0/01≥p).
  نتیجه گیری
  نظر به تاثیر آموزش هوش اخلاقی بر افزایش معنی دار بهزیستی روانشناختی دانش آموزان و با توجه به نیاز جامعه به انسان های سالم، بانشاط و مولد، آموزش هوش اخلاقی به دانش آموزان توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، بهزیستی روانشناختی، آموزش، دانش آموزان، دبیرستان
 • سید رضااحسان پور *، احمد امی صفحات 63-75
  زمینه و هدف
  طی دهه گذشته تولید غلات تراریخته با استفاده از فناوری های زیستی، توجهات جهانی را به خود معطوف داشته است. هدف از این مطالعه تحلیل جوانب اخلاقی و حقوقی مرتبط با دست ورزی ژنتیکی محصولات زراعی از نگاه مسوولیت مدنی در کامن لا می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی، مقالات منتشره در زمینه مسائل اخلاقی و حقوقی محصولات زراعی تراریخته به صورت هدفمند جستجو و مرور شده و سپس استدلالات مدافعان و مخالفان با نظر به مسوولیت مدنی در کامن لا مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  با وجود زیان هایی که مهندسی ژنتیکی محصولات غذایی می تواند داشته باشد، اصلاح ژنتیکی محصولات زراعی می تواند موجب تولید اقلام پربازده در مقایسه با کشاورزی سنتی، افزایش دسترسی عموم، کاهش استفاده از آفت کش ها، کاهش تخریب سطح خاک و حفاظت بیشتر موجودات زنده درون آن گردد. بنابراین استفاده از محصولات تراریخته باید بر اساس موازنه منافع و مضرات آن صورت پذیرد. یک راه برون رفت از این دوگانگی، احترام به حق انتخاب مصرف کنندگان از طریق استفاده از برچسب های معرفی محصولات تراریخته می باشد. مسوولیت مدنی یک مسیر شناخته شده برای جبران خسارت است، ولیکن نمی تواند تمام ابعاد مرتبط با این حوزه را جبران کند؛ طرح دعوی حقوقی در این رابطه بسیار پرهزینه و حصول نتیجه نیز محل تردید است، به علاوه همه موضوعات مشمول مسوولیت ناشی از آلودگی ژنتیکی و اثرات آن قانون تعریف نشده است.
  نتیجه گیری
  چالش های اخلاقی و حقوقی متعدد دست ورزی محصولات زراعی تراریخته و ایجاد مسوولیت های ناخواسته برای صاحبان این محصولات و نیز کشاورزان سنتی، دخالت سریع قانونگذار در این حوزه را ایجاب می نماید.
  کلیدواژگان: اخلاق زیستی، محصولات زراعی، تراریخته، مسوولیت مدنی، کامن لا
 • اکبر بهمنی چوب بستی *، سیدمهدی موسوی داودی، محمدرضا خلیل پور صفحات 77-85
  زمینه و هدف
  اخلاقیات عامل مهمی در تنظیم روابط میان انسان ها می باشد؛ از طرفی تعهد حالتی روانشناختی است که چگونگی ارتباط میان افراد و سازمان را رقم می زند و سبب دلبستگی عاطفی کارمند و همانندسازی و علاقه او نسبت به سازمان می شود. از این رو هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش اخلاق حرفه ای در تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدرس شهر ساوه می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی همبستگی و از شاخه میدانی می باشد. پژوهش حاضر بر روی 196 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدرس، شهرستان ساوه در سال 1397 انجام شده است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت گرفته و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS و آزمون های رگرسیون و مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شد.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن است که اخلاق حرفه ای ارتباط مثبت و معنی داری با تعهد سازمانی پرستاران دارد (0/706=B). با استفاده از تحلیل رگرسیون، ارتباط مثبت معنی داری بین اخلاق حرفه ای با مولفه های تعهد سازمانی شامل (تعهد عاطفی 0/368=B، تعهد مستمر 0/489=B و تعهد هنجاری 0/543=B) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان ادعا کرد که مدیران سازمان ها می توانند جهت افزایش تعهد کارکنان به سازمان، ارتقای اخلاق حرفه ای را مد نظر و در اولویت قرار دهند. در این خصوص توجه به هر یک از مولفه های اخلاق حرفه ای به منظور افزیش تعهد سازمانی پرستاران توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اخلاق کار، تعهد سازمانی، پرستاری
 • مسعود قاصدی *، فریبرز باقری، علیرضا کیامنش صفحات 87-98
  زمینه و هدف
  نظر به اهمیت بهبود سلامت روان زنان آسیب دیده از خیانت همسر، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان های گروهی مبتنی بر فنون پذیرش و تعهد (ACT) و ذهن آگاهی، بر بخشش، تنظیم هیجانی و صمیمیت زناشویی در زنان آسیب دیده از خیانت صورت پذیرفته است.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون را زنان آسیب دیده از خیانت مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 6 شهر تهران، در سال های 96-1395 تشکیل می دادند. از بین آنان زنانی که تمایل به شرکت در مطالعه داشتند، به صورت در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل (15 نفر در هر گروه) گمارش شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بخشش Rye (1998 م.)، پرسشنامه تنظیم هیجانی Gross & John (2003 م.) و پرسشنامه صمیمیت زناشوییWalker & Thompson (1983 م.) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی و نرم افزار آماری SPSS 23 استفاده شد.
  یافته ها
  بخشش، تنظیم هیجان و صمیمیت در زناشویی زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی، پس از مداخله در هر دو گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به گروه کنترل تاثیر مثبت و معنی داری داشت (P>0/01)، اگرچه این متغیرها در دو گروه درمانی پس از مداخله تفاوت معنی داری نداشت (P>0/05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، به مشاوران و درمانگران خانواده توصیه می گردد تا با توجه به اهمیت بخشش، صمیمت و تنظیم هیجان در پیشگیری از خیانت و بهبود سلامت زنان آسیب دیده از خیانت، به آموزش این مهارت ها به مددجویان خود اهتمام ورزند.
  کلیدواژگان: پذیرش و تعهد، ذهن آگاهی، بخشش، تنظیم هیجانی، صمیمیت زناشویی، خیانت دیده، زنان
|
 • Majid Jashireh *, Naser Nastiezaie Pages 7-18
  Background and Aim
  Regarding the effect of ethical leadership style on employee involvement, the present study was conducted to determine the relationship between ethical leadership and job engagement by mediating role of leader-member interaction.
  Materials and Methods
  This study descriptive-correlational research with structural equation model was done on 162 teachers of secondary schools in District 2 of Zahedan City. The sample size was estimated based on the Cochran formula and stratified-random sampling method was done. For collecting data, standard questionnaires of ethical leadership, Job involvement and leader-member interaction were used. For data analysis, Pearson correlation coefficient and structural equation model were used with application of SPSS 21 and Lisrel softwares.
  Findings
  There was a significant correlation between ethical leadership and job involvement, ethical leadership with leader-member interaction, and interaction of leader-member with job involvement was significantly correlated (p<0.01). The direct effect of ethical leadership on job involvement was not significant (β=0.19, t=1.54). The direct effect of ethical leadership on the leader-member interaction (β=0.44, t=2.69) and direct effect of the leader-member interaction on job involvement (β=0.24, t=2.13) was significant. The indirect effect of ethical leadership on job involvement with the mediating role of leader-member interaction (β=105.53) was also significant.
  Conclusion
  Applying the ethical leadership style can provide a basis for improving the leader-member interactions and consequently, increasing employee engagement. It is suggested that ethical managers observe moral norms and virtues such as honesty, fairness, commitment and responsibility in interaction with employees.
  Keywords: Ethical Leadership, Job Involvement, Leader-Member Interaction
 • Mohammad Taban *, Reza Alipour, Sayed Mehdi Vayseh, Yosra Panah Pages 19-30
  Background and Aim
  Nowadays, the term Excellence is increasingly used in management literature for continuous improvement of business. This study aimed to determine the impact of employees' moral values and social responsibility on the human resource excellence (HRE).
  Materials and Methods
  This descriptive-correlation study was conducted on 170 employees of Ilam University in 2018. The sample size was estimated using Krejcie & Morgan table and a simple random sampling was performed. Data were collected using standard questionnaires of social responsibility, moral values and excellence of organizational resources. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling by Spss and Liserl Softwares.
  Findings
  The highest mean score was for human resource excellence (1.46±4.04) and the lowest mean score was for economic responsibility (2.25±3.59). Among the components of organization’s social responsibility, the highest average was related to the altruistic responsibility dimension (1.01±4.91), and the lowest was related to the economic liability dimension (3.59±2.21). Moral values and social responsibility of the employees had a significant impact on the excellence of human resources. Also, the dimensions of legal, economic, moral and altruistic responsibility had respectively the highest correlation with HRE (P≤0.05). Significant impact of the mediating role of social responsibility in relationship between moral values and HRE was observed (p=0.001).
  Conclusion
  The findings showed that moral values affect the HRE through developing the scope of social responsibility in the organization. Thus, promotion and institutionalization of moral values in the organization is recommended.
  Keywords: Excellence, Moral Values, Social Responsibility, Human Resources
 • Meysam Gholampour *, Hadi Pourshafei, Abbas Ghasemian, Hadi Gholam Rezaei Pages 31-41
  Background and Aim
  Nurses constitute the largest group of health care workers. In this regard, paying attention to their competencies, which guarantee the quality of services, is of particular importance. Therefore, the purpose of this study was to describe and interpret the experiences of nurses in the field of their moral and clinical competencies.
  Materials and Methods
  The present study is a qualitative research with phenomenological approach. In this regard, after porposful sampling, semi-structured indepth interviews with 18 nurses were conducted, in 2018. Lincoln and Guba criteria were used to obtain data validity. The data were analyzed by coding in three open, axial and selected levels.
  Findings
  Nurses competencies described in 3 dimensions, 9 themes and 22 sub-themes including ethical dimension (relationship with the patient, social principles, religious and professional commitment); individual dimension (personality traits, motivation and perceptual ability); specialized dimension (scientific knowledge and specialized skills).
  Conclusion
  Based on the results, nurses competencies can be described into three dimensions: individual, ethical and specialized. Therefore, management and educational planning to improve the moral and professional compitencies of the nurses in accordance with the code of nursing ethics is recommended in order to institutionalize these competencies.
  Keywords: Professional Ethics, Clinical Competency, Moral Competency, Phenomenology
 • Mehdi Ghafourian *, Soheila Safaei, Mahmoud Abbasi Pages 43-51
  Background and Aim
  The analysis of patient autonomy and the discovery of its constructive elements in the relationship between physician and patient are of special importance. The purpose of this study is to explain the role of patient autonomy as the main component of informed consent.
  Material and methods
  In this analytical study, books and published articles were purposefully searched and analyzed and then the role of patient autonomy in informed consent was discussed.
  Findings
  The most important action that a physician should take to respect for patient autonomy is providing information to him or her about the nature of the disease and related therapeutic interventions. The researchers have interpreted this important step in the "disclosure of information" by the physician and "understanding" by the patient; it seems that in this regard, attention and emphasis on two is important: first, when we talk about the physician and patient relationship, it means the treatment team which physician is head of it; secondly, understanding of the patient's mind and conditions in which he or she lives has a special importance for autonomous choice.
  Conclusion
  The basic principle in order to understanding the conditions and psychic world of the patient is physician’s empathy with the patient, to provide the appropriate and adequate information and help him or her choose consciously and freely.
  Keywords: Autonomy, Informed Consent, Disclosure, Patient-Oriented
 • Ali Javadinezhad, Alireza Heydari, Farah Naderi, Saeed Bakhtiyipoor *, Fariba Hafezi Pages 53-62
  Background and Aim
  Moral intelligence is one of the important and influential variables in many psychological characteristics, including psychological well-being. This study aimed to determine the effectiveness of educating moral intelligence on psychological well-being of the students of secondary schools in Baghemalek, Iran city.
  Materials and Methods
  This study is a semi-experimental research with pre-test and post-test design, which was done on the students of secondary schools of Baghemalek city in the academic year of 2017-18. The Riff’s psychological well-being questionnaire was used for data collection. After randomized selection of two secondary schools, pre-test was done using Riff’s psychological well-being questionnaire. Among those who acquired lower score than average, 60 students were randomly assigned to intervention and control groups. The intervention group received eight sessions group education of moral intelligence. After post-test, data were analyzed by independent t-test using SPSS 22 software.
  Findings
  Independent t-test did not show significant difference between the mean score of psychological well-being of the intervention (202.4±24.19) and control (205.85±26.33) groups (t=1.60, p>0.05), in the pre-test phase. After educational intervention, the mean difference of psychological well-being in intervention group was significantly more than control group (P≤0.01).
  Conclusion
  According to the findings and considering the need of society to healthy, productive and healthy people, it is recommended to educate students on moral intelligence.
  Keywords: Moral Intelligence, Psychological Well-Being, Education, Students, Secondary School
 • Seyed Reza Ehsanpour *, Ahmad Ommi Pages 63-75
  Background and Aim
  Over the past decade, the production of transgenic grains has attracted global attention through biotechnology. This study aimed to analyze the ethical and legal aspects of the crops engineering from the view of civil liability in common law.
  Materials and Methods
  In this analytical study, published articles on the ethical and legal issues of transgenic crops were purposefully searched and reviewed, and then the arguments of advocates and opponents were analyzed in terms of civil liability in common law.
  Findings
  Despite the burdens that genetic engineering of food products, genetic modification of crops could result in the production of high-quality types in comparison with traditional farming, increasing public availability, reducing the use of pesticides, reducing soil degradation and protecting living creatures within it. Therefore, the use of transgenic crops must be based on the balance of its benefits and burdens. One way to go out of this dichotomy is respecting the right of consumers to choose through labeling. Civil liability is a well-known course of compensation, but it cannot compensate all aspects related to this area; the legal claim in this regard is very costly and the result is doubtful. In addition, all subjects covered by the responsibility for genetic contamination and its effects are not defined in the law.
  Conclusion
  The numerous ethical and legal challenges of the crops engineering and the creation of unwanted responsibilities for both the owners of these products and the traditional farmers, call for a quick legislative intervention in this area.
  Keywords: Bioethics, Crops, Transgenic, Civil Liability, Common Law
 • Akbar Bahmani Chobbasti *, Seyed Mehdi Mousavi Davoudi, Mohammad Reza Khalilpoor Pages 77-85
  Background and Aim
  Moralities is an important factor in the regulation of human relationships. On the other hand, commitment is a psychological state that determines the relationship between individuals and their organization, and causes the emotional attachment of the employee to the organization. Therefore, the purpose of this study was to determine the role of work ethics in organizational commitment of nurses working in Shahid Modarres Hospital of Saveh city, Iran.
  Materials and Methods
  This research is a descriptive-correlative study which conducted on 196 nurses working in Shahid Modarres Hospital of Saveh city, Iran, in 2018. Sampling was done by simple random method. For collecting data, standard questionnaires of professional ethics and organizational commitment were used. Regression and structural equation model were used to analyze the data through SPSS and AMOS soft wares.
  Findings
  Findings indicate that professional ethics has a positive and significant relationship with organizational commitment of nurses (B=0.706). Using regression analysis, a positive correlation was seen between professional ethics and the components of organizational commitment (emotional commitment: β=0.368, continuous commitment: β=0.489, and normative commitment: β=0.543).
  Conclusion
  According to the results, it can be claimed that managers should consider increase of the organizational commitment of nurses by improving the work ethics and their components.
  Keywords: Professional Ethics, Work Ethics, Organizational Commitment, Nurses
 • Masoud Ghasedi *, Fariborz Bagheri, Alireza Kiamanesh Pages 87-98
  Background and Aim
  Regarding the importance of improving the mental health of women injured by spouse's betrayal, the present study aimed to investigate the effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment (ACT) and mindfulness techniques on forgiving, emotional regulation and marital intimacy in women injured with Infidelity.
  Materials and Methods
  The statistical population of this quasi-experimental study with pretest-posttest design were women who injured with Infidelity referring to counseling centers of District 6 of Tehran, Iran in 2017. Among them, the women who were willing to participate in the study were selected in convenience and then randomly assigned to experimental and control groups (15 persons in each group). The research tools were Rye’s Forgiveness Questionnaire (1998), Gross & John's Emotion Regulation Questionnaire (2003) and Thompson & Walker's Intimacy Inventory (1983). Data were analyzed by descriptive and inferential statistics using SPSS 23.
  Findings
  Forgiveness, emotion regulation and intimacy in married women suffering from extramarital relationships, after intervention, in both groups based on mind-awareness and group therapy based on acceptance and commitment, had a positive and significant increase in comparison with control group (P>0/01). Although these variables had not significant different between the two treatment groups after the intervention (P>0.05).
  Conclusion
  In order to improving the mental health of the women injured by infidelity, it is recommended to family counselors and therapists to train the skills of forgiveness, emotion regulation and intimacy to their clients.
  Keywords: Acceptance, Commitment Technique (ACT), Mindfulness, Forgiveness, Marital Intimacy, Infidelity, Women